Goudsche Courant, maandag 16 januari 1905

06SOe Maandag 10 Januari 1005 44ste Jaai gai ftOMCHE mium JMeuws en Adrertentiehlad voor Gouda en Omstreken I regeerd werd door coalities en niet door de I ideeën van do mannen wier bekwaamheid I hen gezag deed krggen op hun gebied I De heer Kuyper is werkelgk zeer opti I mistisch De regeering mag meende hg I dankbaar zgn waar zg na allengs aan het I einde van deze eerste tweigevende periode I komende mast zeggen dat de coalitie vas I ter staat dan ooit veel vaster dan in het I begin I Zy dat lyn de liberalen hebben bear I telings èn op den hoer de Savornin Lohman I ttTi zgnen èu op de Roomsch Katholieken I ën op de anti revolutionnniren niet zelden I de proelpers gezet om te zien of het cement I nog hield en zg hebben lells toen zy za I gen dat het hield uog sterker krachlproe 1 Ven aangewend om de deugdelijkheid van I het cement nog eens eitra te doen uitkoI men I Ook deze tirade doet weer daghelder nitI I komen dat de heer Kuyper wat al te hoog 1 I boven het alledaagsche staat om goed te I kunnen onderscheiden t I De scheuren in hel hloc heelt hy enr I hy alleen niet gezien nu zoo lang het I ding stil ligt blgven die ook onzichtbaar 1 I ma zoo gauw er bewogiug in komt ziet 1 I men dat zg tot in den bodem doorloopen il Ia de he r Kuyper werkelgk al vergelen 1 I d tt de régeering bg de Militiewet bakzeil I moest h lenP Heelt hg niet zeil bg de I I drar kwet herhaaldelgk water in zyn wgu I moeten duen en somintg bepalingen er alleen I door kunnen halen mot de paganistische hulpr I van de sociaal U inocraten V i I Was by de hoogei oiiderwgswel alles zoo I pays en vrede 1 I Moet hg zeil niet den heer de Savornin I Lolimun eti de zgnen een apart smaldeel r I noemen I Haar wat verwachtte da minister dan wel 3 I van d oppositie f 1 I Dal zy nu eens iets spiksplinternieuws s I zon iiebhen uitgevonden om de kiezen te I lokki n 3 I Iets dat nog eerst zou moeten rypon al ri I vorens invloed te kunnen nitoe enen op de i I praktische politiek I Daarvoor is hg te goed politicus I Neen hg meent juist dat wat wordt voort I I gebracht nog niul rgp il nog geen weer I I klank vindt bg de nalio t I Maar daarin kon hg zich wol eens be I driegen l I In I9ül sloeg de wind onverwacht in zyne r I zeilen Niemand weet welkea wind Jnni t 1900 zal brengen maar dat sta vast dat l I wanneer de vrgzinnigen trouw zgn aan do I beginselen die zy steeds hebben boieden zg I spoediger dan men Mllicht denkt de lank r I ter overwinning zullen leiden waataan zg ook in de donkerste aren niet hebben ge 1 twyield 9 Imponeoren behoeven zQ daarvoor niet zg I behoeven die beginselen slechts eenvoudig en kla r voor het volk te leggen En hel is een zondeilinge ironie van de I geschiedenis dal zy daarbg moeten optrek kan tegen den man die zyn loopbaan begon t met de voriiieligjng van do conservatieve 1 slaatspariy lol welker herleving hg onwil 1 lens Ihaua de aanleiding is voor uw tgdige wnarscbawing aangaande de ongesteldheid van mevrouw d Orvilliors en u tevens beloven dat ik n zoo lang die ongesteldheid duren zal trouw op de hoogte daarvan zal honden Vondt go baar toestand onrustbarend f vroeg da Lairis verrast over die inleiding waarachter hg niet ten onrechte een wenk raeeude te bespeuren om vooreerst niét bg B dith aan huis te komen Onrustbarend niet bepaald maar zg schgnt zeer vermoeid te zyn Zg heeft groote bahoelte aan rust zoowol wat het lichaam als wat den geest Ja t vroeg Ednard die inmiddels het gelaat van Edith s vader bestadeerde en getroffen werd door de ernstige bgna plechtige uitdrukking er van Maar ik ken haar dapperheid vervolgde O Brien Zg zal die zenuwachtige crisis wel te boven komen Ook hoop ik dat de goede G od roy de smart zal besparen haar te zien Igden en dan onmachtig te zyn om dat Igden ook maar eanigszins te varlichten üat hoop ik voor allen die voor Bdith de genegenheid gevoelen die zy verdient antwoordde langzaam de jonge man terwgl hg voor zyn bezoeker een stoel byachoof Hy is hier niet gekomen om my dat alleen to zeggen hy had een ander doel dacht by bg het opmerken van een leker II OÏVK I OOB iir T Gemengd Dubbel Kwartet tttt Jrarrtitmuff Dder Iddiug vtn din it i r I O vixMEEL Zondag 15 Ja uati 1905 avond hnl f iD do Z l NUT ES VERMAAK der Sodetdl DE HfcUNIE Medewerkenden Demei J LINIX A MftHI MANN f VAN STARHENUURU E WINCKEL Heeren H BRINKMAN J TEN HAUEN J t D KUN en A d 8TAP U lft Pianist de Hrur B TABBEBNAL Pryien der plultrn i 91 Plutikurten te verkrügen i y de Ho kbitndelearii VAN UENTUM n ZOUN te Oouda PlHtubexpreking 0 10 TekmboekjeK I A90 Heen m iiH t r MMBHHI dijiit de gri Wnnen eiikpie diigi n verdwoneri niniikl Im 1 fc r gliinïciid n aclil belet het uitvsll iii fn neemt de ii lletje v4n Lft hoold weg EiMbt ap den bnl LoiuUiti Pr i J S l en I t liO per flacun Verkrijgbaar In de ROZICNDAAL M H bil Izattk € ai Papier Jfc mol i iOUUA UOUDSCH VERUCUTINO MAUAZIJN Dc Avpndsler Dubbele 1 11111 1 H 1 TELKK in Nieuwste soort Salong siafeltjes ilrootf üortrerlng OnHoniauieêilrn Oatkachels KllALF N rriZIJDKN FUANJK Enorme knuïo ifl tevUe GEËMAll LEERl Elll lSHOlinEl lJKEARÏlKELEN dengdtaani en zliideiyk Kenig drcK v i r iiiiiiii Ci SUU EI LICHT ARTIKELEN li g n coricuiiceniidii pi y ii N H Met gHxjl Mïcrc I tiTiilsl erlilf Amerik SÜVIO VÜURVAAS Wttrht V I oor ntininti Aniibi V6 ii l K M V LOON Hiirlijk Ovw ii gshAsb aarde Consarvnrt litlMuknl Volgens den hedmdaagschen sM der wetmchap is Odol mr de mzorgas m mul mfanko AUfiia Sfihtlh sou fal ntflatans Mr Oialttor KoNWKLUKE Gebruikt d d Wr Rl LDBI KOEMOE iuperiir r niven BDrstlioiiingExtract Al iiïïii j Kt nig hmt M nti itn ti ifoetitl middel teg n viTkuudheid a lna keelpön kink en slfmboeNt bronchitis en alle borit en longaandoeningen Ncfjeii lil ml met ioud hckrooixl Keuige labrikaoten oc Mikt H N VAN SCHAIK 8t C n cou ran 0 r Kon Hloomlabrifk c ttoiiliinbloem Verkrt bna bij F irm IHH FfJt WMthaveo IflH u u A LATKS rH V Kleiweg K H Ii f u J K H VaN Mil t VwiraUl U I2li te A ItdUMAN Sloonlmhl I INK K SuuirtrhH u il I liel A N TA ZV SftK Sthumluvef 1 Tn TOllKKN floii ip V t VI IK fiwlm A rilKKli Ihunlrerkt P W y KDK ÜuiUteiUtr k a u i MKLIDKN ie Ilmmjt P u fP K Mo rca tUt t V D S fAU W iili g r m i J M Lsf Waddmqivêtn M KlII KSHN Wa Ui gnun P A ui lillll T Owlemaa A ii lONUII Oudnmlrr I r KAHl Sl BtN P i ro i rrfam H HIKKKH t Mr p V k ltM p IU1f l l nat l nlrt nii l idiMi Amx Ahill j Sii oiii Het kluuatoiS ÏAéfcJr iuWJWüb Sl i il iu l ii i V i in ijiinnl wa nle ADYERTENTIHN in alle Couranten xMiiilcii iun ri iiiimi ii dnoi hel idvcrieiitle Biircaii van A JÜUaIvMAi di Zuuv sr L M l fimeanac Gratis verloting van f 1020 in geld Te ttUt lt UU1 li uat ISt n ftwnwwm MbI r f bijjtom M oui iï no PRAEPARATEN VAN IWIfT ftF WWH lllnfl l arrknhtfk lkr ebtlKern verttttrktndtKINA WIJNtcgenzwakte VgUIII V OI W 1IC 1 i j Uindcrm I vniw svcntn tbtelc un MtluD lecllle pÜmttirlni nnuwkooMiiUn ter r rklin na Heku otkrawnbéil koortt o U re rcï ÓtHNAllAROCHE nCRRUCINEUX m h t l i nd r tenen Blo l ebrek BlMki kwa nn KltttKlxn ImAUiI m t in g nt m a c n l OO tn 1 lS t fA af voidtaiim Teratirkend ianeenaam vjnHnuk vaordagelIjkKligeb uilt llt l V avavr f 1 klnder n iwakken m kli racllti i iwtellen ui ie b J ttoorniasen il l ef hui K r 1 70 A eUn Als gaoMakracblIci drank I i o t i HnstiiCTkloMkiii lirei 1 Melksuiker f r aio ï r o L 1 fc 4 1 1 1 u tp averterlnCBorianen en dlarrbëe ook Kff O BO i Kp 0 0 bu en t Ji Kp 0 0 Asthma Cigaretten i i ken I on dl m ener hahe t igarette U Toldocode ter bcMnjhcvlgsle aanvtflan van Attluna etc In beien Mlfr tiM Con Hcsetc voonaöókatsUunt aiiKRAKPF I IKN HOI M F Tamarinde Bonbons Ji L IiïLSY M Xi r i M Iwlangnjke diemncn rrijip doo e O BOen 0 0 SlImlfllf PaQ lllf C algemeen erkeini al het BESTE huwimddel iHjnK plo K T r k iMl flm wijuii U Tamarindt Ronbons irhetkin tbegeerltjk r I tn veriacliicnd middel bt nitnemeodhetd uiülWend Q tlrsthn frVt dur devonn V 3b Vfaor iffltn MTM KXAEPKUEN HOLM U XvWt Mn p m t m rmm Mimtktti rt M vütPM KRAEPELIEN HOLW Hofleveranciers ZEIST W SANEN LAAN Worm er OPGERICHT irM HO tl VHMJHK F BHirHK Voedert uw l etr met de Mutivrt miirire merk Sier en H uilmautvnde door hoog eiwit en vetgebalte en grootste voedlngewaarde Iterr IHltloma ParU 1900 Sege Oouden Jf I H TE imuH in de Krggerlaao HEEKENHUIZEN mut TUIN Ö Ka ntTf niim Waraii liKfflivt ii iti Ki ldcr vi ui ii vnn ja i n Wali rh idirn Uuicl ic u utvvindtn iV tHjUdjf n TUKKMAltkT 11 25Ö Xeiiuw eii Maagplijders orrlt dit OTertniifing af een wprketglce hnip lu lieu uood hel bo k aatiberolen Na outvaugHt van adreaper brieflcaartworlfc i t boekje tranco p r KMt t iegasand door BI OKP L rt Hookh 7altbnir iu1 Wie itik ii gi a da KchtA Clkel Cavau v tifingen nui n ijeeteld en na vuie rfneiiungen in don bande t kiiiwa t i i i dei naam dea oitrinderd Or Mlchwiliit nrraanUgd op d beste iLautmos ui het wereidbeneiade Aubbluueiijent van 6ebi StoUmmdk t Ke leo licht J p TUlcfejicHs Bikel Cacao in vierkanten buiaot T eza Eikel Oacau 5t met melk gakookt eese aangename gezonde drank voor d ljelijk b gebruik een t 2 thealepela Ta t poodtT TOOT een kop Chocolate Ala geneoakranblige drank bij gerat yan dwri beo aleuots me water te gafcruiken Terkrijgbaar btj de Touinaaniat H 1 Apotliekan en K Va K fraeftnajaa f IJÖT e 90 a ft35 QeneraalTBrt gf nwoordig r roat and lulius MattenMtdl iainterdam Salvcstraat 1 S Opj POIKK OCJOE m HlhDAM MKU GEïIllVilE Merks NICillTCAF Verkrijgt mr liij M PKETEHS Jz N B All b rga van aohtbeid la p cachot ün kurk Bteeila Toor I SCHIEDAM n van don nairnrIerFirma I fa F HOPPB Onnavolgbaar z ii tliiiiis duur nieuw gevonden loopasiingen onze lu oHirert fietvklMerite l urm tifileu l elHliireHoiiiierlÊ Zji gnven knuhl I ll dii i ti lte na iiakers niet knnnen bereiken Mt ii uveiluigo zich geen imitaties vmir lie ecMe Ie onlviingcn Gtill Prijscouriiiit met een aantal ongevraagde gcinigfchiillcn jimlit op aanvia g Bottel M hOOABKTH Jt Co Agent vooi OOUDA Fiiiiia A Qli VNT Kunsthandel Kleiweg N mod lleii 1 buicUtigen ttjn Verkrjgbaar in esscben SO et t l et en f J sf ï bii H H Apotheker en Drogisten Let o l het merk ASKMH ¥ AD BIOHTEB t Co Botterda IM Qoi gkbü C LlHiKn Apotheker Markt en bö OLFF A Co Wealhaven 198 Drak TU A BRINKMAN A Zn KIfInhandei in sterlien Aruk BURGKMEhSTLR en WKTHOUDKRS vsn Gouda bren en ingcvoli e trt 13 0 der Irankwet ter openbare kennis dat bi hen aijn iin i kora n de n ivolKenttr veraoekcn om vergunning vuor den verkoop van aicülifilhoudenden drank anderen dan sterken drank I van A üofman voor het beneden voorvertrek van het perceel aan de Hcerenblraat Wijk P No 685 2 van j de Werk voor ilen winkel van liet perceel aan de Bockenbcrgstrjal Wgk V No 884 3 van F C Sparitaaii voor het benedenvoor vertrek v in het perceel aan de Stoofsteeg V i A i o 74 Binnen 2 weken n i at deze bek ndraakinu ia geschied k in ieder te en het verleenen van het verlot sehnnehjk bezwaren inbrcnKCn Gouda den 14 januari 1905 Burgemeester en Wethouiiers voornoeiuii R L MARTfcNS I e Secretaris BROUWKR ImpoiH ei end De heer minister president heelt de eigenaardigheid behouden van dr Kuyper om na en dun in korte bijlende liunetjos zjjn opvatlingfD mede Ie dcelen en men mjel tiie geven dat bü dan althans daidelyk wat men niet nlljd kan zeggen van ïun gi motivoerde uitlatingen over dn soteriolüglsohe beginselen over pagaiiiMne en andere dingen die hji met lulke sladhuiswo irden aanduidt Zoo mogen we herinneren aan de waarschuwing die hg deed hooren tegen demannen met ïSbbele namen een waarschnwing die nn al lang lot de oude plunjebehoort z6ó V io uitdrukking niemandwil hier leaclie die wel duidelijk maardaarom nog niet jaist is gebleken te zijn want op velerlei gebied zijn we juist metvolle zeilen de reactie ingestevend iip militair gebied zelfs reeds zóó sterk dat onlangs de Standaard een waarschnwing aanhet departement van oorlog moest inbonden een waarschuwing die in het redactioneel gedeelte voorkomende toch zekerniet zonder instemming van hen die gezaghebben over het blad zal zjjn geplaatst By het jongste begrootingsdehat beeft de heer ministerpresident weer eens in een korten zin zijn indruk willen weergeven door te zeggen dat hem gerustheid gaf het ontbreken van eone impoiieerende op positie Het is een bekende waarheid dat wat men ven boven af ziet allijd kleiner bljlkt dan het it en de heer Knyper heelt ziJn eenzamen post zóó boog geplaatst boven ons Kewone stervelingen dat alles wal in onze laagte voorvalt hem klein mooi voorkomen en verklaarbaar is het ook dat hg niet goed ziet wat daar eigenlijk gebonrt Dit blekt duidelijk nit hetgeen Ztjn Excellentie liet volgen Wanneer ik dus van eene nietimponee rende oppositie spreek dan bedoel ik dat FEVtLLElOy Edith stond op Ze was weder zeer bleek geworden en er schitterde een vreemd licht uit de groote donker oralijste oogen Vader vroeg zij zonder een woord van inleiding vader wilt ge a voor mjj met een brief aan mgnbeer de Lairis belasten Hoor eens kind t ie een zeer zonderlinge vraag die ge mg daar stelt maar juist omdat ge t 100 openhartig doet kan ik n daarop een toestemmend antwoord gaven Meer had Edith niet noodig Zg ging aan haar kleine schrijftafel zitten en hoewel haar pen over t papier vloog londer dat g ich den tjjd gunde om af en toe eens na te denken bleef tg gernimen tgd bezig Toen zg gereed was sloot zg haar brief in een couvert en reikte dat haar vader over Beider banden beefden Snel trok Edith haar handje terag alaof te unraking haar pïnlijk aandead Morgan kom ik nog e na hooren hoe die oppositie als zoodanig mg niet imponeert In zoover niet dat ik al is natnurljjk duidelgk genoeg te kennen gegeven dat men de tegenwoordige leden van het kabinet liever vervangen vag door anderen een difconrs rfinistro van iemand die werkelgk als aanvoerder de oppositie ter overwinning zon leiden niet gehoord heb He eenige van wien men dat nog zou kannen zeggen was de geachte afgevaardigde nil Zntfen maar werd in zijne rede nu bet positieve program van de vrijzinnigen aangegeven y Wal waren de nummers van dit program V Ten eerste vrjjheid dan geen laisser faire voorts onderwijs daarbij no vriJH verkeer op de grenzen en dan ten slotte het fameuze blanco grondwetsartikel V Maar was dat nu als program bedoeld eilieve wie zal dan beweren dat een dergi lgk program imponeert En varder Ik zeg niet dat er geen talenten in de oppositie ign die mijn talenten zelfs verre overtreffen maar wanneer men mg vraagt of die georganiseerde aiili clericale oppositie mg zoó imponeert dat ik met ei ii profetisch oog kan nitroepen daar komt het dan zeg ik neen Als de heer minister zich op gelgk peil met zijn tegenstanders had bevonden zon hg leker wel een weinig meer geïmponeerd zyn door de oppositie immers dan had hg alles meer op ware grootte kunnen waarnemen en zelfs aan de rechterzijde het een en ander gezien wat hem minder genocgeIgk zoa hebben gc inaakt dan hg nu scheen Immi is hel zgn toch geen klidiiigheden voor welker verkrijging of behoud de oppositie in het kigt wenscht te treden Vrgheid noemt do minister bet eerst en hel blanco grondwetsartikel het laatst Een nieuw bowya hoe klein de minister alles by zyii tegeitparig ziet De eiach van deelneming van het gansehe volk aan de wetgeving die toch voor allen verbindend is ironisch aan te duiden als iets fameus 1 Inderdaad de dagen van 1894 liggen verro achter ons toen do heer Kuyper met de pagani sAen optrok tegen de mannen met do dubbele namen die thans zgn lyfgarde vormen Heeft de minister h usch niet bet gevoel gehad van daar komt het toen de beide groote deelen van de linkerzgde op dit pnnt elkander ontmoetten f Heelt hg niet iet voelen popelen toen Trenh s gezaghebbend woord weerklonk en onwederlegbnar voor gansch het tand deed uitkomen dat het niet noodig is om de gewaagde proefneming met het Inriaf te ondernemen die ons transilverkeer zal doodrn en den kleinen man voor zgn schamele behoeften zooveel metr zal doen betalen 1 Heeft hg nif l s gevoeld toen hem gewezen wird op de ontzettende toeneming vin de uitgaven voor oorlog en marine Heeft hg niet begrepen dat zgn onderwgspolitiek toch eindelgk de geesten zon wakker schudden ¥ Ia de rede van den heer Treub noemde Zgiw Eicellentie interes ant maar hg heelt niet gezegd ol hg de porte parole was van de geheele overzyde Algol de wereld gebet met u ia zeide bg met een zwakke stem Morgen ben ik weer op antwoordde zg Zg bleef voor den grgsaard staan met de armen langs het lichaam Omhelst ge mg niet Edith f Zg huiverde en bood hem haar voorhoofd Richard O Brien gaf haar een kas ging heen en richtte zyn schreden naar de woning van Ëdnard de Lairis XXVI De Lairis kon ongeveer een uur thnis zgn toen zgn bediende hem kwam zeggen dat mynheer O Brien er was om hom te spreken Laat mgnhaer onmiddellijk binnen komen zeide de jonge man en zichtbaar ngernst voegde hy voor zich zelf er bg Wat komt hg hier doen V Wat zon er tosschen hem en Edith zgn voorgevallen F Eigenigk was er niets buitengewoons in gelegen dat de grgsaard hem na bg zgn dochter te zgn geweest kwam opzoeken hoewel mgnheer O Brien na Edith s huwi Igk in stille afzondering levende njemand meer bezocht Myn aarde Sdaard zeide de oude man bg het binnen komen hartaiyk maar ook zaer ernatig ik kom n nog wel badanken 01 by den poliiieken strijd der toekomst ooit weer eene vereeniging tuiscben de democratische fraction links en rechts mogelyk zou zyn zooals dr Kuyper niet geheel onmogelgk scheen te achten wie zal het leggen maar dat hg door zyn i cheiding van het volk in christenen en beidenen die mogelgkhei d naar een zeer verre toekomst heeft verschoven itaat valt en is tut dusver slechts een bat geweaat voor het conservatisme HuUculanilscb Overzicht Een afdeeling met geweran bewapende Russische cavalerie toont groote activiteit tan zuidoosten van Liaojang Da bedoeling is bigkbaar bet spoorwegverkeer te belemmeren en den opmarscb an hel leger van generaal Nogi dat de troepen van maarschalk Oyama zal versterken tegen te houden Hit hoofdkwartier van Liaotueng meldt in een rapport van Donderdag dat Woensdag morgen te tien uur een Japanacho cavdlerie aldeeling vier scadrons Russische ruitery ontmoette ten westen van Tangmaaas zuidwestetgk van Liaojang Een verwoed ge vecht ontstund dat tot s middags half drio voorldanrde De Rassen werden teruggeslagen met ernstige verliezen De Japanners met verschillende escadrona en acht kanonnen versterkt lokten vervulgens de Russen tot by Linerhpao waar zy lot den aanval en later tot vervolging overgiiigun In den nacht van Woensdag vertoonde zich een kleine aldeeling Russisclie ruiterj aan den spoorweg de Ign tuischen Ausjanlien Huitsjeiig linkou Tasjisjiao werd vernield maar onmiddeiiyk hersteld zoodat hut verkeer kon worden voortgezet Woensdagnamiddag vielen Iweodnizend Russische ruiters Nioetsjwaug aan De Japanners trokken terst terug maar kregen versterking waarop zy tot den aanval overgingen De Russen woideii thans vervolgd De Russen vielen eveneens Niuehjiatocn aan maar werden teruggeslagen Het Japansche hooldkwarlier van Liaotoen meldt dat een Uuasi sche troepenmacht biykbaar cavalerie van geneiaal Mislijenko met het tweede regiment spoorweginlauterie en twaall kanonnen den Japaiisclion poll bg Nioesjialoun noordelgk van Viiikow een post Ier bewaking der verbitidlngslgnen Oil siiigetd lie Russen deden alt de richting Sjansjiatoeii een aanval maar werden teruggeslagen Zg verloren luinstens tachtig man Vglhonderd kozakken hebben de voorraden vernietigd door de Japanners te Kaopangtse hg Nioelsjwang hgreiigohrachl De Rnssisclui bugrooiing van 1906 toont de vulgenile cglors gewone inko nslen 1 977 045 618 roebels buitengew 17 588 038 gewone uitgaven 1 91 1 0 15 571 buitengew 78 508 885 Op de begruoting zyn geun cradieleii uit verlegonheid in O Hriens houding Deze verkoos goeii plaats Ie nomen Ik dank u zeide hg ik ga dadeiyk weer naar huis I Hg zocht naar zgn woorden dat was duidelgk Zgn voorhoold rimpelde zich zyn wangen werden bleek en zich recht overeind stollend stolde hy zonder een zweem van geheimzinnigheid m i ir l tarentegen met een bgna edel gebaar do Lairis Elith s briel ter hand Mevrouw d Orvilliors zeide hy heelt my verzocht u dit te willen geven Beschouw bet als t slot van hel gesprek dot gy ai t haar daareven hebt gehad Edunrd nam aarzelend den briel in oiilvangst niet bcgrypond wat by daarvan denken moest Lees alles op nw gemak mjjn jongen als ik weg ben hornhra O Brien liet moge eenigszins vreemd sehynen dat een vader zich in t een dergelgke commissie belMl maar het bewyit aan den anderen kaïil dat die vader een onbeperkt vertrohwen stelt in de eeriykheid van zgn kind en in de kiesheid van hem dien hg altyd als een zoon beeft liefgehad 1 W ordt Mfvolgd