Goudsche Courant, woensdag 18 januari 1905

Magere ossen melkvee en vaarkoei n redelijk aangevoerd Vette kiilveren goede aanvoer prijzen waren voor rste kwal 30 2de kw 17 3de kw 34 tent per hilf kilo Stieren goede aanvoer prijzen waren voor iste kwat ag ade kwal 36 jde kwal 21 cent per hall kilo Handel in vet vee vette kalveren en stieren stug tot leti lager in prijs Melkvee prijshoudend VERSCHEIDENHEID Volgens berichten uit Clmrleroi ïouden Belgische druvers ay n het work t urn in verband met de te verwachten algemeene staking in het Roergebied ouk eeu Belgische mljnwerkstaking op touw te zettiMi die dan naar men aanneemt ook op F r iische raynen zou overslaan Het staat vast dut verscheidene vertegenwoordigers van do Belgische werklui in Bynland Westfalen en elders vertoeven ora den dag vim gistcrtin af te wachten die vermoedelijk do beslissing zal brengen Daarna zouden de Belgische kolcndelverb met hun eisohen voor den dtig komt n ill f = Bche zakan zuu worden toevertrouwd aan den heer Elienne Andere voorspellingen zeggen chter dat Berteaux liever van oorlog naar financiën zon gaan in welk geval Rouvier zelf als minister van binnenlandsche zaken generaal Brnn als minister van oorlog en Thomson als minister van marine zou üpt reden Want men verwacht dal van het kabinet Corabes de ministers Pelletnn Vallé Chanmié en Maruéjonla in elk geval zullen verdwijnen Maar dit zijn allen voorspellingen en de terngkoinKl van president Loubel uit Montélimar dient afgewacht voor men eenige zekerheid krggen zul Ü n dat zal wel een paar dagen duren Een dienstdoende generaal van het Engelscbe leger die ziJn naam echter verzwggt waarschuwt in do Standard het Engelsche volk dat Engeland in geen halve eeuw er in zijn verdedigingsmiddelen te land zoo droevig aan toe is geweest als nu Hg vindt het verbod voor dienstdoende officieren om in de pers te schrijven goed in de veertig jaren van zgn dienst heeft bij het dan ook nog nooit gedaan maar nu acht hij t zi n plicht te schrijven Er is aan het departement an oorlog zegt biJ meer wanorde ou meer gomis aan een vaste achting dan edit HiJ had gehoopt dat de nituwe koers verandering zou brengen De hoogste verantwoordelijkheid zou berusten bg den lugerraad Overeenkomstig de aanbeveling van Lord Esher s commissie zou elk lid dat het met de meerderheid op een gewichtig punt niet kon vinden zgn ontslag nemen j of anders zou hij zich geheel bg hot besluit van d meerderheid moeten neerleggen en van zijn afwijkende moening mocht niets in het openbaar blijken Dien gulden regal ziet do iohrgver dadslgk gebroken door den Minister van oorlog die dingen voorsteil waarmede naar bg zelf gezegd heeft zijn ambgeuooKn liet niet eens zgn Vooral vindt de schrijver t erg dat vermindering van sterkte van militie en vigwilligers voorgesteld wordt terwijl de legerraad weet dat Engeland geen man daarvan missen kan In bizonderheden somt de schrijver dan op wat het bestuur van minister ArnoldFoster bewerkt heeft gen Kitchener is diep ontevreden over den staat van hel Indische leger gen French heelt reeds zijn ontslag aangeboden tot ontstemming van het heele leger is gen Nicholson ie Gibraltar opgesloten Ward de eenige officier aan het departement in wien het loger ten volle vertrouwt tracht men tot een zuivere machine te maken nog altgd it niet vastgesteld waarvoor het leger eigenlijk dient de aanwerving voor IndiS schiet Ie kort hel volgende jaar zullen er niet genoeg manschappen zgn om het Indische leger aan te vullen wanneer op dit oogenblik een vijand onverhoeds dertig of veertigduizend man geoefende troepen in Engeland dan kon hij met do wanorde die er in do verdedigingsmiddelen heerscht onberekenbaar veel kwaad doen En zoo meer Verspreide Berichten Fbahkruk BiJ een gisteren te Pargs gehouden verkiezing voor een lid van den Senaat werd met 889 stemmen gekozen de anti ministerieel Touron tegen 328 stemmen op Henri Brisson uitgebracht die op het uiterste oogenblik Aog door de radicaal socialisten candidaat was gesteld DUITSOULIHO Het aantal stakers in het Ruhrgebied bedroeg Zaterdag 60 126 verdeeld over 104 mgnen tegen 65 858 den vorigen dag Zaterdagavond was het getal stakers echter weer groeier meldt het Borl Tagebl BiJ de wisseling der ploegen zou dus het aantal stakers weer zgn toegenomen De gevolgen van de staking doen zich in het Ruhrgebied reeds gevoelen de Bochumer Veroin zal heden een hoogoven laten dooven en het bedrijf van twee andere beperken wegens gebrek aan kolen De ongeregeldheden die reeds op enkele plaatsen voorkwamen tusschen stakers en niet stakars hebben de autoriteiten de vraag doen overwegen of er voldoende politie in het mijngebied aanwezig is Do ondernemingen waarbij gestaakt wordt klagen er nl over dat de arneiders die werken willen op den weg naar en van de mijnen niet voldoende worden beschermd Uit de mededeelingen der Dnitsche bladen en uit de beschouwingen welke zg aan de beweging wijden blgkl dat men algemeen gelooft aan het uitbreken van een algemeone werkstaking voor alle kolenmijnen De opgewonden arbeiders luisteren niet meer naar de leiders zoodat men meent dat het zelfs bg een eenigermate tegemoetkomende houding van de werkgevers lang niet zeker is dat de leiders in staat zullen zijn invloed te oefenen op de besluiten der arbeiders Tegenover de meening dat de staking nooit van langan duur kan tijn intt het oog op de middelen waarover de arbeiders beschikken stelt een industrieel uit het Rurhgebied in de Köln Volksztg zjjn raeening dal integendeel een l ingere donr te vreezen zou lijn iTun Door den koning zgn honderd duizend lire gegeven ten bate van de lonloonstelling die in 1906 te Milaan zal worden gehouden bij gelegenheid Van de opening van den Simplontunnel De Tribuna noeml liet bericht volgens hetwelk de hertog en de hertogin van Genua den paus een bezoek zooden hebben gebracht een puur verzinsel Eenige dagen geleden werd door het hertogelijk paar in de St Pieterskrrk een zaligverklaring bijgewoond en daarna het museum van het Vaticaan bezichtigd In geen van beide gevallen nam de Curie officieel eenige notitie van de aanwezigheid dor vorslelijko personen Spah k Te Valencie blgft de opwinding voortduren Het lijkt echter of de slaking verloopt van een algameone slaking schgnen d arbeiders niet te willen weten De uitvoer van vruchten Igdl zeer onder de beweging Uit Berlgn wordt gemeld dat koning Alfons in het eind Vïn de volgende maand of in het begin van Maarl naar Maagdenburg komt waar hij het regiment zal inspec loeren wairvan hij eerechef is De Duitsche kroonprins zou den koning daarop naar Berljjn vergezellen Gemeng de Berichten I Men meldt uit Schoveningen De sloomlogger Emma van de raeitor G I van Leeuwen Hzn omtrent welk vaartuig I door lang uitblijven na den jongsten storm eenige ongerustheid bestond is gisteren Ie I IJmuiden binnengekomen mul een lading I versche visch wolke ongeveer f 800 heelt I besomd I Aan hel postkantoor in den Haag is I gisteren weer een rgwiel gestolen dezen I keer uit den standaard Hel geval deed ich j op de volgende wgze voor Mgnheer A zet I zijn rgwiel in den standaard en gaal naar I binnen mijnheer B doet hetzelfde uls mgnI heer A Even later komt er een heer beI taalt den bewaarder twee cent en neemt I zijn rgwiel weg Daarna komt mijnheer It I en ziet dat zgn rg wiel weg is doch denkt I aan ruiling Hg zegt legen den bewaarder j Nu die mgnheer heeft een sloc iten ruil l gedaan want mijn flets is veel slechter en I loelijker dan deze maar ik zal deze maar I meenemen Ik zal je mijn naamkaartje geven I dan moet die mgnheer maar bij mg thuis komen om te ruilen want ik heb geen tijd I om te wachlen Nu komt mgnheer A om j zgn rgwiel doch dit is er mol meer Qroole I teleurstelling I Mijnheer B moet het mooie I rijwiel teruggeven aan mijnheer A terwijl I zijn eigen rijwiel is gestolen door den oersten I heer die een flets uit den standaard haalde i Tot nog toe is zoo n brutaal stukje niet 1 nitgehaald en de dader nog onbekend Vad Zaterdagmiddag vervoegde zich bg da I politie Ie Dordrecht een 18 jarig jongeling I mei de mededeeling dal bg bü een twist I lusschon zijne ouders was lusschenbcide geI treden en ziJn vader mei een mes een drietal I hoofdwonden had toegebracht Hij kwamdat zelf maar vertallen omdat bet gevaltoch spoedig genoeg bekend zon zgn DadeI lijk werd een onderzoek ingesteld waaruil I de juistheid van s jongelings verhaal bleek I zijn vader had zich reeds onder behandeling I van den geneesheer Benjamins gesteld j De dader is daarna in verhoor genomen I en aan het bureau gehouden Gisteren voorI middag is hg ter beschikking van den officier I van justitie naar het huis van bewaring I overgebracht D C I I Bij de vorige opvoering te Haarlem van Mea Culpa van jhr A W G van RiomsI diJk moet zich volgens de O H C het feit I hebben voorgedaan dat iemand na de derde I acte aan het bureau kwam vragen wanneer I of nou die Me Culpa eens opkwam Een schrikkelijk ongeluk aan kwaadwilligheid te wijten is Donderdagavond op den Leuvenschen Steenweg nabij het Hooghuis gebeurd De zoon van den geneesheer van Woluwe een jongeling van 28 jaar had zich naar Brussel begeven om een lid der familie een nieuwjaarsbezoek te brengen Toen hij s avonds per velo huiswaarts keerde botste hy tegen een koord door kwaaddoeners over den weg gespannen De ongelukkige stuikte met zooveel geweld ten grond dat de hooldsohedol berstte De dood was oogsnblikkelp De slag was too hevig dat het bloed en do hersenen uit de ooren liepen Het lyk werd door voorbgganger diehem kort nadien vonden liggen naar hetHooghuis gebracht H v Antw Zes maanden gevangenisstraf heelt het O H b j de rachtbank te Leeuwarden geèincht voor I B ontslagen inspectear van politie aldaar die in deu nacht van 6 November in opgewonden toestand op oen naar huis keerend gezelschap revolverschoten loste en zich verder zeer onhebbeijik aanstelde Een verraderlgko aanval werd te Houthulst in het arrondissement Brugge gedaan op Alphonse üleyii koetsier van het Ka merlid De Groote Toen hij s avonds met een lantaarn door den tuin liep werd uit een naburig bosch eensklaps een schol op hem gelost waardoor hjj ernstig gewond is Een broedo van Uleyn is als bosehwachter in dienst van den lieer De Groote en men vermoedt dat de aanval op hein gemunt en de wraak van een ulrooper is Men meldt aan de Nj R Ct Tusschen Voorschoten en Den Haag is op trein 113 van AmsUrdain komende gescholen Hel schot trof een raam van een 3e klasse wagen zoodal een scherf door den coupé vloog Gelukkig is er niemand getroffen Het schot kwam vermoedelgk van uit een juist passéérenden trein h Uit Vlaardingan meldt men aan de N R C Reeds langen tgd beitond er vermoedendat r te Kethel en hier valsch geld werd gemaakt allhans in omloop gebracht Deburgemeester van Kethel en de commissarisvan politie alhier hebben gezamenigk fl Ponderzoek iegesleid Zaterdag jl is door d ojustitie van Rotlerdain Ie Kethel bg zeketeiiW en bg een familielid van dezen alhie huiszoeking gedaan Bjj W zjjn een aantal valsche kwartjes en de gereedschappèi waarmede die vervaardigd Werden in besliiggenomen W zelf is aangehouden i Voor de arrondi sementsrcl hlbauk Ie Leeuwarden moest in een strafiaak een tol hel IsraëliétisGli kerkgeiioolscha behourend persoon als getuige optreden vHii maakte echter bezwaar den eed af te laggeii onder liet opsteken van twee vingers aar gelijk hg zei zgn geloof voorschreef slechts een vinger op te steken Do rechtbank liet hierop dan opperrabbijn den hoer S J Rjdelsheim aan hel paleis van juilitie komen wiens meeuing in raadkamer werd gevraagd Ge lyk deze verklaarde bestond er volgens don Israëlielischen ritus geen bezwaar tegen hel opsteken van twee vingers De getuige legde toen op deze wijze den eed af In de Telegraaf komt een uitvoerige mededeeling voor inzake de luitenants debatingclob te Assen die zooals is medegedeeld van hoogerhand is gesloten Volgens den schrijver der mededeelingen werd in de eerste week van dil jaar door den kolonel regiments commandant te Asten een vergadering van officieren van zijn regiment belegd en daarin zijn diepe veront waardiging kenbaar gemaakt over het schau delgk artikel in het Handelsblad van 3 Jan j I Een on Nederlandsch regime Aangezien dat artikel een gevolg was van de moeilgkheden door en om de debating club ontstaan en die club dus de oorzaak was van hel artikel werd de dobatingdub te Assen door hem ontbonden verklaard Hjj legde echter allen ter vergadering aanwezige officieren geheimhouding op De schrijver der mededeelingen in de Telegraaf zet daarop uitvoerig nog eens niteen wat er al aan deze zaak voorafgegaan is Sprekende over het onderzoek dat gelast is inzake de verplaatsing van luitenant Reitsma naar Doesburg geeft hjj aan hel eind zjjn vrees Ie kennen dat er ten opzichte van dezen officier geen recht zal geschieden want zegt hjj do redenen door die de militaire autoriteit opgegeven tot moliveering van de maatregelen tegen luit Reitsma en de debatingclub gelroUen zijn van gansch anderen inhoud dan de zftalc zou doen vermoeden hebben daarmede om zoo te zeggen niets te maken Het bestuur der Koninklijke Marine Jachtclub te den Helder heeft in een adres aan den Raad een wijziging verzocht vao de verordening op het havengeld te Sche veoingen Jachten en pleziervaartuigen toch zullen nu wellicht gerekend moeten worden tot de vaartuigen niet voor de zeevisscherjj gebezigd wat voor zulke vaartuigen de haven voor eenigen tgd aandoende om van daar uit kleine zeiltochten langs de kust te ndernomen zoodat meermalen op één dag in en uitgaan niet is uitgesloten zeer kostbaar zou zijn I De haven van ScheveningeD ion in dit opzicht achterstaan bij de havens te Oitende en Blankenberge waar van jachten geen havengeld wordt geheven Adressant verzoekt daarom te bepalen dat voor pleziervaartuigen hetzjj zeil atoomof raolorvaartuigen zal worden geheven hetzelfde recht als snb A maar niet per reis maar voor een tydsraimte van 14 achtereenvolgende dagen onverschillig of de vaar tuigen gedurende dien tgd de haven een of meermalen uitvaren of daarin terngkeeren Het ja heeft ook te Rotterdam reeds weder zap eer sto slachtoffers geëischt Zondagmiddafg omstreeks i uur begaven zicli opzicht achterstaan bij de havens te Oitende en Blankenberge waar van jachten geen havengeld wordt geheven Adressant verzoekt daarom te bepalen dat voor pleziervaartuigen hetzjj zeil atoomof raolorvaartuigen zal worden geheven hetzelfde recht als snb A maar niet per reis maar voor een t jdsruirate van 14 achtereenvolgende dagen onverschillig of de vaar tuigen gedurende dien tgd de haven een of meermalen uitvaren of daarin terngkeeren Het ga heeft ook te Rotterdam reedsweder zap eer sto slachtoffers geëischt Zondagmiddng omstreeks 4 uur begaven zicheen drietal jongens do 17jarige J A deJong dB 14jarig C P Harreraan en de16jarige H Ham op het slechts eenige centimeters dikke jjs van den groeten vijvervanil I park Honingen niellegen8taande deernstige waarschttwingen van politie en bnrgers Nauwelijks 10 meter van den kant zakten alle drio er door Met bebnlp vandreggen latLttn en stokken slaagde nlen er in IJe Jong te grgpen T Aanvankelgk hielden de drie jongens elkander nog met de hand ra t doch op hetlaatste oogeiiblik kon De Jong de aiiderenniet meer Jiouden Z Odat hü alleen werdopgehaald n de beide anderen in de dieptewegzonken Du Jong werd bewusteloos bin nliO gedragen in tie villa Veelgezictt van e heör ki H ÖLedebüer wdar dr Dej 4 log he n geiMskundigu hulp verlee ndi ai hjjer L was mpo inenscliliev jiid h nl den leheelen nach Jt de villa te doen Terbljj en en de nootfige zorg aan jiem té doen ijden i i 5 I Met behulp vaéi oen roeibooM werd infaiddels met dreggenf aar de beitft nndareljon jns voortgezet f Na een h f niiktierd Hacremt n en iik en uur jHa w op 4h t ld Beiden werden ouk iii de g ndt ntde vi la binnengedragen doch dr Dtf Har W libu fclechts den dooü f nstateeren i r JS i I i I Twaalfd4izend werklieden diPlabriók van POelilof llibben gisteren te Si Petersburg gflstaaki jmdat de directie weigerdi een ei icli in le willigen van het Kussis c ie Arbeiders Vel bond dat n l vier wet klieden die omdat zö lid waren van hét Verbond wareji ontslagen weer zoodep worden in dienst ge teld t n vvgl oo c wei d aaiig drungen op bel ontsl i m van een gebaten baas Hel werk in de fabriek slaat ab oJuut s il Do stakers gedragen zich kalm Men meldt uit Amsterdam In het Jebonw voor den Werkenden Stand werd gisteravond aoor hol huldocomité aan den tenorzanger J 1 Rogmans een artistiek uitgevoerd gedetikalbuin aangeboden ter herinnering aan zgn onlangs gevierd 25 jarig jubileum als toonkuiislendar De heer H de Roos voorzitter van do Liedertafel Apollo sprak bg de aanbieding van bet album waaraan een gecalligrafoerde oorkonde was toegevoegd een toepasselijk woord Do heer Rogmans die mei echlgenoote en dochtertje tegenwoordig was dankte zeer harlelgk voor het hem vereerde huldeblijk Te Groningen sclignl een loonbeweging o der de confediekleefmakers op til Opl Februari eindigt de toonregeling welke indertgd na een vrg langdurige werkstaking is getroffen tusschen vier alle Israölielisclie coiifecliefirma b en baar wei klieden Eenigen tijd geleden is die regeling opgezegd en tegelijkertijd hebben de werklieden een conferentie mei de patroons gevraagd ten einde Ie spreken over een nieuwe door de werklieden ontworpen regeling welke van de bestaande belangrijk afwgkt Deze conferentie is g weigerd De werklieden hebben meldt de N R Cl daarop de bemiddeling van de Kamer van Arbeid voor de confectiebedrijven ingeroepen welke aan de evenbedoelde firma s verzocht heeft met het bestuur en e leden van het werk comité vertegenwoordigende de drie te Groningen beslaande kleermakersvereenigiogen een vergadering te willen honden De firma s hebben daarop geantwoord dat zij onder dankzegging aan de Kamer van Arbeid voor de genomen moeite aan de uitnoodiging geen gevolg zallen geven omdat zij elke confereote t dezer zake onnoodig achten PoslerUen en Telegraphic Benoemd 16 Jan tot brievengaarder Ie Bonnermond E van der Noord en te Colgnsplaat K Janso j 1 Febr tot directeur Van het post en telegraalkantoor te Sittard D 1 G Belmer thans in gelpe betrekking te Barneveld lot directeur van het postkantoor te Kerkrade de commits dar posterijen en telegrafie 3e klasse A C A Pistors te Arnhem spoorwegpestkantoor no 4 Bevorderd 1 Febr tot klerk der posterijen en telegrafie Ie klasse de klerk 2e klasse L H van Schoonhoven te Utrecht telsgraafkantoor tot klerkjder telegrafie Ie klasse de klerken 2e klasse H Laagland te Lichtenvoorde en J Oosthoek te s Gravenhage 16 Maart lot klerk der posterijen en telegrafie Ie klasse de klerken 2e klasse J H van Schoonhoven te s Gravenhoge lelegraafkantoor en 9 J Korte weg te Amsterdam lelegraafkantoor Jnaar fijnste i im njigraa l ai Verplaatst 16 Jan de klerk derposterijen en telegrafie Ie klasse C J F Fuchs van Doorn naar Utrecht postkantoor de kl ten der posterijen en telegrafie 2eJ Wollhnis Iran Arasterdam tekantoor naar Groningen telegraaf1 J van der Ijinde van Do BildtImslerdam lelegraafkantoor en E van Amsterdam lelegraafkantoor he Bildt de telefonisten H Ouwerling Hel naar IJmuiden W A H A van denrt van Eindhoven naar Utrecht en P D it og van Tilburg naar Eindhoven 1 Be directeur lijj den dienst der poslergen rafie A H Loder van Rotterdam lo kantoor naar Amsterdam en belastMl beheer van het büpost e telegraaf van Eeghenstraal nld iar de comj der telegrafie Ie klasse T A van Hel1 Gonda naar IJmuiden en O jzen ïiuiden naar Gouda de klerken der en en lelegrafle Ie klasse J Klaasesz ïoningen postkantoor naar Hilversofc Nieuwenhuijze Van Boxtel naar K in Zee en W J JP Bugs van OvWdiar Boxtel de jklerkon der posteril Snyigrn e 2e in m H Scli lter naarGrOMlgen posikaiilooil J L m Siebargben mlffltfrouw P dii Vrgor naa LeeowardenM ftSlegraafkaiilflor allen vfii Ara ilerdaft i tteWferaafkaWpor en J Haas vanHiLlif 41 J 1 ing an de SmsteVdam ham van todA s okkoi Mrpl G ¥ aik 4fA V j nm en van A vaii aar Ultechl i 1 F Il n l s 111 g ra e Ij r e kio n e jtelegrafie i elltb l m i teld ofi daar Hilv i E e Ich a idsnieu GClUDA n Januari 1§ 5 j vaii politie J do Koster nihicr ti l geniceiiteveldwacKt jr te Bg kon besluit is met ingang i an 1 Mjiart 1906 benoemd tol in pecteur der registratie en domeinen 2e kl iu de 15e divisie alhier de heer ü J W van Nooten thans inspec teur der registratie en domeinen van de 3e kl in die divisie StoIjWIjk BiJ besluit van Ged Staten der Provincie ZuidHolland is de verkiezing van twee leden van den gemeenteraad waartegen door den heer A J Schilt bezwaren waren ingebradhl onge dig verkiaaid zoodal eene nieuwe verkiezing zal moeten plaats hebben De gekozenen zgn de hoeren A Verkerk en P Mark 377 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Dinsdag 17 Jan No 11132 f 1500 94Ü2 10256 en 16728 ieder f 1000 560 en 16225 ieder f 400 360 3300 en 6892 ieder f 200 193 1954 861 8 12522 14246 19072 en 20129 iederrfjlOO Prgzen van f 70 2 2603 6611 8508 11365 U128 18508 63 69 6102 8725 11424 76 53 91 3062 18 8814 27 14293 18703 421 3148 25 9016 61 14399 7 664 8213 30 9184 11573 14632 30 710 3406 6315 9236 11661 14614 18819 800 19 70 41 11766 96 59 3 358 6494 9431 11902 14714 95 87 3612 6674 9634 12063 14829 18953 92 90 6640 84 66 14906 19174 957 3872 6862 9823 12147 15248 19261 1020 3945 7229 38 12234 16366 19324 22 4166 64 51 41 76 44 1184 88 7534 60 12369 15644 19422 1330 4286 7749 9976 12436 45 19603 1613 97 85 10028 79 15931 79 1774 4336 7849 10222 80 16064 19792 1864 80 62 60 12521 16168 99 80 4581 70 10368 12627 16212 19953 1981 4630 74 10432 12839 94 68 2069 4812 78 96 13012 16309 20001 2134 81 8021 10528 48 16483 20286 60 92 58 10660 13266 16510 20353 2436 4992 85 82 13453 16827 20432 85 5224 8107 10741 13674 17265 20875 2501 5338 8401 10930 13837 17520 20923 98 5437 53 97 13971 18274 40 Ük ÏMGEZONDKN WOERDENSCUE VERLOTING van 1 J ef emher 1904 Exploitant Aug Koster Prinsengracht Amsterdam Mijnhter Redacteur I Ik acht het miJn duren plicht om door middel van uw veelgelezen blad het volgende wereldkundig te maken en ik twijfel niet of U zuil daarvoor wei een kleine plaatsi nimte willen afstaan Onze Igd is rg k aan gelegenheden waar men loterg kan pelen In couranten voor 1 e ramen van sigarenwinkels enz ziet neii i iet dikke zwarte letters U de kans ge1 oden om voor weinig geld veelal één j uiden in korten Ijd een vermogend man te zijn Een van die gelegenheden is de Woer densche Loterg Dir Megei Onnoodig acht ik hel Ie bewijzen dal vooH een groot deel loterg wordt gespeeld door hen die het minst kunnen missen wal vpor den speculant de elfeclenlijst is dat is vooi den kleinen burger en den werkman hot lotergbriefje j Ik raad eep ieder aan om nimmer meer en lol te neiheii in de Woerrtensche Loterg ais zgnde de e een loterg die veel belooft on weinig geeft Bg eigen ondervinding in de laatst gehouden WoerdeiLschu loterg veiklaar ikdo prijswinnaar geweest U zgn van denhoofdprijs welke met veile tellers vermeldstond als zgnde vgftiun dnizend Gulden incontanten en ik betuig bg dezen van dezeeerlijke f nobele Woerdensclie jloleriJ ontvangen te hebben ouder bediei jfng vah liuuadvocaat anders niets te ontvanj en de sonjvan vgflie i honderd gdldeii s Is dil zwendel of iii4t fi j l Ik iraad dan ook een jider ji aii die wei ems loterij speelt koopt niinnn i een lot biJ if Woerdeii che loterg oind i JJeze loteiijWel uw guidt iis iiili zit wil n ineii uiaar ad prijzdn die zg belooft zelf in deli zak hdndl r IZnlkje pr iktgken moesteii zwaar ge lr ift iworden EeB ieder zg gei aarscnnwd en bjj WfiMilo zich voor schade Jli M d e HJ II bij voorlnni ij inkzeggehd Voor de verleende ga slvriiii id Hüo aclilend GERltli VKKKKKN Aalsmeer 15 Dec 1904 Andere bladen wordt iï ver oehl dit lAer te nemen BEÏÏES VAN EOTTEEDAM MAANDAG 16 JAN i L K n K SlaaUleemiuim PoRTnoAL Oblig 3e Serie tr 00 3 59 1 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 Rusland Iwang Dombr Obii gatien 4 96 AziB Japan Obligaiion 1899 4 74 74 GOLUMniA Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 241 Hypotheek Biinkm Pandb idem idem 4 99 Pandb Rollerd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 j 100 P indb Stedelijke Hypb 4 99 i Podb Ulrechlsehe Hypb 4 100 Pandb Wesllandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pao Hyp Bank 1 96 Pandb Balaatsche Hypb 4 100 Alg Hypóthbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandscbe Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb S i 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 SpoorxBegleeningen Italië Oblig Znid Ilaliaansche Spw Mg A H 367 Premieleeningen buLOtB Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 ScheepvaartrMaatechapfijen Aand Holland Gulf Stv Mjj 35 Divereen Obl Mg tot Eipl Laan vanMeerdervoort 1902 4 98Vi Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 17 Januari 1905 Velltc ossen en koeien goede aanvoer prijzen waren vocHistc kwal 34 ade kwal 31 3de kw 7 centi per lulf kilo Bnrrarlijko stand GEBOREN 14 l in Maigaretlia Johanna ouders W U van Oei en A Grendel Geertruida ouder J den 0 en A E van Leonwen 15 Krijn ouders K Krügsmnn en S C Flux Franciicus Maltlious tierardus ouders G Verkaaik en j M de Morréa OVERLEDEN 13 Jan 1 Rook 1 j 11 m 14 G Schoonderwoerd 5 m 15 T Swaanenburg 81 j W van der Zeeuw 75 j 16 L F Qlaser 24 j B Verweg liuisvrouw van D Hortcnsius 70 j AÜVi JllTEi Tir i pPRUIMIBfG 1 van MANTELS on Metaalpoetsextract merk HOOD KRUIS uit de fabriek van Firma H SARDEMANN to Zpvi naar on Emmerik Miu krof VciKrUKliiiar f rSoiirtn bu K ZANDVOORT M A CATS II Z NüVl OKT I S MOSSEL Fnma L DE JÜNU A DROST te WoHdcn bü N DE KRUIJFF Cost imes Japonstoffeo llloiiicii l oigiioii § PKLTEiUJtó lot 7 iM veel veiminderde prijzen iitty v vff£ if Af r AS £ 7ff fify d Kir met f dïin duixond aHnzienlgkt professoren en Kt ii i lu Mti bcpto ffi vooig sclit jvt ri en jiiuibevolen Bu li l ijulilii k Miiril 2t jini n mi licfil iils zgnde bi l luali ifoKlkonp le n oii flinileliJktie iloedreimgings en Laxeermiddel en verkozen boven Zouten Droppel Meti seW Mineraalwiücrcn en en zulks om liare ujingenaine uitwctkiiig Ifien hoede xleh roor nauiunkl ledere doos moet liet iretlelljk gerei ittreesilehnurieltmerk nanieliik Int irillekrul In hal rorxtf f cetd met de hundleelteuij ii nirluird lltnudl liHgen Uoofd Iteiioti W ft i OI Hiinleti Kol ff llollerdam Zg zgn erkigKl iinr in doosje i ii 70 Ceni oen kluiiiere en wel te iouiu bji WOLFF i o Patent H StollenTI DU tluli rni llictt Kr glaiii Fitrtatiiei ma itttti intotrltt uillUtt lier rOKiie Et folij uei amore l atent H Stollen arrungen hat KnlM lu rv whlatianaa wertMosen Xttehahmuttgfm gsgibên Uui tauft dêher uiuêrê $ tets scJuir eii HStolid iHir nn uut Jlreot odsr In tolchen ilienhandtun en In Otnto unitr Plaktt wit nob nttafi nd auigittangt ik Pr isU ten iind Zeugniêse gntk una fraimé Warnting t