Goudsche Courant, vrijdag 20 januari 1905

Vrijdag 30 JanuaH 1905 No 9634 44ste Jaargang Gebruikt teeds do WERELDBK KOEMDB Superi r Druiven Borsthoning Exlract Koninklijke mimm MeifW8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken I Eiielaaii Ito 89 1 i 1 I De Uitgave dezer L ourant geschiedt dagelijks J I met üitzoiideriiiffl van Zoii en Feestdagen 1 6 I üte prijs per drie maanden is 1 25 franco jpei j bt st 1 70 1 i Afzonderlijke N i iiner8 ly IJ F CENT E N leletoan 9 ADVERTENTIES worden gepliatst van 1 5 regels a ÖO Centen iedere regel meer 10 Centen roote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mid l i mi SoGiETEiT 09SGENOEGËN 3e ABÜNNEMENTS VOORSTELLING Donderdag iO Januari 1905 HAARLEHSCH TOONEEl D i r o c t i o LOUIS 1 0CWMEE8TP R m ci lpaT Oorspronkeiyk Tooneelspel ir 5 bedrjvca v n Jlir A W G vab KIEMSDLIK AnnvdHff H uur HF Gewone bepalingen en prijzen De ondergeteeknnden berichten bjj ittr dat de Vleescliliouwerij en Spekslagerïj is OCKHOKOAAS ann A ll KIIIBOOin en 7 al onder directie doorgaan van A dk WILDE Aanb veiend A VERBOOM A 1 1 WILDE KAPITAAL aangeboden als Irt en He hyimlUntl o iiii uwe pii gebruikte beliepen op linizeii landcriji n koopraan goederen accepten bouw i n liiiiidelscredieten meubelen orveniKseii gro s eii en verder up elke aanneemlijke vooi iv iurde met en zonder borgstelling naar gebiiig van omstandigliedeii eon Grijs Haar Brieven iianco onder No 1 71 Bureau HET VADERLAND den Hang moor f t Wmvif I iiiiilnii doet de gryz iiaran binnen enkele dagen verdwynon maakt bel haar glaniend enl lacht belet het nitvallen u uneuit de pe letjos van Let hoofd wjg Kiiicht op en bala Loniiou P rjji f f en I M per flatoa V rkrogbaar in Be ROZENDAAL il H Ui Izaali € ai § Papier molen iOUUA Onnavolgtiaar ign thans door nieuw gevonden toepassingen ome In oUevetI oeêcMMerAi M ortreilen Ê elulureBogaerlê Zij geven kracht en diepte die naaiakeis niet kannen bereiken Men oveitnige zich geen imitaties Toor de echie te ontvangen Geïll Prpconrant met een aantal oigcTraagde getaigacbrilten gratu op aanvraag Boxtel H HOGAEHTS Ji Co Agent voor GOUDA Firnm A QDaNT Kunsthandel Kleiweg bö wien modellen Ie k 2ichtigen ijjn Zenuw en Maaglijdcrs ordt nit overtuiging sla een werkelijke hulp in den nood bet boek ISaa cLg e rrex unberolen Na ontvangst van adres per briuiTtuiirtw or t dit boekje franco p r posi toegeeonden door BLOKFOEL B Boekh Zaltbommel Ouuda Drak Tan A BRINJUIAN it Zn Et u ill httj etttl nn focM middel tegenverkoudheid astma keelpljn kink en aiyinhoem bronchitis n alle borsti en longaandoeningen H Negen iinal mpt Goud ièekroond Eeiiige fn ril in len tij H N y seHAiK r Flncons vaM 0 40 0 70 1 Verkrij b a bij Fimia W Vï A Kleiweg E KlO Gm HOUMAN Moordrecht INK hovm i Th TOIIKKN B P W V KDK OuilluaUr MotrraptUf l D ST KOLKMAN Wailihii smtn J P KA STELK1N I ÓUb MooelKV S i iinM Paul A AlA Kop Stoomfabi pk D noniiigbloem l l F X Cii Weithavipn 108 VWu A LATtlALo K 11 VaN MILh V4er8tiil li I2ii te f ii Xmtcerkerkad JJul N va Zf S K N Smopii lr tn II v IK fW T P A SVIIKMi u4r Jan ü ail l ll E ii fKtéuuiifi C v n HPl K VadJmgAii Wed J H LST WadJinimM Mj A 1 l U f T OudewaUr o lO Ntill Au AkKcA êrd m i lilKKKft te lefwlwji I JVfTITf I T PRAEPAR TEN VAl Laat i niet nii iden do6r AMi SIrunA Hi t bit t iii n m ilin fi ro iii i tu aurtu rlutiedip il DiiSHo I Qf rfcoltöt deraeestkrachtianversterkendeKINA WIJNtegenzwikte ff VgUim l L Cil JVIly loowel Iiij kindeffln uls volwassenen gebrek aar eetlust Mcclite spijsvertWing zcnuwhooMpIJn ter veraterkinrf te zjekte of kraambed koorts en hare gevoI en OUINA LAROCHE FERRUGINEUX im het bijzonder tegen Bloedgebrek Bleektucht S kwalen fan Kritischon leeftijd enz Vcrkrijgtlaar in flaons fl 1 00 en 1 J F ib Al C iX P Jl f TOCflzaam versterkend aangenaam vaii smaak voor dagelijkich gcb uik J L1IV Cp V € M f vot ii vtjor kinderen wakken en klierachtige gestellen zeer aan te be A i geneeskracKttge di ank Iüj stgornlus n der spijsverteringsorganen en diarrhée ook v K r zuigelingen en kleine kinderen l ri S pei bus a K r 1 70 h Kgr O OO ft Kgr 0 60 Chemlach M AlIrcilSI At Speciaal voor Kindervoeding itt bussen é Kgr O DO zuivere iTlCIIVaUIIVCI y j q q Kgr 0 25 A c4timO ïïYQf 4+Af1 llctrooken ecner halve Cigarïtte is voldoende ter bestrij alilllla V IJtal CllCII e hevigste aanvaUen van Asthma etc In loofejes i O BO t n 0 50 t Tamsit ïnHp Rnnhnn fruit purgatief tegen verstopping Aam I alllal IIIUC L9UIIUUIIO h l nMlffralne Conpestieaetcvooralooknlslaxans beien Migraine Congestieaetc vooral ook nislaxans voor kinderen licwijicfi t Tamarinde Bonbons van KKAEPEI IEN HOLM belangrijke ens en daar devonn voor het kind begeerlijk c I l tQOJ S pei l moak aangenaam is Prijs per doosje 0 90 en O ÖO J Qoftnï lL OaciillpiC algemeen erkfnd als het BESTE huismiddel JdlIlligiV ctaillICO j Hoest Verkoudheid en KeelpMn het is ècn alljmoplossend en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in Q neschjcs verknjgliaar Prijs 0 20 per fteschje J freif ptivil n ynn KRAF PELIEN HOLM te Zelat allen foorxie vanelitfHfihn H itirnfi itf itntrm en hmuUevkctlinff en verkrijgbaar bij ae meet te I T brleksmarlc ftpfthrAei en nniguten KRACPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AldlJlJ Cal é Harmon ie SPECIAI ITKIT in JLJ C JE3 JJ lluiiehener LowenbraiK Voor vureerend hezock zich sleetis aaiibeveleuil Zaal voor uitvoeringen partijen verkoopingen onz dispon ibel J WOUDENBERG Levensverzekering M te UTRECHT PIET4S Levensverzekering en Lljfreule TE II II UK in de Kragerlaan HEEHBNHUIZEN met TUIN 6 Ku nerf ruime Warande Keuken en Kelder voor Aien vm Ons en Waterleiding Direct te aiinv iidcn Te bevragen TURFMARKT H 258 UÜUDStJH VERLICHTING M i AZI lN De Avóiulsler J Dubbele Buuiif B 13 TELEF li Nieuwste soort Salongastafeltjes Groote Morteeriiiff Gasoritantenten Gaskaeliels KKALEN enZIJ OlilS FIJAN TK I Enorme keuie i i lurlje GEËMAIL LEERUEHl lSHOUDF LyKEARTIKEL ifeN dengdf aam en Klndelyk l Eriiig adre s voor piima Ö SULÜEI IjCHT ABTIKELEN legen Apnciirrusrtnde J Mi l grdol suKfiew gcplaatwt de cht merik SUVIO VÜURV AAS Si tfttrfit U voof Htitfia fif 1 ar pn 11 ö Aiinbi veleml f f S J Mr Gnllüttor 4 4 itA i wie itik ü iijL triuiM Kl Si iieao to ütvinij en l li tt ywl fy it tntinnpj n ial don J geljuM eiid d=i JiBitaildes aiWödera Dl Mioliiteü jp bestO fjtt binee ai ioS wereÖlbe1 tobbliousment vtn Gebra Swl ik to Keulen tlltchg h J p n2icfeaelli In vwfianton biisaOL iU Deze Eikel Cscao s met mellt gekoekt eese aangename gezonde drank oor da lijkeeh gebruik oen i 2 theelipda vu t poeder roor een ïop Ohoaoliie Ala geneeatracbtige drank b j g ril rm dmrrhee siecats met water te gebruiken Verkrijgbaar b j ie voorEuimte B 3 Apotbeksrs en IVi K o Ka projftatjet f 1 80 r 0M 0 0 36 ij ncrsdvertegenwöordiger roor Vederland luiius Mattenkiodt imiiterdam Kalveistraat 1J Ï Verkrijgbaar in ilesschen 50 cl 7lf et en f l SS bö H H Apotheker en Drogiaten Let op het merk AUKBRI F AD RICHTER 4 Co Botterdam Te GouDi bji C LUGEK Apotheker arkt en bg WOLFF L Co Westhaven 198 ÊimöïWm Hen wArdt verzoclU op t INËRK tcloU n UIT HBT MaqIZIJN VAH VMUVENSVVAAY ZONEN QORINCHEM Deze THëEEN wordea afgele Zich tot de uitvoenny van ge eerde ordera aanbevelende J C BIJL voorheen J BEEEBAART Lz É vf rd iu verzegelde pakjea ran try twee n een half en een Ned ons met rermeldiuft van Nommer en Pr s voorzien van nerenataanrj Merk volgens de Wet gedepo aeerd Ij BiiitciiiaiHlscli Ovijrzlch t t j u Uit de rnpportbn over de jong te igi echten van h t leger in Mandsjoerye ontvoigen blijkt I duidelgk dat geregelde CBiinewiche troepen dOi Russen helpen M I De Eassibcbe verliezen bjj SunsjiabiiUeuwesten Ivan Nloetsjwuug op li dezer bedroegen driehduderd mau I Gienraal Mistjenko s troupetamacht teldeïiji ö ieiduiïeud man met ti n kanoliucn Na dB nederlaag bö Nioetsjw ng trok hö zuidwakrtS terug over de LaotoeniOeloeï eJapansche cavalerie nam een fiantal u gepntte Euslien bg Laohoste op 14 dezeri gevangea il In het midden latende ol guncraal SWssel al dun niet Port Arthur langer had kutinen verdedigeii looalj men weet insinfleert de Èngela he pers dut StöEsel zou ha ll en half vcrrakd pleegde en begint men in som migo Eus ische kringen mee te doen uit vrees foor Stössels populariteit schynt do toestaiid der vesting toch zoo ougnnstig te liJn gei eest dat in het gunkigste geval de val der vesting een maand langer had kannen worden uitgesteld Na de jBKiifiring der Wang aien Soengshoe lorten volgeBSiT op die van Erloengsjun was hot den a ny voerders i er vesting duidelgk dat een yerdere tegenstand al werd deze zoo jijMg mogelijk gerekt toch bet behoud der vesting niet ten gevolge kon hebben Een langere verdediging zou alleen de gebearlenissen aan de Shaho nog wat hebben uitgesteld Na den val van Port Artbor liet men daar nu dat beide tegenstanders zich ernstig gereed maken voor den nieuwen groeten stigd Men heelt te letten op de naar het noorden gezonden versterkingen van generaal Nogi zoowel manschappen als kanonnen en op de stoute poging van Mistsjenko s kozakken om de toevoer uit bel zuiden voor Oyiima s leger af te snijden Admiraal Doebasof heeft klaarblijkelijk te veel gezegd in tgn onderbond met den redacteur van de Echo de Paris Bijna een week nadat dit onderhoud met den Kussischen vertegenwoordiger in de enquête commissie naar het Doggersbank gescbil in het Fransche blad verschenen was komt een tegenspraak alt Hnsland Of liever geen tegenspraak j de Knssische admiraal verklaarde dat het onderhond met don Franseben journalist streng vertrouwelgk was geweest en niet FEliLLt iO 76 Jnan Ceineron maakte een gebaar dat minder getuigde van verwondering dan wel van een Hevige ontroering Maar daarmede heb ik mij evenmin te Treden gteteld hernam André Berton Wat hebt ge dan nog meer gedaan P Ik ben naar de prefectnur van politie naar bet gerechtshof gegaan Wat heeft men n daar geantwoord f Zoo goed els niets dat er nog geen enkel beginit was genomen Ib leer vreemd 1 mompelde Cameron Misschien minder vreemd dan ge nn wel denkt 1 zeide Teresita die het angstig gevoel hfiare broeders begon te begrijpen en hem tot kalmte wilde brengen In de eerste plaats zgn iw partijgenoten enkele aren Mter dan gjj zelf gearresteerd geworden en in de tweede plaats hebt gij te doen gehad mM manheer d Orvilliers die nit welwillendheid voor n voor ons aw zaak kan be poedigd hebben Da heer d OrrUUers I herhaalde Cameron gepubliceerd mocht worden Bovendicu wa i het niet geheel juist weergegeven Zooals wiJ reeds mededeelden was het naar de meening van admiraal Uüebaaol uoodig dat Rusland thans aio spoefiig mo gelijk vrede moet sluiten met Japah zich dan krachtig wapMien en opnieuw don oorlog aan Japan moet vtlrklaren Deze meouing van admiraal Deobasof beeft kl iarblijkelgk in Russische reg eringsKriitgen oen zeer oiiaangenamen indruk gemaakt on aanleiding gegeven tot de tegenspraak nit Peter ibarg door de offlcieele Russisclie Tel grapljeii ageuti ur Maar het blijkt dat da vredc stemmen in Rusland zich niet tot zwijgen laten briengen Hf t bl id Nabhi Dm On e tgd 4 i we gens zijn openhartigheid de cer dagen go traft werd met verbod tot het verkoopën van enkele nummers schrijft Rusland heeft thans behoefte kaïn vrede aan vrede voor alles Met den vrede zal een nieuw tgdperk voor Rusland aanbrtik ii Met den vrede zal voor ons eoii volkuiuen vernieuwing een nieuw leven beginni n Do hemel zende ons spoedig de l iitg verw iclue vredesboodschap De Japannel s namen gisteren de Britsche stoomboot Bawtry in de Tsjoesjimastraat iu beslag De Bawtry bracht levonsmiddi len eii materiaal voor den scheepsbouw van Kiantsjau naar Wladiwostok Het schip is naar Sasebo gebracht maar bet prijsgerecht heeft over zijn lot nog niet beslist Uit Sasebo wordt nog de aanhouding van een ander schip bericht De stakingen in Rusland Be Westnlk meldt dat gister ook de arbeiders van de fabriek van Stieglitz 8000 in getal in staking zgn gegaan Zg verlangen den achturigen werkdag De arbeiders van de Nowski schoepstimmerwerf twaalfduizend man tellend namen het besluit om heden te staken gisternacht in een vergadering die belegd was om te beraadslagen over de ondersteuning van ds eiscben van de arbeiders der Poetilof en Fransch Russische fabrieken De stadscommandant verscheen heden in een vergadering van de arbeiders van de scheepswerf hg sprak hen toe en verzocht hun zich rustig te honden De directeur van do Fransch Russische fabriek was gisteren den werklieden in enkele opzichten te gemoet gekomen Heden echter verklaarde hij plotseling dat hjj geen concessies kon doen en e gisteren ge nadenkend Misschien Ja t Is niet geheel onmogelijk Hij zweeg en zag in ziJn verbeelding weder de zonderlinge houding des rechters die liem onaangenaam had getroffen als het onbestemde voorgevoel van eenig onbekend leed Maar als dit zoo is hernam hg heeft mgnheer d Orvilliers toch verkeerd gehandeld en dat kan men van hem moeielgk veronderstellen Als iemand onzer door het Franscbe goevernement met toegevendheid mocht worden behandeld zeker ik in de allerlaatste plaats I Ja die redeneering is niet zonder gewicht meende André Berton en toch kan Teresita wel gelgk hebbeo vooral wat de tijdsbepaling der arrestatie betreft Morgen lezen wij zeker in de nieuwsbladen dat ook nw vrienden in vrgheid zjjn gesteld Laten wij tot zoolang geduid hebben I Ja laten wtj geduld hebben I herhaalde Cameron Dieo geheelen avond sprak hij geen enkel woord meer Den volgenden dag constateerden de dagbladen het feit dat Jnan Cameron in vrijheid was hersteld zonder met een enkel woord van de andere Spaansche arrestanten te gewagen Wil ik nn nog eens een poging doen f dune weir moest intrekken omdat hjj deze bad toegestaïtn zonder toestemming van den stadscomtnaiidant Do Now ski fubriek was in den Inatsten tgd ten gevolge van groote regeeringsbestellingou iu een zeer gunstigen toestand Daar worden tegenwoordig underzeesche booten van het type Protector gebouwd Een deel van deze is reeds gereed Verder werden in deze fabriek geheime machines kamengesteld under leiding van een Amerikaanschen monteur De fabriek heeft bovendien in de eerste twee maanden nog andere bestelliugen der regeering uit te voeren terwijl nog twee groote oceaan booten van hot type dor stoomschepen van de rijwiUïge vloot en een aantal torpedo en kanonneerbooten in aanbouw zijn Iu de gister bi de opening van dtn Rgksdag voorgolezen troonrede wordt meegedeeld dat de betrekkingen met de vieemde mugendhedea bg In de troonrede wordt met voldoening opgemerkt dat alle kosten uoodig voor de invoering dor verschillende iu te dienen outwerpen zouder nieuwe of verhoogde belastingen kannen worden gedekt Een dagblttdcorrespondent seinde eergisteren uit Weimar Om negen nur werd bet doodsberioht in de stad bekend Dof klokgebrom weerklonk rouwvlaggen werden uitgestoken de scholen werden gesloten overal zijn uitingen van hartelijk medegevoel van zuiver menscheIgke deelueming waar te nemen De groothertogin bad tijdens den korten duur van haar verblgf in het VVeimarsche land niet goed kunnen uarden men kende elkander neg te weinig maar ile indruk bestond dat de jonge vorstin het beste wilde en toenadering tot hot volk zocht Op de toekomst richtten daarom ui degenen huu hoop die verlangden naar nauwere betrekkiugen tesschen hot vorstelgke huis en de bevolking vroeg André aan zijn zwager toen deze het eenvoudige berichti onder meer bad gelezen en daarbij zeer bleek was geworden wil ik er op uitgaan om nadere berichten in te winnen P Ik heb wel een aar vrienden op de verschillende ministeries Neen antwoordde de balling op een beslissenden toon tis nu mijn beurt om handelend op te treden Het aannemen van een afwachtende houding is mjj moeielijker dan ik u zeggen kan Man en vrouw begrepen dat het vruchteloos zon zijn dat besluit te bestrijden Jnan Cameron giug uit en begaf zich naar t gerechtshof Aldaar antwoordde men hem dat de Ministerraad juist het te nemen besluit overwoog en dat de beslissing dien eigen avond zon worden bekend gemaakt HiJ vroeg waarom men met hem een aitzondering had gemaakt waarom bij zelf terwijl de Ministerraad omtrent de anderm die minder gecompromitteerd waren doo hiJ nog geen beslnit had genomen waarom bij zonder gehoord te zgn op vrge voeten was gesteld Wij kannen tu niet zeggen Iniddehet antwoord en bovendien zijn wij aan a geen verantwoording schuldig I Er is een bevel nitgeraardigd om a in vrijheid te stellen en dat is derhalve gebeard Waarover beklaagt Nochtans leek het dikwgls alsof er een schaduw op het gelaut van de door velen benijde jonge vorstin rustte er was altijd iets onrustigs in haar iets zenuwachtigs en jachtends Men was het te Weimar er nog niet over eens of de grootbertogin geluk on tevredenheid in haar nieuwe vaderlond had gevonden Zeer ontwikkeld en vooral een warme liefhebster van muziek scheen zij meer een tot peinzeu en eenzaamheid neigend gemoed te bezitten dat zich slechts met inspauniug schikte naar representatieplichten De levensvreugde van de jeugd was niet thuis in die slanke buigzame gestalte De groothertogin leek veel ernstiger dan meu jiau baren leeltgd verwacht zon hebben maar wie de kunst verstond om oen suaar te laten klinken die haar sympathiek was ontdekte in haar een hooggestemde beminnelijke en bevnttelgke vrouw Nu heeft een tragisch lot een siude g estold an dit jenge leven dat zich nog aan hut ontwikkelen was Het noodlot drukt wel zw ar op het Saksisch Weimarsohe huis Sedeit 1894 de eeno rouw nu den anderen Toenmaals overleed in November de erfprins Karel August de hoop van bet land op Kaap St Martin Hoog bedaagd stierf gruothertogin Sophie in Maart 1897 Beinhard de broer van don thans regeerenden groothertog overleed in 1900 in de kracht zijns levens De oude Karel Aleiandur ging in 1901 boen drie jaar later stierf do erfgroothertogin wedowe Pauline Groot was de vreugde in het land toen groothertog Ernst in April 1903 do Russische prinses Caroline lot vrouw koos Ouder de toejuichingen van het gcheele land dood de grooihertogin op het Pinksterfeest haren intocht in Weimur Reeds toontoilgd beweerden velen dat de gezondheid van de jonge vorstin te wenscheii liet Haar spoedig vertrek naar St Morilz guf te denken ook de moeder van do groothertogin was aan een loiig iandoening bezweken De bgzetting van het stoffelgk oveischut in de FUrstengroft te Weimar is op Zatoidagmiddag bepaald Lloyd Oeorge het radicule Welscho Pailemeiitslid had dezer dagen in een rodevoering gezegd dat de groolo meeiderheld van de geineene soldaten in het liberale leger tut wie bij verklaarde zelf te bebooren zoodra een liberaal mini teriu aan bet bewind kwam er op zou aandringen den Irvoer van Chinee en in Trnnsvaul zoo tpoSdig mogelgk zg t tijdelgk te sluiten en de Chinedonwet in te trekken Een inzender in de Times antwoordt daar na scherp op ge u dan nog P Over die onverdiende gunst I Ik mag niet vrij ïgn als ingn partijgenoten die minder schuldig waren dun ik zich nog in an est bevinden Maar wat hg ook sprak bet hielp hem niets Eindelijk was hg wel verplicht om even wgs als hg gekomen was weder heen te gaan Dien avond bleven de dagbladen omtrent alles wat Juan Cameron zoo Ier hm te ging bet stilzwijgen bewaren Niet alzoo den volgenden moigen Toen vermelden zij het besluit door den Ministerraad genomen Er was tegen de Spaansche uitgewekenen die met Juan Cameron te Pargs en oni dezelfde redenen als hij waren gearresteerd geworden een decreet uitgevaardigd tot ver wijdering van het Franscbe grondgebied Die Spaansche ballingen wier namen nog maals vermeld werden zouden volgens hnn verlangen geleid worden bet zij naar de Zwitsersche grenzen het zü naar Havre om zich aldaar voor een emigratie naar Engeland in te schepen De naam van Jnan Cameron kwam evenwel op geen dier Igsten welke blijkbaar met zorg waren opgemaakt voor Juan Cameron was diep ter neder geslagen Wordt vervolfft