Goudsche Courant, zaterdag 21 januari 1905

Zaterdag 21 Januflri 1005 44ste Jaargang No 0625 mum iMeiiws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Tclemon S 9 ADVERTENTIES worden g epliatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midi relelooii Uo 9 De Uilg ave lezer Coni ant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 Iranco per jK st 1 70 Afzonderlijke Noniuiers VIJF CFNTKN Adverteo le Bureau vao A BlUi KAIA ZOON 0 Dd Geen I jo Grijs Haar l vT meer WMHMHBM doet de grijit bartn binnen enkele dagen verdwijnen maakt hot haar glanzend en zacht belet het nitrallen m n eut de pelletjes ran Let hootd irtg Xiicht op deu bals London Prtji 1 S en J t SO per fiaaoi Vwkrggbaar in de BOZENDAAL M 9 bij Izaüli € al8 Papier luolen GOÜOA BURGERRECHT Omdat beide met zory en zindelijkheid zijn vervurdigd i vindt zoowel puike Margarine alH puike NATUURBOTER zijne geregelde afnemere SOLO Js puike Margarine verschuilt zich niet onder een dekmantel en behoeft niet als natuurboter te worden ver i kocht SOLO I R T arcrefinaal BURGERRECHT worven verworven K Uw eigen Kruidenier vorkot t Kï SOLO in verzegelde Cartons 45 cents per pond 23Vi cents ïi per Vb pond 7i 3 ÜOUDSCH VERLICHTING MAGAZIJN De Avondsier Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 Nieuwste soort Salongastafeltjes Oroote torteering Oaaornamenttn Gatkacliel § KRALFN enZIJDliN FUAN IK Enorme keuie u GKËMAfli LEEEDEHDISHOUDELIJKKAHÏlkELEN dangdzaam en lindelijk Eenig adres voor prima OASULOHILICHT AKTIKELEN t gen coneurroarende pi ijzen N M Mi t froot mee geplaatal do euhte Amerik SÜVIO VUURVAAS War i V voor nnmiuil Aanbevelend M M V LOOIT Mr Oasfltter KAPITAAL aaiigeliodeii als Ie en Ho hypotheek op nieuwe en gebruikte schepen op huizen landerijen koopmansgoederen accepten bouw en bandelsoredieten meubelen ervenissen grossen en verder op elke aanneemlijke voorwaarde met en zonder borgstelling naar gelang T n orastandighadon Brieven franco onder No 371 Bnronn HET VADERLAND den Haag SPAAR m HlLPBAIVH van hd Ueparteuient GOUÜA der Haatscbappij TOT NUT VAN t LGF HECN Aan belanghebbenden wordt bekend gemaakt dat tot Bijschrijving der Rente over 1904 gelegenheid zal beslaan in het gewoon lokaal der Bank op IHufriag U oeutdag ItouiUrOug en t rilüag i4 23 ZO en Z3 Januari 190S telkens s avonds van tot OVi uur AUe houders van NUTS SPAARBANKBOEKJES worden opgeroepen om op een dezer avonden de rente te doen bijschrijven daar nalatigheid in deze bij terugvraag van gelden tot vertraging zou kunnen leiden UUT BKSTIll H KoNINKlUKC Gebruikt teeds de WERELDBEROBMDE Superior Druiven Borsthoning Extract litiilti htliienil n i rfo ii l middi l li Kun verkoudheid astma kcelpijn kink en lijmhoesl bronchitis an all bomt en longaandoeningen Negen nnal mef Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIX C Flacons laii 0 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek De lloniHyliliiem Verkrij bnai by Firma U O f FV Ji 0 WeithaTea W flüuJ i A LATKS VfK JV Kleiwe K loO llouda K H VAN Vlll li Vaorstal t 120 te ii A IIOUMAN l oor reci l INKSK Nititiurhrk u d IJmL A N vi ZESiJK N ScAoonIwvm J Th TOUKKN noilr Of IJ WIJK h lrv A 8C1IKEK y ra r f l 1 W V KOK htdiMottr y viN o tt HRI IItEN Ie Itinviijk P r o 8PI K lUotrcaptUt l T D SÏAU WaddingKun Weü J lli LST Waddin lt un M KOLKMAN Wmldingivun P A ok UltOOT OwU ialer A o lONUl Ouilmtmtr i P KASTELEIN PaUhrotlurdam O HIKKEII te timKhop p HOP PI Egelantiersgraoht 5 AMSTERDAM HOPLEVERAHCIEE RUM OITROENARaC ARaC1 BUROUNDY PÜJ CB wltdonilda Mie vn Dr V N HAHBI KOOS k II1RUK S PRAEPARATEN VAN Vr klISCIIUWIAdi Laat U niet miüleiden door 6 f S r tt Het j klooltet S ii MP u o l J beitaat üU diiH S nii i vciuiininertel WflKrilr rtiiina I af r r ll i n l = U 8 T b mJllla l irUV IIv aotd bil VmdnM ah ïolwuMDsn cbrek wp Mtluit Hehte iDlIiTerlerlni nnuwluKlIilpilii Ier Tenttrking na ilekte of trumbed koori en harj 6 ls omNA lAROCHB FERRUOINEUX in hM bijioiider tifen Blc dgebr lc BlMkiuaht kwalen T 0 Ktitlichen iMmjd en Verkrijgbear in fltCQM i L90 en 1 BSI I Q A Toedxaam versterkend iiangentiimveniRiuk voordftgelljkMheeb uik K II VCI V aV tVy vooral voor kinderen zwakken en kUerachtlgc gestaUan leer aan te be elin All leDeukricbilge drenk bij stoornissen der spdsvetteriogsorgenen en dlarrhée ook voor luigélligen en kleine kinderen Pri per lini H Kgr ƒ 1 70 ii Ker O OO M Kgr O BO Chemisch M Al1 cllSlrf r Speciaal voor Kindervoeding In bussen A ü Kgr 0 80 sulvere lYlCIIVaUIIVCl Kgi ƒ 0 50 H Kgr ƒ 0 Ï6 A optima f ingrcsffon Het rookeneencrhslrsClgaietU la voldoende teibesirij ftallUllg V ilKOl CHCII ji g v j hevlgate aanvlUan van AMhma etc In f doosjes t Ó BÜ on 0 5U k TatnarinHp Rnnhnn U T PURGATIEF legen Veratopolng Aamr I anmnilU C kJUIIUUIia belan MlgralBe Con catlesetc voonüookalslaxans lU Tuurlnib Bonbons an KRAEPELIEN HOLM belangnjke diensten de smaak aangenaam is Prijs per doosjs ƒ O OO en ƒ O gO voor kinderen liewijicn f daar da vonn voor het kind begaar UJk e □ fleschjea verkrijgbaar Prijs 0 80 per fleschje St Frtnpm aleit ra XSAIPiXIi HOLM U ZtM M olim raonUm ra tlpotktkfi I Ult ofittm KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Ayiy ADYEETMTIÏN in aUe Couranten worden aangenomen dooi het Qolmialr OaC SIloC algemeen erkend als het BESTE hgismiddel OaiiniaKI aalllICa J verkoudheid en Kealpï het is een slljmoplosaentl en venachtend middel hU ultnamandhald uitslaitend In OnnaYolgbaar zjjn thans door nieuw gevonden toepassingen onze n ollecer geteklMerap f artrelleii felulare UogaerlM Zg geven kracht en diepte die naniakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitaties voor de rcMe te ontvangen Geïll Prijicourant met een aantal ongevraagde getuigschriften grati op aanvraag Boxtel B ftOOAEUTS Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QtJANT Kunsthandel Kleiweg biJ wien modellen te keaicbtigeir ijjn on Metaalpoetsextract merk UOOD KllüIS uit de fabriek van Firma H SARDEMANN te Zevenaar en Emmerik p intirn f kro a Verkrijgbaar to öouda bij R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DE08T te Woerden bij N DE KRÜUFF Alieuw enorertroflen 29 D 1 rof Dr I ioliur9 wolbokfliij pl 1 zacw EAC Ei B ixaa AlItMJii ucht met Kabnelunierk lot rüurtdurcndu ruilicalo en zekere guiieziiig van alle zelt BttWIl de meest Itardnekkigu Menuwj vRI miektetif vooral oiitktaan door K H V afdwatingeu op jeugdigen leeityd Ifenezing van elke zwakte Bleek lücht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopptog Maagpyn slechte spysvertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz uitvoerige prospectüsaen liijTfor leech fl 1 fl fl 3 dubbeleflest ii HsBrlijk Conservnrt HyUH d landenl fl C CentranlDepot Matth v d Vegte Üaltbomraj DtpólT M Cléban Cu Uotterdam V Happel s Grarenhsge I Halmtiiatia t v aTuDg 3 Czd Kotltirdnui Ufïff V Co ftoutla on hv alle droiiisteu Ovsr ia geheels aanio verspreid Volgens den hedeniaagsehen stand der wetenschap is Odol proefondervindeli jldtttbeste miHel mr de verzorging m wond enlamkn Alleen ssht jn sD2S Eaf nfflawna Zenuw en Maaglijders wordt uit overtuiging als een vrerkelijln hulp ia den nood het boek aanbevolen 0 8 Drt Na ontvangst van adres pet briefkaart nor Jt dit boekje irenoo per post toegeaonden door BLOKPORL 8 Boekb ZaltbomiBel van A B£IHElUN 2a Kleinhandel In slerkcn drank BURÜEMEKSTKR en WKTUOUDERS v in üoudj brengen ingevulde irt 12 tO der Drankwel ter openbare kennli dat bij hen ign inurkomen de navulucnde ver oeken om verlof voor ten verkoop van alcol tilhuudeiiden drank anderen dan sterken tlrank 1 van V Simmers in den winkel van het perceel aan de Snocijstraat Wijk P No 906 2 van P de Jonjt in het bcnedenvuorhuia van het perceel aan de Prins llenilnkutraal W jk P No 887 Binnen J weken nadat deie bekendmaking ia geschied kan ieder te i n het verleeiien van het verlol schriltelijk herwaren inbrcng en Gouda den 20 Januari 1905 Burgemeester en Wcthoudera voornoemd R L MARTENS De Scctetariö BROUWER van dag en plaat der voorjaarskeuring volgens do wet op de paardon tekkerg iqOl BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA maken bekend dat de gewone Rijkskeuring van tot dekJüog fcBi i d k hengsten va ten minsto 2 jaar in het vooijaai van 1905 vour ZmdHolland zal gehoudeji woiden Ie Rotterdam op 8 Februari a s Voorts vestigen ziJ de aandacht van belanghebbenden op den inhoud van do artt i en 5 van het Koninklijk Besluit van 14 Aug 1901 Stbl 204 tor uitvoering van de nrlt 8 11 13 19 en 21 van do Wet op de Paardenfokkerij 1901 luidende Art i Tot de najaarskeuringen worden toegelaten alle hengaten die ten minste 2 jaar oud zjjn Tot de voorjaarskeuringen worden alleen toegelaten a Hengsten die daartoe aangewezen zg biJ de najaarskeuringen van het vooralgaande jaar b Hengsten die volgens eene schriftelijkeverklaring van een geexamineerden veearts wegens ziekte niet op de najaarskeuringen van het voorafgaande jaar hebben kunnen komen e Hengaten die uit het boilenland ingevoerd zijn na de najaarskeuringen van het voorafgaande jaar d Hengaten die biJ de najaarskeuringen van het voorafgaande jaar in eene andere provincie zgn goedgekeurd Ê kllLl tÊOX 77 André Berton die zeer goed begreep wat er moest omgaan in het ridderlijk hart van het hoofd der samenzweerders begon zelf den toestand onbegrijpelijk te vinden Hij kon zich zoo levendig voorstellen wat zijn zwager gevoelen moest en ook de gevolgen nagaan waaraan bet onverklaarbaar voorrecht dat Juan Caifleron genoot hem moest blootstellen Men zon hem be chuldigen van verraad Jnan Juan wat deert n f vroeg Teresita haar broeder met innige deernis aanziende Niets I antwoordde hg bleek als een geest Ik ben onteerd Dat is alles Bedaar bedaar T vermaande André Berton gg moet de dingen niet verzwaren Hier ia een dwaling in het spel die wel zal worden opgelost Cameron iweeg Overigens voegde Teresita er bg hebt gij geen gratie gevraagd niemanls welwillendheid ingeroepen Zg die n kennen Hengsten die sedert do najaarskeuringen van hot voorafgaande jaar 2V jaar oud tin geworden Art 5 Do eigenaar of houder dje oen hengst ter keuring wenscht aan te bieden is verplicht daarvan ten minste 3 weken vóór do keuring vrachtvrij eene schrifteiyko en onderteekende aangifte te enden aan don Secretaris der betrokken provinciale regulingBcommissie met opgave van a Naam en woonplaats van den eigenaar en houder i Naam ouderdom ras kleur en bijzondere kenteekenen van den hengst benevens Indien deze in een stanboek is ingeschreven stamboek en stamboeknuminer c Zoo mugeiyk afstamming van den hengst zoowel van vaders ais van moederszijde en naam en woonplaats van den fokker Een hengst na bovenvermelden ternign aangegeven wordt van de keuring nitge sloten tenzij de Commissie geen bezwaar tegen toelating heeft en de eigenaar of houder voor den dag der keuring eene som van f 10 00 bij voornoemden Secretaris stort Inscbrijvingsbiljetten voor de keuringen zullen op vraclitvrije schriftelijke en onderteekende aanvragen aan eigenaren en bonders van hengsten door den Secretaris der provinciale regeliiigscommissie den Heer J H van der Torren te Gouda verstrekt worden Gouda den 20 Januari 1905 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS Do Secretaris BEOUWER Bulteolandscl Overzicht Het Russische telegraafagontschap bevat een offieieuse verklaring waarin met betrekking tot de onztjdigheid van China gezegd wordt dat Rusland de overeenkomst tnsschen de mogendheden heeft goedgekeurd onder voorbehoud dat het zich verplicht de onzijdigheid van China te eerbiedigen mits ook Japan en China zelf deze onzgdigheid niet schonden Van het onzydig gebied werd door Rusland uitgesloten do streek tusschen de Liao en dea spoorweg van Inkau naar Simminting alsmede het land ten westen van den spoorweg en ten noorden van de Liao De stakende werklieden te St Petersburg bereiden een adres aan don Tsaar voor waarin zjj eischen maatregelen tot opheffing van deu toestand van rechteloosheid van zijn daar reeds bjj voorbaat van overtuigd Men weet wel dat welke maatregelen ook op u werden toegepast gjj zelf niets kunt hebben gedaan dat met uw flor karakter in strgd is Ge zijt nog een kind en redeneert dan ook als zoodanig antwoordde Terosita s broeder met veel zachtheid maar een man in mijn toestand met mgn verleden met mijn plannen voor een toekomst die In duigen is gestort heeft het recht niet om met uitzondering van alle anderen maatregelen van welwillendheid op zichzelf te zien toegepast en zoo dat nochtans wel gebeurt dan moeten ook de redenen voor die vreemde welwillendheid ia het helderste licht verschijnen Wat miJ betreft ik zie geen enkele reden I Het eenige wat wij zouden kunnen veronderstellen meende de jonge ingenieur is dat de heer d Orvilliers in den waan van wel te doen van ijjn grooten invloed in uw belang heeft gebruik gemaakt De heer d Orvilliers is een man van de vet en een rechtvaardig mensch hg kan zoo iets niet hebben gedaan I Maar hjj moet nu in elk geval weten waarom men zoo gehandeld heeft en dat zal hjj mij zeggen 1 Juan Cameron begaf zich naar de woning van den heer d Orvilliers Hjj werd er niet dB armoede der bevolking en van de onderdrukking door het kapitaal Uit deze hoofdeisohen worden in het adres de volgende eischen afgeleid waarborgen voor do persoonlijke vrijheid en de vrijheid van het woord het recht van veroeniging gewetensvrijheid verplicht schoolbezoek op slaatskosten volksvertegenwoordiging gelijkheid van allen voor de rechtspraak verantwoordelijkheid der ministers kwijtschelding der aflossings betalingen voor de boeren goedkooper maken van het orediet geleidelijke verdeelirig der staatadomeinen onder het volk invoering eener inkomstenbelasting Voor de aibeiders verlangt het adres in t bijzaoder wottelgke arboiders bescherming vrijheid om verbruik i voreenigingen en andere vereenigingen op te richten invoering van den acht uuidag toelating van den jtrijd van den arbeid tegen het kapitaal Btaatsarbeidei s ver iukering Men kau dezer dagen de geruchten over Oen aanstaande veikiozing in de Engelsche pers een al leor stelliger vorm zieia aannemen Uat hot er nu werkelgk tol komen zal leidt men hieruit af dat Chamberlain die met zjn volgelingen in hot Parlement het leven van de regeering in de hand heeft in den hiatiten tijd steeds duidelgker toeSpelingen maakt dal een ipoedige ontbinding hem lief zou wezen Hg verwacht een liberale meerderheid maar dan een terugslag in den lande en meteen een overwinning voor zgn program Hoe gauwer dat gebeurt boe liever t hem is Dus de nieuwe verkiezing maar niet te laug uitgesteld Balfour voor zich zon nog maar kalm door willen regeeren en de moeilgkheid zit nu voor Chamberlain hierin om zgn zin door te zetten zonder Balfour en diens aanhang tegen zich te maken Zooats dat de gewoonte is heeft de president der republiek Woensdagmiddag de presidenten van Kamer en Senaat bg zich gehad Donmer en F ilIièros om die te raadplegen over de sainenstelliiig van het iii uwe kabinet Ook do voorzitters van de republikoiiihche groepen der beido Kamers zouden geroepen worden om hun meening te zeggen over den politicken toestand De bladen gaan voort met het ontraadselen van degeheimon der politieke toekomst veelal met de bedoeling om meteen op de oplossing der raadselen bun invloed te laten gelden Zoo is de Humanité van Jaurés sterk tegen een ministerie Rouvier De republi keinen moeten aan het land den indruk geven ontvangen Hg begaf zich naar het paleis van justitie mijnlieei d Orvilliem mot do instruktie eciier nieuwe zaak bezig kon hem niet te woord staan Toen wendde Cameron zich naar de prefectuur van politie en verzocht den prefect te mogen spreken en dat wel met zooveel aagdrang dat hg na eerst een afwijzend antwoord te hebben ontvangen eindelijk bjj die aatoriteit werd toegelaten Tien jaar scheen hjj verouderd te zgn toen de gevraagde audiëntie was afgeloopen De prefect ontving hem uiterst koel en zeide hem dat waarschijnlijk het Spaansche gouvernement zelf zoo hg niet met dezelfde strengheid als zijn partijgenuoten werd vervolgd en zonder eenig vooibehoud was vrijgelaten de vroeger legen hem ingediende aanklaclit h id ingetrokken Die veronderstelling w is evenwel in haar bepaalde gevolgen zoo beleedigeiid voordes Spanjaards eer dat deze een oogenblik vreesde er krankzinnig van te zullen worden Hg wendde zich schriftelijk tof de Spaansche ambassade en tot don minister van Buitenlandsche zaken met het eerbiedig verzoek hem een onderhoud te willen verleenen doch de beide verzoekschriften bleven onbeantwoord Dag aan dag stelde hij nieuwe pogiugen in t werk om t zjj van wien ook eenige dttt de politiek van morgen even beslist 011 krachtig zal zjjn als die van gisii ren daarover zgn wij het allen eens Met dB 4e overtniging nu komt de candidatuur i an Rouvier in botsing Mat Bouvier beslaat het govaar dat het Ijjkt of de republikeinen iichteiuit wijken De Humanité zou liefst ien Bni thou aan het hoofd van het ministeiio bjj go breke van dien Biisson en din Cleineiiceao De wijze waarop de cundidaten voor het ministerie van plan zjjn tegen de aanbrengers op te treden speelt naluuilijk oen belangrgka rol Aan de uiterste linkeritijde scligiieii er veel voorstanders te zgn an een coiiibinatio Sarrien Clemenceau Cleinenceaii zou van zins zijn de aanhrenger s uit h t h gioen van eer te schrappen onder voorwaarde dat de officieren die zich geblameerd h bben hg de zaakDreylus eveneens zouden worden geschrapt RonjBor zou enkele kopstukken onder de aanbrengers wiUeu laten boeten maar dan zou er verder eeu algemeen amnestie wor den afgekondigd waarin ook betrokken zouden zjjn de veroorde iden van liet hoog gerechtshof en waarbij le slnitton wegens politiükeof persdelicten zoudi ii worden kwijtgescholden Hot is waarschgnlgker dat deze veronderstelling oinlrent de plannen van Rouvier hem is aaugewivven door de vrienden van Déroulède Guérin etc dan dat zulke denkbaeldeii waarlgk in het hoofd van Rouvier zouden zgn opgekniuen De politieke krjjg begint hier te gelijken op den oorlog tusschon twee volken or wordt aangeboden een verdrag te sluiten tot uitwisseling van krijgsgevangi neii Do vooritelliiig van Combo i in den brief tot Lonbet als zou zjjn politiek die van de komende rogeering nioetin wezen wordt natuurlijk krachtig bestreden door zjin tegenstanders Men klaagt tegenwoordig m En olaiid niet alleen over de hoed iniglieid dei officieren maar ook over d hoeveelheid Er is een bedenkelijk tekort en vooral bg de reserve wordt het onvoldoende aaiiial sleik gevoeld Zonder een talrjjk offlcieiskoips bg de leserve zoo heeft Lord Roberts onl ings i Zegd zal het inet de weoriniJilrleii van Engeland niet in orde komen M i ii de lust 0111 officier te worden schijnt er uit te ga 111 en bet aantal officieren dat den dienst verlaat slggt Hoe komt dat f vroeg een veislojjguver aan een ond officier En deze zeide Omdat de olfl eieren tegenwoordig te veel moeten loeien Zg worden behandeld als sclionljuiigens Men houdt ze al maarden Dnitaolu n fliciui voor en tracht ze met allerlei geleerdheid vul te inlicbttiigeii te bekomen doch overal stiet hg bet hoofd als oen gevangene die zich in radeluoze woede tnsschen de vier muren zijner cel beweegt Op zekeren morgen vond hg in het ter hand genomen dagblad onder hel opschrift Spaansche Coirespondontie een bericht dat er nun gene zijde der Pyreiieeén een tal van arrestaties bad plaats gehad en dat er in verschillende sleden krijgsraden waren bijeengeroepen ter vei oordeeling van hoofd en subalterne officieren en zelfs mindere militairen wier namen men had gevonden onder de papieren van Juan Cameron te Parijs Men voegde er hg Het ia aan geen twgfel onderhevig dat hot complot is verraden geworden dooreen ellendeling die omtrent alle biznnderheden moet zijn ingelicht geweest Wellicht zon de gewezen generaal der Cailistischo pnrtjj J C die te Pargs is gebleven en niet vervolgd wordt ons dienaangaande op de meest volledige wijze kunnen inlichten Bij het lezen dier aantijging nitte Jean Cameron zulk een hartverscheurenden kreet dat zjjn zuster bevend naar hem kw im toegesneld Ze vond haar broeder bewusteloos op deu grond liggen met de noodlottige courant tusachen de krampachtig ineengesloten vingers Wordt vtnolgi