Goudsche Courant, dinsdag 24 januari 1905

verheffing van het peil van het volktonder wgs in zgiie verschillend vertakkingen Sociale hervormingen Vertekeriiigswotten waaronder in het byzonder do verplichte 1 invalidileitsen onderdomsverzekering metgetdelgke bgdrage vanden Staat herziening 1 van de Armenwet waarbij ile openbarearmenverzorging niet blijft uitsluitend politiezorg I Hervorming van het defensieweien in dorichting van een volksleger 1 Ter voorziening in de financieele behoeften ook tor verkrijging van eeiie betere verhou jding tusscUen de geldmiddelen van Rgk en Gemeente in de eerste plaali bezuiniging op militaire en andere uitgaven en I verder met handhaving van de vrijzinnige rhandelspolitiek eene meer rationeele rege ling van de directe belastingen door welke 1 tü het ook Ihans in geiplitsten vorm deinkomsten worden getroffen alsmede uit I breiding der progressie billjjker regeling en vertiooging der successiebelasting voorts 1 belastingen op voorwerpen van weelde I Daarnevens worden zonder dat andere twetgevende arbeid hiorbg behoeft achler to 1 staan wijziging van de Grondwet in dien I zin dat aan den gewonen wetgever volkomenvrijheid bg de regeling van het kiesrechtwordt toegekend ter hand genomen ter 1 wi l het vertrouwgn wordt uitgesproken datdeze zoodanig worde vooi bereid dat vóór 1 het einde van het vierjarig tijdperk de eer I ste beslissing over een daartoe strekkend 1 voorstel kan genomen worden 1 De heer Schim v d Loeff Gouda brengt hulde aan het Hoofdbestuur voor hetgeen 1 liet in deze deed Het toonde te begrgpen 1 dat van alle kanten de krachten moeten verzameld worden om in Juni met succes te kunnen strijden De taak van het Hoofdbestunr w s zeer moeilijk en het kwam met een program van actie waarop allen zullen kunnen samenwerken Toch dient alle mis verstand voorkomen te worden De laatste paragraaf gaf aanleiding tot dit misverstand men heeft gemeend dat achter die paragraaf meer gezocht zou moeten worden dan hetgeen daarin stond dat een candidaat ook zon moeten zgn voor algemeen kies en stem recht naast het blanco artikel Anderzijds is beweerd dat de oud liberalen niet zouden kunnen samen gaan doch bedoeld is zeker dat de candidaat zich alleen zal hebben te verklaren voor het wegnemen van alle beletselen tonder dat men daarom dndelgk voor algemeen kies en stemrecht moet zjjii Dezerzgds moet verklaard dat men hier ook water in den wgn heeft willen doen n al I leen verlangt wegnemen der beletselen die de Grondwet thans biedt Applaus I Dö heer Van Heul Vlaardingen zegt I dat de Afdeeling haar afgevaardigde mandaat I medegaf vóór het program van actie te I stemmen Spr is daarin nog versterkt door I de rede des voorzitters Wederzgds is veel I overleg gepleegd veel moeite is gedaan om I dit program samen te stellen Spr hoopt I dat het zal worden aangenomen en vruchten I zal afwerpen en de tegenwoordige meerderI beid gefnuikt zal mogen worten 1 De heer v Buuren Brouwershaven herI innert er aan dat Zieriktee steeds een libeI raal district was toen do heer v Kerkwijk I er zitting bad Helaas sedert is Uet ook tot I de kerkelgke zijde overgegaan spr hoopt I dat de entente nu verkregen zal maken dat I Zierikzee weder wordt het liberale district U Niemand verlangt meer het woord H oof1 delgk wordt nu gestemd over het geheels I ontwerp grogram van actie het werd aan genomen met 51 d i algemeene stemmen 1 Daverend applaus en gejuich I De Voorzitter daarna het woord nemende I geeft bet woord aan den heer v d Voort die de vereeniging geluk wenscht en den I voorzitter dankt voor do leiding Mr H Goeman Borgesius zoide toen nog I dat het Hoofdbestuur niet getwijfeld had I dat het program zou worden aangenomen I Doch do stoutste verwachtingen zjjn overI troffen was een kleine minderheid tegen I geweest spr zou bet met een echec gelgk I hebben gesteld Doch nu 51 afgevaardigden uit het land met overtuiging han stem vóór I gaven geeft dit moed voor de toekomst en I het gewicht zal in het land worden gevoeld I Wij staan voor een boteekenisvollen strijd en deten dag is gewichtig voor den dag I die ons wacht Er is onder de vrijzinnige I groepen geestdrift voor den strijd een geestI drift die toeneemt omdat men meer en meer I voelt dat het bestuur van Nederland in een verkeerde richting wordt geleid Wjj gaan I naar buis om te trachten de overwinning te verkrijgen en als men allen eensgezind is I kan men die overwinning in Nederland krjjI gen En mocht men niet slagen dan kan men I tenminste zeggen zgn plicht te hebben geI daan Niet alleen tgn geld moet men geven I ook tjjo persoon en men mag hopen dat het I succes bahaald zal worden Met dien wensch 3 sluit spr met dank aan allen da openbare I vergadering t De vergadering was bijgewoond door vele Kamerleden de heeren Fock en v Gijn badden telegrtphitch bericht gezonden nn verhindering der de wapens omdat zó vreeten zoo tg ge grepen worden han leven te verlieten 1 l3e leider van den opstand Bamnel Habe rero is met een klein aantal aanUangers op 1 Engelicb gebied gevlncbt daar ia lig van 1 alle halpraiddelnn ontbloot Hg kan niet meer aU ern tig tegunstandnr worden aangezien De anderen t n oï gevangen genomen 1 ol door honger en dorst te gronde gegaan of tg dwalen alleen en tonder hulpmiddelen rond in de woeste streken En too i dan deto opstand die ongeveer een jaar geduurd heeft als gefiindigd te beschouwen Op 12 Januari 1904 tonden de Hersro s op juist toen bet grootste deel der Doitsche troepen bezig was onder bevel van gouverneur Lcntwein in het tuiden der kolonie den opstand der Bondeltwarts te bestrjjden Het plan was alle blanken te vermoorden en zich van de hoeven en bevestigde plaatsen meester te maken doch hoewel het plan zorgvuldig geheim was gehouden mislukte het Wel werden vele blanken vermoord het meerendeftl slaagde er echter in Windhoek Okahandjn Omaroerou te bereiken en daar werden tg door de inmiddels ternggekeerdü troepen onttet Groote irocpeuiendingen heelt Duitscblaiid naar Afrika gestuurd millioenen uitgegeven en vele slachtoffers lijc gevallen Ongeveer iW menschen zgn vermoord 54 officieren en 533 man in gevechten of door ziekte gedood i vooral de typhus cischte vele slachtoffers Er zijn nu nog ongeveer 700 lieken Ueneraal Von Trotha kan nn zijn geheel aandacht wjjden aan de onderwerping der Witbois maar meer dan doiiend man staan niet meer tegenover hem Met het oog daarop vraagt de Fraiikf Ztg waarom de Duilsclie troepenmacht in de kolonie nog voortdurend zoo aunzienlgk versterkt wordt Op dit oogenblik zgn er behalve de zieken en gewonden minstens 12 000 valide manschappen in Zuid Alrika Verspreide Berichten Fkahkruk Eindelijk weer eens iets van de Humbertiaak De parlementaire eiiquetle commibsie zal hedenmiddag bgeenkoinen om het onderzoek vun de juridische dossiers te beëindigen D ex president Viin Üranjo Vrijstaat Steyn tal morgen Purgs verlaten om zich naar ZuidAtrika te begeven De reis wordt gemaakt via Antwerpen De staking te Brett is alweer geëiniligd ölsternamiddag werd oen vergadering gehouden waarin door liet meersndeel der aanweiigen besloten werd tot hervatting van den arbeid op lieden De Matin verneemt dat een aantal officieren door generaal l eigné genoemd In tgn brief aan den secretaris van het Groot Oosten bij den minister van oorlog een klacht hebben ingediend en van plan zgn de zaak voor don rechter te brengen DmTBCHI Het aantal stakers in het Knhrkülongebied wordt nu op 220 000 geschat Te Hochnm werden gistermiddag twee giooto vergaderingen gehou den waarin met algemeene stemmen besloten werd de stuking voort te otton De orde is nog nergens verstoord en de regeering tendt daarom nog geen militairen trots het aandringen der grootiiidustrieelen Wel is de politiemacht aantienliik versterkt Een gift van den kardinaal bisschop van Keulen Kisschor aan de kas der stakers ten bedrage van lOOü Mk beeft in arbeiderskringen een goeden indruk gemaakt Minder goed echter biJ de werkgevers De staking is van enormen invloed op het spoorwegverkeer Van 12 tot 14 dezer zg n o a in het district Bochum 90 goederentreinen uitgevallen Het Berl Tageblatt meldt dat te Jawortno agenten uit Wesllalen arbeiders werven om tegen hooge looncn de stakers te vervangen Uit Madrid wordt door de KUln Ztg vernomen dat de algemoeno werkstaking door een aantal ontevreden ai helders te Valencia op tonw getet jammerlgk mislukt it HUSLAAD Uit Bakoe wordt door het Telegramagentschap geseind dat het Beurscomité besloot den leden van de Beursvereeniging aan te raden alle contracten die geheel of gedeeltelijk gedurende de thans geëindigde staking moesten tijn uitgevoerd te erkennen do contracten over een raaand loopende binnen dexen termgn uit te voeren By contracten loopende over langeren termijn ton dele met den dnnr van de staking worden verlengd BINNENLAND 1 De minister van BinnenUndsche Zaken 1 dr A Knyper i Zaterdagavond te 8 uur 52 1 per Staatsspoor oit Duitscliland in de Bes 1 dentie teruggekeerd 1 De hertiening van het h O De hoefgter 1 correspondent van het Hbld releveerende I het bericht van De Kath Onderwijzer waar uit zou bigken d t in eene wetgevende 1 periode de onderwijsoovelle waarmee ver I moedelyk het ontwerp tot hertiening van I het L O woidt bedoeld niet meer door de I Twftt de Kamer zal worden behandeld I merkt op dat er nog wel iets meer aan vast 1 zit diui door het Katholieke vakblad schgnt 1 te zgn gehoord De regeering zelf is name 1 Igk niet gesteld op bijzondere haast met dit 1 ontwerp waarschgnlgk omdat ze het voor 1 zekere kringen wil behouden als verkiezings I prikkel Daarentegen zijn er eenige invloed 1 rgke leden onder de reclil rigde die ht t 1 ontwerp wèl v66r de verkiezingen zoude i I willen zien afdoen door de Tweede Kamer 1 opdut met liet oog op niogelgke verschu 1 vingen in de paitiigroepeeruigen na de verkiezingen de onderwgs itrgd nu eens voor I goed van de baan zou wezen 1 Het geldt hier niet oilsluitend een quaestie 1 van tijdsgebrek I Uit naam van de familie van wglen pre 1 sident Kruger heeft de beer Eloff openigk I dank gezegd voor de eer den overledene 1 bewezen 1 nWj zgn grouteo jiank vericliuldigd zoo zegt hg u a aan Hare Majesteit de I Koningin der Nederlanden met haar Prins I Gemaal en de Koningin moeder en wg zgn I ten diepste getroffen door H H M M huldeaan den overledene en sympathieke deel 1 neming in ons zwaar verlies 1 Aan het volk van Nederland en aan de Nederlandsch ZuidAfrikiianaclie Vereen ging en de heeren Kröller en Muller voo dat groote en edele huldebigk het be schikbaar stellen van de Batavier Vl om hot stoffelijk overschot naar Zuid Afrika over te brongen on om dit huldeblijk grootse en edel te doen zyii werd ile wensch door de Ned Z Alrik Vereeniging geopperd dit do overbrenging van dis urkofan naar Zuid Afrika een za ik van liet Nederlnndsche volk zou wezen en wilde zg hoegenaamd geen enkelen cent als vergoeding van de i kant der familie nuntuardeti Aan president en mevrouw Steyn pres dent Loubet de Koningin van Napels de i president van den Zwitserschen Bondsraad en andere voistelgka personen en allo belangstellende vrienden op bet vasteland en elders voor httn diepe sympathie en bolanghlelling in dagen van zware beproeving en droefheid Aan do heeren G A A Middelberg dr W 1 Leyds on admiraal Me Lood die de 1 sttrkülaag op de Batavier Vl naar Kaapstad vergezelden In het gebouw Eensgezindheid te Amsti rdam werd Zaterdag onder voorzitterschap van den heer mr H Goeman Borgesiuf I Lid der Tweede Kamer gehouden de algemeeuo vergadering der Liberale Unie Deze opende de zeer tnlrgk beiochte vor I gadering met eeiie rede I Vertegenwoordigd waren 50 afdeelingen t w Groningen s Grnvenhage Haarlem Hoorn I Leeuwarden Aalten Aalsmeer Alblnsserdam Akkerwoude Apeldoorn Berkhout Bodo I graven Boskoop Biouwersliaven Doetin I chem Dordrecht Emmen Hliedrecbt Sneek Tiel Urseni Varsseveld Vlaardingen Vlissingen Weesp Zaandam Zevenhuizen Znt I phen Enkhui en Epe Gouda Groede Heerde Hoedekenskerke Hoogeveen Kampen Katwgk Loosduinen Neede Nienw I Hoorn Nieuw Helvoel Ooatvoorne Oudendgk Ouderkerk a d Amstel Rockanje de Rgp Leerdam Naaldwgk Maassluis Sassenheim I Bovendien waren aanwezig een groot aan I tal buitengewone leden Na dete rede ging man over in huishoadolgke vergadering I Na de pauze word medegedeeld dat de Unie is versterkt mot 912 leden en2lkie3veroenigingen en thans biJ haar zijn aangesloten 101 kiesvereenigingen met 8789 leden De rekening en verantwoording werd na I prae advies der commissie tot bet nazien j goedgekeurd het batig saldo bedraagt thans f 131 de ontvangsten in 1904 bedroegen f 2454 de ullgaven f 2323 I Medegedeeld wordt dat tot leden van het hooldbfstnar zijn gekozen in de plaats der heeren C Schillemans overleden en J van Kavenhorst periodiek aftr de heeren prof mr 6 A van Hamol te Amsterdam met 79 en K Eland oud minister van oorlog te Den Haag met 82 stemmen Onlwerp program van actie De Libeiale Unie stelt met het oog op de algemeene verkieiingen van 1905 het vol j gende program va actie vast I Het handhaving van ds openbare school In de Zaterdagavond te s Oravenhage gehouden vergadering van de vereeniging De jon e Liberalen werd o a besloten hot woord mannelgke uit het reglement te schrappen toodut ook vrouwelgkejongelieden tullen kunnen worden toegelaten tot bet lidmaatschap tolks chter onder aanneming van eene motie waarbg de vergadering te kennen gaf door dete beslissing lich niet te willen uitspreken over do kwestie van vronweifkiesrecht Tot bestuursleden werden herbenoemd de heeren S de Meester voorzitter Polak Daniels secretaris W J M Baasvelds penningmeester L S Ornstein en gekoien tot bestuurslid de heer T G Bos Gemengde Berichten De Standaard schrgft Onder de arbeidende klasse wordt almeer het denkbeeld gepropageerd dat uit s Rijka kas elk werkman als hg onbekwaam wordt zgn brood te verdienen een bebooriyk pensioen behoort te ontvangen alioo ten eerste als hiJ invalide wordt en ten tweede zoo hg op jaren komi en hieronder verstaat men dan liefst een ouderdom van 60 jaren Als minimum pensloen acht men een wekelgksche bijdrage van f 5 zeer bescheiden De geldon hiervoor moeten dan bovendien zóó geheven worden dat de arbeidende stand geheel buiten schot bigft en dus ook zonder het heffen van eenig recht hetzg els tarief hetzij als accijns op wat de werkman voor zich en tgn gezin koopt Hat is de andere helft der burgerij d e voor de lagere klasse telken jare een bedrag van 40 millioen zal moeten opbrengen en bet algemeen stemrecht moet als strijdmiddel dienst doen waardoor de arbeidende stand in staat tal worden gesteld date 40 millioen s jaars uit den zak der overige burgers te nemen alleen in directe belasting Dit plan nu beeft andere denkers van ruimere opvatting op het denkbeeld gebracht om dan liever nóg verder te gaaur on een staatspensioen voor alle invaliden en voor allo bedaagden te eischen Alle burgers rgk of arm zouden dan zoo ee invalide werden of op jaren kwamen recht op zulk een pensioen hebben Do kosten zouden er wel door vei dubbelen maar het rechtv iardigheidsgevoel zou er door bevredigd zgn Er zou geen onderscheid worden gemaakt leder zou gelgk voor de wet zgn Wel te verstaan gelgk voor de wet om het geld te ontvangen niet om bet te betalen Dat zou altoos voor rekening bleven van de aangeslagenen in de diiecte belastingen Wol is dit denkbeeld nog niet uitgebreid tot de invaliditeit maar het spreekt van zelf dat het eenmaal in actie daarbg uitkomen moet Anders blgft de ongelgkheid toch stand houden on komt toch weer het rechtvaardigheidsbesef in verzet Doch al is er wat dit denkbeeld aanbeveelt toch verstaat men niet recht wat baat het practisch op zal leveren De directe belasting betalers zullen om de arbeiders vry te laten uitgaan het dubbele betalen moeten van wat te nn betalen Dat is reeds bard Doch als nu alle overige burgers er bgkomen zal er nogmaals een 40 millioen bg moeten De directe belasting betalers krygen dan het uitzicht op een pensioen waarvan te misschien nooit profilearen maar te ontvangen de tekerlieid dat ze al hun leven door s jaarlgks een meerder bedrag in s Rgks schatkist zullen moeten storten dat er vrgwel tegen opweegt n hiermee zullen te moeten voortgaan ook als te pensioon trekken zoodat het pensioen van velen geheel weer naar den fiscus zal toegaan I Steekt in zulk een plan staatsmanswgsheid Volgens den Haagschen correspondent van het Hbld Is het bestuur van de Witte in Den Haag met notaris S J van Bergh in onderhandeling getreden over den verkoop door dezen van de huizen welke behalve de sociëteit staan in het blok tusschen Plein en Doelenstraat De bedoeling ton wezen om den heer Van den Bergh eau deel van zgn gebouw nl het uiterste hoekperceel waarin hg de kantoorlokalen voor itjn personeel benevens zgn wachtkamer heeft in huur laten behouden De rest loa worden verbouwd o a ten gerieve van de sehaakbebbers die thans in de bibliotheek tieh met een teer kleine ruimte moeten behelpen en daarbg binderen die daar komen schrgven Voorts hoorde de corr spreken over een ruime gelegenheid tot stalling van automobielen voor de leden een kegelbaan ja lelli gelegenheid tot logeeren maar dit tgn nog niet meer dan vluchtige denkbeelden Het bootdpant waarom de onderhandelingen draaien is natuurlgk de financieele quaestie De eisoh is f200 000 voor grond ongeveer 500 vierk M en gebouwen maar daar louden dan natnnriyk nog taniienlijke kosten van verbouwing bgkomen Vast moet staan geen contributie verhooging In da gemeente OoststellingWerI wilde een persoon tich van tgn oaden hond ont doen Om het Ijtdan too kort mogslgk te maken werd het dier doodgeschoten t Lgk werd in een bosch neergelegd Na een week is nu het dier geheel vermagerd bg tgn baas teruggekomen van zgne schotwonden genezen Het dier dat gewis in trouw zgn meester beschaamd maakte zal nu wel t genadebrood blijven eten Het groote prgsverschil der suiker in ons land en in Dnitschland maakt het voor menigeen verleidelgk de goedkoope Duitsche suiker in ons land binnen te smokkelen Dit deed ook een Duitsche vrouw Met een kinderwagen gevuld met suiker ging zy de grens te Glanerbrugge over en naar eei winkel Juist toen zg de waar wilde afleveren is tg door een kommies betrapt De suiker en de kinderwagen zyn in beslag genomen en zg zelf gevankelgk naar Al melo overgebracht De Openbare Vergadering vanwege de atd Enkliuizen van den Bond van Nederlandsche ünderwgzera op Donderdagavond in de Parkzaal waarin Mr J A Levy van Amsterdam naar aanleiding van de Onderwgs novelle het goed recht der Openbare school bepleitte was flink bezoelit en werd 0 a bggewoond door leden van de Besturen van het Nolsdepartement van de Lib Kiesvereeniging leden van de plaatseljko schoolcommissie en van dep Gemeenteraad die speciaal waren uitgenoodigd Van de gelegenheid tot debat werd gebruik gemaakt door Ds W H Oosten die mot veel vuur ds argumenten en conclusies bestrèe4 wat oen met groote belangstelling gevolgde repliek uitlokte van Mr J A Levy Het was circa hall een toen de vergadering gesloten werd Men schrgft uit Brielle In de Briel$ he verkiezingscampagne heeft tich een aardig incident voorgedaan De heer Van der Wielen redacteur van Land en Volk wilde tich naar Den Briel begeven om den candidaat der anti revolutionairen den heer Vegtel die aldaar gisteravond optrad te bestryden De heer Van der Wielen liep evenwel de Brielsche boot mis en om nu toch op tgd in het strgdperk te kunnen optreden huurde hg een sloomboolje om hem naar de oude veste der Watergeuzen te brengen Ongelukkig ecbter raakte dit bootje op de slikken van de rivier de Maas vast omdat de bakens voor het iJs waren weggenomen en de heer Van der Wielen had nu ruim den tyd voor deze beSiiiegeling dat de Maas die in de rgke historie van Den Briel zulk oen groote rol vervult ook thans een woordje had moegesproken in de verkiezingsdagen Na lang fiuiten werd hg afgehaald door een roeibootje en kwam circa halfelf nog in de vergadering waar hg om een kwartier debat verzocht wat met het oog op het vergevorderde uur niet toegestaan werd ook omdat hg de lezing van dien avond niet gehoord had en dus moeilgk debatteeren kon In Kasan in Rusland verschenen twee kranten die scherp met elkaar concurreerden Bii de behhttdeling van een proces over diefstal van een Mariabeeld gaven beide aitvoerige verslagen maar de redactie van het eene blad ontving daarop een scbryveii van den officier van justitie waarin dete aan het blad verbood nog meer van het proces mee te daelen daar hg de procesverslagen Toor bat andere blad schroef en de concurtantle onaangenaam vond De redactie riep daarop den censor te hulp maar deze dorst tegen een officier van justitie niets te beginnen en de procesverslagen moesten achterwege blgven Naar men verneemt is het aan de justitie Aa een gvervolle onvermoeide instructie mogen gelukken den vader van het doodelijk mishandelde 8jarig kind in den woonwagen te Ginneken tot de bekentenis te brengen dat hg aan den dood de schuldige is De ontaarde vader blgft alzoo voorloopig in het Huis van bewaring bewaard D T Nbr Men meldt uit Utrecht van Zaterdag Vannacht is er in den van onds bekenden drogistwinkel van de firma Van den Bergh aan den Heiligenwag omstreeks kwart over drieën een felle uitslaande brand uitgebroken ontstaan achter in den winkel in het magatgn Door de gemakkelgk brandbare stoften in het magazyn aanwezig was het niet mogelijk tengevolge van ontploffingen en roek het perceel binnen te dringen Door een nooddenr de verbinding vormende tusschen dit perceel en het daarnaast gelegen mannfactorenmagazgn van den heer Bergman heeft de famielje v d Berg zich in allergl moeten redden De brandweer was spoedig ter plaatse Het perceel van den beer Bergman een manufactoren winkel werd byna onmiddellgk van achter aangetast zoo ook M dak van dete honing Van bet naast dit perceel gelegen huis van den heer Kocking verbrandde gedeeltelgk het dak Het aan de andere zgde aan den winkel van de firma Van den Borg grenzende per ceel van den heer Bners een heerenartikelenwinkel bleef evenmin vrg Het dak daarvan vatte vlam Naast don winket van den heer Buers hoek Heiligenweg en Bakkerstraat is gelegen de winkel De Stad Pary het galanterieënmagazgn van de Gebrs Korstbolt hetwelk aan de achterzgde grenst aan het perceel van de firma Van den Bergh waardoor ook De Stad Parys van achteren geheel uitbrandde J e aan de aangetaste perceelon grenzende woningen kregen natuuriyk veel waterschade Er werd gewerkt met 18 stralen waterleiding en 4 stralen van de stoomspuit Om zeven uur was de brandweer den brand meester en om negen nnr was de brand gebluscht hoewel voortgegain werd met water te geven Helper ceel van de firma Van den Bergh branddo geheel uit De oorzaak van den brand is onbekend In geen jaren is er in onze stad zoo n brand geweest Vanochtend eu vanmiddag bewoog zich een groote menigte langs bet terrein van den brand De brandweer was vanmiddag den boel aan liet opruimen en houdt nog voort durend een wakend oog op de smeulende massa Sommige gedeelten van do woningen die gebrand hebben werden vanmiddag nog bespolen In Oostehjk Zeeuw sch Vlaaiideren komendtjn lauthten tgd ineerinalen branden voor die gewooniyk aan kwaadwilligheid wordenloegeschrevcn Door eenige laiidbouweisen do administratie van het kroondoraoinis nu een som van f 1000 bgeensebraelit tuthet uitloven van premiën aan lieii die zoodanige aaiiwgziiigen aan de jusiitid verstrekken van personen die zich aan brandstichting schuldig maken dat deze deswege zullen veioordeeld worden VI Ct Uit Groningen wordt aan d N H Ct geseind Op den afstand van 1500 meter leed Ue Koning in 2 min 41 sec Lördalil in 2 min 4 Vi sec Bernhard verscheen niet naii ilst iit ou dat De Waard alleen reed Hg was in Ieclile Cdoditi en m i ikt i een md van 3 min 4 sec De Koning is du s unk nj löOOjneti i eerste Op den afstand van 10 000 nieter ledeii natuurlgk weer Do Kouing eii Lürdahl tegen elkaar Na de elfde ronde de wedhtiijdb iail is 500 meter grout had De Koning den Noor gelapt Bg de eindstreep was hg 1 baan voor Tgd van De Koning 19 min 10 sec van Lördahl 21 min 7 sec De Waard reed twee keer de baan en gaf het toen op De Koning is derhalve winner op drie vaa de vier afstanden en wereldkampioen voor 1905 geworden Hg werd door het tal rgke publiek hartelgk toegejuicht Dameshoedon en vogelmoord In een op ruime schaal verspreid geschriftje doet de Vereeniging tegen het mishandelen van dieren voor Haarlem en omstreken een beroep op onze vrouwen en meisjes om voortaan geen veeren of vleugels of geheel opgezette vogels met glazen oogen op haar hoeden te dragen In t bgzonder komt zy op tegen het gebruik der aigretten afkomstig van een reiger soort wanneer deze vogel zgn jongen in het nest byna zoover gebracht heelt dat zg in hun eigen onderhoud zullen kunnen voorzien is de zorgzame moedor het gemakkelijkst te vangen Haar dood heeft dan tot gevolg dat alle jongen van honger omkomen De opperste Duitsche rechtbank heeft zich vóór kort bezig gehouden met de vraag of de bewoner van een huis iets tegen hinderlgk geraas hg zgn buren kan beginnen en wnt mocht van zoo n zaak oen rechtskwestie worden gemaakt daarby in t algemeen in aanmerking dient te worden genomen Het geval dat biertoe aanleiding gaf betrof een Dortmnndenaar die een klacht had ingediend wegens burengerucht Het rustig s nachts slapen werd hem zei nij onmogelgk gemaakt door een nachten d g werkende machine van zgn buurman En da advocaat van den klager voerde daarbg aan dat zyn cliënt iemand was van een zenuwachtig gestel dat tich in deze zeker niet zou weten te voegen De rechter overwoog het volgende de rechtsstrgd draaide hier voornamelgk om de vraag of als maatstaf voor het kunnen verdragen van dea hinder door de machine veroorzaakt de gevoeligheid van een kerngetond mensch dan wel die van een geestelgke zieke moest worden aangenomen De geneesheer van den klager bad op grond van een 22 jarige ondervinding aangevoerd dat zeker een vierde van do Dordtmunder bevolking in t geval van zgn patiënt zou vei koeren d i door het machinegeruisch nenreos ton worden aangedaan Maar dit achtte de rechter geen motief ter zake afdoende Bg de beoordeeling van t onderhavige geval diende de rechter wel met t uithoudings vermogen van geestelgknormalen rekening te houden aangezien immers by t in beschouwing nemen van telkens weer verschillende zenuwgestellen elke positieve maatstaf ter beoordeeliiig ontbreken zou Nog was door den verdediger aangevoerd dat t individu den eiarh kon stellen dat t s nachts overeenkomstig de voorschriften der moderne hygiëne met open raam den slaap kon genieten Maar ook daarin kon hotoppergereehtshof u ot meegaan t Kwam er hier maar alleen op aan of personen met een gezond zenuwgestel bg gesloten houden van t venster van hun slaapvertrek door tgeruisch der bewuste stoommachine zouden worden gestoord En dat ontkende de rechtbank Aan de tenue van de vlag offlcieren der Kon marine zgn toegevoegd schouderbedekkingen vervaardigd vaJU gevlochten gouden koord en versmallend toeloopend aan het smalle einde Voorzien an een kleinen vergulden uniformknoop aan do andore zyde belegd met donkerblauw laken en vervaardigd ter bevestiging van de schouderbedekking aan de jas Ingeval een tenue is bepaald waarin de lange jas zonder epauletten wordt gedragen worden op deze jas schouderbedekkingeii gedragen voor de adjudanten van H M de Koningin in gewonen en boitengewonen dienst voorzien van een zilveren W met ktoon van hetzelde metaal eu voor de adjudanten van Z K H den Prin s der Nederlanden Heelog van Mecklenburg van een zilverert H met kroon van hctzalfde metaal De laatalgenoemde versierselen worden door bedoelde ofilciereii der zeemacht eveneens gedragen op het luiddon der epauletten Stadsnieuws tiOUDA 23 JaiiuHÜ 1905 Het ys ermaak li id giHlereti hee wat scli uUsL nrudeiiS en ruderes i n iiJiar liet van iii rgen IJ iKluurn paik golukl Dn nieuw 0 igi i iclile y rlul vuur d il park wtis druk iu dü weer um dil t n K l fi lot upfciis du duui inti id i ii te voui komiiiK van niPKclukkfii wt iden uiiHiuidi llijk lUf uiiiwciïig ii daarvan Vüpwgdetd Üük o i dun fiuwauleii smjfel was het giHtereiimiddiig ci druk duchuukdaar nam hut aautnl rgdurs af daar m n niut anders tdan op hcliutauii reed Ongelukken kwamen gelukkig niet vüur vooral op den BÜigel was liet 1 8 verre vao betrouwbaar Dn Jem ontvanjtur hesft tegen 1 Aprii eervol ontslag gevraagd urn gezuiidbuidsredenen De door on aangekondigde match tusschen de foolballclubben O v N uit Schoonhoven en Sparta uit Haastrecht heeïl Zondagmiddag bü voor de spelers gUBSlig weer plaatt gehad Het kykgrage publjiik had wel wat last van de koude maar vermaakte zich overigens kosteJuk De Spartanen leverden soms leor mooi spel waartogen de O v N ers niet tegen opgewatiscn waren zoodat Sparta het genoegen mocht smaken het zusje met een nederlaag v in 0 7 naar huis te laten gaan Het Bestuur der Goodsche IJsclub na het ys onderzocht te hebben meende dat het boofdzaketuk was er op te wfjzen dat alleen de banen door hot Bestuur aangeduid vertrouwd waren Er waren dan ook borden op het terrein bg du toegang der jsbuan aangebracht waarop een waarschuwing dat het iJi buiten de bovengenoemde baneo ge Taarlük was De heer A v d B schean echter van een andure opinie te z n waagde zich buiten de banen doch kwam weldra tot de ontnachterende gewaarwording dat eenige waarschuwing tuch eigeniyk aïet geheel overbodig was hi zakte door het gs en stond tot aan de knieén in het water Öelokkig was hl weldra uit zgn benarde positie bevrgd Q a s c o n t r ö 1 e 23 Januari 4 uur namid Drnk iO ra M Lichtkracht U 22 Kaarsen Warmtegevend 72CaIorien vermogen De Gyinnastiek Veroenigi ng Excelsior gal onder directie van den directsur den beer H Ouderkerk in de zaal Kunstmin een welgeslaagde uitvoering De verschillende gyuinastischc oefeningen en standen werden onverbeteriyk uitgevoerd aan brug ringen rek inMen en touwen traden de afdeelingen op efi deze oefeningen werden soinmds luid geapplaudiseerd Ken gezellig bal b Mloot deznn feestavond van Excelsior Vrijdag werd de proefrit gereden per antomobiel van Bo koop naar ïlonda Een vergadering uilgeschreven door eenige ingezetenen werd door een grooto menigte bögewoond en spoedig waren de aandeden voor byna twee aotomobielen voltoekond zoodat weldra Boskoop mat Gouda verbonden zal zyn door een automobieldienst over ond Waddiugsveen langs Kannalweg Wachtelstraat Qouda Afloop der Openbare Verkooping van Onroereada Goederen tan overstaan van Notaris J Koeman te Haastieeht Twee Huizen en Erven in de Wilhelminastraat M No 162 en 163 te Gouda voor 2110 k C Laurier Veemarkt te Rotterdam Maandag 13 Jaiiu iri 1Q05 Vette ossen en koeien goede canvoer prijken waren voor iste kwiil 34 2de kwal 31 3ile kw s6 cents per half kilo Vette kalveren goede anvocr prijken waren voor iste kwal 30 ade kw 27 3de kw 33 cent per half kilo Vette varkens goede aanvoer priJKcn WHren voor late kwal 21 adc kw ao 3de kw 17 centï per half kilo Vette Schapen weinig iisngevoenl Handel vet vee en vette viir fn schapen en lammeren traag Vette k ilreitn vlutf prijshuudend OPRUIMING MANTELS Costumes Japonstoffen ailoiiseii l elgiioir lÜ I £fa en tot zeer veel verminderde pryzen BEÏÏES VAN ROTTERDAM MAANDAG 16 JAN L K H K SiaaUUenwqtn PoKTDOiL Dbüg 3e Serio Ir iOO 3 69 Oblig 3e Serie tr 2500 3 69 RusLiNU Iwang Domhr Obligation 4 ï 96 4 AziE Japan übligalien 1899 4 74 74 OLVMBIA Gocüiipolideerdy Bui tenlandscbe Schuld Kecepis L 100 IV 24i Hypotheek Banksn Pandb idem idem 4 99 Pandb Kotterd Hypb 4 l01 Pandb Rotterd Ilypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedoiyko Ilypb 4 WU Pndb IJtrechtsrhe Hypl 4 100 Pandb Westlandsrhe lly ib 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algein üroninKer Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Paiid brielbank 4 99 Pandb Ned ScheopvHypb 4 101 Bewö en van Deelger Norlliw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Hataafsche Hypb 4 100 Alg Hypotbbr Kerste Ned Hypoiheekbriefbonk 4 99 Pandb Hollandicho Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Uod Hypotheekbank te Veendam 4 100 SpooTwagleeningen Italië Oblig Zuid Ilnliaaiische Spw Mu A H 367 PremUleeningen bai eiB Ijoten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaart Maatichappij f u Aand Holland Gulf Siv llij 35 Diversen Obl My tut Kxpl La vn van Meerdei voort 1902 98 AI VEIiTi mïi T procfonderVmdelijk de BESTE volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOtLAND