Goudsche Courant, dinsdag 24 januari 1905

een Criijs Haar Woensdag S5 Januari 1905 No 0628 44ste Jaargang Gebruikt iteed de WP RELDBKROEMDE Superior Druiven BorsthoningExtract mwmi coiMMTe iMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken l eleloon ho 8 K fs telefoon MS De Uitgave lezer Courant geschieilt dagelijks f J ADVEHTENTIEN woi den g epliatst van m iiitzondcring van Zon en Frestdagtn n j fÉa MJ fC ® Centen iedei e reg el meer De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per C ö IBS Tt Centen Groote letters worden berekend Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN W g2ï ft V Inzending van Advertentiën tot 1 uur ties iiiid l 1 n Eenig htliiend en a iloetid middel tegen verkondheid aatma keelpgn kink en lijmhoest broncbitii en alle borit en longaandoeningen Negen m al met Goud bekroond Eenige fabrikanten nmMki H N VAN SCHAIK r moer De Nieuwe Looiion doet de grgu bartn binnen eiikclo dagen Terdwynen maakt liel haar glanzend en lacbt belet hel nitrallen D naouil de pelletjes Tan l et hoofd weg Kiicbt op den hals London P r ii J sa en 1 l lfO per flaaon Verkrijgbaar in de HOZENDAAL M bjj zaMk Cats Papier 1 molen UOUüA OOUDSCH VERLICHTING MA8AZIJN De Avondsier Dubbele Buurt B 13 TKLEF il7 Nieuwste soort Salongastafeltjes Qroote êorteeHng aa orname nteii Gaskactiels KRALEN enZUDliN FUAN H Enorme keaie giflurlje QKËMAIIiUBERDEHljISHOUDELIJKEARïIKlCLEN tntgdiaam en lindelgk Eenig adre voor pilma GASOLOEII ICHT AETIKELKN tegen conturreerende tirjjcea S W l K ncce geplaatst dn cclilc Amerik SUVIO VUURVAAS Wacht U voor namaak Aaubfvelt nd M M V LOON Mr Oaafttter OPRUIMING in het kidbnilHinlsdi Séncii mi Laiimiiiiiaij izijii KLhlWEG K W tegenover de Kleiwegsteeg Aanbovelend G SMITS Alle reparatiSn en aangemeten werk Wl enik T zgn J ia KchtA CÜLel ClUJav l ufiuigoc tnunha geateU w na vole i ufu icuingen in don handal gekümeii Diubi duf naaut des uitvinden Dr Uiohueli Terraardigd p de beete tuactines m het vrenldb nemd tabbliawiaent van Oebr StoUwarok t Keulen lacha Etkel Cacao In Tlerkaoton bus it Deze EiktJ Caiau met melk gekookt eeae tangenaue ge Eouf e Jrank voor Keiykaoh gebruik een t U theel i la van t poeder voor een kop Ohooolato Ala geneoakncbtige drank b j feral an dianheo aleunts met water t brulkaa Verkrygbaar by de vootniamat H 1 Apothaksn en i Ke fKribmilea TTM r 0 90 o a35 Qenpraalvartegmwoordigir foot IMacland Julius MattenklaA imnterdam KalvKatraat IM O PUIKE ODDE f SCHIEOAMMER GEHEVEE Mrrlcj Vorkrygli nr liy l EKI KH 1 Ma KrwijB VUB odilhuic ia oacli t k irt ii oil toortton n I n 1 ni lo KirBii P HOPPa Kon Stoomfabriek D Tloiitugbloem Werthaten 19H initih A h 4 TKS A Flicona van 0 40 0 70 t Verkrii baa bij firma HOLFV éi C u lo a UOÜMAN Moo recht PINK K V T rt a rf A N f V J Th TOKKEN v I v WMK W A II P W V KDK Oud u aUT K VAN DS IIKI IDEN Ie Ks vnjk V J v SPMK Mo rcap lU 1 V D STAK Wadding n Wed J 1 XZ KOLKMAN Wadding v n P A ü GIIO T Oudewaler Ad lONMl Oudifi aUr J P KASTELEIN PoUhrotlfrdam ü ItlKKKK te limKlmr W II CIIUWI Laat U niet mUleidun door 6 ü S o t klooster Mi au o aftiH bo taat uiet rl H i uoj van gainerlei w i iile WfWff W IWfWflt m n wmn Duui Gc iieesh algeniMn hi nb wc Un Met Eerw ülploma en Gouü Bvhroontle PRAEPARATEN VAN niien en kleme kinderen l rM per bui ft S l IV H r y u ww n y w uv MallrcilSlror Speciaal voor Klndervooding in biiisen i K Kgr O OO lVieiK5 UlKCr i Kgr O SO N Kp ƒ O M Ui n l i ari7diC loowel bij Vmdereii nis volwuscnen gebrek aap eetluat slechte iDljavenerlnf nnuvbool dpljii Ier veralKklog na lekte of kraambed koorte en h gevnlgen ÓuINAÏaROCHB ïRRUOINEUX In h biimndtr tegen Bloedgebrek Bleakiucht kwalen van Krltlachen leeftüd en Verliri eb iu in ll i nna ƒ 1 90 en L PSl al C anan vaeiliaam erBterken l aangenaamY n naak vooril 6elljkscbgeb oik JCI KCI V V tU rai o r kinderen iwakken en kllerachtlge gsatelUn teei aan te be elen Al geiuaakrachdge drank b j atooroiaaen der ap a 6rterli aorganen en dUrrhfe ook or nlgellSuenenklemekinderen l ri per bu X K T ƒ 1 70 Kgr O M a Kgr 0 50 Asthma Cigar etten doosjci A 0 80 i n BÖ neï nroncii cciii haWc Cigaretle li voldoende ter beitrijding van de herleste aattvMlcn vui Aitbnui etc In Cheniticb zuivere doosjci A iJ üKi i n U OU t Tatnai inHi Rnnhnti ï fruit puroatief tegen Vcrrtoppinit A m I tni trillUC OUIIUUU3 belen Migr lne CongMriwetc TooralookalsUxaM belen Migralnfl Congaai v voor llnileren Uwi re ii Tunarlnda Ucnbon v n KRAEPFI IElf 4 HOIJJ Wangnike dien l d r de vorm oor hel knrd begeerl ijk en d maak aangenaam u Priji per dooi e 0 90 en o tO Colmial Doet loc algemeen erkend als het BESTE huismiddel Oa imiaK r aalllICa J h verkoudheid en Keelpd het b crn slljnroplossend en veriachtend middel bj uitnemendheid uitslaitend m Q Hpschies verkriiijliaar I rijs 0 30 per fieïchje O m p r tn mm KRAEPEUEN HOLM te Zeist J0 j mi u i ti thf f tn Vri giilnt KRAEPELfEN HOLM Honeveranciers ZEIST AUÉU Gaié HariQODie sFEClALlTEir in ECHT uiichener V LoweiibraiK ViKir verwreiid hvA licb Ank Miiiiüveleiiil Zaal voor uitvoeringeB partijen verkoopingen enz dispo uibel J WOUDENBERG 399 Levensverzekering M 1 11 te TRECHT 5 l eveii§verzeherlng en liljfrenle Onnavolgbaar zyn thans door nienw gevonden toepassingen onze te olieeert getchIMerde P rtreilen HelHtureUofiaerlt Zy geven kracht en diepte die ii i ii ikt rs niet knnnen beii iken Hen ovortnig ïitli guen imitaties voor de echte te univangi n Geill Pigscourant met een aantal ongevraagde getnigscbriften grotü op aanvraag Boxtel U HOGAEkTS Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QOaNT Kunstbandel Kleiweg hg wien modellen te bezichtigen ttja Verkrijgbaar in Hrhsclicn SO ets 7lf et en f I XS lig H H Apulhi kers en Drogisten Ket op het merk INK SRI F AD RICHTER k Co Hott erdam Te Gouda bg C LOGE Apotheker Maikt en bg WOLFF i Co e thnven 198 ENK DEPOT VAK TEEE oii DIT HBT MAOlnni VAR l IIAVK SWAAYZONEIV QOBINCHEM Deze THEEËN worden afgeleirerü 11 verzegelde pakjes van n lic en een halt en een Ned au met vermelding van NoAmer er PriJB voorzien van nevenstaan Merk volgens de Wet gedepo lu ird icli tot de uitvoering van ge I T le orders aanbevelende 1 IJL voorheen J BREEBAABT Lx en Mstadpoetseztract miik UOOD KUUIS nit de fabriek van Firma H SARDEMAUff te Zevenaar ll Emmerik tpamnem tie kroem Verkrijgbaar lii Gouda biJ R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J 8 MOSSEL Fnmn L DE JONG A DROSTj te Woerden bfl N DE KRÜIJFF Zenuw en Slaaglijders vordt lit overtuiging al eea werkelïln hnlp io den nood het boek aanbevolen Na oBtvMigst van adres per bnefkaartiaordi dit boekje franco per post toegeeonden iloor BIsOKPOBL S BaeUi Zaltbomm a i r Hal tg ouehadalTKata lukkeljrkala poMsmkUal voof Haan en vooral damaa a IQiulafachoaawark la da Afpratuur van C H Millar 4 Ca f Bwlia Bnth Str 14 Men Mts oa Micy op naam en fabrlekameric VaMrntsarti Sslna laWlsnlaieM nrt SlaMns esas r ysa ss u Sssie al lsset Sy W SarSssiss A wl pM oud Drok Tan A BBINKHAMAb liulteuiuiidsch Uvei Klcliu Wnt Ziiterdag te verwachten was is Zondag gebeurd Onder de leiding van deii priester Ga pon was Viijdag door do erkliedeu besloten om Zondag een tocht te undeniemcii naar b t Winterpaleis en den Tsaar hot smeeksclirilt te overhandigen waarin de politieke en ceoiioroiscliu eikchen van het volk waren opgeBomd Vieezeude voor vei storing der rust en met het oog op de moeilgke tijden die Rusland doorleef vaardigde de stads comman da it van Petersburg Zaterdagmorgen een pioclamnlie uit waarin sainiT scliolingen en het houden van optochten verboden werden Ondanks dit verbod werd toch Zondag de voorgenomen boloogmg gehouden I rioslor üapon had die den ïsnar aangekondigd in een schrgven waarin hg zegt Het volk veitionwt U en wil U kennis geven van den ellendigen tuesiand waaiiii het verkeert want de Ministers hebben U de volle waarheid over dien toestand mot medegedeeld liidien Gij wnukelinoedig niet voor bet volk vèrschgnt verbreekt Gg den zedel jken band met Uw vulk en zal dit het vertrouwen in U verliezen daar er onschuldig bloed zal komen tusschen U en Uvv volk Dci ÏBuar bevond zich te ïsarskoje 8elu en besloot in overleg met zg n raadgevers ni t naar Petersburg te gaan en de betoogers niet te outvangeii Toen het bekend weid dat de ai beidei s zich toch naar het Winterpaleis zonden be geven werden uitgebreide militaire maatregelen genomen om de toegangawegen naar het paleis de bruggen over de Newa te bezetten Bg de nadering der werklieden lieten de commandanten der kozakken du gebruikelgke salvo s met los kruit geven en daal na met scherp schieten Op verschillende plaatsen in Petersburg werd door de Ko akken en de Utanen op de betoogerg geschoten en dat gaf aanleiding tot verbitteiing liier en daar Torwgl de werklieden die door Gapon aangevoerd werden zich van tegenstand oiitbiclden werden daarentegen in andere w ijken maatregelen genomen om het optreden der troepen tegen te gaan In een der stadswijken werden winkels geplunderd Op het Wassili eiland werden kettingen over de slraat gei pannen en telegruafpalen omvergeworpen later begon men daal ook barricades op te werpen De troepen begaven zich naar dat eiland oni daar de samenscholingen uiteen te drijven Daar werd volgens een Reuier Ftl ILLElO i si iti S 80 Gun mg deze eenige troost nu ik al nign vrienden heb verloren allen die op mg t ertrouwd bedden nu ik weldra volgens hun meening tal verantwoordelgk zgn voor elk vonnis voor al het vergoten bloed mgner partügenooten nn weldra weduwen en weezen mg zullen vloeken gnn my deze troost dat ik althans één menech van schande en oneer gered heb den beste van allen I Ge weel het wel niet nw leven is in gevaar wameer ge bg my bigft maar uw eer nw vlekketooze naam I Dat mag niet I Dat wil ik niet I Vaarwel I Hg had den grgsaard bg den arm genomen en duwde hem met lacht geweld naar de deur Op den drempel gekomen wendde Antonio zich weder tot zgn heer Beiden waren doodelgk bleek Neen tot weertient I leide de knecht en verliet verder uit eigen beweging het vertrek telegram Zondagnacht om kwart over een nog geschoten In verband met de dreigende houding der arbeiders te Moskou die voor den 26ste een algemeene staking aankondigen wapenen zich de huismeesters Er heerscht groote onrust Duizend arbeiders van da fabriek van Bromley hebben gisterenmiddag te half drie in overleg mot hun kameraden te Petersbnig die hun dit verzochten het werk gestaakt Te half drie gisterenmiddag kwamen de werklieden vaa de metaalfabriek ten getale van daizend in de middagrast bgeen Zg verklaarden niet langer aan deii arbeid te knnnen blijven omdat hun Potersburger kameraden hun verzochten met hen te staken De arbeiders verlieten toen de fabriek en trokken langs de Stabalofka hun medearbeiders van alle industrieele inrichtingen dwingende zich bJ hen aan la sluiten De meesten deden dit onmiddellijk Ten slotte trok men naar de grootste drukkerg van Moskon die van Lyten waar het personeel eveneens tot de staking werd overgehaald De fabriek werd te vi f uur gesloten De vertegenwoordiger van den stadicommandant heeft een kennisgeving verspreid waarin het publiek met het oog op de staking in eenige fabrieken en ter voorkoming van straatonlustsi geiyk te Petersburg voorkwamen wordt aangemaand niet deel te nemen aan eenigen optocht of aamenscholing daar anders gelijke scherpe maatregelen als te Petersburg zullen worden genomen In den Dnitschen Rgksdag werd de bespreking voortgezet over de interpellatie betreffende de staking der mijnwerkers Sprekers van de Polen de nationaal liberalen en van het centrum kwamen warm op voor ds mgnwerkers en eischten een krachtig ingrijpen van de regeering ter beëindiging VBu de staking De spreker van het centrum beval een parlementaire enqaete aan voor het onderzoek van den toestand der mijnwerkers Deze commissie zou zoo spoedig mogelijk wetsvoorstellen moeten doen Nadat nog sprekers van de anti semieten en sociaal democraten het woord hadden gevoerd en van conservatieve zijde er op was gewezen dat na de hervatting van den arbeid ook de conservatieven bereid waren de eischen der arbeiders met welwillendheid te overwegen werd de vergadering tot morgen verdaagd Zoodra hg de deur achter zich gesloten zag begaf Antonio wankelend en ditmaal met droge oogen zich naar het appartement van André Berton Deze die zich met Teresita onder vier oogen bevond liep langzaam en in diep nadenken verzonken voor het haardvuur op en neer terwgl zijn jonge vrouw die t gelaat bedekt hield in stilte zat te weenen Wat hadt ge Antonio P vroeg de ingenieur Is t waar P Heeft hg n dan eindelgk geroepen f Ja Teresita wischte haastig haar oogen droog en zag vragend nieuwsgierig naar den ouden dienaar baars broeders op Hoe is t nu met hom zeide zg Ik mag ternanwernood bg hei komen om hem wat eten te bezorgen ei hg wil zelfs mgn man niet bg ich toelaten Ik zal tn met drie woorden zeggen mevrouw antwoordde Antonio hoog ei nstig hg wil sterven I Sterven J herhaalde het jonge echtpaar vreeaelgk yeracbrikt Heeft hy u dat gezegd f Neon maar ik ken bem 1 Hg beeft mg weggejaagd zoo bet schgnt maar in waarheid heett bg afscheid van my genomen Ik was er bang voor mompelde André In Frankrijk wordt de combinatie Roovier over het algemeen gunstig ontvangen Men weet reeds te vertellen dat vooraan op het program zullen staan de arbeiderspensioenen De scheiding van Kerk en Staat zou nog in deze zittingsperiode aan de orde komen en daarna de inkomsten belasting In de spion nageiaak zal de Hegeering eenige strenge maatregelen nemen o a tegen generaal Peigné Enz Zaterdagmidd ig begaf Bouvier zich na een langdurig onderhoud met Delcassé naar Brisson wien hjj een langdurig beleefdheidsbezoek bracht Daar in de berichten deze uitdrukking gebruikt wordt schgat Briison geen porlefoaille te willen aanvaarden Inderdaad komt ons terwgl wjj dit schryven een ariikel van Henri Brisson in de Dépêche de Tuulouse onder de oogen waaruit bigkl dat lig zich terugtrekt Een opdracht tot bot ïonntn van een nieuw ministerie kon hy althans niet aannemen 0m de een of andere reden sclirgft hg doelende op zgn niet hei kie iiig als Kamer voorzitter ben ik uit de gratie en in een minderheid van 25 stemmen Dat is geen goede inzet Ik had slechts 2 lü stemmen het ministerieConibe had er 290 Ik heb 5Ü stemmen minder dan hg en nu zon Combes terugtreden en Brisson het bewind aanvaarden Dat noemt hg al te dwaas Het is niet onmogelgk dat de heer Kouvier een co ncentratie ministerie van wijde vertegenwoordiging zal vormen Zoowel den republikein Poincsrë zon hg daarin betrekken en de radicaal socialisten als de tusschen liggende groepen van de meerderheid Delcassé lou de portefeuille van Buitenlandscbe Zaken behouden Indien gelgk verwacht werd RoQVier eergisteren het vormen van een kabinet heeft aangenomen kon gisteren het nieuwe ministerie gevormd zgn en kan het heden voor de Kamer verschynen Welke ook do uitslag zal zgn van Bouviers pogingen Zondag verwachtte men te Pargs althans niet dat Millerand die zich zooveel moeite heeft gegeven om het ministerie Combes omver te worpen in het nieuwe Kabinet zal komen De socialistische partg heeft eenige dagen geleden in overeenstemming met de besluiten van het Amitardamsche congres besloten aan al baar leden te verbieden deel te nemen in de leiding van een bourgooisregeering Alleen wanneer Millerand zich volkomen van zgn partggenooten mocht afscheiden is er kans dat hij een porteteaille aanneemt De heer Rouvier was in het kabinet Combes een beslist tegenstander van de schei Berton Ik ook 1 stamelde Teresita die de gemompelde woorden had verstaan Wat te doen P Hoe zou dat mogeiyk zyn P Wanneer hg geloovig Christen als hg is het wanhopig besluit heeft genomen waardoor hg weet dat in de andere wereld zgn ziel zal verloren zgn gelgk hg reeds zgn eer in deze wereld verloren beeft is niets in staat om hem terug te houden van de uitvoering van het na ryp beraad genomen plan Als mynheer Bèrton toch nog maar eens een poging wilde wagen bracht Antonio aarzelend in hét midden 0 mgn vriend al acht d igen achtereen beproef ik hel oninogolgke om zyn smart te lenigen en hem eenigszins tot bedaren te brengen En de laatste twee dagen ge weet het zelf weigert hg mg te woord te staan mag ik in t geheel niet bg hem komenZie eene aan Teresita wanneer gg eens beproeven wildet van niemand qp de wereld houd bg zooveel als van u 0 ik zal ook schipbreuk Igden wees er verzekerd van antwoordde de jonge vrouw geheel moedeloos We moeten toch dpen wat we kunnen meende de oude Spanjaard al w ren het alleen tot geruststelling van ons eigen geweten in bet belang van ons eigen ziele ding van kerk en staat hy was overtuigd dat de wet op de arbeiders pensioenen grooter middelen noodig maaki dan Frankigk thans kan opbrengen Bouvier s program wordt dan ook nu reeds onder de gematigden en de rechtertyde als een verdaging van de maatregelen beschouwd die Combes wilde en die de Kamer in de Inalsie bgeenkomst nog beslist als noodzakelgk heeft aangegeven De Pargsche correspondent van hel Handelsblad had een onderhoud met een der kamerleden die zeide Mtt Bouvier nous verrone voir Zgn politiek zal er een zijn van incliljes aan tusschen de klippen der oppositie en der socialisten sohipperen naar du verkle zingen van 1906 De socialiiteii zullen niet worden gevleid naar ook niet ge froiaeerd Geen hunner Is voor een porte feuille gevraagd en nanr uit het besluit van hun boofdbestuur blgkl wordt door de party sok geen portefeoijle gewenscbt Zoo zal de gewichtige kwe tie van de scheiding van Kerk en Staal gewichtig ook in zooverre ze van internationale be teekenis is om haar morcele uitwerking over de grenzen pas na de veikieiingen worden besliet Volgens rinfoimation is men in het Vaticaan dan ook welgemoed De keuze van den heer Delcassé wordt te Rome met ggoilii oogen aangezien V De Belgische Kamer van Algevaai di den heeft met 56 tegen 49 liberale enloclalistixehe stemmen het wetsontwerp der regeuring tot wgziging van de echtscheidingsprocedure aangenomen De nieuwe wet zal echtscheidingen moeilyker maken Echtgenooteii die willen scheiden zullen voortaan voor een vrederechter moeten verschynen die alvorens de zaak voor de rechtbank in behandeling komt hun een proeftgd van zes maanden al kunnen opleggen De raadslieden dei ectitgenooten uilen hierbg niet tegenwooidig zgn De minister van Justitie Vai di n Heuvel vond deze regeling naar hg betoogde bgzonder geschikt om den echtgenouten tgd te geven na te denken en zicli met elkaar te verzoenen In ernstige en buiteng wone omstandigheden kon de proeftgd lot twee maanden teruggebracht woidrii Wat er zal gebeuren wanneer na vasNieliing van dien termgn de omstandigheden allerernstigst en buitengewoonst worden higkt met Da liberalen Féron en Ueclielyiick en de socialist Meymans hebben de wet hevig bestreden als eene nieuwe concessie aan Rome heil I Want toen ik bet Jnan Cameron zei Tot wederziens I en hg heel gued begreep dat agn zelfmoord onmiddellgk zou worden gevolgd door den mijne dal hg door zgn daad niet alleen het eigen geluk maar ook bet ingne van hiernamaals op het spel zette toen hem dat met kon terughouden vreet ik met u mevrouw dat er niets meer aan te doen zal zgn I 0 mgn God boe ontzettend toch 1 Wat hebben wg gedaan om zoo wreed te worden getroffen f Mgn broer die held die martelaar de braafste de eeilgkite de offervaardigste man op de gelieele wereld die altgd geleefd heeft voor zjjn plicht zou sterven in wanhoop met een geschandvlekten naam Neen neen het mag niet Eerst ztil hg mi moeten dooden voor hy t zichzelf kan doen Ik zal mg aan hem vastklampen Ja ja ga naai hem toe Teresil riep André haastig Ulgf bg bem blgl lot eiken prys bg bem ik moet de deur uil Antonio zal u belpen waken over hem Waar gaat gg heen André P Naar Ednard de Lairia Wat verwacht go van hem P Niet veel dat mag ik a niet ontveinzen maar uw broeder ia bem zeer genegen ordt ivervolgt