Goudsche Courant, donderdag 26 januari 1905

Een woord van dank aan de dames voor het afzetten der hoeden diene hier tot besluit D j vereeniging opgericht annvankeliilc met raim ¥ i teravond om 9 aar ïb op het emplacement van het Mtiaastatiun te Rotterdam de 40 jarige schtpper buaa der staat f poor Th L B door trein 241 der H IJ S M ann gereden doordien il zich by het oversteken der raiU yergiste Hg wdH onmiddellyk dood De ungelukkige laat een vroaw met 7 kin deren na Stadsaieuws GOUDA 25 J anuari 1905 Gisteren namiddag werd in de Ridder van Catsweg de 60 jarige P K door het rytuig van den heer O wiens paard schichtig was geworden overreden hg brak een arm en had nog enkele hoofdwonden Per vigelante werd de gekwetste naar zgn woning gebracht Voor de uitvoering van het veel besproken Requiem van Brahms op heden avond ia de zaal in t gebouw voor Kunsten en Vetenschappen geheel uitverkocht De Koningin heeft het voornemen dit concert met Hare tegenwoordigheid te vereeren 1 We herinneren er aan dat morgen Üjnder dagavond dezelfde koren hierin Kunstmin gezongen worden Bg de proefritten van den eerstdaags te openen automobleldimist tusschen Gonda en Boskoop werd do afstand afgelegd in 47 minuten Er moet een groote omweg woiden gemaakt over Uud W iddmgsveon en lang s len Kanaalweg daar de kortere Bloemendiialsche weg niet door auto s mag woiden bereden Twee auto s zullen worden aangekocht Alle uandeelen in de onderneming zgn reeds geplautht e eenige courant in het district alhier van anti revolutionaire richting de tweemaal per week verKchgnende Gouwe en ÏJselbole I voor korten tgd nog gecombineerd met do Hollander do Westlander de Biiellenaar en de Nieuwe Schooiihovcn sche Courant waarvan de drie eer ilgenoemden reedd zgn Verdwenen zal tegelyk met d Nieuwe Schoonlioveiisclie Gourant wegens den geiingen steun ophouden te bestaan Er zgn negeen lOU ta aboniiéa De naam van den hooEdr idacloui H do Wilde kwam ook reeds do laatste weken niet mser op het blad voor Mon zal het nu probeeren mot de uitgifte van een wekelyks verschgnend propagandabliiadje genaamd de Nieuwe Courant onder redactie van J Pieterson Moens chr hoofdonderwgzer alhier en R A den Goden chr onderwijzer te Rotterdam De heer A Bra idwgk te Stolwyk is benoemd tot onderwyter te s Gravenhage De le lüit der inf H Zeeman leerling der hoogere krygsschool wordt met Moi gedetacheerd bg het Ie rog veld art te Amersfoort Wylen groothertogin Caroline van Saksen Weiinar li ïoft 2OÜ 0f O Mark aan do üothov reeiiigiiig gelegateerd welke som volgens diMi wil der erfliiatster moet strekken tttt instandliouding van do nog best inndH gebouwen en andere gedenktt ekenen uit het klassieke tgdvuk der stud Weimar Geheel Griekenland wotdt door stortregens un daardoor veroorzaakte overslroomingen geteisterd In Thessaliö zgn ook aardschokken w iargenomen Ken dorp werd grootendeols verwoest iJe rivier de Kurotas hg Sparta is buiten hare oevers getreden De Nederlandscho boud Vrede door Recht gaat in samenwerking met het in terijHtionaal V redcsburi au een Iitti niatit iial vredi spüiiiie op louw clten In alle liimle xulkn zou veel mogetyk liaiiilteckeningen worden verziuneld ten gunste van een vv i lenslilHlniul die voor de beid ilians oorlogvoerende landen Rusland en Japan het begin van een voor buiden ervolkn vredtt zal kunnen worden De petities zullen tot don tsaar en den mikado gericht zgn Het hoofdbebluiir van Vrede doorRerlit lekent op de medewerking vun alle Naderlandurs MOMAVAraA Gisteravond trad in de Zaal der Socielrit dö Reunie op de heer Henri Dukking uit Hotteidam voor de getrouwe bexoekera der Nütsavonden geen onbekende Wie den heer Dekking ennmaat gehoord heeft wil hem gaarne weer hooren Met zeer veel talent toch draagt hg voor terwgl de keuze der stukken welke hy ten gehoure brengt uitstekend is Het eerste wat de heer Dekking gister avond gaf was Monna Vanna een dram i iu 3 bedrgven van Maurice Maeterlinck Het stuk speelt in de Italiaansche stad Pizza in den tyd der Renaissance Pisza wordt belegerd door de Florentynen Reeds lang heeft de stad Florence den ondergang van Pizza gewild Thans zal en moet du stad er ouder Na een Ung beleg begint in d belegerde stad gebrek t komen aan levimsmiddtilen en kruit en lood Overgave is weldra onvermydelgk doch die overgave zal gepaard gaan met t verlie van dertigduizend munschenlevens daur Princifal de aanvoerdwr der Florentynen b ikend i taat als een wreed onmeedoogend overwinnaar Bevelhebber der stad Pizza is Uuido Colonna Iu dien paleis wordt ziju vader Marciii ontvangen Deze laatste is bg Princifal gewee t en brengt de boodschap dat Princifal m u man vnn wysheid en wetenschap niet is ztumU men hem heeft afgeschilderd dat hy z iN den ondergang van Pizza niet wil maar a mbiedt met een bende getrouwen de stad te komen verdedigen togen Florence Tot goed begnp van dezen omkeer by Princifal diene dat deze alshuurlingin Florence nietvertrouwd wordt Men Terd nkt hem van verraad en roods is hem geul m dat hem lig te ugkomst in Florence nie t goedi Princifal be l iit na de stad Pizza te redden Aan l irco draagt hg op d voorwaarden waaronder hg zyn hulp toezegt aan Guido mee te deelen Princifal bemint M ad onna Gio vanna de vrouw van iuido en nu eiseht hy voor zyn holp dat deze vronw hem alleen in zyn tent goduiende den nacht een bezoek zal komen brengi n Met groote moeite verstout Marco zich oindnlyk de boodschap over te brengen Guido is woedend en weigert be8li t Vergeefs wyst Marco erop dat door deze opoffering dertig duizend menschon gered wordeu üuido blgft onverbiddelyk Van te voren lieoft Marco reeds Monna Vanna geraadpleegd eveneens den Htadsraad Monna Vanna kent den aanvoerder der lorentgnen uiet doch ze besluit zich op te offeren ondanks alles wat haar man zegt Ze gaat zwygend bÖ t voorbgtrekkon der voorposten wordt ze licht gewond Ze komt nan hg Princifal die juist een verrader heeft doen gevangon nemen Hg bekent haar zyn liefde doch raakt haar niet aan Zg herkent hem als haar vrocgereo speelkameraad Janello Een heel lang gesprek tosschen beiden volgt Monna Vanna bekent dat zg van haar speelgenoot Janello veel gehouden heeft doch nu heeft zo haren echtgenoot Guido Uel Slechts den kns der vriendschap geeft ze hem Ëen bediende komt bïunen en roept Princifal toe Red a 1 Red a t In de Provincinale Noordbrabantsche sHertogenbosche Courant ontloenen wy het volgende over Lohoff sPhono Kineinatograph Zooals reeds in de verschillende advertenlién weid aangekondigd geeft de heer W Lohoff van Leipzig deze week een reeks voorstellingen met zgne sprekende bioscoop in het Casino alhier De voorstelling van gisteren awiud die één on al soccea was werd geopend met een Diebes Roman een stuk vol aardige en prachtige tafreelen dat den bezoeker van t begin tot t einde in een zekere spanning hield Eenige volgende nommers verplaatsen ons naar de omgeving van PortArthur tydens de bestorming van den 203 meter hoogen heuvel Het verdryven der Rassen da hulp door tRoode Krnis aan de gewonden der beide strydende partyen verleend alsook het af wgzen van eene door een Japanschen koerier gebracht voorstel tot overgave door generaal Sttisiel werden zeer natuurgetrouw weer gegeven Der lustige Ehemann en de daarop volgende nommer waarin de phonograat voor de zangen spreekrollen werd benuttigd waren zóó effectief dat men gemeend zoa hebben levende personen voor zich te zien spelen spreken en zingen Zagen wy meermalen in andere bioscopen dat de phonograaf niet strikt geiyktgdig werkte met de beelden hier viel het spreken zoo nauwkeurig mogetyk met de verschillende gebaren en bewegingen samen Vervolgens bracht de heer Lohoff ons na eenige koddige en grappige voorstellingen naar Zwitserland en liet ons een kgkje nemen bjj den Rgnval by Schaffhausen en haar omgeving Hoogst interessant waren de tafreelen Tan Napoleon Bonaparte s Roem en Val een gedeeltelgk gekleurde vooratelUng die van af de Kroning van den Keizer tot aan zgn dood op St Helena eer schoon en sprekend wae Aardig was ook t vozende nommer voorstellende do Haagsohe vredesconferentie waar de afgevaardigden der verschillende landen en natie s geschaard om het standbeeld der vrede het vredes krais word gesmeed Ëen vermakelijk en tevens waardig slot van t programma was Een huwelijk per automobiel een stak waarvoor 40 000 fotograpbiën noodig waren en dat men na de Ktimcrziltinfi byeen De miniftter preRÏdent GadUcU beiintwoerdde verschillende vragen en verzocht bot teragnemen der dringende voorstellen De pariyieïders stemden hierin toe om den arbeid van de Kfimer te bespoedigen Ten slotte werd een voorstel Viin don minlHter preuident aangenomen om te behande1 n het ontwerp be treilende de tegemoetkoming in de ellende op het plattel nd de recrutenwet en de begrooting Het ontwerp voor de financieebi hervorming in Macedonië dat door de verbonden mogeiidhedfii is opgesteld en dat op 3 Maart in werking zal treden bevat egdti punten Onder de finnncieele hervormingen zijti begrepen alle inkomsten en uitgaven voor Miicedunie met uitzond ring van de inkomsten die aan de Detlo publiqae x a verpand en die van het donann kantoor te Saloniki Wordt deze hervorming uitgevoerd dan zal ditarvnn de geheele flnancieele antono mie vnn Macedonië hut g4 volg zgn dan zal de souvereiniteit vnn don iSoltan uanmerkelgk worden beperkt dan krygan de Macedonische vilaytits een zelfstandig budget dat van de cenirale regi erint inKonstantinopel volko i en onHlhnnkelgk is De gühcele tlnancieele dienst wordt overgedragen aan dn Hurrqne Ottomane DeU stelt vour ze fliisncieele controleurs en ondercontroleurs benoemen die in g mernHchuppeiyk overleg door den generaalinspecteur en de civiele agenten van Rusland en Oostenrgk znllen worden anngewoxen De controleurs moelmi Turksche onderdanen zgn Dm overige rechten die de Banque Otlomane krggt zyn van zeer wgde strekking Hel ontwerp voor de flnincieole hervormingen geelt niet aan op welke wtjze mogeiyko tekorten op de Macedonische begrooting zullen worden gedekt men verwacht die niet ra n rekent integendeel op overschotten Maar of het ontwerp zul worden ingevoerd V De tegenstand in Yildiz Kiosk is te groot en dat is verklaarbaar Want met zulke hervormingen word n langzamerhand de laatste banden tusschen Tiirkge en de Europeesche vilayets ontrafeld Verspreiile Berichten Frakkkuk De troebelen te St Petersburg hebben niet nagelaten onder de talrgke Russische studenten te Varys beroering te wekken Ken hevig tumult vorstoorde eergisteren de colleges in het recht en er ontstonden twee partyen die pro en contra de czaar manifesteerden By het verlaten van het gebouw vormden zich twee elkander vijandige groepen die echter spoedig door de politie verspreid werden Bg een Zondag voor het arrondissement Ajaccio op Coisica gehouden Kamerverkiezing werd met 8137 stemmen gekozen de ministerieele radicaal Forcioli OüSTEHtUJK H OHOABIJK De stadhouder van Dalmatiö buiun Handel i benoemd tut Btadhouder van OpperOostenryk Met de leiding der Ditlmatische zaken is voorloopig belast baron Nardelli pe regeerln beeft du3 toegegeven aan den wensch der Dalmalische Kroaten die sedert eenigen tyd heftige uitvallen richtten tegeu de stadhouder Handel Bl LOARlJK Vorst Ferdinand zal zoor spoedig waarBchynlgk reeds den 27eu dezer een ofticieel bezoek brengen aan keizer Wilhelm Do Duitache gezant te Sofia is Zaterdag van Sofia naar Borlyn vertrokken om de bijzonderheden van deze samenkomst te bespreken Spimjb Ter gelegenheid van zyn geboortefeest heeft koning Alfona amnestie verleend aan de politieke misdadigers Het besluit omvat persen verkiezingsdelicten BINNENLAND De Eerst Kamer dor Slaton Genoraal is tegen Maandag den 30ston Januari a s des avonds te 8 uur byoengeroepen Gemong de Berichten Uitgaande van liet Nederlandscli RoomscliKatboliok gecrutariuat van spoor en tramwegpersoneel Ht Rupliaël ïh te Oues eene drak boiocbto propnganda vergadering geliuuden van RüomHcli Katb spoorwegmnnnen van de Zoenwsoliu Ign on bolangstellendcn v anrin de beuren Dogge uit Beek N B en Tiddens uit Tilburg als sprekers optraden Na afloop der bjieenkorast werd eene Overal is Princiial door spionnen omringd Honna Vanna beweegt hem er toe met haar naar Pizzi te gaan waar vreugdevuren branden van blydschap over do daad van Monna Vanna tol redding der duizenden In t paleis der Colonna a werpt Guido z jn vader de heftigste verwytingen naar het hoofd Hg Harco was de oorzaak van Monna Vanna s verdwaasdheid Kindelgk komt Monna Vanna met Princifal binnen Vergeefs vertelt zy dat men haar niet heeft aangeraakt dat ze met eerbied bejegend is door Princifal Guido die Princifal bemerkt meent eerst dat t een list is geweest van Monna Vanna om hem hier te krygen doch zy tracht ham aan t verstand te brengen dat hy zich vergist Guido wil niet gelooven dat Princifal haar niet aangeiaakt heeft t Toegestroomde volk gelooft het ook uiet Alleen Marco is overtuigd van de waarheid van Monna Vanna a woorden t Kinde van alles is dat Guido gelast dat Pnncival gebond n wordt Men zal hem door martelingen de waarheid doen spreken heeft by Monna Vanna met eerbied bejpgend ja of neen Monna Vanna eiseht na Princifal als haar gevangene Zy wil hem binden met hot doel hem te bevrgdun en met Immu te vluchten Nu wordt t liaar duidelgk wien zo werkelgk lief h ïeft Van Marco Op uitstekende wjjze vervulde de heer Dekking de verschillende rollen Forsch van slem bulderend als t moet waar hy Guido spreken laat kalm overredend waar liij den ouden wijzen Marco voorstelt teer deemoedig onderworpen waar hi Monna Vanna sprekend invoert In nog twee andere stukj s toonde de heer Dekking ons ziJn talent u l in Aleid een gedeelte uit een onafgewarkt blyspel van Mnltatuii en in een Monoloog van hem zfilven In Aleid moeten we ons in gedachten votplaalsen voor een studentenkroeg Een student die reeds tien jaar aan philosophie doet en wel met ernst getuige zijn kale kruin zit aan oen tafeltj i te si ipon en wekt den lachtlust op van een jonge dame Aleid die met een heer voorbü komt Aleid blijft zich voor de kroej vermaken met den stakker ondanks de herhaalde pogingen van haar cavalier om haar mee te krijgen Aleid toont zich zoo geëmancipeerd d it t uitloopt op een kleine twist tusschen haar en haren geleider Heul aardig droeg de heer Dekking dit voor t Slot is als volgt Een student heeft een weddenschap aangegaan dat hy de herbergierster uit de kroeg een bejaarde vrouw op een bepaald uur voor zich zal laten knielen Eerst geeft hy een ouden knecht een lesje in de welsprekendheid door hem met rappe tong allerlei dwaasheden te verkoopen waarvan de knecht niets begrgpt Eindoiyk wordt deze laat sie met een knoop van den stndentenjas naar de herbergierster gflsonden met het verzoek of de e den knoop wil aanzetten Bg t aanzetten weet onze student t zoover te krygen dat de oude voor hem op de kuieiin ligt en zegt dat hem den student en lieve jongen vindt Hierom is t den grappenmaker te doen Op klokslag vier uur komen zyn kameraden om een hoekje Gewonnen gewonnen de weddenschap ge wonnen wordt er geroepen En de oude knecht die zijn meesteres aan de voeten ziet van een jongmensch die misschien de laatste woorden der oude gehoord maar VBikeerd begrepen heeft zegt Ik had nooit gedacht dat nign inee sterea ooit loo iels gedaan zou hebben De Monoloog van den heer Dokking wasj evenals Aleid een vroolyk stukje Een echtgenoot verwacht agn eerste kind Hg zal vader zgn Met zgn vrouw had hg al afgesproken dat t een meisje zou zgn en dat meisje moest natuurIgk een dichterlgken naam hebben Geen keetje bgv Roosje dat was wat een mooie naam Achtereenvolgens stelt de vader zich voor hoe hg z n Roosje zal beknorren als ze t óp school niet gu d maakt hoe hy haar en haar mama een nieuwen wintermantel zkI weigeren die ze toch krygen als ze flauw vallen hoe hg de heeren zal ontvangen die dingen naar Roosjes hand hoe hy eenmaal grootvader zal ziJn Telkens als hy zich alles goed voorstelt komt hg tot de onaangename ontdekking dnt Roosje er nog niet eens is Eindelyk komt de dokter binnen Deze helpt den braven man uit de verlegenheid en maakt mischien aan sgn xenuwachtigheid een einde door do meedeeling Gefeliciteerd hoor t iyn tweo jongens I Door zgn onberispelyke voordracht vooral van Monni Vanna heeft de heer Dekking het publiek uitstekend geamuseerd Onzes inziens doet t het Bestaar van het Departement Gouda xeer wel den beer Dekking telken jare uit te noodigen tot het honden van een voordracht de besoekers een kwartier lang wist bezig te houden Wy oordeelen t dan ook onnoodig onze lezers aan te raden deze week eens een bezoftk te brengen ann Lohoff s PhonoKinematograph waar in tegenstelling met zoovele andere bioscopen totaal geen flikkering te bespeuren is en dat een bezoek overwaard is Gisterenavond trad in een openbare vergadering der S D A P op de heer H Gorter candidaat voor de Tweede Kamer in het district Gouda Spreker begon zgn rede met te zeggen dat nog nimmer een verkiozings campagne zoo scherp zal worden gevoerd als by de ons thans wachtende ont binding der 2de kamer De politieke stryd tegen het christelijk k iinet wordt hoe langer hoe h viger maar zeide de spreker de strijd der arjeidersparty ts niet alleen gericht tegen o clericalen maar wü zullen ook te velde 15 trekken tegen de liberalen onze leus is tegen het kapitalisme De redenen waarom wy dit kabinet bestryden ging spreker voort is gelegen hierin dat in dit vierjarig tgdperk wel veel is beloofd maar o zoo weinig gegeven Daarvan zijn zg dan zeker overtuigd waarom anders durven zy dan niet als debaters in onze vergaderingen optreden en schryft de Standaard Treedt niet op om te debatteeren Want gg maakt propaganda voor de sociaaldemocraten In 1901 zyn de clericalen voor ons opgetreden en hebben gezegd kiest ons want do liberalen kunnen u niets geven Zg wisten zeer goed dat zg zonder de arheiderspariü niet aan het roer konden komen en daarom beloofden alles te geven wat in het belang der arbeiders was maar één ding hebben zy fiaarby vergeten nl te zeggen hoe zij aan het geld zouden komen en nu willen zy invoel rechten heffen die de arbeiders nog meer zullen benadeelen In het debat te Veendam zeide spreker werd door mg aan den heer Sybrandy gevraagd lioe men aan het geld dacht te komen en nadat ik het hem ten dorden male gevraagd had kwavn het antwoord ja dan zullen de invoerrechten maar verhoogd moeten worden van 9 tot 15 of 25 millioen Wy zyn er daarentegen voor die gelden te verkrijgen door inkrimping van de militaire uitgaven Bg de staking in 1903 werden d i soldaten opgecommandeerd en wie moet dat betalen V Niemand anders dan gy arbeiders al dat geld voor de militairen komt uit uw zak Spreker wenschtte 3 vragen te stellen en wel deze Wat heeft dit kabin t voor het geestelyk welzgn van de arbeiders gedaan Wat heeft dit kabinet voor het stoffelgkwelzgn van de arbeiders gedaan Wat heeft dit kabinet gedaan voorderechten van de arbeiders wy willen van de arbeiders maken socialisten dat zgn denkende menschen daarom heb ik eerst het geestelijke genoemd en daarop het stolfelyke want wanneer de geest vrij wordt dun zal ook het stoflelyke verbeterd worden Geestelyk is er voor de arbeiders niets gedaan ja toch wat de wet opdeloteryi gekomen en na 25 jaar zal die misschien worden afgeschaft dat is iets gecstelgks maar daar heeft de arbeider niets aan De drankwet is ook wel iets tot geestelgke verbetering maar het goede daarin is zoo danig in massa artikelen gewijzigd dat er nitts van overgebleven is Van die geestelgke verbetering waarop dit kabinet zoo trotsch was vindt men niets De Hooger Onderwgswet daar heeft de arbeider niets aan wg zullen aUeon nu meor Sybrandy of Talma s krijgen die in tgden van werkstakingen bg da vrouwen rondgaa om zooveel mogelyk onderkruipers te krygen Wie zal zeggen dat in de voorgestelde wet op het Lager Onderwgs vooruitgang voor de arbeiders te vinden is De secteDcholen maken dat de arbeidersklasse niet Try meer is maar het is een middel om de arbeiders van elkaar verwgderd te houden mdat dit kabinet bang is voorde arbeiders wanneer die allen vereenigd zullen optreden Wat ia de stoffelijke vooruitgang geweest f Niets is er gedaan de arbeidersklasse is da lydende klasse geweest die leed en weeg Werkeloosheid ziekte en ouderdom die hangen u boven het hoofd en die eischen van de bezittende klasse dat wy geholpen moeten TTorden Kuyper heeft er niets aan gedaan en cal er ook wel niets aan doen hg zal Tr6l komen met een pensioenwetje maar de kosten worden betaald uit qw eigen zak Hoe moet men komen aan het geld Verhoogiig van de invoerrechten natnurlyk Na een pauze van 10 minuten behandelde sgreker de rechten van de arbeiders die onder dit ministerie niet alleen niets gekregen hebben maar wier rechten zelfs verminderd Ön Denken wg bierbg aan het recht der arbeiders om te staken dat hun ontnomen ia Bovendien zyn n nog der arbeider utfMlotsii van het kiesreobt dat in andere landen allen gegeven wordt behalve idioten en misdadigers Daarmee worden dus de arbeders geiykgesteld en wanneer men alles eens ging onderzoelien dan bleek dat zy feitelyk in denzelfden toistand verkeeren als in Rusland Danrom zullen wy alle krachten in pannen om algemeen kiesrecht te verkrygen En de grieven der arbeiders worden niet weggenomen al beloofde dit ministerie het hg de spoorweg töking en die zuilen ook niet weggenomen worden zoolang oen kapitalistisch ministerie aan het bewind blgft Van de geleg nhoid tot debat maakte de heer Kcrsbergeu van Boskoop gebruik die verweet den heer Gorter dat ook hy een huichelaar was niet alleen heden avuiid maar al twee jaar hy zal even als Kuyper ook niet weten waar het geld van daan moet komen en is hg eenmaal op diens plaats gezeten dan zal hy even als Kuyper een tiran zyn Nadat de heer korter hierop had gerepliceerd en nog enkele malen Kerebergen en Gorier het woord hadden gevoerd over zaken die bgna niet op hot gesprokene betrekking hadden werd de vergadering door den Voorzitter gesloten en bg den uitgang gecollecteerd voor de propaganda dor party Moobdkecht 23 Jan Heden avond vergaderde in het caié Statiünskoftiehui de afdeeling Moordrecht en omstreken van de Hull Mafit cliappg van i andbouw De eerte vergadering in dit jaar gaf de voor zitter aanleiding den leJen eeri gelukkigen voorspoedig jaar toe te wenschen terw l hy ook uiel kon nahuen een wootd v m waardeering uit Ie sprekun vour het Ie vroe ontslapen bestuurslid de heer A van d ii Heuvel Een ingekomen stuk aangaande de voorschriften hoe te handelen bij vee Igdende aan tuberculoz i werd bespr oken De rekening e i verantwoording had plaats met een woord van dank aan den i eniiiiig meester voor zgn beheer Do ka i sloot ui t een batig saldo van 18017 j Vei volgeus bracht do afgevaardigde verslag uit van de vergadeiif g te Amsterdam gehoudi ii 30 November 1904 Voor de veikiezing van e u besluursl d in plaats van den heer A van den Heuvel werd gekozen de heer J Goes die zieli de benoeming liet welgevallen Ten slotte had de gewone verloting plaats den eersten prys bekwam de heer P C de Zwart een zweep den tweeden prys de heer J van don Broek een wee den derden pr js de hwr W den Toom een kistje sigaren en den vierden prys ook een kistje sigaren de heer L van Rij s gk Nog werd moegodeeld dat iiuvonende zoons van leden voor 1 1 per jaar lid der afdeeling konden worden Na rondvraag deed de voorzitter de mededeeling dat eerlang de heer P van Halen uit Mgdrecht een lezing zou houden NiKuwKHKERK ft d i JsEL jl Dondündagayond tiad in eene flink bezochte vergadering uitgeschreven door de anti rev kie voreeni ging alhier als spreker op de heer P J Kolgn van Gouda In eene met gloed uitgesproken rede zette spreker op duidelgke wgze de antirevolutionnaire beginselen uiteen waarna met den spreker in debat traden de voorzitter der liberale kiesvereeniging en do hoeren Van den Berg en Dekker beiden vrgz dem Schoonhoven 24 Jan Hedennacht had alhier een ongeval plaats dat aan twee menschen byna het leven kostte De heer en mevrouw v d Stok burgemeester van Nieuwpoort was gelogeerd by den heer 1 Tegiiik Notaris alhier Nu sehgnt door on bekendheid met gas iets gebenrd te zyn waarschynlyk een kraantje open laten staan wat tengevolge had dat bg het wekken hedenmorgen der genoemden beiden bewusteloos bleken te zgn Onmiddelyk ingeioepen geneeskundige hulp was gelukkig nog vroeg genoeg beidon kregen na eenige uren het bewustziju weder 37y8te staats lotenj 06 Klasse Trckkinj van Woensdag 25 JunNo 492 16570 17907 en 19911 iedur I 1000 3964 en 18617 ieder 1 400 165 5019 5303 6008 7218 13786 15178 en 19536 ieder 1 200 1141 1596 4008 9040 9337 11469 11767 12049 13902 15224 16649 17109 17320 18957 19294 en 20133 ieder 1 100 Prijzen van t 70 38 2993 5836 8843 11942 15056 1834146 3018 5950 8945 12005 15253 64 137 39 62 9060 18 62 95 203 69 74 83 12201 72 18156 15 3340 6001 9105 12802 15310 93 401 3578 41 9269 13014 26 18704 602 3638 90 9439 39 27 18902 39 89 6180 9601 K 58 19070 738 58 6352 9947 78 1542 19217 80 3751 6539 97 13161 82 19302 804 3829 99 10025 13223 15543 19410 64 4020 6624 83 13354 15707 19557 927 4116 39 10304 13485 15947 1971fl 1047 4249 6714 95 13536 16015 80 79 66 49 98 79 76 98 1108 4451 51 10 500 13675 16247 19845 62 69 6907 18 13708 16414 73 83 4554 7020 37 72 16511 19980 93 4682 7102 47 73 16600 20006 1315 86 7479 74 13808 63 38 1438 4871 99 10614 13918 16785 20107 1542 4932 7531 73 82 90 80 63 5002 45 81 14104 17024 20483 1675 25 53 10707 78 17168 87 1802 5169 7789 10880 14276 17235 20567 95 5342 7809 11126 14408 17742 2066R 1933 50 7900 74 14 73 20712 2148 71 8030 11341 30 17803 18 2431 87 8231 11420 31 13 20816 55 5402 8590 48 14521 22 47 2570 19 8707 11594 14636 97 77 2717 21 16 11632 14738 18208 20965 2816 55S4 46 11776 14813 29 17101 74 5645 8836 11843 84 5 Klasse 5o Lijst No 9676 t 70 m i nie en Ne 1 13023 f 70 m z 13093 f 70 Arasterdiim 24 Januari 1905 Ais nii nw iiigeitonien wijzigingen van Vraajj en AHnl od in liet Weekblad van de Jomiuissii bank te Amstordain vermelden wy If de vuljfende loiidsen 170 pCt 105 280 Koito 115 Cl 20 GKVllAAGL Aaiid Prutuiia Hyiiothoek Mij U igolL ii Tliei en Kina Mij Dl Langkal Tabak MiJ Juiluui My iJjao Üblig Cnluiur My Uundinii Aand Nederlandscb Indische Hool aankap My üblig My lot exploilalle van bel 159 70 KofttelaLid T inax Aand Guiluur Mi Watüetoelis P Pliuli n My V Zwavi 1 uurbereiding Oblig B mniWüll iijinnerei Gennaiiia IMi Aand Ni deil Wesiraalscho Spw Maalsclibp ii 250 Spoorweg My Almelo Sal bergeii 129 Pussoeroeaii Sloointram Mij 5 Nüderland cbn Lbiyd 00 Bataviaselie eo en iirand Assurantie My 50 Saniarang sobe Zee en Brand AsftUianliH My 60 a Tweede Saniariingeclie Zee en Brand Stoomtram My 600 Oblig Natura Artis Magistra 81 pCt Inkomsten en Pandbr Pretorif Hypatbeek Mij 88 AANGKBODKN Aand Commanditaire Bankvereeni ging van Ks Jo 25 pCt Doli Langkat T ibak My 300 Oblig Oultuiir Mij Uending 117 Aand Landbouw My Melallio 30 Kamboeng Taliak Mij l od Oblig My tot exploitatie van bet Kolüeland Tnnaw 21 Aand Landbouw My Tjisenreub 58 Ncderl West Indische Kxpl on Mijnbouw My 8 g Thu 8ao Bento Gold Estates Bod Mynsyndicaat Holland Bank Bod Handt lsvereeniging Gorontalo 42 pCt Koninkl toorawoverij Ny verdal 180 Oblig Kon Ned Grotsmedery 95 Aand llaarleinsche Uzergieterij Bod Lovensverz My Arnhem Bod Maderlandschu IJoyd 70 pOt Tilburgscbe Waterl My 71 Amsterdam 24 Januari 1905 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zyn in do week geëin digd 24 Janna i door tusschenkumst dier bank verhandeld de navolgende minder courante londsen Aand Commanditaire Vennootsobap van Cappello Co 102 pCt Pretoria Hypotheek Maatsch waarop 20 pCt gestort 185 4 pCt Oblig de Kweekery Ti tenham 78 Aand Cult My Watoetoelis Poppoh 160 BJxploratie on Mijnbouw Mjj Snmatra Serie A 15 Exploratie en Mijnbouw My Snmatra Serie D 12 Amsterdamschu Chininelabr 105 Maatschappij voor Ziravel zuurbereiding 75 4Va rCt Oblig Baumwoltspiiinerei öermania 96Vi Aaad Katoen Maatsobappij Qebrs Scbolten Co 80 Nederlandscb Scheeprtouw Maatschappij 150 Koninklijke Nederlandscbe Lokaalapoorweg Mastscliap pü KuDing Willaih IU U6 Tramweg My do Meijerü 90 Nationale Levensverkeringsbank waarop 10 pOt gestort 875 382 Opr aand Javasohe Cnltaur Mij f 47 50 fl My tot expl der Suikerfabriek Kalibagor 125 SIngkep Tin Mij 30 Internationale Kumeen Bche Petroleum Mü 40 Inkomsten Pandbr Pretoria Hypo Iheek Maatschappij iO pCt Rentelooze Aand Societei Trou moet Blyeken 65 Orig Prei aand Kansas City Southern Railway Comp S 500 57 OPRUIMING van MANTELS Costumes Japonstoffen llloiiseii l ci iioii H en PKLTKRIJKi tot zeer veel verminderde irij n i VEiVÏESTUm Heden morgen overleed cnze gelielde Moedor Behuwd Groot en Overgrootmoeder Mejuflrouw de Wed P B BERLIJN geboren GEHUITSKN iri den ouderdom van 83 jaren A J OttENDEL BuKLijN A GÉENÜEL H BKBLLJN j J BKKLI IN NlEBWEKKEilK en Kleinkinderen Gonda 25 Jan 1905 Gf£N Dim vmi SOLO behoeft niet als natnurbotcr te worden verkocht en heeft om naar juiste waarde te worden geschat dien dekmantel niet nuodig SOLO IS het merk dat zich voordoet zooals het is nanu lijk MARGARINE doch dan ook de allerbeste kwaliteit welke te vervaardigen is i s p ro efqnderVinileli ii d 0 ST c en volkomen 0 iSCHApELl K APELDOORN HOILAND Koopt men SOLO dan heeft men evenveel waarborg als dat men beste boter koopt omdat de gebruikte bestanddeelen in beide gevallen gezond en puik zijn en de vervaardiging met de grootste zorg en zindelijkheid gepaard gaat Een enkele proef niet SOLO zal u daarvan overtuigen en leidt tot geregeld gebruik