Goudsche Courant, zaterdag 28 januari 1905

Coiitfa Zaterdag S8 Janiiaii 1905 No 0631 448te Jaargang fiOMCHE mium IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoaa Na M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 i egels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden bei ekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur deg uii i l releloou o Sï üe Uitgave lezer ourant geschiedt dagelijks met uil zondering an Zon en Ftestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nomniers VIJF CENTliN Croolc BAASLEUmmS mimi ter gelegenheid van het Vyilig J rig beataan der gemeente HAARLKMMRRHEEK Zestienlionderd Prijzen Trekking volgens aanwijzing van de 379e StaatslotorS lE BUT11I6 liespatnen net 2 P BDË Voorts SlnehUtai Rijtuigen Paarden Koelen Hchnprn Vette Varkeni en alles wat op Landboawgebied betrekking heelt zijn loni ver laOten krygbaar Voor den Handel bO C N BE WIIiUE Jr Bloemmarkt 9 Leiden Vtopn Grijs Haar met i Oe NIenn l onliiii duet du grijze Imren binnen enki lu dagun verdwijnen mankt lint haar glunzrnd en zacht belet het uitvallen u neemt de pelletjei van Let hoofd weg Kischt op den hal London P r iJ s M en 1 l SO per flasou Verkrijgbaar in de KOZENDAAL U hü Iznük € alii Hapier jfe molen JOU DA on Metaalpostseztract m rk HOOD KRUIS nit de fabriek van Firma ïH SAHDKMANN te Zevenaar en Emmerik ê tannm de kro Verkrijgbaar to Qonda bü R ZA DVOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma U DE JONG A DROST U Woerden bij N DE KRUIJFF Wie leekor i n wu i laht Bkel Oaoao t ontTaogen itMfflMt mleld en na vele prwlnemUigen tal don Bamlal gekomen unilei de luuai altrlndera Dr MiohaeliR m nl lgJ p de beste macUnee in Itet mnldb roHade ètabblisseuwnt van Oabi 8toll wok t Xeclm Iwh J rTmcftiLClH Bikel eacao In TlerkantoD buaaan Daie Kikel Cacau i met melk gekookt aem aangename gtzonde drank veor 4 Miykaoli gebruik een l Ü tlieelepab vaa t poeder voor een kop Chooolat Alt S neeAraditige drank by val an trrhee sleonts met water ta gabruiken Verkrijgbaar by d Toorniitnati B I ApotSakan va Prik yp V K L fwrfbimlea f iM o 0 90 GaneraalvtrtegenwoordigK land iiiflut MtttanUtdl iaiiiterdam Kalvczstraat 1 S sda Druk ran A BRINKMAN t Zx dontfa lil IVATMtlV Van af ZATERDAG 28 JAN tot en met DONDERDAG 2 FEBR LohofTs Phono Kinematograph üngendf Sprekfn le en Municeeremle Levende Pholograpliu ën D H P 30 fS 0 air Me ter Berlijn Deze Photographieën behaalden groot ncc 8 in het Rembrandt Theater te Amsterdam lederen avond QA A VOORSTELLINQ van 8 10 nur Persoonlijke leiding Dir W LOHOFF Leipzig ZATERDAG 28 JAN en WOENSDAG 1 FEBR van 9 4 nnr 4r Kinder en familie Voor stelling ü met speciale Progframma s ENTREE Eerste Rang 075 Tweede Rang f 0 50 Derde Rang f 0 25 Kinderen f 0 40 f 0 25 f 0 15 In de Kindervoorstelling betalen de geleiders ook kinderprijzen Plaattbespreking dagelijks van 2 4 nar k 10 et p pi Minzaam aanbevelend W LOHOFV Dir Gebruikt it WRRtLDRFBOBMliK Superior Druiven Borstlioning Extract KoNINKtUKE 1 Hüj V Uenlv Ml e d en n Aoeiid middel tegen verkoadheid astma keelpün kink en Iflmhopst bronchitis en alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Benige fabrikanten H N VAN SCHAIK i Fhcons nn t M Kon Stoomfabriek Dn Bonlmgbloem Verkrii baa ba Firma tVOtfF C Weatkav 198 j4 Z TK VIK a Kleiweg K InO Houda K H VAN 11U Verstal U 12Me ojj A HüUMAN WTOr5r PINKSK NxnMrktrkad IJul A N fj jl f W J Th TORKRN Bö kx p B v WIJK fi W A St HEhK a r W 1 V o STAR Wt dd V W J J 3f W d n r KOLKMAN WtMhfnm P A u UUO lT Wouwler A o JOSkiti OuU at J P KASTELEIN PoUhroek am BIKKER te Brnxkop Wt IISCIIUWIW baat U niet misleiden y f klo sterS i M P o 4M be t atniet l wc £ s Fatent H StoUen MiMim Inufin niilllti MMirrM dttkinrMni Warnung FIMIMU Pofont H SfoUoM êrruigvi tiMt fnlut jg ne Hutmf lUlHr tmtn 11 tchirrfen H HloU I ntkti fi ÖOÜDSCH VKRLICHTINÖ MAGAZIJN De Avondster Dubbele Buuit IJ 13 TELKF 117 Nieuwste soort Salongastafeltjes Groifte êorteering Onsornatnenien Gagkacbel § K UALKN enZIJ OEN FU ANJK Enorme keuze giftvrije OEËMAILLEERDEULISHOUDELUKEABTIKELEN dengdzaam en zindelijk Eenig adres voor prima GASGLOEI LICHTARTIKELEM tegen Mnanrreartndë prijzen N B Met groot snccea geplaatst de eehte Amerik SÜVIO VÏÏÜRVAAS H aehi V voar ttatnaak Aanbevelend M M V LOON Mr öasfltter QEEN DEKmmi SOLO behoeft niet als natuuiboter te worden verkoclit en lieef t om naar juiste waarde te worden geschat dien dekmantel niet noodig SOLO is het merk dat zich voordoet zooals het is namelijk MARGARINE doch dan ook de allerbeste kwaliteit welke te vervaardigen is Koopt men SOLO dan heeft men evenveel waarborg als dat men beste boter koopt omdat de gebruikte bestanddeelen in beide gevallen gezond en puik zijn en de vervaardiging met de grootste zorg en zindelijkheid gepaard gaat Een enkele proef met SOLO zal u daarvan overtuigen en leidt tot geregeld gebruik Solo in verzegelfle Cartons 4 i cent péi pontl en 227 cent per half pond Onnavolgbaar ijn thans door nienw gevonden toepauingen on IM ol rcerr getckHllrré fartrettet Ê elutHre Bogaertê ZQ geren kracht en diepte die naaiakers niet kannen berefltea Man ovartnige aieh geen initatici voor de eckfe te ontvangen Qelll Prjjsconrant met een aantal ongtvrtagda getiigscbriften jmKu op aanvraag Boxtri H ROGAEUTa Co Agent voor GOUDA Firma A QDANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modetlan te baiichtigen ijn KAPITAAL aaii ei deii als J ea S hftpatheelc op niaawa en gebrniMe schepen op bniaan lander en koopmansgoederen accepten touw en handelscredieteo meubelen ervenissen groaeen ea vasder elke aanneemlïke vaarwaavde met en tonder borgstelling naar gelang van omatanlliglitdan Brieren franco onder Ho 371 Biuaan at VJki BiU AND dan Haag kleinbaodd io sterken draok BURÜEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art ii lO der Drankwet ter opeabate keDois dat bij hen ün ingrkomen de navolgende verloeken om verlof voor den verkoop van alcoholhoudenden drank anderen dan bierken drank i van M A Verkaalk in het benedenvoor lokoal van het perpeel aan de Wllhelmlnaitratl Wijk M No iio 2 van A Bonneur in het beneden uorhu s van het perceel aan het Jaagpad Wijk Q No 34 3 van H N Labcij m hel voorverlrck van het perceel aan de Boclekade Wijk R No 87 Binnen a weken nadat ilew bekendmaking 13 geschied kan ieder te n het verlcencn van het verloi schilltehjk bciwaren inbrengen Gonda den a Januari 1905 Burgemeester en Wclhouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER De BURÜKMEP STEK van tiouda brengt bij dere ter kennis vjn de bclinghelibemlen tlat tloor den Heer Directeur der Directe llelastingen enz te Rotterdam op den 25 Januari 1905 executoir is verklaard Het kohier no i der Grondbelasting dienst 1905 Dat voortneld Kohier ter invordering ia gesteld ill handen van den Heer Ontvanger dat ie ier die daarop voorkomt verplicht is rijnen aanslag op den bij de V ei bepaalden voet te volloen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend ÜOUDA den ay Januari 1905 1 I c Burgemecsiier voornoemd R L mIaRTENS KleiQltandel In sterken drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 13 i der Drankwet ter openbiirc kennis dat bij hen ia ingekomen de navolgende aanvrage om vertjunning tot verkoop van sterken drank in het klein voor gebruik elders dan ter plaatse van verkoop art i 3e lul b van M M Ueloi je Jr voor de beneden localiteït van het perceel aan de K cizeritr tat Wijk K No 103 Binnen 2 weken nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder tegen het verleenen der vergunning Bchrittelijk bezwaren inbrengen Gouda den 27 Januari 1905 Buuemeeater en Wethouders v6örnoemd R L MARIENS De Secretaris BROUWER 83 Hoeveel Trachtelooze pogingen hjj zelf had gedaan om te weten te komen waarom men h t hoofd der partijgangers bjna onmiddellijk had in vrijheid gesteld terwjjl de anderen óf over de grenzen waren gebracht 6f in hnn eigen land waren veroordeeld om ten slotte te komen op het gevaar hetwelk er bestond dat Cameron in vertwijfeling weldra de hand aan zich zelf zon slaan Groot God 1 riep Eduard de Lairis uit in do edelmoedigheid van zjjn hart eigen angst en leed vergetend om alleen te denken aan de martelingen die de balling moest ondervinden maar ge weet wel dat het ontzettend is wat ge mi daar zegt Ikhad tis waar wel gehoord dat Cameron Bfet hel lot deelde van zjjn part genooten dat had mj ook wol herreemd m j een weinig lieiorgd voor hem gemaakt maar daarop hadden zorgen die miJ persoonlijk hetroffew mijn gedachten bijna geheel in beslag genomen en bovendien wist ik dat hji soo edel loo groot loo zairer 1 Uuiieulaadscü Overzlcbi Uit Peteriibarg wordt gemeld dtt in v rschilleude lebrieken de arbeid hervat is De couranten lullen waamclignlyk morgen weer verscbgnen De hertog van Leuchteubarg beeft den Tsaar omtrent het voorgevallene ingelicht deze nas dientengevolge zeer ontroerd Enkele gevuugunun zjjn weer vrugelaten Uapon moet zicb zwaar gewond in het AloesoU hoi pitaal bevinden Hy komt voor deu krygsraad en zal vermoedelyk ter dood veroordeeld worden Van de 320Ü up de 13altibche werf werkzame arbeiders hebben 3ÜÜ bet werk hervat De tabaksfabriek aan Laferme is door tioepen omgeven Morgen zal do vraag of Ie arbeid zal worden hervat worden beslist In twee fabrieken is bet werk weder hervat De aitbetaling der ioonen aan de arbeiders van de puetiluffabriek daurt voort de arbeid is nog niet hervat Uubtvurbtoiingeu hadden beden niet plaats Men gelooft dat hut weik in de papierfabriek van KUnig weder wordt burvat De staking aan de petroleumfabr ek van Nobel is sedert gisteren geSiudigd De petroleum wordt verladen De keizerlijkü achouwbargeii zullen heden nadat sg drie dagen gtsluten zyn geweest weder worden geopend Het werk is hervat m de fabrieken van PetroJ en Oboelthpf De scheepswerven aan de Newa zullen morgen waarscbijnlijk bet werk hervatten In de Wiborg wijk is heden in geen enkele fabriek de arbeid hervat De arbeiders toonden zich onverschillig over de kennisgeving van den minister van financiën en den guavenieurgeneraal en vei klaarden dat morgen zal worden beslist of bet werk zal worden hervat lu een vergadering van redacteuren der Peteraburger bladen werd besloten de bladen Zaterdag weder te doen verscbünun en over de ougeregeldbeden slechts offlcieele mededeelingen te geven zonder eenig commentaar Het bestaar van de mijnbouw academie nam wegens de gebeurteuissen van Zondag de volgende besluiten 1 Uit te drukken zyn diep leedwezen over de vresselgke gebeurtenissen 2 de voortzetting der studiën onraogelgk te verklaren 3 den nabestaanden van de gsdooden sympathie uit te drukken 4 gebeden voor de dooden te doen uitspreken kransen te doen leggen op de graven der beide gedoode studenten van de academie 5 deze besluiten ter kennis te brengen goud was zoodat ik mjj onmogelijk kon voorstellen dat p een man als hem die lage laster vat kon hebben gehad I Hartelijk dank I riep André Berton opstaande thans op zgn beurt en met ontroering de beide handen drukkend van zijn vriend GiJ zelf bezit ook een edel hart mijn waarde de Lairis Wilt ge wel gelooven dat het mij grieft een oogenblik aan n getwgfeld te hebben f En toch is het zoo Aarzelend kwam ik naar u toe bedacht als ik was ook hier een koele beleefdheid te zullen vinden een behoedzame genegenheid die vreest zich te compromitteereii door partij te kiezen voor den man wien de publieke opinie veroordeelt Mgo hemel Berton hoe kondet ge zoo iets veronderstellen Droevige ervaring maakt angstvallig vriend Het ia ongeloofeljjk boe gemakkelijk de menschen over het algemeen het kwaad dat er van iemand gezegd wordt kunnen aannemen I Het schijnt voor velen een genot te zgn om iemand die verbeven hen verheven was door het sljjk te zien sleuren alsof ze zich verbeelden zelf een trapje te stijgen bg den val van een groot man I Ge vriat toch wel Berton dat ge mij ni t met zulks schepsels kondet gelgk stellen Maar we zagen a in het geheel niet de vu den minister van landbouw Hat bestuur ï Q het instituut van civiel jngenieurs nam deMlfde besluiten Aan de universiteit is da aanmelding voor de colleges tot 28 februari uitgesteld De toestand in de stad is heden eer onbepaald De arbeiders van enkele fabrieken trachtten den arbeid te hervatten maar staakten weldra weer In twee of drie fabriAen daaronder do lakenfabriek van Bartiesjin wordt weer gewerkt in andere zjjn de arbeiders bereid weer te gaan werken Zg stellen echter eischen Vooral krachtig 1 Ijeden de bowogiiig onder de leltera Da staking omvat allo grootere drukkergen Morgen zullen wnarscbgnigk de meeste couranten uitkomen In de wcrk iliiatsen van den Moskou Kasau spoorweg en op het station Terowo is heden het werk gestaakt Naar verluidt is een staking in di Moskousche tramwegplaalsen aanbtsiinde In de gasfabriek is weder gewerkt Daar waar maatregelen genomen zijn ter bescherming der arbeiders wordt bet bedrgf in vele groote fabrieken voortgezel maar toch neemt de staking in omvang toe In het algemeen heerscht in da stad rust a Us iu du door de staking getroffen wgken Athen is daar een drukker straatverkeer op te jnerken Heden zgn drie couranten niet verschenen morgen zal een vierde de Rnsskaja Prawda niet uitkomen Uit het indastnedistrict Iwanof Wosnesenski kwam bet bericht dat in de fabrieken daar boden de staking begon De staat van beleg is afgekondigd bet standreclit is ingevoerd in Petersburg en Moskou en daardoor is de macht geheel overgegaan in handen van den militairen gouverneur die beschikt over de vrijheid on zelfs over het leven der inwoners De ministers bebben niet den minsten invloed meer op den gang van zaken Uit de telegrammen bigkt dat luowel minister Witte als minister Mirsky verbaasd waren over de arrestaties die plaats badden doeli tevergeefs poogden die ongudaan te maken In Petersburg faeericht generaal Trepof in Moskou generaal Foaloo en hun beerscbapplj staat met een dictatuur gelgk Elke bijeenkomst Is verboden alle ougewensobte elementen worden gearresteerd de woningen moeten op een bepaald uur gesloten zjjn en elke ongelioorzaambeid aan de bevelen der patrouilles of der politie wordt diet geweerschoten onderdrukt Lairis terwijl het toch zoo heel natuurlijk ware geweest als we n het allereerst hadden gezien Welnu Berton om het n dan maar eerlijk te bekennen ik vorkeerde zelf in een allerpjjnlgksten toestand 1 Vergeef mg dat ik a heb gesproken van een ongesteldheid van een ziekte want die ziekte zal wei grootendeels in mijn verbeelding hebben bestaan als een uitvloeisel van de moreele kwelling waardoor ik gefolterd werd Neen t was niet een ziekte die mjj zuo ortverschillig had gemaakt die mji verwijderd hield van hem van wien ik altgd het meest heb gehouden Maar een ramp Berton een groote onherstelbare ramp onherstel baarder ik verzeker het u dan die waardoor Jnan Cameron is getroffen geworden Spreek wat kan ik voor u doen de Lairis f Niets hoegenaamd niets 1 We zullen dal alles met uw goedvinden laten rusten Voor t oogenblik is er geen sprake van mg maar van uw zwager Juan Cameron kan gered kan opgebeurd worden Hjj is onschuldig en de onschuld komt aan het licht I Niet alt$d helaas Wat heb ik t doen f Naar hem toegaan I Hij gelooft dat e hem verlaten hebt hem verdenkt Dat liJn de natuurlgke gevelgen van den staat van beleg Maar waar in andere landen in de wetten waarborgen worden gegeven tegen het misbruik van de militaire dictatuur de volksvertegenwoordiging eerst de tijdelijke schorsing van enkele witten moet goedkeuren en burgers niet kunnen worden onttrokken aan hun natuurlgken rechter daar ia in Kusland de dictatar almachtig In do plaats van de wet treedt de wil vau den mililairen commandant en zgn wil schuift zelfs de ministers van den Tsaar op zij Een proclamatie van den Tsaar aal de werklieden aanmanen om den arbeid rustig te hervatten en belooft economische hervormingen Doch van do staatkundige eischen den wensch naar vrijheid en recht wordt daarin niet gesproken Zou alle hoop op eindeiyke verbetering In de Russische toestanden dan ijdel blijken f Deze vraag mag zeker worden gesteld meent de Westm Uazetle Want nu de Tsaar de macht in banden gaf van een dictator nu de ministers buiten de zaken worden gehouden nu de meest intelligente en moedige burgers worden opgesloten in de gevangenis nu is de macht overgegaan in handen der gl ootvorsten en der generaals wier denkbeelden over beheer genoegzaam bekend jd Kr lüu enige berichten gekomen over Hozjestwenski s snialdeel Volgons ten Franscb blad zon de admiraal in een telegram aan het marinebuslnnr te Petersburg verzekerd hebben dat zijn schepen in een uitnemanden toestand verkeereu en de geest onder zgn manschappen niets te wenschen overlaat bij wilde dus de reis voortzetten maar nit Petersburg kieeg hg ten antwoord dat hij wachten moest op nieuwe bevelen Een telegram uit Majoenga zegt dat Rozjestwenski aan een journalist veikiaard heeft heel goed te weten dat zich lapaiiscbe schepen in zjjn omtrek bevonden lelti aan de oostkust van Madagaskar had tig verdachte schepen bemerkt hg geloofde echter niet dat Togo de fout zou begaan hem zoo ver van ziJn basis aan te vallen Het stoomschip Natal heeft vgl groutu kolenschei eo ontmoet op l ó en lü dezer blijkbaar voor de Russlsciie vloot bestemd Te Tamatava is een groutu hooveulliuid voorraad aan land gezet die waarscbgnigk duor de Russische oorlogsschepen afguha ild zul worden De markten te Diego Suuroz on Tamatftve waren al door de Russen leeggekocbt Men zeide dat de schepen vnn het Üostzeesmaldeel zich den 17cn b j Nussi Bé bevonden en in den omtrek van Madagaskar Heeft hiJ u dit gezegd f liy heeft uw naam niet genoemd en juist daaruit heb ik begrepen wnt hij denkt wat hjj vermoedt Arme edele ziel I Ja ja go ln bt gt lijk Berton I Ik gevoel mg zeer schuldig tegen over hem Hg heeft mg kunnen verdeiik n van ondankbaarheid en van lafheid Kom mee kom mee 1 Ik moet iny in zgn ijogm reinigen van iets eerloos hora voriueiit ii met het leven met do menschen Uod guvi de Lairis dat gg muogt lagen waar ik heb schipbrtnk geleden I God geve dat het nog t d is Geloof me al wat door de oprechtste vriendschap kan wordi n gedaan zal ik doen O voor hem riep da Lairis hurtatophtulijk volg ns zijn vurig gestel i n steeds den eersten aandrift volgend voor hein z iu ik gaarne mijn eigen leven geven De twee mannan spoudden zich naar bt t gereedstaande igluig waarinedo Aiidré Uerlon was gekomen en dat biJ had aangehouden en binnen t half uur waren ziJ aan lH t kruispunt van la Croix Rouge Onderweg had de ingeiiimr de veiklaiiiig van den toestand in alle bizonderbedon voort gezet en Eduard de Lairis den ifgroiid go schetst waarin bun belder vriend op t punt stond van te verzinken Wordt vervolgd