Goudsche Courant, dinsdag 31 januari 1905

No B33 üinsdag 31 Januari 1905 44iste Jaargang nOUMÜËlltlllUIVT iSieuwS en Admrtenttehlad voor Gouda en Qmstreken C ooda Teleroon 9 A D V E U T E r I E N worden geplidt t v m 1 5 1 egels a 50 Centen iedere regel me 10 Centen Gioote Iptt s worden hei ekcml niai plaatsruimte rdelnon i u Ue Uitgave de ei omant geschiedt dagelijks met uil ondeiing on Zon tn Feestdagen üe iinjs pel drie mnaiiden is 1 25 üanti peljuist 1 70 Ateonderiijke Nommers VIJjF CENTKN Inzending i pi Advej tentien tot 1 uui iles mfi I C F BUSGH GOVDA mr kt 60 Van ar MAAWDACi BROOTE OPRDmilIfi VAN 9laiiu actui eii en MA TEL Diverse Lappen tot spotprijs SANGUINOSIl Hel Im sI beUende ardoeiidc middol U m Bloedarmoede e Zenuwxwakle Hebt KU bleeko lippen bleek tandTleescli ble k KI ni P Sijt j fipoediK vermoeid zoodat D nllea te veol i Ontbreekt U de totlustf Hebt gu Hkwijli hooWpï Hebt KÜ lant dat tg met kunt inslapen f Wordt s morgens onvorkwikt jakker P 7ipt gg tegen Uw werk op en wprdt er veel van Uw krachten voel ra Uw zenuwen gevergd P 0 i oe i IJ niet dralen fnnnr ter tmul een i eregeMe HmtT beginnen met lUi i ü A v c III w 0 1 K 91 Want de SaLgninoie verrgkt on virstorkt Uw bloed V08 t de liWRcwn wekt don oetlnst op overwint de vermoeidheid en dt lastelooahold en bevordert ecne algtheele levennopgaweklheid Honderden eu honderdun hebben bg de Sangomos baat gevonden toen niela hen geholpen had Ons ign voorbeelden bekend van menichen dic jarenlang staalpillen hadden getwuikt maar dia m plaat van beter rger waren geworden on loen ag di Sangninoae Bamea trad lami al na de eerato Bacon eene merkbare belcrscl ap in llniikl eliil§lng Sedert gernimm tyd wa ik Igilen o uin npmmMaWitfyMiid en n mj eelluKt a bijna heeloraaal weg Ofiar ik hiervoor gien raad meer wist besloot Ik het ook een mat de Hiinuuln te te probotren omdat ik dit middil door verscbiUciide monscUen als zoo uit tqkond had hooren roemen Kteds na gebruik van de oor to flacon kon ik bomorkefi d t ik vooruit ging en na de tweede was Ik al veel beter Ik lal ïiker nog eenigen tyd met dit rniddtl doorgaan U uoogt vin deze dankbetuiging gebrqk maken Hoogachtend KatwOk a S oo GKEBTJE V4 bie PLAS In do mecalc gevallen i tweemaal per dag een eetlepel 15 gram voldoende Dan duurt etn ïacon tien dagen en koi t de behiindtling slecht 12 ol 16 et por dag Ifitt t aoedhooiiar rfa eenta iiailef dergelljl mi ldel l r s per fl 1 1 60 6 a J 8 ia ft I 15 Itolrn luiK Hl niutllHrmol dl Bi K h nCht Mlllll rl Ui iikkiU AI ri I i WHVlc YuorUlai OIKle llootUpUn c fcj bn k gun 4 4MlHNt VRIJ eu l li o til lo m lu I H tjn ni u onder Rev iiiU nd lUtrUkUMTfe tf a I tie ilaarop l cij ov ral Terkrfjgtfc r k l OJMmifcbe rabrlek vau H NAVMUTG den Haag Te Gouda bg WOLKF Co Westhaven e 998te groate HKNGELOSCIIE VERLOTING Trekt Zaterdag 18 Fe oruari 1905 In het openbaar te Hengelo 5 in het Hokl da Oarpor van den Heer W B WITTE üttOOTE WINKANS ieder 40 Loten 1 piijs H O O K D P R IJ S 220000 Grid ian Ccan tsuaat Xi Tweede puis f 2000 L eide prijs f 1000 Vundo inus i 600 Fn verder nog prU tin f O lOO t rt a 0 e 4e mimtte geUprU yA 0 fi ê$lkle Uekemi 00 l m $m0 l0Hem en 409 énmmt Pnis ppi Lot f O 50 p p f O 66 Verkriiubaar bd I T JANSEN le Hengelo Geld die nok Agenten aanatelt vJïdlr br LOTIIS BISSCHOP Sigarenli Dubbele Buart B 12 ALB JONöBNEEL Oo th ven B 78 B L RAASTROP Laug Grgenoiid I UW Hda HljNf TMIIi V n I ZATERDAG 28 JAS t 4 n met DONDERDAG 2 FEgR Lolioffs Phono Kinematograph Ringende Spiek nde en Musiceerende 1 Levende Photog raphie Ü II P 30 IS Oriair Menter HerH i Deze PhotograpbieSn belvtalden groot cccs in het Rembrandt Theater t Amaterdam lederen avond QA iA VOOïlSTELUIIQ van 8 10 uu Persoonlgke leiding Dv W LOHOFF Leipzig ZATERDAG 28 JAN en WOENSDAG 1 FEBR rag 4 nar 4i Kinder en Familie VoorstelUiig 41 met speciale Programma s ENTREE Eerste Rang I 0 75 Tweede Rang l 0 50 Dorde Rang 1 025 Kinderen f O 40 f O 25 I 0 15 In de Kindervoorstelling bijtalen de geleiders ook kinderprgzen Plaatabesprekuig dagelgks van 2 4 nur 10 rt p pi Minzaam aanbevelend W XjOHOW Oir a 11 1 1 I I III II I I Schloss Brunnen Gerolstein le NAT0ORLIJK IINEIRAALWATER De Kroon der Tafelwaters Oudste bron exploi Utie van het district Geioistein OPGERICHT 1876 Kroonkurk Kurk met IJzerdraad en Schroefsluiting Vertegenwoordiger voor flOUDA en On streken H VAN DER LINDEN Eeugestraat d 85 QOUDA Ca é BarmoD ie SPECIALITEIT in E C H T Munchener liöwenbrau Viior vensmiii bezooli uch steeds aanlKnekiid Zaal voor uitvoeringen pai tijen verkoopmgen enz dispon ibQl J WOUDENBERG Ijaiiuuuiiü iiiiuiuiJL Directeuren Ife A W F H SANGER on J DE WAARD Kaft 4 V f MH r ec H H verkrijgbaar 4 f O OMW oide tsa te 9n4 U Hoeren MONTUN en DQRTLANDT P 110 PPI ï Egelantiersgraoht AMSTERDAM HOrLET BA ClEB Pur cH RUM OITROEN ARAC1 BURGUNPY T MUmMa mMli Df Viy RMW KIOS ti HUWUil mmmm a tdit Dn T n A BHIMKKA r lir UuiluDlaQdscli Uverzlcbl De prelect van pol tio te Moskou hetlt een proclimatio doen aanplakken op do hoe ken der straten wiarui hg de werkUtden 89Hra ant don afbeid te hervatten zich rün tig lo honden en samenJChoUngeii le vefmu den en waarin hg onderzoek beloolt naar hunne wonnchen en giiovun Dat 18 Ui recht Mtar aan die proclamatie heeft hg too voogd den afdiuk vaneen telegi iin waar m wordt güii gd dil de werksukiiig en de Dat heelt zuuals tt begigpen is aanloi dtng gegev i tot een piutest van den Engel üchLii coniiul te Miakou bg den prcLct van poUlle eu v n den lliii ulï chtii gezant tt I etersljiurg hg don luiiubtor van buitenland f f taken graal L luisdorf Do laitbte ver zekerde aan SiriLhaile Harainge dut lig onuiiddellgk oen onderzoek zou inbtt lleii 1 b praftct van politio antwoordde echter aan den bugel cheii consul dat hg op oigen veiaiitwoording bedoelde procUinutio nog etn p iar ugcii langer zou aangeplakt laten o id t hg dit noudig icht ten einda de autoriteiten le helpen de beslaande muci l kheden te onderdrukki n Gevolg em meuw protest van den En gelschen consul Maar UU Petersburg komt nu een boiichl dat du zaak iiug erger maakt louwel de Reg erugsbode als het oflleieuse Jour ipal de hl Pelersboorg bevatten lietztIMa tetejip fini dat door de L gelsclie rcgeormg jifinend en laaterlgk ordt geacht niet de ugvoeging dal het een telegram ii dooi den generulen slaf ontv ingeii Hierdoor n emt dus de Russische regeering ofücieel du vetfifitwoordelgklieid voor die m dedee liiig op zich En dit gaf aanleiding tot een nii uw en krachtiger protest van Sir Charles Iflirdiuge bg graaf Lamisdori De Westni Gazette zegt ovei dit zonderlinge optreden Hei belungrökste nieuws uit Rtt ilard is heden wil dut pogingen worden aangewend in zekere kringen om afin het Russische volk te bewuzen dat d qpatand der werklieden met Lngelsch goud wordt gestaund Onze gezant te Petersbnrg beeft geprotesteerd tegen het aanplakken vap het lasterlnke telegram m de stratep mn JHoskon H4 telegram was gedrukt op de drukkerii vun den i refciit van polrtid Oijk to Odessa haelt de prefect een proclaipiatie uitgevaardigd waarin de Japanners n hunne Europeesche bondgenooten wor FElJILLETOy Si Goed roer zwakke zielen die zich mas keren tegen de warkelgkheld omdat ze be vreesd zdn haar in t gezicht te zien Als ióta 1d ataat ware mij te redden te troosten mtjn wanhoop te bezwezen is het uw getuigenis hoe hoog ik die ook sehat luar die van mqn eigen geweten en de ova tnigiDg dat er een God bestaat die in man b iil enste leest en die weet door welke onvtidiende slagen ik getroffen werd aar die getuigenis van uw eigen gp JjMen en de overtniging waarvan ge spreeijt Cameron verleenen ze n niet reeds efn groot kracht f Zoo zg a niet den moed knollen idfenkea om bet oordeel der wereld te darten moesten itj er a toeb toe brengen ohi uw lot met gelatenheid te dragen iui t yjfil vertronwen dat vroeg ol laatje waarMi moet zegevieren Hoor eeqs Eduard ik ben geen heilige en bovendleD is t mat ragn persoon alle n lie In d t nak Is gemeeld Itgn aaim en m n eer bebotreo met uitilaitend aan den beschuldigd veraiitwourdeiyk te gii voor dfl werkslakii gen Het IS gemakkelgk na te gaan dat de verspr iding van zulke lasterlgke be eringi n met strekken zal oia de botiekkiiigcn tus schon de beide regoeringen te verbeteren Een leiegiam uit lokio aan het Japan sche ge mlschap meldt Maarsrhalk Oyama bericht dat de Rus hiselte aitillene den 28en met tasschenpoo zen on en leclilervlougd en het centium beschoot Icrwgl kleine atdeelingen op ver schillende pi latson aanvallen ondornamen la tteiilm d idolgk teruggeslagen 0p den linkervleugel bezette ons deta chomtiit dat dun 26ün Jan een succes be haalde lu Iscntsjielpoe den 23en Lutaokoe e 1 Litsjt iwofeng Een andere afdeeling di naai H ikontai oprukte bezette do infan t ue bteliingen ten zuidoosten van deze pliats Ln een derde troep bezette boerpao vgï uiglon Ion zuiden vun Heikoiitii na oen legiinent infanterie en eon brigade rni tor met twaalf kanonnen te hebben ver dreven Ue RusBische macht die onaen Imkor ileugel i invalt bestaat vernioedelgk uit htt iiehute Korps de tweede on de vgfdo brigade I uiopeesche fusiliers de negende divihie vin het tiende korps een deel van de 6Ie divisie reservetroepen en een deel aii het eeihle Siberische korps Uit het houflkwartier m Mandsjoorgo wordt van den 29en gemeld dat onze af deeiing die gisteren Liataokoe bezette twee malen een tegenaanval had te verduren van een overmachlige Eussisi he afdeeling Gis teittvüiid Werd de vguiid volkomen terug edreven Len ander detachement dei d heden bg het aanbreken van den dag ten a inval op den vgund in do nabgheid van leilhau hotzoe ongeveer twee mglen ten noorden van Heikontui en bezette diens stelling Je vgand deed een heiligen aanvul op onze machl die gisl i avond Heikontai aan viel miar wtrd tamggedreven Hed n be zette on e logerraicht den omtrek van Hai kontai Do vgand in do richting van Li i kraokan en Heikanlai trok geheel op den rechteroever van Mq Hoenlio t rug waarop onze troepen hem achtervolgden in de rich ting van Thjintsjielpao en Lakajenlni Gisteravond deed de vgand verschilloi de aanvallen die werden algoslugen De aan vallers belioorden tot hot achtste en het tiende legercorps De vgandelgke macht in de richting van Heikontai bestond uit het oerste legercorps mgzelt ze behooren ook aan mgn vaderland en aan de partij die ik levenslang heb voor gestaan Als men een Cameron in zgn er beleedigingen die men met verdragen kan omdat er verdachtmakingi n bestaan waarvan men zicb met kan zmveren beschuldigingen die u als een onbreekbaar dicht geweven net omgeven en die u ten slotte den dood aandoen Maar als die verdachtmakingen ongegrond als die beschuldigingen valsch zgn kan dat toch bewezen worden In andere gevallen is dat wellicht mogelgk in t mgoe met I Ik kun het bewgs niet leveren dat ik geen verraad heb ge pleegd Wat ik ook doen zal de omstandig heden spreken alle in mjn nadeel Zg die ik bestreden heb verleenen mg genade en treffen raijn partggenooten Niemand gulooft nataur jk dat ik die genade niet zou ver dieod hebben want op een andere wgz is ze feitelgk ook niet te verklaren Ik zelf begrgp e niet I Als op iemand do naam van verklikker wordt toegepast b j het uitspreken vaD t wooid werd Cameron doodeljk bleek dan is dat evenals de bloedvlek Tan Macbeth de oceaan bevat geen water genoeg tot het uitwisschen van zulk een smet Wat wilt ge dan doenP Wat gg zeil zondt doen m mgn plaats I en een gemengde afdeeling voetvolk met een divisie ruilerg ondur hoi ui van generaal Mistchenko Wg namen 500 oIBcieron en inansehappon gevangen de v rlieien aan beidö zgden worden nagegaan R ut r seint uit Petersburg dd 29 Jan Uit Sasjatoen wordt van heden geseind aan het Telegraaf agentschap De colonne die den 26en Januari San depoe aanviel nnm des avonds het grootate deel van het versterkte dorp Hierbg ver lüor zg U offlciaren en 1600 man aan go sneuvelden en gewonden Hot bleek eeliter dut het sterkst veischanste noordoostelgke deel van het dorp door het Russische vuur met had geleder en dat het geschut en de machine geweren van daar de Russische troepen konden bestoken Deze ontruimden toen Sandtipoe en heropenden het geichut vaur op bit dorp De correspondent van Reuter bg het Russische leger te Szefangtai 40 mglen ten zuidwesten van Moekden seinde M Jan Het gevecht begon den 25en Januari bg het aanbreken van den dag Onze recli toi vleugel rukte tegen den Japanschen lin kervleugel vo irwaarts de uifanterie ge steund door de artillerie verdreef de Ja panners na een hevig gevecht uit twee dor pen en zette daarop den raarsch voort Oek de rest van onzen rechtervleugel werd nu in den slrgd betrokken Hol Russische ge schulvuur was hevig de Japansche kanon nsn bleven zwggen Een Siberisch regiment jagers Ised vrg zware verliezen Den 27en werd het gevecht op den rechtervleugel voortgezet doch de slrgd breidt zich met uil De strenge koude belemmert de opera lies Bg het voorlezen der gomoedelgke bevre digende ministerieele verklaring in Frankrgk dio het gespleten 1 loc tracht te lieeten hoeft iich golgk lelegrafisch reeds genjejd i een ineidoiil vooi gedaan Het was naar aanleiding vun hel gtdeetle handelende over de buHen Inndscjo slaalkunde de werkdadige bevesti ging van ons veibond gelgk ao regeering on dor rumoer van links en langduiigo bgvals betuigingen van rechts en het cenlrfim rolde Ue nilersto linkerzgde ging hevig te keel Men nep Weg met do moordenaars I We met de beulen I Weg mei den Uaar I President Doumer trachtte die betoogingen te bedwingen manr zgn woorden gingen in heit rumoer verloren antwoordde de Spanjaard z jn jongere vriend aanziende met een paar oogon waarvoor deze da igne nedersloeg daar bi wel go voelde dat Cameron gelgk had en daar by hem toch geen gelgk wi de geven Üw dood zal uw onsShold met bewQ on zeide hg na eenig stilzwggen Dat Weet ik Daarom ben ik nog ni ttot het uitorite overgegaan Ik wachtte kduard Waai op f 0p uw komst I 0p mgn komst r herhaalde de Lairii met verbazing Ja Ik moet u spreken u in wien ik ver tl ouwen stel en wien ik eertgds een dienit heb bewezen Dien ik nooit vergeten zal Als Ik n daaraan herinner doe ik dft niet bg wgze van verwgt BMuard dat wo t ge well Ik wil alleen u aantoonon want het oogenbhk is plechtig dat ik alge chaiden van de genegenheid die gg voor mg gevoelt ook eenig recht bezat om u op te vorderen tot de voldoening eener schuld k weet het Juan en ik ben bereid mg va die schuld te kwgten Wat ifc u wil vragen i Vndré Borton iet jn staat voor nd te 4o n Hi is getrouwd H j heeft te zorgen voer ign eigen f Na het herstel der orde on nadat do ver klaring ten einde was gebracht bracht do socialist Allard die zinsnede nogmaals tei sprake Ik vind het zeide bg bevreemdend dal men nog van een verbond durft spre kei met een regeering die moordenargon pleegt wolko door do geheele besehualdo wereld ij ordongebiundrocikt heiige IcgiUspraak in het eentium en rechts Ue voor zitter riep den spnk i lot du oide en do iniiiister van Buit Zaken Dileassé naenide het plicht in l belang v m Eiunkigks goidon n 1 un oen ki i hlig proU si legen deze wuordi n te doen hooien Men mug di geheuitenissen bitreuun eu mudelgten hebb ii met de sluchloflers verder mag iiiun niel gtait Wanneei vriinidelingen zich in do binnenlanJscho aiiigelegeiihi den van hiankrgk mengden 7oide hg joudt gg n d larjvor ooi gi voelig toonon De o gavoolighud mo l gg ook legenovar het verbonden v ilk m uebt nemen Bovendien kafi men 071 grond v m d verhalen nit het buitenland geenoii artgdig uurdeel vellen zelfs al was men daartoe bevoegd T n lotto een goede meerderheid 1 In Hongarge gn Vrgdg de voikieiingen voor de nieuwe Kamer begonnen on dt eerslo dag was tevens de bulangigkste de dig van de hooldbeslissnig daar van de 40Ü klesdislriclon gisteren de klonen in 32b uitspraak moesten doen Ondanks du felle koude die in de laatslu dagen 111 Hongarge heerseht hehbin d parlgen een voorbouldeloo ougilalie onlnik keld Het aantal eandiüaten is zeel grool en daar de wet toeslaat dat de ouiididalun aan de kio ern voigouding geven voor rois kosten van hun woonplaita naar do hoofd plaats van hel kiesdistrict en voor du vur pleging en huisvesting der kiezers op d n dag der verkiezing wordt daarvan do 11 all j candidaten gebruik gemaakt om di kiezers door beloften van lioogo vergoedingskoslen over te halen op hen te stemmin I n ver kiezmg kost den cundidaal gemiddeld tiiii duizend kronun dueh vaak wjrl n U l l 60 duuund kom 11 uitgi govm dn g deel teiyk uit de purtgkassen worden b laald Dientengevolge wordt in Hongarge tgduns de verkiezingen voel geld uitgigeven wiai van voornamelgk de herboigier iii houders van dansgelegenheden proüleeron Voor do 100 zetels streden ditm lal ruim 900 caudi laten waarvan er ziolt J80 vooi de regeeringspurtg ui guven de rust b hou ren tot de oppositie ongeveer 220 aanb m gors van Kossulh 50 liberale dossidenten 50 aanhangers van Banlly 50 leddi dei beslaan en dat jncr vrouw Hg heeft em weikkring waaraan hg sich mol kun onl trekken Om kort te gaan hg is geen meester van ign igd van zgn doen en laten hg iB niet irii I Ug Ednard ge zgt doui geen banden gebonden ge bezit een fortuin ge kunt voor een langer of korter igd n geheel wgden aan het doel dat ge u hubl gesteld Volkomen waar Ga vooi II Ik weet dat ik op n als op mg zelven rekenen kan omdat ge bg mg zgt ge komen Ja dat zweer ik n I Welnu u draag ik i org op voor mgn naam u draag ik de herstelling op van mgn geschondin eer met al uw kracht met il aw doorzicht en met geheel uw h irt I 0m D dat aan te bieden ben ik hier gekomen dat zweer ik ui En dat wetend zal ik gernst knnnen sterven 1 Waarom wilt gg sterven Juan Cameron nu gd toch zelf erkent dat een herstel van eer niet tot do onraogelgkheden behoort V Ja na mdu dood I lk begrijp u niet Dan tal ik duidelijker zgn ofschoon ik nu reeds geloof dat gg mg Wil begrepen hebt Wordt vervolgd SpSru