Goudsche Courant, maandag 6 februari 1905

I I Maandag 6 Febniari 1905 44ste Jaargang iVo 0638 mimm mium en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Vo 83 ADVEUTENtlEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tOt 1 mir les miiM rl Hat Heat oniduulalykiH ta nlakkalykate poatsmlddal voor Hacrafl ea vooral damea tn Klnderaohoanwark I da ApprMuur van C II HillHr Ca t f Bwll Bealb Str 14 Men Ittta cai4 lOUV op naam en fabrl amnk Vsrkryikaar ij HsarM WIsksllCTi In ichaMnrwli HlaalsHa aiar iaaaai sif fl ssrai Dssatkr V lsraaM Arafcs ttonda Druk van A BRINKMAN A Ui IKCASSEESBES Flink aciief perBoon met net bandBchrift GB vRAAGD op SALARIS en PROVI IE Büra stel ing vereischt Renlevergoediiig i lil leven mot uitvoeriije iiilirlitingen en O rnve van reforejilién onder No 2504 Bureau win dit Blad Verkriigbaar in flessclien öO tl 7fi teii f ï ï bö H H Apothekers en Drogialfn Lel III hrt merk ANKMH F AD BICHTER Co Hotterd iii Te Gouda bji O LUlJlEK Apotheker Wuikt en by WOLFF Co Westhaven 198 Geen binnen enkele dagen verdwijnen mankt liel liaar stansend on sacbt belet hel nitvallen en naoint de pelletjes van l et Iroofd wug Eiscbl op den hals Lim lnii P r iJ f en f l r O por Hacon Vtrkrijgbaar in de ROZPJNDAAL M i bij IzAük C als Papier iiiolcii OIJUA GÜLIÜSOH VKRLICHTING MAtJAZUN l e Avoiidsler Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 Nieuwste soort Salongastafeltjes Oroote ttorteeriuif Grittornamenteii Gaskacbeli KKALKIN enZIJ OEN FRAN IK Knorrne keuze fii lvr J GEËMAIIj deugdzaam en zindelgk Eenig adres voor prima GASGLÜEILICHT ARTIKELEN tegen conaurieerende pnjzen N B Met groot sncces geplaatst de ecbte Amerik SÜVIO VUURVAAS facht U voor nnmuttk Aaiibevelfiid M M V LOOU Mr Gaifltter EENIB DEPOT 7AH THEE flcii wonli i r K lil u UI lftK relrttcii UIT HKT MaOV UN 7AH M IUVK SWAAYZÜ K QOHINCHEM Deze THEEËN worden at rdeverd Hl verzej elde pakjes van cyUe e en een half eu een Ned ons iiift venneldinji vnn Nomnier er l q Fi Toorzteii van tievmistaan Mcrif voIgCDS Ie Wet gedepo liet rd Zich tot de uitvoennt van ije Hcrde orders amibevölende 1 c füorbeen J BKEEBAAHT Lz p HOP pi AMSTERDAM Egeiantiersgracht HOFLEVERANCIER RUM pijrvcB Cri RüEN ARAC BURGUNDY ouls toortdiirenii tmlril n Dr ÏJN HAMEL HOOS 4 HABMKNS WESSAIML N LAAN Wormerveer OPGERICHT 1765 HO VI KMJHK F illllirHI V Voedert uw Vr met de mnivere murwe merk N en 1 uil muntend duoi lioo r oiuit en vetgcbaUc en grooUtc voedingswattrdc Kftu Uiiihnnfi P trlJtt tOOO Titanen Gomden MctltiHifM A BLUYSSEN ZONEN de eentje fabnkmten die rochtstreekS aan pnrticuberen verkoopen tot fabrieksprjjsen m 140 eigen wmkeU geven van af heden Bnssep Groenten Cadeao pnra knrjüteit merk STER van Wouterlood Doperwtje Snijboontjes Spinazie Andijvie Prinsesseboontjes en Peentjes Heele bussen voor 3 groene bon Halve bussen voor 2 groeao bons Neemt proef met onze bijzonder lekkere KOFFIB S EÏÏBI m pakjes van Vs pond k 80 c p pond en verder uitgewogen k 54 52 46 pn 38 o p pond Xargarinitprjjzen 53 50 en 44 c au lerhalf pond Om Natuurboter te vervangen niets beter dan mmn hélii ges in pakjes Vdn Va Pond 4 46 c ji pond en uitgewo n a es m 60 r p anderhalf pond Van al heden verkrijgbaar ii 28 c p pgnd pMiVfl Vrtmiindp TTaa ï met V groene bon of direot cadeau miiSe fiOTUljJiae XXaas Verkoopen uitsluitend iste kwaliteit Cloiidselie Haa § 4 48 en 38 c en echte Leidsohe kaas a 35 c p pond Probeert onze overheerlijke Tliceëii in zakjes van i ons k 20 en 16 c Deze kwahteiten worden overal met 25 en 30 c betaald TOGGIFTEII Op anderhalf pond DeenSCbe Mélange o MarCfarine een heele groene bon Op een pond NfttUurbOteP of HoUandSOho Melange een halve groene bon Üp een pond KaaS een halve groene bon Op de kwaliteiten Koffie Extrat No i No 2 en No 4 een heele en op kwaliteit No 5 een hal e groene bon 5 Leê e Theezakjes goed voor een heelen groenen bon Gratis Aandeeien m belangrijke verlotingt n Te GOUDA alleen Wijdstraat 157 PRAEPARATEN VAN loowel bij kinderen als volwMsenen gebrek aan eetlust alechte apIjBverterlng zenuwboofopljn ter versterking na ziekte otkraambed koorts en hare gevolgen QUINA LaROCHE PERRUGINEi X in h bijuDdcr tegen Bloedgebrek Blegkzucbt p Oll na l ar Ach A iBniecstkfacbtlge en veraterkcode kina wijn twen zwakt tf Vetknjgbn iflicnw S L90 en L m kwalen van Krltliclun Infttjd pllf fk1 gpaA voedaaam ver8terkend aangenaamvanBmaak voordagelljkschgeb nik l liv l V avav onderen zwakken en kllerachtlgegeatellen zeer aan te b 1 velen Ali geneeskracbflge drank bi stoomlasen der apysverteringsorganen en dlarrbée ook t voor lalgellneen en kleine khderen Prtj per bn i X Kgr ƒ 1 70 t X Kgr 0 90 i Kgr 0 50 Chemlseb Mpllfcuikpr Speciaal voor Kindervoeding in bussen l J Kgr 0 0 zuivere inClK UIKCr gr 0 60 H Kgr 0 26 Ac timSl f iorarpiffpn llet rooken eencr halve Cigarette is voldoende ter bastrijdookje 4 0 80 en 0 60 i Tamarinde Bonbons g a r a F Jr a y i W voor kinderen bewijzen le Tamartndt Bonboos van KRAEPELIEN HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kind begeerlijk en de maak aangenaam is Prijs per doosje O OOen O BO k ftnlmfalr Pa fillfx tirenieen erkend als het BESTE huismiddel r JttmilttK tMIIICS j rt verkoudheid en Keelp ii het is HVC tr Yl een siijmopiosaend en verzactitend middel bU ultaemcodbeld uitsluitend lo I i P n o ao P i iiie X J T n pant ran KRAEPEUEll HOLM te Zelat o toi rmnlm nn etivwtlr nrnp d naam an MamttetlbmiHg m m trifa am W dt msm s IPaMeksfasrk MiUlirl an Vnvülm KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Onnavolgbaar xjjn lliaiis door nieuw ge ondon toepagshi on onze u ol ecerr getchllrterdi l ortreilen l elutHre Hoffiu rlt zy gaven kracht en diepte die iianinkeM niet konneii bereiken Ken ovuiluigu aicli geen iniilnlies voot de evMe te oiitvniigrii jeill Piy conrarit met een nnntal oitf o viaagde guliiigsclitifteii gratis op aanviaiig lioxt i II iioiJAi urs x Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bjj wion modellen te beiichtigcn i n en Metaalpoetsextract nitik HOOD KftUIS uit de tabi iek vnn Eirma II SARDEMANN te Zevenaar eji Enimei ik n n tt ar kroon Veikiijgbaai te Gouda biiK ZANDVOOET M A CATS H ZAND VOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bg N DE KRÜIJFF Wie lut üZ zyi wi ia EcbtAJ Elk I CiU au tü iiitrwgoii teeombn j e tfilil en na vele p t iioiuiDgen in don hiindel gekomen Liidoi del niuui dm aitvindsm Dr Miohaeli TerriMdigd p d beste inauLkiea m het wereldtorcBside étubblissemeat van Qebr StoU rwok t6 Keiden alache J r n21efeaerH Cik6l Cacao In Yterkanton bnssob Deze BikBl 0 oao s met molk gdiookt eeie aangename gezond drank nor d iijksoh gebruik een i 2 th l p b na t polder Tour een kop Chooolate Jü geneoskraeWige drank bij gvni rm dianbee aleoiita met watei te gtferfiikes Verkrijgbaar by de Toomunuta H TI Asütheksra en Ko v io pHrfMN TTSö 09 öTgSs a neraalTert8g nwoordigw root IMer nd Julius Mattenkltd Imnterdam Kalvsistrait Kft OPRUIMING in het oonlkr ilittiitscb Miien en KLblWEG E 30 tegenover de Kleiwegfteeg Aanbevelend C SMITS Alle rcparatiën en aangemeten werk TE HUUR in de Krngerlaan HEERENHUIZEN M met TUIN 6 Kamera mime Warande Kenken en Kelder voorzien van Qai m Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TUKFMAKKT H 868 l relelaon Jio S De Jitga e dezer Courant geschiedt dagelijks nut uilüoiidrring an Zon en Feestdagen De prijs pei drie inaaiiden i s 1 2Ö franco per post 1 70 Afzonderlijke hommers V LI F C E N T F N geprocedeerd worden natuurlijk vooral uit een financieel oogpunt In het voorloopig verslag heeft deze kritiek of beter gezegd de weerklank dezer kritiek eene ruime plaats gevonden Het hoofdverwijt aan den minister was dat hij meer juridisch dan sociyil is aangelegd waardoor zijn wetsontwerp te veel juridisch en te weinig sociaal karakter vertoonde De vraag was nu zal de regeering op grond hiervan haar ontwerp in stocialen zin wijzigen Half lanuari verscheen de ntemorie van antwoord waarbij een gewijzifed ontwerp van wet gevoegd was Talrijke en belangrijke wijzigingen zijn aangebracht Wij willen hierbij eenige oogenblikken stil staan ora met een enkel woord aan te geven iii hoeverre het ontwerp naar onze meening is verbeterd Allereerst is als criterium ter onderscheiding van arbeiders voor wici bepa Uit JMo bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Het gewijzigd arbeidscontract Onder de wetsontwerpen welke naar alle waarschijnlijkheid nog vóiir Juni in de Tweede Kamer zullen behandeld worden behoort ook dat betreffende de regeling van het arbeidscontract Een wetsontwerp dat voor ons land in eene dringende behoefte voorjiet Nadat het in opdracht van de ministens van justitie Smidt en Cort van der Linden door mr H L Drucker was bewerkt is het ondei het vorig kabinet bij Koninklijke boodschap van 7 Mei 1901 reeds ingediend en nader gewijzigd door minister Loeff 28 Januari 1904 opnieuw bij de Kamer ingekomen crderc lingen van dwingend recht in m of mindere mate noodzakelijk zijn niet meer de tijd waarbij het loon gesteld maar het bedrag van h 3t loon zelf aangenomen In het voorloopig verslag had men er op aangedrongen niet de termijn waarbij het loon is vastgesteld maar die waarbij het loon wordt uitbetaald als criterium te nemen De regeering heeft bij nader inzien haar eerst gesteld criterium losgelaten en daarvoor het lüoncriterium gekozen dat ook in het ontwerpDrucker voorkomt Evenwel 18 het grensbelang van drie tot vier gulden verhoogd ook in verband met enkele bepalingen uit de Ongevallenwet In de tweede plaats is de redactie van een aantal artikelen in dien zin gewijzigd dat ook de handelsbedicnden die op provisie werken onder de wot vallen terwijl omtrent de beambten en bedienden der spoorwegdiensten is bepaald dat de wet voor zoover niet het reglement voorziet toepasselijk op hen is Dit is nu uitdrukkelijk bepaald Zoowel in het ontwerp Drucker als in het ontwerp der vorige regeering kwam eene bepaling voor dat partijen ter zake van opzettelijk of aan schuld te wijten In arbeiderekringen beeft het laatste ontwerp veel bestrijding ondervonden en wel het meest de bepaling dat de terinijn van opzegging van de overeenkomst voor beide partijen met veertien dagen ordt verlengd voor elk vol jaar dat do dienstbetrekking tusschen werkgever en arbeiderj onafgebroken heeft geduurd Men ziet daarin de vernietiging van het sta kingarecht het strijdmiddel voor de arbeiders Immers met alle arbeiders zouden tegelijk kannen staken daar de termijnen veel ioudenuiteenloopen enAus eene staking in massa onmogelijk zijn Begrijpelijk is dat de stakingswetten van April 1903 van arbciderszijde met een meer dan waakzaam oog hierop wordt gelet Maar ook andere bepalingen hebben geen goedkeuring kunnen vinden in de oogen van hen die bij het totstandkomen eener wettelijke regeling van het arbeidscontract het meeste belang hebben Zoo de bepaling dat boeten door den werkgever geheven ten zijnen voordeele kunnen komen En eveneens het voorschrift omtrent het zoogenaamde staangeld dat tot zeker bedrag van het loon des arbeiders ingehouden bij den werkgever zou berusten Ook de wijze waarop door den arbeider tot verkrijging van zijn recht zou moeten f EU IL LET O WoI dan spgt het me dat ik je zoo heb gederangeerd telde de Lairis kameraadBchappelgk de hem toagestoken handj drukkend Maar ik moest u noodzakelijk spreken Laat dat müu verontscbnldiging zijn 1 Ik had n een dienst te vragen ri iBlW tedacliten glngtn de Lairla door het iootd en e hielden hem zoodanig be ig dat hü geen ooganblik ongeduldig werd ho4 wel er meer da een hall nor met het wachten verliep Eindeijk werd een ïüdeur geopend en trad Carolie binnen een meisje van twintig jaar lachend van galaat goad ontwikkeld van lichaamsbouw on met iets gracieus in al baar bewegingen vooral bg bet neerzetten der kleine voeten De oogopslag was gaitig b het brutale af en t gelaat teekende wel eenige geestigheid Ze was gebuid in een losse sierlgke peignoir die wel bewees dat tij haar tgd althans niet had ïesteed aan het maken van toilet teen ijj de Lairis oo lang had laten wachten Vergeel tmü vriendlief dat ik n antichambre heb laten maken begon sü maar ge komt hier oo telden en ik was uw betoek 100 weinig wachtende op dit uur ten iainata dat ik naar bed was gegaan en als een kind met gesloten Tnistjes lag te slapen 0p dit uur f vroeg tij met een Bchalkscb lachje Spreek Waar ik u aangenaam mee kan ign doe ik gaarne Geloof me ge kont me van veel nut tijn Carolie Kgk dat zon voor t eerst zgn dat ik u tot iets dtendt I riep zg spottend uit Zy kwam bi hem zitten trok een klein tafeltje met rook ingredienten naar zich toe en begon een sigarette te rooken Ik luister Het betreft een zending Carolie en diplomatieke tending Komaan dat begint al heel deltig I En bjj wien moet die diplomatieke zending plaats hebben Dat weet ik teH nog niet Dat hangt af van de menschen dio jj t gemakkeliikst tnlt kunnen inaderen Er tiJn er weinig denk ik die mu belet zonden geven Ja dat denk ik ook Zonder jaloezie Zonder jaloetie Je weet onze afspraak Nu ik geloot dat zü die n vast heelt n nie f nakoming van eenige voorgeschreven verlichting tot schadevergoeding zijn gehouden Eene dergelijke bepaling ontbrak in Jiet ontwerp Loeff maar is nu opgenomen Gevolg gevende aan het van verschillende zijden uitgesproken verlangen in hetvoorloopig verslag heeft de minister eenartikel opgenomen waardoor de bevoegdheid des werkgevers om van den arbeider te bedingen dat deze hem na afloopvaij de dienstbetrekking geen concurrentie zal aandoen wordt geregeld enbeperkt Slechts iioode wjl men een dergeiyk beding toelaten dat de vrijheidvai arbeid aantast Vandaar het rechtmatig verlangen der Kamer om eeneregeling dienaangaande in de wet op teneijien Ook zelfs wanneer een dergelijkbe ng is gemaakt zal de rechter de bedongen schadevergoeding indien deze hembovenmatig voorkomt steeds on een kleinere som kunnen bepalen Voor de geldigheid van hetVrbeidsre ement is een derde vereischje vastge eld n l dat een volledig exemplaar van het reglement op eene voor jden arbeU r gemakkelijk toegMj elyliei jdj ta zoo mogelijk in het arbeidslokaal zoo Janig opgehangen zij en blijve dat het duidelijk leesbaar is Dit vereischte kwam ook reeds voor in het ontwerp Drucker Daarentegen is in dat ontwerp niet opgenomen het vereischte dat door den werkgever een volledig reglement ter griffie van het kantongerecht ter inzage voor een ieder moet neergelegd worden Aan den aandrang van sommige leden in het voorloopig verslag om deze openbaarheid te laten vervallen heeft de minister geen gevolg willen geven Naar aanleiding van de ojimerljingen in de afdeelingen gemaakt is eene bepaling uit het ontwerp Drucker overgenomen dat de opbrengst der boeten in geen geval ten bate des werkgevers komen mag Intusschen scheen het niet gewenscht uitdrukkelijk in de wet de bestemming dier gelden aan te geven hoewel tal van buitenlandsche wetten daaromtrent voorschriften bevatten De mi gedocht vast heelt teido Coralie een beetje Pljlig en dat het heel erg noodig is dat niemand haar verdenkt Oe tnlt telt wel vinden dat ik heel goedhartig ben om mg een rol te laten welgevallen die toch eigenlijk vernederend voor mg is Die vernederend ton tgn kindliel als niet het aantal uwer aanbidders mgn vonnis en uw triomi ware En dan niemand vermoedt iets Niemand zoa het gelooven telfs als het door u zelï werd verteld Vooral niet als ik het teil vertelde Precies I Alles is dan teer goed mogelgk De menschen lachen mij nn misschien achter mgn rng uit maar wg kunnen het hen doen niet waar omdat zü lich too deerlgk vergissen Overigens geloof ik niet dat ge u over mg hebt te beklagen Het tegendeel is waar Ik heb n te danken Waarom P Voor uw duel I O mgn waarde talk een blgk van genegenheid had ik nooit durven vragen maar dat ziet go dat was heel kranig eu heel chic en drie van mg n beste vriendinnen tijn na woedend geworden Welnu Coralie dienst voor dienst niet waar P Ja natuurlijk I Wat is er gaande P Dat tal ik n zeggen Een man van wien nister heeft zich ook in dit opzicht weer tot het ontwerp Drucker gewend en wil nu aan de reglementen overlaten welke bestemming aan de boeten moet gegeven worden De bepalingen betreffende het recht des arbeiders op loon voor den tijd door hem tengevolge van ziekte enz verzuimd zijn op onderscheidene punten herzien Zoo is nu bepaald dat de verplichting om het loon gedurende de ziekte te blijven uitbetalen beperkt wordt tot den duur van den opzeggingstermijn Voorts is er verband geschapen tusschen deze regeling en de ongevallenjp de komende ziekteverzekering Bevalling wordt met ziekte gelijk gesteld de minister kon echter niet meegaan met degenen die daarvan wilden uitsluiten de bevalling eener ongehuwde vrouw Voor alle gevallen dit te doen acht hij niet redelijk Het staangeld vond ernstige bestrijding Men achtte dat daardoor geldelijke banden zouden ontstaan waarmede de arbeider gekneveld zou worden Bovendien zott bij faillissement van den werkgever ea groot deel van het staangeld verloren gaan terwijl de mogelijkheid niet uitgesloten zon zijn dat de werkgever het zich door verduistering als anderszins zou toeeigenen De minister handhaaft het staangeld en terecht De werkgever moet ook waarborgen hebben dat de arbeider niet straffeloos tegenover hem misbruik maakt van zijn gemis aan kapitaal Maar overigens is eene andere regeling getroffen Binnen drie dagen of eerder moet het staangeld ter Hijkspostspaarbank worden gelegd tin wü de werkgever schadeloos gesteld worden m a w een deel van het staangeld hebben dart zal hij eene rechtsvordering moeten instellen Omtrent het inhouden van het staangeld zijn ook andere bepalingen gemaakt Zoo mag niet meer dan een tiende van het uit te betalen loon telkens worden ingehouden Tevens is nu de bevoegdheid des werkgevers om des Zondags arbeid to doen verrichten beperkt Met een enkel woord is reeds gezegd ik heel voel houd een Spaanscbe balling Jnan Cameron heet hg zon zoo gaarne willen weten waarom en naar aanleiding van welke orders vooral naar aanleiding van welke overwegingen hem het verder verbijt in Frankrgk is vergund geworden terwgl al de andore Spanjaarden ballingen evenals hg en minder gecompromitteerd dan hji zotl vervolgd zgn geworden en over de grenten tgn getet Lieve hemel boe tit dat in mekaar I riep Coralie verwonderd Zg had natnarlgk verwacht de een of andere galante geschiedenis te tullen hooren die tg waarschgulgk terstond veel beter zon begrepen hebben Wat ik u danr gezegd heb Coralie komtn dat merk ik wel weinig belangrgk voor Dat komt omdat ge u niet bemoeit met dopolitiek wat ik van uw standpunt alleszinsbegrgpelgk vind Ge hebt geheel anderedingiin aan het hoold maar de zaak isdaarom niet minder ernstig voor Jnan Cameron wat u natuurlijk niet schelen kan envoor miJ wat n miischien minder onverschillig is De genade hem vsrleend isonteorend voor Juan Cameron en ik bondnu eenmaal van dien man zooals ik bet eenouderen broer tou doen die alles voor mgbad overgehad Wordt vervolgd