Goudsche Courant, maandag 6 februari 1905

OPRUIMING van MANTELS Costumes Japonstoffen liloiisen l elgiioirs r en PELTERIJE IVo 9639 Dinsdag 7 Februari 1905 44ste Janrgang IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken telttoon So S Ue Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzoiideniig Aan Zen en Ftestdngen üe prijs per drie maanden is 1 2ö franco per post 1 70 Afzonderlijke Noiiimera VIJF CKNTKN Telefoon o 3 ADVEUTENTIEJS worden gepLtatst van 1 reg el8 a 50 Centen iedere regel niivi 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte fnzending van Advertentiën tot 1 uur des mid l AOVF ilTEi TIF iN Onnavolgbaar zjin thans door nieuw gevonden toepassingen onze II otiecerf ge$eMMerdi forIrelleu Helutare ringaerU Zg geven kracht en diepte die namaksrs niet kunnen bereiken Men overtuige sich geen imitaties voor de eehie te ontvangen Geill Prysconrant met een aantal ongavraagde getuigschriften gratii op aanvraag Boxtel U nOOAEUrS Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wien fflodelttn M bsiichtigen Bijn Londen bondt op 17 Maart een plechtige Tergadering waarin den honderdjarige door deputatieB ait een aantal landen linide zal worden gebracht en hem zijn portret door Sargent geicbilderd zal worden aangeboden Dea avonds beeft een leestmaal plaats in het Savoy hotel De bynft honderdjarige iH nog bijüonder flink ofschoon hü ale knaap zeer zwak is geweest Hg geeft nog ailyd zanglessen en weet allerlei bijzonderheden ait zyn jeagd te verbalen toen hg nog in Spanje zijn geboorteland woonde Op den spoorweg van Parg naar Bordeaux heeft een sneltrein in de najbybeid y n Ktampes vijt arbeiders die op de lijn werk iaam waren overreden Twee wbrden gedood de drie anderen zwaar gewond De meerendeels sociaal democratische gemeenteraad van Scbwartau Oldenburg had twee sociaal democraten nis wethouder gekozen maar de re reoring weigerde dezen in hun ambt te bekrachtigen De rebelsehe raad heeft nu andermaal twee sociaal democraten benoemd De Tweede Kamer der Staten Generaal ia in openbare vergadering bijeengeroepen tegen 14 dezer des middags te 2 uren tot trekking der afdeolingen en tot regeling der werkzaambeden Da uitslag der gisteren gehouden herstemming voor de Tweede Kamer in het distiict Briello is als volgt Aantal kiezers i 066 Aantal oitgebrachte geldige stemmen 53 5 Gekozen de heer A ROODHÜIJZEN lib met 2915 stemmen De heer H Ch Veglel antir had 2440 stemmen By de eerste stemming op Woensdag 25 Jannari werden uitgebracht 506 geldige stemmen waarvan 2518 op den heer A Roodhuijzen lib 2254 op den heer H Ch Vegtel antir en 290 op den boer h M Hermans locdera Stadsnieuws GOUDA 4 Februari 1906 Gisterenavond had in het Loge gebouw tene vergadering plaats van Vrgzinnig Hervormden Leden der Gemeente te Gouda daartoe opgeroepen door üs van den Meer van Knffeler predikant te Moordrecht N enkele inleidende woorden van genoemde heer Werd het woord genomen door Ds B W Colenbrander te s Gravenhage die op verschillende gronden aantoonde hoe wenscbeiyk het was dat er meerdere voeling kwam tusschon de vryiinnigen in da Nederlandsche Hervormde Kerk In een tyd als deze waarin allen zich vereenigen riep hy hen toe Vereenigt U want alleen daarin is kracht te vinden Na deze rede die met aigemeene instemming werd begroet verklaarden een aantal heeren en dames zich bereid mede te willen werken tot het vormen eener pluatseiyke vereenigii ig die zich za aansluiten by de pas geslichte vereeniging van VrüziniiigNederlandsch Hervormden in de provincie Znid Holland De volgende week zal vergaderd worden tot vaststelling van een reglement en benoeming van een Bestnur In Dolle Fien van M Constant waarvan geljlk wy reeds hebben medegedeeld de première Maandag te Amsterdam gaat en Woensdag 15 Februari alhier treden op de dames Hopper Morel Wensina Klaassen Chr Voolman en Ollefen Kley en do heeren Meunier Chrispgn Myin en Verenet In Wist hy t f zön do rollen toebedeeld aan de dames Wensma Klaassen Chr Poolman Richard Brnakensiek en de heeren Myin en Wensma Hedenmorgen hall vier werd de vrouwvan don statinnclicf te Zeotermeer Zegwaardwakker en vermeendtt een brandlucht waarte nemen Haat man die inlnssohen was opgestaan i ntd kti d it op het plaat kaartcnbnrean bnuid was Hg h id met zgn g i n nog gt legfniieid de woning te verlaten met achterlating van zgn hbisiaad enz Hetstation is tol den giond nlgfbrind Debinndmoet aangekomen gn op hei plaatskaartenInireau Oorzaak nog onbekend De Maatschappy heeft onmiddelgk de noodino maatregelen genomen om de dii nst ep liet stationte kunnen voortzetten De morgentreinenondervonden eenige vertraging omdat deBtationsüverkapping op een der hoofdsporenwas gevallen By het afdrukken van ditblad vernamen wg dat do dienst weder geheel is hersteld 1 Ook te Boskoop is een afdeeling met circa 50 leden oKerioht van den Volksbond Vereeniging tegen drankmisbruik OuDBRKBRK d IJsBL J l Dinsdag ga onze mnziekvereeniging Excelsior weer eens een soir é amusante een onderonsje zoo als de leden het noemen Behalve eenige muziekstukken door de werkende leden uit te voeren bestond het programma ait voordrachten en een paar vioolduo s de laatste voor te dragen door den Directeur der Vereeniging den heer J IJ Drees en den jongenheer van Brandwyk beiden van Krimpen aan de Lek Werden de muziekstukken goed uitgevoerd niet minder was dit het geval met de voordrachten en het tooaeelstnkje getiteld daar is Mgnheer Speelsters en spelers hadden dan ook bepaald succes met hun optreden De vioolduo s verdienen ook een bijzonderfl vermelding De heer Drees bewees behalve een goed dirigent een uitstekend violist te zgn terwyi de jongeheer Van flrandwgk onder zgno leiding reed i als zoodanig vergevorderd is De avond werd verder aangeuld met dans en gezelschapsspelen en een geanimeerd bal deed bet slnitingsnur bereiken eer men het zich had voorgesteld Het zgn in den regel gezellige avonden die onder onsjes eii we wensch n met den heer Dree holgoen doze in zgn slotrede deed uitkomen dat ze den band tnsschen het Oudorkerk sch publiek en de muziekvereeniging hechter zullen doen worden De inuziekvereeniging komt meerdere steun toe I Het streven der leden met hunnen gverigen Directeur moet beter worden beloond I Ein opwelxking tot vlen om nog als knnstlievend lid toe te treden mag dan ook niet achterwege biyven I OuDBWiTBR Van de stoonmara van 7 30 uaar hier ontspoorde Dinsdag ivüiid een goederenwagen vlak vóór de villa van Dr J Boer en werd wel een 30 meter door de locomotief meegesleept Omstreeks 9 uur had men den wagen weer op de rails en kon de tram haar dienst vervolgen Oni elukken kwamen niet voor Het ijzeren hek van Dr B werd bei chadigd OORBESFONPGNTIE TOT De Schüonhüvenscho bdief en het vefvolg van het Raadsverstag kunnen wegens plaatsgebrek heden niet worden opgenomen Db Redactie FOXjXa IE3 GEVONDEN VOORWERPEN In de maand Januari zgn aan het bureau gedeponeerd 2 vaatjes i kist 2 beschuittrommels en oen vloermat Voorts zgn te bevragen 1 gouden ring in de volksgaarkeuken 1 zilveren broche bg J Ovei einde Peperstraat 221 1 lorgnet by Bellaart Varkenraarkt 1 witte vrouwenzak inhoudende 1 zakdoek bg G V d Dungen Markt 1 portemonnaie met geld bg van Weelde Turfmarkt 101 1 bruin zgde parapluie by EyssenE attensingel 1 band van de brandweer bg J van Loon Katiensingel 165 1 bruine das by J Boers Wgd straal 61 1 portemonnaie met geld bg VV Groonciiweg Raani 107 1 idem bg J Uoelols Stagukade 7 1 paar hanJsi hooiieii bg P Rond Oudemannenhuis 1 paar wiili gl cé handschoenen bg M v Blokland PepiTStraat 1 2 zeenwsche knoopjes bg H Schinkel Qrabothslrnat 266 1 portemonnaie met zilve ren knip bg J van Schalk Hoefsteeg 106 1 bril by T Stam Kleiweg 89 1 zilveren üorbelletje bg W Swanink Spoorstraat 21 1 witte handdosk by W armsen Achter de Kerk 15 I nikkelen paa er bg J Kuit BoomgaardstraM B5 1 guldijp bg M Muis Lonwrierbunrt 218 V lot Staatsloterg bg T Nievelstein Raam 424 1 wit tafellaken bg J T ï d Linden Niouwohavon 212 1 broek van een paard bg D Herman Lange Tiendeweg 35 1 vrouwenzak met 1 witte zakdoek bg A Wichen Gouwe 25 1 eiereii netje bg M do Wit Spoorstraat 20 1 wiit e boezelaar bg M Rond Zeogstraat 91 j tricot handschoen bg J Hoebeok NnagerBtraat 17 1 donblé armband bg J van Henmen P C Belhstra it 109 1 kinderhandschoen bij O de Jong Lemdulsteeg 198 1 zilveren bro Phe Zeeuwschmodel bg A Koot Achter de Viaohmarkt 142 1 koralen armband bg G V t Hoft ftozendaal 19 1 leeéboek bg J v Katwgk IJsellaan 738 1 zilveren ring bg J Cnsveller Aaltje baksteeg 199 V ons koper gewicht by J van Meerden Vj ouwcnsteeg 1 portemonnaie met geld bg C V d Vlist Lange Tiendeweg 41 1 visscherstok bil M Lunenburg 3 Kade 403 een sigarenpgp in etui bg 1L A Heus Prins Hendrikstraat 405 1 dBies partemonnaie met geld bg W B F Grevenslnk Spieringstraat 54a 1 witte sloof bg P t Oudshoorn Lange dwarslraat 131 1 zilveren charivafi bg C van Bgk Orabethalraat 245 Gooda 1 Febrnari 1905 D Commissaris van Politie W N T GARDEEEN I BEÏÏES VAN ROTTERDAM I VaUDAG 3 FEB L K H K I SUaUlttmnum PoHTUoAL ühlif 3 Sèrjo fr 600 3 59 Oblig 3e Serie ft 2500 3 59 RusLiHD wang Dombr Obli gatien 4 96 AziE Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLUHnii Goconsolideeide Bnitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24Vi tot zeer veel verminderde prjjzen Hypothetk Banktn Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedelijke Hypb 4 99 Pndb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Wesllandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps HypK 4V lOOV Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 P mdb Ned Soheeps Hypb 4 101 Bewg en van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 967 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Aig Hypothbr Eerste Ned Hypotbeekbriefbank 99 Pandb Hollaiid che Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3V 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 Spoorwigluningen Itaue Oblig ZuidItaliaanscheSpw Mg A H 867V Premitlteningtn bikLOiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Schttpvaart MaatKhapjnjen Aand Holland Gull Stv Mg 35 Diverun Mg tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 4 89V Burgerlijke Staod GEBOREN 1 Feb Chrisliann Ggsbertn ouders H J Verblauw en H Diebrink 1 Martina Maria ouders M Scboonderwoerd en C J Nievelstgn Dirkje Cornelia ouders J C Kremj en F van Hattem ONDERTROUWD 2 Feb M Schouten en G P Se Waal A van Riet te Moordrecht en M de Jong G T Sleenland en M A R C de Groot W Boom en A E van der Starre L Boot te s Hago en M Zuydveld Schloss Brunnen Gerolstein Ie NATDÜRLIJK MINEKAAL WATER De Kroon der Tafelwaters Oudste bron expl itatie van het disti ict Gerolstein OfGERICHT 1876 Kroonkurk Kurk mei IJzerdraad en Schroefsluiting Vertegenwoordiger voor GOUDA m Omstreken H VAN DER LINDEN Zeugestraat Ö 85 GOUDA Duur GeitMih el2emecn aunbcvolvn PRAEPARATEN VAN Ottlna l ai f o f ds meest kMobtlft en v ratork ndt kin A wijn tegen swekls pgavnrterlnK fcnuwboordpnn ter venterlElng an ilekte of kraambed koorte en liare gevolgen QUINALaROCHS I RRUaiNEUX in het bijiondei tegen Bloedglbrak Bladuoohl kwalen van Krltlwihen leeAgd eni VerkrijgbaM in Btmai i 1 90 en L p Stf fa1 a pa f voedzaam ventnrkend aangeoaam van emaak voor dagetljksch gab nik iivvi x ovav kindaren wakken en kliemclitigB geatallan leev aan te bavelen AU gatMeakracho a drank bi atoonilaaen der epUavarterli aoT anan en dlarrbie ook fc voorluigelaTgenènHebelonderen Pn i per bni k h k LTO7 r Ëgr 7ÖröÖ a x Kgr 0 0 T Melksuiker Sp la l voor Klndervoadlng in bnuen 1 Kgr 0 0 nilvera JTIC1IV3UIIVCI Kgr Q BQ Kgt O M rrar ding van de hevigate aüvlUra van Aatbmt aM Ta Asthma Ciga retten Ji ± ïr l A s2i jjf vt v n ïl Jocje t Ö 8Ö on 7 8 Ë Tamarinde Bonbons S M Sffi S SfS klii S voor kinderen bewijui de Tamarinde Bonlona van KRAEPEUEK HOLM belangrijke dientlen daar de votm voor het kind b gtar H k en de maak aailganaam ia Priji per doosje 0 90 en ƒ 0 S0 ilniiflk Pfl fiUf algemeen erkend als het BESTE bnismiddal c J V O bil Hoert Varkoudheia en Kealpy bet U W fK i l een slUmoploasend eo venaebtend middel bï lüttemendheM nitsldtend to W I H g fle hjes verkr j ebaar Prijs ƒ O per He h € 9 Pr cpar km rm JX kmiOM t ROUl la Zalal S HpotlMtmt M Vrostilmt M KRAEFELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST V Kt l ISGËf l G De UURGEMËKSrER va GüJd i brengt bij deze Ier kennis v m ile boliiighelibeiiilen dat loor den H er Directeur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 30 Februari 1905 executoir is verklaard Het kohier No 13 der Pcrsoneele belnsting dienst 1904 D U voormeld Kohier ter invordering ib gesteld il handen van den Heer Ontvanger d it ieder die dfwrn voorkomt verplicht is fijnen aanslag op den bij de V el bepailden voet te voUoi n en dtt heden mgaat de termijn v m es weken binnen welke de reclames beliooren te wonten ingediend GÜUI A den 6 Februari 1905 I e lliirijemeester voornoemd R L MARTKNS Uutteiilaiidscli Overztchi In Dombrowo hieldöii gisteren meer dan 15 000 stakers een betoügiiig Z j trokken met vaundtil vuuro uaur SoBnowice en traclitten vnn liier imar bet btution vun Wnrsctiiiu te loojien Kuzakketi verhinderden dit echter Daarop trokken 4 nunr Dombrowo terng De kozakken maakten geen gebruik van hunne wapenen Uit LudK wordt van 4 Februari gemeld Gisteren zyn hier negen hed n zch bü de ioagste oiiloBteiigedoode menschiin begiave Op liet kerkhol kwiim het weer tot een treilen tasscUen de münigte on de militairen Waariy tweii personen gedood en vijftien gBWond werden Een Israelietische knaap die een kennisgeving van een huis afsclieurde © n een ai beider werden door een politieagent gedood De dienst is gestaakt aan de trams en het goaderenveiYoer van den spoorweg De fabrikanten besloten tot liet instellenvan den tienarigt n werkdag o in plaatshiervan met toestemming van de regeeringlot een nrbeidhdag met andtirhalf uur middagrnst Aan liet station is de bagage van aankoniendu en vurtiekkende rei tigers onderworpen aan contrölo Do thans offlciee als onjuist erkende mededeehng van den correspondent der Daily ïolegranh heeft de vraag doen ry ren in KOü mige kringen of het mogelijk zou kttnnen zjjn dat de autocratie nït zichzelf kxi den toestand van recliteloosbeid een einde zou maken Do Russische regeering zegt in Uaar offlcieole ontkenning dat zjj dit vraagstuk nog FtiJlLLETO X 90 Ik heb beloofd dat die geheimiinnige geBcbiedenis zoa worden opgehelderd en daarbg heb ik op aw hnlp gerekend Wat een mal idéeJ ZoDdt ge nw tnsschenkomst weigeren f Van rojn leven niet 1 Ik begrip er wel niets van maar dat komt er minder Op aan Als ik maar weten mag hoe er gehandeld moet worden wil ik voor een enkele maal in mijn leven mg pok wel eens met staatkundige dingen gaan bemoeien Ge hebt mg al te zeer verplicht met bet dnel de Lairis dan dat ge mg niet tot wederdienst bereid zondt Vinden 1 Komaan loo mag ik het hoeren Om mg de inlichtingen te verschaften die ik noodig heb dien ik zoo het een en ander te ifetfn van hetgeen er in den ministerraad handeld wordt In den ministerraad herhaalde Coralie en eensklaps begon ze te lachen Verbeeld je ik heb daar jaist om o te kgnnen ontvangen den lecretaris van den minister van volstrekt niet overwogen heeft Grootvorst Whidimir verklaarde aan een verlegenwoiirdiger van de Asbociated Pioss I ö invoeiiiig vun een Grondwet zou voor Rusland het einde uls Slaat beduiden Het eersto gevolg ervan zuu zün de anarchie en na het oudordrukken ervan zou liet Rijk verbrokl eld zgn Finland Puien en wellicht nog andere gedeelten zouden veiloren zgn l e boeren weten niet wat het woord regeering beleekeót Zg kennen slenliLs tien Tsaar en deze is alles voor hen Hervormingen zgn weliswaar noodig maar die zal du autocratie invoeren en het volk z il de gelegenheid hebben zgn nooden en be lioefteii direct aan den Tsaar voor te leggen De 22e Januari heelt gcl erd hoe gemakkelijk dat gaat Een ander bekende autoriteit waar li t de kennis van Russische toestanden geldi de Prager professor Maaaryk schrgft iii de Oesterreichische Kundtchau een artikel waarin lig den toestand aldus uiteenzet Het Tsarienie is niet alleen een pelilieke maar nog veel meer een oocononiisclie qnaastie D6 Tsaar bezit meer dan honderd kasteelen waarin nteeds alles zoo geschieden moet alsof de heersclier er tegenwoerdig is hoewel hg in vele ervan zgn heele loveu niet komt Het ondeihoud dier kastielen kost 20 millioen Roebel per jaar 32 000 bedienden zgn met de zerg ervoor belast t e keizerlgke f imi ie telt B3 niannelgke leden die ieder j iarlgks een apanage v in 2 mill Roebels hebben De grootvorsten bezitten to zamen hot veertigste deel van den grond van geheel Europeesch Rusland zg liebbun 325 paleizen en kasteelen inet 22 000 bedienden gemiddeld 637 bedienden vuor lederen grootvorst Het is dus niet te verwonderen dat deze grootvorsten een constitutie met toezicht op de Russische financiën verafschuwen Men vraagt of het Russische volk rgp is voor een constitutie Kik volk s rgp voor gezonde eerlgke op reclitvaardigbeid gegronde toestanden voor een regeering die niets te verbergen niets te bemantelen heeft Maar het Tsarisme ia ovorrgp zoo door en door dat uok de grooto massa van het Russische volk dat niet meer verdragen kan Menschelgko gevoelens of zelfs erkenning van eigen ïoaten Kgn van liot theocratische Tsarisme niet te verwachten en daarom evenmin een politieke ommekeer uit zichzelf Hot Tsarisme zal slechts voor geweld wgken Buitenlandsche zaken aan de deur gezet I Is t mogelgk f En ik dacht nog wel dat je als een kind met gesloten vuistjes lag te slapen f Ei kgk daar heb ik mgn mondje voorbij gepraat 1 Maar tnsschen ons bednidt dat niet veel niet waar In t geheel niet 1 Maar ik zou er wanhopend onder z jn als die secretaris nu in eens boos op n geworden was want hj kon ons van veel dienst zgu voor de inlichtingen dien ik noodig heb Hijf Boos op mijP Morgen komt hü weer schreien aan mijn deur Laat hem dan binnen komen Goed ik zal er voor zorgen Verder raoet ge als ik mij niet vergis ook eenige realatie s hebben in de diplomatieke wereld van het buitenland dat hier vertegenwoordigd wordt t Ia mjj een raadsel hoe ge r achter zgt gekomen maar nu we eenmaal op dat terrein lijn aangeland wil ik u wel bekennen dat ik eenige relatie heb met Engeland en op een zeer goeden voet ben metEnsland Compleet een regeeringsprogram ran onzen tgd Met Italië is de verhouding keel Dat doet et niet toe Uet Spanje f uitmuntende relatie I Dat treft bizoader goed Luister nu Reuter seint uit Petersburg dd 1 Febr Generaal Kooropatkin meldt onder dugteekening van 3 dezer dat Sjantonohenan na een voorafgaand gevecht geheel door de Russen is bezet Om vgf uur s morgens begonneii zg met de verkenning van de door de Japanners bezette dorpen Fantsjen en Poedzora twee went ten zuiden van Linditong Na eenige salvo s drongen Russische jagers Fantsjen binnen en doodden er vele Japriniiers Japansclie troepen die tot versterking aanrnkten werden met geweervuur en bajonetaanvallen afgemaakt e overige lujiannoiB ter sterkte van ongeveer Iwee bataljons trokken daarop terug Toon evenwel de J ipanners uit do rondomliggeilde lüop i ivBn op de Russische jagers begonnen te vuien tiokkeii dezen terug met nieevoering v n alle dooden en gewonden len getale van dertig en een gevangene Een Rn SiSeh oltieier werd gewond Op den rechtervleugel lieten de Jffpaniiers honderd dooden achter van wie er 83 door de liassen werden begraven Reuter seint uit Tokio van 6 Februari Een aantal schermutselingen hadden in den naelit van Vtgdag op Zaterdag plaats langs den Slialio en Hocn hu Ue Russen schoten granaten at op de Japansche linies Vi dngnaclit vielen kleine ufdeelingen llussisclie infanterie Wuitaoshan Tillshnn en omliggend gebied aan I it hot Mands oerijsclio hoofdkwarti r wordt gemold dut al deze aanvalLn afgeslagen werdt n Vrijdagavond vuurden de Russische battergen van Lioesjentoen Wanpaosban iioordel k van Shahopo en van nog andere stellingen op de Japansche stellingen Zaterdagmorgen vielen 600 Russische cavaleristen twee compagnieën infanterie met een batterij te gelgkertiid Cliiatailjoe aan De Russen schenen de beschikking te hebben over reservetroepen Toen dit bericht geseind werd verdedigden de Japanners zich nog 300 man Russische cavalerie met twee kanonnen oezetten don 24cn Januari Tongsjen aan de noordoostelijke kust van Korea ontruimden deze plaats den 28e noordwaarts trekkende De Times correspondeot te Peking zendt aan zgn blad weer een correspondentie die overvloeit van geheimen en uitgesproken haat tegen Dnitschland De correspondent beweert dat Dnitschland zich bemoeit met de zuiver binnenlandsehe aangelegenheden van Shantoeng en eens aandachtig toe Hierop verklaarde Eduard de Lairis tot in de kleinste bizooderheden waarom het hem te doen was en wat hij van Coralie verwachtte Het bleek moeielgk genoeg te zgn baar alles duidelgk te maken en ruim een uur lang was de Lairis bezig om te vertellen van de overheerscliende macht in Spanje en van do partij lier Carlisten waartoe Juan Cameron behoorde die thans door iedereen als een verrader word beschouwd De vroolijke en lichtzinnige danseuse begreep in t eerst in spijt van al haar goeden wil bizonder weinig van Camerons toestand en zag zich verplaatst in een voor haar geheel vreemd laud Hoewel de Lairis op een duidelijke wijze een soort van cursus voor Coralie opende over de hedendaagsche wereldgeschiedenis zonden wg er niet op durven zweren dat zg er veel van opstak maar zjj eindigde niettemin met te begrijpen wat de Lairis van haar verlangde en met te beloven dat zg de menschen wel aan t praten zou weten te brengen Nu dat was haar toevertrouwd Alles behoorlijk afgesproken zgnde keerde de Lairis huiswaarts waar zgn bediende hem een gedrukten brief ter hand stelde met een rouwrand verlangt dat de benoeming van een nieuwen gouverneur van die provincie eerst door den liuitschen gezant moet worden goedgekeurd In October werd Hoe ïingkan tot plaatsvervangend gouverneur benoemd maar Dnitschland protesteerde omdat het niet vooraf om zjjn goedkeuring was gevraagd Bg de benoeming van Yang Shih siaiig tot plaatsvervangend gouverneur protesteerde Dnitschland opnieuw met een herhaling van de ontevredenheldsbetuiging omdat het niet vooraf gehoord was Dnitschland zegt de Times correspondent volgt in Shantoeng precies dezelfde methode als Rusland in Mandsjoerije dat ook China dwong om Raslands goedkeuring te vragen voor de benoeming van gouverneurs en andere hooge ambtenaars Doch verdbr heeft baron Mumm von Sehwarzenstein erop aangedrongen dat Yang Shih siang vóórdat hü zgn ambt aanvaardt zich eerst te Peking in de Duitsche ambassade moest komen voorstellen Dit werd door Y ang Shih siang geweigerd hjj verzocht baron Mumm naar Tientrin te komen Maar op last der Chineescho regeering heeft Yang Shih siang zgn verzet moeten opgeven Hg is Zondag te Peking aangekomen heeft dien dag iu een tempel doorgebracht en is Maandag in de ambassade geweest waar hg een lang onderhoud met baron Mumm had Da Times correspondent zegt dat deze Duitsche staatkunde in China wantrouwen wekt en dat f men zich afvraagt waarotn Engeland met Dnitschland in China zoo nauvf samengaat daar Dnitschland iedere gelegenheid nangrgpt om do Engelsche belangen in China to bestrgden De Voss Ztg wgst op het klaarblgkelgk overdreven en hatelijke van deze correspondentie die naar het blad betoogt alleen de bedoeling hebben kan nu de betrekkingen tusschen Engeland en Dnitschland weer wal verbeterd zgn het vuurtje weer wat aan te stoken Het geheele geval zou dan ook niet waard zijn het na te vei tellen zegt de Voss Ztg wanneer het mot J Jngeland s grootste blad moest kenschetsen dat zich eiken dag schnldig maakt aan tckorlkoiningen tegen de eerste eigenschap van een gentleman de waarheidsliefde om haat te zaaien legen het Duitsche Rgk Vrgdag is de minister van binneiilaiidseho zaken Freihorr Von Haminersloin in het Ruhrdistrict aangekomen Vergezeld van den opperpresidont van do Ryn provmaie den regeeringspresident van Dusseldorf en eenige andere heeren bracht hg een bezoek Mot een onverschillig gebaar deed de Lairis den gedrukten bi lef open maar nau elijks had hg dat gedaan of hg uitte een kreet van verbazing en smart XXXIII De brief gaf Eduard de Leiris kennis van toverlgdeii van Edith s vader van don man die in zekeren zin ook zjjn vader was geweest van Richard O Brien De begrafenis zou twee dagen later plaats hebben Men kan zich de ontsteltenis van den jongen man bQ die geheel onverwachte tgding voorstellen Hoe was t mogelijk dat de grgsaard dien hij vier dagen geleden nog gezond en wel had gezien zoo plotseling was gestorven zonder dat de Lairis van eenige ongesteldheld had gehoord zonder dat men hem daarvan met een enkel woord had kennis gegeven Eduard wa innig bedroefd en ter neder geslagen Plotseling en hij schaamde zich in dat oogenblik er voor drong zich een gedachte aan hem op die hij maar niet kon onderdrukken en die gedachte was Nu haar vader dood ia bestaat er nietsmeer wat Edith kan terugfiondon van eenvlucht met mg I Dat zal voor ons een ver lossing lijn I Wordt vtnolgd