Goudsche Courant, woensdag 8 februari 1905

Donderdag 9 Februari 1005 44sie Jaargang No 0641 mmm coiramt I ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No M9 ADV E R T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 reg els a 60 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur iles iniiM Teletoon No S9 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 Iranco po st 1 70 Afzonderlijke Nominers V I J F JEN ï E I Geen Grijs Haar meer De Nieuwe I omlori doet de grijze haren rWnncii enki lci dagori verdwiinen maakt hel tiur glaniend en lacbt belet het aitvallon en neemt de pelletjes van Let hoofd weg Ëi cht op den hul London P r j 5 I S S en 1 l fO per flacon rkiiigbaar in de KOZENDAAL M 1 bji Izaali € als Papier jfc molen JOUUA Wie zeker iija wu lo Echtn Bkel CBOau t oDtrangoc ntaini C M en n rele pruubiAi gen ia don del gekomen undtn des naam dei oitrindera Dr MiohaellH Terraudlgd p da beste maclmes la het wereld ronad Mabbliwement van QebiiL StoU arok t Keclen iIkIii J FT121el2iLeIlr Bikel eacao In vieitanten busaeb Deze Dikel Cacao ia met melk gAookt eese aangename gezonde drank TOOr d ii iykacli gebruik een il 2 theeleptb van t poeder toot een kop Chocolate Ala genewkracbtige drank by geval an diarrhee al nita met water t gtfcruiken Yerkr baar by de Tocnuuuiat H 1 Apothskan enz Prff Vi Ko U pwribiudw f 1 80 c 0 80 a 6 35 OtneraalvatKenwoordigir nor ll te land lullus Mattenkltdl Imnterdam KalveiBtnuit IM NIEUW LICHT SYNDICAAT Wilt gü b i beter licht Uwe gasrekening tot een derde verminderen Lnat dnn dra Uw huis ol localiteit mot het allerniiuwste op verlichtinggebied WOt ri licht Inrichten De lichtbol braiidt in oen geheel atgeeloteil bnllun en het lichl nlsdiin niet Tan Elfotrisch licht te onderscheiden eii hu Tendien nog veel meer goede eigensclmppcn te veel om hier te vermelden Ik noodig U beleeld tot een beiuek nil In het VERIilCHTINÖ MAÖAZIJN De Avondster Dubbele Buurt B 13 TELfiF in Aanbevelend M M V LOON Hr Qaaflttar en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS slt de fabriek van Firma H SARDBHANN U lezenaar en Emmerik fpaanrii ite kroon VerkrOgbaar to Gonda bó R ZANDTOORT U A CATS H ZAND VOORT J S MOSSÜL Firm h DB JONG A DROST ta Woerden bü N DE KBüIJFF Oondt Druk van A BRINK MAN A Z WESSANEN LAAN Wori erveer OPGERICHT rM KOHIHKl iJKK F BllirHK V Voedert uw l cc met de xitlnere muvire merk Sii r en ft uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalle en grootste voedingswaarde Gebruikt teeda de WEBELDBEROBMDK Superior Druiven BorstlioningExtract KoNINKLUKC lil III JSere Ulploma Parija WOU tienen üouden Medailles rjiji Kenlg helpend n n flo iirt middel tegen verkoudheid astma keelpljn kink n slijmhoeM broiichiti n allt borat en longaandoeningen Negen inial met Goud bekroond Eenige fabrikanten P SfiMe H N VAN SCHAIK t flacons van 0 70 1 Kon Stooml briek De riontnubloemr Verkrij b bij Firma WOLlIdt Weatharen f f X SfK JV KlemegK h Gouda K H VAN V IL Veer t 1 2 j j BÜÜMAN lw5r A PINKSK Ni voerk rka l U I A f f tX hovm S Tk TOHKKN flo op H v WIJK 0 W rr A V i P W r BDK Oud aUr K vi n a HEI IUEN e V Mo rcap U 1 r n STAR Waddi g n Wed J H f KoIkTaN Wadding un P A u OltOdT O A o JONOH 0 rf o r J P KASTELEIN PoUbrotkn dam D BIKKER te Biuchop W K8CHUWI V Laat U niet misleiden door Abdl i Sl im i Het kloosterSance Pa o 46dübestaat ni t a Siroop van yecnerlel waarde hHÜ V ftfii illiÉÉfciiiAiA Étffff f Toen voor eentje jaren SOZO Jen consumenten wei aangeboden meenden veten dat het vooroordeel hetwelk vai oudsher in het algemeen tegen het artikel margarine bestond machtiger zijn zou dan zelfs de uiterst fijne j wa ifeiV dit finder het merk SOLO vervaardigd wordt Spoedig bleek echter ook thans weer d et goedesteeds z nen weg vindt SOLO maakte zich van mut af aan vele vrienden Men vond dat de zoete geur en tmaak der SOJ O op brood vetmeerd heertijk voldeed en dat SOLO zich voor het fraden en bakken terdege leende en onveranderlijk steeds hetzelfde is SOLO vior4t gegarandeerd puik frisch te bifventot den datum op elk pakje vermeld SOLO kost 4S Cf per pond en ss i Ct per half pond ren is uitsluitend in verzegelde cartonverpakkiiglverkrijgliaar t yw rwiy f rif f fuf i f ff i f i WB0 Schloss Brunnen Gerolstein Ie NATUURLIJK MINERAALWATER De Kroon der Tafelwaters Oudste bron exploitatie van het district Gerolstein OPGERICHT 1876 Kroonkurk Kurk met IJzerdraad en Sohroefsluiting Vertegenwoordiger voor GOtlDA en Omstreken H VAN DER LINDEN Zeugestraat Q 85 GOUDA MQ Der groBM Erfótg am wofnuno pa i n H 3 mi ijm i i m r M MteHa wvrlhioêtm Naehahmuni en jt AM Hm S yfé Mw mutn ttel êehnrfen H Stollen turne f dinct Mr In uldiai Otnlmilmtie k dmm f Pltttt leU MbêmMuHI imMnfi rsr n U U t t mmett ttwUÊ iMtls mi tnm S s Patent H Stollen ADVERTMTifi in alle Couranten worden aangenomen door het Adverleutle Bnreau van A BKIi kMAN di ZOON OPRUIimiNG in het NwirdiiraiitinLsdi Sclimi en Laarzemna jijii KI KIWEO E 30 tegenover de Kleiwegstacg Aanbcveli nd SMITS Alle rcparatiPn en aangemeten werk Verkrijgbaar in flesschen 70 ets 7K ct en f l sa bj H H Apothekers en Drogisten Let op lirt merk ATiKElt F AD RICHTER k Co Rotterdam Te Gouda bü 0 LUJK Apotheker Markt en bij WOLFF t Co eRthuvcn 198 £ E2IIB1£F0T7ANTH£E OUn wonlt verxocht o i t tlKKK ffU um DIT HST MaOUIJN TAIf l IUVK S AAYZO F OORINCHfiM Deze THEEËN worden nfRele rerd iii verzegeldo pakjes viin uy Uoee en een half eii een Aed om met Termeldiim Tau Nommer er Prj H voorzien van uevenstattni jMerk volj ens de Wet gedepc iicerd Ach tot de latvüi iuH van feferde orders aiiubevolenile j c ut voorheen J PREEBAAET h Onnavolgbaar ij n thans door nieaw gevonden toepastingen ome In ol reen geêrhUslerae PorIrcllen felulareUogistrlt Zy geven kracht en diepte die namakers niet knnnen bereiken Men overlnigo iich geen imitaties voor de ecUe te ontvangen Geïll Frgscourant met een aantal oig vraagde getnigtchrilten gratis op aanvraag Boxtel H HOGAMIiTS Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg biJ ien modellan t baiichtigen liJn Wle w raoTertr S a Trof Dr Liebers welbekend SÜVVW XBACBT UniB alleen Mfat u t FilirialEU k tot TDurtdnreade radicale n iek re geueting ran alle Mtf de meett hardnekkige M0nuwgiekten Tooral ontctaan door afdwalingen op jeugdigen leaftgd ta 9 genezing van elke iw te Bleek ftdoht Benanwdbeid HooMpfja Migraine Hartklopping ttlaagpgn slechte apgsverteriog Onrermpgen Impot nz Pollotione eni UitToerige prospectnaaen ir J3pr esoh S 1 fl i Jl 87 dubbtUflMcb Ontrail Depdt Matth r d Vanta Zaltboi ni U pdta M Cléban k Co Botterdaia Happel VGravenhage I IFalmmaai de Jong J O BotUrdila Wclff t Co ftouda on btï alle droicisten T E IIUUU ia d Erngerlaan HEERENHUIZEN mat TOIN 6 Kaaiers mime Warande Keuken en Kelder vooriien van Gu an Waterleiding Direct te aanvaarden Ta eyngeBiïURrHABET H 868 KE XISGKVI G Do Burgemeester van Gonda brengt overeenkomstig art 16 2e lid der Wet van 26 Mai 1870 Staatsblad no 82 ter algemeene kennis dat gedurende dertig dagen van den 9den deier maand lot en met den lOden Maart a s ter Secretarie deier Gemeente ter inzage van belanghebbenden is nedergelogd de Staat aanwijzende de uitkomsten der Meting en Schatting van gebouwde en ongebouwde Eigendommen welke vernieuwing wijziging van grenzen ol eenige andere verandering hebben ondergaan alsmede de nilkomsten en uitspraken bedoeld in de artt 23 iO 41 en 43 der bovengenoemde Wet Gonda den 8sten Februari 1905 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Uuiteiilandscli Overzichl Een telegram vdo generaal Eoeropatkine van gisteren meldt In den afgeloopen nacht overviel een atdeeling van den liukervlengel bestaande uit jagers en kozakken onder bevel van prins Magalof een vgandelijke dorp waarbg 60 Japanners gedood Bij het aanbreken van den morgen rukte de Japansche infanterie tot den bajonetaanval op Daar de Russische troepen echter hun opdracht hadden vervuld trokken zij terug waarbij zij een Japanner gevangen namen Aan Russische zijde werden geen verliezen geleden De temperataur is 20 graden n er vriespunt V Renter seint nit Helsingfors Over den aanslag op den procurator van deo Senaat den heer Johnsson wordt nog genleld De heer Johnsson was nog in staal nadat de schoten op hem waren afgevuurd de kamer te verlaten Buiten gekomen echter zakte hg aan de voeten van zijn vrouw en dochter ineen Binnen tien minuten stierf hjj zouder tot bewustzijn te zijn gekomen De moordenaar wiens wonden ongevaarip zijn wordt in het Russische militaire hospitaal verpleegd Het onderzoek heeft getoond dat hü is een vroegere student aan da Alexanderaniversiteit Karel Lenard Hohenthal geheeten In den laatsten tijd hield bij verbiyt te Stockholm Op 13 Januari kwam hij in Finland aan Hg bewaart een hardnekkig stilzwijgen Het onderzoek wordt geleid door den com FEVILLETO W 1 m u m 92 De QOgen waren dicbtgedrukt Het was allot hg tijdelijk verjongd door een gevoel van rust daar in alle kalmte lag te slapen In de op het laken te zaam gebrachte handen had men een crucifix gelegd Op korten afstand stond een kaars te branden die een schemerachtig licht wierp in de kamer en op het bed maar overigens diepe schaduwen toekende door de geheele ruimte Geknield een aan het hoofdeinde een aan het voetrneinde van het bed lagen twee vrouwen te bidden een liefdezuster en mevrouw d Orvilliers Van beider gelaat was niets te zien daar de liefdezuster een groyten kap droeg met zwarte krip gedokt en Edith het gelaat in de beide kinderhandjes verborgen hield Aan het sterfbed heerschte die plechtige stilte waarin zelfs de levenlooie dingen BcMInente deeled Een oogenUik blatl de Lairis op korten mi 1 missaris tl politlt Pekouen onder toezicht van den seaaW 0 kermann wien de werkzaamheden van den lieer Johnsson zijn overgedragen De wgÊltlÊig van den adel te Moskon heelt leges de verwachting in bet horvorraingsadres va yrins Sergins Troebetzkoi verworpen Da verfadering werd bijgewoond door 360 lede vao den adel Het adres van hulde en trouw aan den Tsaar werd voorgelezen en roet toejaicliingen begroet het adres van Troebetzkoi en honderd andere leden van den adel eveneens Bü de stemming werd het conservatieve adres aangenomen met 219 tegen 148 stemmen dat van Troebetzkoi verworpen met 213 tegen 163 stemmen Een der afgevaardigden stelde voor den Keizer de beide adressen te overhandigen daar het eene het andere aanvult en de Tsaar door de beide adressen een meer volkomen denkbeeld krggon zou van de stemming en den geest onder den hoogen adel Doch dit denkbeeld werd verworpen Zoo zal bet adres waarin 153 leden van den hoogen Uoakousclion adel op invoering van hervormingen van een grondwet van een volksvertegenwoordiging aandringen niet aan den Taaar worden aangeboden Zoo zal de Tsaar worden gesterkt in zgn anlocralisch beginsel door het aanbieden van een adres dut enkel hulde enkel wierook enkel lof bevat en dat deze zinsneden inhoudt Is het thans wel Igd in deze moeilgke ougenblikken om te denken aan herziening of reorganisatie van het regeeringsstelsel Laat de oorlogswolk die thans Raslands zon verduistert maar eerst voorbgtrekken laat de ongerustheid eindigen dan zal Rusland door uw leidende hand gevoerd den weg vinden om te komen tol een vorming van zgn inwendig leven op den errondslag van de eenheid tasschen den autocratischeu Keizer en het land de eenheid die de geschiedenis ons voorschrijf Regeer in het bewustzgn van uw macht Autocratisch Tsaar 1 In d e grootheid van nw macht ligt de kracht en de hoop van het Russische volk in het vertrouwen op n zgn eenheid in nw onvermoeide zorg voor het welzijn van Rusland kunt gg galooven aan de toewgding van den oaden adelstand en van het Russische vaderland Toen in enkele inrichtingen te Warschau het werk hervat zou worden werden eenige afstand van het bed in een onbewegelgke bonding staan eerst het gelaal van den doode aanschouwend en daarna een blik slaande op Edith het hart saamgenepeu door een onnitsprekelgken angst Alles wat hg had bemind bevond zich d44r het voorwerp zgner kinderlgke vereering het voorwerp zgner schuldige liefde Maar die genegenheid en die liefde beide waren verbroken en hem overviel een gevoel alsof de koude des doods hem door de aderen sloop Eindelijk werd het hem vol in de keel als bg iemand die behoefte gevoelt om te echreien gepaard met een onWederstaanbare aandrang om la bidden zooals men vaak gevoelt bg onverdraagbaar zieleleed en bg een toch niet te herstellen verlies Behoedzaam naderde hij het bed boog zich over het Igk heen en drukte met vromen eerbied een kas op het voorhoold wat op de lippen dat ijskoude gevoel veroorzaakt dat daar zoo lang blijft zetelen Toen knielde hij naast Edith neder en verborg het gelaat in het beddegoed d Orvilliers was van de deur weggegaan zonder ze geheel te hebben gesloten Gedurende enkele minuten bleven de drie geknielden in het gebed verzonken en in dezelfde bonding Niets verbrak de drukkende stilte dan bet zwak gemompel veroorzaakt arbaiders door de stakers gedood Vele belhamels zgn in hechtenis genomen De staking te Radom breidt zich nit Twinlig werklieden zgn daar gedood of gewond Te Skargiska zgn 24 doeden en 40 gokw tsten gevallen T Eutno zgn ernstige onlusten nilgebroken Uil Warschau zgn troepen daarheen gezonden Te Mitau is de staking geëindigd te Libau is tf zoo goed als bggelegd Os staking is te Windau opnieuw uitgebroken Per extralrein zgn troepen hierheen gezonden Tofn do Tsaar gisterenvroeg de datum ontbteekl in hal paleis Tsnrskoje Selo naar zgn werkvertrek ging bemerkte hg in een tasBcbenliggend vertrek op den grond een gesloten aan hem geadresseerden brief De Keizer opende dien on vond daarin een schrijven in het Fransch waarin gezegd werd dat twaalf man besloten hadden den Tsaar wegani de gebeurtenissen op 22 Januari te SI Petersburg aangekomen om dit besluit ten uitvoer te brengen Deze brief heeft ontzagigke opwinding in het geheelo paleis teweeggebracht en tot een onverwgld streng onderzoek geleid om nit te maken hoe dit schrgven in het paleis kan zlfn g koroen De brief Is op mooi bnitenlandsch loxepapier met zeer fraaie hand geschreven uit de on Fransche taaiwendingen blijkt echter dat hg van Bnssischen ooVsprong is De correspondent van het Duitscbe blad die dit bericht zendt deelt nog mede dat uitgebreide maatregelen genomen zgn om een mogelgken aanslag te voorkomen De wachters in het park worden verdubbeld het spoorwegstation wordt door de geheime politie bewaakt In welingelichte kringen acht men de zaak zeer ernstig seint bij Ook de voorgangers van Nicolaas II hebben in hun particuliere vertrekken dikwüls zulke dreigbrieven gevonden In den Rgksd g werd gister de interpellatie van het Cenlrnm gehouden waarin de invoering van den 10 uurs maximum arbeidsdag wordt gevraagd De afgevaardigde Trimborn leidde de interpellatie in De minister graaf Posadowsky Webner verklaarde onlangs alle verbonden regee ringen te hebben geraadpleegd van acht werd antwoord ontvangen deels onvoorwaardelijk ontkennend deels met de mededeelmg dat zulk een gewichtige vraag eerst door het geprevel van de gebeden der liefdezaster en bet nog minder hoorbare op en neer gaan van Eduards borst Edith scheen zgn bijzgn niet eens te hebben opgemerkt e i in een beeld horschapen te 7gn Ed4th I fluisterde hy eindelgk zeer zacht De jonge vrouw wendde heel langzaam hel hoofd naar hem toe Ondanks de tranen in de seboone oogen en ondanks de diepe droefenis van het geheele voorkomen bezat dat lieve gelaat een zachte weemoedige uitdrukking die hem deed gevoelen dat er aan dit sterfbed een laatste besluit moest genomen zgn door haar die hg beminde met een hartstocht die wel verre van te verminderen door al hel leed en alle beproivingen juist daardoor nog in kracht en omvang was toegenomen De wgze waarop zg hem aanzag deed hem het ergste vreezen voor hun beider liefde Edith hernam hg zoo zacht dat slechts zg het kon verstaan ge ziet zelfs de smart brengt ons tot elkander en al wordt alles ons ook ontzegd het blgft ons toch een geluk te zamen te mogen weenen getroffen te worden door dezelfde slagen Dat geluk is het eenige wat ons voortaan vergund zal zgn het eenige dat wS bier beneden mogen smaken ernstige overweging verdiende Bij de quaestie der vaststelling van een maximum arbeidstijd voor fahriek nrbeidsters moet beslist rekening worden gehouden met de buitenlandsche concurrentie De minister heeft de regeeringen van Zwitserland OostenrgkHongarge IlaliS en België geraadpleegd over een gemeenschappelük optreden De regeering van Zwitserland heeft in dien igd geantwoord op welwillende de minister zon bgna zeggen tocstoromende wgze Indien de Duitscbe Rgksregeering tot een gemeenschappelgk optreden met de bedoelde landen zou kunnen komen zouden daardoor de voornaamste bezwaren worden opgeheven De minister besluit met de verzekering dat hy een gunstig resultaat van de aangeknoopte onderhandelingen blgft verwachten Deze verklaring werd met bgval begroet Het senioren convent van den Rgksdag heeft beraadslaagd over de behandeling der handelstractaten die den len Februari by den Rgksdag zgn ingediend Het Centrnm stelde voor dat do eerste lezing heden zou worden gebonden De liukerzgde verzette zich echter heftig tegen dit voorstel en ten slotte werd besloten het oorspronkelgke plan te volgen zoodat de eerste lezing Donderdag zal plaats hebberr In een daarna gehoadon commissie vergadering werden de partgen het eens over hel besluit om de zeven traclaton na de eerste lezing te verzenden naar de commissie De regeeridtc zou gaarne de beraadslagingen den 12en Februari geëindigd zien omdat de ratificatie van het Iraclaat met Rusland op 15 Februari is vastgesteld Maar loo snel gaat het nu eenmaal niet Tameer daar van rechts on links menig hartig woordje over de handelstractaten zal worden gesproken Het eenige wal er voor de Regeering overschiet is met Rusland nieuwe onderhandelingen aan te knoopen opdat de termgn voor de ratificatie nog wal verlengd zal worden De langdarige onderhandelingen met Oostenrgk die niut werden verwacht zgn de oorzaak geworden van den eenigszins zonderlingen toestand waarin de regcering zich geplaatst ziet En de Rgksdag schgnt niet voornenens al is de commissie lol vlug werken geneigd zicli te overhaasten de zeven Iraclaten zullen aan een grondige bespreking worden onderworpen Wel zullen pogingen worden gedaan om de besprekingen te bekorten zooat de afgevaardig de Gothein eergister zeide Ik Hebt ge mij dan niet meer lief stamelde hy getroffen door den loon barer stem die niet koud was maar ernstig en ontdaan van elk ander gevoel waarmede zg hem vroeger placht te gemoet te komen Still gebood zg Hy hoort ons En haar oogen vestigden zich op hel bgna glimlachend gelaal van den gestorven grgs aard AIs dat zoo is hernam hij leest hy ook in onze harten en weel hg op diloogenblik wat onze verontschuldiging is Nu kan hg vergeven wat hg gisteren zou hebhen gevloekt Weel ge wat ik heb gedacht Ednnrd toen ik zgn dood vernam P Dal die dood mg bevrgdde en dat gy zoudt komen om de vervnllin te eischen van een daad dia zgn bestaan on myn vrees van hem te zullen doeden en stervend door hein gevloekt te worden mg belet hadden te volbrengen 0 Ik heb diezelfde gedachte gehad Edith Maar ze was slecht en zondig vervolgde zg op dienzelfden langzamen en ernstigon toon die nochtans iets streelends bleef behouden En Hier bg hem zooals ik na nog ter neder lig heb ik hem vergitionis gesmeekt voor die slechte gedachte voor die onwaardige illniie Wordt vervolgd