Goudsche Courant, vrijdag 10 februari 1905

Vrijdag 10 Februari 1905 No 0643 44ste Jaargaii i fiOMCHE mum fSieutvS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken Telefoon t ADVERTENTIES worden geplaatst v i 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des iiiidl Teleloon No L e Uitgave dezer ourant geschiedt dagelijks met uitzondering an Ztin en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iraniit per post 1 70 Afzonderlijke ioinniers V I K C l N T E Ji door m er dan daiwnd aanzienlgke prolessoren en gerteesheeron beproefd voorgcsclirsven en anbevolen 1 By tu t publiflk adtTt 20 jnrt n s vliefd hIh zQnde het Bloedreinigings en Laxeermiddel en verkozen boven Zooten Droppels Mongials Mineraalwateren enz en zulksom hare aangename uitwerking i Itleu hoeile ileh voor uamnakl Iedere doos moet hot tretfelljk geret iatree lie handeltmerk iiaraelgk liet rllle krult lu hot ronde veld mrl de handteekeulug ttichard Hrniidt dragen floo dIteitol r K cmt manteu Kolf Hotter dam Zg zi n verkrijgbaar in doosjes A 70 Cents geen kleinere en wel te QoüDA bü WOLFP Co I i i i iTi TE IIIIUU il da Krngerlaan HEERENHUIZEN met TUIN 6 Karners rnime Warande Keaken en Kelder vporzien van Oas en Waterleiding Direct te aanvaarden ïe bevragen TUUt MARKT H 258 De frissche aangename f geur fin smaak der Solo ver bwent zoodanig hen die er eenmaal een proef mede ne j men dat buiten © SOLO=S alechta de allerpuikste na tuurboter hen nog kan te vreden stellen V Zoowel voor het braden van vleesch als voor het T bakken van visch is SOLO W bijzonder geschikt Dit is trouwens niet meer dan na J tuurlijk SOLO margarineJ wordt in zoete room gekarnd P en met de uiterste zorg en g zindelijkheid vervaardigd J f De kwaliteit is gedurende J Pelk jaargetijde onverander P hlljk dezelfde en wordt ge garandeerd puik en frisch jk ïe blijven tot den datum P Pop elk pakje vermeld P SOLO kost 45 cent per Tpond en mH cent per halfj V pond en is uitsluitend in ver k zegelde cartonnenpakjesver krljgbaar iepn Grijs Haar I R r meer IW De Nieuwe I ondoii WMffiMBHH doot do grgza haren binnen cnkulu dii iMi verdwijnen maakt het haar ülaniend on zacht belet het nitvallcn en naomt de pellotjoB vnn het hoold weg Eischt op den hal Lontlou Prija i SiT on 1 l flO per flacon Varkriigbaur in de KOZKNDAAL M H bü Izaük Cals Papier JJk molen GOUDA l PDIKE CODE SCHIEDAMMKU GENEVER Merkt VerkiTJgbinr by M IMCKTK US 1 N B Al bKwys an olilli ii ii liol Il kurk leo U v n HOPPiS v n l0n oaHis ilerKirma lEUW LICHT SYNDICAAT Wilt gu bu bölBr licht Dw8 gasrekfning tot pen diMde verminderen f Laat dan dra Uw hulH of localiteit met het allernieuwste op verlicblinggebied WOL FF Bl licht inlichten De lichtbol brandt in een geheel afgeiilüten ballon en het licht aUdan niet van Electrisch licht Ie ondemcheidBn en bovendien nog Teel meer goede eigenschappen te veel om hier te vermelden Ik noodig U beleefd tot een bezoek nit in het VERLICHTINO MAU iZIJN De Avondsier B 13 Dubbele Buuit TELEF 117 Aanbevelend M M V LOON Mr Ganfltter Wie wkt T zgn wil de IchtA £ llkftlü UAU tH iitvangon Maambn tfastald eo bm voie priibibaiBgen in den oandal gekümtfD u£ Joi kaL naam dea aitvindani Dr Mlohaoiis Temardigd p da beate mmióaeii la het wacaldberonada tabbluaenient ran Oebi StoUwarok t Keulen ilich Bikel Cacao In Tierkanton buiaac Daza Eikel Cacao ia m t melk Aookt aoM aangename gczonda drank v or d K lijkKh gebruik een 1 2 tliealapeU van t poader voor een kop Ohooolate Ala geneoBkncbrïge drank bij val tn diarrhee aiecnts met water ta galjniikaii Terkrggbaar by de Toonuamita H 1 Apotbsksrs ens t Kft U Ka Httftniaaa TTM STöSö a S 36 PriJ QeDenalT rtM iwoordig r nat JMmland Julius MattenkIwN imnterdam Kalvaiatrait ItS Oniiavolgl aar ign thans door nieuw gevonden toepaiiingen ome in ollrcerf geêcMUerile Form irellen Helnture Hogaerlw Zjj geren kracht en diepte die naaiakem niet kunnan bereiken Men overtoiga tieh geen imitatie roor de echte te ontvangen Gelll PriJKCoorant met èen aantal oagarraagde getaigichriften gratia op aanvraag Boxtel HOOAEUTS Jt Co Ageut voor GOUDA Firma A QDaNT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te beaichtigen rjjn Zenuw en IHaaglijders vordt ait overtuiging als een warkelgke hnlp in den nood het boak aiinbevo on Na ootTBngflt van adrenper brïafkaartnor It 1 t boekje friuico per poit toe ezondsD dom og 10 dagen HKNGELOSCHE VEHLÜÏING Trekt Zaterdag 18 Februari 1905 in hét openbaar te Hengelo j in het Hotel de Carper van den Heer V B WITTE GROOTE WINKANS Oji ieder 40 Loten 1 prijs H O o F D P E IJ S 20000 0 lc3 iara CoarLtsuXLtean Tweede prijs f 2000 Derde prijs f 1000 Vierde prijs f 500 En verder nog 3 pr aen eau f lOO tO vau SO lO eau Z3 SO eau f f O lOO eau S eu Xlt eau f Z SO du de mluêle geldprljë t uog t 230 Verder 3UU Urttlkte Heken 400 lje aliig toelemeu400 Jlbuma Prijs per Lot f 0 50 p p f 0 55 Verkrijgbaar bg D 1 TANSEN te Hengelo Geld die ook Agenten aanstelt Verder bij LOITIS BISSCHOP Sigarenh Dubbele Buurt B 12 ALBs JONGENEEL Oosthaven B 78 B L EAASTROP Lange Groenendaal I 123 SANGUINOSE is besli st het beste middel ttgen iiLoui nfioi iii a tin zLimvz i4Ti Vele en velerlei middolen worden geannonceerd en aangewend voor bloedarmoede 011 zenuwzwakte doch gaen van allen voldoet zóó aan do gestolde eisclien als wel de yanguiaose Verschillende middelen zgn door mü voor oen mijner huisgenoten beproefd doch geen van allen met eeiiig hoegenaamd succes Ook de Sangtiinose werd geprobeerd en proefondervindelijk kan ik golaigen dat dit gcnei siiiiddei al mgnu verwachtingen verre ovortrol Gaarne ben ik bereid ilie inlichtingen daartoe noodig te verschaflen en geef ik den labrikaiiten alle vrgbeid naar goeddunken gebruik te maken van dit attest P J VAN DER BUKG Kotteidam 19 Dec IHOi In de meesie gevallen i s tweemaal per dag een eetlepel 16 gram voldoende Dan duurt een flacon tien dagen en kost de behandeling slechts 12 ol 15 cis pei dag OiU in yoedhooiter ilan eenlu iimler derfielljll miililel P ÓS per fl f 1 60 6 fl I 8 12 fl I 15 Te Gouda bg WOLFF Co Westhaven KoNINKLUKE Gebruikt teeds de WERELDBEROBlttDE Superior Druiven BorstlioningEztract 1 Eenlif helttetifl tii fi rftf Hd middel itgen Tcrkoudheifl aitma k l jn kink rn filgmboest bronctiitii tn borst ei longaandoeningen Negen mtial met Goud bekroond E nige fabrikunten H N VAN SCHAIK C FÜ B vaiTM OTO l Kon Stoomlabriek Da Boningbloem iwcgo Wasthav 19S Oou ia tarxar Jk K L 1 T 0 1 Ih van mild VaaraUl B 126 t o ia A LV ri Z j i PiNK m t r a l VJ i A N VA ZESSEN Sc loon W v KuVcS o kT na HEMDEN jJ ïV n n STAIl Waddaianun Wad 3 HOLaf Waddtnfnun M J P KASTELEIN PcUbrcl rdam D BIKKER U BmMhop B W KXnSCUVWIXfi Laat U niet misleiden door M roop Het kloo ter r P o t6 IOb taat ni t rl Siroop anQernerl eiamfrde WESSANEN LAAN Wormerv fr OPGERICHT ir 5 HOi IN HL IJKB VABRIKHK Voedert nw Vee mot de auivere murwe merk en y g uitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootate roedin waarde Bere Oiploma VarIJ 1900 Segen Gouden UedaUlet aoadt Drak van A BRINKMAN Zir V Buiteuiandscli Ovcrztcbi Volgens olficieele berichton zijn tijdens de onlusten te Warschau negen politiebeambten min ol meer zwaar gewond De hospitalen 2i n overvuld met zieken Nieuwe patiënten worden voorloopig niet meer opgenomen De staking in de brouwerijen is geëindigd daar de fabrikanten en de arbeiders het ens zijn geworden Thans wordt een staking verwacht in de slachtergen Volgens ofïcieelo mededeeling wordt in verband met bet geleidelijk herstel van de orde toegestaan dat de huisdeuren eerst gesloten worden wanneer a avonds de lantaarns zijn aangestoken Tengevolge van de staking in de mijnen 1 groot gebrek aan kolen merkbaar Do toevoer van kolen is opgehoodeu Aan de kolenbenrs worden geen zaken meer gedaan De prijzen zijn 60 tot 70 procent gestegen Do Petersburgsche Telegraphen Agentur bericht Volgens offlcieele opgaven bedraagt bet aantal gedooden tijdens de rust erstoringen te Warschau Fetrokof en Kadom niet meer dan honderd Daaruit volgt dat de gebeurtenissen in de bnitenlandscho pers overdreven zjjn weergegeven V De heer Witte heeft zoo men den gStapdard correspondent te Petersburg gelooven mag zijn meening gezegd over de wenschelpheid om voor Rusland een conatitatio te geven Bij de ontvangst van de werklieden deputatie die hem een memorie over de staking overhandigde hield de president van het ministercomité een redevoering waarin hij leide aWat nu de algemeene desorganisatie van ons staatkundig leven betreft het is niet aan twijfel onderhevig dat die het gevolg is van fonten van de regeering en van andere oorzaken De Keizer is beschuldigd de Eegeering is beschuldigd Ik heb geen lust te zeggen aan wie de schuld ligt Gij zegt dat het eenige redmiddel oen constitutie is Ik ontken dat niet want ik ben geen tegenstander van een constitutie Het Is een quaestie waarover te spreken valt en wel de ernstigste van allen Wil kannen niet lichtzinnig omgaan met hel land wjj moeten da zaak goed overdenken vóórdat w j den sprong wagen flKegen honderd negen en negentig menschen van de duizend roepen Een constitutie I juist als het volk van Ephese riep Groot is de Diana der Ëphesers En toch wie weet of niet de duizendste koelbloedige FtUILLËTOX En bier tot Hem die mg hooren moest tot God dia diohtor bg de doeden dan by ie levenden is heb ik gezworen mgn plicht te zullen doen tot het einde toe mgn plicht al zon ik zelf er onder bezwgken Wat wilt go zeggen P Dit Ik zal n altoos beminnen altoos Het tegendeel te hopen zon liegen zijn miJ elf beliegen Maar nn tg dood is zal ik geenszins doen zal ik nooit doen wat hij mij levend heelt gesmeekt hem ta beBparen Hg is niet meer hier om over mgn handelingen te waken ik ik alleen kan nu nog maar de ear fvan zijn naam beschermen Ik w t wat ziJn laatste bede on ijjn geweest zoo hiJ mij had kunnen spreken alvorens ons te verlaten Ik weet zon verlangen ili ken zijn will HiJ zal gehoorzaamd worden Aan de dooden is men a ta grooter tro w en onderwerping ver Bchnldigd omdat ie ons leiteljjk niet meer in den weg kunnen treden en ons beletten om te doen wat verkeerd is Ik zal doen man het by t rechte eind heeft Een Grondwet Ik ben er niet voor en niet tegen Maar dat eeuwige papegaaiengeroep begint me te vervelen Ik lees en hoor hetzelfde met dezelfde woorden honderd maal per dag Een der leden van de deputatie maakte de opmerking d at een Grondwet do algemeene naam was voor alle speciale behoeften van het Russische volk Witte antwoordde hierop mot de reeds vroeger gemaakte op merkiiig dat niemand weet ol de boeren een Grondwet werkelijk noodig hebben En als de boeren vernemen dat de Tiaar een Grondwet had uitgevaardigd zullen zjj naar hi vreest daaruit besluiten dal Z M een gevangene van de gron li igenaar s is Een lid der deputatie zeide Tlians go looft het volk dat de Tsaar de gevangene der bnreaocraten is Witte antwoordde Ja dat is oen andere ijnaestie De ininiater besloot mot de verzekering dat hy dé memorie van de werklieden aan den ministerraad en aan den ïsaur zou voorleggen De handelsverhinderingstractaten zooals dr Barth de nienwo bandel straclaien in Dnitschland geestig gedoopt heeft hebben het hoopken vróhandelaars dat echter niets vermag uit te richten tegen4 besebsrmingsgezinde overmacht op de bies gebracht Onder vlammende protesten zullen zg op dien verloren post ten slotte moeten capitnleeren In raagnis et voluisso sat est Uit dit oogpunt moet men ook de motie van verzet beschouwen welke de vereeniging voor handelstractaten in haar jongste vergadering te Berlgn na ampele beraadslaging hoeft aangenomen Za Inidt De nieuwe handelstractaten bevestigen het ergste wat men vroesde Vooral do tractaten met Oostonrijk Hongarije Rusland Zwitserland en Roemenië maken den scheidsmuur aan de grens zooveel booger dat voor do belangrpste takken van de Duitsche nijverheid de uitvoer naar die landen ernstig geknakt zal worden Men dwingt haar zoodoende steeds moor tot de oprichting van zusterinstellingen in het buitenland en dienvolg ns tot do ontwikkeling van een vreemde nijverheid wat het vaderland onberekenbare schade berokkent De Vereeniging voor handelstractaten toekent verzet aan tegen een handelsbeleid dat onze zeer ontwikkelde nijverheid en den met haar innig verbonden handel van haar raoeieiyk veroverde plaats op de wereldmarkt dreigt te verdringen en zoodoende den oeco wat hg van mg zon geëiscbt hebben Niets zal mg van dat besluit kannen terug brengen Zg bracht het bovenlgf een weinig naar achteren en strekte den rechterarm uil met de hand boven het roerloozo lichaam Vader ik heb u niets meer te verbergen Hg die hier aan mgn zgdo ligt nedergeknield is het liefste wat ik op de wereld bezit en niets kan zyn beeld nit mgn hart doen verdwenen Ik heb hem liever dan het leven Voor Iiem heb ik gelogen en bedrogen het voor t altaar gesproken woord geschonden myn naam op het spel gezet en mijn eer ten offer gebracht 1 Gg hebt mg vergiffenis geschonken want ik heb n gezworen en ik zweer bot u nogmaals in zgn bgzyn dat gg in vrede zult kunnen rusten dat er in mijn handelingen en in mgn willen niets zal voorkomen waarover gg in leven ijjode n zoudt vertoornd hebben 1 Voorlaan zult gg mgn geweten zgn dat ik in de moeielgke omstandigheden mgns levens zal raadplegen en naar wiens stem ik zal Inis teren Edith I mompelde Eduard bevend Zij keerde zich weder tot hem Ja gjj Igdt zeide lij aacht ik begrgp het maar al te goed I Ook ik ben wel ongelukkig Laten wg te zamen weenen en bidden want dat verbiedt hjj ons niet 1 noraiacheu toestand van Duitschlaiid ernstig zal ontredderen Zy richt daarom tot nijverheid en handel den dringendon eisch om door hechte aaneensluiting en gemeenschuppeiyken arbeid te bewerken dat aan hun belangen wederom de hun toekomende aandacht in d Dnitsche oeconomische politiek gewijd wordt Daar de Duitsche liberalen die de voorvechters zouden moeten zün by den stormloop tegen het protectionisme dien naam echter in het geheel niet verdienen kan zulk een Viirzet 11 ets uitwerken De liberalen bernsten omdat zg bevreesd zgn dat anders de oude tractaten opgezegd zullen worden en het nieuwe algemeene tarief met graanrechten van 7 mk van kracht zal worden De agrarië s di niet bevredigd zyn berusten Uaaretitegeii omdat zg bang zgn dat anders de oude handelstractaten die van bun standpunt slechter zgn dan de nieuwe niet opgezegd zullen worden Dr Oertel een van de ultra s hoeft dit pas nog gezegd in oen rede te Wilduiigen waarin hy aanmerking maakte op de z i te i invoerrechten op vee M iar Will zal mon er tegen doen f vervolgde hg l3 wg dn nieuwe tr tolaten verwerpen biyven de oude nog slechtere van kr ichl Daarom staat ojn lid van den Rgksd ig voor een zeer moeielyko en verantwoordelgke beslissing Chamberlain heeft een brief geschreven aan de Kamer van Koophandel te Melbour ne in antwoord op een sclirgvon van die Kamer waarin hem de verzekering gegeven wordt van haar steun en waarin hg wordt uitgeiioodigd Aostralië te bezoeken Die brief is thans uit de Australische bladen bekend geworden on is belangrijk omdat daaruit blgkt dat Chamberlain nog steeds het standpunt inneemt tegenover de kolonies dat hg in zgn groote Mei rodevoering te Binningliam lieeft uiteengezet Hg zegt daarin d dt zgn grooter Engelsohe denkbeelden zullen zegevieren na een korter tussclienrogeeriiig van kleinEngel sclien die van het staatstoonool zullen worden gejaagd door den terngkeor van de bevolking tot de imperiale govoelens en meeningen Hg stelt daarom voor zgn bezoek aan Anstralië te verdagen opdat hg niet een ontgdige uitbarsting van geestdrift zal doen ontstaan die noodzakelgk door een reactie moet gevolgd worden als hot moe derland er niet dadelgk op antwoordt Hg hoopt echter dat dit uitstel niet lang zal duren waarschgniyk zal hg dns naar Australië gaan meent de Westra Gazette na de algemeene verkiezingen in den XXXIV Den volgenden dag was het Eduard de Lairis onmogelijk Edith alleen te zien of het gesprek te hervatten waarvan de herinnering hem martelde Hg kende de jonge vrouw en haar onwrikbaie heldhaftigheid die toch met zooveel zachtheid ging gepaard de meor dan gewone kracht dio zg aan den dag wist te leggen daar waar het do uilvoerin van haar plicht gold zoowel als daar waar zg willens en wetens in stry I met haar plicht had gehandeld De vrouw komt den man dlkwyis zwak voor omdat zg andere plichten erkent dan hg omdat zg meer te werk gaat volgens haar gevoel en hart dan volgens do koele berekening van hot nuchter verstand Maar daar waar zg standvastig is van ziel niet alleen van lippen ontwikkelt zy vaak ann energie waartoe de man hoc trotsch ook op zgn kracht niet in staat zon zgn Edith behoorde tot haar de zeldzamen onder de zeldzamen bjj wie de mood onder sommige omstandigheden voor niets terugdeinst en die zacht en teeder als ze zijn onder het masker van eenvoud een schat van verheven offers brengen tgd d it de kleiii Engelschen het bewiud voeren in lïlngeland De Westra Gazetto meent dat Chamberlain s zonderlinge houding alleen strekken kan om verschil te doen ontstaan tusschen het moederland en do koloniën Het is al erg genoeg dat hg den werklieden voorhoudt d t een Ryk onmogelgk is tonzy zg a stand doen van vryiiandel on goedkoope levensmiddelen hot wordt nog erger na hg de kolonies gaat veriellon dat ieder Engelscbman die deze opofferingen weigort een Little Englander on een vgand van het Rgk is Cliauibcrlain too it zich een vgand van het Rijk door verwachtingen op te wekken die leiden moeten tot reactie Eu hot zgn niet alleen de belangen van het Rgk die daardoor in gevaar worden gebracht do koloniale belangen worden er even ernstig door aangetast liet blad zet nog eens alteen hoe Chambei Iain s theorie onhoudbaar is omdat het beginsel van re ciprociteit er aan ontbreekt hg belooft voordeelen aan een party in de koloniën en vraagt offers van het moederland en aan een deel der kolonisten Want zijn stelsel is alleen gegrond op prefeieiilio voor de landbouwers doch eischt opoffeungon van do kolonialo industrie en brengt Kngelai d duur brood on duro lovensiniddeloir En dut alles is totaal onnoodig naar de jWestm Gazette opmerkt Do koloniën vragen geen offers van Engeland zg erkennen dat hot moederland den zwareii last draagt voor de verdediging van hot Rgk zg erkennen dat het inocdeiliind bon de vrijheid laat om rechten te heffen en hou alle voordeelen verzekert van den vrghandel En daarom waarschuwt het blad Chamberlain den strgd dien hg in li ngel ind verloor niet over te brengen naar de koloniën want daardoor zal hij hot Ryk in gevaar brengen en niet zgn tegenstanders Montero Rios eu Morel do huoldmaiiiion van twee groepen der liberale partg in Spanje hebben Maandag den minister president Villaverdo een stuk overhandigd van de liberale party waarin die partg verklaart dal zg de verantwoordelgkboid voor wat er gebeuren kan van zich werpt zoo de regeeiiiig de byeenroeping van de Jortei biyfl uitstellen Miuist ir Villaverde antwoordde do hoido hoeren dat hg de Cortes zou samenioepcii wanneer hy klaar was met de onlwerpbegrooting voor 1906 en de lieizieuing van het tarief van inkomende rechten de eenige ontwerpen met welker voorbereiding lig zich thans onledig hield Tot hoever vroeg de Lairis zich met ontzetting af tol hoever ging nu wil liri verbond dat zg met zich zelf had ge loti n Irgenover God en tegenovei het Igk liaais v ideiR y HiJ begreep dal wat i dilh lliaiis aN haar plicht beschouwde ook met oiu iikr bare vastheid zou volvoeren al ou haar bestaan ook moeten eindigen tiK t een iiiai ieldood Gedurende den gdheclen dag welke aan dien der begrafenis voorafging vermeed Edith elko gelegenheid om met de Laiiis een enkel woord te wisselen en dat gevoel van kinderlgke schaamte ten aaiuieii van den dood wist ook hg to eerbiedigen Overigens was hg zelf diep bedioefd geheel ter neer geslagen en volkomen moedeloos Die jonge kiachligo man had behoefde aan rust zou niet voor l liciiaain dan toch voor de ziel die duur de gebeurtenissen der laatsie d ge i lelteilgk wa i afgetobd zy die wg hailolgk genegen zgn en die ons gaan verlaten sterven niet alleen Iets van ons sterft met hen woidt dour hen weggevoerd en wg de achterbiyveiideii gevoelen ons verminderd verzwakt Wordt vervolgd