Goudsche Courant, maandag 13 februari 1905

rSo 645 Oiiisdag 14 Februari 1005 OPRUIMING van MANTELS Cjstnmes Japonstoffan llluiiseii l eigiioirs en PELTERIJEl tot zeer veel verminderde prjjien 44s e Jaar aii r m mm mium Aieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken rcIctMa St IJo l ifgavo lezer tmiant fjesehiedt d ag el ij k mei iiilzdiitlc riiij iin Zon tii i stdiifidi De prijs er drie niiiaiideii i d6 laiico jmt jiDst L70 Vi oiidcilijkc Noiiiiiier s V 1 1 I K N T I N r ïi Tclt I tmit Vil f 9 A D V ïi U T E W T I E N worden g epl iatst vruï I reg els i i 50 Centen iedere reg el mecïr 10 Centen Groote letters vt nlen berekend naar plaafsruiiiitc ïnzentling van Advertentiën tot 1 uur des luid i Jr J Wf y AOVi RTËi TIF i OPRUIMING in het iMirdbraliiiiiLsdi Sclioeii eii Laai ciiiiiiigazijn KLhIWEG E 30 i tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle repAratifin en aangemoten werk te rriiisen aan Monnikandam Daar badden de groüte Tlainineii reed de aiindacht etrükkim en teleluniseli werfl naar den toeItand op het eiland gevraagd Het trut eer ODgelokkig dat de raolorboot van Monnikendam joiat even tevoren nit helungsteU liug niiir Httrken waü vertrokken zonder blnschraateriaal mede te nemen zoodat Hchipper Hlmonx op Te Monnikendam had men intnsBchen de apaiten aan den walkant gebracht om ze terstond na de terugkomst van de motorboot te konnen inladen Door den steeds dichter wordenden miet Vit het voor den schipper zeer bezwaarlijk nel naar Marken terug te keeren Te ruim 1 anr werd het eiland bereikt en tegen drieOn waa men het vnnr meester geworden Toen waren niet minder dan 13 woningen afgebrand 11 huisgezinnen ouder welke vele kinderen waren dakloos De inboedels der huizen had men hier en daar op hel land gezet doch wat gered werd bekwam nog heel wat schade Vele Markers waren hetzij uit een gods dienstig oogpunt hetzij nit laksbeid en slaafs navolgen van oude gewoonten niet verzekerd zoodut tal va gezinnen thans van alles beroofd zijn Steun zal den eilanders dan ook zeer welkom zün Te Zwolle is gisterochtend gevankeiyk binnengebracbt zekere J D koopman te Zwartsluis verdacht van het vervaardigen van valsche mant enige valsche guldens en enkele primitieve workinigon werden bü ham gevonden terw l ook verzilverde halve centen en centen in beslag werden genomen blijkbaar basiomd om als dubbelljea en kwartjes te worden aan den man gebiuclit Do In den schouwburg te Leiden opgevoerde slakken gaven in verband roet het subsidie der gemeente aan den srbnuwhurg gister aan den heer Pera aanleiding tot een interpellntiv in den laad Hü meende dat een der voorwaarden waarop het Kubsidle gegeven wordt is dat er geen onwiiardige stukken worden opgevoerd Het had hem dan ook zeer verheugd dat de burgemeester de veriooning van Allerzielen had verboden doch hg vroeg of ook Kleine Menschen öök niet hnd mogen worden verboden De voorzitter antwoordde dat het verb Tan Allerzielen is geweest een maatregel van orde dien bij ais hoofd dar politie heeft genomen üvaiigens wenschte bij het antwoord aan interpellant uit te stellen tot een volgende vergadering Dan hear Foekema Anlreae die over dezelfde zaak bet woord verlangde ried do voorzitter ditmaal er ook het zwggon toe te doen wat geschiedde Graal Pttckler is toen hy Dinsdagavond in een anti semietieclie vergadering te Uerlijn op last van de politie ziJn mond niet wilde houden naar de wacht gesleept Zgne volgelingen waren verwoed over deze beliandeling van hun vereerden voorganger en hielden een betooging voor hot bureau Zü wisten toen echter nog niet dat de graaf al woer en kwartier op vrije voeten was E a zeer interessante proefneming is eergisteren te Aldersbot genomen met een weglocomotief van hoogst eigenaardige construclie Deze tractiemachine die den naam pedrail draagt heeft wielen van voren doch in plaats van achterwielen talon beenon met kogel gewrichten Deze worden door sterke spiralen beurteliegj omlaag gedrukt en vinden daardoor hoe hobbelig en onvast de grond ook moge zgn waarover de machine zich beweegt altijd een steunpunt van waaraf zij de machine kunnen voorldnwen De proefnemingen welke door vele officieren werden bijgewoond slaagden uitstekend De machine sleepte zware wagens met gemak voort over losten en vasten grond en tegen stelle bellingen Olsteren is door de recherche in een hotel te Amsterdam uangeboudm zekere O K een 16 jarige Duitscber die geen voldoende papieren bg zich had om zich te kunnen legltlmeeren Hij antwoordde op verschillende vragen der politie ontwijkend K die fonkelnienwe kleeren droeg werd naar het politiebarean overgebracht waar bleek dat hij in het betlt was van een revolver met een doos patronen een nienw dolknies nieawe gooden ringen een nieuwe koffer enz HiJ bekende ten slott ten nadeele van zjjn patroon te Gotha een bedrag van 2 0 Mark dat bij ontvangen bad by het innen van een rekening ie hebben verdoisterd Hijwasnog in het bezit van f8 Hij is ter beschikking der justitie gesteld N Arnh Ct INOBZOIIDBN Mijnheer dr Rtdacttur De nummers van bet Dagblad van tiouda van Vrgdag 10 en Zaterdag 11 Febrnaii geven mg aanleiding tot mgn geschrgf t welk ik U beleefd verzoek een plaatsje in Uw blad ie willen afstaan In hel Vrgdagnnmmer komt een ingezonden slukje voor van den Eerwaarden Heer Th 1 V N KooraschKntholiek Priester te Moordrecht In bewoordingen die niet juht van waardeering getuigen de heeren Lamers Andriesse en Begeer worden drie Philislgiitji S genoemd tegenover dt n heer Oostsn als Sauison spreekl de genoemde heer voorna melgk over den debater Lamers Niel met waardeering zeg ik maar hoe zon dit kunnen P De heer v N noemt den heer Lamera niet meer of minder dan eer leugenaar neen dit woord stunt er niet maar wat er staat komt op t zelfde neer ergo waardeering is uitgesloten De zaak is dat de her Lamers beweerde praatte dat RoomschKathülieken zelfs volwassenen fen Bgbel niet in een der levende talen mogen lezen en nu zegt de beer v N Hel is niel verboden den Ugbel te lezen maar het is ver joden dien te lezen onder verlof n t vati de geesleltjke overheid Ik stol me iemand voor die patrgzen of wal ook wil gaan schieten in het veld Dit is hem verboden maar wanneer b j verlof heeft mag hg bei doen Zeker als bg verlof heeft maar dit ne mt niet weg dat men zegt hel is het gros der menschen verboden patrijzen te schieten Zon de heer Lamers niet weten dat er Roomsch katholieken zgn die den Bgbel mogen lezen f Dat er als ik mg niet vergis menschen zgn die Jille op den Index geplaatste boeken mogen lezen zg bet misscliien om ze te beoordeelen f De bybel welke den Hoomscb katbolieken in banden mag gegeven worden moot wal de vertaling betreft goedgekeurd zgn Is nn de heer v N zoo naïef te meenen dal waar iemand als de beer Lamers spret kt over den bgbd dat deze dan den bgbel bedoelt dii iMTSt door de R K ovei beden is goedgekeurd Zelfs wanneer aan alle leeken die bgbi l in handen gegeven wordt lieefi de heer Lamers nog volkomen t reclit te beweren de R K mogen den bgbel n t wat protestanten onder bgbel verstaan niel lezen Is de heer v N zoo naïef te beweren dat hg niet kosleiyk goed weet dat de heer Lamers bedoelde den bgbel die itiet door de R K overheid is goedgekeurd den misschien wel vervalscbten bijbel namelgk t Geen over dit boek gezegd werd stond immers in onmiddellgk verband met t gebruik van den bgbel op de lagere nietkathollek scholen K i mag die bybel door R K gelezen worden f Wg weten niet hoe de goedgekeurde bgbel er uit ziet m t de gegeven ophelderende aanteekeningen Ik voor mg geloof niet aan de naïeviteit waarvan de heer v N den schüi aanneemt De lieer H M Dercksen beweert o a dat de openbare onderwgz M s soms dingen zeggen van de anti revolnii tinairen wat doen die hierbg in verband met de Bgbelkwestie I en van da roomtcben die niet waar zyn Paus Plus X heeft zgn zegen gegeven aan allen die aan de vertaling der Evangeliën in de Italiaansehe taal aan allen die arbeiden aan de Kvangfli verspreiding Is dtórmoe gezegd dal alle R K b eken den bybel mogen lezen ook in ons land Y Zeker we mogen verwachten dal waar de R K overheid zich zelf heeft belast mei de vertaling en de uitgave dal daar de ligbel volkomen i ehikt moet worden geacht ieder in banden l v ird m gegeven Uu noch de heer Dercksen njch de heer van N toonen aan dat da heer Lamers een leugen gezegd heeft toen hg beweerde dal de Bgbel zooals wg dien kennen niet door R K leeken gelezen mag worden Mynbeer de Redacteur ik dank U by voorbaat voor de opname van dit stukje Hoogachtend E S BEÏÏBS VM EOTTEEDAM VKUDAQ 8 FEB UK H K Slaaltlunaivm PoETOOiL Üblig Se Serie fr SOO 3 59 Oblig 8e Serie fr 2500 3 59V Rt7stAaD Iwang Dombr Ubli gatien Vu 96 Azit Japan Obligalien 1899 4 Ifl IVl Columbia Geconsolideerde Bui tenlandscbe Schuld Recepis L 100 IV 241 Hypolhtit Bmktn Pandb idem idem i 89 Pandb Rotterd Ujrpb 4 tOt Pandb Rolterd Hypb 3 87 Pdndb Standaard Hypb 4 100 Pandb Sledelgke Hypb 4 99 Pndb Utrechtse he Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Seheeps Hypb 4 lOO Pandb Nedorl Hyp k Paiid bri lbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewi 7en van Deelg r Northw Pae Hyp Bai k 1 96 j Pandb Batantsche Hypb 4 100 Alg Hypolhbr Kerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 J i Pandb Hüll ind che Hjpb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 M rfiS i l ffiJ SpooTwe Uen inyen Italië Jblig Znid It iliaaiisehe Spw Mg A H 367 PremUUeningm bBi 8111 Loten Stad Aiftwerpen 1887 2 102 Schetpvaart MaaUrhappijm Aand Holland Gulf Stv Mg 35 Divtirten Mg tot Ëxpl Laan van Meerdervoort 1902 4 89 Burgerlijke Stand GEBORKN 8 Febr Adriana Wilhelmina ouders A Anders en J Hiilebr ind 9 Gerrigje ondeis G de Wgs en P van der Staal OVI RLEDli N 9 Febr M Huurman 2 m C Streng 7 i j BeatrQilin TRii ni i liiriuo t4 Bïei kzurhl Mul riM Biimeiik Kiiirt Alg l r KwuBitt voortduuTi lu X © 3ï3o3a t © KINADRUPPELS VAN DR DE VRIJ ilragen bujrcn uj do roodo tloos tnijn n iara oiittor novcnflUund fftbrlahflinerb tA n l lte f aarup Zl i Uii ovi ral verkiijfflinar a I 1 CbemUcha t abrielc van S NAVNINO den Haag ONDKRTROUWr D Jansen te Rbeden en 1 J van Sehooneveld C G de Groot en J M Verbart A BLIYSSEN ZONEN de eealge fabrikanten die rOCtltstreeka aan particulieren verkoopen tOt fabriekS prUien in 140 eigen winkels geven van af heden de volgende MÜkuiee artikelen cadean SPONSEN voor 1 en 2 bons ZEEM LAPPEN voor 4 bons DWEILEN voor 1 en IV bon WERKB0KSTEL8 voor 1 en 1 bon WASCHBüRSTELS voor 1 bon STUAATBEZEMS votu2 bon en VLOERVEÜER8 voor 2 en 3 bons Alles beste kwallleil Ürn NatuurboUr te vervangen ntfts beter dan iiLyïssE s mmM in pakjes van Vs pond k 46 c p pond en uitgewüjïen a 68 en 60 c p anderhalf pond Kargariaeprijzen 52 50 en 44 c anderhalf pond Neemt proef met onze bijzonder lekkere mmt EXTR in pakjes van pond i 60 c p pond en verder uitgewogen 4 54 52 46 en 38 c p pond Van at heden verkrijgbaar k 38 c p pond P JVa VftmÜndA rjlflfl met V groene bon of direct oadeaa UIge aomijaae aas Verkoopen uitsluitend iste kwaliteit Coiidselie Haas k 48 en 38 c en echte LeidBohe kaaa a 35 c p pond Probeert onse overheerlijke Tbceëii in zakjes van i ons k 20 en 16 c Deze kwaliteiten worden overal met 25 en ao c betaald TOKCIVTEl Op anderhall pond Deenscbe HélaDCte ol Margarine een heele groene bon Op eeo pond Natuarboter of HolKndaoha Melange een halve groene bon Op een pund Kaai een halve groene bon Op de kwaliteiten Koffie lExtrat No i No a en No 4 een heeW m op kwaliteit No 5 een haWe groene bon 5 Letge ThCMIsltjeS goed voor een hetlen groenen bon Gratis Aaoaleelen in belangrijke verlotingen Te GOUDA aUoen Wijdstraat 157 1 Patent H StoUen Ml MU rni Hall Ilr gum nimim P C 1 M r i l a xtf aa wtinhUt n yoeAoJkinwHPM Mate MMI Mt H 1 bnotiffi Hultt iilfuidsch Uverzichl Heater spint uit Petersburg d d lÜFebr De jisteren verspreidü geruclilen dat voor heden ongeregeldheden werden voorbereid ajjn gebleken geheel ongegrond te zgn In de stad heerscht volkomen ruct do straten toonen het gewone beeld In dö algemeene vergaderinjf van dw keizerlyk Rnssischo technische vereeniging werd gieteren een motie aangenomen waarin werd verklaard dat de büeeiiroeping van een alHussisch congres ter bespreking van de arbeidersquaestii onder dcelname van vertegenwoordigers van den arbeid bet kapitaal en dft weti nscliap nundzukel jk i s evenals de vrge beraadslaging ovor bet arbeidei Vraiig tQk in vergadeiingen en pers Bü kei eilyke oekafe wordt gelaat de vorming van een commissie onder voorzitterschap van bet lid van den RiJkKraad Sjidlu ky ter vaststelling van de ooi zaken van de ontevredenheid der arbeiders in Feters burg en omgeving en ter overweging van de maatregelen om b t ontslaan van zulke ontevredenheid in de toekomst te voorkomen Do commissie züI bestaan nit verteg iwoordigerB van het betrokJien departement en uit vertegenwoordigers van du industrieelen en aibeidcrs door deze beide groepen gekozen Do voorzitter heeft de bevoegdheid deo Tsaar persoonlijk rapport uit tö biengun andere personen tot de beraadslagingen der commissie toe te laten en bet aantal werftgeveis en arbeidors en de regeling der verkiezing van deze vertegenwoordigers vast te stellen Reuter seint uit Warschau d d 12 Febr De dag van beden verliep rustig Gisteren bad een botsing plaats tussclien een afdoeling boldaten en de stakende werklieden van de borstelfabriek die aan de tot werken gezinde arbeiders den arbeid wilden beletten De soldaten sloegen met de geweerkolven op de stakers in vyf arbeiders werden gewond Donderdagochtend bezetten de Japanners een hoogte t n zuiden van Tsjangtsjitsjia na twee compagnieën Russische inlanterie te hebben verdreven De Kussen gaan voort met het beschieten van Üyama a centrum en linkervleugel Na het gevecht van Heikoetai zün twee duizend Bussische Igken begraven Tot Donderdag hebben de lapanners twee duizend geweren buitgemaakt füviLLeivy 96 XXXV Hoe groot ook het ongeduld was van Eduard de Lairis om te vernemen wat Coralie was te weten gekomen hü was evenwel genoodzaakt geduld te oefenen want Coralie had er nu plezier in om den jongen ni n die allyd even vriendschappeiyk met naar omging maar ook geen pas verder kwam een beetje te plagen Zg verklaarde daarom dat zg bet was do bekende uitdrukking stierf van honger en van de bewuste zaak niet één woord zon zeggen voor zg behoorlgk bad gedéjeuneerd Eduard stond op heele kolen maar hij wist nochtans zgn ongeduld te beteugelen Hg kende de damat al te goed om niet te welen dat hg des te langer zon moeten wachten naarmate zijn verlangen om iets te hooren duidelijkerwerd Hg gunde Coralie baar kleine wraakoefening en geleidde haar naar een reataarant VqÏ Russische krnisers die DaresSalam hadden aangedaan vertrokken hedenmorgen van daar Na opnieuw in de Dultscbe wateren voor anker gekomen te zyn werden ze daar ontdekt door dtin Gonvernenr van Duitsch Oost Afrika die met ziJn jicht op wng was naar Zanzibar en don kruisers gelastte te vertrekken Zy geïiüoizaaindei daaraan en werden door het jacht van den üouvorneor gevolgd Merkwaardige teekenen des tyds zou men de verschynselen van het openbare leven in Ru Hland knnneti noemen Uit alle oorden van iet reusachlige Ku ssischc Uyk komen berichten over vergaderingen van de Zemstvus en van den adel en er is byna geen eiikejo dii r v rgaderingen waarin niet krachtig wordt geprotesteerd tegen den bestaanden toestand De besluiten in die bytfenkomaten Kf omen zyn zonder commentaren welsprekend genoeg De Zenistvo van Nisjiii Novogorod besluit De algemeene en diepgaande gebreken vati onze staatsregt ling kunnen niet meer worden verborgen zonder persvryiieid vrybeid van spreken zonder vrijheid van j geweten en bet recht van vereeniging is er geen uitweg uit den onhoudbaar geworden toestand De byeenroeping van een volksvertegenwoordiging Semsky Sobor is onze eenigo redding De Zemptvo van Saratof vraagt dringend onmiddellijke opheffing van den toestand van rechteloosheid en van da administratieve willekeur wier slaehtoffers onze mannen en vrouwen broeders en kindoren zyn De Zemstvo van Woronesch besluit voor geen middel terug te deinzen om eindelijk radicale hervormingen in loi RusMscbe Htaatsorganiume te verkrygen De Zerastvo van Charko wenscht geen enkele werkzaamheid meer te verrichten in liet belang van den Staat zoolang de tegenwoordige politieke trx standen gehandhaafd worden De Zemstvo vergadering vao Kostrowa was geheel onder den indruk vfui de redevoeting gehouden vooi een der ouds e ei aanzienl k sie leden de heer Sasjnoi Deze eide Het uur heeft geslagen de getea leni sen ontwikkelen zich m t ontzettenJ snelheid de pols van ons poMtieke tevej slaat zoo snel dat men geen profeet behoe t te zyn om te kunnen zeï en dat ons vaderland voor de grootste catastrofe staat die het nog ooit gekend heeft Wy willen geen onwaardige kinderen zyn van on vc waar hun een heerlgk déjonner werd voorgezet dat de danseuse zich inderdaad wei liet smaken Zy lachte en scher to van t begin to het eind Zy praar e over de corypheeën van l korps de ballet die zy geenszins spaarde zy vertelde van de intriges achter de schermen n in de artisten foyer en bracht zoodoende de Lairis die er in t geheel niet nieuwsgierig naar was vrii wel op de hoogte van t galante even der jeonesse doreé te Pary s die ondanks den naam voor het raeerendeel uit heeren van gevorderden ieeflgd bestond Het eenige voordeel dai de Lairis van deze en dergelgke inededeeiingen had wa i dat de tijd hem sneller voorbij gleed dan wanneer Coralie even weinig gesproken had als hg hel deed Vroolgk gestemd werd hg echter niel daar stond hem het hoofd niet naar Eindelgk kwam het dessert De koffie werd binnengebracht en de Lairis gaf den kelner een wenk hem met zgn dame alleen te laten Hoor eens mijn waarde riep Coralie toen met een gullen lach waardoor haar helder witte tanden alle zichlbaar werden ik moet u zeggen dal ik je bewonder Qe hebt u best gehouden Hoe lang heb ik u al niet lattn poneren als en reiger op éèn derland maar wjj willen ons ook niet btiod houden voor de dreigende gevaren Wy 2 b verplicht open en vry de waarheid nit te spreken en allo kwalen taq ons staatsieven bloot te legden die ons land den politieken dood hebben Ie gemoet gevoerd Wji weten wie onzo vyand is en wjj zullen una bloed niet sparen wanneer wy geroepen worden ons land te redden Is et noodjg de byna soortgelgk besluitei jpu ties aan te balen die aangenomen uf it redevoeringen die gehouden werden in d r Zemstvo byeenkomsten on in de adels vergaderingen in Wologda Tambow Perm SebaitKopol Moskou en andtne plaatsen i In Uaratof weigerde de politie het bevel van den gouverneur uit te voeren on de bijeenkomst viui de Zuntstvu uiteen to jagen de directeur van potiiie en de voornaamste ambtaiiareii legden liever hun ambt neder I i MoNkou is blyken s een Zaterdag i ntvang n telegram niemand geiiegun onder de teg nwuordi e omstandigheJou als adelsmaarschalk op te lieden en hut geschiedde in Moskou niet alleen Uu dit alles blykt lioo hel bruischt en gist en woelt en koi k in Rusland In den Duitüclten Ryksdag werden de boraadilagingen ovindo handelsverdragCTi voortgeïet De afgi vanrdigde Reventlow van den Duitschen Roerenbond noemde deze verdragen een hlap in de goede richting hoewel men omtrent vule punten nog onvoldaan wus De heer Zimmerman van de bervormingsparty zeide met ingonumuuheid begroeten WO het principe der regeering dat Duitschland een agrarische en industrieele Staat zal biyven De beer Speek centrum klaagde over de achterstelling van de ZiiidDuitscbe belangen bg die van bet Oosten hetgeen ontkend werd door graaf Fielletsch gezant van Reieren die mededeelde dat de regeering van Beieren de verdragen goedkeurde evenals andere Bondsstaten zulks deden overtuigd lat deze zyn in het belang van het ryk De socialist Singer bestreed de verdragen op grond dat zy de prijzen van do levensmiddulen zouden doen stygen Dö regeèring heeft de agrur érs noodig om io de toekomst haar militaireen marineontwerpen te kunnen doorvoeren Graaf Posadowski bestreed dezen spreker dn merkte nog op dat de Ryksdag de door den Keizer gesloten handelsverdragen kan Lanneuien of verwerpen maar daarin niet kan veranderen jOl aa i den racd van een sioot Kn ik iieb m j in t geheel niet beklaagd Njji i ó ziit allerliefst geweest maar de cji lev heef njj genoeg geduurd Willen wij nn en pra an over de tingen waarin j j V ur uw vriend zulk een onbeg gpelijk belang stelt f lk verlaii nieis liever DaL be rgu ik w l Haar W it maar P Ik heb de ple ütige belofie moeten afleggen het geheim voor mj zelf te houJen Èi boeit die belolle uw tong Coralie P Dat nie bepaald maar ik zoQ het vreeseiyk onaangenaam vinden als door hel c lenjen van mgn woord mgn aardige attaché in ungelegenheid kwam want dat is wezeniyk etn lieve galante jongen en ik hond ook heel veel van hem Dit zeggend nam zg Eduard de Ijairis van ter zyda waar in de flauwe hoop dat zgn gelaat eenige jaloezie zoo verraden want haar dischgenoot aanziende was zy de meening toegedaan dat ook op dit terrein Frankigk boven Spanje stond maar de Lairis gelaat teekende nieuwsgierigheid en niets anders Kindlief ik beloof n van mgn kant dat het kleine beetje inbescheidenheid waaraan g u om mg Tan dienst te zgn wilt achttldig Maandag worden de beraadslagingen roortgezet V De koningin van Kugeland beeft een langdurige andiënlie verleend aan den predikant W Carlile secretaris van de horch Army die Ijaar kwam iniicbten over den omvang der bestaande werklooslieid en de middelen ter befltryding aangewend Carlile deelde o m mede dat de Cliurch Army werk beschikbaar stelt voor alle personen diJ nit de Kngelscbe gevangenissen en verbetcrbuizen worden ontslagen Dit zgn er 200 00Ü s jaars van wie nalunrlijk de meesteu iiicli niet bjj de Cbarcb Army aanmelden Van de werkzaamheid dezer organisatie welke meer direct verband houdt met de ellende van het oogenblik werd door Carlile nog het volgende gememoreerd In de z g King s Labour Tents in de Strand wordt ieduroi dag aan KÜO hungerige dak eu werkloozen voedsel en een bed met dekens verschaft De menschen werken daarvoor zg zÜii ingedeeld in drie ploegen welke ieder 8 uur werken Datzelfde systeem wordt gevolgd in bynu alle inrichtingen tot onderstand en werkverschafllng in Londen waar 6000 bedden en 13 0ÜU maaltijden daag worden verstrekt Alleen zü die werken wil len genieten onderstand In de tehuizen van de Church Army voor liindloopers paupets enz worden jaariyks 00 000 personen opgenomen Aan loonen wordt jnarlyks uitbetaald 25 000 p St terwi a i fKW OOO bosjes vnunnakers worden vervaardigd Oolc wordt aan gesËhikte emigranten de gelegenheid geschonken naar Canada te vertrekken De Koning van Hongarije zal Kraiiz Kossuth in audiëntie ontvangen Dit is een der wonderen die den tjjd heeft gewrocht en het gevolg daarvan zal waarschüntük zijn dat Kossuth in het Hongaarscho ministerie optreedt Een ministerie van koning Kranz loseph waarin een Kossuth en oen Uatlynni zitting hebhen en waarvan graaf lulins Andrassy voorzitter is kan nu in Hongarije worden verwaclit i enminste in de berichten uil Boedapest wordt geroeid Het vooruitzicht dat Aiidrassy een coalitiekabinet zal samenstellen koint steeds nader In dat ministerie zullen slechts leden van de verbonden oppositiepartyen zitting hebhen doch geen enkel liberaal Aiidrassy verkliiarde dat er wel is waar punten van verschil waren tnssehen de groepen der coalitie maar dat die voor hot oogenblik weg maken nooit in t nadeel zal wezen van hem die zoo gelukkig i uw sympathie te bezitten sinds gist Ten 1 Moclit zonder mgn toedoen het geheim nochtans wereldkundig wordi ii wees verzekerd dat de bron onbekend zal blgven Ja maar daar reken ik dan ouk b paald op Anders zou ik t u mgn leven lung niet veigeven Wee8 daaromtrent gerust Welnu dan de zenk zit zoo in elkaar Het Spnansche gouveiiu ini ht heeft inderdaad zgn klacht ingetrokken maar naar het schyiit is dat gebeurd op a inwgzing van een zekeren persoon Wiens naam men u heeft genoemd P Ja Wie is iP Ëen vry hoog geplaatst man Ren magistraat Ken magistraat P Een Fransche magistraat Ja ja iemand die tot de rechterlgke macht van ons land behoort Ik bid je Coralia noem mg xjjo iiiittm 1 Mgnheer d OrviUiers Hy riep de Lairis uit Kent ge hem do LairisP Wordt vervolgd ï