Goudsche Courant, woensdag 15 februari 1905

1Ü9 i o 9646 Woensdag 15 Februari 1905 44s e Jaargang GOMCHE COURANT iMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relclooH No S Ue IJilgave dezer olli ant geschiedt dag e lijk iiK f uit zondering ui Zon en Feestdagen De prijs pci drie mBanden is 1 25 traiieo per IKist 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T K N Telcl ooii 89 A D V K R T Ë N T 1 E N worden g eplintst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere reg el met r 10 Centen üroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzpnding van Advertentiën tot 1 uur des iiiiii l SocffiTBïï 01IS6ENOE6ËN 4l o laaUU Aboitn mentK Vüor t lIin Woensdag 15 Februari 1205 kiilillikllj Mi oNbHË Ni ili ililiilsrli DOLLE FIË f Tooneeluppl in 3 bedrijven Voornlgtgnnn door Wist Hij VI in éèn bedryf Annrnnif mir JBÊÊt Oewono btipalingen pn prüzen VEEL GELD voor VftMtennvondziUteii Stift h h tith t n TlloHtia en tttidtirti soorten vnn HlüPiiibutleii geuit It UOOaai UATMH DluenÜBt U gassenheim Grijs Haar meer De Meiiwn I iinildii doDt dl IÜZI hilTClI binni ii uiikclr diiKcii void uiten iimiikt liet liaar glanzend en xnelit belet liet nilv illiii en neoiiit dn pidlutjes van het hoofd Met KiBcht o den bul hoii luii Pry i T 00 t l iW per lliienn Verkrligbimr in do KOZKNDAAI M hg Izattli Ijjiiw Papier J e miilcii Ol DA w De frisschc aangename 0 geur en smaak der Solo ver went zoodanig hen die er eenmaal een proef mede ne S men dat buiten 8=S0L0=1 slechta de allerpuilute nai Ttuurboter hen nog kan te Pvreden stellen Zoowel voor het braden i Cvan vleesch als voor het V bakken van viach U SOLo bijzonder geschikt Dit is trouwens niet meer dan na i Wtuurlijk SOLO margarine P wordt in zoete room gekarnd en met de uiterste zorg en zindelijkheid vervaardigd j WDe kwaliteit is gedurende Belk jaargetijde onverander piijk dezelfde en wordt ge garandeerd puik en frisch te blijven tot den datum P op elk pakje vermeld 0 SOLO kost 4j cent per T pond en 32H cent per half P pond en Is uitsluitend in ver h zegelde cartonnenpakjesver krijgbaar Zenuw en Maagflijders wordt uit oTeitniging als een mrkelgke halp ia den nood h t boek aanbevolsD Na ontnngst ran diespar biitflcaarlitorit I boekje fnuii per post toegeionden door BLOKPOBLB BotUl Zkltbonmal Gebruikt teede de WBRëLDBEKOBHDE or Druiven BorsthoningEztract I ONINKLUKE ri 1 tti All Eenig hetfteiiil in ft iïoeiit1 middel tegen I hï ft i i l dhcid slna kctlpijn kink en slymj 1 hoest bronchitis o lie borst en longaandoeningen ih fvttif Goud bekroond 2m h n van scHAiK r FlaeoM sn 0 0 70 l Kon Stoomlabriek llonlnnbloem Verkrij biiar bij Firma WOLFF if t Westhave 198 i i A L tTÜKSTlilS KWmeffK KiO l uda K II VAN MIl H Veerstal II I2ti 1 Oo t A ItOUMAN MoorUrecht 1 INKK Nuwii rhrk a 1 I Hfl A N VANZKHriKN StUoo hovm 3 Th T I4K15N Hotkn II WI IK fW A ti IIE i K i io w P W V V m OudeKater K VAi oieH IIKI IIIBN Ie littumik P ï D SPf K UotrcapeUé 1 v o STAK Waddimjtrm VVeil J MdLST Waddinqrnm M KOIjKMAN WaddingKrm V A m OltOnT Owkwalfr A o iOiUm OudeuaUr 1 P KASTKI BIN PoUhroehrdam 1 ItlKKKlt te Ilmidiop Vr lt8CII JlVI ¥ Laat U niet misleiden door AbillJ Slroop Het khosterSitnrAitPttHlo AbdlJbeAtAAt nii t ï tf S rooit vtta ifeettf rlei wnnvde nm m n w Hvm IWW fWWWW Viunt Ceiices ctgcii ccn nLtxf n PRAEPARATEN VAN éS I Itlno I Te c t ds meestkMcbtlee en verBterkindeKINA WIJN tegen fwakte VUni€tI irUL IIC u e i Jwauenen gebrek aar eellurt llechte Pljeverterina tenuwhoofdpljn ter vcreterking na ziekte of kraambed koorta en hnre gevulucn QUINALAROCHE PERRUGINEUX m het lnjnnder teecn Bloedgebrak Bletkluclll kwalen van Krltlacbca lecft d eni Veikniglimtr in flBoiis a 1 90 tn 1 pll l f jioart voadzaam versterkend aangenaam van smaak voor dagelijksch geb uik I 1KC1 Vj ll 4tU kinderen wakken klleraohtlge geatelUn ieer aan te lie rn AU ganeeakrachilgc drank tnj itoorniasen der apysverterlngaorganen en dtarri uigelingen en kleine kinderen Prils pr lm il Kgi 1 70 4 W Kgr O BO i H Kgr dtarrhée ook Itiemlaoll Mfallfonjlf a Speciaal voor Kindervoeding m Imssen 1 Kgr O QO tulvere ITlCin UIIVCr JKgr 0 60 Kgr 0 26 P Chemlaotl A c4lirna f ïrt ai A éAéi H rxjken eener hulve Cigaretfe is voldoende ter bestriiAMnmd V lgarCUCn herUBte auvdlen van Aithma etc In P n s i f O BO cii fJi BO O BO S XamarinHp Rnnhntic fruit puroatiep tegen verstopping Aam beien Mlgraine Cong iea tc voor looUaUlawH F voor kinderen l ewijj u it Tamarinde ijonbons vmi KRAKI Fl IFN h HOI M belangrijke diensten P daar de orm vooi liet kind bageerl ljk en ije smaak aangenaam is Prijs per dooajt 0 90en O BO altnialf PaciillAG alKemeen erkend als het BESTE huismiddel Verkoudheid en Keelp o het is een siymoplosaend en verzachtend middel by uitnemendheid uitsluitend in □ fieschjiM vcrkrijybanr I njs 0 20 l er fleschje TvmtHtr hn ram KRAEFEtlEN ft HOLM te Zelat uift alhn roortitH ftin tfguftl H HTrni p ite tutniH rn hnmUeekenitiff m kr f0haar bij de meette TabrleknnerlE jif a e4er i r in ttghlfn BÜAÜt KRAEPELIEN i HOLM Honeveranciers ZEIST Ajjytl UlUUUUU lUlUlllUL Dirielroien Mr A W li il S NGKR en J DE WA Rn Oi i It 4 filMitbrleetm uil vfikrünbniir ii f OM o Correspondenten ts Qouda de Heeren MONTIJN en DORTLANDT OPRUIMING in bet iiidli iii iuLsdi Schoei cii Liiiirzfiini iijaüijii KLi ivvi tegenover io Kleiwi irvlcej lM ci nd C SMITS Alle repdrstiën en aanKemeteD werli en Metaalpoetsextract merk HOOD K Ü I nit de fabriek van Firma H SAKDEHANN te Ziivenaar lU Emmi rik inimueu lic kroan Verkrijgbaar lo Oonda KI U ZANDVOOHT M A OATS U ZANDVOOKT 1 S MOSSEL Firma L DE JONO A ÜHÜST tt Woerden b i N DE KUUI IFF EENIODiPöniNTSEE Ipii wnrjlt verz K lil ip t MKMK fe lHti ii UIT libT MaUWIJN V S H IIAVK SWAAY ZO K QOHINCHEM Deze rUlSEEN worden fgele j vfiil lil ii 1 i ri lil j kj S van tJi ttpre ei n luilf til eeyi Aed on iiM l vf riiit ltliiiif VHii Noiiiiiier ei 1 1 tl voor lfin van nevt nstaan Irik viil ens ilf Wet jjeilt po I ril icli tot lie mtvoiimi van e r Ie iinliTS a illlR Vi Ieii l 1 C UIJI voorheen 7 BBEEBAART Lz Verkiiigbaar in üesschen O ctf 7 cl en f l bjj H H Apolbekers en Drogisten L l i hrt mfi k ANK Bil F AI RICHTER Co Rotterdam Te Uoida bil C leBw iisTertr Sea Trof Dr Lioliers welbekand lilOir KBACBT UIZ Alleen Mht met KalHri kim rk tot Fourtda rende radicale n snkere nozing ran 1 lelf de meeit hardnekkige Menuwgieicten vooral ootituQ door afdwattDg o o jeugdigen leefigd eneziDg van elke zwakte Blaefc acht Benauwdheid HoofdpQU Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spga erttfring Onrennc n ImpolenE PoHutione eni Uitvoerige prospectusien Mjicr tewfa Mal fl 8 8 dubbele flewh II i OnfiailDepöt Matth v d VeRte ZaUbomme üepöti M Clélian k Co RotUrdaui r Happel a iarenhage I llalmnana de Joaf i Cts RottflirdaB Wrfff h Üo aoud oa hv alle dron Gooda Urak vua A BHIKKMAN Z Nationale Militie OPBOEPINQ VAN VERLOFGANUERS IN WERKELIJKEN DIENST Do BURGEMEESTER van Gouda maalit beltcnd dat de verlofgargcr Ario Willem den Heitog van de lichting 1901 3o Regiment VeldArtillerio Ie Breda op 1 5 Mei 1905 in werlieiijkcn diemt wordt opgeroepen om in don wapenhandel te worden geoefend De opgeroepen ïorlolganger zal zorg dragen lo dat hü zich daaga ï6ór zijn vertreii des voormiddags tussclien 10 en 12 uren ter Gemeente Secretarie vervoeg ten einde op zijn verlofpas door den Burgemeester den dag van vertrek te doen vermelden en inlichtingen te ontvangen aangaande de reis 20 dat hj op de aangegeven dag in nniform gekleed en Toorzion van zg ii verlofpas alsmede van al de bö zgn vertrek met groot verlof medegenomen voorwerpen van kleeding en uitru sting bg zun koips in aangekomen des namiddags vó6r vier Dieii of op dat aur door den Burgemeester tg bepalen Ingeval ziekte zijue opkomst mocht verhinderen moet hü biervan zoodra mogelgk door ecne op gezegeld papier gesehieven en Ie legaliseoreu geneeskundige verklaring ter GemeenteSecretarie keiinisgeven Het niet ontvangen eener by ondere oproeping ontheft den verlotganger geenszins T n zijne verplichting tol opkomst onder de wapenen daar deze Bekendmaking alléén als bewjjs geldt dat de verlotganger behoorlijk is opgeroepen Afgekondigd en aangeplakt te jouda den U Februari 1905 De Burgemeester R h MARTENS Itiilteriliiiidscli Uverzichl Sinds liet begin van den oorlog is gespro ken over de mogelyklieidï dat de éS jarige grootvor st Nicolaas zoon van een oudoom van den Tsaar met het opperbevel van bet Russische leger in Mand joerye werd belast Daar de grootvorst als inspecteur generaal der cavalerie een hoogen rang in het leger b kleedt had dit gerucht toen veel waarscbijnlüks ook omdat de grootvorst alle eigenschappen bezit om gezag te kunngn uitoefenen Evenwel ontbrak het hem aan het geduld dat Koeropatkin als lenze uitgat en ten voorbeeld stelde en eveneens aan de 97 Ja neen dat is te zeggen ik kom van tyd tot tijd wel eens bü hem aan buis 1 Oude familie relaties Het zou heel heel erg zijn beeft men mij verzekerd als het uitkwam dat bij zich met die zaak op die wijze bad ingelaten want dat ziet ge dat is in die beele geschiedenis het grootste geheim Ik bad er een voorgevoel van mompelde de Lairis Haar waarom heelt die mijnheer igeBlök zgn bemiddeling verleend Corali beet zich op de lippen Hebt ge dat niet eveneens vernomen Kiet niet stellig althans I Maar niet waar ga hebt er toch eeuig begrip van gekregen P Hoor eens de ware reden voor zijn gedragslijn is geheel onbekend Evenwel il taij voorgekomen dat bü liJn bemiddeling beeft verleend Oit welwillendheid f Neen dat geloof ik niet Zeer geagiteerd was Ednard de Liiris bdzondere bekwaamheden vereischt voorde zware taak der le erorgan satie de regeling van bet militaire vervoer en al wat daarmede samenhangt In de laatste dagen is het geraeht van een ophanden vertrek van grootvorst Nicolaas naar liet oorlogsterrein opnieuw te voorBcbyn gekomen en wel naar aanleiding van het conflict tusschen Koeropatkin on Grippenberg Om geen vei denking te wekken zou de grootvorst Prins Heinricli van Pruisen vergezellen op zijn reis naar het Verre Oosten Thans wordt bericht dat het plan dezer dubbele reis is opgegeven Do reden ligt voor de band de aanwezigheid van den grootvorst op het ooriogsterrcin zou geluk sla iii met tiet ontslag van generaal Koeropatkin Thans zal de Keizer alleen den staatsraad liesobrasof naar Oost Azitj zenden om met admiraal Abazii reeds in M indsjoeiije aan wezig te onderzoeken wat ir eigenlijk tusschen de heide generaals is voorgev illeii Gene raal Gri penbi rg die telikoetsk wordt opgt honden hetzij do ir ziekte het i door een bevel nit St Petersburg zal het eerst gehoord worden De Teinps doet de verrassende mededeeliiig dat zijn if etliiig zou kunnen niiloopen op z jn benoeming tot het opperbevel Generaal pLOeropatkiii zou alsdan onder hetzelfde voorwendsel van een slechte gi zondheid worden teruggeroepen en tot gnu verneurgeneraal van den KaukafluB worden benoemd Een eerste maatregel lot ojilossing dezer quaestie is de overplaatsing van generaal iiaulbars ot dusver bevelhebber van het 3e legerkorps Hu heeft het bevel over het 2e legerkorps van Grippeiiberg overgenomen Reuter seint uit Tokio dd 13 Febr De Russen zetten de beschieting van een deel van Oyania s centrum Zaterdag voort De Rossen breiden de verdedigingswerken op bun rechter vleugel vooitdurend uit eu werpen te Mentapan een batterij op voor 24 stokken gesciiut De Japanners oinsin gelden bjj Hsienchang een Russische cavalerie afdeeling waarvan zy drie man doodden en elf wondden In de Biitsche conclusies der commissie van onderzoek naar het Üoggersbank incident wordt geconstateerd dat onder de visschers booten geen enkele torpedoboot was en geen reden het openen van het vuur wettigde Men had do gewonden behooren hij te staan Door de visschers is geen verzuim gepleegd In de Russische conclusies wordt opgestaan Wat doet u veronderstellen vroeg de danseuse dat die mijnheer d Orvilliers eenige genegenheid zou hebbon gevoeld voor nw vriend f Het een mot het ander Doorhem werd de huiszoeking bij Juan Cameron geleid biJ moest den man doen arresleeren en zijn zaak onderzoeken welnu bü dat alles is hü roet de grootste wellevendheid te werk gegaan en meermalen toonde hiJ dat hü voor den Spaanschen balling eenige ym patbie gevoelde Bovendien was Camerons zuster de schoolvriendin van mevrouw d Or TÜiiers en ik zelf wiens vriendschap van den Spanjaard een algemeen bekende zaak was ik heb zoodra ik gehoord had dat hij in hechtenis was genomen zooreet ik kon in zün belang gesproken De Lairis sprak met afgebroken zinnen zonder veel ovirtniging want hij was plotseling aangegrepen door een angstgevoel dat hij wel wilde maar tocb niet kon bestrüden Coralie stak langzamerhand eeo sigarelte op en zweeg Vindt ge dat ik geen golük kon hebben f vroeg de Lairis gejaagd Weet ge misschien iets naders f Weten is het woord niet maar de indruk dien ik gekregen heb is dat Dw dat bet vuren een gewettigde vervulling van militairen plicht was Op Rodjestvonsky rost niet de minste verantwoordelijkheid evenmin op diens ondergeschikten De Russische regeering is echter het incident betreurende bereid een schadevergoeding aan de siachtotterB te betalen waarvan bet bedrag zal worden bepaald door een rechtbank aan te wiizen door het Haagsche Hof van Arbitrage De Japanscho gezant te Londen ghnrf Hayashi beeft ju een gesprek eenige mededeülingeii gedaan over de in de laatste dagen zwevende geruchten van vrede Uit hetgeen hu zeile zou af te leiden vallen dat geen enkel keitteeken voorloopig op vrede wijst als bewus van bet tegendeel haalde do gezant aan de jongste Versterkingen die uit Japan aan het leger te velde in Mandfcjoerije toegevoeid worden Van Japan che zjjde zal zeker de eerste stap niet worden gedaan al zyn de Japanners ten allen tyde nu evonals voorheen bereid om alle mogeluke vredesvoorwaardeu van Rusland in ovei weging te nemen en don oorlog dus ten einde te brengen Evenwel de Russen zullen daaimede moeten beginnen En dan zal Japan met oen vrede aanvaarden die aan elkaar is gelapt men zal een vrede vei langen die waarborgen biedt van duurzaamheid en tevens in zich sluit de kansen op een vriendscbappelijke verhouding tusschen Japan en Rusland Het bericht uit Petersburg verspreid dat do partu der Orootvorston gunstig gestemd zou zijn voor het sluiten van den vrede zeker een belangrijk bericht zooais het daar lag wordt reeds tegengesproken de correspondent van den New York Herald i i de Russische hoofdstad spreekt hel op goed gezag beslist legen oowei de Grootvorsten als de Tsaar ineenen dat onder de gegeven omstandigheden de vrede niet mogelgk ia V De algemeenë staking duurt voort in de Borinageen Cfturleroi bekkens De eocia listische bond in d Borinage besloot gister bü ie aigemeene stiNpipg te voMiardeu In het LuikBche bin eu is een kleine uitbreiding van de staking aar te nemen Te Charleroi z jn ruiten ingeslagen van de buizen der arbeiders die aan bet werk bleven De hoogovens beginnen bet gebrok aan steenkolen te geroelan Di toestand blijft ernstig V rechter dien Cameron moet baten Waarom P Ja dat kan ik waarlük niet zeggen antwoordde zij op een toon die blükbaar volkomen oprecht was De Lairis werd bleek Dus beeft men u gezegd dat münheer d Orvilliers hem haatte P t Is wel mogelijk ik ho het ten minste zoo begrepen Ik kan er zelfs niet aan twijfelen of het is inderdaad zoo 0 mijn God mompelde de Lairis hevig ontroerd want hg kon t zich niet langer ontveinzen dat Juan Cameron het slachtoffer moest zjjn geworden van de vreeselöke dwaling waarin Edith s echtgenoot verkeerde Lieve hemel wat deert u op eens P vroeg Coralie verwonderd en ongerust over de uitwerking barer woorditn Niets niets I Willen we naar huis gaan P Coralie sloeg baar mantel om latte haar hoed op en volgde de Lairis naar bet door den keilner aangeroepen bunrrijti waar mede bet tweetal zich naar CoraliiS s woning begaf Aan de buitendeur nam de Lairis als gsrooniük met een ksoddi nk ru haar afscheid Zeg eens mgn waarde acbtte zg het Het plan van den koning van Italië om een Internationaal Landbouw instituut op te richten wordt in de Italiaanscho bladen met groote instemming en bnzonderen lof besproken al erkent men de moeüukheden die bet verwezenlgken van het denkbeeld met zich voeren zal De ïribuna hoopt dat bot plan de instemming der gebeele beschaafde wereld zal verwerven en dat alle landen zich gaarne by bet denkbeeld van den Koning zullen aansluiten De J ervatore Romano wenscht dat iiet aHeeu den landbouw van Italië SèT met maar ook die van alle andere landen nat zal brengen De Avanti wijst op de groote beteekoni van het plan voor de zoo vaak over bet hoofd geziene belangen van de landbonw arbeiders De openbare meening in Italië zoo ineldt de Temps toont zich eveneens zeer voldaan over do belangstelling die de Koning toont voor de landbouwende bevolking en voor de goede betrekkingen lussclien de verschillende landen der wereld President Loubet heeft zuoals men reeds mededeelde aan den Koning een telegram gezonden waarin hjj blijdschap en instemming ifltspreekt met het plan van den Koning Dit bericht heeft in Italië levendige bevrediging gewekt niet alleen omdat bet de president van een bevrienden Staat is maar bet hoofd van den meest democratisch bcBtnurden staat in Europa dio bet eerst zich bereid verklaarde om met den Koning van Italiö saam te werken in het belang van de landbouwende bevolking Reeds ontving koning Victor Emmanuel bewijzen ran instemming mot zgn plan van een groot aantal landbouw vereenigingen uit allo deolen van Europa f É Koning Franz Tozcl van Hongaige heeft besloten op den Wiener Hofburg aan Franz Kossuth audiëntie te verieenen oiidag is de leider der onafhankelpboidspartii naar Weenen vertrokken het Ijdstip van zjjn ontvangst door den Koning wordt geheim gehouden daar de Hongaarsclie Poolsche en Tsjechische studenteiiclubs te Weenen besloten hebben om een reuzendemonstratie Tour den Hongaarschen oppositieleider te organiseorcn Kossuth heeft teb grafiseh verzocht zulk een betooging niet te houden waarschijnlijk zal bij heden door den Koning ontvangen worden Graal Julius Andrassy bi i iad laagt hi rliaaldeiyk met den Hongaarschen outlminis ter Alexander Wekorio over liet vormen van met het oog op zgn opgewondenheid niet overbodig hem nog te zeggen denk aan onze afspraak I Doe geen domme dingen Breng iiign aardige attaché met in ongelegenheid ieaat my er geen spgt van hebben dat ik zoo uit de school heb geklapt t Geen nood Cora ie g on nood I Ik verbied u hoort go wol ik verbied u uitdrukkelgk om naar hem toe te gaan en hem op uw beurt te ondervragi ii Vooreerst zou hy n toch niets zeggen in in do tweede plaats zou hg gesteld dat hij sproken wilde wat trouwens oen ondenkbaar geval Is u niets meer kunnen verklappen dan hg mij heeft gedaan Wat hü zelf is te weten gokoinen weten wg nu ook niets meer of niets minder Gedraag u daarom verstandig en wee bedaard I Geloof me ais de naam van mün zi g man in op spraak kwam ik zou mgii leven lang uw vgandin zgn Maak n toch niet zoo oiiffttrust mgn beste Coralie antwoordde de Lairis weder glimlncbend want hg begieep maar ui te goed dat het onvoorzichtig en onlianiflg van hem WIS geweest om in liaar büzgn zgn ontroering te hebbon laten blüken flgif Wi l èr