Goudsche Courant, vrijdag 17 februari 1905

No 9648 Vrijdag 17 Febnmi i 1905 44ste Jam mmm cour amt MéuwS en Adrertentieblad voor Gouda ph Omstreken rclcliraii S üe Uitgave dezer tnii ant geschiedt dagelifks met uitEoiulci iiig 8n Zon en Ftesfdngen De prijs pet drie ni ianden is 1 26 franco per K st 1 70 Afzonderlijke Konimers VIJF CENTEN Telelonn tt ht ADVERTENTIEN worden gepliutst v n 1 5 reg elg è 50 Centen ietlere leg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des iiii I TE HIJUB ia d Krngerlaao HEERENHUIZEN B t TÖIN 6 Kaaera mime WarawliKeoken en Kelder voorzien van dat rn Waterleidiog Direct te aanvaarden Tt Iwvragen TURFMARKT H 258 Heen I Grijs Haar ftvnff De Nieuwe oailoa V HM HHHI doet de grfxe baren kinnen enkele dagen verdwgnen mankt hel liur glanzend en zacht belet het nitvallen es neemt de pelletjea van Let hoofd weg Klacht op den bala Loniloii Prjji i 4 en 1 I M per flacon Verkrijgbaar in de KOZKNliAAf M by Iziiiik € aiM Papier jfr molen i i A OPRUIMING io het liMrJbfakjIifil Sflmeii en Ladrzfiiiii ii i7 ijii KLklWKG K 30 tegenover de Kleiwegateeg AMibevaleBd SMITS Alle reparatlfn en aangemeten wi rk Wie tuitsr inu rii u lobtA nk l ClM au t mtrwffiB iaaiiiu Mllilil en oa vele rai neiDiag n la den nandel gekuiuen uitdui dHii naMO dee uitvinder Dr Mlobaoll vemanllgd p de beate luaohinoa lii hot wenidtorooide M bblisa raerit van Oebl £ BtoUWtrok t Kerlen iliohi J r n21ei2iieU Btkel eacsLO la vierkaoton buaaok Deze Eikel Cacao w met nelk gekookt eet eangename geuHiile drank v or éir Miykich gebruik een t 2 theetapila vu I poBder voor een kop ChoeeUli Al geneeakriettige drank bl ml u dwrrboo ikmta met watei t hralktn Verkrijgbaar by touuuiMi B M Apotnelurs os r ïjjö a aöö a oera lvwtagmwoordl r VMr ind Juflui iattankltd Amnterdun Salvcatnat MS a aas VarkriJRbaar in flessohen BO cta 7lt eten f f WJ lnj H H Apotheker en Urogiitcn L t op het m rh AXKMRt V AI RW HTKK èt Co Kotterdam Te fioii bij C LüliER Apotheker Harkt en bij WOLFF Co WtwUwven 198 Zenuw en Maaglijders wardt ait ovM ai ing ala een rerkelüke hnlp U dea Bood het boek aao bevolen N ontvaiHpt van adna er brieftaart orlt dit boekie tranco per poet toageaondea door BItOKPOCL 8 BoBkli Zaltbommat Nog 3 dagen He Stsie groole HKi GELOSCIIE VERLOTIi G Trekt Zaterdag 18 Februari 1905 iu het openbaar te Hengelo If in hel Hotel de Cai per van den Heer V II WITTE OU M TE WINK A NS Oi iiil r 40 l oti h 1 prijn HOOK I V BUS 20000 G lcL izi Ccan ta xxt©3 3 Tweeile prys f 2000 I i le i iij f 1000 Vierile prijs f 500 Kn verder nog S prymrn ea I lOO IO tam I O IO turn f S SO rmm f loo eau A en ca t SO rf He miuile gelriprijt 17 aso Verder U Blikte Itekeu 40U l ualugitoelen en 400 êlbHm l rijs pir lAtt f O öO p p 1 0 55 Verkriigbaar liö D J lANSEN in Hengelo Oeid die nok Agenten aanntelt Verder bij LÜIIIH BISSCHOP Sigarenh Dubbele Boort B 12 ALB JONOENEKL Ooathaven B 78 ü h KAAHTHÜP Lange Oroenendaal I 123 SANGUIN is teNÜHt het beste miihlel ttgeii iti OK stf oi ni EN ZlLi lfl21 4l4Ti Vele en velerlei middelen worden geannonceerd en aangewend voor bloedarmüedo en zenuwzwnkte doch geen van allen voIcIduI zó6 aan de gestelde eischen als wel de Sanguinose Verschillende middelen xyu door my vuor een mijner haisgenolen beproefd doch geen van allen met eenig hoegenaamd snccea Ook de Sanguinose werd gÉ probi erd en pnielonderviiidelyk kan ik gelaigen dal dit gono smiddel al mgne verwnehlmgei verre overtrof Uanrne ben ik bereid ille iiiliclitnigun daartoe noodig te verKCliaffen en genf ik den fabrikanten allu vrgheid naar goeddunken gebruik te maken vim dit allesl P J VAN DEK BURG Kotteidam 19 Dec 1904 In de meeste gevallen Is tweemaal per dag een eetlepel 16 gram voldoende Dan duurt een flacon tien dagen en kost do bebandoliiig slechts 12 of lü ets pet dag IJiu la goedkuoiiw dnn renin tinier ilergelljh mlilitel Prijs per fl f 1 50 6 f 8 12 fl f 15 Te Gouda bj WOLKF o Westhaven Gebruikt tceds de WBRELDBEROBHDE Superior Druiven Borsthoning Extract KoNraKiUKC eTXbr ISrnig helpend en nfilaend middel tegen verkoadheid astma keelpijn kink en ilgmboett bronchitis en alli borat en longaandoeningen l j Neaen maal met Goud bekroond mm maaS Lig fabrikanten i SThu h n van schaik r n WBa wn tiM iT Kon Stoomfabriek D BonlngHoem Verkrii baar by Firma WOLFF Co Warthave 198 liomU A I VmS VrK i Kleiweg E InO Gomia E H VAN MILD VeeraUl B 12tJ te o A BOUMAN lUoonirtdu PINKSf NinMriti a d Uut A N vixZESSfcN kovm J Th TOltKBN Bott 0 1 B v WIJK 0 t wvr A 8C1IEE11 H e t P W V BUK 0 dmNi r K v oa HKIJDBN te iÏMinrót P v o or¥ K Mo péU D v D STAR traAf W Wed J n fradd n KOLKMAN WaJJinamm P A u OKOOT OudmMr A o JONOH 0 dn wt r J P KA8TBLB1N PoUtroittrdem O BIKKER U Bmtiop fr k KSCIiiJWI l I aat D niet misleiden ioot AMU Slroop Het kloosterSa n Pa iiMüb itaat Biet lu airoop vaHgeenerleluxiarOe WESSANEN LAAN Wori erveer OPGERICHT tfM Iil m i Witi F BnirKK Voedert uw l w met de nulrerr murire merk 9lf en f litmanteBde door hoog eiwit en vetgehalte en gnietate voedingswaarde Bere Jtiploma Parij 1900 Segen OouileH Mmtaille mW LICHT SYNDICAAT Wilt KiJ b lieler lii ht Une gasrekern iig lot een derde verminderen Lnat laii lira Uw titii of loealiteil met het allerito uwsfe op verlichtinggi bied WOLWVii licht nricblen De lichtbol branot in een geheel afgesloten ballon en het licht alsdan niet van Electrisch licht Ie onderscheiden en bovendien nog veel meer goede eigenschappen te veel om hier te vermelden Ik noodig IJ beleefd tot een bezoek alt in het VEKLICHTINÜ MAOAZI IN De ATondsler Dubbele Buurt B 13 TELEE 117 Aanbevelend M I V LOON Hr Oasfltter en Metaalpoetseztract merk BOOD KRUIS nit de fabriek van Firma H SAHüEifANN Ie Zevenaar en Emmerik Wiwneu dr kromm Verkrijgbaar te Gouda bil R ZANDVOORT M A OATS H ZANDVOORT 1 S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden hij N DE KRÜLIFF ikleiiw eBevertreflei rof Dr Uebera welbskend AllwD echt net Faknckmvt tot vo rUiur i ie rudicAle to iflkere f eiitzii i T n Ue mU HÉ H do meelt Imrdnelckii e xenuwj VX l Mteh ten fuorat nntattan door Q2§m fttdwahugen 0 jeugdig ii Itwftyd I i en67int van elke swakfce BImI K iclit Benauwdheid ijoofdpgn MitffHine llartkloppiug Maagpyn slechtf s i nvertttnDg OtiTermogan lnipoti rrz Pollotiont ani Uitroengf proHpectiiaMn Ji I each It 1 11 11 8 dubbaloiMcib 0 ei i 1 l r epöl At ah d Vo Ui Z UboMnn l M lél ii k 0 Ilottardau UHjipi l i liravenhage rulmiino 1 Jimg J Om Bolterdasi lf k üü Oon la CQ bt alle droicistaa A ÏÏOLUNDEE SCIIILDBH beveelt zich belecid aan zoowel voor Plafond en Decoratiel als gewtoit werk Boelekede R 219 Tegenover ingang Sociëteit Ona Genoegen f SCHIEDAMMER GEN£VEE Merks N Kt H TC AP Vorkrijgb lar by M PËETERS Jz N B AU bewyi vaa eehlheid is j cachet ea kurk steeds vooi SÜHIÉDAM lieavasde aaaaidernnM Qasdt Druk van A BRINKMAN Zk Bulteol odscb Uverzichl De beambten van den spoorweg Uoskon Rybinsk hebben een aantal eischen op steld betreffende de verhooging van loon behoorlijke en beleefde behandeling on afschafing van gratis overwerk De beweging onder de apothekersbeditnden hier lot verbetering van hnn omstandigheden neemt een grooten omvang aan Het Fetertbnrger Telegranfageiitschap meldl dat in de meeste fabrielien weer wordt gewerkt De chef van da politie verspreidde een kennisgeving waarin hij zeide dat de arbeiders de beëindiging moeiten afwachten van de beraadslagingen der regeering over de maatregelen ter verbetering van hnnnen toestand welke den monarch rtel minder ter harte ging dan de behoeften der andere klassen Andere eischen waarover do arbeiders met hun werkgevers in overleg konden treden waren slechts in te willigen als de rost was hersteld en het werk hervat Ttgen arbeiders die dit laatste zonden willen verhinderen zou met groote gestrengheid worden opgetreden Het is een allermerkwaardigsie tegenJ raak dia er bigft bestaan tnssehen da Kniaisclie an de Engelsche opvatting van het Noordzee incident De conclusies van den Britschen agent O Beorne voor de commissie van enquête te Parijs i zen er beiliat op dat in den rt ht van 21 op 22 October 1904 geen torpedoboot ut torpedojager op de Noordzee was j en voor deze conclnlie grondt zich de Britscbe agent op de besliste verklaringen van de regeeriiigen van Frnnkrgk Dnilschland Deiiemarken Nederland Zweden en Noorwegen die gepubliceerd zijn in het eergister te Londen verschenen Witboek over bet incident Daaraan heelt de Engelsche regoering toegevoegd een rapport van de admiraliteit waarin verklaard wordt dat geen Engelsche torpedoboot of torpedojager in den nacht Tan 21 op 22 October op do Noordzee wa en dat zulk een schip van Engelsche of andere nationaliteit in dien nacht geen Britscbe haven had verlaten Ten slotte bevat liet Witboek de verklaring van den Japanschen gezant te Londen Vicomte Ha a lii dat geen Japansche schepen van welken aard ook in den bewnsten nacht op de ihot iee of in do nabijheid daarvan geweeat is Deze verklaringen zijn zM beslist dat fEVlLLElOS Toen d Orvilliers ziJn vrouw voor de voeten d geworpen dat zy hem bedroog toen Ujj haar de brieven had getoond moest hy icli daarbü el laten ontvallen die beiden P t goede spoor konden brengen 01 had hjj dat niet gedaan daar Edith in kaar langen brief zelfs niet met een enkel erd daarop hnd gezinspeeld P fiit was baast niet aan te nemen dat d Orvilliers ijn vrouw haar slecht gedrag rwjtende niets on hebben gezegd van a man dien hy moest beschouwen als vernietiger van zijn eer en van zyn Itllk Jt Edith ton hem miMchien knnnen mehteo Mur van den anderen kant dacht ook de L Ws ht e slecht het van hem soa zijn om dith ala zy niets iriit ook nog de firolgen van hun beider font in een onder B U t doen beschonwen Was de arme vrouw niet diep genoeg gemttan Wu het nu vel t oogenblik on het moelijk is te gelooven dat er torpedobooten geweest zijn waar de Russen deze zagen Maar er is nog een verklaring die Rasland beslist weigert te aanvaarden en die toch voor do hand ligt De Russische admiraal beeft een zijner eigen schepen de Aurora voor een vg andeiyk schip aangezien en daarop zijn vuur gericht met het gevolg dat de Aurora op vgf plaatsen is getroffen Dit wist de Russische admiraal natouriyk toen b j zjjn telegram over het gebeurde dagen later nit Vigo verzond En toch maakte hiJ er geen melding van Tenminste in het afschrift van Rodjestwensky s tele gram dut aan de Engelsche regeering verzonden werd kwam niets over deze beschieting vun de urora voor Eerst zes weken na het incident vernam men dat er iets met de Aurora gebeurd waa In het Circus Busch waren eergiiterec de landlords van Doitschland bijeen do grootgrondbezitters en agrariërs om wier welzu n de Regeering zich in de laatste juien zoo bezorgd toonde bjj de behandeling der tariefwetten en der handelsverdiugen Dank baarheid daarvoor kennen de agrariëis niet hun lenze is nooit tevreden Ie xjn om daardoor steeds nog meer te verkrijgen dan hnn reeds geschonken is De sprekers in bet Clreaa Basch halden daarom hanne tevredenheid over het behaalde in eon mantel van bezwaren en klachten die in de Duitsche pers een zeer oncangenamen indruk maken Nu komt nit de Vereenigde Staten bet bericht dat de Duitsche Regeering een Daitsch Amerikaansch rociprociteita verdrag sluiten wil Oeiukt het BUlow zegt bet Tageblatt van A nerika dezelfde gunstige voorwaarden te verkrijgen die de zeven afgesloten tractaten Duitschland toestaan dan ia het des te beter Maar wiJ vreezen dat Amerika zich ongewoon hardhoorend zal honden wanneer het Duitschland voordeelen moet geven on zelf geen enkel voordeel bedingen kan En slaagt Duitschland er niet in een reciprociteilsverdrag met de Vereenigde Staten te sluiten dan is het gevaar groot dat de agrariërs nog harder zallen gaan schreenvren nu reeds eischen zij het opzeggen van alle tractaten tot behandeling op den voet der meestbegunstigde natie En dan worden de Duitsche handelabetrekkingen tot Amerika slechter in plaats van beter Want dan komen de diplomaten die uitgingen om een handelsverdrag te sluiten met een tol oorlogsverklaring terug Het Tageblatt waarschuwt daarom terwyi zy weende over het verlies van een teeder beminden vader de bron der vroeger gestorte tranen opnieuw te gaan openen Neen Edith keni ende zooals zy was s mocht hg dat niet doen Hg wist wel dat zij niet behoorde tot hen die spoedig getroost zgn en die als zy zich persooniyk tennaastebg hebben gered weldra tot kalmte geraken en de dingen die aciiter den rug liggen vergeten Hg had haar gezien aan het doodsbed van haar vader hy had haar eed daar gedaan gehoord en begrepen Daar stond zg nn geheel alleen op de wereld het trouwe hart baars vaders missend levend aan ds zgde van een echtgenoot die haar moest minachten en nit plichtbesef afstand gedaan hebbend van hem dio Ü tegen wil en dank moest biyven beiftfnnen Bitter bitter droevig was haar lot Neen de Leiris mocht haar le a niet grooter maken dan het reeds was hy mocht lich niet lot Edith wenden Het ware een slechte daad geweest Niettemin was en bleef Jnan Cameron getroffen in zgn plaats I Dat denkbeeld kon hg maar niet van lieh atietten Hy kon de ziÉÜ nit op haar beloop laten Er moest gehandeld worden Had hy verplichtingen tegenover Kditb Bdljw voorzichtig te zijn In Dnilschland 8 niemapd die graag zien zou dat hu da vfagors brandt behalve de agrariërs Maar die zijn toch nooit tevreden V ï Bazel hebben geheel onthouders een operare vergadering in de war gestuurd waiwu de heer Jos Weisz doctn m de medJBijnen een voordracht zou houden tegen de huichelarij in de geheel onthoudersbewe g Vt a dr Reinhold Ottnther de vergadering geoMnd had en had dank gezegd voor de talrÜke opkomst deelde hy mee dat er dien zelfikn avond geen debat over de voordraht gehoBden zoo worden Dat was volstrekt met naar den zin vun ile aanwezige geheel onthoudors De predikant Ragaz viel den voorzitter In de rede n verlangde debat In naam der vrijheid Dadelgk daarop werd er spektakel gum iakt Dr Jüulher trachtte nog een paar maal het woord ie nemen maar hg werd door geheel onthouders overbruld Toen verlieten bü en dr Weisz de zaal waarop dr Blocker een geheel onthouder o i het podium plaats nam Maar nu zetten de niet gelieelonthoudurs hun longen open dr Blocher kon ook niet aan t woord komen Er ontstond een woest lawaai hut üustenruksche parlement was er naar t scliijnl niets bjj Men icliold elkaar nit vosrf Stoter WasserkSpt Lausbuben Ranbmörder on ging ook lot handtastelijkheden over Het lawaai heeft langer dan een uur geduurd Toen de menvchen eindelijk weer een beetje tot rust waren gekomen deelde dr Blocher mee dat hy inmiddels de zaal had gebuurii voor een geheel onthoudersvergadering De niet ge heelonthouders z jn toen naar buie gegaan De Nat Zeitung meldt dat dr Weisz den moed niet heeft verloren h j stelt zich voor binnenkort opnieuw een poging te doen om in een openbare vergadering uiteen te zetten wat er oaar zgn oordeel huichelachtigs is in de geheel onthondersbeweging Volgens de Daily Telegraph al do eerstvolgende begrooting van do Engelsche marine belangrijk nl £ 3 000 000 lager zyn dan de vorige Het blad vermeldt ook de redenen van deze besparing Het is nl t wyten aan de navolgende omstandigheden i Vele oude schepen zgn op de Ijjst der nouactieve geplaatst eui sgllen waarschjjniyk niet meer hersteld worden Dit is spoediger geschied dan eerst het plan was en wel wegens het naar verhouding stei kor worden van de Engelsche vloot door het vernietigen hg had die ook tegenover Juan Cameron Het leven ven dien vriend was in zyn hand Acht dagen nilslel had JunniCameron op zyn dringend verzoek genomen maar ils die acht dagen om waren zonder dat hy in zyn eer was hersteld zonder dat by bewgzen kon geen verrader te zgn geweest dsn zou hy het besluit ten uitvoer brengen en Eduard de Lairis bad zelf eikend dat hü hem tot die daad van vertwyfeling alsdan zou gerechtigd achten Nu waren er van die ncht dagen reeds vyf verstreken en van alles wat lijj gehoopt had te sullen doen om hem te redden om hem van een zelfmoord terug te houden was niets gelukt Wat wist hy elgenlgk waarmede hg zyn vriend kon behulpzaam zyn f Alleen dit dat naar alle waarschgpiykheid do heer d Orvilliers de man was geweeat die hem den slag had toegebracht DiAr kwam een nieuw vraagteeken Hoest hy dat Juan Cameron gaan zeggen r Bleef hy t verswygen dan wat Cameron reddeloos verloren Sprak hy dan zou Cameron liJn vtjud kennend misschien het middel vinden om hem te beatryden om aan de wereld de chandciykheid van zgn gedrag te onthullen om ben die hem thans met slgk wierpen te doen begrgpen dat hg het alachtoller was van de Russische vloot in het Verre Oosten terwgl dit verlies van Rusland ook in andere opzichten zeer ten voordeele van de Engelsche marine lal ijjn Tea slotte is het pro gramma van den minister van marine door het vermeerderen van de vloei tl j schenen = mimpF geh J 4 Aaod gebracht De ontwerpen van de zeven handelstraotalen ziJn looals reeds gemeld is gisteren in den Ryksdag naar een commissie van 28 leden de zoogenaamde groote commissie verzonden na een weinig belangrijke beraadslaging Ook In de commissie kan men niets byzonders verwachten want de Ryksdag moet de ontwerpen ongetwgfeid aannemen of verwerpen Er mag geen tittel of jota toeut afgedaan worden Onder aalke omstandigheden ontaardt het parlementair debat allicht in theoretische twistgesprekken over vrghandel en beicherming daarby komt dat de meerderheid voor de aanneming is Maandag hoopt de voorzltlur reeds de tweede lezing aan de orde te kunnen stellaa en aangezien de dorde lezing niet meer don een stemming is kan men verwachten dat do handelstraetaten kominde week door hel parlement bekrachtigd zalleo tljn V Ue minister vas w4mM ITraiuMtt heeft gisteren 14 afgevaardigden van de mijnwerkers ontvangen onder welke verscheiden kamerleden waren Mansart Haroille Lomb ird enz Het oudkamerlid Cavrot zette voor den minister dan toestand alteen maar deze gaf ten antwoord dat regeering niet tnsschenbeide kon komen in een strijd dien de mynwerkers hadden aangevangen uit een gevoel van internationale solidariteit en meteen om verhooging van loon te verwerven Wat de andere grieven betrof zeide de minister dat deze grootendeels opgeheven zouden worden als de wetsontwerpen die de regeering by de volksvertegunwourdiging aanhangig had gemaakt wet zonden zyn geworden De minister beloofde dat hg een wetsbepaling in het leven zon trachten ta roepen voorschryvende dat loonkwesties aan hel oordeel van de raden van nyverheld en arbeid zouden worden onderworpen Verspreide Berichten Fbikkbiji De Kamer heelt Dinsdagmiddag haar vie voorzitter gekozen ter vervanging van den tot minister benoemden Elienue Met 215 geweest eener wraakoefening en zich mot hsd schuldig gemaakt aan laag verraad looals hem thans verwelen werd Wat zou Jnan Cameron doen t Dat was niet moailgk Ie voarzlen Hy zou zich naar den heer d Orvilliers begeven hem d vingen tot een bekentenis en tot onthulling van zyn gedrag Hy zon d Orvilliers zoodanig aantasten d t dez wel verplicht moest zyn hom redenen op te geven en daar Oaraaron niet de minnaar zyner vrouw waa of nooit was geweest da B hy haar sleolits eenmaal in zyn leven hnA gezien was het duideiyk dut hg zich ook onmlddeliyk zou kunnen zuiveren van dia besehuldiging zoodra hy maar wisi waarvan hy heschnliligd was Bezat d Orvilliers andere redenen om Cameron te haten deze zou hem wel weten Ie bewegen om daarmede voor den dag te komen wat het ook wezen mocht Stonden de Leiris en Edith geheel builen de zaak welnu des te bet r I Dat ware voor beiden een aoort van uitkomst Waarschüniyk zou de zaak tussclien den rechter en den Spanjaard zglk een ending nemen dat er een duel op leven en dooduit volgen moest W tfonft 1