Goudsche Courant, zaterdag 18 februari 1905

Zaterdag 18 Februari 1905 No 0649 44810 Jaamans ft fiOÜDSCHE COIRANT iSieuwS en 4drertentieblad voor Gov dn en Omstreken Telefoon u NS A D V E R T E N T I E N worden jfepliatst van l 5 reg els a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden bei ekenil naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des luidil felctewi K St Üe Uilgave dezer Courant geschiedt dagelijks B rt tlhzondering an Zop en Ftestdagtn De prijs pei drie maanden is 1 2 5 tranco perpost 1 70 Afzonderlijke Nt nei s V IJ F C li N T IC N NIEUW LICHT SYNDICAAT wilt KÜ bu bolcr liclil Uwe ftneYrrnnK tat ern derde vrrmrndemi f I aat dan dra Ow liuia ui loraliU U inrt liPt allernienvtU op eriicbtin n i bi d WOtLVWH Uckt nrlchlen Ii i lichtbol brandt in een gebeel aigr lolen liallon en het licht altdan niat Tan KIrctrIach licbt Ie ondrncbeiden rn beTendien nog e l mfcr foede eigpnacbappcn te vfi l om hier te rrrm ldttn Ik noodig II bi lui td tot ren bezopk irit in het VKKUCHTINO IMAOAZUN Üe Avondsier Dubbele Buurt H 13 TBLKt in Aanbnvelend M K V LOOIT Hr Qasltter j mmmmmi ea werdt veruicht op i HtAlh te Intra vn HiT MioMin Ti N lUVËNSWAAY UmX OORItlOHBH Dew TUKKEN wurdcn afgeltf rd lil imtetiMe pakji i ran nj tvêe tm tn half en f n Srd out met T rffl ldintl tau Noniitier at IVuB rt m wn an liPvcnBlaan Mirk olge J Wet ml pn uwrd ich kot da miiM xuw on e rerib rdera awikeieli uili j c nuL roorbeeii i BBEKBAAKT L W De rb che aagenamcj A geur B amaak der Solo ver kwenl zoodanig hen die M C eenmaal een proef mede ne Vmcn dat bulten J J=S0L0=5 kalecht de allerpuilute naJtuurboter hen nog kan te Fvredan atcllen Zoowel voor het braden i van vleeich ala voor h I bakken van vlach ia SOLO I bijzonder geachlkt Dit i i trouvren niet meer dan na M tuuriyk SOLO marpuHne wordt i aoete room gekamd 1 en met de uiterste xorg en zindelijkheid vervaardigd é Joe kwaliteit 1 gedurond Aelk Jaargetyde onverander f 2iyk dezelfde en wordt ge garandeerd pulk en M ch te btqven tot den datum 9 op elk pakje vermeM f ► i SOLO koet 4S P i 9 pond en la ultatultend in ver f A zegelde cartonnenpakjetver krljj haar é OPRUIMING Inket Mliralwnyi Scbwn N U iiiB iijaujii KLKIWKli K 30 tegenoTtr de KleiwuKataoi ABnl iiTeleii4 il SMITS Alle re aratl B aangemeten iik Ooida Drak m A BRlNKUANAZit rnirF Dirrcti arni Mr A W P II 8ANUKB en J UE WAARD Deeft 4 1 l HnébrUceu oit verkrijgbaar k f0O Correspondentea te Qouda de Heeren MOHTUN ea BORTLANS ü Gebruikt ateed de WERELDBKBOKMDK 111 Ktmiv helpend an nftl nd middel tageo J Terkoodbeid aatiaa kealpijn kink en tlOnboeal broiicbitia en alle bonte en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten rUAAfi H N VAN SCHAIK Z Superior Druiven BorstlioningExtract naeoni ran 4 7 i Kon SlooralabriA D nonlngblotm V rkrij baar by firma WOLFF Jt C Waithar a W 0 mda LATKlt VTK A Kleiweg B HiO owfa K H VAN ILU Veeratal B I2 te ou fa A IIOOMAN l oordreMl PINKSB SixKtrltrkad 1 l l A N tan ZEK8RN Sc iooj hmen i Th TOKKKN Rck v Br WIJK 0 er A mWMli Il a truk l W r KUB Oudnrolw K r oa IIKIJDEN te Rumnjk Pr d V rK UMtrapelU 1 D STAU Wuddi SÊ MH Wed J IIDLST naMmgmén U KOUMAN WaJdingmtn P A UK OHOUT OmUuxUtr k o JONUH 0 fciM ee 1 P KA8TEI BIN Pi hrotienUm O BIKKEK te Dmtkop W n Cn WI CS Uat U niet roi leldBn ioor AbilU SIroop Het KI kloo ter i e i Pan o M b ta il ni t liM Hlroup Brt fl iieHriiP rrr fe Q f rf TI r rr f Vt T M l E r Ülplom n floud B kro K c PRAEPARATEN VAN rilllna I amr hA kiwhlIlfniTerMnciniliKINA VtrUNlK ntwekli k UII Ia l OrW IIC 00 J U VUKliran nilwuKntii ebrik ur Mlllut llMlllt erUnarlirlni riuwliodaplla Itr rirttirkhii ne ilakle of ImMiibKl kootte en h g y J n QUINA LAROCHK I RUOimilX i li bijraid r ia cii Bloedfebr BleekiBeW kwalen n KrHlicbm itMIé ent V rkrih l r In n l 0 en 1 PIItaI a arkroediseni nre erkeod aa i MiMin ui n db oordi n Viclipli all v Z IV vo j ti kinderen eweküen en kllerechtlie ectelUa icer lan te be elen Ale aeeakreckllfe drenk I elooraleleii der iptleTertarlsieürauua en aimlite ook m rial lliiBenenklri eiJ il r Pn p rl m HKr 1 70 X p O H Kp O HO Ctiemleoh Mn1lro l2leA Speciaal voor Klndervoedhu in btuaaa i K XgT O 0O lulrere IWCIKaUllkCr k qdq Kgr ƒ 0 atniHa V IKarCUCH ji j j berliete aanranen an Aethrna etc h ilaoejee t O SO en 5 50 ilooejee t O SO en O OO Tamarinde Bonbons LgJ rcISlig Sagai i voor llwleren l 1 Tamarinde Bonboot i KKAEPELII HOLM beUntnlfca lüa U deer de vom our t ct knul kegwrl Uk en k majil aaHgenaam ie Prijt per doaa e 0 BO an ƒ aiO i Colmiolf DscMUfke alcoiieen eiiiend ale het BESTE hmimiddal X J OalmldK rKaniICa Hoeat Varkouilhald an Kealj l t Ie iVCSim ew alllmoplosTCnJ en renacMtnd middel V nimalnendliald aitelaeland la 1 VyMl J □ etrjee verkni ehaar l ti i O ao rr eech ie JÊ T rr f aatFÏUCT a hol U eW a eaarjto V ttlt l H mr y ril MM M AwMT eeAeN eiB eerar fa iww eeae e f I itikiiaiik j jw bJ i nr r eo KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciera ZEIST ADYERTMTIM in alle Couranten worden aang enomen door het tdven iitl Biireaii vao K miSW KS im door meer dan duiiend aaniienllke profesaorMi en gnneisheeren Improeld viiorgeacbrevrn en aanbevolen I 1 Hii lul puliliek fsderl 26 jnren ri liefd ala a nde het brtte gmulkaoptte an ii 4Mfel fJrar B loedreinigings en Laxeermiddel I en verkozen boven Zeatw Droppel Mengaalii Mineraalwateren eni en lalka om hare aangename nitwerkiag Ikiirinllue BloiMliiratorde BleekBUCkt Mfeltt ril lti uH k i itii Ala eM ne Svrakte C brrit WMa iMat 3De XQol3 te HeMtlMpIlM KINADRUPPELS VAN DR DE VRU dra e katten ep da n de deoe eaUn eum onder aaveaataaaa Maiakan Men tan daain 11 MJa eroial Tertrjjjaey ktt T AMak van aAnmtO ea laa imtm kaetfe aric r ttamtuikl ledere doot moet bel meUeiyk aareatalttf de kaméelamerk namelijk btt wltlt krmti in k l raméë rrM Met ito Mmméteettmlug Êllelmrd Brmmdt dragen Êtwmmt Êtwmmtf MM MflMlea M t § H Uerémm Zg lijn verkrijgbaar in doeajes i 70 Oiatts geen kleinere eo el Ie Qoida bjl WOLFF k Co èefn Gri s Haar nipor VK x B l t i V Hnn HHH dort de gljj e Umtea eekele dagen rerdwynen m ikt bel baur gLiniend en zackt belet liet nitiullen ea aitial d peUeljes van Let boold mg Eiacbt op den hals Louiloii Prijs t f en l l iO per Bacon Verkrijgbaar in de BOZENDAAL H 1 IzaMli Cais Ik Papier molen iOUDA Zenuw en JMaaglijders wordt lit orertniging all een werkelijke hnip ia den nood bet boek aanberolcB Na ontrangit ranf sdreeper briafknnrtusr t dit boekje franco per poet toegeiooden door BLOEFOEL 8 Boekh Zaltbommol en Metaalpoetseztract imik OOD KRUIS nil de nbriek van Firma H 8ARDEHANN te evenaar en Emmerik pannr He kremv Votkrügbniii ie Uoud b R ZANDVOOKT U A CATS H ZAND VOORT J S MO SSEL Firraa L ÜE JONO A DK08T U Wocrdon blJ N ÜE KBOIJFF MBM aitaMHeiH MaiHMa MHaBMMMMMWiei TE lltUU in de Krngerlaan HEERENHUIZEÏi mei TUIN 6 Kiiaer raime Warande Keaken en Kelder voorzien van Oaa en Waterleiding Direct Ie aanvaarden Te bevragen TURFMARKT Ü 268 Wie dtikor zijd d oa lehti BlM ClIGav te iBtvangea Msaoibn estaU en aa vale rujftiemlagen ia den oaniM gekaaMO irndei dek aaan dn uitvlDdan Dr Mlobaella le i iM idig d 4p de best maotdoes in het aeis M b node ttabbliaaeoMnt ru Oebr £ StoO WWOk I Keclen tlsclM JDrlDie teni Btkel eacao a rlerkaatSD baasSb Vase Bikei Oacad met melk griraokt esas asagenMas gSKdi le draak nSOr éf lijkaA gsbruik een t r UiBlIi rm t pader voor esa taip Ckoeoiata Als geoeeakraebtiga diabk Uy gsnl ma diarrbee sbeèls m vraler ts gOf Ulk sil YerkrUgbaB bQ de vtxnatBrib B 1 ApetMktra ase P f V r 1 80 a 0 M i85 uenerlial wlsgeo woozdl f iMt whsland JuOtii laStfltM Wg O f naai en laa eii Imntardttm Kahraistnst IH laner ran Arbtid Tnor in IwétdriJTeD KIEZEÊSLIJSTa BUBGEMEE3TEB en WETHOUDERS van Ooada maken bekend dat de op heden door ben vastgestelde Kieaersl jiil voor de Kamer van Arbeid voor de Bouwbedrijven ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter iniage is nedergelegd eo dat tegen betaling der kosten afdrakken daarvan verkrijgbaar zgn iSezwaren tegen die Igst knnnen binnen veertien dagen na heden worden ingediend bij Uedepnteerde Staten der Provincie Ooada den 16n Febrnari 1905 Bnrgemeeater en Welhonders voornoemd R L HARTENS De Secretaria BROUWER Uulleiilanilscb Overzicbl Een officieel telegram te Tokio ontvangen nit bet legerkwartier aan de Sjabo behelst Den 14eo dezer bombardeerde de Japaneche artillerie Tsjiensocn Moepolzoe welk dorp werd in brand geaebotan De artillerie van den vijand beantwoordde het vnnr Ken aldeeling Bassische infanterie deed den 14en en ook den 15en dezer een aanval op Weitoeasjan Beide aanvallen werden afgeslagen Den 15en a morgens trok een Russische cavalerieafdeeling van ca 500 man van Tsjangtsoemec drie mijl ten noordwesten van T8jitatsae naar Santaitsoe Een andere Russische krijgamacbt trok den 14en in zuidelijke richting langs den rechteroever van de Hoenbo Een detachement Japanners dat op ben werd afgestuurd verdreef de Rnseen die naar het noorden terug trokken waarbij bon door de Japanners eenig verlies werd toegebracht De Rossen telden ongeveer tien eskadrons cavalerie met geschut De Japanners bombardeerden Woensdag en Donderdag den Poelilot heavel met acht inchknnonnen die projectielen wierpen van 250 pond Dit bewijst dat het beiegeringsgeschut van Port Arthur gebracht is naar de Japansche linies De bevelhebbers van het Russische centrum overwegen thans den nienwen toestand FEUILLEloy NwM Sr Li n 91 O in dat geval maakte de Lairis zich niet bezorgd Jnan Cameron zon overwinnaar zijn Hg zou d OrvillIers dooden Bjj dat denkbeeld huiverde de jonge man een oogenblik met het onbestemde zelfverwijt dal dat dnel een moordaanslag zou zijn door hem gepleegd en dat hg in elk geval voor de gevolgen de verantwoordelijkbeid zen hebben te dragen Maar onmiddellijk daarop zag hg in z n verbeelding Edith s bleek gelaal op hem gericht met de groote oogen waarvan hy bet diepe blaow zoo dikwijls had vergeleken met het azuur des hemels en hoorde hg met baar zachte en nnziksie stem zich toefluisteren Ilt ben vrij Wedowe ja waarlijk ijj zoi weduwe ziJn Dan waa er aan al bet leed een einde dan bestond er niets meer dat hen van elkaadar scheidde Zjj mocht de zijne zijn geheel en al d s nel Zg zonden in bet Welk een bL minnelyke verhoudingen er bestaan tusscben verschillende hooIdofScierea van land en zeemacht die het beleg van Port Ailbnr hebben meegemaakt ia bekend Sticli li l e bizonderbeden komen echter weer aan aliclit in een telegram uit Suez naar aanleidkig van de aankomst der Austrnlien aldaar et generaal Stoeaaal aan bourd üe Rnsaisclie admiraal Lodeszen ki en de inipcc leur der manna Lindebeck vertelden dat zg gedurende de heele reir niets te doen baddan gehad met di heeren van het leger Maar over oen paar heeren die niet van huis uit tot het leger behooron was Lodestenski ook niet te spreken Over Aleiejef sprak hg zeer miniicbtund SkryJ lot betitelde hg al een leeuw zonder tanden Aleiejel had o o geen gebruik gemaakt van een hem gedaan serieus aanbod om io do Japansche haven Sasebo mgnen te gaan leggen Het was ie later met de Jeniseej Verongeluklo kapitein Slepanot die hot aanbod deed üe wereld vervolgde Lodesienski hoeft trouwens nog geen fl iuw besef van de vertchrikkelgke lonten die ur zijn begaan Een der onvergoeüykste wai het door Skrydlof aan WithöU gegeven bevel om met het heele eskaker uit Purt Arthur te vertrekken teiwgl de juiste weg ware geweest dien uittocht alleen op te dragen aan onze vluggere kruisers Wg otlcieren der Busaische zeemacht worden maar domweg voor onbekwaam uitgemaakt omdat onze diets en d heeren van liet leger hun vak niet verslaan Ouze ongeluksvogel Oecblomski ligt mnar apalhiscli ui het Chineesehe hospitaal en heeft tot dusver nog geen woord over gehad voor de otflcieren van leger en vloot Maar ik zal aan den krggsraad vertellen dat Kundratenku de eeoige was die den samenhang tusschen leger en vloot mei moeite herstelde en dal du bevoorrechte lauwerenplukkers maar wat bescheidener moesten optreden Alexejef Stark Sloesael on Skrydlof zgn de doodgravers van Port Arthur geweest Over Boszestwonski zei de admiraal Dat is ook een die tot geen laagheid in staal is Maar de Zwarte Zeevloot moet men hem sturen want anders kan hij niets tegen Togo uitrichlan Lodeszenski s uitlatingen werden aan Stoeisel overgebracht Deze antwoordde enkel Laat den ouden man pialen het doet hem goed a a In een chrgven door de National Zeitung nit China ontvangen wordt er op gewezen dat Japan geen enkel middel onbeproefd laat om zgn invloed in China nil te buwelgk treden en de wereld zoo die verbintenis goed en gelukkig achten Ten aanzien van iedereen mochten zg dan bekennen dat zy elkander liet hadden en vonr niemand ter wereld zonden zy dan hun liefde behoeven te verbergen Eén werd dan hun beider bestaan en slechts de dood zou hen van elkander jiannen scheiden Niets stond hun meer in den wpg I De eed door Edith aan haar vader gedaan bad dan alle beteekenis verloren Hel huweIgk zon het onwettige wettigen en Ëdith de vrome geloovige zon van alle zelfvcrwgr ontheven zgn O die Echoone die heeriyk droom van een geineenschappelgk en geoorloofd leven waarbij men niet behoeft te blozen als men elkander liefheeft zon de verwezeolgkSng van dien droom niet voor hem en voor haar een hemel op aarde zgn P Van dat denkbeeld vervuld vergat Ednard de Lairis voor enkele oogenblikken al het andere Door znik een oplossi g waren zjj Edith eo Jnan Cameron gered Een koortadrift greep hem aan om die gelikkig i ontknooping zoo veel mogelgk Ie verhaasten en lol zich zelf zeggend dat Cameron hem wachtte j angst zgn terugkomst verbeidde spoedde hy zich naar de breiden in de overtuiging dat de wolvaart van Japan afbankelgk is van de wedergeboorte van het Chineesehe rjjk Dat poogt Japan te doen door zgn Buoddhistlscho priesters die van Canton nit hun arbeid over bet noordelgke en centrale deel van China uitbreiden zg prediken rechtvaardigheid en naastenliefde opdat dii wereld door gerechtigheid verlost zal worden Zj pogen de Chineezen tot hunne leerstellingen te bekeeren en willen alle Boeddhisten in China vereenigen tot een groote kerkelijke gemeenschap die onder protectie van Japan zal slaan Hierin zit de geheime bedoeling zegt de Nat Zig Da arme onderdrukte Chineezen moeien door liet verlokkende en op den voorgrond geplaatste denkbeeld van rechtvaardigheid en naastenliefde er toe gebracht worden om zich aan Ie slniten bg het nieuwe kerkgenoolschnp dat under de bescherming van Japan ml staan Dit is het beste bewjjs dat de piiesters werktuigen zijn voor politieks bedoelingen door de hervoimingen in China voor te bereiden wil Japan zirb aan het houfd stellen van een groot verbond tusschen de Mongoolsche rassen Niiasl du propaganda voor verbeter 1 onderwijs en do heivuiming van bel militaire Blelsel IS deze godsdienstige propaganda van lapan volgens de National Ztg tun der middelen en wellicht het beste om ign invloed in China voor langen tijd te vebtigen Uil Wsenen verneemt de Kbln Zlg dat de Poolsche club aldaar een motie heeft aangenomen betrettende de gebeurtenissen in Russisch Polen in welke motie gezegd wordt dat het voor de nationale zaak hoogst nadeeiig is wanneer pogingen gedaan worden tot vermeerdering van de onlusten io Russisch Polen ot indien getracht wordt aan de sociaal democratische beweging in dal gebied oen nationaal karakter te geven Üe wensch van de groote meerderheid van het Poolsche volk is de rust te bewaren on allo opwekkingen tot verzet te weerstaan ten einde geen aanleiding te geven tut een nog bloediger onderwerping üa Poolsche bladen waarschuwen in een gemeenschappelijk artikel dringend tegen deelname aan de revolnlionnaire beweging in het VVeichsolgebied Deze beweging zegt het artikel wordt door de sociaal democraten geleld Het Poolsche nationale verbond te Warschau waarschuwt eveneens tegen een opstand in dezen tjjd woning des Spanjaard xxxvn In do roe de Sevres wachtte men inderdaad Ëduard de La ris met tan ongeduld en een gejaagdheid die geen enkel woord in staat zon zgn uit te drukken zonder beneden de werkelgkheid ie blijven Ook daar slonden eer en leven op het spel en vertrouwde men alleen nog maar op zijn hnfp Z j lange afwezigheid had allerlei benanwde twglalingen doen ontstaan ijy Teresita sliep niet meer en herhaalde telkens voor zich zelf Wat doel de Lairis nu 1 Waarom komt hg niet terug F Heeft hg ons geheel vergoten ot zou hg integend een ipoor hebben gevonden dat hg vnl om als hy het doel bereikt heeft lol ons kannen zeggen Juan is gered 1 De jonge vroow durfde hel nia niet verlaten zelf zieh niet voor enkele oogenblikken van haar broeder verwyderen André Berton was tol tweemaal toe by de Lairis geweest zonder hem evenwel thuis te hebben gevonden of iets te hebben vernomen Dat was geweest by den dood en de begralenii vaa Richard O Briea De Lairia De commissie uit den Üuilschen Hgksdiig il Woensdag begonnen mei de beraadslaging over de handelslraclaten Hot trad aal met Ooatonrtik Hongaröo werd het eerst aan de orde gesteld De vraag werd gestold wat het Dnilsche rijk moest doen wnnneur de parlementen van Oostenrgk on van llongarde do daarop betrekking hebbende wetsontwerpen mot afdeden Baron von Richtbotcn do staatssecretaris van builenlandiclie inken aiUwoorddo dal er geen reden was om tet itclen dal hel troctaat aan die jmrlementen zou voorgelegd worden Wat dan zijn lol sou ign viel nalnnrlgk niet met zekerheid te zeggen Gothoin van do vrgzinnigo vereeniging wilde welen of ook In geval van oen scholding van hel tolgebied tusschen Ooslonrgk en Hongarije de aanneming van hel Irnctaal verzekerd was Uichtholun antwoordde dal ingeval do bekrachtiging m Oostenrijk ot in Hongarge uit mocht bigven men met dezelfde gevolgen te rekenen zon hebben als wanneer een andere stast op een der iraclalen geen parlementaire goedkeuring kon krijgen Hel verdrag was aangegaan met de goheolo monarchie als rechtsporsoon en wanneer nu een van de Iweelingstaten hel niet wilde bekrachtigen kon het niet van kracht worden Op een andore vraag deelde de staat secretaris nog mede dat de opzegging van het bestaande Iractaat mot Oostenrgk Hongarijo reeds zon plaats hebben bji de uitwisnelmg van de ratiflcalies van hol nieuwe Iractaat met Busiand Wanneer dat Igdstip bereikt was zou er inlussclien zooveel licht in den toestand gekomen zijn dat de opzegging indien bet Iractaat met Ooitenrjk llongarije dan nog met tut stand ai gekomen dadelijk zou kannen gtbeuren Oothein verzocht nog urn inlichting ot bö een verwerping van hut Iractaat duur den Bijksdag en theureliscbe geen praktische mogelgkheid I hot oude verdrag van kracht zou bigven ot het nieuwe autonome tarief in werking gesteld zou worden Daarop zeide Bicfathutan I Üe vei bonden regeeringen verwachten stellig dat men op zulk een gebturlgkhoid niet behoeft Ie rekenen Mocht echter tegen alle verwachting een van do zeven tractaten door den ligksdag verworpen worden dan moeten de verbonden regeeringen sicli hun beslissing voorbehouden Aangezien de Bgksdag niet voor 15 dezer gereed is gekomen met de nieuwe handelsIractaten is de algemeene invoering ervan met 15 Februari 1908 gelgk eerst hel plan was onmogelgk Üe rogecring stelt zich had toen om zoo te zeggen het sterfhuis niet verlaten André Berton die bjj de kerkeiyke plerhlirrheid tegenwoordig wns geneest had den jongen man daar wel gezien mnar deze scheen door zulk een biltere smart getroffen te zijn dal de gelegenheid om met hem te spreken al zeer ongun tig wn geweest Van z n kanl had du Lairis ook eenvoudig de hand gedrukt iin André Berton zonder er een woord bg te zeggen Hel was dus zeliei d it hg liem niets gonsligs hnd mede te deelen gehad Wat Juan Cameron betreft lig blefl bedaard en stil en toonde in zgn geheele op treden de gelatenheid vun een krachtig man die door ile omstandigheden is gednongen geworden den slrgd op te geven en die na nog alleen het oogenblik tilwacht om het vastgestelde plan ten uitvoer te brengen Toen Eduard de Lairis dan ook de bel bad laten overgaan tond hg in l volgend oogenblik niet allem togenovei den ouden Antonio die met hondentrouw zgn neesler bleet bewaken inaar ook tegenover mevronw Berton die in de laatste dagen met zenuwaclilige gejaagdheid k aro toeschieten zoo dikwgis zy de bel hoorde terwgl André Berton zich onmiddcllgk b het drietal voegde Hordt fnolgd