Goudsche Courant, zaterdag 18 februari 1905

Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedolgke Hypb 4 99 Pandb Utrechlsche Hyph 4 100 Pandb Westlandsclic Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4V 100 Pandb Nederl Hyp Pand tbanH voor de niea e tractaten met 1 Miaii 1900 in werking te atellen In den loop der beraadtlaglnüen Ver het amendement op bet Adres van antwoord ingedi nd in bet Kngelitche Lagerhnia door den algevaardigde Aaqnitb atrekkende lot onmiddellgko onderwerping Van de flKnle qnaeHiie aan het oordeel van de natie xei de heer hamberlain dat hem peraoonlijk de onlbinding van bet Parlement geen nchrik aanjoeg hoe eerder deze ontbinding kwam de te boter doch ontkende bet recht van de mindeiheid om onlbinding te vragen op zuiver phaniafllisebn gronden en hg iioupte dat de regeering bura plichten niet xuu verzaken alléén omdat de oppositie het bestaur in banden weimchie lo krggen Ken Rtemming tegen de Aacale hervormingen in hel Lagerbni ol zeil in hel land lal de qnaeitie niet kunnen nitmaken en een nederlaag zal hem niet beletten door te g ian met de agitatie ten guntt van de ftRcale bervoriniogen Hi bad achter zich een groote meerderheid van on grooi partg Het amendemenl Aiqaith werd verworpen met tiU tegen UH temmnn Jdinikler Halluur herhaalde de vroegere argumenten ten gunKle van de handeU retalinliepullliek en legde den nndruk op het belang van het vraagntuk oin een nanwer Verband te krjigon met d kolonlèn De uilalaff van de stemming werd inet luide toejuichingen door do regoerlngaportg ontvangen In het Lagerbuia vroeg de algevaardigde ËrneRt Ktower wat het resultaat was van de vertoogen door do Hritache regeeriiig gericht lot de Nederlaodache regeeiing betreïleiide de einelten door John Uadden godaan nan de Nrderlandxcho koloniale regeering De otiderHtaalH HecielnriH van huilenland che zaken Percy gul te kennen dat bet antwoord van de Nederlanducho regeering ontvangen ongunstig luidde voor de aanspraken van Oadden De Hiilsche regeel log xoa bel aangenaam gevonden hebben wan neer do NederlniidHcbe regeering genegi nheld zou hebben getoond om de qunoMiie ter beslissing op te dragen aan een bevoegde rbitrage rechtbank In do Fransche Kamer vnn Algevnardlgden boeit deier dagen de heer Klotz de raporteur der desbolrellende commii Nie den minister van Openbare Werken geïnterpelleerd over do naasting vnn hel Weslorspoorwegnet De algemeene beschouwingon over dat ontwerp hebben plaats gehad en het werd in eerste lezing aangenomen De discussie is evenwel vertraagd door de leiugsonding van alle amendemonlen un voorslollen naar de commissie Op H Kebiuarl 1904 verzocht do eoraniisi ieden minister van Openbare Werken inlichtingen over de totale kosten van de naasting maar kroeg oorst In October d a v anlwoord hetgeen te laatwn daar de cglers door de slniling van liet boekjani ioudeii verandoren De beer Klott hoopte dat da nieuwe ministet zgn handteekening nielonder een ontwerp zou zotten zonder bet mot de grootste lorg te hebben bestudeerd Dat ecblor zou nieuw nitstcl botaekenen Was de mlnikter bereid nienwc overeenkomsten aan te gaan f 01 zou en het debat hervallen met het onderzoek ïiii het ecuigo Artikel f Do minister vali Opeiib Werken Gauthler aalwoordde dat bet rapport dor commissie in December ingekomen en ter kennis van den minister van FInancidn gebracht was Wat hg Ganthior doen zou na de torng ontvangst van het ontwerp kon h i niet ij zoggen en evenmin ol hg v6ór ol tej was daar by het vraagstuk moest bestudeeren Het ontwerp is reeds eenmaal na een tchltlerande bestryding van den minister van Financien llonvier bgiia verongelukt Zgn argumenten maakten znlk een indruk dat het plan Heilig zou zgn verworpen inj ien niet de voorstanders der naasting zeer behendig uilalol hadden welen te verkrygeii door verwyilng van alle ninendeinenlen en voor telieo naar de cotnmii Sle 1 0 i emps acht do hooding van don minisler al te omzichtig maar misschien moet men tegt bet blad den heer Gauthier daarvoor prgzen Zyn vourlielda vooi staatseiploilutic fs bekend nietlumin erkent hg dal lieni kg onderzoek zon kunnen bliHien dat da nan stin i ongewenscht i De lasten vnn don Staal zyn reeds zeer zwaar Do aankoop der spoorwegen zou legt het blad een anvargeeflgke lout zgn Oiater werd te Kopenhagen da Internationalo conlerentiu geopend van belanghebbenden by het reederabedrgl op de Noordzee jen Oostzee Do conlorenlie zal zich hooldt lakelgk bezighouden met de vasutelling der lvrachtprgiien voor Int transport over onj geregelde trajecten Ongeveer lUO voile geiiwoordigers uit Denemarken Zweden Noorwegen Uditwhland Frankrgk Groot Britannie Nederland en Rasland waren opgekomen De eonsol lohann Hanson besprak bet Traagstnk der mi iimDm vrachtprgzen Verspreide Berichten Fkakruk Do Petit Blen meldt dat binnenkort In Den Haag een internationale conlerentie zal gebonden worden ter bespreking van eenige vraagstukken die gerezen zjja tosschen Kranitryk en Nederland inzake de wederzgdscbo koloniën in Amerika De algevaardigde Hubert zal aan bet liuold rtaan van de missie die de Fransche belangen zal ver dedigen t Is te Marseille alweer mis de bootwerkers hebben den arbeid neergelegd en vragen reglemenloering van bun werknren Goen enkel schip kan de h iven verlaten Bkloik Uit Charleroi wordt gemeld dat het raeorendeel der werklieden in de glasindustrie tegen bervalting van den arbei l Ongeveer 4000 banner vergaderden iie Jarnet en besloten tot voorizeiting aii de Slaking tot op hel oogenblik wa uop de p iIrooii h n draconische voorn aarden zouden wijzigen Intusachen hebben de werklied mi een aanbieding gekregen te komen arbeiden in glasblazeigen die een consortium van kapitalisten voornemens is op te richten bg Antwerpen OuSTBHnUK HOHOARUK De vereenigde oppositie die in de Kiiiti T van Algevaardi den de meerderheid vormt heelt tot voorzitter gekozen graal Albeit Appuiiyi lid van de Kossuth partg iTAtlll Ook koning Kdward van Kngelaiid en koning Carol van Boeinenië alsmede de Zwiiserache Bondspresident hebhen hun inNiemining belnigd met het door koning Victor Kinmai uel goiioinen initialiel lol oprichting van een internationaal Landbouw instiluul Sl AlUH Do correspondent van do Polil Paricien te Berlgii weet uit secure bron medo te deelen dat koning Allons president lyonliel 25 Mei a B zal bezoeken en koning Kdward den Sen nni d u v Dientengevolge is de reis naar Hrrlgn en Weenen lot den herlst nitgosteld B INNENL AND Aanstaanden Dinsdag 2t Februari te 11 uron beginnen do openbare vergaderingen dor Tweede Kamer Reserve personeel der landmacht In de zooeven versohenen Memorie van Antwoord ep brt voorloopig verslag nopen d vi tiontwei pen op den rechtstoestand all ti t reserve person ei der landmacht do bevordering hel onts ag en de noi activileii van de officieren b boörendo tot dat personeel en h t op ponsiouu stollen vnn de olficieren onder olflcieroii on do mindere mililairen hehoorende lot het resorve porsoneei der landmacht niamcde het vorleenen van pensioen aan bun wedowen en kindoren woidi opgemerkt dat bg bet rekenen met de belangen van de burgermaat schappg niet zoover mag worden gegnan dat de brnikbaarheid van hel rosorve personeel der landmacht daaronder lydt Deaalnicttemin heelt de minister van oorlog gotr icht eeuigszins a ui de geopperde bezwaren tegemoet te koiqen door de In dieaing van een gewSzigd ontW p waarbg meer met de belangen van de betiokk n personen wordt rekening gehouden door een andere ver deeling van den tyd die onder de wapenen moet worden doorgebracht De b spal ng nameiyk in 3o van art 5 waarby een opkomst van zes weken om bet andere jaar wordt geêischt i nu zil6 gewijzigd dat in de plaats daarvan ook elk jaar 3 weken mag gediend worden voor zoover zg niet b li ereu tol dn reservoolScieren van gezondheid Deze nl móeten volgens hel gewgzigd optwerp het eorile jaar van ban tgd gedurende 5 wek ii dpkomen do volgende jan n gedurende drie weken om bel andere jaar De bevordei ing enz van de onderolficieren en minderen n daarom niet in het wetsont werp goregeld omdat deze volgens de Gronwet niet wetteigk geregeld moet warden en de wetteiyko bepalingen anders toeh zeer nsjm tonden moeten zgn Dat de positie van olficieren van gezondheid en militaire apothekers tegehikeiigd met die van het andore personeel der reserve geregeld is vindt zgn oorzaak daarin dat in tgden van mobilisatie de geneeskundige dienat moet worden uitgebreid met genesa knndigen die op de hoogte zgn van de eiscben die de militaire organisatie ook aan den geneeskandigen dienst stelt tim hen met die eischen op de boogie te stellen dienen de eerste zes weken dienst gedarende welken tijd zy een corsns doorloopen Tegenover de hoogtere Izchen die hen wetsontwerp aan de militaire geneeskundigen stelt wordt in do M v A aangevoerd dat In het jadr IHSO de diensttgd by de militie slechts h Jaar bedroeg en Ben dezen nog door plaatsvervanging ol nummerverwisseling kon ontgaan terwgl thans door het aangaan van de verbintenis niel alleen gelegenheid wordt verkregen do studie vrg en ongestoord te volbrengen maar buitendien 13 jaar militie en Lindweordienit wordt ontgaan In do tieantwoording van opmerkingen naar aanleiding van artikel 1 gemaakt wordt een Koninklgk besluit toegezegd waarin de benoem ng bg de reserve in liaargeheeien omvang steunende op de liepaliiigen der wet wordt loegezegi Bg artikel 5 wordt behalve de toelichting omtrent do wgziging van den miiximum diensttgd zie hierboven gezegd dat de tgd lie in do wajienen moet worden doorgebracht door de koi pscommandanlen zal wor den geregeld Bg hetzellde artikel wordt de opkomst geregeld wegens oen slralvervolging Da naar aanleiding hiervan geuite vrees dat do reservist ann plagergen zul bloolstaun beantwoordt de Minister eensdeeli met de opmerking dat van een opkomst alleen sprake is wanneer de bolrokkiMie voor den mililairen rechter moet terecht staan en deze gevallen hg de wel zgn ger igeld anderdeels met het aanbrengen van een aantal redacticwgzigingen waardoor deze bedoeling nog heler oitkorat De tgd gedurende welken oen reservist zieh zonder verlol naar het builonlaiid mag begeven wordt in bel gewgzigd ontwerp van 14 dageu tol 4 weken verlengd De Minisier zegt naar aanleiding van een gemaakte opmerking nog dat aanvragen om buitenland sch verlof om redenen van gezondheid steeds worden Ingewilligd Wordt een mindere reservist tot lid dor Volks ertegenwoordiging benoemd dan zal gn nonactiviteil op dozclldo wgze by Koninklgk besluit dienen geregeld te wordon als ten opzichte van het beroepskader De bevordering van reserveolllcieren ach ter te stellen bg die van beroepsolficieieii van denzonden rang acht do M v O niel gowenscbt Do leeltydsgreiizon kannen voor de reserveolfleioren gevoegelgk worden gemist omdat voor hen de bereiking van de hoogere rangen toch lang niet zoo gemakkeIlik openstaat als voor de beroepsolücioren lluitendien zullen zy niet aan zooveel verihoeie lissen kunnen blootstaan als dezen Ken gemaakte opmerking geelt aanleiding lol de inlichting dat ook oen re erveolflcier wegens gedragingen of geschrilten tegen de waardi lieid van den olficiersrang den eeibi d voor hel Koninklgk Huis enz voor een raad v m onderzoek zal worden gebracht Nog yerseheidene wgzigingen van bloot ledarlioneelen ol ohdei geschiklen aard zyn III het wetsontwerp gebracht let wgl aan het slet van de M v A de hoop wordt uilgeHpr iken dal bet ontwerp nog in dit zit tingsjaar wet al worden De aldeeliiigen van de Tweedu Kamer liebbon benoemd tot rapporteurs lo de hoeren Van Vliet Van S i t ie van IJssell Bolsius Do Klerk en Arts overdo wetsontwerpen tol verhooging der Walerstaalsbegrooting voor 1905 botrellciide de positie van hel personeel van de lagere rangen der pos teryon on telegrafie aanleg vun een acbeep vaarlkai aal ter verbinding van de Zuid Willemsvaart en do rivier de Mark onderling en niet de livier de Amer overbrenging van een gedeolto Rgksweg Amsterdam Haarlem in beheer en onderhoud bg de gemeente Amsterdam enz onteigening voor den bouw van een nienwe spoorw gbrng over de Oonwo bg Gouda enz wgziging van artikel 2 2 der l oroeVswet termgnsvorlenging bokrachtigii g van provinciale hefflingen in Friesland en onleige ning voor do uitbreiding van de veemarkt ie Leiden 2o de heereu Van Karnebeek Van Bylandl De Ridder Van Raalto en Van den Henvol over de wetsontwerpen tot goedkeuring van hel op 6 April 1904 tu ischen Nederland on Frankrgk gesloten arbitragoverdrag enz na dere wyzi ng en a invalling Ier wet van 25 Juli 1371 betrellende de consulaire ambtenaren van den burgerlgken stand aanvulling van de wel tot regeling der brievenpostery en naturalisatie van P Fein e a en So de heeren Van de Velde Van Heemstra Brninnielkamp Verhey en Van Alphen over da wetsontweipen tot regeling der pensioenen van b l loodspersoneel voor zeeschepen en van de weduwen en weezen van dal personeel en verstrekkitig van Rykspaarden aan olficieren tol het boadan van dienstpaarden verplicht GeiDun de Berichten tlit Vollenhoye wordt van 15 Febr aan de Zw Cl gemeld Bondooi onze haven is alle Mg éèn gsmnssa Doet den noordwesten wind IS het gs naar deze kust gedreren en hoog op elkander geschoven zoodat tiieh op den grond heelt vastgezet Onze visschersïloot zit alzoo als l ware oygesloten Nn cr reeds baring wordt gevangen dit oen dor hooldverdionzieti is behoeft hel geen beloog dat de Vollenhoofsche viaschers niet prettig zgn gestemd te meer nog daar te een ongoiislig jaar achter den rug hebben en fin incieel enorm ten achter zgn gekomen Komt er dit jaar geen verandering ten goede dan ziet ter voor ons plaatsje dat voornamelgk uil de visscherg zyn bestaan moet vinden niet roosklenrig uit Gislerniorgen U ipen met voruendc krachten bezig oen geul door het ys te maken 1 welk met zeer veel moeite gepaard aat Naar aanleiding van berichten over een bloeiende pisnngciiltaur op d Kanariiehe eilanden chrgft de beer W F A Loonen in de Preanger Bode Wordt het nu niet hoog tyd datwgóik eens onze aandacht aan het artikel pisang gaan wgdeii en niet wachten tot de Slraita of eenige andere aabarige kolonie ons weer de kans van bet brood komt eten f Wy immers kunnen het artikel zooveel voordeeliger ezporteeren en belioeven geen plankjes nu Londen te ontbieden om skeletenkisten te fabriceeron onze in andertjes zullen denkeiyk zonder een eiikeleu spyker op veel go dkooper wgze de verpakking van b imboe on rotten in elkaar kunnen zetten Wy hebben zoovele eilandoii daaronder or stellig verscheidene geschikt zgi voor de bananencuiluur In Hannover is een sorgeant die de sol daten als deze hun passende laarzen moesten uitzoeken sloe met oen dikko rotting lot veertien dagen arrest veroordeeld De soldaten waren zoo bang voor hom dal zg dikwyis laarzen kochten voor hun eigen geld uil vrees dat het uitzoeken Ie lang zon duren Ook wiorp hg den rekruten wel eens een paar toe dal geheel niet paste maar wat toch aangetrokken moest worden Ëen andere sergeant had bg het handgrepen leoren een soldaat zoo hard een geweer toegeworpen dat bel t Kleulelheen trof zoodal daardoor beenviiesoiitstektiig ontstaan was Toen de soldaat zich ziek meldde word hg toen hg in de kazerne terugkwam door den onderolflcier om de ooren geslagen werd hem bevolen toch dienst te doen en kreeg hg de opdracht zich dadelgk weer hersteld te melden Toen hem echter vorlol gegeven werd geen dienst te doen totdal hg geheel onderzocht was word hg nog erger mishandeld Vroeger toen by by hel gyinnaaliok doen eens niel kliininon kon wegens een gewonde hand beval de sergeant hem op den grond te gaan liggen en trapte hem toen tosschen de schouderbladen De bsnl werd wegens deze teiten tot drie weken arrest veroordeeld In den avond va 1 Februari II is in de brievenbus geplaatst by bot hulppostkantoor io de Weistraat te Utrecht gestoken een briel geadresseerd aan iemand te s Gravenliage inhoudende een kilometerboekje van de Stnatsspoor lie kl van 500 kilometer A no 8474 ingaande 28 Januari 1906 van welk boekje 344 kilometer verbruikt waren alsmede een begeleidend brielje bedoelde briel is niet aan het adres bezorgd De commissaris van politie in de lo aid te Utrecht verzoekt opsporing inbeslagneming en bericht Eerlang tal te Delft een nationale tontoonstelling van nleklro technische ngverbeid wordec gebonden Da vakatdeeling voor Elektro techniek van het Instituut van Ingenieurs heelt er op voorstel van haar bestuur oen krediet van f 500 als bydrage in de kosten voor toegestaan üit de toelichting van don voorzitter den beer L H N Dolor biykt dat wordt beoogd in de eerste plaats bekend te doen worden wat op elektro tectaniseh gebied vooral op bet gebied Tan de zwakstroomtechniek in ons land wordt vervaardigd en in de twoede plaats om voor de nieuwe lokaliteit der Polyt School eonige rnlling te krygen men liMft namelgk de hoop dat van het tentoongutoMs daar wal wat blgTen aai Bg de bespreking ia n rargadering der afdeeling betoogde de heer de Roos dat t wenscbelgk is de tentoonstelling wat uit te breiden door daanaan ook een historische aldeeliag te verbinden waarop de voorzitter antwoordde dat de lokaliteit waarover de beschikking zal worden vrkregen beperkt is zoodat de overweging van dal paiit meer zal liguen op den weg van hen die zich meer bepaald met het inrichten van de tentoonstelling zullen belasten Een tweede wensch was dat de tentoon stelling ook voor het publiek zou worden opengesteld Tegen een ruime opvatting in dien zin dat ze bv legen entree toegankelgk zal zgn verzet zich echter de bgzondero aard daarvan en ook weer hel gebouw waar zg zal worden gehouden en het onzekere Tan het antwoord op de vraag hoo lang zal zg duren ook dat zal afhangen van nader te treilen schikkingen Maar is er al van algozien deze tentoonstelling volstrekt publiek te doen zgn de bedoeling is toch zeer zeker haar niet alléén toegankelgk te stallen voor de vakmannen in engeren zin voor ingenieurs maar ook en in de eerste plaats bv voor do leden der Maalschappy van Nyvorhoid en in het algemeen voor allen die kunnen worden gerekend daarby belang te hebben en daarin belang te stellen De industrieele en handeldryvende expo santen moeten zeil de kosten van hun ten toonstelling betalen De Amsterdamsche tooneelspeler Salomon Frank vordacbi te recht ol ten onrechte zekere G Blok dat deze de schrgvor was van eenstakje in een Amslerdamsch dag jlad waarin oen allesbehalve waardeerendc beoordeeling voorkxam van een looneeluitvoering waarin hg Frank wa opgetreden Op een avond in December wandelde de miskende artist met zgn vrouw door de Utrechtschestraat toen hg opeens aan den overkant den anoniemen Itunslbeoordeelaar zag loopeii By hot zien van don gelialen scbrgver ging zyn bloed nan t koken zgn TOrig artistentemperament deed hem de straat oversteken en zeer prozaïsch gal hg aan G Blok een paar lang niet nialsche draaien om de ooren Deze heer bigkens de bewoordingen van de dagvaarding door die slagen pyniyk getrollen beklaagde zich over die anti kritiek bg du politie en zoo had Dinsdag Salomon Frank oen rol te spelen in een strafproces De president maakte de opmerking dat bokl nu zeker wel zou hebben ingezien dal het verkeerd was op die wijze op te treden en beter zon hebben gedaan mei zich over de onhensche kritiek te beklagen bg de re dactie van bot blad in iur nadat het O M wegens eenvoudige mishandeling I 10 boete had gevorderd kwam zegt l Nieuws Salomon Frank niet versaagd door dnt requisitoir met een pleitrede gereed om zgn vgand te vcrinorselen in een pleidooi waarvan de analen der Nedorlandsche rechtspraak xonden gewag n Edelachtbare heeren I ving hy aan sprekend met verhelfiiig van stem nog nimmer heelt een beklaagde voor nw rechtbank geslaan met meer vreugde De president volkomen ongevoelig voordit welsprekend begin en de Iraaie modulaties in sprekers rede met meer wit Bekl gestoord ijl zgn improvisatie en daardoor ineens nil den toon vallend vreugde Edelachtbare en dan vervolgend nu weer inet sierlgko rgzingen en dalingen van da stem met meer vreugde dan ik thans voor n sta De spreker gal vervolgens zgn verlangen te kennen om zQn daad te motiveeren en begon te beloogen dal de heer G Blok hoewel Rgksambtenaar toch kritiik over het tooneel leverde en reeds vroeger in een blaadje de Kgker De president den redenaar andermaal onderbrekend Ja aan de Kgker daar heb ik geen boodschap aan ge moet n bepalen tot de zaak dal is buiten de orde De spreker zyn welsprekend pleidooi geheel voelende wegzinken eenigszins teleurgesteld en thans op eenvondiger loon sprekend zei toea nog dat de criticus over hem geschroTen had geiyk men in scbendbladen schrijlt en beval zich ten slotte in de clementie der rechters aan Toen kon hy gaan De heele behandeling ran het zaakje had nauweiyks en kwartierjednurd 01 de klappen aan den heer G Blok toekwamen bleef onbeslist Eenige werklieden hebben eergisteren by het Terrichten van graalwerk in de duinen achter de voormalige remise van de electriscbe tramwegmaatschappg te Scheveningen een cacaobos opgegraven waarin zich een bedrag van ruim 1 300 aan bankpapier en specie bevond Het geld dat naar vermoed wordt van diefstal afkomstig is is door de werkliedec die het vooden gedeponeerd bg de politie De commissaris verzoekt ioliclitilKeo Dit Vlissingen meldt men aan de N R Ct dat het slooinschip Manhattan van Antwerpen naar Nieuw Orleans op de réedo van Vlissingen vgt Russische jongens bad outscheept die als zonder middel van beslaan door de politie over de grenzen werden gezel niel juist is Het waren geen Russische doch Belgische jongens zoogenaamde stowaways die niel door de politie over de grenzen werden gezet maar door bemid leling van den agent to Vlissingen en voor rekening van de reoderg met den trein tot Essen zgn vervoerd Do Dnil eb me rikaaiische blauwbaard lob innes Hoch kan het zells in de gevangenis niet laten uan lieldesavontnren te denken Nauwolgks zit hg te Qhicago in voorloopige hechtenis ol hg heelt aan de opzichteres van do vronwen aldeeling in de gevangenis miss Ahlbeck die p5 jaar is en er heel goed uitziet hard en band aangeboden Hg ei haar dat hg stetlig zÖQ worden vrgge proken en dat hg in variété thoaters inakki lgk 500 dollars in de week zon kannen verdienen Daarvan konden ze samen een heel genoosfelgk leventje leiden on zt zouden heel veel van de wereld zien Hg gal toe dat hg wel wat vaak gotronwd was jeweesl maar bg ontkende dat een man van hart en gemoed zooals hg ooit een vrouw kwaad zou knnnen doen Intusschon sclignl do kans dal Hoch in de eerstvolgende jaren veel van de wereld zien zal uiterst gering aa igezien hg niet alleen wegons bigamie raant ook wegens moord terecht zal moeten sta iii De Russische intendance De bl ideii hebben reeds van bet begin van den oorlog gehamerd op hel aambeeld schrgll de Pelersburgschc correspondent van d n M iiiii dal df verscllilleiide militaire a liiiiiuhtratles zich schuldig inakeii aan bet ergeilgkSle wniilieheei Men begint bet optreden vun het Roode Krnii zoo jnoede lo wo dft dat een ieder deze instelling langer onderst uiiiog weigert K vii tragische gebeurt nis l sekeiit wel den staal van aimichie die thans h eiselil bg de intendance in Mandsjuerge De oun van den dagliladuitgev T Zaria Whidiinlr luriiian liine die zgn studies luin de uniuTsit il geëindigd liad werd bg het uitbreken v iii Ann oorlog toegevoegd bg de inteiHlance van h t 6e leg rcorps en speciaal belast niet liet c impiabel lieli er Hg ontdekte dat ni er dan tOO 000 roi b U g st il Mi waren d M d aaiigtll en w id bg Koetia j z v niig weist van M iekd ii dooi een beambte van den v iiirnnainsten wapeii iev i aiicier Uron H gedood Goiiei nal K ieropatkiii heeft in deze zaak eon onderzoek doen inslell ii De Goesscbe Courant deelt mede dal de lieer Vefhulst van H ie iekeiisk i e dio te s Gra enpolder Donder logavond iii debat kwam mei ds V d Kamp uit Axel aldaar moest blgveii logeeren uiiidat enk Ie toe hoorders hem te Igf wilrte i Een soc a il democr uil nil Goes die eenige malen had geïnterrumpeerd werd duor een groepje purtggenoolen van den spreker nagejouwd toen lig per flets wegreed werd hem de acliterbiind door een speideprik beschadigd zoüdat bg moest loopen naar Goes Scheidsgerechten en eervol ontslag bg de spool wegen Een der medewerkers van de Limb Koerier sclirgft aan dat blad Naar bet zich laat aanzien zal de instelling van hot scheidsgeiecbt op den dnur voor niet weinige spoorwegmannen ten gevolge hebben dat zg te ecniger tgd eervol worden ontslagen volgens de bepaling Immers voorheen werd zonder veel onderzoek een overtreding door den eerstaanwezenden ambtenaar gestraft en slechts in zeer ernstige gevallen werd het liooldbestanr met het gebeurde in kennis gesteld Nu moet met bet oog op èo nieuwe bepalingen elke overtreding alvorens geslrall te worden aan het hooldbestuur gesignaleerd wolden Het ligt voor de band dat aldaar in den loop der jaren voor ver schillende porsonen nog al een dik dossier kan ontstaan Wat voorheen vergelen en vergeven werd bigfl voortaan bewaard om bg elke nieuwe klacht te dienen Voor den chel van dienst is het uit den aard der zaak zeer onaangenaam telkens voorstellen tot stral te moeten ontvangen en bg toepassing van een z i alleszins rechtvaardige stral de kans te loopen dat dio door het schoidsgerecht wordt vernietigd Doordien op vroeger voorgevallen zaken nn ook veel meer dan voorheen het licht valt zal men er veeleer toe komen iemand als ongeschikt te beschouwen Het is onder deze omstandigheden voor de machthebbers 1 te verleidelgk om niet een ander systeem te gaan volgen naneiyk om al te zien van het vele straffen doch in de eerste plaats eonige ernstige waarschuwing te geven dan een verplaatsing ol zoo en ten slotte als dit niet helpt eenvoudig opzegging van den dienst met eervol ontslag Deze yrees is niet denkbeeldig zooali door leiten is aan ta toonen Hel recht van beroep wordt op deze wyxe illu oir gemaakt Door den Minister is hy de indiening der stakingswetten een vaste positie aan het personeel beloold Daarentegen is door de nienwe regeling de positie van het personeel I ten gevolge van de omstandigheden veel 3 losser geworden De noodzakelijkheid dat ook hg eervol ontslag en dienstopzegging legen willekeur wordt gewaakt en beroep op een scbeidsgorochl worde toegestaan springt in bet oog Ook voor geschillen waarin niet bg reglement is voorzien moest door den Minister ol den Raad van Toezicht een scheidsgerecht kunnen worden opgelegd Zoo is bet voorgekomen dat men iemand die men wel kwgt wilde wezen verplaatste naar een plaats waar hg geen woning kon krygen zoodat hg daar hy zgn gezin niol in den steek wilde laten verplicht was zgn ontslag Ie nemen GOUDA 17 Februari 1905 Naar wg verneraon zullen er 048 nieuwe loon of woningkiezers en iOl belastingkiezers op de kiezcrslgst hg komen Men verzoekt ons mede te deolen dat onze vroegere stadgenoot de heer Sir ion Woei lee thans gevestigd te Pargs aldaar de eere pigs voor patroons behaald heefl hg een wodslrgd in het kajipen van dames uilgeschreven door de acad mie centrale des coilleuis de d mcs In eeno gi eond gebonden gecombiiiecide verga l ig der tooneel en propagaiidactub beulen t iideraldeelingeii v d R C Volksbond w ul o ii medegedeeld de opbreng l ecner rtn inl uitvooriogeii t n vooidoele der bond üibliniheek die na aftrek van iille ku slen wn luim I 50 te ona Weueroiïi 1 f Ie S liooiihoven een steioniM 4 pi i i villi e i d Mill de Kamer van Koi pii ni Ien Fi In uk Ml i l uir ter verMilliiig d i ic itui oiiisl i in door liet be d nkiii ven den he i A Hoogenb ej eiii on wegeiw bel leil d it er by de laatste stemming jip i Jaiiu iii jl ïoen enkelt kiezer was solneri opdag n TliaiTs lia lden acht kiezers van hun recht Rchruik gemaakt n lie 8 slemmen waren uitgebracht op den heer C L van Willenswaard Cz chr hisl die dos gekozen is Rechtzaken Do HeclfrtHiflk te s Gravenhage deed gist T uitspraak itï e aiik van den metselaar M L D die lelechtsliind wegens doodslag ï ipleogd op den kastelein Van E aan de Groot Harkt alhier en tegen wien door het Op nhaar Ministerie wegens doodslag vüi oordseiing lol twaal jaar gevangenissli al werd govorderd Do rechthnnk veroordeeldo den beklaagde wegens mishandeling don dood ten gevolge hebbende lot vüf Jaar gevangenisstraf Het Amsterdamsche Gorechtsbol gisteren recht doende in hooger beroep vornioligde het vonnis der Amsterdamsche Rechtbank waarhg de praklizyn L A De Vries tot 2 jaar gevangenisslral wei d vel oordeold wegens gcbroikmuking van een valsch geschrilt achtte de ten laste gelegde leiten niel wettig bewezen en Sprak beklaagde vry Hetzellde college bevestigde hel vonnis dor Amsterdamsche Rechtbank waarby J F Ter Hengel tol 2 jaar gevangenisslral werd eroordeeld wegens oplirhting dooi zich voor te doei als arm bezoeker van Lieldadigbeid naar Vermogen en aan een arm gezin linancieele bulp toe te zeggen waarvoor by 110 vorderde en ontving BEÏÏES VAN SmDAM L K H K VHIJDAO 3 FEB StaaUUmuiitm PoRiüaai üblig 3e Serie Ir 59 59 100 3 Ohlig 3e Serie Ir 2500 3 RosLiND Iwang Dombr Obli 96 74 gallen 4 74 Aziz Japan Obligaticn 1899 4 COLUHniA Geconsolideerde Bni m tenlandsche Schold Recepis L 100 1 99 101 97 nypotlu4k BanktnPandb idem idem 4 Pandb Rotterd Hypb 4 Pandb Botterd Hypb 3 brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewy cn van Deelger Norlhw Pac Hyp Bank f 90 Pandb Bataalscho Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerslo Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb Hollandsrho Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank to Veendam i 100 SpwrwégUmingrn iTzi ie Ohlig Zuid Italiaansche Spw Mg A H 867 PrtmüïeeningtH b i uiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 108 Scktejnaart MixtUêchappijfn Aand Holland Gull Stv Mg 35 Dmrun A f Mg lot Eipl Laan van sW Meordorvoorl 1902 4 89 OPRUIMING van MANTELS Costumes Japonstofen itloiiseii l olKiioir i en PKLTKRIJKIV tot zeer voel ve ninderdo prüzen J lV V A + A J £ fffi i lg Predlltbeurt bU de KemonstrantaobQereformeoraa Oemoeote alhier Zondag 19 Febiiiriii s inoigi ns 101 uur Ds 11 VAN AS SEXUKLFT Ai vi i Ti rii i i A HOLLAMEE beveelt zicti belci ld naii zoowel voor Plafond en Decoratiel als iiemoon ustrk Boelekade R 219 Tegenover ingang Sociëteit Ons Jenoegen Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toi paisingeii onze iu oleteri geêchlldetan l or trellBH M eiHtureHoiiaerlê Zygevm kracht en dieple die namakers niel knnnen bereiken Men overtuigo zich guen imitaties voor de echte lo ontvangen Gelll Prijscourant met een aantdl oagevraagde getuigscbrillen ralu op aanvinag Boxtel U HOGAt UTH S Vu Agent voor GOUDA Firma A QIMNT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen zyn Siroop en Ciiioeii Puiieli Aanbevelend Firma C Lourens TELEFOON No M