Goudsche Courant, zaterdag 18 februari 1905

Maandag 20 Febrtiaii 1905 No 0650 44ste Taargan ippll mmm comnt I wnws en Admrtentiehlad voor Gouda en Omstreken AMSTERDAM rcleloan Ao Ui De Uitgave dezer onrant geHrhieilt djftgelyks mit lolKoiultiinf in yiin tn Fccgldngcn De prijs pei drit nmaiiilen ks 1 25 rniiio jiw post 1 70 Aftonderlijke JSommers V IJ F C K N ï I N Teleroon X ftS ADVKRTENTIEN worden rephntst van 1 5 rebels a M Centen iedere rejfcl meer 10 Centen Groofe letters worden berekend naar plaatsruimte Inzendinjf van Advertentién tot 1 iiiir drs mi I laakkalvkBlaroalsiakUilvoerllaeni as veml dunaa aa naSmekMavark iadaAnirs nTvaae a WHIsrftea 5li op aaan vartryguarly kearaaa ew i a a n a aif alS e t fcrW rSia Oaoda Gri s Haar meer I f Vitimr loBiliiii dOft df grtjze huren biiin li t tiki lii dfiffcn rerdw nen maskt liet haar Klnnni iid en lachl belet het oilniUen ft nci iril di ipcllelj van Let hoold wi K KfHf ht op den haÏK Lttnfloii P f y i I M en f l fO per flai on Verkriigbaar In de HOZKKDAAL M by isAttIi Cal Fapici jfe iiutUn iOlJUA Vtrkr gba r in flcmchen tO n 7A et en f I V f by II H Apolhekerii en Drogihlin Ut nil hit murk inKKUl K Al KICHTKU o Rotterda Te UoiiiA by e LUahH Apoiheker Harkt en by W OLKK L o esthaven l W n SYNDICAAT Wilt gy bg beter licht Uwe gatrekening tot een derdi vermindiMin f Imut iliin dra Uw hiiln i l loiHlIliil ini t hfl ll rni U ti op TerlIcbtinggi bK d WWL FV M luht nrichtrn Dn lirlitbol btaridt lo t iMi gfllifttl fgeüluten bnlliin on hut lidit iilsdnii niet van KleUrlüih licht te ondiiMhcidi n en bovendien nog veel meer goede igen8diflppen e veel om hier te vermelden Ik noodig IJ boleeld tut een be oek uit in hel VEBUICHTINU MADAZIIN De Avondsier Dubbele Buuit U W TKLKK in Aanbevelend M M V LOOIT Mr Oaslltter M m nfertnaea A I rof Dr l iHlMira wtjtbekfluil nJUp TOurldur ud riMlicslij d tekere gsneaing van aU ael i ia m flit liardDekkigR Menuw aiektrttf vooral oiiUtaan door attlw ah H 0 i jnugdig ii l t l 1 fnffinin elk Rwnkte HIw Sticht UttiiHuwdhai tloutdpuu MIgnuiie IJarikloppiQg Maagpyo Blechte upgivertBrnig OnvermogsD ImpntftUB l ollutione ent UifcTOflnge proiipectuBH n lij lu eh II tl i fl 8 dul lwW fltwt il S Ofntm 1 Depot MHtth v d VnnK ti m ü piM M VAé tu k V o HotUnlain Happul V liiitenh 9e I Itftlmtaitnt i o Utig J Ou RoU rd ffi V Hff fc Co louda on bil Ito drtMciitw te II LI uu la i Kragerlaan HEERENHUIZEN met TUIN 6 Ka ner mime Warande Keaken en Kelder vooriien vin Oaa n Waterleiding Direct te aanvaarden T bevragen ÏUKFMAaKT H 268 p 110 ppi Ege antiersgracht HOrLEVJSKANClEB KUM PIJI CH OiriiOBN AUACBUROUNDY ailitU 1 Dr Vil HllilL BOOS 4 HIRMINS I a WESSANEN 6b LAAN Wormerveer OPUEBICHT irM HO fl lHl MHK r BIIiriiK1l Voedert aw yrf met de suiirefe murwe merk W r en tff uitinnntende door boog emit en icetgi halte m grouttite voedingsvaarde JCerr Ulploma PurIJt 1000 Xeu Oouden MedaUleê u A BLUYSSEN ZONEN te ee ige fabrikanten die rocbt 4treeks a in parliculieren verkoopcn tOtfabrióksprtJieD in 140 eigen winkel gi veii van nl heden de volgende nieuwe Japantehe artikelen cadeau Haugétagèrea voor S en 8 bons Blaadjes voor l bon Cboooladeketels voor 10 bona Blik ea Vegera voor 3 bons Broodbak es voor 2 boas Presenteerblaadjes voor 3 bons Stellen Vssen Sde lig voor 20 bons Diverse Vazen voor 3 tot en met 33 bons p paar Koppen en bakken voor l tot en met 4 bons Verder de bekende Japansobe artikelen Neemt proef met onw bijionder lekkere küFFirs ïm lil pakjes van Vi pond k 60 c p pond en verder uitgewogen k 64 52 46 en 3B c I pond largariirpnjzeD 52 BO cii 44 c p anderhalf pond Om Naluurboltr Ie ervangen niel3 Ijeter dan BLIjM SllEl Vil S m pakies van s P 46 c p pond en iittge woiim Jl en co 60 c p anderhalf pond Van al heilcn ver met grooae b i of r ct ïd r Puike komipde aas Verkoo n uitsluitend ule kwaliteit Goiidsclie Haas i 48 en 38 c en echte Leldsohe kaïn a 35 c p pond Probeert on overheerlijke Tbceëii in zakjes van i ons k 20 en 16 Dfte kwiliteiltn worden overal mtt 35 en ao c betaald TOIICIIVTKI Op nderhalt poml DeOQVïhe MélstlRe ol Margarine een hcele groene bon Op een pond NatUurbOter of Hollandaohe Iftcla ïgO een halve groene bon t p een p nd KaaB een halve groene bon Op de kwaliteiten Kofflo iKxtrat No 1 No 2 en No 4 een heete en op kwaliteit No 5 een hal e groene bon 5 l eêge Theeiakies goed voor een lieelen groenen bon Gratis AandeeleD m belangrijke verlotingen Te GOUDA alleen Wijdstraat 157 iif W f nuP i wiii M rü i rzr5 r PRAEPARATEN VAN Olttno l aTt c damcfttkmchtlceen ersterkcnd KlNA Wtprtefreaswakle VgUllig a givtvil k j i i gcbrtt ur m 1imI tlKhle phavflt tnnc tcnuwhooteplID ter crstvrklDg na tlekte of kraam tied koorta n hftr gtvoleen OUINaIaROCHE I ëRRUCmEUX h hM ItjuDdcr iq Blo l il nk BlMkawdu kwalMi van Knilrehen l lmii ktiiiiba r iii ctm L90 L Eikel Cacao velen Ali aoaaakracnfi e drank I WW ïuii ln en en kleine kinderen 1 mj fersterkeod aangenaamvAn Knaak voordagelljliMliKcb aik kinderen wakken en kllerachtlgc gaateUaa ucr aan te ba toomlaaen ltiï apOavertcrlnaaorfanen en dlarrtiéa ook 170 M Kgi aeo M Kp 0 50 r Ini A S I IT Asthma Ci Jooeje É O SU f aa44 kt1 llelrfxtken eener halve Cvarettc tl voidoeada ter baitni II IICII y hevlaate aarwAlan vu Aathsia etc la ding van de bevlfata aaDvtfton vaa Atthaw ttc MKgi a90 MKp 0 CiMinlaak M llreilllr r Speciaal voor XinderToedlni in btunn t K Xp 0 0 rSTRT E Mlliai IIIUC UUIIUUIia H p e Conaaatleaetc vooralookaliluaiu marijk waak aangenaam iv l nfi per doo e 0 00 ea CBO W voor kinderaa 1 c N I Tamarind Bonbon van kK ALPn II N 4 HOI M helangruk dKmlea fSalrtlialc PaSfnle i en e n rrkmd aU hel BESTE haiaakkU OaimiaKTaaniICS verkoudheid en IIM i h U alUmoploasend en vuaKhuod middel bU ultnciiMiidheld utaWtaal ia hjei verkriigliaar ï Trn ƒ O a O per fleech ja fi pm l n xaAEFBUCH HOU tt Saial m ia J I eaa MpmUn mt a iw ItimM tmtm m evirilrtaer dk mfit KRAEPEUEN HOLM Hoaeveranciers ZESST daardavomvorlrt kinl begeerlijk e OPRUIMING m het Willi jLuLmJi Vlwei I Laaiw BBgizijti vi i ivvi 1 to te Ciio r de Klumgslieg a b velend 1 kSyni ll rfj dralMii 111 iJiiiK itiitui w ik Wie te ei t a da IchtA tOuA Cunau t ibtviutgoii Mauiui Mtall n aa leis utiomingen ia den han idi ge otrHii i dei dei naaui das oitvindem Dr Miohtieliü varvaai digd Sf da beate i i iicbiie3 m het mnldb KBade étabbluiaeiceat van Oebi StoU rok t Keclen dsclM Bikel Cacao IQ vierkaoton biuwb D ue £ ik l CKa i at melk gakookt eeae aangeiiaae g z ii 1 drank veor 4 lljk t gebrpik effli 2 thedtfda vaa t p i 1 r vjcir eon kip buoclate Ala geneoikracbtii drank bg pmi m imn tea damita met water t gabraikea Torknjgbur by de TuumaaaalB B I i p ithelcsru en tM t Ko g pnttxn f Jso STÖW nss U ae ialvtrttgenwoor4 g r nor IMar 1 land luhus iattenkltdl imiiterdam Kalvexatnat IM Zenuw en Maag lijders wordt alt overtniging als een werkelgke hulp 10 den nood het lioek ISaad greTTer aanbevolen Na ontvangst van adres per bnafkaartvorJt d t boekje franco per post toegeaonden door BLOKPOELS nookh Zaltbommol en Metaalpoetseztract merk KüOD KIIÜIS nit de fabriek van Firma H SARDËHANN te Zevenaar en Emmerik Bfamuem He kromn Veikrugbaar to Gouda bjR ZANDVOOET M A CATS H ZANDVOOUT J 8 MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden by N DE KROUFP ÊiflËpöïWm Meii wordt verzocht op t fIKith te letten UIT HIT MAOilCIJrH TAM l lUVKNSWAAYZOI EN OOBINOHKH Ueie THEEËN worden afgeielerd lu veriegelde pakjes van ej luiM tl een half en een Ned one imet vermelding van Nommer et Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd iieh tot d uitvoennv van ge eerde orders aanbevelenae J C bIJL voorheen J BREEBAART Ls IJlt bestaat nit Twee Bladen EhRSTE BLAD Kleinhandel lo sterken drank BURGhMEESTtR en WKIIIOUOERS vnn Gouda brengen ingevolge irt 12 lO er llrank wet ter oinïnhare kennia dat liij hen ijn m ekom n ile nivoUenifver lockrn oui verlof voor len verkoop v in ilcn h lh u lenden drink an leren dan sterken ir ink 1 van J ICrojileri voor dt voorkamer van liet lïcrceei ain de L inge Dwar trail Wijk H no 153 i van W A vin der Noot echtgenoote van J A Fratacolla voor hel bcnedenvoorgedeelte aan lien Groeneweg VVijk L no 157 3 van 1 A Boeaheim vo r hel voorverlre vin het perceel aan df Boelekale iVijk R no 231 4 vin G van Vliet voet hel beneden voorhoH van het perceel nar den Ioünlschcn Tien lewefj Wijk T no 39 en 5 van F de Weger voor het v iorvcrirek vin het perceel aan de ICirncnielk lo it Wijk R no 3Ji Binnen 2 weken nidat deie hek mlnnking is geschied kan ieder te m het verlctnen vin het verlol schrittelijk bejwaren inbren tn Goiuia den 18 Fcbnian 1905 Buri tmeciiter en V ethotlderd roornopnid R L MARll NS ï j Sccretan BROUWFR Vei kiezingsweeën De verkieïingsstrijil is begonnen en terwijl anders de verkiezingskoorts aéi eerst begint te vertoiinen als de gniote utemdag in t gezicht komt doen ziili leeds nu leekenen voor dat luj al iii aantodit IS ja it is liebben ich een p iar gevallen van heftige verkie ingskiiorts 111 de resMenbe voorgedaan De lieeren Kolkman en Talma hebben de kiezers voorgelicht de eerste in een mtervieuw en een vcrg idering de laatste op de e vergadering met ijn oUega samen Was het de voor de rechterzijde droevige mare dat den Briel verloren was gegaan die hen zou warm maakte Had misaehien de herinnering dat meer dandrie eeaweii geleden den Briel óok voord vnjheid veroverd werd en het begin was van de vnjmSking des lands eenigen invloed op de heeren Wiè zal het zeggen Maar de toon kon niet heftiger zyn De heer Kolkman heeft juist dezer dagen nog in de couranten laten zeggen dat hij de overeenkomst ttisachen de vrijzinnigdemocraten en de SBie liberalen met schandalig maar ergerlijk heeft genoemd de heer Talma echter heeft volgens het verslag in d bladen naar aanleiding van die overeenkomst gezegd dat nu het programma van de Vnjzinnig democraten op de studeerkamer van mr Goeman Borgesius in de prullemand zou liggen Van waar toch de boosheid der clencale heeren Dat de voomitstrevenden onder de vnjzinmgen het eens zijn geworden over bereikbare hervormingen die op beider program voorkomen hervormingen die werkehjk zuUen kunnen tot stand gebracht warden ia dat nn in eens zooveel erger dan dat de anti revolutioilnairen die vroeger ïoo fier door mr Groen van Pnnsteren koB verklaren dat in hun isolement hun kracht lag na samengaan met Rome dat vroeger toch zeker met heel liefelijk door dr Kuyper en de zynen werd bejegend Anders heet alles wat links it an een f imilu mid lilicralen iiiiic lilier vl n mij iniugdemoi raten snpiaal deniocrati 11 alle maal mannen aii de roolutie alles h n iot nat Wa irom mogen nu een paar an die neven met een compagniescha i lie ginnen Krgerlijk zegt de heoi Kolkmvi de vrijzinnigdemocraten hadden n li miH ton vereenigi n met desnci ul demociaten Ut was wat andeis geweest Inderdaad dat ou het ook heel wat anders iets dat wel am de kcrkelijki hoeren uiterm ite ou b vallen lu bbon iiuar dat geheel en al te i n dui draad 111 OU zijn giN a in want vrijzmmg deiiimi alen en so laal demotraten ijn dkiurs vimiige vijanden zooals telkens en telkens bhjkt bij debatten bij polemiek liij verkio nigm en men kan liet toih den tnj innigdeinoi raten niet euvel duiden dat ij niet alleen om liet den dencaleii in dm verkiezingsstrijd wat aangenamer te maken ith mot hun principieele tegenstaudei s gaan verbroederen Dat gebuiit niet en kan met gebeuren al voor pillen dcdoriealen het nog oo dikwijls en als de heeren preciGi willen weten waai om iaat dan miiar eens het lioek van pint fii iib ovgt hek Marxisme Ie en dim kunnen ij meteai nog eens leeren w a trom de soilaal denMptratie onniugdijk is De heeren waien dan Upt uit hun hu meur ook de spotkreet in dtn Ui iel langeheven Leve de heidenen amgelie ven zelfs door orthodoxe Ned Hervormden moest het nu liij den heer l almi ontgelden Al de heer Talma am den Mijhnds krijg waarbij de eeiste ma il Hrieilc weid veroverd heelt gedaiht tien lii optiad dm al hem andeis de biteekuiis van dat Leve de heidenen missdiun wd ijn ingevallen Herinnert ich Zijn Welcei waarde mi seinen met dat de toinmalige trijderi voor de vrijheid van giwftin densdieldnaam hun toegeworpen door ISailaimont ce ne sont que des gueux het zijn slechts bedelaars tot eereiiaam kozen en ich geuzen noemden Kii zijn de metclericale ten onzent met eenvoudig weg pagamsten heidenen geiiotinil l n is het nu niet liegrijpelijk dat evenmin als de vroegere Geuzen zuli bedelaars vodden ZIJ die nu den scheldnaam Heidenen naar het hoofd krijgen dien onjuisten naam als eeretitel aanvaarden wetende dat hij onjuist is Is het zoo zonderling dat terwijl kathoheken en protestanten en politiek onderscheid van kerkgelnof hebben ingevoerd de vnj innigen een godsdienst er kennen bov en gdoofsverdeeldheid Ergerlijk ont ettend heetiai de v ersthijnselen waargenomen bij de voomitstrevenden en dom noemt hun voorin hter de bewering van de Imkcr ijde dat het ministerie niets zou gedaan hebben dan het aaiisthaifen van snelvunrgfschut en de tot standbrenging van de nieuwe drankwet Dom I Maar wat het ministerie dan wel verder heeft gedaan wij vernemen het met Uitvoering van woningwet van ongevallenwet van beroepgwet van militiewet allemaal wellen ingediend tot stand gebracht of v oorbi 1 eid door het kabinetPierson raaai zeker met met bekwaamheid uitgevoeid door het zitlende kabinet zouden tker ook kunnen winden aangehaald maar zou hunne aanlialing gestiokt hebben om lauweren te winden om het Itoofd van dr Kujper en de zijmii Zuu de uitïoeiiiig van de kinderwttten hebben kunnen aangehaald wiirden als een voorbeeld van spoed waar deze wett i door het kabmet Pierson in het Staat dilad gein ai ht op dit nugenblik nog met volledig in uit voering kunnen komen 1 ou het oupiaktisdie om olleii met de iiibeiilffletgeving met eenige eer kunnen V ermeld worden Is hetgeen geschied is met de Honger ondelwijswet zoo zeer een bewijs van liet praktisih politiek genie van dr Kuvper dat da 11 op ti roemen valt Ij de wijze waai op int tediiiisUi onderwijs in bi liundi liiig is genouii 11 zoo bij onder lofwaardig f Of de poging tot wijziging van de Gemeentewet of de Lager onderwijs novelle h het uitsti Uen v an de herziening dei Aimrtnret te verdedigen i Wij zouden deze vragen kunnen vermenigvuldigen en WIJ weten dat zij weerklank vinden bij menigeen die ter rediter ijde staat maar wij weten ook dal vele van de fouten die begaan zijii jiiist ein gevolg ijn van de verkeerde tiouw van de jialadijncn van dit ministerie Nooit bei It eenig ministerie gedweeër meerder luid geliad Van oppositie nimmer een spoor verti ouwen en nog eens v ei trouwen was steeds het waihtwooid au oppositie om des beginsels wille was sleilits iiij en man ooit sprake en deze werd deswege in dm ban gedaan Dit nu IS al mede de ooi zaak van het weinige wat tot stand kwam Wanneer het ministerie geweten had dat 6ok de vrienden het op de vingers keken zou het veel sterker hebben ge staan dan het thans doel De zekerheid dat alles wel gedaan m ontzenuwt de kritiek vooral de humane kritiek van den vriend staalt De vucnd die mij mijn feilen toont heeft op mijn hart een groot vermogen hoort men telkens aanhalen maar in de praktyk blijkt daarvan niet veel integendeel veelal wordt kritiek slecht opgenomen en dit schijnt de rechterzijde te hebben teruggehouden om aan Ie diingen op sneller afdoening van rijp geweiden iervormingen op terughouden van onrijpe Nu het te laat is doen zirb teekenen voor van beiouw Toen de Drankwet tot het monster vol plagerijen was geworden dat het i tot een doolhof waarin niemand den weg weet heeft de linkerzijde voortdurend gewaarschuwd haar met aan te nemen Toch ia men doorgegaan en nu de klachten van de V ergunmnghouders opkomen wie neemt het nu voor hen op De rechterzijde beproeft het men zie het jongste debat in de Eerste Kamer waar de heeren Vermeulen Ilovj Bevers en van der Biesen om strijd hel opnemen voor een tailde mtvoemig der vet velker doil toih juist IS iini lilt aantal veiguiiningliouders te vermiiiduen Wal dus tot stand gebradit is munt uit door slechte kwaiitnt en de restvan bet legeeiingsprogramma nog met tol stand gebradit ie daai liet resultaat Het heet nn dat dit progranima voor minstens 8 jaai bestemd was Hut is mogelijk maar hoe kwam men iian een termijn van 8 jaar Hei It hier ooit een ministerie S jaar gezeten Zelfs bet vorige I hnstclijke Immers neen en hoe kon dan dit kabinet op een langer leven rekenen dan Hn wetgevende penode Men zegt nu dal die te kort is want welnu moge dit zoo zijn dan zou ook dit een reden ijii om ovei te gaan tol Jrondwutshefriemng en dus geen reden om te tooi nen tegi ii de partijen die haar aan de orde stelden integendeel juist voor wie goed nadenkt een reden m hun succes toe tt weusihen en althans met te v ei ketteren Waar de pwiirijiieele demon alen ter rei hterzijde toi li linn imugste overtuiging wei met zullin hebben verloren zou het liun goed ziju om eens los te raken van den band die hen als een deel dei regeeniigspartij omsloot n om zicli zelf weer eens ernstig te beproeien wellicht keel en zij dan ttiug tot de tijden van 1891 toen ook hun di borst blijde zwol van V rijlieidsliist toen hun hart zwol liij de gedaihte aan hetgeen te doen was voor het arme volk aan bef di dat ook de Staat nog kan doen vooi moet viijliiid meer reibt meer wcivaait Daarom zal de kominile stiijd ook VOOI hen van gewidit zijii want als ernstige manmn die ij zijn zullen zij waniieir ZIJ weer vrij ijii zidi tdkens afviageii heb ik waarlijk het iK grepeu onlang ZIJ idi onder den ban bevinden van l én te moeien zijn met conservatieven van alle gading kunnin zij iih die viaag niet geheel onbevangen stellen want de loalitie heeft iiare eischcn unmers het bior moet m stand worden geil oudi n Wat een band met loiiservatieven beteekent weten wij vrijzinmg deinocraten het best Wij hebben m 1901 er het isolement om verkozen en de grievende benaming van sdieurmukers ii om gedragen Nu oii e vroegere vrienden giloiititd door een strijd weer tot ons koineii om demotratisdie eischen met on te verwe enlijken nu slaan wij de hand m de hand Irouw uilen wij den strijd strijden maar hoog houden wy onze idealen Ons program ia in geen prullemand teredit gekomen maar het is getdeven de lielijdems van de politieke beginstden waarnaar wy leven Dit programma dat wy handhaven hopen wy punt voor punt te veiwi inlylten vertrouwende op den pralrtischen vnjheidslievenden geest des volks En hel volk zal vertrouwen geven aan wie het elf durft vertrouwen Waartoe blinde gezagstheoneiin v oeren heeft Kaïland ons nog dezer dagen liewezen alleen een goi d gei i geld kiesrei ht kan een goode regeering geven en dun landsvrede duur aam beveiligen Daarom is dit onze eerste eisch gcy