Goudsche Courant, maandag 20 februari 1905

1 No 0051 DinsclAg 21 Februari 1005 44ste Jaarirariir fiOMCHE mum jyietiws en AdrerfpnUehlnd foor Goud en Omstreken l eli loon 11 8t 13e Uitgave dezer ouraiil geschiedt dagelijks met iiilzoiideiiiig nn Zon en Feestdagen De prijs per drie iiiiiaiideii i s 1 25 iraneo per po st 1 70 Afzonderlijke Noniniers V IJ F C K N T K N Tcleloon u 83 A I V K U T E N T 1 E N worden gepliatsf van I 5 1 egels è ÖO Centen iedere regel meer 10 Centen Graote letters wcjrden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur les raid l beveelt het hoofd daarop ann do kinderen De onderwijzer daar tegen in Leien op tafel 1 Zoo een paar malen waarna liet hpofd om in tegenwoordigheid der kinderen de kwtsüe niet op de spits te drijven het lokaal verlaat De onderwijzer is daarna op klacht van liet hoofd wegena iusnbordinatie geschorst BEÏÏES VAN EOTTEEDAM VKIJDAÖ 3 FKB L K H K StaattleenUKjen PoBTuaiL Oblig 3e Serie fr WO 3 59 Oblig 3e Serie fr 2 500 B 59 KosLAUD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 i AziE Japan Obligatien 1899 i 74V 74 COLDHBU Geconsolideerde Bui tenlandsche Schald Recepia L 100 IV 24 i Hypotheek Bank€nPandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rolterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelijke Hypb 4 99 Pandb UtrechtBChe Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewij en van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotbeekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 Spoorwegleeningen Italië Oblig ZoidItaliaanscheSpw MiJ A H 367 Premieleeningen bm oiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Seheipmxart Maattchappijen Aapd Holland Gnlf Stv Mij 35 DivereenMij tot Eipl Laan vanMeerdervoort 1902 4 89 OPRUIMING van MANTELS Costumes Japonstoffen Bloiiseii relgiioir § en PELTERiJE tot zeer veel verminderde prijzen 4 rjro re ¥ J7iffi ds Burg rllJke 8t and GEBOREN 14 Pebr Gerardus Authonins nders H M O de Moree en P F Smits 15 Johannes Pieter onders J J vanWijngaarden en C Reinders GiliaraAlbcrtnï ouders P van Leest on C M Pol 16 Pieter ouders P Loendersloot en M T Bakker Willem oudiTS P van derKIcijn en J van der Sloot 18 Pieternella ouders P van dor Laan en J Zuidam Cornells ouders J van der Klei en T vander Ham OVERLEDEN 16 Febr B C Scharloo 10 m C de Groot 80 j J Glas hoisvr van J van Roon 63 j ONDERTROUWD 17 Febr W de Jong en S van Herk A Leimond te Haastrecht en A Blom AOVi iMEi TIEt 3 Het bcite oniehadelyfctte en c makkelykflte poetatnlddet voor Heerea tn vooral d mei en KindencbotnwBrk la de Appretuur tui C M MHIttr C Bwlill BBith Str 14 MenIetttiO d I naam en fabrielutnerk op naan Wwknekur fey HMr li fcwK w ii w w w ww MPii i Ca é HariDODie SPECIALITEIT in iWuiichener Löwenbraii m vercerend hraoek zich sleeils aanbevelend H al VOor uitvoeringen partije Ti verkoopingen enz disponibel J WOUDENBERG A BLUYSSEN ZONEN de ee ilge fabnkanlen die rechtstreeks aan particulieren verltoopen tot fabrleksprUzen in 140 eigen winkels geven van af heden de volgende nieuice Japauêche artikelen cadeau Hangétagères voor 3 5 en 9 bons Blaadjes voor 1 bon Cbocoladeketels voor 10 bons Blik en Vegers voor 3 bons Broodbakjes voor 2 bons Presenteerblaadjes voor 3 bons Stellen Vazen 5de ligl voor 20 bons Diverse Vazen voor 3 tot en met 23 bons p paar Koppen en bakken voor 1 j tot en met 4 bons Verder de bekende Japanscbe artikelen Om Natuurboter te vervangen mets beter dan m mn m m in pakjes van P 46 c p pond en uitgewogen il 6B en 60 c p anderhalf pond Neemt proef met Harijarincprijzcii 42 50 en 44 c p andel half pond onze bijzonder lekkere mnu urn in pakjes van Va P 60 c p pond en verderuitgewogen k 54 52 46 en 38 c p pond Van ai heden verkrijgbaar 28 c p pond piiïVo VomÜnde 1 118 met V groene bon of direct cadeau l Jiyuujuuci a ö Verkoopen uitsluitend iste kwaliteit Goiidsclie Kaas k 48 en 38 c en echte LoidBCbe kaas a 35 c p pond Probeert onze overheerlijke TUecëii in zakjes van i ons i 20 en 16 c Ocie kwaliteiten worden overal met 35 en 20 c betaald TOCCIFTEl Od anderhall pond DeODSChe Mélange of Margarine een heele groene bon Op een pond Natuurboter of HoUandsohe Melange een halve groen bon Op een pond Kaas een halve groene bon u Op de kwaliteiten Koffie Extra No i No j en No 4 een heele en op kwahteit No 5 een halic groene bon 5 Leêge Theezakjes goed voor een heelen groenen bon Gratis Aandeefen in bekngrijke verlotingen Te GOUDA alleen Wijdstraat 157 door raser dnn duizend aanzienlijke proltBSoren en geneeshecron beproefd voorgescliraven en aanbevolen I Bti het pirt Uek s lert 26 jaren geliefd als zgnde het beêtef ffoedkoopate un onêChuAei kêlê Bloedreinigings en Laxeermiddel en verkozen boven Zouten Droppels Mengiels Mineraalwateren enz en ïulksom hare aangename uilwerking 1 Men hoeie uteh voor namaak Iedere doo moet het teettelljk aereaiMtreet de hanileUmerk naraelSk het will krulê In h t rooUe Zeld mei de haudteekening HIckard Hraudl dragen ÊÊootditevoti f K van Hanlen Holff Hellerdam Zg lün verkrijgbaar in doosjes i 70 Centi geen kleinere en wel te Ooopa bji WOLFF Co ADYEETMTIM in alle Couranten worden aangenomen door het AdverteoUe Bureaa vao A BUIi kNAN ZUON Onnavolgbaar zjn thans door nieuw gevonden toepasiingen onze In oi ever getchtlderde forIrcllen Pelnture Hogaerla Zg geren kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtaigs zich geen imitaties voor de echie te ontvangen Oeïll Prgscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratü op annvia ig Boxtel a HOG A K HTS Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zgn ftlkor zgn wil daBchtn Eikel ClUnu te outrangen leaanibs gesteld en na Vele pr x iomingen in den handel gekomen ondei deii naun des oitvinders Dr Miohaells verrtirdigd op de beste uiacUnee het wcnldberoemde Mabblissement van Qebi StoUwarck t Keulen iachs Bikel Cacao In vierkanten bHsaeï Deze Eikel Cicao ia met melk gakookt eu aingentme gezande drank TKir d Miykscb gebruik een 1 2 theele Tan t poeder Toor een Itop Chocolate Alt geneeakracfctige drank by aval Tan dkrrhee slechts met water te gabroiken Verkrijgbaar by de Toomaaaila B il Apetliekars ens t 1 80 o 0 90 i B5 Qeneraalvartog nwoordig r sor land Julius MattenklwH Vmnterdam Kalvestrait Ui Zenuw en ilaagplijders trordt ttit orertuiging als een werkelgke halpin den nood het boek aanbevolen Over dl geheels aardt verspreü Heerlijk verfrisscU Conserveert de handen I Volgens den hedendaagsdien stand der wetenschap is Odol dervi Na ontvangst van adres per briefkaartivorJt l t boekje iranco per post toegezonden door BLOKPOEL S Roekb Zaltbomraol voorde verzorging van mond en tanden Alleen SËbf n sDze Pal gntFlaüBna Aleuw anovertralten i rof Dr Liobera welbekend I Ml Ailaen echt met P l iek n a k b I tot voortdorende radicale en zekere genezing van alle uUn de meeit hardnekkige xenuuf Miekterif Tooral ontitaan door afdwalingeo op jengdigen leeftgd ta ifenezing van elke iwakte Bleek idcht Benaawdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte BpfliTerteridg Onrermo n Inipotenï PoUntione en üitToerige proHpeotnEunn lij fcr euïh fl 1 fl S fl S i dubbele l eeh II c Cenirail Depdt Matth v d Tegt Zaltboame Dcpólfl M Cléban k Co Botterdau F Happel t Qravenhage T IlalnimRi de Jong J Qeo Bott rdaM VVrlff k Üo aou la on bÜ sUe drotcisten HüiU iilaii t cti Overzicht leiiciaul Koeropnlkine seinde den lOen Ffbniari In vcibarid met het bg mji ingekomen beiirhl diil aan de spoorlijn Goenssoelin Koenlfji nzi in Mongolië een groot aaiilnl Tsütügutv cn onder aanvoering van Japanners zich conci ntreorde belastte ik dt ii ll ii Fibnuii een afdeeling van da grt ri gaide onder generaal Lenizky met een verkenningstocht Generaal Leni ky hoorende dat op do brug by Fonsitoon den 12en een aiinval gedaan was viel de Japanneis en Tsoengoczen aan en dreei hen uiteen Geduiende de In de jongste hyeenkomst van den ministerraad te Petetsborg over punt 2 van de hervoimiiigsoekase van 25 Dec 1904 betredende het bestnar van plaatfielgke weldadigheidsinstellingen werd besloten Ie over te gaan tot uitwerking van het wetsontwerp belreflendo dit pant en daaraan de provinciale en stedelijke autoriteiten te doen deelnemen 2e niet het uitwerken van het wetsontwerp tot reorganisatie van de provinciale en stedelijke besluieii twee commissies te belasten die lol dit byzonder doel te Petersburg onder vüoizltterschap van een door den Tsaar aan te wyzen persoon te Petersborg zullen gevormd worden In deze commissies zullen als leden zitting hebben personen dii daartoe aangewezen zullen worden door de chefs der bestuursafdeelingen die daarbij bcirokken zijn en verder diegenen die uit 1 6 provinciale en stedelijke besturen zullen gekozen worden Hedenmiddag had op de aanlegplnats by fiibi Eybat een ontploffing plaats op een nnpbtascliip Vijl in de nabijheid liggende schepen geraakten in brand evenals de aanlegplaals Het gerucht loopt dat 20 personen omgekomen zyn Ëen ontzettenden indruk in en buiten Rusland zal het bericht maken van den I tiJILLETOX 1 ss s s 92 0w stilzwijgen en uw verlegenheid ineend Cameron bewijzen my 6f dat go niets zijt te weten gekomen óf dat ge niets goeds hebt te verklaren Welna ik moet u zeggen dat ik daarop was voorbereid Wat go daar veronderstelt antwoordde de Lairis en hy deed het met een afgewend gelaat is niet geheel juist Ik heb wel iets gehoord maar dat is nog zeer Tnag Cameron vertoonde het auwe glimlachje Tan den man di by zich zelf zegt Men zoekt naar woorden om de waarheid aie al te wreed zou zyn althans een weinig te verbloemen Ik bea evenwel nagenoeg verzekerd hernam de Lairis voor wien de betoekenis van het Sauwe lachjo geen geheim was geweest ik ben nagenoeg verzekerd dat ik nu reeds op h t punt sta het beoogde doel te zullen bereiken Ja P Welna spreek dan ronduit I Uit het door mg iogestald onderzoek blijkt plotselingen gewelddadigen dood van Grootvorst Sergius den oom van den Tsaar Evenals zyn yader Alexander II is Grootvorst Sergius gevallen als slachtoffer van een bom door samenzweerders onder zyn rijtuig geworpen en het is wel opmerkelijk dat de binnenlandsche toestand van Rusland toen en tlians zoo menig punt v in vergelijking aanbiedt Toen Tsaar Alexander doü 13 Maart 1881 als offer van den aanslag der Nihilisten viel was in Rusland liet wanbeheer en de willekeur van het bureaucratische systeem door den oorlog met Turkye duidelijk aan den dag gekomen en overal werd de overtuiging uitgesproken dat slechts een grondwet en een parlement Honland uit dien ongelukkigen toestand kon redden Op de schrijftafel van den Tsaar lag toen het ontwerp voor een Ru sische grondwet door Loris Melikof uitgewerkt Naar later gemeld werd had dit plan do goedkeuring van den T aar verworven en zou het door hem ondeiteckend en uitgevaardigd worden De bom onder zyn rijtuig geworpen vernietigde do hoop daarop Do reactie vierde haar grootste triomfen met elk liberaal begiip vclieen het voorgoed gedaan in Rusland De regeering kende geen ander doel dan de onderdrukking en veriiiotiging van elk sprankje vrijheidsbegrip dan de bevordering van het Autocratisch beginsel Van den dood van Tsaar Alexander II begint in de geschioJonis van Rusland de mystieke macht van Pobjedonoslzof op religieus gebied en de oud Russischo reactie op politiek gebied die in Plehwe e tyd haar toppunt bereikte De vryzinnige denkbeelden van den Tsaar bevrijder worden tor zijde geschoven zijn grootsch werk de opheffing der lyfeigenschap word voltooid in een geest die niet de yne was en de daaraan vastgeknoopte gedeeltelijke antonomie der Zemstvos werd in een vorm gegoten waardoor de bureaucratie nog vaster voet kreeg in het Russische volksleven De vijf en twintig jaren die sedert voorbijgingen behooren tot de noodlottigste in de Russische gescliiedenie en daaidoor hebben ziJ er tevens toe bijgedragen om de ontevredenheid en de verbittering te doen toenemen en zy n zy de reohtstraeksche oor zaken van den tegenwoordigen toestand Vrijdag is het nieuwe Hongaarsche parlement bijeengekomen Te Boedapest heorschte groote belangstelling een dichte menigte stond voor het parlementsgebouw en begroette de afgevaardigden van de Onafhankelijkheidsparty mot Eljèn kreten die van de Tisza groep met Pereat geroep dit Het was wel degelyk op aanwijzing van het Spaansche gouvernement dat er plotseling een einde werd gemaakt aan alle vervolgingen tegen uw persoon Ja dat was na te gaan I Het kon niet anders Ik geef t u onmiddellijk gewonnen doch wat we niet hadden kunnen nagaan wat we niet wisten of vermoedden is dat het onverwachtte be sluit van het Spaanschu gonver neinent werd genomen op advies van een hooggeplaatst persoon in Frankryk In Frankrijk P herhaalde Cameron 6én verbazing Dat is niet mogelijk Het schgiit niettemin zeker te zyn Zijn naam P Mij onbekend Dan is t evengoed alsof ge niets vernomen hadt Boiendien komt die zaak mij zoo onwaarschijnlijk voor dat ik weigeren moet ze te gelooven Met uw wslnemeu wat ik weet weet ik zeker Weet ge dat zeker P Ik heb alle redenen om het aan te nemen En die man zon om heel particuliere redenen n een zeer kwaad hart toedragen Iemand in Frankrijk te Fary s die mü een kwaad hart zon toedragen P Ja juiit Als oudste lid was de 92 jarige aanhanger van Kossuth Jozef Madarasz die sedert 70 jaren lid van het Hongaarsche parlement is president der vergadering Zjjn kleinzoon en naamgenoot de 25 jarige Jozef Madarasz do jpugste Hongaarsche volksvertegenwoordige werd onder luide geestdriftige toejnichin en voorloopig tot secretaris aangewezen Hét eerste werk van den president was de tolgende verklaring af te leggen met Inidé stemme geuit Voordat ik den preside tszctel inneem moet ik vooraf alles wat hier in het huis van welke zjjde ook ondernomen is tegen do GroSdwet en het reglement van orde als onwettig en ongeldig verklaren Ik zal dus do vergaderingen leiden vulgeus de bepalingen van het onde eenig geldige reglement Dozo verklaring waardoor de oude Madarasz do lex Daniol en alles wat daarmede in verband staat mot een enkele beweging naar hot archief verwees werd door de verbonden meerdorheidsgroepen met luide inslemming ontvangen Toen hg eindelijk de stilte hersteld had ging Madarasz voort De natie heeft haar oordeel reeds uitgesproken het is than i do taak van h t Hals soaverein te oordeelon over doeden en levenden Van alle zyden werd geroepen Men moet de misdadigers openlyk in staat van beschuldiging stellen 1 Pogingen van liberale zjjde aangewend om te protesteeren tegen deze opvattingen werden door het ramoer van de verbonden partyen overschreeuwd De zitting die slechts zeer kort duurde zal naar uit Boedapest gemeld wordt slechts strekken om de onderhandelingen over het beëindigen van de crisis te bemoeilijken Want het is gebleken dat in de thans opgetreden kamermeerderheid de uiterste elementen den boventoon voeren en dat de gematigde partijleiders niet in staat zijn hun invloed te doen zegevieren De Fransche minister van marine heeft aan de bladen een officieele mededeeling gedaan betreffende de Znidpool expeditie Charcot Daarin zegt hjj dat do omstandigheid dat het Argentjjnsche schip ürngnay geen enkel spoor van de Charcotexpeditie gevonden heeft noch op het eiland Deception noch op het Wiencke eiland volstrekt geen bewjjs is dat de expeditie is verongelukt Toen de leider Charcot op i Dec 1903 zyn programma opstelde heeft bij zeer wel de mogelijkheid voorzien dat hjj geen van beide eilanden zou aandoen HiJ kondigde daaron ook aan dat hjj op Het is niet te gelooven ik had hier met niemand omgang Toch bestaat de kans dat gij zonder het te willen of te weten iemand gekwetst of geërgerd hebt Nog eens dat geloof ik niet Buiten n een vertrouwd vriand buiten André Berlon die geen oogenblik hoeft opgehouden my liet te hebben en te achten en buiten de enkele leerlingen wien ik om te kunnen lev n les heb gegeven ip de wiskunde en in het Spaanscb ken ik hier geen levende ziel en ik heb geen woord gezegd geen handeling gedaan om iemand ook maar eenigszins te benadeelen of te verbitteren De Lairis begon het zeer warm te krjjgen Ga alles eens goed in uw gedachten na zeide hij Vergeet go niet een enkele omstandigheid P Ja verder ben ik ook nog in aanraking geweest mat den heer d Orviiliers en ge weet onder welke omstandigheden Ja juist zeide de jonge man met iets haperends in zgn stem Maar die is tegen mjj de beleefdheijd zelve geweest Een oogenblik heb ik werkelijk aan een gevoel van sympathie van zgn kant kannen denken En doet ge dat nu niet meer P vroeg deLairis haastig Hoe vraagt ge dat zoo P een der eilanden Wiencke Pitt of Adelaide zoo mogelijk bericht zou achterlaten waar hjj zijn winterkwartier vestigen zou Er is dus niets vreemds in dat de ürugay de Francais niet op het spoor is kunnen komen Daarbij komt nog dat de heer Charcot van te voren aangekondigd heelt waarschijnlijk eerst in April van dit jaar terug te zullen keeren Ten slotte dient nog opge merkt te worden dat luitenant Matha van de Fran ai3 in zijn laatste brieven de uitstekende regeling van de expeditie en de groote geschiktheid van het vaartuig voor een dergelyke onderneming geroemd heeft Er is dus geen reden zegt de minister om zich ongerust te maken over het lot van onze dappere landgenooten Verspreide Berichten FBiNKBIJK De Senaat heelt alle artikelen van het wetsontwerp op den tweejirigon diensttijd aangenoraen De minister van oorlog sprak breedvoerig over de goede gevolgen die deze wet hebben zal op sociaal en militair gebied Do verschillende wijzigingen door den Senaat aangebracht zullen nu in do Kamer besproken worden Het Kamerlid Grosjean heeft een schryven gericht aan den minister van openbaro werken Gauthier waarin hij wjjst op do noodzakelijkheid een verbinding tot stand te brengen tnsachen het zuid oostelijk spoorwegnet van Frankryk en don Siinplontnnnel Voor een onderzoek in deze ijnaestie werd in Mei 1901 reeds een huiten parlementaire Grosjeon nog niets tot stand braclit Thans vraagt hjj een crediet van vier tot vyl inillioen francs voor spoorwegaanleg om de belangen van het Fransche handelsverkeer in het zuiden te verzekeren DuiTSCHLAND De gemeouteraad van Fiirth verwierp het sociaal democratischo voorstel om 20Ü0 mk aan do naar den arbeid teruggekeerde mijnwerkers te schenken vóór stemden alleen do 5 sociaal democraten Daarentegen is in de zitting van den gemeenteraad van Stuttgart een dergelijk voorstel van soci aaldemocratische zijde om den arbeiders in het Ruhrgebied 5000 mk te schenken met 11 tegen 6 stemmen aangenomen Enoeluid De postmeester generaal heeft met de telefoonmaatschappij een overeenkomst ge Ik weet het niet I We zjjn samen aan t zoeken Do heer d Orviiliers is tot het einde toe geheel in de vormen tegenover mij gebleven En zoo zijn manieren de laatste maal dat ik hem zag zgn blik en zjjn houding een zeker gevoel van wrevel by mij opwekten en mü een zekere onrust veroorzaakten JaP Zoo ik sinds dat oogenblik met smart het loit heb moeten constaleeren dat hij elke ontmoeting met mü hardnekkig weigerde Welnu P Ben ik door het een met hel ander tot de slotsom geraakt dat de heer d Orviiliers gewaarschuwd door mgn vyanden de alge meene dwaling moet deolen en dat by mg schuldig wanend aan een verraad waarvoor geen rechtbank mg had te straffen ook niet verder met mg in Aanraking had willen komen dan zün plicht al rechter hem had voorgeschreven De Lairis zweeg zonder zgn vriend te durven aanzien Deelt gy die meening misschien niet vroeg Cameron hem En zondt gg eenige redenen hebben om ingnheer d Orviiliers te te verdenken P W wft vermlgd