Goudsche Courant, woensdag 22 februari 1905

die door erlenis bjj Teratorl ol testament niet overgetchreven zjjn geweest de KanTrager moet alsdan de erflaters aanduiden op gevaar al bet onderzoek van den bewaarder opgeschort te ilen Eindeljjk komt er nog bg bron van aarzelingen vergissingen verwikkelingen de geljjklaidendheid der namen en liet leit dat bet goed loowel als de persoon niet op alle pnnten en op dezelfde wgze in de desbetreffende akten ziJn omschreven In het voorgestelde wetsontwerp kunnen de schepen die onder Belgische vlag varen of die in België in aanbouw zgn op aanvraag der belanghebbenden worden ingeschreven op het kantoor van bewaring der hypotheken te Antwerpen Op overlegt ing van het certificaat van scheepsmeting indien het schip al gebouwd op verloon van een een voudig rakwest zoo het vaartuig in aanbouw is opent do bewaarder in een bijzonder register eene rekening op naam van het schip Van dat oogenblik af is het vaartuig geïndividualiseerd Op dit register worden voorts ingeschreven alle akten die aan de pnblieiteit moeten worden onderworpen voor de veiligheid van het crediet en de bescherming der belangen van derden Het register der overschrijvingen dat dor inschrijvingen het register der dagvaardingen en beslagleggingen het repertorium maken dus plaats voor één enkel rejfister dat in het vervolg in zijne aanteekeningen gansch de juridische geschiedenis zal geven van het va irtaig van den dalnm der inschrijving af Het nieuwe stelsel dat men zal invoeren is dos heel wat eenvoudiger dan het oude De positie van het ministerie Villaverde schijnt in de laatste dagen eer sterker dan zwakker te worden Nu de eerste verontwaardiging over het uitstellen van de bijeen roeping der Cortes is gelucht komen de conservatieven tot inkeer Zj bedenken dat de val van Villaverde vermoedelgk aanstonds zal leiden tot het optreden van een liberaal ministerie en daar zijn zij ook niet op ge stetd Alleen de groep van Maura die om en bS de dertig aanhangers telt in do Kamer blijft hevig tegen Villaverde s handeiwgze gekant Maura is echter een oud liberaal die even voor het heengaan van Sagasla met een aantal volgelingen is overgeloopen naar de conservatieven omdat onder Sagasta de staatskoets geheel stilstond £ en conservatief in den zin van behoudsman is Maura dus eigenlijk niet Trouwens mag men het woord conservattef in de Spaanscbe politiek over t algemeen niet letterlijk opvatten Maar Silvela de machtigste figuur van de conservatieve staatslieden gelooft dat het ministerie het wel uit zal houden en dat het inderdaad zaak is dat de begrooting voor 1906 met zorg worde voorbereid Hy denkt dat de Cortes in April bijeengeroepen zulten worden en daar is hg blijkbaar tevreden mee Na een tijd van vergaderen van April tot in bet laatst van Mui zou de Cortes uiteengaan en koning Alphonsus zon dan rustig op reis kunnen gaan naar het buitenland Verspreide Berichten Fbaxeruk In de plaats van den algevaardigde AudifIred dio thans deel uitmaakt van den Senaat is tot lid van de parlementaire concordaatscommissis gekozen de ex minister Mongeot In deze commissie was tol nu toe slechts één stem neerderheid voor de scheiding van kerk en staat thans is de verhouding geworden 18 voor 15 tegen de scheiding l er gelegenheid van het huwelgk van zijn zoon heeft baron Alpbonse de Rotschild aan de Parijscho armen honderd duizend francs geschonken BELaiB Dit Charleroi ordt van Zaterdag gemeld dat dien dag de staking onder de kolenwerkcrs zich weer had uitgebreid In de andere stakingadistricten was de toestand onveranderd DUITSCHHIID De moord op grootvorst Sergius heeft naar de Köln Ztg uit Kiel verneemt prins en prinses Heinrich van Pruisen in diepen rouw gedompeld Alle voor deze maand en de volgende maand aangekondigde feesten zullen niet plaats hebben Prinses Heinrich is een zuster van de gemalin van den vermoorden grootvorst j OOSTBKEIJK HOSOAEUII De sociaal democratische partij ii Hongarije besloot op den diig van het optreden van het nieuwe kabinet 50 000 arbeiders te doen postvatten voor bet parlementsgebouw en den president der Kamer een petitie te overhandigen w iarin ht rinnord wordt aan de gedane belofte van algemeen kiesrecht Mocht da politie deze mnesabetooging verbieden dan zal do optocht in groepjes plaats hebben De arbeiders zulten voor het tot stand komen van deze manifestatie twee nn n vrg vragen Italiï jr Ook de koningen van Spanje en Portugal hebben Victor Emanuel gelnkgfcwenscht met het door hem genomen initiatief tot het oprichten van een internationaal landbonw instituut Koning Victor Emauuel zond een telegram van dankbetuiging EHOBLiaO Te Calcutta is aangekomen Tongschavys die als CbineMche commissaris met do regeering van Engelsch lndië zal onderhandelen over de toestemming van China tot het verdrag met Thibet BULOAEUE Het handelsverdrag met Rusland is lot stand gekomen Te Sofia doet het geracht de ronde dat eenige dagen geleden een Bnlgaarscho bende onder aanvoering van Christo Babe in een hevig gevecht gewikkeld werd met Tnrksche troepen waarbij aan beide zijden vele m l n vielen Ook Habo zon in den itrijd gesneuveiü zgn BINNENLAND Het liberaal manifest Het Vaderland maakt eenige kantteekeningen by het vrg liberaal advies In de eerste plaats merkt dit blad op dat niet alten die nocli tot de Liberale Unie noch tot den Vijjz Dera Bond behooren het goed keuren dut de alliantie dezer beide groepen een liberale mededingster naast zich krggt die maar ten deele als modestandste r is te beschouwen Op te merken valt verder nog dat mr S van Houten wèt zijn naam tan hot advies heelt geleend maar niet deel zal uitmaken van de Commissie van Advies Voor de onderstelling dat deze staatsman liever de hnnden vrö hield voor zgn eigen liberaal strgd en werkprogram en dat de overige adviseurs ongaarne hun raadgevingen zagen ontaarden ill een inter liberaal strgdprogram is iets te zoggen Vooral wanneer men van den inhoud dor Zaterdagsche circulaire kennis neemt Haar stellers immers verklaren zich verplicht te achten front te maken tegen do huidige regeeringsmeerderheid zoowel zelfstandig als met handhaving van eigen standpunt door het verleeneii van steun aan vrijzinnige candidaten der linkerzijde die niet tot hun naaste geestverwanten behooren Of dit den heer Van Houten die onafgebroken zich vermeit niet in he steunen van maar in het stoken togen vrijzinnigen die nÏLt tot zgn naaste geestverwanten bel ooren uit het hart gesprolcen is mag worden be twijleld In zake kiesrecht en belastingen zoo merkt Het Vaderland verder op is het manifest duidelijk genoeg Maar hoe staat het met de paragraat die over sociale wetgeving handelt en die inzonderheid de arbeiders verzekeringswetgeving noemt Een woordje ontbreekt hier dat in het program van Unie en Bond wél voorkomt het adjafctiof verplicht Tusschen verplichte en vrgwillige verzekering verzuimt h i ood libuiaal advies partij te kiezen Vooral is dit te betreuren nu deze heeren uitdrukkelijk de hand uitstaken ter samenwerking met Unie liberalen en vrijzinnigdemocraten edoch met handhaving Yan eigen standpunt Uit iiit iid mits dan ook klare wijn geschonked worde en niet verzwegen wat in zake de arbeidersverzekering hun standpunt is Er blijft hier een raadsel om oplossing vragen De liberalon onder mr Tydeman achten kennelijk den verderen opbouw van sociale wetgcvine een dringender zaak dan de wegruiming dei beletselen die de Grondwet bevat tegen de vrgheid van den wetgever op kiesrechtterrein Socialo wetten achten zij belangrijker dan kieswetten Maar dit verhindert hen niet zich onderling aaneen te sluiten op een program dat het belangrijkst vraagpunt der sociale wetgeving geheel onbeslist laat torwg l zij terug bigven hniveren van bondgenootschappelijke samenwerking met vrijzinnigen die met uitbreiding van kiesrecht volgens rar Tydeman en de sijnen een zooveel minder belangrijke aangelegenheid iets sneller te werk willen gaan dan zy Hadden ziJ kleur bekend in lake den verzekeringsdwang zg zouden meer nog dan reeds nu door hun in verzoenende toon gestelde manifest geschiedde tot samenwerking der vrgzinnigenl van alle gading den weg hebben gebaand Voor samenwerking immers is in de eerste plaats noodig dat men wete wat men aan elkander hoeft De 119e algemeene vergadering der Maat Bchappg tot Nut van t Algemeen zal gehouden worden te Amsterdam op Woensdag 26 April e k onder voorzitterschap van prof mr J F Hduwing Behalve voorstellen van het hoofdbestuur ter verdere uitvoering en hernieuwing van vroeger genomen besluiten worden de volgende nieuwe voorstellen gedaan A Voorstellen van het hoofdbestnnr lo Het hoofdbestuur te machtigen zich met een adres te wenden tot de volksvertegenwoordiging waarin de bezwaren der Maatschappij tegen het wetsvoorstel tot wijziging der wet op het lager onderwij s oiteengez t in het laiiuarinuminer der Mededeelingen blz 49 55 worden aringewezen on do we isch wordt uitgesproken dat de Tweede Kamer het voorstel niet aannemo 2o In het te vormen waarborgfonds tot het dekken der onvermijdelijke kosten van het vanwege de Nationale Vereeniging voor handeUonderwgi in 1906 te houden congres van handolsleeraren bij te dragen tot een maximum van f 500 in dier voege dat van dit bedrag zooveel zal worden uitgekeerd als na afloop van hot congres noodig blgken zal 3o Het hoolilbeslour tu m tctitigen het eigen jjobouw der Maatschappij 27 Kloveiiierbburgwal te verkoopen het bureau der Maatschappij en de vergaderingen van hoofdbestuur en commissies over te brongc n naar to huren lokalen en aan den algeineenen secretaris een vergoeding voor gemis van vrge woning te geven ingeval een en ander kan gescliieden zonder geldelgk nadeel voor de Maatschappij 4ii Voor het dienstjaar 1905 06 oen bedrag van 1 500 beschikbaar te stellen ten einde aan liet hoofdbestuur de gelegenheid te geven aan te koopen de noodige exemplaren van die werken door de Maalschappg voor goede en goedkoope lectuur uit te geven welke geschikt zullen geoordeeld worden voor volksbibliotheken of bibliotheken voor jongelieden en van deze werken waarvan do titels in de Mededeelingen zullen worden bekend gemaakt op verzoek van do departementen een exemplaar kosteloos aan deze toe te zenden ten behoeve van hun respectieve bibliothetten 5o Het hoofdbestuur op te dragen het bevorderen van de oprichting van herstellingsoorden in den zin van de Duitsche ïenefiungsheime door de departementen opgerichte en bestuurde vereenigingen en voor subsidies tot dat doet onder voorwaarden door het huofdbesluur vast te stellen voor het dienstjaar 1905 1906 beschikbaar te stellen f 600 6o Aan het hoofdbestuur op te dragen moreelen en c q flnancieclen steun te ver leenen op voorwaarden door het tiooldbestuur vast te stellen aan departementen en mede door departementen opgerichte en bestnurde vereenigingen die pogingen aanwenden om speelterreineit beschikbaar te stellen en wel voornamelijk door aan het vormen van leiders voor de spelen bevorderlijk te zgn en behulpzaam te wezen bg het aanschaffen van speetgereêdschappen en voor een en ander op de begroeting 19061906 beschikbaar te stollen f 600 Voorstel van het departement Lochem De algemeene vergadering nuodige het hoofdbestuur uit lo een prgsvraag ntt te schrijven voor een zoo eenvoudig mngelgk Volkssanatorium voor lijders aan tuberculose van 100 patiënten met indiening van ptan gedetailleerde opgaaf van kosten van bouw en exploitatie benevens berekening van de verplegingskosten per dag en per persoon 2o voor de kosten van een commissie van deskundigen ter lormnleoring en beoordeeliiig der prgsvraag en tevens voor een ol meer prijzen aan de best gekeurde antwoorden een bedrag beschikbaar te stellen van 1600 Gemeng de Berichten Men schrijft uit Arnhem aan do Tol Zondagmorgen stelde zich ter beschikking van den waarneraenden commissaris van politie alhier de 22 jarige schilder P v H wonende te Rotterdam Hij legde de navolgende bekentenis al Ongeveer 3 jaar geleden had hjj op aanstoken van zijne kameraden J D en F F eveneens te Rotterdam woonachtig op een avond omstreeks half ell een groote schuur slaande op een werl aan don Ouden Dijk te Rotterdam in brand gestoken Hg begaf zich daarop naar de woning van zijn vader eveneens op dat erf gelegen en werd door dezen omstreeks half een s nachts gewekt met do mededeeling dat de schuur in brand stond V R heeft toen nog mede hol jen binsschen doch de schuur was omstreeks 4 oor s nachts geheel door de vlammen verteerd Deze week was v R als getuige vpor de rechtbank opgeroepen voor een andere brandstichting gepleegd door zipe genoemde makkers Hg was na uit vrees dat deze hem verraden zonden uit Rotterdam gevlucht met het voornemen zich naar Duitschland te begeven Te Arnhem aangekomen begon ijn ge weten echter te spreken on meldde hg zich bil de politie aldaar aan Uit Chicago wordt geseind dat de dokters die het lijk van do laatste vrouw van den Duitsch Amerikaar schen blanwbaaid Johannes Hoch hebben onderzocht vastgesteld hebben dat de vrouw is vorgifligd met rattenkruit Men schrglt uit Vlissingen aan het Nieuws Eenigen tgd geleden werd in verschillende bladen gemold dat de booten van de Deutsche OostAlrika Linie in het vervolg onze haven niet moer zonden aandoen Ik mil Ide toen dal daaromtrent nog niets met zekerheid was mede te doelen Thans kan gemeld worden dat de plannen om verandering in de reisroute te brengen voorloopig wol niet zullen Uitgevoerd worden en dat de booten op haar terugreis van Zuid Alrika onze haven zullen bigven aandoen ter ontscheping van reizigers goederen en mail Mon schrjjlt aan do N R Ct Het monument voor Karel van der Heydon op den Berkenheavel bfj Arnhem vordert goed en zal waarschijnlgk begin April geheel gereed zgn Het borstbeeld van den generaal in reliel door den heer Wieiiecke te utrecht vervaardigd is nu gereed om in brons gegoten te worden wat eerstdaags zal geschieden waarna het aan het monument zal aangebracht worden Wy waiea in de gelegenheid het reliel te zion dat van een werkelgk frappante gelijkonis is Eenige dagen geleden is uit Paramaribo te New York aangekomen het stoomschip Prins Manrits van den Kon Woat ludischen maildienst met kapitein Norbury en do bemanning van don Amerikaanichen schoener John Ó Schmidt die in den storm van de vorige week Woensdag op de hoogte van de kust van Virginia ontredderd is De Prins Maurits ontmoette d n schoener Vrijdag j l bij zeer hooge zee De goheele bemanning van don driemaster was in het tnig gevlucht daar de golven over het dek spoelden Het stoomschip draaide bg en I zond een boot nit onder bevel van den oersteofflcier Van der Est De gehoele bemanning van den schoener werd door onse dappere landgenooten gered en aan boord van ds Prins Maurits gebracht Kapitein Norbury deelde mede dat hjj op 16 Jan jl van Georgetown S C vertrokken is mst een lading hout voor Boston en dat de schoener de vorige week Woensdag door den storm werd overvallen Na een storm nit het Oosten en Noordoosten aldus vertelde de kapitein geraakten wij in een Noordwestelijken wind die zoo hevig was dat wij in een zoor onstuimige zee kwamen Ons dek stond meer dan 30 uur achtereen onder water Toen begon het te vriezen zoodat wij het schip niet meer konden re geeren Het raakte lek en vol water Het achterschip waar allen heen gevlucht waren begon te zinken zoodat wij toevlucht moesten zoeken in de takelage Al onze levensmiddelen waren weggedreven zoodat wg niets meer te eten en te drinken hadden Zoo werden wg gevonden door de Prins Maurits wg Wt rden aan boord genomen door kapitein Metus en zijn officieren on met groote zorg en goedheid behandeld Het was een moedige daad om ons nabjj te komen in die omstandigheden en bil zulk een Woeste lee Zeepost Zaterdagmiddag had op de aanlegplaata bil Bibi Eybat te Bakoe oen ontploffing plaata op een naphtbaschip Vyf in de nabgheid liggende schepet geraakten in brand evenals de aanlegplaata Het geracht loopt dat 20 personen omgekomen ztjn Op 1 Mei misschien wol reeds op 16 April zal naar de Dolftaohe Ct meldt door een bewoner van Rijswijk een antomobieldienst tot vervoer van reizigers worden geopend tusschen genoemde gemeente en s Gravenhage De rijtuigen zullen ruimte bevatten vogr achttien personen en om de 16 minuten afraden van het hotel Leenwandaal tot de Gedempte Gracht vice verst Men meldt nit Utrecht Gisterenavond geraakten op den Zeadjik alhier twee broeders van ongeveer 40jarigen leeftgd met elkaar in twist De een gaf den ander een slag op het hoofd waarna deze laatste wegliep maar na eenige oogenblikken zakte hg ineen en kort daarop was hü een Igk De vermoedelijke dader werd onmiddellijk naar het hnis yan bewaring overgebracht Misbruik van aterkedrank moet naar beweerd wordt de oorzaak i n Beide broers waren gehnwd en hadden kinderen Het Ütr Dbl meldt omtrent den doodslag gisterenavond te Utrecht gepleegd het vol De broeders C J W en Th W en wederzgdsche gezinnen wonende iu de GogBCho steeg leefden reeds sedert geruimen lijd met elkaar in onmin De directe oor zaak hiervan was een derde bewoner van genoemde steeg zekere B wiens patroon een anonieme brief had ontvangen waarin allerlei lasterigke praatjes van B verteld werden Dit had tengevolge dat de broeders W elkaar beschuldigden de afzender van dit schrgvon te zijn Zulks verwekte natuurlijk wrok die tot een steeds meer gespannen toestand aanleiding gal Door verschillende onbeteekenendevoorTallen werd het vnurtje geregeld aangewakkerd totdat het gister eindelijk tot een uitbarsting zou komen Dien middag had Th W ten huize van den bewusten B met wien hij heel goedo maatjes was vriendschappelijk doorgebracht Zoonis het bg dergelijke gelegenheden do gewoonte is werd de jeneverflesch flink aangesproken Bg de daarbij gevoerde gesprekken ging O J W natuurlijk herhaaldelgk over de tong Toen eindelijk aan do slempparty een einde was gekomen en Th W het huis van B verliet trol hjj in de steeg zgn vrouw aan een eerste helleveeg tusschen twee haakjes die onder een vlood van scheldwoorden C J W uitnoodigdo naar halten te komen Th W aldus opgehitst voegde spoedig zgn stem hierbij en het gevolg was dat G J W die zijn middagdutje had gedaan inderdaad naar buiton kwam en Tb W toevoegde Broer moet je mg hebbeo P Th V greep hierop eon stofler die ia een bloembakje voor het raam lag en antwoordde Als je me aanraakt sla ik je met den stofler in je nek Do daad bjj het woord voegende slo g de spreker vervolgens op den geheel onthutsten C J W los n trol hem waar bil hem maar raken kon op schouders hals en hoold Instinctmatig draaide C J W zich om en waggelde de woning binnen alwaar hg plotseling in elkaar zakte en dood ueerzeeg De ander wildo Item volgen doch werd hierin tegengehouden door Ie dochter van den verslagene Van het binnenshuis afgespeelde treurüpol was toen nog niets gemerkt De politie was inmiddels ten tooneele verschenen Zij ging do woning van C J W binnon en vond daar den verslagene languit op den grond Met spoed werde i daarop de noodige maatregelen getroffen Het eerste werk wns Th W te arresteeren die van niets ernstigs bewast kalm zijn woning was biiinen gegaan Vervolgens werd de commissaris van politie de heer Dammers en voorts dr Vrgheid gewaarscbu vd waarop ter plaatse een voorloopig onderzoek werd ingesteld De dader en het lijk van zgn verslagen broeder ign daarop na ir het hoofdbureau overgebracht waarop onmiddeltgk het verhoor is aangevangen waarbg tevens de subst off van justitie baron v d Feltz tegenwoordig was Het onderzoek wordt nog steeds voortgezet Het Igk draagt geen uiterlijke teekenen van gewold en zal ter schouwing naar bet ziekenhuis worden overgebracht Hoe gevaarlgk kwakzalvers zgn bleek in de vorige week weer eens voor het kantongerecht te Rotterdam De 20 jarige Dirk Verheul wonende te Charlois werd op een brancard de zaal binnengedragen Hg verklaarde het volgende Ik ben 25 weken in het Stadsziekenhuis verpleegd na eerst behandeld te zgn door dr de Groot op wiens advies ik naar het ziekenhuis werd gebracht Daar werd geconstateerd dat ik leed laan tuberculose in de gewrichten Ik ging achteruit en miJn vader heeft miJ er toen weer uit gehaald toen werd ik behandeld ddor dr Potsma Mij werd een gipibed meegegeven en dr Postma zei dat ik vooral daarin moeat bigven liggen Vader had echter gesproken met iemand uit HUlealais die hem had gezegd ook zoo iets te hebben gehad en genezen te gn door een Duitachen dokter zekeren Rud Haverhoek koopman in homoeopatische geneesmiddelen te Utrecht Vader en moeder gingen er heen en nadat zij met H hadden gesproken kwam deze miJ bezoeken Hy beeft me toen dadelgk gelast dat gipsbed te verlaten er bgvoegende daar moeten die smeerlappen uit het ziekenhuis maar in gaan liggen daar ia het goed voort De geneesmiddelen een doosje korrels en een pot zalf had hg al meegebracht met de all moeat gewreven worden en de korrels iigeiomen De zieke jongen die onder de behandeling van dr Postma vooruit ging vloog PI achteruit en leed ondragelgke pgnen H had voor ign onderzoek en geneeamiddelen en voor de verklaring dat de Igder genezen ion f 26 doen betalen Vóér zgn behandeling was Dirk opgewekt en had goeden eetlust onder de behandeling verloor bÜ dat alles en had zelfs geen lust meer in een beetje melk Toen de korrels op wa ren schreef vader om andere die H zond met 2 potjes zalf voor f 6 Herhaaldelgk werd hem per brief govra agd nog eens over te komen maar telkens was het antwoord dat de patient moest doorgaan en wel ge nezen zou Ten eindo raad gin de vader weer naar dr Postma die dadelgk kwam en zei dat is verloren Na het aanhooren van deze verklaring zei de kantonrechter Je zult zeker wel vermoeid zgn Ja mynheer t Ik zou wel weer graag naar bod willen antwoordde het ongelukkige slachtoffer van den wonderdokter Dr Postma toonde daarna het gevaar aan woarin de zieke door den kwakzalver is gebracht Hg las eenige citaten voor van beroemde geleerden waaruit blukt dat de behandeling die de patient in het ziekenhuis heeft gehad de eenige is waardoor zulk een ziekte kan genezen worden Het O M sprak er zgn spyt over uit dat deze zaak ter vervolging in zgn handen was gesteld daar t aan Rudolf Haverhoek had toegekomen door de rechtbank gevonnisd te worden Deze bekt zei het O M is een hoogst gevaarlgk individu een gewetenlooze kwakzalver Hetgeen hg gedaan heelt grenst aan oplichting en is een niet te kwalificeeren gemeenheid Het ten laste gelegde onb ivoegd uitoefenen van de geneeskunde wettig en overtuigend bewezen achtende vroeg het O M wat het in dit gevat eischen kon veroordeeling tot 1 300 boete Een ndvokaat uit Dlrocht gemachtigde van bekl die zeil niet verschenen was beriep zich er op dat de betrokken zg genees middelen homoeopatisclie zgn en die mag in Nederland ieder vrg verkoopen Ia de homoeopatische apotheek is niets verdorieIgks te vinden zei spr ol er iets goeds in zit durfde hg niet zeggen Maar zei bg wel bekl heelt nog nooit iemand dood gemaakt De tocht naar t binnenland van NieawGuinea is gestaakt Van don beer Posthumus Meyjes heelt het bestuur van het Aardrgksknndig Genootschap telegrafisch bericht ontvangen dat do tocht van de Etnabaai naar het binnenland van Nieuw Guiiiea oiiiter leiding van kapitein de Roch mont den 19n November begonnen op 18 f inaari moest gestaakt worden wegens de groote moeitgkheden ondervonden bg het vervoer in het zeer borgachtige terrein Zaterdag vernam de Echo de Paris uit Petersburg dat Maxim Gorki naar t heette in de gevangenis ernstig ziek was Een telegram van Vrgdag maakt echter gewag van een onderhouJ met Gorki s vrouw die dien dag nog baar man gesproken had maar niets van zgne ziekte zei wel dat haar man teringachtig is en het leven in de cel slecht voor hem was Hy had haar gezegd dat hg er op rekende nog lang gevangen te zulten zitten n Arrestatie t Was reeds laat in den avond toen twee agenten met een rechercheur de nauwe steeg inliepen niet zoekende maar zelfbewust doorstappende langs de don kere muren Ze wisten héél goed waar ze moesten zgn De steeg was lang en vele bewoners waren nog niet gaan slapen omdat t hun gewoonte niet is den voornacht daarvoor te gebruiken By het eerste kroegje stonden n paar mannen buiten Zeg Kees zei de een wie motten ze nou weer hebben P Weet ik tl antwoordde de ander die al n beetje geschrokken was bg t zien van blinkende kiioopen t zal misschien om de lange Henk te doen zgn die is de bee e week al an de sjouw n Buurvrouw die juist n pan met water naar buiten wou gooien zag de politie ook maar klapte gauw de deur weer dicht Binnen luisterde ze even tot ze hoorde dat zg voorbygingen toen liep ze vlug naar buiten om te zien wie er nu weer opgepakt zon worden Dat is om do scheele begonnen Ik zei straks al teugen m n man t gaot zoo t gaot maor vandaog ol morge draait de scheele de bak weer in Den boelen dag is ie al an t bakkeleien eweest t Zoo riep ze tegen de kerela voor het kroegje Nee mensch j vergis je ze motten de lange Henk hebben I Hoe kom je d r bg dio zit al acht dagen te brommen veur z n laatste grapje t Neen man de scheele 1 je zult zien I n Paar deuren verder kwam n vrouw naar buiten in n bonten overal golapten onderrok n doek over r hoold Klappertandend stond ze om de deur te gluren de bloote voeten in n paar oude sloffen Zoo Bet kom e ook ns kieken meidl Pas maar op ze halen je vrger I zei een roote slungel die nit n slop kwam slenteren Maar Bet is niet op haar mondje gevallen Zoo Kobus wat heb jy n prints voor n maand ging je ook uil rgen met de machetjes an t De slungel hield niet van zulke zinspelingen op gevangenwagens en boeien en drentelde achter de agenten aan om te kijken ol ze toch werkelgk de acheele moesten hebben De bunrvrouw had gelgk Een agent en de rechercheur gingen naar boven de nauwe trap op de ander hield post voor de deur Ze binnen d r in t riep de slungel en van alle kanten kwamen nu de buren naderbg echter op n afstand gehouden door den agent Heeft ie weer wat gegapt P vroeg er een uit de nieuwsgierigen Neen man gisteren heb ie er een n aai gegeven die ankwam t Plotseling werd het groepje stil en halzen werden uitgerekt want men hoorde gestommel en vloeken op de donkere trap Jonges daor komt ie ie het de pater nosters an 1 De buren gingen eerbiedig op zy toen de scheele tusschen twee agenien weggevoerd werd 0p het einde van de steeg wendde hg zich nog even om omdat lig achter zich door den stuiigol lioorde zeggen dat ie er nou zoo gauw niet weer uitkwam Wat heb je P gromde hg Kgk voor je zeiden de agenten Toen bromde de scheele zeerphitosophisch Vandaag ik morgen hy I Daor kan ie donder opzeggen P N v d D Stadsnieuws ÖOUDA 21 Februari 1905 Ten roadhuize dezer gemeente word lieden aanbtsteed de levering van de benoudigde heesters boomeii en bteemen in 1906 Ingeschreven werd door J Gatsonidos te Boskoop voor f 668 25 Gebr Steensma te Gouda voor f 385 60 on T de Loos en Zn te Boskoop voor f 349 30 Van de Werkinrichting tot Wering van Bodolarg was van morgen de Vadorlaitdsche diiL klt ur uitgestoken en wol naar aauleidieg dat een der verpleegden Jacobus Schep zgii 101 verjaaidag vieide Bestuurders kwamen den jubilaris getukwenschen de jubilaris die onlangs enigszins ongesteld was is weder aan de betere hand hg is nog altgd helder van geest Alle verpleegden hadden van daag een ext Ca maat en heden avond worden zü andermaal getracteerd Een der verpleegden hoopte dat Schep nog maar weder een jaar mocht leven zeide hg want dan hadden zg weder een goeden dag Gedep Staten van Zuid Holland hebben gehandhaafd de a nwgzingen tot den dienst bg de militie van A C Heemclaar en P C Hooit lotetiiigen resp voor de gemeente Boskoop en voor de samengevoegde gemeenten Haastrecht en Vtist BEÏÏES VAÏÏ EOTTEEDAM VRIJDAG 3 FEB L K H K SiaaUletmnqm PoRTooiL Oblig 3e Serie Ir 600 3 59 Oblig e Serie Ir 2600 3 59 ËusLAKD Iwang Donibr Obli gatien 4 96 A iE Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLUMniA Geconsolideerde Bui tênlandscho Schuld Reoepia li 100 IV 24i Hypotheek Banken Pandb idem idem 4 99 Pandb Rolterd Hypb 4 101 Pandb Hotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelijke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 4 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewg en van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb God Hypotheekbank te Veendam 4 100 SpoorwegUenmffen Italië Oblig Zoid Italiaansche Spw Mg A H 367 PremieUeningen bubSiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 102V Schtepvaart MaaUchappijm Aand Holland GuU Stv Mg 36 Diversen My tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 4 89 i OPRUIMING van MANTELS Costumes Japonstoffen nioiiseii l eigiiofi § en PELTERIJEN tot zeer vooi vormindonlo pryzen 4 w 7 j ffl lfy K vffeA Burgerlijke Stand GEBOREN 17 Febr Jansje ouders C L van Egk on E C van Maaren Ofke Machiel oudera 0 Teekens en A J Grooneveld 18 Pautus Vilhelraus ouders F A van Eyk en G Huiinik 19 Johannes Gerardns ouders J G Jongeneel en C v d Stam 20 Henri ouders M van Loon en A C van Egk OVERLEDEN 18 Febr H Bemlsen laatst wed v L J Pielers 76 j 19 N J Hoogtegting 1 m E Kuobbe 76 j J Jongkoen 6 m iovt Rt i riii iN Bil den ondorgeteekonde zgn terug te bekomen twee Duiven die np zyn werl zgn neergevallen J VEKÜEER Kattcnsingol Gouda aCBJLDEB beveelt zich beleefd aan zoowel voor Plafond en Decoratief als gewoon werk Boelekade R 219 Tegenover ingang Sociëteit Ons Genoegen Mleuw onovertroffen Trof Dr Liobers wülbekoud Alleen ecbt met 1 bnekBrnork tot voortdiirfude rmlmalo en Kokere genezing van alle zelfn de meest hardnekkige men uw Mlehtetif vooral ontstaan door afdwalingen 0 jeugdig n leeftgiJ ca ei genezing van elke zwakte Bleelr tjcbt Benauwdheid Hoofdpyu Migraine Hartklopping Maagpjjn slechte Bpflsvertering Onvermogen Impotenz Pollutione eb IJiU voerige prospectasBen InjJtor leaoh fl 1 fl 2 a 8 dubbol j flöacli n Cl f ulratlD6p3t Matth v d Vo te Zaltbomme ÜC pöta M Cl ban Co Rotterdam F Happel i lrravenhagfi HalnimaDa do Jong J Ozn Rotterdam Wf ff k Co fiouda on bi alle droi iaten Siroop en Cili oen Punch Aanbevelend Firma C Lourens TELEFOON No S Het beile onichtdelraite tn makkelyklts poctf middel voor Heerea en vooral dames en Kinderschoenwerlc U de Appretuar van C N MUIkr t Ca l£iV i Berlin Btltli Str 14 Men leHe oed MÜcyop en falirlekBmerk Viekryitaer ty HeMw WInkellen in loheenwerk laientirlM Heriet eai i ae enal OeiUky iireema titurn