Goudsche Courant, donderdag 23 februari 1905

t f J Donderdag 23 Februari 1905 44ste Jaargang No 9653 Gebruikt teeds de WERELDBEROSMUE Superior Druiven BorstlioningExtract Koninklijke GOMCHEWAMT DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken il r r Eenig helpentl m nfiloend middel tegen r I verkoudheid astna kealpön kink en slijmfi hoest bronchitis en ille borst n longaandoeningen Telefoon u M A I V E I T E N T I E N worden gepliatst van 1 i egels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 imr des inid 1 l elrlaon Sio ft 2 IJe Uitgave lezor Courant jeschiedt dagelijks uut iiil oiideiiiig aii i H Ffcstilngeri De jniis w drie iiiiiaiiden i s 1 2 5 iranro l er post 1 70 Aizoiiderlijkc oiMi ipr V l J F JKNTfcJS Door ziekte van den Heet VAi OORT wordt het CONCEET van üinsdajr 21 Februari uitgesteld Zaal KIi i§iTIIIIIl DONDERDAG 23 FEBRUARI Multatuli Voordrachten DOOR WILLEM ROüYAARDS IN I HAVELAAR TOESPRAAK LEBAK II SAÏD IAT EN ADINDA ÖE8CHIEDE NIS III HET GEBED VAN DEN ONWE TENDE IV DK KRIJISSPROOK Pauze na de tweede Voordracht Erlréc I t j LeduH 8 O O f 060 Burean Ij nnr Aanvang S uur Plaatsen v n af heden to bespreken üeen Grijs Haar meer I Nieuwe Loiiiloii doet de giy e baren binnen enkele dagen verdwynen maakt het baar glanzend en zacht belet hot uitvallen en neemt de polletjes van het hoofd weg Eischt op den hals iMiidoii Prijs f S ï en f l SO per flacon V rkrSgbaar in de ROZENDAAL M 1 by Izaük Cai § Papier molen GOUDA mm mm SYNDICAAT Wilt gy by beter licht üwe gasrckcning tot een derde verminderen f Laat dan dta Uw huis of localiteit met het allernieuwste op verlicbtinggebied WOL FF ei licht inrichten De licbtboi brandt in een geheel afgesloten ballon en het licht alsdan niet van Electriscb licht te ondvrsciieiden en bovendien nog veel meer goede eigenschappen te veel om hier te vermolden Ik noodig U beleefd tot een bezoek uit in bet VEELICHTING MAÖAZIJN De Avondsler Dubbele Butirt B 13 TELEP 117 Aanbevelend M M V LOOIT Mr Gasfitter EEMBEPÖTTANTiïEE onK er uclil o i I HhKIt te Uilen UIT HET MaUUUN van I nen Vt llVyK j Y ZONE Deze TH Sn worden afgeleverd lu versGfjelde pakjes van tjy Ueee en een half en c n Ned ons met vormeldiiifi ran Noinmer er Pry voorzien van nevenHtaam Zicb tot de uitvüenoi van e vorde orders aanbevelende j o Bur oorhoen 1 BREEBAART Lz Negen maal met Goud bekroond f PUAIIÜiP Eenige fabrikanten i C HAA6 H N VAN SCHAIK Z Flacons van 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek D BoningUoemr Verkrg baar bji Firma WOLVF Co Westhavea 19H Oou o A LA I ENSTKfA Kleiweg E loO Gouda E H VAN MILIl Veerstal U 126 te Gouda A BOÜMAN jt oorrfrecAi PINK E Meumrkerka d J Jtel A N vak ZESSEN Sc ioonhoven Th TOKKEN Doik np ti v VfUK Oudev n A SCHEER a r A P W V EDE Oudevraler K van dbb HEMDEN te Hemimjk P v d SPKK Motrcapelli D v o STAK Waddingmeen Wed J HnLST Waddinqtneen M KOLKMAN Waddingiveen P A uk GltOdT Ou ioa r A d JONGH Ouifewaffr J P KASTELEIN PoUbrotkeriam D BIKKER U Bmuchop VTAAIISCHIJWIiTCi Laat V niet misleiden iaor AbdU SIroop Het kloosterS no rt Pffl o lft l ybestaatniet I i SIroiiii vaageeiterlei wnarde V iKiPPi AMSTERDAM Egelantiersgracht HOFLEVERANCIER PIJ CH t TwUunndi toiilillli Yii Dr ViN HAMSL RUOS i IIAItVIKMi mmmimsmmmÊÊaKmÊmmm h RUM OITROKN ARAC BURGUNDY door meer dnn duizend aanzieui ike professoren en geneesheeren beproefd voorgeschreven en aanbevolen I By het publiek sedert 26 jaren gi liefd als zynde het bette ffoeilkoopite en inttchaAeH k$le Bloedreinigings en Laxeermiddel en verkozen boven Zouten Droppels Mengials Mineraalwateren enz en zulks om bare angename uitwerking Iflen hoede ntch voor namaakt ledere doos moet het teetleiyk I geregtêtreet tie katnlelêmerk namelgk tet wille krul In het reoife ceM étel ée handleekenlng Itlchartt ttrandt dragen Hoa aÊtepol F IC vau Manlen Kolf Hotlerilam Zg zgn verkrggbaar in doosjes il 70 Cents geen kleinere en wel te Godda bg WOLFF Co Oiinavolgl aar gn tb aiiB door nieuw gevonden toepassingen onze In otircerf getehIMfrdf ForIrelleu felHlare Êlonnerlt Zy geven kracht en diepte die narn ikers niet knnnen bereiken Men ovcriuiga zich geen imitütics voor de echte te oiilvangen Geïll Vnj cdurant met een aantal ongg vraagde getuigschriften graiit op aanviaag Boxtel II nOQAlillTS Co Agent voor GOUDA Firma A Q ANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bazichtigen ign Vcrkrygbaar in fli sschcn TO cis t cl en f 1 95 by H H Apothekers en Drogiilcn Let op het merk til ICE II F AD RICHTER Co Rotterdam To Gouda by C LUGKR Apolhcker Markt en bg WOLFF c Co A esthaven 198 Heerlijk verfrisscU ConsBrveerf da handen 1 Volgens den bedendddgsclien stand der wetenschap is Odol mrde verzorging van mond en tanden Alleen sjhf In onze Pa en flacona oPHuimiMG in het oiirilli ii iitnlscli Sómn eu laarzcunjiiizijii KLKIWRG E 10 tegenover do Kleiwegstcug Aanbevelend SUITS Alle repuratiën en aangemeten werk en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS uit de fabriek van Firma H SABDEltANN t Zevenaar en Emmerik tpannen d kroon Verkrggbaar to Gouda bg R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden by N DE KEüIJFF Gouda Druk van A BRINKMAN 4 K lïli IS iEVI G Eelasting op de Honden BURGEMEESTER en WETHOUDBRSvan Gouda o In overweging nemende dat bg Art i der Verordening op de invordering der Belaating op de Honden vaBlge steld door den Raad dier Gemeente den 8n October 1875 en gewgzigd den 28n luni 1876 aan eigenaars of bezitters dezer dieren de verplichting il opgelegd om daaivan jaariyks inde maand Januari aangifte en betaling der belasting te doen Herinneren den belanghebbenden aan die bepaling met uitnoodiging om voor zoover door hen daaraan nog niet is voldaan alsnog ten spoedigste de gevorderde aangifte en betaling to doen ten einde beboeting te voorkomen Gouda 22 Februari 1905 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bult ciilattüscü Uverzlchi De jongste berichten van het oorlogsterrein handelen voornameiyk over de omtrekkende bewegingen van Russen en Japanners Volgens den correspondent van de Morning Post te Sjanghai zouden lóOOÜ man Russische infanterie met 64 kanonnen en 500 kozaKken bg Hsin min ting op onzydig gebied staan Da Chineesche overheid verlangde dat die afdeeling terug zou trekken maar do Russen bekreunden zich niet in bet minst om de Cbineezen Zoo zgn ly ook onlangs het Chineesche telegraafkanloor teMoekden binnengedrongen namen er de toestellen in beslag en da ambtenaren gevangen De baricliten uit Russische bron over het opduiken van Japansche atdeelingen ten N van Moekden trekken ook in Militaire kringen te Londen sterk de aandaclit omdat de Japansche patrouilles veel verder in den rug van de Russen zgn doorgedrongen dan men eerst vermoedde De door de Russen genoemde plaatsen liggen geiyk wy reeds mededeelden 90 K M ten N van Moekden en nog bgna 40 K M ten N van Tiöling Hoe de Japansche ruiterg Fang tsia toen waar zg een brug vernielde heeft kunnen bereiken wordt druk besprokenMisschien zoo merkt men op i l LDILLËlOy i e fit ® l ö 94 Elk oogenblik zag zg in haar verbeelding hit edele en fliore gelaat Het was haar a sof zy er behoefte aan had om over hem te spreken om dezen of genen naar hem te vragen maar haar lippen bleven gesloten en de onwetendheid waarin ze ten zgnen opzichte bleef verkeeren werd haar ten slotte een nieuwe kwelling wel van geheel anderen aard maar nagenoeg oven onverdragelgk Wat wilde Edith eigenlgkP Het was moeieiyk te zeggen Zy wilde over hem niet spreken of van hem hooren spreken en aan den anderen kant meende zg dat het haar eenige verlichting zou moeten bexorgen als zg vernemen kon wat er geworden WB8 van don broeder van haar lieve Teresita van die vriendin hag r jeugd die altoos had vertrouwd op haar genegenheid en die zg nu niet kon wederzien Natuitrlgk bad Edith voor haar man zoodra Jnan Cameron als haar minnaar was gebrandmerkt geworden eiken omgang moeten Termijden met Cameron a naaste be een omtrekkende beweging van Sjinkiug uit aan den gang Naar luid van eén telegram uit Tokio aan de Daily Express dat echter wel een weerklank van losse geruchten kan zgn zouden do troepen van jtoeropatkin in een bacheiyk parket verkeercu Tengevolge jan de vernieling van den spoorweg door Japansche patrouilles zon do aanvoer van mondkost gestiemd zyn on hot leger gebrek Igden Verder moeten Japansche spionnen melding gemaakt hebben van oen toenemende ontevredenheid in het Russische kamp welke de grens van muiterg beeft bereikt In de Huitscbe pers is in den lantsten tgd herbaaldeiyk melding gemaakt van geruchleii volgens welke keizer Wilhelm zich in Rusland s aangelegenheden zou gemengd hebbon De offlcifuze Sliddeutsche Korre ipondei logenstraft al die beweringen in de volgende mededeeling In buitenlandscbe maar ook in Duitsche kranten komen telkens berichten voor over raadgevingen welke keizer Wilhelm in de binnen en buitenlandsche aangelegenheden van Rusland langs den weg van vertruuwoIgke mededeelingen aan keizer Nikolaas zou gedaan hebben Het is kenschetsend dat die praatjes met elkaar in strgd zgn Volgens den eenen zegsman ra idt keizer Wilhelm aan om den oorlog voort te zetten volgens den ander om zoo spoedig mogeiyk vrede te sluiten Nu eins wordt hg als pleitbezorger dan weer al tegeustander van grondwettelgke hervormingen in Rusland voorgebteld Een van deze met elkaar strydigo lezingen moet a priori valscb zgn in werkeIgkbeid zyn ze het echter beide Keizer Wilhelm heeft nog over de binnen noch over de buitenlandsche politiek aan keizer Nikolaas zgiie uieening te kennen gegeven welke als inmenging in de Russische hervormingsbeweging of in de kwestie van oorlog of vrede zou kunnen worden uitgelegd In spgt van alle ofüciecle tegenspraak ontving Renter s correspondent uit zeer goede bron da mededeeling dat do vraag of vrede zal worden gesloten niet alleen door den Tsaar is overwogen maar dat ook de voorwaarden zyn vastgesteld waarop Rusland bereid zou ziin vrede te siuilen Deze voor aarden zyn Korea zal geplaatst worden onder Japansche suzereiniteit Pott Arthur en het schiereiland Liaotang zullen aan Japan worden afgestaan Wladiwostok zal tot een neutrale haven worden verklaard onder het stelsel van de open deur de Chineesche trekkingen Om die reden had eerst Teresita en later haar man André Berton belet gekregen bg hun bezoek de eerste onder het voorwendsel dat mevrouw ziek was de laatste onder het voorwendsel van afwezigheid Wat Edith wel eenigszins bevreemdde was dat baar niet hetzelfde consigne was gegeven ten opzichte van de Lairis wiens intimiteit met den Spanjaard d Orvilliors niet onbekend kon zyn De verklaring van de houding door mgnbeer en mevroow d Orvilliers tegenover do familie van Jnan Cameron aangenomen w us zoo niet in Edith s oogen dan toch voor anderen en zelfs voor hen die daarondei het meest te Igden hadden eenvoudig genoeg De Spaansche balling werd van zulke eerlooze dingen beticht dat het zeor duidelgk mocht heeten waarom niemand met hem of de zgnen langer verkoos om te gaaii Tot die conclusie 7 we weten het rot ds waren ook André Berton on Teresita ge komen en ze badden daarbg deemoedig het hoofd gebogen al waren zg voor hunzelven ook overtuigd dat d Orvilliers den edelen Spanjaard geheel verkeerd beoordeeld bad zooals trouwens iedereen bet deed Had d Orvilliers het consigne ook tot de Lairit uitgestrekt hg ware tegenover de Oosterspoorweg zal worden geplaatst onder onzgdige internationale controle Mandsjoerye zal tot Charbin weder worden een integreerend deel van hot Chineesche ryk De raoeilgkheid hgt in de regeling van de quaestie der schadaloosstelling waaraan Japan biyft vasthouden maar men meent dat deze moeilgkheid niet onoplosbaar is Mogeiyk s dat Rusland eerst nog een slag wil wagen vóór een beslissing te nemen In zeer geloofwaardige kringen heerscht de meening dat met het oog op den biniienlandsclien toestand en op de groote moeiIgkheden aan de voortzetting van den oorlog verbonden op de gegeven voorwaarden de vrede binnen betrekkeiyk korten tgd zal worden gesloten indien slechts een schikking kan worden g trollcn in do quaestie der scbiidetüosslelliiig Do opgewundenlieid in geheel Rusland maar voornameiyk in de intellectueele centra neemt voortdurend toe In eon bericht uit Petersburg wordt gezegd dat nooit de belangstelling in de politiek zoo slerk was als thans Zelfs in restaurants en theehuizen wordt gepolitiseerd een waagstuk dnt vroeger niemand duifde ondernemen En met de belangstelling en de opwinding groeit ook de lichtgelooviglieid De dolste gerechten worden verspreid en het valt moliiyk ze te onderzoeken omdat de afstanden te groot zgn en het dagreizen zou kosten zich ter plaatse van de meerdere of mindere juistheid van berichten te gaan overtuigen En bovendien zgn arbeiders on liberale leiders zoo gesloten mogeiyk vooral tegenover journalisten Elk bericht in Duitsche of Engolsche bladen vooi komend wordt onmiddelluk weer naar Petersburg geseind en zoo ter kennis der regeering gebracht Do ondervinding in de Januaridagen door sommige leiders opgedaan die nog steeds in de gevangenis zitten maakt de anderen voorzichtig Slechts de studeorendo jeugd kent geen voorzichtigheid en komt openiyk uit voor haar meening dat het met het absolutisme ten einde moet loepen Dat biykt uit de motie door studenten en professoren te Petersburg aangenomen waarin geéischt worden bgeenroeping van een wetgevende vergadering gekozen door alg meen gelgk geheim kiesrecht voor mannen en vrouwen vryheid van spreken en schrgven vrgheid van vereeuiging vrgheid van stalten amnestie voor allen dio wegens politieke of godsdienstige overtuiging veroordeeld zyn politieke rechten oniifhankeiyk van natioiialiluit en lii t organiseoren van een volks wereld verder gegaan dan bg goedschiks had kunnen verantwoorden Do heer d Orvilliers was veel te bang dat iemand vermoeden zou wat er omging in zyn binnenstü en hoewol hg te Igden bad dan dat hg door een onhandigheid van zgn kant allerlei kwade vermoedens in t leven züu hebben goroepen en de menseben de gelegenheid zon hebben geschonken om allerlei gevaariyko vraagteekei s te plaatsen Hg wilde met alleen het stilzwggen bewaren over de ramp die zgn huiselgk heil had verwoest hy wilde dat de woreld hem gelukkig achtte Hg wilde dat zoo ernstig dat zelfs Edith s vader niets geweten had of niets had kunnen afleiden uit de lioudi g van zgn schoonzoon en dat de oude mau van het wereld tooneol verdwenen was zonder in do verste verte te hebben vermoed hoe diezelfde schoonzoon het volste recht had om de vrouw te halen aan wie bg den naam van mevrouw d Orvilliers bad geschonken Al poogde Edith t zichzelf ook te verbloemen Z I maakte zich niettemin zeor bezorgd over do wraak die ha ir gewaande medeplichtige van haar man te duchten had En zg hoorde maar niets van die wraak oefening Als d Orvilliors op welke wgze dan ook zyn wraak bad gekoeld moest het militie In de byeenkomst werd deze motie met 3000 stemmen tegen 50 aangenomen Duidelgker dan lange redeneeringen toont zulk een unaniem besluit van de studeerendn jeugd wat er omgaat onder het ontwikkelde deel des volks De Engelsche Regeering heeft aan het Parlement een Blauwboek voorgelegd over de volkenrecbterlgke gebeurtenissen met betrekking tot den oorlog tusschen Rusland en Japan Dit Blauwboek verdedigt voornsmelgk het standpunt door Engeland reeds vroeger ingenomen dat do oorlogvoerende parlgen niet bet recht hebben willekeurige Igsten vaat te stellen met een opsomming van wat zy als oorlogsoontrabandu beschouwen Daartegen heeft Engeland voortdurend krachtig geprotesteerd want door deze onbeperkte opvatting wordt foitclgk de gebeele zeehandel bedreigd Rusland en Japan hebben een opvatting van het begrip contrabande getoond die alles overtreft wat oit op dit gebied is vertoond En do wyze waarop vooral Rusland op ooiitrabandn jacht maakte was zoo buitensporig dat zelfs de Russische regeering op Engelsche protesten bevel moest geven daarmede te eindigen Engeland beklaagt zich blgkeiis de stukken in het Blauwboek opgenomen over de wgze waarop Rusland goederen behandelde die slechts onder zekere omstandigheden contrabande zgn wanneer het bewgs kan geleverd worden dat zg voor do strgdmacht bestemd zyn hieronder rekent Rusland levensmiddelen katoen steenkolen enz Het wyst er op dat het internationale instituut voor volkenrecht höt verschil tusschen besliste en betrekkelgke contrabande volkomen verwerpt en bepaald heeft dat ruwe stoffen zooals katoen en kolen nooit op de Igst van contrabande mogen worden geplaatst Met de Russische opvatting is een blokkade volkomen oiinoodig elk schip geladen met goederen die Rusland op do contrajanJi Igst geplaatst heeft is goede buit en wordt opgebraclit Hot Engelsche Blauwboek toont opnieuw hoo noodzakelgk het is dat een internationale conferentie bindende bepalingen vaststelt voor contrabande en jacht op contrabande en dat over het geheel een internationale condificatie van het zeerecht boog noodig is Reuter seint uit Brussel d d 21 Febr De internationale zeerecht conferentie belegd ter vaststelling van een uniforme regeling gerucht daarvan tot haar zgn doorgidrongen zoo verbeelde zg zich Was Juan Cameron reeds g tiuffci f Als die vraag loestemmeiid moest be iiitwoord worden dan zou d Orvilliers toch gfsproken hebben en zich daarop tegenover ha u hi bben beroemd om haar zijn sir if dus to beter te doen gevoelen dan zou hi t gerucht van hetgeen er mi t den Spanjaard was gebeurd tot haar zyn doorgedrongen Kin on in elk geval Eduard do Lairis Camcrons intieme vriend daarop bobben gezinspi iiUI Nu allen zwegen was dit baars inziens een bewys dat d Oivillieis zgn wraak nog niet had voltooid en eiken dag had zg t gevoel van oen ter dood veioordeold die op de uitvoering van bet vonnis wacht en die des avonds als by zich op zgn krib werpt waar de onrustige slaap door de akeligstu droomen gekweld wordt lot zich zelf zegt Zoa t nu morgen gebeuren Sedert den dood baar vadcis bg wiens Igk zg vergiffenis bad gi smeokt voor haar zonden en do belofte had afgelegd om niet te dgen wat zy uit eerbied voor den levende zou hebben nagulaten gevoelde zg zich zoo akelig alleen Wordt vervolgd