Goudsche Courant, donderdag 23 februari 1905

L K H K 74 Veraeliikt SOLO Margarine met goede Matuurboter Zij zal de ï f i HifïStervï K utra n re n sr = SOLO n amakelllk la OU de Bolerliam al goede Natuurboter en dat mm h richl nSt proeven kan SOLO wordt met de meest mSïe ke zorren indebikheld bereid uit de allerHinsle bestamldeclen eekarnd mrt zoeten Ro g goede Natuurboter en 1 de allertllnsle Margarine die vervaardigd worden kan De zoete Roombotersmaak van SOLO wordt gegarandeerd tot aan dendatum op elk pakje vermeld Let op den garantiedatum en het onverbroken Sluitetikel SOLO kost 45 ds per poad 22Vi cU per hall pond Verlirijgbar bij alle winkeliers en boterhandelaars in Ikke sanvariDg en redding hield heden haar eerste zitling Aan de conferentie namen deel afgevaardigden nit België den CongoBlaat Spanje de Vereenigde Staten Frnnkryk Italië Japan Roemenië Noorwegen Nederland Portngal Rasland en Zweden De heer Crommelin secretaris van het Nederlandsch gezantschap te Brnssel woonde de zitting biJ De heer De Favereaa minister van bnitenlandsche zaken riep den afgevaardigden het welkom toe waarop de heer Beernaert Belgisch minister van staat tot voorzitter benoemd werd De besprekingen werden geopend met een discussie over het concept ontwerp voor een internationale conventie op het congres te Hamburg in 1902 ontworpen en in 1904 te Amsterdam besproken Het doel is liet eens te worden over de juridieke grondstellingen betreffende beschadiging b j aanvaring en de belooning toor bewezen diensten b j redding in geval van schipbrenk De heer Franck gaf een overzicht van deze quaestie waarop de verscbillende regeeringen han redactie wyzigingen voorstelden De conferentie werd vervolgens verdaagd tot Donderdag a s Verspreide Berichten Fbaskhuk Met 11 472 temmen is voor het arrondis sement La Flèche tot lid der Kamer gekozen de nationalist Leret d Aubigny Te Laon moet herstemming plaats hebben tasschen den nationalist Pnsqnier die Zondag 7986 stemmen en den radicaal Debrny die 4941 stemmen kreeg In de Kamer is Maandag de tekst van het wetsontwerp verdeeld betreffende de deelneming aan de Lnikscho tentoonstelling Het daarvoor uitgetrokken crediet bedraagt 346 000 francs De abt RaynaudWolda die te Marseille ridderkruisen van de orde van St Pieter verkocht en die de vlacht genomen bad op bet oogenblik dat het bedrog uitkwam heeft zich vrijwillig bij de politie aangegeven DulTSCULlKD De Rijksdag nam Maandag na verdere beraadslaging de verdragen met Italië België Roemenië Zwitserland en Servië aan Met 198 tegen 61 stemmen keurde de Rijksdag de tarieven behoorende tot het Russische handelsverdrag goed en nain vervolgens zonder debat de rest van het verdrag aan NOORWEaEB Het Storthing besloot met algemeens stemmen de stukken gewisseld met Zweden over de consulnatsquaestie in handen te stellen van een speciale commissie welke bestaan zal uit 8 leden van de rechtergroep 8 van de linker 2 van de gematigde partij en 1 sociaal democraat Italii Uit Rome wordt aan de Eclair bericht de arrestatie van een Italiaansch kapitein die op zijn beurt een kolonel en een generaal beschuldigt van verduistering van militaire documenten voor hot plegen van landverraad MiOBDOKIB Uit Salonika wordt gemeld Ëen afdeeling soldaten welke uitgezonden was tegen een Bulgaarsclie bende in een dorp hg Stroemitza weid inet een verlies van tien doodon teruggeslagen ben volgenden dag staken de soldaten het dorp in brand en ploegden zg verschillende gruwelen Een onderzoek door Russische gendarmerie officieren wordt ingesteld BINNENLAND STATEN G ENER AAL T KC 9C K N A fff £ A Zitting van Woensdag 22 Febraari Hooger Onderwyswet Ue bernadslaging over bet ontwerp totwgziging en oRnvalHiig van de wet op betH O wordt ingezet door den heer vander Vlagt dio zijn bezwaren by de eerst behandeling van het ontwerp ontwikkeld handiiaafl en de nieuwe argumenten in de Kerflte Kamer door de regeering gnopperd doch door den heer Bonoval Faure ter jde gelaten bestrüdi Die argumenten waren een oitlaling van Thorbecke ten gunste van het byzonder L O ert een van spreker ambtgenooten nopsns de inoeilgkhiMd van het examineeren van niet leerlingei Üriariegenover staan echter een andere uitspraak van Thorbecke eer ten uiiüeeie van het büzondcr onderwÜB n spreker n bfhliste ontkentenis dat de fHCulteiit ri voor Ie Ktud6Bt aan de openbare universiteit niets hoogdl dan exnmencommibsies zouden zgn Spr blölt do geiykatelling tosscben dt bgzondere en de openbare umrersiteit een schromeiyke begunstiging van etratgenoemde achten Ten aanzien van de invoering van Sfaataexamens verklaart de afgevaardigde zich tegen zoodanige die de universitaire examen vervangen doch bg heeft geen bezwaar legen invoering van Slaatsexamens die zich zuiver bepalende tut het onderzoek naar de praktische vaardigh id van dncandidat n een aanvulling zouden zyn van de universitaire examens Overigens zullen lie Staatsexamens niet strokken ot tpraparinj van den stryd tasschen de beide richtin fn op het gebied van Hooger Onderwys De heer Röoll brengt Gcn eiiresaIuQt aan die liberale leden der Elerste Kamer die met den politieken dood voor oogen het door hen afgekeurde ontwerp afstemden De vraag of de bijzondere nniversiteit voldoende waarbi rgen biedt voor wetenBchappoiykheid kan spr slechts ontkennend beantwoorden evenals trouwens 4a heer de Savornln Lohman zegt spr De heer Bos eveneens zgn bezwaren tegen het heele ontwerp handhavende bespreekt voornameli k het vrü biten van de bijzondere gymnasia ten opzichte van de vakken waarover het eindexamen niet loopt Hy acht die vrgheid een ernstig euvel Ook deze spreker blijkt evenals de vorige ten aanzien van de Staatsexamens aan de ziJde van den beer van der Vlugt te staan De heer de Savornin Lohman verklaart zyn bekende motie omtrent de invoering van Staatsexamens alleen te hebben ingetrokken om de behandeling van het H 0 ontwerp niet te bemrteilgken doch nu meent hy roden te hebben er op terag te ly men zonder daarom overwegend be zwaar tegen t thans voorgestelde te hebben Spr wil een wetenschappelyke voorstudie aan de universiteit er is hier sprake van juristen dan een praktische vorming en een stage waarop dan het examen zon volgen een andere gioep van juristen zy die de wetenschap beoefenen om haar zolfswil zou de wetenschappeiyke studie dadelijk kunnen voortzetten De splitsing zou onmiddeliyk nn de algemeene wetenschappeiyko voorstudie moeten geschieden Spr zal aan bet slot van bet debat een voorstel doan in dezen geestDe heer Schokking zegt een amendement van hem en eenige andere afgevaardigden toe strekkende tot het reconstrueeren van do theologische tacnlteit in dien zin dat dezti van een faculteit van godsdienstwetenschap er een worde van godgeleerdheid De minister van Binnenlandsche Zaken houdt vol dat dit ontwerp volkomen ligt in de lyn van de vrymaking van het onderwys die in 1848 is begonnen en waaromtrent geen verschil bestond bv tusschen Uroen van Prin iterer en Thorbecke Het bezwaar dat oen deel der slndenten thans doo hun eigen leermeestera wordt geëxiimineerd een dyel dit voordeel mist schept wt l degelijk een ongeiykheid dio niet mug blyven bestaan zegt spr Aan het diepgaand verschil in overtuiging nopens het onderhavige vraagstuk wordt naar spreker a oordeel door de linkerzyde niet de noodige aandacht gewyd De Staatsexamens denkt ook spr zich als suppletoir by de universitaire examens deze moeten hun zuiver wetenschappelijke beteekenis biyven behouden de Staatexamens moeten door mannen van de praktyk afgenomen zich ook nitsluitend met de praktik bezighouden een stage zoa daarvan niet kunnen worden afgescheiden Wat de theologische faculteit by de open bare univetiiteit b treft spreker heeft die nooit willen grieven door hetgeen hy by de eerste behandeling van hot ontwerp htett gezegd De bezwaren van den heer Schokking acht spr vooreerst nog niet weg te nemen Gerepliceerd wordt door de heeren RÖell Bos en Schokking waarna ook de heer Kuy per nog eens het woord voert De beraadslaging wordt verdaagd tüt morgen 11 uur Iets wat iedereen betreft en speciaal V zelf Een bewoner van Muarssen geeft het onderstaande bericht t n nutte van anderen Wy beschouwen de bewoners van Maarsson als onze buren en dit getuigschrift gegeven door een aldaar wonend persoon zal dos voor ons van belang zyn De Heer C A Janssen wonende Merwedekanaal te Maarssen deelt ons mede Oedflrende acbt jaren heb ik aan ten nierkwaal geleden Deze openbaarde zich door een hevige pan in de rochlerzy onder de ribben en bg de ruggogrnat in het smalle gedeelte van den rug Het was oen loome terneerdrukkende pün die iemand droefgeestig stemde mön enkels en polsen waren menigmaal opgezwollen en de urine was booggeel gekleurd en liet een wit bezinkiol na Ik bad laat van maagzuur en wat ik ook aanwendde ik kon niet tot beterschap geraken Mgn aunda ht werd getrokken door goede berichten omtrent Foster s Rag pgn Nieren Pillen en ik bestelde oen doosje De uitslag overtrof alle verwachting want reeds na twee dagen de pillen te hebben gebruikt gevoelde ik reeds een groote verlichting Met den dag nam mgn beterschap toe en reeds na het éérste doosje te hebben geëindigd gevoelde ik haa it g en pou meer Gaarne al ik dit goede geneesmiddel aan Ventueele lyders recommandeeren Ik ludergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt D bovenstaand oprechte eenvoudige getuigejiis bewgsl dat wanneer do iiierun aangetast zyn de rug zwak wordt de pgn komt voort uit de nisren die in het onderste gedeelte van den rug geplaatst zijn Pleisters en zalven kunnen deze pgn niet verheipen daar ze de ni rcn welke de smart veroorzaken niet bereiken Foster s Rugpgn Nieren Pillen bereiken de nieren zélf en zgn een speciaal middel voor de nieren en blaas Verzeker U dat men U de échte Forster s Rugpgn Nieren Pillen geeft dezelfde die de beer Janssen gehad heelt Zg zgn te Gouda verkrggbaar by de Heeren WOLFF Co Westhaven 19 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel k F 1 75 voor één of F 10 voor zes doezen Gemeng de Berichten Toen koning Willem Hl overleden was en daarmee de Eikenkroon naar Luxemburg teruggekeerd achtte unze Regeering t weldra noodig naast don Ned Leeow een tweede ridderorde in te stollen geschikt voor ruimer gebruik en de Oranje Nassau orde ontstond De verdienste van die verwisseling was dat de nieuwe ridderkruisen onder ministerieele signatuur verleend werden iMen schijnt ten hove echter naast de toch zeer vrggevig uitgedeelde Oranje Nassan orde ook nog weer aan zulk eei huisorde behoefte te gevoelen Volgens een bericht aan de Haarl Ot zouden nl Koninyfin en Prins van plan zgn er oen in te stellen waarvan de eerste kruiskens zouden worden uitgedeeld op den aanstaanden jaardag van den Prins 19 ApriJJ De nieuwe orde wdarvau de naam nOg geheim wurdL gehouden bestaat uit een kruis in een band met het opschrift Je maintiendrai en de wapens van Nederland en Mecklenburg Schwerin Do bedoeling zou zgn op deze wgzo ook den Prins de gelegenheid te gevon v rsteIgko onderscheidingen te verleenen Het N V N schrgft onder het door ons overgenomen bericht uit Het Volk over dti benoeming van den assistent bg de bibliotheek der Polytechnische School te Delft Wy kunnen hieraan toevoegen dat blgkens door ons ingewonnen infurmntiën dit verhaal volkomen juist is De eei st voorge dragene is een inwoner van Groningen die door middel van derden van dec minister nota bene de toezegging der benoeming reeds had ontvangen en zijn maatregelen dienover eenkomstig had genomen Vreemd keek bedoelde persoon op toen hg later vernam dat hy niet meer in aanmerking kwam en in zgn plaats benoemd zou worden de heer H Jager naar wg meenen vroeger hoofd der christolgke school te Oostwold O en aldaar niet lang geleden onverwacht ontslagen om redenen die nooit zgn publiek gemaakt In verband met het overlgdan van de echtgenoote van P van G te Tilburg welke vrouw onlangs te Udenhout onder verdachte verschgnselen gestorven ia vertrok Zaterdagmiddag de justitie uit Breda weer naar U om een verder onderzoek in te stellen daar bg de beschouwing van het Igk wel is waar gebleken is dat vrouw v G niet aan mishandeling gestorven is zooals men oorspronkelgk dacht maar hier toch aan een misdaad gedacht moet worden Het is nu namelgk gebleken dat vrouw v G aan vergiftiging is overleden en in verband hiermede is de vrouw van W van G te wier huize het sterfgeval plaats had en tegen wie ernstige vermoedens gerezen zgn dienzeltden Zaterdag nog door da marechnassees naar Breda getransporteerd Te Venio is aangehouden Kkere C Teuwen oud 9 jaar geboren te Alstaden die in December 11 uit de gevangenis te Duisburg waar hy in voorarrest zat wegens diefstal van vier paarden wist te ontsnappen Thans kwam hy hier ntet een paard en wagen eveneens van dielUtal afkomstig By zyne fouilleering bleek hg in het bezU te zyn van een belangrgk bedrug aan geld een scherp geladen revolver tien scherpe patronen en een dolkmes Naar men verzekert moet deze persoon deel uitmaken van de bende waarvan er kortelings daar ook twee gearresteerd werden In de Grosze Franklorterstrasse te Beriyn is Zondagnamiddag ingebroken in den grooten goudsmidwinkel van Georg Grünbaum Ër moet voor minstens 35 000 mark aan juweelen en gouden voorwerpen zyn gestolen De diefstal werd eerst Maandagochtend ontdekt De inbrekers bleken in den winkel gekomen te zyn door oen gat dat zg in den lolder en het plafond badden gemaakt Zondagnamiddag ongeveer 5 uur hah en minschen twee mannen ait den winkel zien komen De eene droeg een handtasch die openging en waaruit eenige gouden horloges op de straat vielen Dat had men Wfl wat vreemd gevonden maar omdat het klaarlichte dag was en de beide mannen in nHo kalmte de horloges opraapten had men er in t geheel niet aan gedacht dat bet wul inbrekers konden zgn Uit Arnhem seint men De vermoedelgko daders van den eergisteren te Groot Azewiin gepleegden moord blgven ondanks pertinente getuigenverklaringen ontkennen De sectie üp li t Igk heeft aangetoond dat de dood oiimiddellgk is ingetreden door een slag op den schedel Ken dar verdachten zekere B v K is gisterennacht nit bet arrestantenlokaal in het gemeentehuis te o Heerenberg ontsnapt De uitspraak in hot Pelgische erfenisproces Hot Hof van Appèl te Brussel heeft Maandag vonnis gewexmi in het proces over de erfenis der koningin Het hof erkennende dat de buweiykrn tusschen vorstelgke parsonen geregeld worden door politieke tractaten iu overeenstemming met het volkenrecht wgst de vordering van prinses Stefanie en van haar schuldeischers af en bevestigt het vonnis in eerste instantie geweien Poslerijeii en Telegraphic Benoemd 1 April tot directeur van het lostkantoor te Goes de directeur W F h Oudenhoven thans belast met dewaarneming dar directie van het postkantoor te Schagen Verplaatst 5 Febr de klerk der posterijen en telegrafie 2de klasse C Kars van Rotterdam telegraalkantoor naar Terborg 16 Febr de surnuineraits der potteryen en telegraÜL H Menalda van Groningen tulegraatkantoor en M N D Augaslgii van Middelburg telegraafkantoor beiden naar Rotterdam telegraalkantoor do klerk der posterijen en telegrafie 1ste klasse H Meijer van Ainsteidam telegraafkantoor naar IJrauiden de klerken der posterijen en telegrafie 2de klasse Q van Oriel van IJmuiden naar Amsterdam telegraatkantoor H Leefmans van het heoldtelegraalkantoor naar het bgposl en telegraalkantoor Prins Hendrikkade te Arasterdam en P IJ von Bieda van Rotterdam telegraafkantoor naar Willemstad 1 Maart de surnumerair der posterijan en telegrafie D J Loeft van Vlaardingen telegraafkantoor naar Rotterdam telegraafkantoor de klerk dor posterijen f en telegrafie isto klasse 1 A Boer van Geldormalscn naar Sliedrecht de klerken der posterijen en telegrafie 2de klasse H Hoffman Tan Amsterdam telegraafkantoor mar Gorredijk P M H van de Voort van Maastricht telegraafkantoor naar Meerssen en D 1 van Bijsewijk van Amsterdam telegraafkantoor naar Maastricht telegraafkantoor 16 Maart do klerk der posterijen en telegrafie 1ste klasse G A M Rutten van VenIo postkantoor naar Vaal 16 Mei de klerk der posterijen en telegrafie 2de klasse T Heetstra van Amsterdam telegraafkantoor naar Balk De verplaatsing van den telegrafiat P Drijfhout vau Balk naar Harlingen gaat in 16 Mei in plaats van 1 Maart Ingetrokken de verplaatsing van den klerk der posterijen eu telegrafie 1ste klasse S Postma van Amsterdam telegraatkantoor naar Balk Eetvolontslagen op verzoek 1 Maart de ingenieur der telegrafie P H G Montenberg te Utrecht Ontslagen 7 Febr debrievengaarder te Windesheim H J Eilander Overleden 2 Febr de tweede klerk ter directie van de Rijkspostspaarbank te Amsterdaji J H A Kallmann 3 Febr de adjunct comrai s ter directie van de R jkapostspaarbank te Amsterdam J E tiaggermiin 5 Febr de commies der telegrafie 2de klasse C Koorn te Amsterdam beheerder bijtelegraafkantoor Schreierstaren 10 Febr de commies der telegrafie Isie klasse J van Doon te UtrechL Stadsnieuws GOÖDA 22 Februari 1905 VERG ADERINGvan den GEMEENTER AD op Vrijdag den 21 Febraari 1905 s namiddags half twee uur Aan de orde 1 De rekening over 190i van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 8 Het voorste tol wiJHging van de b j de Pensioonverordening behoorende lijst van dienaren der gemeente Ing St No 6 Het voorstel tot wijziging der gemeoutebegrooting voor 1905 Ing St No 9 Het voorstel tot wijziging der begrootiiig voor 1904 van het gemeente pensioenfonds Ing St No 10 Het voorstel tot wijziging der begrootingvoor 1904 van de Bank van Leening Ing St No U Het voorstel tot het verleenen vanrecht van uitgang en overpad op gemeente grond aan M W Schouten Ing St No 12 Het voorstel tot verkoop van gemeente grond aan E Ëslié Ing St No 18 Het voorstel tot overneming van grondbij de Heerenstraat in verband metrio leering eener zjl Ing Si No 16 Het voorstel tot overnelming van vroeger afgestane gedeelten van liet Jaagpad Ing St No 19 Het voorstel om machtiging te verleenen tot Euuning dor uitvoering van denkaainrtfur lan het stoomboolenveer Ing St No 17 Het voorstel tot wijziging der Verordening voor de Plaatselijke Commissievan Toezicht op de scholen voor Middelbaar Onderwijs Ing St No 14 Het voorstel tol regeling van den borgtocht voor den te benoemen gemeenteontvanger Ing Si No 4 De oatwerp instroctie voor den gemeenteontvanger Ing St No 5 14 De benoeming van onderwijzers aan lagere scholen dor gemeente Ing St No 8 15 De benoeming van den ontvanger der gemeente Ing St No 15 Aan de Raadsleden is het volgende ingekomen stuk toegezonden Gouda 21 Februari 1905 Het is gebleken dat de Provincie ZuidHolland ten behoeve der verbetering van het vaarwater de Gouwe oen 55 M lange strook van het Jaagpad vroeger eigendom dezer gemeente te veel onteigend heeft en wel het gedeelte benoorden het verlengde van den Zuid Westelijken gevel der bleekerö Het springende paard en het gedeelte bezniden het einde van den Zuid Westelijken vleugel Tan de draaibrug over de Kromme Gouwe gelegen op 20 65 M uit de as van die brag Bedoelde gedeelten van het J lag pad zyn kadastraal bekend in cldctie A No 3525 Ten einde mogelgke moeilijkheden over het onderhouden der bestrate stronken te Toorkomeu is door ons met hee en ji edepateerde Staten overleg gepleegd jver den kosteloozen afstand daarvan aan de gemeente Gouda met het gevolg dat de Provincie Zuid Holland zich daartoe bereid verklaard heeft gelgk blijkt uil de hierbij gevoegde concept overeenkomst Van meening zijnde dat de Raad het met ons wenscheljjk zal achteu dut de Gemeente het te veel onteigende terugneemt hebben wij de eer U te verzoeken ons machtiging te verleenen tot het aangaan van roormelde overeenkomst Bil de heden door de Qeniegehouden aanbesteding het verbeteriïn van de Schietbaan te Gouda werd ingeschreven door H J Nederhorst Jr voor f 1188 C P W Dossing 1 200 W Bokhoven 1241 C W den Hoed 1256 M Lengkeek 1343 J Knijnenburg 1540 De raming bedroeg 1 1300 Naar men ons mededeelt zullen d t jaar door de vereeniging Floralia verkrijgbaar worden gesteld de navolgende plantensoorten Serie I Fuchsia Schneewittchen Zonaal Zilverbond en Begonia Semperfloreus Serie II Fnchsia Daniël Lambert Zonaal Paul Qrambel Ageratnm Aster comeet en Tradescanthea De prijs is als in voorgaande jaren voor Serie 1 21 cents n voor Serie II 35 cents Ook kunnen beide riesdooréèn inschrijver gevraagd worden Tot de winnersklasse zullen voortaan gerekend worden allen die op de vorige Tentoonstellingen reeds meer dan éénmaal zijn bekroond geworden met een Serieprijs Zg dingen nitsloitend onderling naar Bestuursprijzen doch kunnen niet meer met de gewone klasse inzenders mededingen De Inschrijving zal dit jaar plaats hebben Maandag 27 Febraari van 11 tot 2 nar op den tuin van de heeren Gebrs Staensma Torfsingel 77 78 Naar wiJ Temenen zal er a s Dinsdag 28 Fabrnari eene lezing worden gehouden van weg4 het Departement Gonda van de Maatschappij ran Nijverheid door Mr D L Uittenboogaart in de zaal van de sociëteit Do RéB ie Oosthaven over het onderwerp Imtinct en Ventud Het bestnar oor deelde het nuttig een dergelijk onderwerp te behandelen met htt oog op de hoogst interessante mededeelingen over het leven van versnliillende dieren diu de spreker zal mededeelen toegelicht met teekeningeu en opgezette insecten De inleider is lid der Nederlandsche Entom jlogrische vereoniging en heeft veel in Suriname gereisd met het duel de natour te beslodeeion Wy twijfelen niet of velen zullen die interessante lezing willen bijwonen Voor hen diene de mededeeling dat intro ductie kaarten gratis te verkrggoii ziJn iedere avond na 7 uur bij don voorzitter Dr A C Geitel Oosthaven 84 en den secretaris P C de Vooijs Markt 55 Door deze geeft de Commissie voor Werkverscliaffing kennis dat de werkzaamheden zijn geëindigd tevens wordt nogmaals dank gebracht voor de milde gaven ons geschonken waardoor wij tal van werklieden konden plaatsen Dour nog een nagekomen gift groot f 40 Viin N N en eene van f 5 van den beer G waren we in staat iangei te laten werken als aanvankelgk werd gedacht d iarvoor onzen hai telgken dank Te Harlingen zal 1 2 en 4 Maart a s worden opgevoerd do opera C aar en Timmerman van Lot txing Een 90 tal dames en heeren alledilettar ten werken mede Het orkest staat onder leiding van den heer ïac F v Zntphen terwgl de regio in handen is van den heer S Vestdi k Er wordt bijzonder werk gem iakt van kostuums en decors BoDEORAïES Op verzoek van il kiesvereeniging Burgerplieht trad Maandag avond alhier voor de kiezers op de heer K Reijne candidaat by de aanstaande 2üe Kamer verkiezing Keeda geruimen tjjd vuór de lezing begon moest de zaal gesloten worden Honderden konden geen plaats krggen Op oenvuudige bevattelgko w jze zette de spreker bet doel v m den komenden pti ijd uiteen Hy besprak liet zeer Met onverdeelde ïandacht werd de rede gevolgd en aan lieft einde luid toegejuicht Na de p inze wefd gelegenheid gegeven tot debul öleclits één spiekt de heer S Henipenius tioofd dei Christelgjle scliiul Ie Zwammeidain maakte van déso gelegenheid gebruik Deze trachtte de böweriiigen van den heer Regne te weérltiggen wat hem echter niet gelukte Na re en dupliek weid de ergadering te half elf gesloten Naar wg van betrouwbare zgde vernemen wil ie h e Rejiie op alle plaatsen van he dist let Waar daarvoor gelegenhei l s gaarne zgno beginselen komen veidedigei zuodat alle kiezers met hem kennis kunnen maken Wy vermenen dat de keuze van dezen candidaat en zeer gelukkige is geweest en raden de vrijzinnije kiesvereenigingen in ons district aon genotoiden heor voor eene openbare vergadcing Hit te noodigen NiEUWERKERK i IJssEL Vrgdngavond j l vergaderde do liiesvereoniging Algemeen belang in het slaion kofliehuis van do erven Oudgk Van de l leden waren er 24 opgekomen Nadat de heer G van Reeuwgk de vergadering ad geopend werden de notulen gelezen en onveranderd goedgekeurd Hierna kwam a i de orde het stellen van een candidaat voBr de Tweede Kamer Door den heer Tol weïö warm aanbevolen de heer Prof De Louter van Utrecht en door den voorzitter de heet Mr Schim van der Looff te Gouda Bg stenming werd eerstgenoemde candidaat gesteld In de pauze die nu gegeven werd wtrd de contributie geïnd waarna het regUment in een vorige vergadering reeds besproken onveranderd werd goedgekeurd zoodat tot het drukken ervan kan overgegaan orden Tot afgevaardigden naar de algeineetie vergadering te houden den tste Maart e k te Guuda werden ge kozen de heeren G van Recuwyk en H C van Leeuwen die beiden de benueining aan namen N dat einilelgk de vnorzitler nug had medegedeeld dat door het bestuur der vereeniging een 80 tal nieuwe kiezer waren aangeworven werd de vergaderinj gesloten Rechtzaken Door de rechtbank te Rotterdam werden gisteren o a do volgende vonnissen gewezen H D 31 jaar kotflehnishonder te Bodegraven én A M S 38 jaar paardenslachter en tapper te Gouda wegens vernieling ieder tot 14 dagen gevangenisstraf B de B 22 jaar melkrijder en P J de B 16 jaar smid beiden te Zevenhuizen wegens wederspannigheid resp tot 14 en 7 dagen gevangenisstraf 155 pCt 855 145 85 F 2 50 20 pCt Amsterdam 21 Febraari 1905 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 21 Februari door tusschenkomst dier bank verhandeld de navolgende Minder Courante Fondsen Aand Snrinaamsche Bank Nationale Hypb Cultnnr Mg Gending Landbouw Mg Getas Mfubouw Mg Kabajan Fiesscbeolabrick Delft v h 85 Boers Co Konindigke Mij dj Schelde Scheepsbouw en Werktuigen falinek te Vlissingen Aand Gelderscb Overijssel 150 pCi 100 106 105 14 98 98 f 125 160 19 65 pCt 31 3 sche Lokaal Spoorweg Mg 132 Tramweg Mg de Megerg 80 NedorUndsche Bouw Mg f 260 Weltevreden KKploitatie Mg van Bouwterreinen 4 iiCi Obltg Wilton s Machinefabriek en Scheepswerf Amslel Hotel Mij Amsterdam Londen Verzekeiing Mg 50pCt gestuit Kuninkl Ounf deralie Ned Vereeniging tot bereidigg van Melkproducten pCt Oblig Provincie Over yssel Leening 1888 pCt Oblig Gemeente Groningen Leoiiing 1904 Winstaand Cultuur Mg Gending Opr aand Mg tot exploitatie dor Suikerfabriek Kalibagor Bew V Deelger Nederl Inclische Lnndbuuiv Mg Aand Garantie Kapitaal van de Spaarbank voor de stad Ainslerdain Claimi Nederiaiidscli Zuid Afri kaaiisclie Hypulheekb f 5 50 6 Hectaren New Granada f 0 15 De Effectenveiling van de Cumniigbiebank zal gehouden worden op Dondeidng 16 Maart e k Bgvoeging van fondsen kan gebuhieden tot niterigk 2 Maart BEÏÏES VAN EOTTERDAM VRIJDAG 3 FEB StaaUteenirtqett PoKTuuAi Oblig 3e Serie fr B9 59 00 3 Oblig 3c Serie fr 2500 3 RusiiAsn Iwang Dombr Obli 96 74 gat en 4 i Asi Japan Obligation 1899 4 Cot iH mA Geconsolideerde Bui Recüpis IV tenlandsche Schuld 24Vi h 100 4 99 4 fOl 3 977 4 100 4 99 4 100 Hypotheek Bariketi Pandb idem idem Paudb Rotterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Piindb Standaard Hypb Piuidb ötedelöke Hypb Pandb Utrechtsche Hypb Pandb Westlandscbe Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 4 J9 Pandb Ie Algein Groninger Scheepji Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand biiefbank 4 99 Pandb Ned Schceps Hypb 4 101 Bewg7en van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned 99 99 98 100 Hypotheekbricfbank 4 Pandb Hollandsche Hypb 4 Pandb Nationale Hypb 3 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 SpooruiegUeningen 367 Itaue Oblig Zuid Italiaansche Spw Mg A H PremUleeningen bm aiB Loten Stad Antwerpen 2 102 1887 Aand Holland Gnlt Slv Mij 35 Diveratn Mg tot Ezpl Laan ran Meerdervoort 1902 4 89 i bpRUIMING van MANTELS Costumes Japonstoffen llloiiscii l clgiioirs en PKLTERIJEIV M yrij s £ iri£ffj j tot zeer veel vermindortl prijzon a vi kh nth n A HOLLAUDEE 8CUILDEU beveeit zich beleefd nan zoowel voor Plafond en Decoratief als yewoon werk Boelekade R 219 Tegenover ingang Sociëteit Ons Genoegen OPRUIMING in het NoonlbniliiiiiLsdi i diiii ii Liiiirztiiiiiiujazijii KLbIWEG E 30 tegenover de Kloiwegslceg Aanbevelend c mm Alle rej aratlen en aangemeten werk I Heu wnrilt verziichl op I llhlllt Ie lillen DIT HST MAOUint VAK VI llAVKNSWAAYZüiXKS aORINCHEIH Deze THEEËN worden afgolf perd ill verzegeldu piikjes vun vj twee en een half en een iS ed on met vermeldiii ï ran ANommer ei Iprijfl Toorzien van nt vi n ti iii Merk volj enfl de Wet eil n nefrd Zich tot de uitvi nrii vttn e eerde orders aHiihev lcii lfi J C ltl U voorheen J BRKKBAART Lz Zenuw en llaa flijdors wordt sit overtuiging als een werkelijke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst vun adres per brielk iartw or t d t boekje iranco per pont tnegezondoii ditor BLOKPnFL S Rookli nltbo n I èüS