Goudsche Courant, donderdag 23 februari 1905

1B Vrijdag 24 Februari 1005 No 9654 44Éte JaAi Ahg Gebruikt leiJs de WERËLOBEROBMDE Superior Druiven BorsthoningEstract Ê mmm mr aÊmmmm ONINKLUKE JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teletoon Ito S9 ADVEKTENTIEN worden gephatst van 1 5 i eg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Fuzending van AdVertentiën tot 1 tiiir des inidd l rtMMiii t as IJe Uitgave lezer Joiirant geschiedt dag el ij k met uil zondering an Zon en Feestdagen i De prijs per drie maanden is 1 26 franco per lK st f 1 70 Afzonderlijke Konimers V LI F C K N T N Directeuren Mr A W F H SANGER en J DE WAARD Geeft 4 o t ltudbrlfceH uit verkrijgbaar A lOO Correspondenten te Souda de Heeren U0I7TIJN en DORTLAND Teringlijders Wendt ü lot M I E GJJOOT Nieow straat VUiHngen Zaal KII lSTillIK DONDKUUAO 23 t EüliUAlU Multatuli Voordrachten DOOR WILLEM IIOÜYAAKDS I HAVELAAK s TOESPRAAK IN LEBAK II SAÏDJAT EN ADINDA GESCHIEDENIS III HET GEBEU VAN DEN ONWE TENDE IV DE KRUIS8PR00K Pauze na de tweede Voordrnclil Ertrée 1 Leden 8 O G I 0 0 Banaii t uur Aanvani 8 uur Plaatsen van al lieden la bespreken TK II LI UU in de Kragerlaan HEERENHUIZEN Gopii met TUIN 6 Kamers ruime Warande Kenken en Kelder voorzien in G is en Waterleiding Direct te aanviiarden Te bevragen TURFMARKT H 260 Grijs Haar moer De Nieuwe l iinddii doet j e giyze liaren binnen enkele dagen vordwSnon maakt liet haar glanzend en zacht belet het uitvallen on neeuit do lelietjes van het hoofd weg Eischt oji den hal London Prils I A T en l SO per flacon Verkrijgbaar in de ROZENDAAL M l bi Izaük Cais Papier molen JOUIJA Onnavolgbaar i n thans door nieuw gevonden loepsssingeii ome IH oUecetr geteMiürrd l ortrellen Ê eluliirenoi aerl Zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige lich geen imitaties voor da ecMe te ontvangen Geïll Prijscoartuit met een aantal ougaVraagde geiuigurliiifleii graiit ip luiiiMiiiig Boïtel HOa t l Jt I S A Vt Agenl voor GOUDA FiniiH A QJIANT Kunsthandel Kleiweg bij ien modellen Ie bezichtigen lijn Heerlijk wrfrlssdmi ConsBPvrarl de f andenl Volgens den hedendaagschen stand der vietenschap is Odpl proefondervind voerdeïerzori Alleen gfU iQ ass Pa en Placong Eeltig helpend sn n doend middel tegen I verkoudheid astna kcelpijn kink en Blgm 51 hoest bronchitis n alle borst n longaanf dgeningen Negen maal jnet Goud bekroond Ëenige fabrjpnteBX rHAAC H N VAN SCHAIK r Flacons van 40 0 0 l Kon Stoomfabriek D aonlngbloem Verkrii baai bS firma WOLFF Jt C Westhavei 198 Ooi A LATKNSÏ B A Kleiweg K UK iouda K H VAN MU li Veerstal U I2li t o ii A mVUk Moordrecht l INKSK Ninmrherk a d IJnl A va ZESSEN ScAoonhovm J Tb TültKKN flo J 1 v WUK ulm r A SCMIEBK WrwAf P W V EDE OudewaUr K van dbii HEMDEN te lieeumii P v d SPHK MoercapelU D v o ST AR WtMmgavem Wed J HnLST WaddinqKten M KOLKMAN Waddingivem P A uu 0 110 T Oudemter An lONtiU Oudjurol r J l KASTELEIN PoUbroekerdam I UIKKEB te Htn chop Vrt ll8CIIUWI V i Laat D niet misleiden iaor AbdU Slroop Het klooslerS ucen i i fo J6 ybestaat niet 4 Siroop uang nerlelwiuirde SANGUINOSE is beslist het beste middel tegen IILOI I Y10i i Zliill IVZVl AHTi Vele en velerlei middelen worden geannonceerd en aangewend voor bhiedarmoeilo en lenuwzwakte doch geen van allen voldoet zóó anu de gestelde eischen als wel de Sangninoho Verschillende middelen zgn dooi mi voor em mijner huisge noten beproefd doch geen van iilliii met oenig hoegenaamd surces Ook do Sanguioüsc werd gepmbcerd en proctondervindeluk kan ik goluigcn dat dit gi neosmiddeJ al mgne verwnchtinger veire overtrof Gain lie tien ik ben id lie iiiUchlingen daartoe nondig te vor scliatten en geef ik den fabrikanten alle vihIiphI na ir goeddunken gobroik Ie ra iken van ilit attest P J VAN DER MURG Rolfeidam 19 Deo 1904 In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel h gram voldoende Dan duurt een flacon tien dagen en kost de boh uideliiig slechts I2 i of 15 ct per dag l ai Is goodkuo ier Inn fentij anilef iturgelljk middel Pi js por fl 1 1 60 6 fl f 8 lü 11 I 1 5 Te Gouda bij WOLFF Co Westhaven iwfnffpwïifww I Door Gcnefsti algcmMn s nbevoKn ff nifflTf Met EercDIploma en Goud Bckro n e M PRAEPARATEN VAN K r fltno I o rftr fl P lc meest kracbtlge en versterkende KINA WIJN Hgen zwakte VgUlllcl li m UV llC joowe bij Vinderen als volwassenen gebrik 9AV eefluat slechte plJsTerttflne MnuwhoordpÜn ter versterking na ziekte of kraambed koortsen fcire gevolfjen OUINA LAROCHE FERRUGINEUX in h t bijiondcr tcgcii Bloedgebr k Bleefctucht kwalen van Kritlacbcn le d eni Verknjgbasr in flacong A 1 90 tn fl PSItaI r a Q TOediaam ver terkend aangenaamvansmaak voordageiybchgeb uik vooral v K r kinderen jwakken en klleracbtige gestellMi aer aan te bavelen AU EMUMkrachfiEt drank bij toomiasen der spijsverterlnetor anen en dbirrhée ook voor luigfllingen en kleine kinderen Pnjs pei bm ft S Kgr ƒ 1 70 A W Kgr 0 90 Ht f 0 50 Chemiach liA Al cilïl ot Speciaal voor Klndervoodlng in bussen i Htfr O OO guivere JTlCiK UIKCr J y f q ÖO H Ke O BÖ Ac tima tfrat A H tl Het rookeneener halve Cigarette Is Toldoenle ter bettrij V lS tt ding van de hevigste aanvtflvn van Asftma etc In doosje A 0 80 on ƒ O feo IIZI t TamarinHp Rnnhnn ï fruit pürqatief tegen veratof ing Aam I tlliai IIIUC EJUIIUV Ua belen Mlgralne CongeatieBetc vooralocikalsUKin8 I ewi7 i U Tamarln e Bonlions v in KRAEPELIEN HOLM belanprijke diensten twr het kind begeerlijk en ii smtialt aangenaam ia Prij per doos e 0 fl0en 0 B0 Qolt ntot On céi 11 ac algemeen erkend als het BESTS huismiddel 0 imil llV aailllCJ i j Hoest Verkoudheid en Keilpljo het i een sUjmoplosstnd en verzachtend middel by uitnemendheid uitsluitend in n flcschjes verkrijgbaar I r ijs ƒ 0 20 per flesch je iV Vrnnmraim yam KHAEPELIEN ft HOLM te Zeist iin atUn m f t H ran eii u thn H u rni fr ttnam en htmtlleekfaiMg m rérkrifgbaar V mefii Fabriekmerk Mi i th ifr tn Orngi lijAkll KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AklÉÉtJ mm LICHT SYNDICAAT Wllt ii lui 11 I I 11 il Tui n iekeiiiiig lul een d ide Mn l i nï I i l l m i Uw huis iif l ic ilihii ni i ill nil iiHkl o i verlichtiiigK i bi d V01 FB ei lielil inlichten Do lirhil ol ü aieit in een elii afgesloten bailon en het lielil alsdan niet van Electrisch licht te onderscheiden en bovendien nog veel meer go de eigenschappen te veel om hier te vermelden Ik noodig U beleefd tot een bezoek oil in het VEBLICHTINÖ JIAUAZI IN De Avoiitlsler Dubbele Buuit B 13 TELEF 117 Aniibevelend M M V LOOIT Mr Gasfitter Eüïttl iJMUau t v Uivmgoc tewusba toll 30 na vole u j fiio iingon in don haa lüi gek yiu u ju iti dtjr naam ties oitviudars Dr MlühiieliH verrairdigd de beste uaoboes in het wereldber mde étabbliBEton ent van Gebl StoU wOTok fe Kw ien eitche Bikel Cacao in vierkanten busaeii Deze Eikol C üae 38 met melk g ookt eene aangenaiiie gezonde Jranï voor d lijkscb gebruik een ft 2 theelepd Tan t pcBder Toor een kop Chocolate Ala genecakrHoWige drank bg gml mn d arrhee elecnta n et water te gefaroiken Varkrijgbaar by de Toonuuuait B 1 Apotheksrs en f 1 80 o Ö 80 a 0 35 iïener ïlvertegenwcordiger roor Heteland luJius MattenklMH iniiiterdam Kalve 8tra t l a Verkrijgbaar in flesschen fO et fS e en f 7 85 bij H H Apothekers en Dregisten Zet op het merk ASKXB F AD HICHTEE 4 Co Eotterdiiai Te Gouda bü 0 LUtJER Apotheker Maikt en bij WOLFF i Co V esthaven 1118 en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS nit de fabriek van Firma H SARDEMANN te Zevenaar en Emmerik IHiNiien de kroon Verkrijgbaar to Gouda bö R ZANDVOOBT M A CATS H ZANDVOOBT J S MOSSEL Firma h DE JONG i DROST t Woerden bS N DE KEUIJFF Gooda Drnk van A BBINKMAN4Z Kleinhandel in sterltcn drank BURGEMEESTER en WKTllOUDERS v in Gouda brengen ingevolge art 12 i der Drankwat ter openbare kennis dat bij hen zijn ingekomen de navolgende verzoeken om verlof voor den verkoop van alcoliulhoudenden drank anderen dan sterken drank 1 van C Verschut voor het benedenvoorhuis van hetjperceel aan deo Groeneweg Wijk L 591 2 van A C van der Want vooi den winkel van het perceel aan den Fluweelen Sinjjel Wijk R no 702 i 30 van G van Ingen voor het benedenvoorhuis Van hel perceel aan de Boelekade ïVijk R no 68 4 Van J K N Saalbach voor het voorlokaal van het perceel aan den Korten Groe IWndaal Wijk I no 8 5 van L L van IJorst voor het voorlokaal van het perceel aan de Vlarkt Wijk A no loi Binnea a weken nadat deze bekendmaking is gcichied kan ieder te n het verleenen van het verlot schnttelijk bezwaren inbrengen Gouda den 23 Febnian 1905 Bargemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BuUeiilaiidscli Overztcbl Volgens te Berlijn ingekomen berichten hmrscht in Kankasiü volslagen anarchie Do Armeniers Tartaren en Circassiêrs vechten tegen de regeering en tegen elkaar Het bloed vloeit in stroomen In Bakco liJn alle kantoren en winkels gesloten verschillende petrolenmbrocnen zijn in brand gestoken In Riga ver f eestten arbeiders een aantal iabrieken De dienst op de lijnen Warschan Wee nen m VTarschan Berlijn staat geheel stil Ds minister van verkeer seinde naar War schan dat op bevel van den Tsaar alle eischen van de arboidefs dor staatsspoorwe gen onmid ellSk ingewilligd moesten worden De fegeoring heeft het mobilisatiob vel voor hel district Warschaa mot het oog op den toestand aldaar Ingetrokken Men h elt nog niet 4 minste aniHizing oraïrtBt de identiteit van den moordenaar TBö grootvorst SergiW 4e ma weigert elke inlichting Maar mag men de nitteraard niet zoBder eenig voorbehoed te aanvaarden berichten over hem gelooven dan is hij overigens spraakzaam genoeg Hij noemt Hn cipiers arme kJrela en drnkt ajn mede feVtLLETOX 95 AHeenf Ja dat was lil wol mat den echtgenoot dfti haar vloekte en verachtte dien ij niet beminde dien liJ nooit had lief gebad of nooit zou kannen liefhebben en bij den minnaar roor wlen altp haar hart van liefde bleef kloppen maar dien tij no niet meer zien ot spreken mocht omdat baar lieffle een schuldige liefde wwr geweest en omdat zif in dnizend angsten verkeerde voor hem O boe zalig mOeat niet de geoorloofde liaMe züOr d lieMe ten nniien van de hMkr rd n die blijft voortduren tot den damlf Wèlli e ni vreugde em waar wij zijn wat vt dom aV OM ook overitont steeds te knimen nggtn Daar is iemand tzü biJ mij of van mg verwijderd die aan mij denkt voor iea al müa verdrietelijkheden gelyke verdriatelSkJuden zün die fier is op mgn succes o wel bij schijnbare kleinigheden als in de wereld die glimlachend mijn glimlach beaat lijden nit voor het gewarm d r overheid tegen de revolutionaire beweging Hij verklaart dat alle nieuw gietige vragen hem slechts een glimlach afpersen en dat hiJ niets meer zal zeggen dan hy zelf goed vindt Zijn daad is geweest een gevolg van zjjn plicht om een verdrukt volk te helpen redden en vóór grootvorst Sergins voor altijd te ruste is gelegd zullen er nieuwe slachtoffers gevallen zijn De grootvorsten hebb n j iren lang alle wetten van betamelijkheid raet voeten getreden en den zwakken wil des Tsaren voor hun eigen zelfzuchtige oogmerken geëxploiteerd Hij wist wel dat de Tsiiar enkel het werktuig der grootvorsten was en daarom zon de revolutionaire patlg den Keizer van al die boozo geesten bovrijdeii Dat was de eenige weg om Keizer en Volk voor verdere rampen te behoeden Vö uilen verklaarde hy den Tsaar buvrgdeii in de hoop dat lijj eenmaal zich bjj onze beweging zal aansluiten en het hoo d worden van een nutionalen regeeringsvorin naar Westersch model Politie nocii spionnen xullen echter in staat zijn om hen lo beschermen die door Gods wil ten doode zyn opgeschreven I it verschillende aanwijzingen blijkt dat de moordenaar een man van goede opvoeding is men merkt tiet aan zijii manieren zijn onderkleeding zijn spreken Het Baltibch eskader ligt nog bü Madagascar en zal vandaar vooreerst niet vertrekken De reden daarvan is niet dat men wachten wil op het aanvullend eskader maar zelfs de vereeniging met de kruisersdivisie onder admir ial Folkersham varende door de MiddelUodscbe Zee heeft nog niet plaats gehad En ten gevolge van verschillende bevelen van den generalen staf der marine zal het nog wel oenige weken duren eer deie vereeniging behoorlijk plaats gohad heetf Daarbg komt dat tal van officieren van Küdjeswensky s eskader door bot voor hen vreemde klimaat ziek zjjn geworden en in deze malariibuurt ernstig te Igden hebben Dat het Baltischo eskader dus vooreerst nog niet vertrekken zal mag men wel als zeker aannemen De Japansche admiraal Kamimoera zal in den Indischen Oceaan dus nog geduld moeten Oefenen óf naar Madagascar koers zetten De enquête commissie dm het onderzoek naar het Doggerbank incident heeft gehouden beeft het eerste gedeolte van haar taak het verhoor der getnigen geöindigd Het woordt wien de tranen in de oogen springen zoodra hg mijn tranen ziet die de armen naar mij nitstrekt en wiens hart voor mij geopend blijft tot in het stervensuur ja over dood en graf wellicht 1 En komen dan de aardsche zorgen verraad en ondergang Wat nood I Voor alles is herstel en nooit ontzinkt ons de moed geheel zoolang men maar op elkander stennt en zoolang in beider hart het vuur der liefde bl ft gloren Zulk een genegenheid is die van vader of moeder voor het kind van man of vrouw heilige verbintenissen welke alleen verbroken worden door den dood als wanneer hij of zij die achterblijft nog moer verliest dan zj die zgn heengegaan Dat alles gevoelde de arme Edith met een benauwend gevoel van smart in haar verheven ziel die geschapen scheen te zjjn om al het heil te kennen dat zich laat samenvatten in deze weinige v oorden Beminnen bemind worden Daar stond zg uu zoo jong nog met haar verwoest leven eenzaam en verlaten zonder hoop zonder doel zonder eenig toevluchtsoord met aan den eenen kant den hartstocht aan den anderen kant den haat Hier de echtgenoot ginds de minnaar 1 Alttjd door strgd leugens en zelfverwgt 1 Nergens waarheid en kalmte nergens de tweede moeilijker deel het opstellen van het rapport vraagt thans aller aandacht van de commissie En nu weten de Fransche bladen te melden dat dit rapport de kool en de geit zal sparen en de oonclnsle zal bevatten dat er onder de visschershooton geen torpedobooten waren maar dat toch do Russische marine officieren gerechtigd waren zich te verde digao toen ziJ meenden aangevallen te worden Dit bericht hljjkt voorbarig te ziJn t e commissie is het nog lang niet eens over de conclusies van liet rapjiort Een berichtgever viin do jFronkf Ztg verneemt nit zeer vertrouwbare bron daarover het volgende Toen de getiiigenverhooien geöindigd waren besloot de commissie ingevolge art 633 van do Russiscli Eiigelscho overeenkomst van 25 November 1904 een omstandig rapport op te stellen met beslist geformuleerde con clnsies De vraag was slechts wie dit rapport zou opstellen Aanvankelijk werd het plan iipgoviit oen sub commissie daarmede to belasten ma ir d iar de commissie uit slechts vgf leden bestaat stuitte dit denkbeeld op praclisctie bezwaren Men wilde toen het opstellen van het rappoit overlaten aan admiraal Fournier don Franschen ge delegeerde die voorzitter van de commissie is Doch deze veroiitsclioldigde zich omdat hy de vertegenwoordiger eener natie ia die met Rusland geallieerd is Na veel bespreking werd besloten het opmaken van het rapport op te dragen aan de gedelegeerden der hoide neutrale mogendheden den Arnorikaaiischen admiraal liavis en den Oosten rijkschen admiraal Spann als secretaris werd aan deze admiraals de adjudant van admiraal Spaun kapitein Winterhalder toegevoegd Deze drie togen nu aan den arbeid en stelden een rapport op zeer besliste conclusies Maar de commissie kon het over enkele dier conclusies niet eens worden zü wilde vermüden dat een meerderheidsbe fihiit genomen werd drie tegen twee dat geen kans hnd beide partijen te bevredigen En nu werd ten slotte besloten het rapport vooraf ter kennis te brengen van beide rogoeringen te Londen en te Petersburg met de vraag of deze een vriendscbappelyke regeling op de grondslagen van het rapport niet zouden verkiezen boven een openlyk conflict Van de beide regeeringen is daarop nog geen antwoord ontvangen En zoolang dat niet geschied i kan de commissie onder de tegenwoordige omstandigheden niet vergaderen om het rapport vast te stellen Waar zachtheid waaraan zjj zooveel buhoofte had Sedert de kerkelpe plechtigheid bjj de begrafenis baars vaders toen Edith bijna bewusteloos in haar rijtuig geholpen was had zó zich te buis in haar kamer opgesloten De heer d Orvilliers had t zij uit medeIgden t zg om andere redenen zelf geen poging aangewend om haar te zien en in haar eenzaamheid liad Edith gelgk het meerendeel van hen die oen groot leed hebben te torsen een eigenaardig genot er in gevonden om zich zelf nog meer t kwellen Overigens was het voor de jonge vrouw een ware verlichting om niet het bgzgn te hoeven dulden van hem dien zg beleedigd had tot wien zg verplicht was kon er alschnwelgker comcdiespol denkbaar zgn P te glimlachen en op een goheel natuurlijken toon te spreken voor de bedienden en voor de menschen die in meerdere ot mindere mate tot bun beider intiemen kring behoorden De echtgenoot was in haar oogen slechts een onverbiddelgk rechter een toekomstige beul misschien wieos aanblik alleen haar deed beven hetzg voor Juan Cameron zoo d Orvilliers in zgn dwaling bleef hetzj voor Eduard de Lairls zoo hjj ooit de waarheid ontdekte schgnlijk zal dan ook doze week geen com missievergadering plaats hebben Het plan is dat keizer Wilhelm met de Hohenzollern don kruiser Friedrich Karl en een torpedojager van Malta uit den nit OostAziö komenden kruiser Ilertha tegemoet zal varen om prins Adalbert op volle zee te verwolkomen De prins komt aan boord van de Hohenzollern en zet daarmee de thuisreis voort De Hohenzollern Friedrich Karl en Sleipner stouraen samen uit de Middellandsche Zee naar Brunsbttttol en wachten daar op de Hortha die langzamer loopt In do Elbcmonding gaat prins Adalbert weer aan boord van de Hertha Alle schepen gaan dan door net Noord Oostzee kanaal naar Kiel waar de prins na ruim 18 maanden weg geweest te zgn opnieuw den voet op Duitschen bodem zet Dan krggt hjj verlof tot einde ieptember om op zgn verhaal te komen Hot door de Italiaansche ministerjTödesco en Luzzatti gisteren ingediend ontwerp betreffende stantsexploitalie van spoorwegen lieoft betrokking naar mon roeds weet op de Middellandsche Zee Adriatische Zee en Siüciliaansche Ignen uitgezonderd het verkeer op de Ignen waarvoor do Zuiderspoorwegmaatschappg de concessie lioadt Het net dat de Staat bij aanneming van hot ontwerp zal exploiteeren is 10 560 K M lang Do Zuiderspoorweg voornoemd bedient 060 K M De directie der Staatsspoorwegen zal geheel zelfstandig zijn en een eigen begrooting kragen men hoopt daardoor do exploitatie te Vrijwaren tegen politieke invloeden en financieels wisselvalligheden Voor do naasting van Middellandsche Zee Adriatische Zeeen Siciiinansche Ignen is ougovoer een half milliard lire uitgetrokken er wordt op gerekend dat de Blaat binnen tien jaren nog een half milliard zal noodig hebben voor inatandhonding van zgn eigen net en materiaal Dit milliard lire zal naar Luzzatti in zgn millioenenredo van 8 Dec verleden janrft roeds hoeft aangekondigd gevonden worden zondor leening en wel uit do gewone middelen Het personeel dat chronisch aan takings woede Igdt krggt bg het ontwerp liet i echt op speciale raden waarvan het zelf de leden kiest en een algemeenen raad uit het personeel Voorts een obligatoir sclieldsgorecht in gelgke verhouding bestaande uit vertegenwoordigers van de directie dor Staatdspoorwegen en van het personeel Voorzitter is een lid van den raad van stato onafhankelijk van bovengenoemde beide lichamen nomen Zij verwonderde zicli ocliter over do omstandigheid dat ok de Laiiis niet een nkele poging schoen te doen oin haur to naderen en daar leed zg onder O zg was oprecht geweest hg hot nemen van haar besinit on zon ook haar eed aan t sterfbed getrouw blgvon Het was ook beter dat zjj met het oog daarop niet had te Btrgden tegen de gebeden de tranen of de varwgten van don beminden man Maar het was on bleef nii itoinin vreemd dat dia man voor wien zij nog alles zua hebben opgeofferd zoo gemakkulgk solieon te kunnen berusten in een scheiding die toch voor hem evenals voor liiiai een ware marteling moest wezen Wij menschen zjjn eeninnal zon geschapen vooral als het de zaken vuii het li irt betreft dat we do offers die ivg andoren het diingendst opleggen hel liefst niet zouden willen zien aanvaarden Ta midden van al haar jiimmeren kwam nu nog bij Kdith de pgnigende oi zekerbeid ot zg moebt twijfelen a in de Lairis of zij moest vreezon dat hij haar minder lief had dan voorheen dun wel of lig eindelijk vermoeid van een strgd die toch tot niets zou kannen lelden Edith s besluit als een soort vaU bevrijding had begroet Mordt vervolgd