Goudsche Courant, zaterdag 25 februari 1905

Met het oog op den tegenwoordigen stand der geldmarkt wordt na bet afdeelingsonderzoek in de Tweede Kamer buitengewone spoed gemaakt met het ter openbare behandeling voorbereiden van het ontwerp van wet tot het aangaan van een Staatsleening Na afdoening door de Tweede Kamer zal de Eerstof Kamer kort daarop er voor worden bijeengeroepen Een onderwijzer in een gemeente op de Zuidhollandsche eilanden werd op 4 Maart 1904 als zoodanig benoemd aan een openbare lagere sctiool te Hellevoetsluis Na deze benoeming op 7 Maart te hebben aangenomen om met 1 Mei d a v in functie te treden zond hy op 14 Maart bericht dat hij alsnog voor de benoeming bedankte omdat hiJ elders geplaatst zon worden Het gemeentebestuur van Hellevoetsluis nam deze mededeeling niet aan en berichtte aan den benoemde dat hj overeenkomstig een hem reeds toegezonden instructie voor de onderwgzers en onderwijzeressen te Hellevoetsluis ontslag moest aanvragen en nadat deze bij zijn bedanken had volhard bleef ook het gemeentebestuur by zgn gevoelen en drong er nu nogmaals op aan dat de benoemde 6f met 1 Mei zijn functie oa aan vaarden óf alsnog ontslag aanvragen Toen do benoemde niet in functie was getreden besloot de gemeenteraad van Hellevoetsluis onder goedkeuring van Ged Staten aan den benoemden oudcrwyzer op grond van plichtverzuim niet eervol ontslag te verleenen öedep Staten van Zuid Holland onthielden echter hun goedkeuring aan bet raadsbesluit en nadat de Raad daartegen bij de Koningin in beroep was gekomen is thans bij een eergisteren in de openbare vergadering van den Raad van State ufd v d geschillen van bestuur medegedeeld kon besluit dat beroep ongegrond verklaard uit overweging dat niet kan worden aangenomen dat het openbaar lager onderwijs in de gemeente Hellevoetsluis door de handelwijze van den bedoelden onderwijzer nadi3ol heeft geleden en dat ook die hnndelwBzo niet als grof plichtverzuim kan worden aangemerkt zoodat het raadsbesluit niet kan worden goedgekeurd Uit Hengelo meldt men aan de Zw Cl t lerwgl gisterenmorgon een Duitsoh paardenbandelaar bezig was een wagon met paarden te lossen op de losplaats der S S werdon door een of andere oorzaak eeniga paarden wild en renden ds rangeerplaats op met het gevolg dat 3 paarden overreden en gedood werdenDe trein had eonige vertraging maar niet van belang Men melt uit Zutphen Een 4ö jarige disnsthode alhier verloor eergisterenavond ten nadeelo van den heer bij wien zg diende een bankje van I 60Duarover is zïj door hem onderhouden en zg heeft zich dit zoo aangetrokken dat z j zich gisterenmorgen door ophanging van het leven heeft beroofd Te Beek Nbr is gisterennacht do hoeve met voorhuis schuur en stal van den landbouwer J St tot den grond afgebrand Het vuur aangewakkerd door den feilen wind greep zoo snel om zich heen dat er niets gered is kunnen woiden Alles was verzekerd Een paard en iss koeien zijn mede Verbrand inRedienrt Die indieninK had door den ainister presidttiit jiuiitti perHoonlyk ptaats als een bewijs dat hy van zyn langdurii ziekte bersteld is en dat alle gerachten uver regeeringsmoeheid n over z jn verlangen om spoedig te kunnen altreden ongegrond zijn Wö hebben in een bericht medegndoeW welke bepalingen hel spoorweg ontwerp beval Zooall reeds vroe jer vermoed werd wil de 8taat de drie hoofdlyneri in eigeti beheer nemen Voor den aankoop wordt een half milliard lire bestemd de andere helft van bet milliard zal worden gubrdikt voor de aanvalling van het bedrglskapilaal De gelden die hiervoor noodig zyn zoUen niet door een lesning worden verkregen doch worden opgenomen bij de spaarkas te Milaan en b j de postspaarbank Het ontwerp werd met bijzonder Ijilaiig stelling tegemoet gezien met het oog op de bepalingen die het bevatten zal ten aanzien van het spoorweg personeel Het is nog niet alt de ontvangen berichten op te maken of in het ontwerp bet verbod om te staken is opgenomen Wel staat er dat bepalingen getroffen zjjn om den dienst bij voortduring regelmatig te doen plaats hebben Op welke wijze dit echter gescbieden zal kan eerst blijken wanneer de tekst van hot ontwerp gepabliceerd wordt Verder bevat het ontwerp verschillende bepalingen ter verbetering van den toestand van het spoorweg personeel De economisclie toestand zal wffrden verbeterd een bijzondere commissie van toezicht voor de bolangun van het personeel wordt ingesteld benevens een raad vun arbitrage die gedeeltelijk door het personeel zal worden benoemd Waarschgnlijk zoo wordt uit Italië ge meld zal het personeel zich niet verzetten tegen een eventueel verbod om te staken wanneer het zijn belangen op andere wijze behoorlijk gewaarborgd ziet En hoewel er een lange en moetlüke weg ligt tnsschen bet indienen van een ontwer i en de afkondiging der wet de Italiaanscbe regeering schijnt voornemens naar Giolitti deed uitkomen om het beginsel door haar in dit ontwerp neergelegd met zorg te bewaren voor verwatering bjj de behandeling in Kamer en S at en Ie gelijk om te pogen het ontwerp met eenigen spoed tot Aet te verheffen HiJ riep daarvoor de medewerking van het Ilaliaanacbe parlement in en verwachtte dat dit bereid zal zijn om de regeering te steunen waar deze pogingen aanwendt om den soicalen vrede te bevestigen Verspreide Berichten Fbankhijk De Matin die verschillende onthullingen deed in do zaak Syveton waarin over mevrouw Syveton niet veel goeds verteld werd en die later do oniuistheid van hot vermelde erkende is op aanklacht van de beleedigde veroordeeld tot 100 francs boete en 3000 francs schadevergoeding De Patf io die ook gelasterd had doch reeda den volgendanden dag de mededealingen terugnam kwam er met 60 francs boete en 600 franca schadevergoeding af Mevrouw Syveton bad van laatstgenoemd blad niet minder dan 50 000 francs geëischt Het bezoek van koning Volgena de Hatin zou president Loubet een contra viiite aan Spanje brengen in September of hegin October van dit jaar EüOEUJJD Na een levendig debat werd eergisteren in het Lagerhuis een motie Redmond tot verdaging van hot Huis ten einde nader te overwegen do houding van sir Anthony Mac Donnell den onderstaatssecretaris van Ierland verworpen met 265 tegen 223 stemmen De geringe meerderheid van do regeering werd door de nationalisten met luid gejuich begroet Uo besprekingen liepen in hoofdzaak over de houding van den staatssecretaris von Ierland Wyndhara en van Mnc Donnell ten aanzien van het zoogenaamde Irish Reform Scheme door lord Dunrave ontworpen Versbiiiodii Staten Het Representanten huls stond na heftige debatten den aanbouw toe van twee nienwe Blagschepen 36 republikeinsche afgevaar digden stemden tegen vele democraten voor President Rooserelt woonde eergisteren te Philadelphia de herdinking van Wasbingtons geboortedag bg aan de universiteit van Pennsylvania Aan den president en aan keizer Wilhelm werd het doctoraat in de rechten honoris causa verleend In een toespraak door d n president gehouden wees Roosevelt er op dat het noodig was de beglnielen van Washington in eere te houden goede trouw en rechtvaardigheid tegenover allo natiën maar tevens zorg steeds voor een oorlog gereed te zijn President Kooaevelt wees tevens op de noodzakslgkbeid vaa een sterke vlaot welke geëischt werd door het bezit der Philippijnen de Araerikaanscbe handelsbelangen in het Oosten den aanleg van het Panamakanaal en de handhaving van do Monroeleer BINNENLAND SÏATEN GENEKAAL I TtflCKOKHJklUBB Zitting van Dondard ig 23 Februari HoogerOnderwijswet De zitting ving aan met een toelichting door den hoer Borgesius van zg n gister aangekondigd ad thans ingediend amendement waartig wordt bepaald dat de minis ter kan be slissen dat voor de berekening van het subsidie van bijzondere gymnasia lesuren in vakken niet in d wet genoemd niet meerekenen Een opmerking van den heer Lehman dat er nu geifaar kan ontstaan voor het godiidienstonderwjs doet de voorsteller zich bereid verklaren alsnog uitdrukkelijk dit ondi rwijs te vermelden hij acht het anders onnoodig Da minister van Binnenlandsche Zaken acht het amendement te bindend en de onzekerheid die er voor de gymnasia uit zou voortspruiten in verband met eventoeele verandering in hot leerplan te groot en wil daarom een andere redactie waarmee de heer Borge sius zich vereenigt De heer Lohman handhaaft zjjn bezwaar nopens het godsdienstonderwijs De ministor deelt het bezwaar niet godsdienstonderwijs behoort zonder twijfel tot het voorbereidend H O en het door do Regeering gewijzigd artikel wordt daarop aangenomen Bö de overgongsbepalingen verdedigt de heer Lohman bet door hem m t de hoeren Heemsjcerk en Nolens ingediende amendement waarbij bepaald wordt dat binnen 5 jaren al wat op den effectus civilis betrekking heeft bil afzonderlijke wet zal worden geregeld De voorsteller knoopt daaraan een bescherming vast omtrent de juridische opleiding zooals bjj zich die in de toekomst denkt Scherp scheidt hy daarbij do praktisch juridische van de wetonschappelük juridiscbe opleiding De heer Boa ziet geen kan den toekomstigen wekgever in deze te binden i onrts heeft hij tegen de toelichting van den heer Liihman de grief dat deze nitalaitend het oog vestigde op de juridische o ileiding alsof al het andere niet bestond Na een toelichting van den heer l IoIfns en eenig debat tnsschen de heeren van der Vlugt en Lohman verklaart de minister van BinnenlZaken t het bast te achten in het amendement of in de bijbehoorende motie nieti naders te bepalen omtrent invoering vnn Staatsexamens daar men anders 1 reeds nu zou behooren te omschrijven aan I welke voorwaarden het Staatsexamen zou moeten voldoen en daarvoor is het nu de tijd I niet daar elke voorbereiding daarvoor ontI breekt I De heer Marchant krijgt verlof de ReI geering te mogen interptileeren over de I Asser kwestie LuitenantsDebating Club I De heer Bos stelt een subamendement I voor op het amendement Lohman waarbij I wordt bepaald dat de afzonderlijke regoI ling zich moet aansluiten bij de universiI taire examens I De heer Lohman neemt dit over en I ook de minister waarop het s h s wordt I aangenomen I De heer Schokking verdedigt daarna zijn I amendement nopens de faculteit der godgeI leerdheid I Spr betoogt dat door de aanneming van I het amendement voor het oogenblik niets I wordt beslist omtrent de wijze waarop de I reorganisatie zal tot stand komen I De heer van der Vlugt betwijfelt ernstig I of znlk een wetgeving waarbij de wetgever I zich zelf oen gebod oplegt van eenig nut ia I Spr acht het amendement geheel en al I onaannemelijk I De heer Nolens kan zich met t amenI dement zooals het daar ligt wel vereenigen I niet evenrvel met de toelichting en dan ook I niot met de motie Hij zal dus stammen I v66r het amendement sonder meer I De heer de Visser vraagt of de heer I van der Vlagt nl ft is getroffen door de onI oprechtheid van d wet die bepaalt dat er zal zijn een facnlt it van de gadgeleerdheid en dan een a intal vakken voorschrijft die I niet ziJn vakken van godgeleerdheid De heer de Savornin Lohman vraagt of de motie en toelichting ia van het amendement hij begrijpt anders de geiyktgdiga indiening niot Hó ia tegen de motie Moet het onderwijs in de dogmatiek worden gegeven door den Staat met uitsluiting van dm invloed der kerkgenootschsppeu dan vraagt hij welke dogmatiek zal worden onderwezen P De verders beraadslaging wordt verdaagd j tot morgen U uur door zich tegenover dan aigannar aawimkelgk stellende doch met het voorrtifcht vtn bedoelde onderverhuring Dnze 4 H A warden in 15 stukken elk van ongeveer ISO Schonwsche roeden aan 15 huurder uitgegeven tegen I 30 per Schouw ch gemet 41 68 H A Eeue commissie uit hat departement gaf in een verslag jaren later te kennen dat aanvankelgk zooals t biJ vele nieuwe zaken gaat zelfs bg de huurders eenig wantrouwen in den finaneieelen uitslag heerschlt maar dat weldra de uitkomsten bewezen dat de veldarbeiders hier werkelgk te doen hadden met aan zaak die hun voordeel bezorgdeDa arbeiders zonder land zagen weldra met jdloerschheid hunne door het lot begunstigde makkers aan en drongen er bij de beheerdeis sterk op aan ook hen aan land te belpen Zoodra zich dus een gelegenheid voordeed werd de onderneming uitgebreid hetgeen in 1896 door aankoop van een blok land van ruim 4Vi H a gelukte Gemengde Berichten Wegens de vele gegadigden moesten daarbjj eenige stukken in tweeën worden gesplitst waardoor 24 arbeiders konden worden geholpen aan stukken van 110 160 Schouwscho roeden Do huurders werden toen bij loting aangewezen dewijl niettegenstaande de splitsing het getal gegadigdep het getal beschikbare stokken verra overtrof een feit dat zich herhaalt wanneer door vertrek of overlijden een stuk vrij komt Goen wonder dat met eenigen trots gezegd werd na het zoo uitstekend stagen dat geen enkel huurder in zijn verplichting tot betaling te kort school en dat de algemeene resultaten waren Vóór de instelling dezer verhuring waren vela huurders in den winter geregeld badeehlen hg het burgerlijk armbestuur Nadat zjj iu bet bezit van hnn stukje land waren gekomen gisten zg zich spoedig gesteund door huu wintervoorraad van aardappelen met het dan geslachte varken bet oververdiende vrijgeld en het voorschot op den nieuwen suikerbietenoogat met weinig bedeeli ng te radden Van lieverlede begonnen zij daarin ook huu eer te stellen zoodat t tegenwoordig een zeldzaamheid is wanneer zg zich na voor bedeeling aanmelden En sommigen onder hen zgn reeds zoover gevorderd dat zij neg grond byhnren zonder dat daartegen bezwai en bahoeven te worden geopperd Met recht kan de afdeeling trotsch zgn op zulke resultaten en geen wonder dat nu na tienjarige werkzaamheid het getal hnordarsvaldarbeiders is gestegen tot 39 Men meldt uil DMt 8 F van a Gravenhage dio zich naar aanleiding van het uitbranden vap zgn kleerwinkel te Dolft sedert Zaterdagnacht in voorloopige bewaring bevond is in vrjheid gesteld Eenige damas en heeren te Amaraloort hebben zich verbonden een toonaeluitvuericg te geven waarvan het batig saldo bestemd zal worden voor dr Bollaan s gesticht voor lupuslgders te Rotterdam De uitvoering zal worden gsgaven op 11 en 12 Maart Men meldt uit Amsterdam De dagbladen bevatten dezar dagen bat bericht dat in de premiermgn in Transvaal opnieuw aan groota diamant gavondan is en wal een van 334 karaats Op aichzelf aldus het weekblad van den A N D B is een dergeiyka vondst niet zoo haal belangrijk steenen van dia grootte worAao laer vaak aangetroffen Wij kunnen echter uil da basta bron mededaalan dat dit onjaist is Oevankelgk is naar s HertogSnbosch verl I De bakende colporteur Samson Mond giaI ter Toor het Oerechtshof te a Hagat raobt I Oorspronkelgk was hg door bat Kantongareeht no 2 te Rotterdam tot geldboete vereordeaM wegens twee feiten lo bet colportearan op 1 Sept 1904 op da Markt té Rotterdam zoodanig dat da ord verstoord ward 2o dat I hg later in een andara straat uitknmanda op de Markt zoodanig heeft gascbreauwd an geraasd dat een volksoploop ontstond I Ten gevolge van verschillende vormgebreken werd deze zaak die tweemaal voor dan kantonrechter diende eenmaal voor da Baohtbank daarna voojt dan Hoogec Raad door laatstgemeld college verwezen naar bat Haagsebe Gerechtshof met deze slotsom dat slechts ter berechting overbleef het twaede ten laste I gelegde feit het doen ontstaan ran een volksoploop door schreeuwen ei gaweld maken Van het eerste foil was hg nl in dien tosI schentyd vrggesproken I Samson beweerde nn gisteren dat hij ooit I van de twaeda tenlastelegging beboorda te I worden vrggesprokan omdat de tweede baI keuring een gevolg was van de eerita waaraan hy niet schuldig was verklaard I Nadat adv gen mr Baitsma vareerdeeUng tot geldboete van f 2 had gevraagd zette I Samson uiteen dat hg deze laak telkens hooI garop gezocht had nilaluitend om te doen uitmaken in hoevar een politiaageot de b voegdheid heelt proces varhaal op tt maicea allaes omdat hg ich geraakt gevaalt door Ma Maoenlgk tot hem gwiohta vraag voerd een kaashandelaar uit Osch verdacht I van bedriegelgke bankbreuk In de Virgina mgn te Birmingham in den den Amerikaanschen staat Alabama waar 1 162 mgnwerkers tengevolge van een ont1 plolflng opgesloten zitten is men uit alle macht aan bet aitgraven Er is echter maar I heel weinig hoop de opgeslotenon nog levend 1 terug te vinden 1 Bij een stierengevecht te Juarez in Mexico 1 werd Raphael Arama een beroemde Spaan schs Matador door een stier op de horens I genomen en tegen den wand van de arena te pletteren gostooten 1 Te Angonlème waren twee eleetriciens 1 bezig een Icabel voor de straatverlichting te leggen toen deze eensklaps brak waar1 door de electrische stroom door het Hcbaam I van een hunner ging en hem op slag doodde I De ongelukkige was 23 jaar oud en zou den 1 volgenden dag huwen 1 Men Bchsöft aan de N R Ct 1 Door het departement Noord Beveland van I de Maatschappij tot Nut van het Algemeen 1 werd vóór circa tien jaren het initiatief ge1 nomen tot grondverhuring aan veldarbeiders 1 Op zeer bescheiden wgze is daarmede beI gonnen en wel door bet buren van 4 H A I land van het Kroondomein waarbij het deI partament als onderverhuurder optrad daar Immers Samson had met het oog op de moeilijkheid voor een vreemdeling om de grens van de Markt te Rotterdam vast te stellen wagens het complex van straten dat op die Markt uitloopt den politiedienaar verzocht hem uit te leggen waar hg wèl en waar niet mocht colporteeren waarop de agent hem beduidde met die praatjes niets te maken te hebben Door deze behandeling acht Samsom zich verongelgkt en daaruit ontstond een woordenwisseling die echter volstrekt niet de orde verstoorde in den zin der wet doch slechts enkele menschen deed standhouden rondom hem en den politiedienaar naarHg drong ook voor deze bekeuring op vryspraak aan Stadsnieuws GOUDA 24 Februari 1905 Tot gemeente ontvanger werd heden benoemd do heer C J M Kroon te Vlaardingen en tot onderwgzeres aan School No 1 de heer G van Spongen aanÉchool No 8 de hearen S Verhens en J g Post Een verslag van de voordracht van den heer Rooyaords zal in ons volgend nummer worden opgenomen Door de commissie van het te honden It stivftl t Nieuwerkerk a d IJsel is besloten dit te doen plaats hebben 1 7uni n s Hemelvaartsdag op een stuk lund achli r het café L Espérance van den heer Erbervsld aan deu s Gravenweg Dezar dagen zal te Egmond aan Zes een begin worden gemaakt met den bouw eoner nieuwe R K kerk en pastorie Deze bouw die zal geschieden naar de plannen van de architecten Gebr Margry en Snickers te Rotterdam is bg onderhandsche aanbesteding gegund ann den aannemer A P J Leasen te öouda Rechtzaken Voor bet gerechtshof te s Gravenhsga stonden gisteren in hooger beroep terecht twee boomkweekers uit Boskoop volgens het rapport der politie bekend staande de Ie beklals geregeld stroopende en stelende da 2o als zich doorloopend slecht gedragende door de rechtbank te s Gr ivonh ge veroordeeld ieder tot 2 maanden gevangenisstraf wegcttfi diefstal van rozeniiogf takken en struiken ten nadeele van een andere boomkweeker aldaar in den nacht van 23 op 24 luli van het vorige jaar Beklaagden bleven bg hun ontkentenis walko zg ook voor de lecbtbank hardnekkig hadden volgehouden De eerste beweerde dat hy in dien nacht wel in de omgeving van die plaats was waar de diefstal gepleegd is maar dat hg werkte in zgn eigen tuin en van den beweerden roof niets afweet De twaede beklaagde beweerde zelfs in t geheel niet op het terrein te zgn geweest en dat er mogelgk een persoonsverwarring bestond bg de getuigen die verklaard hebben dat zy hem gezien hebben tosschen hem en diens broeder oen militair dia in dien nacht met verlof thuis was Door den verdediger mr J Last advocaat te s Gravenhage was als getuige k decharge gisteren die bewuste broeder voor het hof gebracht waarby zich allereerst de vraag voordeed of deze getuige wegens den band van nauwe bloedverwantschap met den 2en beklaagde onder aede kon gehoord worden De president had daartegen bezwaren maar de verdediger meende dat t wel kon en vroeg akte van de weigering van bat hof maenendo dat advooaat generaal mr Beitsma in beginsel geen bezwaar tegen hal hoorap van dezen getuige had De president merkta echter op dat advo caatgeneraal zich in deze over niets had nitgelateu De slotsom van dit incident was intnsschen dat bal bot na het verzoek om akte door daa verdediger zich eenige oogenblikken tarngtrok in raadkamer waarna bet advies van den advocaat generaal gevraagd werd Deza zeida dat hg bezwaar moest maken ta an hel booren van den getuige onder aede Biet zoozeer wegens principieela bezwaren maar wegeqs het speciale geval dat deze persoon da broer van een dar beklaagden voor hal hof waarscbyniyk zou komen verklaren in aanslaiting aan hetgeen da tweede beklaagde reeds varmoed had dat by en niet de tweede beklaagde de dader Wai Om n dan getuige ta vrywaren van ten meineed voor t geval hetgeen hg vermoedeiyt ion komen verklaren later niet overaenkomstig da waarheid zou biyken te ign verzette mr Beitsma zich lormeal lagen da aedsaSegging Da getuige hierna baitan eede geboord verklaarde nu dat hg alleen en niemand anders da schuldige was Hg was er den oaahl alleen geweest en deze beide beklaagden hadden er part noch deal aan Dat hg zich na de tegen beklaagden ingestelde strafvervolging niet zelf bg de jjtstitie aanmeldde vond zgn grond hierin dat by eerst wilde afwachten welken loop die vervolging zou nOmen De getuige werd door verschillende raadaheeron aan een scherp verhoor onderworpen waarbg hg gswezon werd op verscheidene omstandigheden die zgne verklaring in een twgfelachtig licht konden stellen Maar getuige bleef volhouden dat hg de eenige ifader was Een tweede getuige k décharge eveneens boomkweeker kwam verklaren dat de bovenbedoelde broeder hem een dag nadat de zaak vnn do twee beklaagden voor do rechtbank had gediend had medegedeeld de dader ta zgn Hg voegde er tevess bg dat hy niets zon zeggen vóór hy wist hoe do zaak tegen zgn broer afliep want als deze en zgn mede beklaagde vrg kwamen zou het dwaaa zyn om de kast in te draaien Ootniga heeft echter daarna aan den tweeden beklaagde gezegd jongen nu ja w et dat je broer t gedaan heeft moet je dat maar eens degelijk unthunden om het als t Igd daar toe ia te borde to brengen want ja moot niet woer voor je broer gaan zitten Een geinige kwam ten slotte zeer beslist verklaren dat hy beide beklaagden in den bewnsten naclil had ontmoet loopende naast elkander en dat de 2e bekl toen een bos rozenbout wegwierp Adv gen mr Reitamn zeide dat indien lig den bigkbaren tüele uni in de e dn justitie te misleiden had kunnen voorzien hy ongatwijfetd alle geluiden in deze strafzaak nog eens voor den lioogoren rechter h id doen komen ten einde tegen een dorga lyken aanslag gewnpr ncl t j kunnen zgn Intnsschen achtte ZE6 den toeleg hier te duidülgk zichtbaar De verklaring van d jn zich opofferenden broeder is tastbaar leugen achtig pp in volkomen strgd niet de waarnemingen van do andere thans in hooger beroep niot gehoorde getuigen En adv gen meende dat die getuige k décharge van geluk ma s ire c ndat ZEGA zich er beslist tegen verzet lieoft dat lig onder eede wierd gehooid Want alle factor n voor een vervolging wi igeiis meineed zouden aanwezig zgn geweest Mocht intnsschen bg het hof eenige twgfol gereziMi zgn dar achtte idv gen het waarschgnlgk dat het hof alsnog tot het opnieuw hooren van alle getuigen itoa overgaan Zich grondende op de verklaiingeii van de getuigen in wersten aanleg geboord en overigens de gronden waarop de rechtbank da veruordeeling uitsprak juist achtende vorderde adv gen bevestiging vun het vonnis Da verdediger mr Last verklaarde hot openbaar ministerie niet dankbaar te kunnen zgn voor do bewering dut bg pi de leider zon zgn van den toeleg om du justitie een rad voor de iogen te draaien Adv gen mr Reitsma Dat lieb ik niel gezegd I De verdediger vervolgende zou hierop niet verder ingaan maar vroeg of hot in abstincto dan zóó onwaarschgniyk is dat een feit door een ander geploegd is en da workefgke dader zich in appèl komt aanmelden dat men de verdediging een verwgt mag maken naar dat verdedigingsmiddel te grgpen Pleiter betoogde na ampela bespreking en nadere toelichting van de verklaring van den broeder dat diens getuigenis niet anders kan hebben uitgewerkt dan zoodanigen twgfel bg het hof te hebben gewekt dat een veroordeeling van den 2en beklaagde een onmogelgkheid is Ten aanzien van den len beklaagde betoogde pleiter dat de verklaringen der voor de rechtbank gehoorde getuigen slechts een reeks van aanwgzingen opleveren waaruit bat volledig bewys niet valt te polten Voor beide beklaagden concludeerde pi tot vryspraak Bg repliek kwam adv gec mr Reitsma er met nadruk tegen op dat hg den verdediger in deze zaak veranlwoordelgk zou gesteld hebben voor de komedie die blgkbaar voor den rechter afgeapeeld is ZEGA onderstelde den toeleg slechts by beklaagden en zou er zich wel voor wachten den verdediger in een zaak als deja zulk een gruwelgk verwgt te doen De nitspraak werd bepaal op hadan oveq 14 dagen VERGADERING VAN DEN GüV EIITERyD VRIJDAG 24 FBBHÜABI Voorzitter De Burgemeester Tegenwoordig de hh Noothoven van Goor Vergeer Ussal de Schapper Herman Prince van de Velde Nedarhorst de Jong Fortngn Droogleever vait Galen Engels Lager van Iterson Dessing Jongenburgar Vingerling an Mnyiwgk Afwezig de hh Donker an van Eyk Da Voorzitter De hh Donker en van Egk hebben bericht eerstgenoemde dat hy de zitting niet kan bgwonen en laatstgenoemde dat hy bet eerste gedeelte der zitting niet kan bywonen De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgakdnrd De Voorzitter deelde mede dat aan doh heer N Cos een jaarlgksch pensioen is toegekend van 1660 Aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 De Verslagen over 1904 van het Bargeriyk Armbestuur over bet Bestedalingenhuis van de Oommissie tot wering vanschoolverzuim en van de Commissie vanToezicht op de Stads Muziekschool i In handen van B en W om te gebruiken bg de aamenstelling van het gemeente verslag 2 Een voorstel van hh regenten van hetBestedelmgenhuis on van het Isr Armbestuur tot wgziging der hegrooting Worden gesteld in handM eener commissie en tot leden daarvan benoemd da bh Engels Vergeer en de Jong 3 Een Voordracht van Regentessen vanh t VVeesen Aelmoeseniershuio voor deontstane vacature door bet overiyden vanMevr B C Hoogeudyk van Wgk Daaropzgn geplaatst de dames T a HOOGENDUK MiJULiEfp en K BRAil HoooEHDiJK J Ter visie Voordracht voor Onderwgzers aanopenbare scholoji in de Geiueenta Een voorstel van B en W tot hettoestaan van gelden voor het vernieawenvan eenige registers van bot kadaster Een voorstel van B en W tot wgziging van de Igst v in doelgerechtigden inliet gemeente poiisii enfonds Een voor stei tot wgziging der hegrooting vdor do bank van leening Een voorstel tot het verleenen vnnuitpad over gerioleerde grond aan M WSchouten Een voorstel van B en W tot wgziging van het reglement voor de Commiasiovan Toezicht op bet Middelbaar Onderwyi Een voordracht voor gemeente ontvanger Eei vooratel tot rioleering von eenzyi lusschon ds Heeren en Srheltemastraat Een voorstel van B en W tot hel gunnen van liet a iiigonomen werk aan do Vest 13 Een voortitel vnn B ea W tot het verkoopeu van een stuk grond aan den lieer B Bslié 14 Euii voorstel tot het aanvaarden van een joiar tukjes grond aan het Jnngpad 4 14 zijn gedrukt rondgedeeld en voor boden ann de otde 15 Een adres van den lieer J N Both verzoekende vergunning tut aanleg van een weg uanBlaiteiide aan de Giaaf Floresweg Ter Visio TB Efen voorstel vnn de Commissie van RgSfnnd in hot beheer der Ste elgko Gas fabrfirk tot vernieuwing vnr eenige toestellen on fot uitbreiding van het buizennet Ter visie 17 Een adres van den Kerkeroad der Ned Hervormde Gemeente verzoekende om den verkoop van sterken drank in het klein op Zondag en alg christelijke feestdagen te beperken tot des middags 12 nnr In handen vnn B on W om advies 18 Een adres van de afd Gouda vnn den Nod Annnemor bond verzoekende bg alle te houden aanbestedingen voortaan te willen handhaven do Algemeene Voorwaarden In handen van B en W om advies Woril vmolgd BEÏÏES VAN EOTTEEDAM L K H K VRIJDAG 3 FEBStaatslet nxiuim PoBTüOAL Oblig 3e Serie fr WO S 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 EöSLASD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziB Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLDMSiA Geconsolideerde Bui tenlandsohe Schuld Recepis L 100 IV 24V HyfoAeek Bavlitn Pandb era iSem 4 99 Pandb Kotterd Hypb 4 101 Pandb RoWerd Hjpb 8 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hyph 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewy en van Deelger Norlhw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 fandb Oed Hypotheekbank te Veendam 4 100 Itaue Oblig ZnidItnlinanscheSpw Mg A H 367 FremUlieningen IiiJii oiË Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheépvaart Maataehappijen H Aand Holland Gulf Stv Mg 35 Divertm Mg tot Ex pl Laan vanMeerdervoort 1902 4 89Vi OPRUIMING van MANTELS Costumes Japonstoifsn llloHseii l elgnofrs en PELTEBIJEa tot zeor veei vonniaderde prijzen Va K y j i TóvjM Predikbeurt bl de RemonstrantBotiQereformeerde Gemeente alhier Zondag 26 Februari s morgens lOj uur Dr J A BBIJERMAN predikant te Amsterdam A HOLLANDER SCUZLDEH beveelt zich beleeld aan zoüWtil voor Plafond en Decoratiaf als uemoon werk Boelekade R 219 Tegenover ingang Sociëteit Ons Genoegen en Metaalpootsextract merk ROOD KRÜTS uit de fabriek von Firma H SARDEMANN te Zevenaar en Emmerik tpannen ile kro i Verkrggbaar to Gouda bg R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden by N DE KRUIJFF COPA FdlKE OODE f m SCHIEDAM 1 Kl GEITEVEB Merk s NiaHTOAP Vorlrijgbrnr bü M PRKTKHS z N B Ab bevija raa echtlioid i cachet OD kurk Bteofjs vüor en vaa don naflm der Firma P HOPPE iU Siroop eii Cilioen Punch Aanbevelend Firma CLonrens TELEFOON No S