Goudsche Courant, maandag 27 februari 1905

UI riitril iiiiiB iwi i ir i BEUES VAN EOTTEEDAM Dinsdag 28 Februari 1005 44ste Jaargang VRIIDAO 8 FKB Staatsleenm ten PoBTOQAi Oblig 3e Serie Ir iOO 3 Oblig Se Serie r 2500 3 Kdslikd Iwuiig Donibr Obli galien i Aiii Japnn Obligntii ri 1899 4 COLUVBU Uecoiisuliili cjile Hui tenlandsclie Sithuid Ki Ci piv L K H K ftOMCHE COIMMT lieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken B9 59 90 74 74 Teleloon i n 9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des luid L reletooii No 89 De Uitgave dezer ourant geschiedt dagelijks met uitzondering an Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2Ö Iraneo per post l TO Afzonderlijke Nonimers VIJF CENT KN Blnysseo s Geheim IV 24V 100 i 99 101 97 100 99 100 100 Hypotheik Bank n Pandb idem idemPandb Kotterd Hypb Pandb KottiTd lljpb ó Pandb Standaard Hypb 4 Pandb Stedelglto Hypb 4 Pandb ütrechtsche Hypli 4 Pandb Westlandsche Hypb 4 Pandb Zuid Hüll Hypb 499 Pandb Ie Algom UioninKir Scheep Hypb 4 100 Pandb Nedorl Hyp Pand briefbanli 4 99 Pandb Ned Scbeep Hypb 4 101 Bewjj en ran üuelger Noribw Pac Hyp Bajili i Wl Pandb Balaalscbe Hypb 4 100 Alg Hypolhbr Kerete Ned 99 99 98 100 Hypotheekbriefbanlt 4 Pandb Hollundnche Hypb 4 Pandb Natiunalu Hypb 3 Pandb üed Hypotliuekbanlt Ie Veendam 4 Spoorweglltningen ItuM Oblig Zurd Italiaansclie 367 Sjjw Mi A H PrtmUUeuingeji b i n Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaart Maattehappyen Aand Uülland Oalf Slv Mg 35 Dvaerfen Mg tot Expl Laan van Meerdorvoort 1902 i 89 OPRUIMING yan MANTELS Costumes Japonstoffcn nioiiseii l eigiiiolr8 en PEtTKlUJEA ki MKit ir rjm f£ v tot eer veel verminderde prgzon Burgarlijke Staud GEBOBEN 23 Febr Geertruida Marin oadvra N F van Oujn en C 1 A C van Vollen QVÏJRLEORN 23 Febr N J van Gor Wled 2 J 21 M Casteleiu 15 j ONDSBTHOUWD 24 Febr A M Schoon derwoerd n H O Sterk Moordreobt GEBOREN Willempj oader D den Bestt n en W Buiggraal OVERLEDEN L Pronk 25 j M van Wingerden 67 j L van den Hooi 22 d ONDKIITRÜUWD A van Kranenborg en G van Vliet Anvi iiTi iMïi i OPRUIMING in het Minllirakntscii Üchncii en Laarzonnuiiiizijii KL hl WEG E ao tegenover de Kleiwegstaeg Aanbevelend 1 SUITS V Hit beits ooMlMdvlrKatt tn f makkeiykit jpovttadddtl voor Hecraa n voorul danut tn Klndcrtchoenwtrk J Il de Appntuur TM 0 M MHKw fc C S Jt B f Mn BBltlhStr 14 Mm lettt foid 4r til vop naam n fftbricktmtrk Virkryikur ky Nmtm Wliik Hw taMkMaw rt flalul rM Atlfl repAratiAn f D Aangemeten werk Moet raen de Caudeaux in de prijzen van onze verkoopartikelen betalen Ile§li§l iieeiil n me prijzen zün volstrekt niet ioo er dan tan anderen die mm cadenax geven Tot het geven van cadeani Jn wji alleen in staat doft onzen reeUttreektchen verkoop in eigen winkel en door onzen emormem omzet Wij zonderen eenvoudig een gedeelte onzer winst if voor Cadeani en verlotingen hetgeen wg uUeeu kannen doen door ou e mtinter van 1 verkoop en oumen euormen omzet Na is het duidelijk dat wjj voor die cadeaa artikele n door hel inkoopen van grootte massa s uit Isto hind bnUeugewoo lage pryzen bedingen waardoor w in staat zgn voor het afgezonderde gedeelte onzer winst mooeéél te geven Het lijkt zoo iets onbegrijpelijks met die cadeaux Inderdaad is het evenwel zoo eenvoudig miig plijk Het is alleen een kwestie van BUITENGEWÜOJN iUÓOTEN RECHTS I Uil KSCHEN verkoop A NeeiBl Proef I Li UYSSEN ZONEN fabrieken te Asten 140 eig en winkels IJ lijk onzo kwaliteittn en prijzen MET cadeaux met dir aii anderen ZONDER cadeaux Heden beqint de uitfflfte van anndeelen in on e iénte verloting uttKluitend roor ome winkels in Z idHolland hentaande uit 339 pvachtiye prlj en ter waarde van ruim d ilxé nd ynlden Steeds in eiken winkel ctrea ISOO verschillende toegifiartikelen voorradig Tc Go uda Heen l¥IJd§traat 15 WÊÊnemÊtÊmsmÊm Gebruikt ateeds de I WERELDBEBOSMDB Superior Druiven Bgrstlioniiig Eztract 11 Krniy heli end en afdoend middel tc enverkondheid astaa kealp n kink en slgmhoest bronchitis tn all borst en longaaidoeningen I Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK r riacoNS van M O e l Kon Stoomfabriek D Boningbloem j Verkrji baar bj Firma WOLFF dti Co Westhave 19H ffou 4 Z4T Ï¥STK V Kleiweg K loO Gouda E H VAN MILÜ Veerstal ü 126 te ffou io A BOUMAN A oorrf M PINKSE Nieuvtrktrkad IJul N vi ZESSEN St lorlnhmm i Th TOKKEN Botkoop B v WIJK CJndnw i r A SCHEER Mi P W f KDI5 Oudiaattr K vak dik HEIJDEN te Reeumik P d SPICK MoereapelU I t d STAR Waddingneen Wed J HOLST Waddinqnten M KOLKSdA N Waddingneen P A u GROOT Oudewater A o JONOH Ow Ma J P KASTELEIN Pohhroikerdam D BIKKER te I m chor W U8CII vri Cl Laat U niet misleiden ioor Abdii Siroop Üet kloosterS e nP H o 16 iybestaat niet du Hlrooti van yeenerlet taarde i ifiin oiioicrrnttteii rof Dr Liol eT3 ufbolcoiid I qM W I EACHT a£ rXBa lAUirij edil met I Hbrieksiiii rk lüt ïourtdur iide radicale en Mi m Kt ii g vau alle lelli SSfSS likig zenuw WJpMM leMeii vooral ontstaan duoi afdwalingen op jeugdig n leeftijd Ijeiieiting van elke 7 akte Uleéh Benaowdheid Hoofdpijn I Migraine Hartkloppiug Uaigpjjn j slechte epgavertering Onvermogen I fmpotenz Pollntione onp OitI voerige prospectossen lriji cr eicli 1 a 11 3i dubbol Jwli ICVnlrn l üepöt Matth v 1 Veete Zaltbommo U püli M Ctóban Co Rotterdaia 1 Uappel Grravenhage I KaliQinant de JoQ J Czn Rottflrdaa Wf Iff 4 Co fiou l on biï alle drogiaten en Metaalpcotseztract meik HOOD KRUIS nit de fabriek van Krina H SARDEMANN te Zevcnaar en Emmerik tpaunen tie kro Verkiugbaar to Gonda bfl R ZANDVOORT M A OATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Fiiraa L DE JONG A DROST te Woerden b i N DE KKUIJFF Wl ekbi zyD v4 fa KohtA I £ lkal CuOft la vBtvaugon Mwm n ndeU w aa vele iJ jj heoüogen in don naaiU gekuiaea nadei dea aaam dea uitviideni Dr HiotUMlU vemardigd jp de beste machines ia het wneidberand étabblisaemeot ra Gsbia StoUwarck t Keulen tliQha Btkel Cacao b Tierkoaton busso Dece tikel Cacao is met melk gekoekt 1 eeu aangename g zunde drank raw im gelijkacb gebnuit een i 2 theelcf na t posdw TOOT eeo kop Choool geneeslracbtige drank b i ml v diarihee sleuots mei water gatonikaB 1 Verkrygbaar bjj de Toomaamitl H 1 Apotbsksrs na f 1 rïM u 6 35 Qenenalv ri genwooTdig r raor IMi land luilm MattenUtdl Imnterdam Kalveistraai 103 Gouda Drnk van A BRINKMAN 4 Kk No 0657 r Bulleiilandscli Overzi cht Renter meldt uit Tokio van 26 Febr Het Duitscho stoomschip Ronmins bestemd voor Uladiwobtük en geladen met Cardiffkolen werd in den nacht van den 25e genomen Het Telegraaf agentschap meldt dat op den linkervleugel der Russen de strüd wordt vooitgeaiet De Japanners rukten met een aanzienlako strjdmacht voorwaaits in twee colonnes De oostelilke afdeeling maicheerde op Madsadan en den Singulin pas af Irok vervolgens een Russische afdeeling b Toeinsensjen om waarop deze afdeeling op Sanhoenio terugtrok De westelijke Japanscha colonne marcheerde op Noord Jangantan en trachtte den öo toclin pas om to trekken Ondanks do sneeuw werd met grooto verbittering gestreden Des avonds slaagden do Russische troepen er in de Japanners bij NooidJan tangan terng te slaan Kenter üieldt nit Batoem van 26 Febr De arbeiders jk wordt door troepen bewaakt De stakers eisclien afschiifflng van eenige belastingen Een onderofficier en een soldaat werden door rustverstoorders gegrepen en gewond In de stad heorscht vooral onder de vreemdelingen grooto ontsteltenis Uit Bakoe meldt men De bevolking verkeert in een gedrukte stemJiing Op de beurs worden geen zaken gedaan Vertegenwoordigers van de beurs van bankinstellingen en van industrieele ondernemingen richtten een telegram aan den president van het minister comité waarin zij het noodzakelijk noemen d it de Tsaar met het oog óp dun dreigenden ondergang van handel en indnstiie muatiegelen treft tot bescherming van Isveu on eigendommec De bewaking van den Tsaar Do moordaanslag gepleegd op den oom van den Rossischen Tsaar vestigt onwillekeurig aandacht op het gevaar dat de RussiBche potentaat zelf loopt al hebben de moordenaars ook verklaard hem te willen sparen Wanneer men verneemt van de bescher mings en veiligheidsmaatregelen waarmee do Tsaar omringd is dan ziet men dat al het mogelijke gedaan wordt om hem te beschermen Voor de bewaking van de paleizen waarin FKDILLEIOX 1 gS lt Welnu dan zjjn al nw veronderstellingen ook nit de Incht gegrepen Dan bestaat er nieta vat n aanleiding zon kunnen geven Dit bestaat er wel Edith Tengevolge eener persoonlgke inmenging van nw man wordt Jnan Cameron door de geheele wereld als een verrader en een verklikker be choBwd V Gesteld dat het volkomen jnitt Is Ednard wat wil ge dan daaraan doen P Het gevaar schgnt trouwens grooter te zgn dan het is Daar die man onschuldig is aan het verraad waarvan hji beticht wordt zal hg dat vroeg of laat ook wel bewijzen Dat kan hg juist nietl Als hg zelf dat niet kan kunnen wij t nog veel minder Ednard I Neen aan die zaak is meta te doen Edith ik herken n niet meeri Jk n nog minder 1 Gg wgt dat ge mg nog altooa liefhebt ja meer dan ooit Het toeval gnnt ons een nar ran eamen hg verbl f houdt staan regimenten gereed die te zamen een klein leger zouden kunnen tegenhondon Een bijzonder regiment keur troepen ia aangesteld voor de inwendigo paleisbewaking In elke gang voor elite kamer op alle verdiepingen in de poorten en tuinen overal staan dag en nacht de schildwuohten voorzien van de atiptsto en strengste bevelen Bovendien zorgt do geheime politie voor den Tsaar Het geheime politiecorps van den Keizei geldt als het best georganiseerde dor wureld Zyn eenige taak is complotten tegen het loven van den vorst te ontdokken on to vergdrlen Eu zijn waakz iamheid strekt zich daii ook over don halven aardbol uit agenten werken in Londen Partj Berijn NewYoik Chicago Buenos Ayrei tot zelfs in Puterson in Ncw Yursey de broedplaats der anarchisten Reist do Ts iar per spoor zoo wordt langs de gelieele Ijn het verkeer onderbroken eik onderdeel van het te bereizen traject wordt meter voor meter allerzorgvuldigst nage snuffeld Rgdt de Tsaar voor een gewonen rit nit dan omgeeft hem een dicht cordon kozakken gewapend tot de tanden rgdt hg zonder escorte dan rent zyn equipage in vliegende vaart en overal l vngs den weg dien hy nemen zal zg n duizenden voorzei gen getroffen Nog heeft de Tsaar de gelegenheid om do toestanden in Ru land te verbeteren egt het blad Hües s maar lang moot het met meer duren De liervoriniiigsoekase van 25 Deoembor is mislukt en het wei ken van de Russische ministeries zoo mogelgk nog meer Er is slechts een weg open die wellicht uit het moeras leiden kan en dat is de vervutluig van de wensclien die de Notersburgsche Zemstvobiji enkomst in No vember heeft uitgewerkt en de invoering van een democratische grondwet Het blad betoogl dat dit de minste eisch is die de Russischü intellectneelen stellen en tevens dat het nog niet te laat is om door het toestaan daarvan rust en orde te herstellen Maar lang moet het niet meer duren Tegenover deze besliste uitspraken van de Russische openbare meening weet men in Regeeringsen Hofkringen niet wat men doen zal Een staatkunde van voortdurend heen en weer schommelen een politiek van geven en nemen tegelgk kan geen verbetering brengen Deze beslniteloos ieid maakt den toe tand integendeel met den dag erger De Voss Ztg zet uiteen dat de bijeen zgn en gg praat maar over allerlei dingen die buiten ons omgaan over menschen die ik niet eons ken 1 Edith wat ge daar zegt komt niet voort uit nw hart 1 Heelt uw hart wel eens een beroep gedaan op het mgne Hebben wg niet genoeg aan onze eigene smarten onze ligen wanhoop ons eigen gevaar f Voor de eerste maal dat wij zoo ongestoord hg elkander zgn houdt ge mg bezig met geschiedenissen van vreemde en mg onversehillige personen Edith ik bid n hoor my aan I Ik heb n al voel te lang aangehoord Waarom gaat nw vriend ook samenzweren f De mannen kunnen al zeer vreemde dingen doen Zg hebben moeders zusters vrouwen of verloofden die alleen van hen en voor hen leven die zj nitslnitend moesten beminnen die zg gelukkig moesten maken en zg gaan samen weren zy laten zich in met politiek zg wagen hun eer en hun leven in een tal van avonturen die zg zelf hebben gezocht En als ten slotte alles is mislukt als zg in t gevaar verkeeren dat zg zelf vrywillig hebben daargesteld want niemand bad hun daartoe gedwongen dan wenden zg zich t t dezen of genen vriend en riepen hem toe Bed me I Wees onteerd en sterf in mijn plaats r roeping van volksvertegenwoordiging mot het sluiten van vrede nauw samenhangt Indien de Rnssische regeering over korter of langer tgd vrede wil slnilen zonder tegeljk een volksvertegenwoordiging hgeen te loepen dan zal daardoor een ineenstorting van het Rgk 8lecht bevorderd worden Do onlusten in Rusland zullen door die m inier om vrede te sluiten nog ernstiger woLden en aan vernielende geweldadighaid wmnen De uit Mandsjoerije naar Rusland tnrugkeereiide declen vaii liet verslagi ii leger die alle rampen van het bureaucratisch bowind aan zich olf hebben kunnen ervaren zullen zich aansluiten bg de revolutionaiie beweging Maar de Regeeiing kan niet do volksvertegcnwourdiging bg uonroepen als zg niet tevens plannen heeft urn vrede te sluiten want onder de tegenwoordige omstandigheden zou de eerste eisch ivan een volksvertegenwoordiging zgn het onmiddellgke einde van den ooi log in OoSt Azie De belde dingen afzonderlyk eeu vertegenwoordiging zonder vrede of vrede zonder vertegenwoordiging i zouden naar de jVoss Ztg meent de toestanden nog moeilijker nog ingewikkeldi r nog verwarder maken Het eenige wat do regearing doen kan meent het blad is met de eene hand het ügeenroepen van eou veitegtnwoordiging met de andere het verzoek om vrede te onderteekenen Zg IS geslagen in bet binnenland n naar buiten San van de zware slagen die oorlog en opstand haar hebben toegebracht kan zi aleclits genezen door spoedig n onvoor vaardelgk toegeven Iedere andere weg voert tot den ondergang De groepen van republikeinscbe socialistische en radicale Kamerleden in Italid hebben in afzondeilgke bgeenkomsten beraadslaagd over de spoorweg wetsontwerpen Do republikeinen en socialisten besloten de bepalingen die werkstakingen verbieden kiachtig te bestrijden De socialisten namen zelfs een motie aan waarin gedreigd werd met obstructie in de Kamer doch de wensch werd geuit dat de spoorwagbeambten bet uiterste middel eerst zullen aangrijpen wanneer hun optreden bi de Kamer zonder gevolg blgft De radicalen maken in hun motie alleen voorbehoud voor straffen wegons werkstaking De commissie der 45 verto enwoordigers van spoorwegbearabten hield een zitting waarbij 3 socialistische Kamerleden o a Bissolati tegenwoordig waren Het decreet betreffende militarisatie der De jonge vrouw zei dat alles schokkend met afgebroken zinnen bgna bard maar zonder de Lairis te durven aanzien bleeker dan een doode en ieder woord met een ruwe beweging van de tot een vuist gebalde kleine hand als het ware onderstreepend Plotseling greep de Lairis haar arm en riep haar toe Edith zie mg aan I Welnu ik zie n aan I Wat verderf Zweer mg dut uw man den naam van Juan Cameron niet tegen u heeft uitgesproken dat hg u niet heeft gezegd dat Juan Cameron uw minnaar was 1 Ik heb u niets te bezweren Edoard dan dat ik n lief heb en t zal blgven doen tot mgn dood I Goed maar die andere eed wilt ge dien niet doen f 0 ge weet wel dat ge my krankzinnig maakt 1 Dat is een bekentenis Laat me 1 laat ma 1 Ge vermoordt my 1 Edith by bet graf van uw vader die ons hoort is het waar ja of neen dat d Orvilliers Juan Cameron beschuldigt en dat gg het weet XI Edith irardedigde zich slechta zwak zg poorwegumbtenaran is reeds onderteekend en zal terstond na afkondiging der werkstaking van toepassing worden Te Florence Pistoja Pisa en Bulogna begint het personeel der goederentreinen reeds unn verschillende stations opiettelljk het verkeer in de war Ie brengen By hot regeeringsoniwerp worden intusschen den spoorwegbeambteii wel eenige concessies gedaan Zoo worden scheidsge recliten ingesteld voor elke groep van het personet I het besturend per oneel nitgezondird op welker uilapraken beroep is by een sclieidsrechterlgke commissie sainengestt ld uit een staatsraad als voorzitter een raad hg hot Hol van Cassaiie te Rome en een rand by do Rekenkamer twee vertegenwoordigers van despoorweg udministraiie en 2 vertegonwoordigers van hot personeel De openbare meening schgnt niet op de hand van de ferrovieri die als men den Temp8 correspondent te Rome gelooven mag de best betaalde beambten in Italië zgn Bovendien hebben U0 000 arbeiders darn geeiing hun diensten aangeboden voor IMffr goval de werkstaking mocht uitbreken De gedelegeerden van de conferentie te Brussel ter vaststelling van een nniform recht in zake aanvaring en redding ter zee hebben Zaterdagmiddag een overeenkomst geteekend welke zQ aan hunne regeeringen zullen overleggen Aangenomen werden deze bepalingen dat in geval van toevallige aanvarini 4e aangerichte schade zal moeten worden vergoed door het schip dat baar veroorzaakt indien een fout wordt begaan rust de vergoeding op hem die de fout beging is er een gemeenschappeiyko fout begaan dan moeten beide partgen een evenredig aandeel in de schade dragen Do schepen zun verplicht zooveel roogeiyk hulp te bieden in geval van aanvaring De overeenkomst betreft niet de oorlogsschepen In September zal de conferentie opnieuw bgeenkomen en men hoopt dat do gedelegeerden dan allen de bekrachtiging hunner regeeringon zullen kunnen overleggen De Itniiaansche bladen melden dat naar aanleiding van de indiening van het wetsontwörp tot staataexploitatie van spoorwegen op verschillende stations onder het personeel dor goederentreinen een strooraing op te merken is om den regelmutigen gang van den dienst en het verkeer der treinen te bemoeiiyken De parlementaire groepen der repnbli poogde zich van Edi de Lairis te ver wgderen en duwde van zich af doch hg noodzaakte haar o te blgven en om hem aan te zien met die heurlgk blauwe oogen die tegenover hem niet konden liegen Ik wil u niet antwoordden stamelde zg Dat komt zeide hg terwgl hy zyu beide armen vaster om haar middel sloeg omdat do waarheid u zoo moeilgk valt te zeggen 1 Hoor eens Editli nu gg voor da eerste maal in uw leven weigert oprecht tegen miJ te zgn zal ik mg tot een ander wenden Tot een ander P Tot wien Ednard i Tot d Orvilliers en hg dat verzeker ik u Edith hg zal mg wel antwoorden Nu was t haar beurt om hem tegen te bondenen terwgl zg de Lairis om denhals viel smeekte zg Neen m en doe dat toch niet het zou overbodig zgn 1 Mgn mnn gelooft inderdaad dat het Jnan Cameron is dien ik bemin 1 Ik was er zeker van 1 riep de Lairis met oen beweging van wanhoop Zg zweeg en poogde op zgn gelaat te lezon tot welk besluit hy thans gekomen was Waarom m j dat niet gaiegd f vaegde hii er bg Warit tirmlgd