Goudsche Courant, dinsdag 28 februari 1905

BÊeafli Woensdag 1 Maart I905 No 9658 44ste Jaargang Gebruikt teeds de WERELDBEROBMDE Superior Druiven BorstlioningEztract mimm coummt ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleroon o SS ADVEHTENTIEN worden g epliatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere regel metü 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des inidd releloon o 8S De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering an Zon en Feestdagen De prijs pei drie niEteifden is 1 26 Iranco per post 1 70 y Afzonderlijke Nonin ers V IJ F CENTEN WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT ir S UO tmU L 1JIUK rxuutwtLK merk Sler en y uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eeri Dliilouui Parij 1900 Seyen Gouden MednUle Uaatselxappij 7 Nijverlicid Departement GOUDA Dinsdag 28 Februari x e zx2 t o TA I D L ÜTTTENB006AART il de Zul Taa de Sociëteit M HËUMb OosthaTeD Onderwerp Instinct en Verstand INTBODUCÏIEKAAHÏEN grati Terkrjjg baar b i den Voorzitter Dr A C GEITEL OosthaTen 84 en den Secretaris P C de VOOIJS Markt 55 AANVAKG S UUE Door bizondere ometandigbeden wordt om spoedig te aanTaarden TE KOOP ol TE HUUR AANGEBODEN eene sedert vele jaren beitaande TOUWSLAGËItiJ in een stadje in Z H Br onder No 1505 aan L VAN DIJK S adT bnr Vianen Geen Grijs IS Haar meeri De Meawe tiondon doet do grjjze haren binnen enkele dagen Terdwpen maakt het haar glanzend en zacht belet het nitvallen en neemt de pelletjes Tan Let hoofd weg Eiscbt op den hals LondoH Prjjs l Sli en l t lSO per flacon Verkrijgbaar in de EOZENÜAAL M bij l2AJ k Cal Papier JJ molen J I DA en Motaalpcetseztract merk ROOD KRUIS nit de fabriek Tan Firma H SARDEMANN te ZeTenaar en Esimerik sjNiiiiiOli Iff kromn Verkrögbaar to Gooda bj E ZANDVOORT M A OATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bij N DE KRUIJFF Verkrijgbaar in flesschen SO ets tS et en f l Sia bil H H Apothekers en Drogisten Let oi het m rk AVKSRI F AD RICHTER k Co Rotterdan Te Gouda bj 0 LUGEK Apotheker Harkt en bj WOLFF k Co Westharen 198 Oouda Druk van A BRINKMAN k Z Beuig helpend en afdoend middel legeD Tcrkondheid astma keelptin kink en lijrahoest bronchitis en alle borst n longaa doeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK C FlicoM Tan 70 1 Kon Stoomfabriek De Hontngbloem Verkrii baar bü Firma WOLFF Jt Co WesthaTe W Gowh A LATBS SrK V Kleiweg K loO imda K H VAN Ml V r tal U 12b te o W A HOUMAN WoorrfwAf PINKSK Nimtcerkerka d JJkI A N ti ZF 8 1lN Sc ioonhov n J Tl TOItKKN Bo k r p B t W1 IK rw A 81II KI K ƒƒ P W I EDK OudeicaUr K tak dbk HEI IOEN le Itemvmk P i o bPhlt MoircapeUi 1 f D STAR Waddingavrm VVeil 1 IKILST Waddmqmeen M KOLKMAN Waddingêveen P A ubOIKXiT Owlemiter Ad IONOH Oudevatfr J P KASTELKIN oW TO rrf im I UIKKEB te Uauchop Voedeit uw Ven met de ziilrere murire w Y m ii iii r t r f i fi Duwr Geiieeah Igenicen iuinb vo1uti Met £ erE UlploiTia en Oou l Bekrconfli PRAEPARATEN VAN Wt IISClllUWI t Laat U nii t misleiden ioor AbdlJ SIroo Het klool te S P o lfr Ubesttt lt niol tiK Hlrooj wi i gi i nerlel wiinfdr CïttXmx I arnrfl deii tki cht feenTW terkendtKmA WUNtocen wakle VcUIIICt X Al UVII loowel Hj kinderen Bil volwMsenen gebrek aan ectlurt slechte m pHavertertnK senuwhoordpyn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen QUINA LAROCHE FERRUOIMEUX in h l bijzonder togen Bloedgd r k Bleekxucht kwalen van Kritiichen leeftijd nt Vefknjtjbmr in flftcom 1 90 en 1 pSl p l j TO dzaain verBterkend aangenaam van naak voor dagclijkschgeb uik LtllVd Vi V vy vooral voor kinderen iwakken en kllerachtige geatcHen leer aan te bovelcii AU ganeeakracKflge drank lii stoomUsen der spy sverteringsorganen en dlarrhée ook voor zuigelingen en kleine kinderen Pri ler bu ft Kgr 1 70 ft J4 Kgr 0 90 4 i Kgr O BO ChemUoh M Alb cilSlrAr Speciaal voor Kindervoeding m bussen A Kgr 0 00 wlvere ITICII JUIIVCI y f q 50 Kgr 0 38 A c4ll tn g ï ÏTSI t P ÜAn Het rocken ccner haWe Cigarette li voldoende ter beitrijjTtaillllia V iJ ai c ilCU j g v hevlgate aanvdllen v n Aithnu etc In T doofcje 4 Ö BO 011 O liO TïltTiarïnH RnnhntlQ fruit POROATIEP tegen verstopping A m I dlllal IIIUC U UIIUUIia belen Migrftlne Conge tie8ch vooralookalsUxan9 voor kiiwicrun bewijw daar de vorm voor het kind begeerlijk Tamarinde Sónboos van KKAEPELIEN HOLM belangrijke diensten Qo1mlg1 Öoc4S11fkC algemeen erkend als het BESTE huisraiddri OamiirtlV I natllICO bij Hoest Verkoudheid en Keelpyn bat U écu sltjmoploasencl en verzactilend middel b J uitnemendheid uiuluitend in n rteichjes verkniybaar i nji 0 30 per fleschje M van XRAEPELIEN ft MOLM te Zeist Wn attm mornieH roM KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Ie smaak aangenaam is Pnj per doosje ƒ 0 90 en O BO ABVEETMTIM in aUe Couranten worden aangenomen door het dworlenf Bureau van A BKINKMAN ZOOl Gebr Stoll werck s Chocolade en Cacao Dsaunatlf a cuor ie aieu fi i t7 ncHn on nisu iiuual gebied verMvhte flübrlcftüe eo nitaluitenii pibruik vai fjne fï ilii jri nd toiIün g irand8erei lel bruiker vim StoUxi erek s ühocolade ec Cacao eet lUwbereiCiUTmrilig fj nlua iiiuwtM i beoutwoordonde ar ien lohond der reep rOüietlen Dt Hrma Unaaide 87 Br T0i Is Ifofl vernaeler 44 Ëcra üiploma 8 gouden epz Medailles een IjawIjs aa oitaioQtoiicl fy i fubtitatt l rods ISH Fihrettf de Accademie n ttional do Faria HouBTOua d aamons uoe llf 4 III d ov prfemfAre elaswe en aonal lAi 4a w votra MBoaUMLfe fabrlcatioia da ChooolAt bonboua vailea eto eto MUwcrsk t fabrikaat is T6rkr jgbai r bij U H Confisears Banketbakka ma au QeuenalTWtegenwoordigor roor X eiaÜÊtii Jidiiu MattenaMt AaalBrdam Kalrerstraat 101 OPRUIMING in het N oorêrakiitdi Sdinen en Laarzcuiiiywjii KLLIWEÜ E ÏO tegenoTer de Kleiwegsteeg AanbcTelend 0 SMITS Alle repdrafiën en aanf emeten werk m X De frisache aangename geur en smaak der Solo ver awent zoodanig hen die ei r eenmaal een proef mede ne 9 men dat buiten J=S0L0=5 slechts de allerpuik te na j tuurboter hen nog kan te2 Wvreden stellen W 9 Zoowel voor het braden a Fvan vleesch als voor het P bakken van visch tó SOLO A bijzonder geschikt Dit U trouwens niet meer dan na tuurlijk SOLO margarine J P wordt in zoete room gekarnd F Éen met de uiterste zorg en zindelijkheid vervaardigd a De kwaliteit is gedurende Pelk jaargetijde onverander V A lijk dezelfde en wordt geA garandeerd puik en friach te blijven tot den datum Pop elk pakje vermeld P K SOLO kost 45 cent per Jpond en 22W cent per halfj 9 pond en is uitsluitend in ver P A zegelde cartonnenpakjesver krljgbaar Zenuw pn 1laa ylijders wordt Bit oïertuiiring al een werkelijke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van udren per briefkoariivorH t boekje fraucn per post toegezonden door BLOKPOFTj K Hookh ftltbommol NIEUW LICHT SYNDICAAT Wilt g ö bö beter licht Dwe gasrekening tot een derde verminderen Laat dan dra Uw hnis of locnliteit met het allernienTS o op yerlichtinggebied WOIXV licht inrichten De lichtbol brandt in een geheel afgesloten ballon en het licht alsdan niet van Ëiectrisch licht te onderscheiden en boTendien nog reel meer goede eigenschappen te veel om hier te vermelden Ik noodig IJ beleefd tot een bezoek uit in het VKRLICHTINÖ MAÖAZIJN De Avondster Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 Aanbevelend M M V LOON UUagM ook M img V N SMi GUsKTfal BI a pOttMB nhbarte Hmtm Danes vw Dronni o 2 op het Obri pi trk vtfmaiiii a Smi te AfMM Ur Gasfitter Uuilenlandscti Uverzicbt Volgens mededeeling ait de Chineesche bron woedt thans de str d over de geheele linie Het herigst wordt gevochten op den JapanBchen rechtervlengel waar generaal Koeroki ver naar het noorden doordrong de Bnssiscbe achterhoede bedreigende Qemeld wordt verder dat een strijdmacht nit het Kuidoosten oprukkend de Russische spoorwegverbinding met Wladiwostok bedreigt De Japanners beschieten met 11 daims kanonnen Moekden Lieden die van het Iront terngkeerden verklaren dat de dezer dogen bi gonnen beschieting groote schade toebracht ver achter de Bussibche linies ücneranl Koeropatkine meldt van gisteren dat de vjjaiid de ollensieve beweging tegen het Rassische Iront voortzette De iifdgehng van TsinkhitRJen trok om de beide vleugels van den vijand de omtrekkende beweging slaagde voorniimeluk aan den linkervleugel De Japanners rokten tegen Kuutoelin op door het omtrekken van do Riis sischo linkerflank manr alle aanvallen werden afgetlagen Ook de aanval Bianiüpaootze werd afgeslagen Zaterdag heeft de enqaete cammisKie in bel Düggersbank incident oiopraak gedaan Het bljkt al dadelgk dut de uitspraak niet 00 volkomen een rechtvaardiging van admiraal Rodjestwensky s oplredi n inhoudt ls de eerste berichten wel deden vei moeden De commissie is ran oordeel dat er op de Noordïee ten minste by Doggersbank geen vreemde oorlogsschepen waren Dit is een eerMe belangroke verklaring Het rapport r egt De leden der commissie erkennen eenparig dat de visschersbooten geen enkele vijandige daad hebben verricht en de meerderheid der commissie van meening zynde dat er tnsscheii de visschersschepen noch daar ter plaatse eenigo torpedoboot aanwezig was acliten het openen van het vuur door admiraal Rodjestwensky niet gerechtvaardigd Het Russische lid der commissie zich niet gerechtigd achtende om in die meening te deelen spreekt de overtuiging nit dat het juist de verdachte schepen waren die het eskader met een vgandige bedooling naderden die het vaar hebben uitgelokt Dit iö het hoofdpunt En Wö zien hier de Tier admiraals eenstemmig staan tegen FIHjILLë10 99 Dat ging u immers niet Waartoe aan Ik bid n zeg mg hoe dat alles is toegegaan I Ik moet de waarheid de volle waarheid kennen Die ia heel ecnroudig Hij vroeg mg den naam ran miJn minnaar Gg begrypt wel dat ik hem dien niet vilde noemen Toen riep hg eensklaps nit Ik weet hem t is Juan Cameron I Ik begreep hem in het eerst niet Plotseling schoot het mg te binnen dat er in geen mijner brieven ge zult n dat ereneens herinntren uw naam roorkwam Ik had althans die roorzichtigheid gehad Over haar gelakt rloog een glimlach die bijna Tan rrengde sprak Gij waart gered I Wat hebt gg d OrrilIiers geantwoord f Ik heb eerst ontkend In t eerst maar later Editb later f Later P Ik kan niet goed meer zeggen over hun Russischen collega De meoi derbeid der commissie heeft erkend dat het optreden van admiraal Rodjestwensky niet gerechtvaardigd was Het rapport draagt er bljjk van met groote zorg en angstvalligheid te ztjn opgesteld De leden der commissie moesten licht ontsteken in een zeer duister geval Zy moesten kiezen tusschen de stelling van Rodjestwensky en de verklaringen va i de Engelsche visschers die versterkt werden door de officieele m dedeelingen van de regeoringon der zeemogendheden um de Noordzee gelegen en door de vruwilligo verklaring namens du Japauscho regeering afgelegd door vicomte Hayashi Zj moesten erkennen dat er geen vreemde oorlogsschepen op de Noordzee waren en zO konden toch Rodjestwensky niet veroordoolon Zy hebben zich uit deze moeilijkheid gered z j het ook ten koste van een paar tegenspraken Het zon onrechtvaardig zyn zegt de Temps hen daarvan een vorwyt te maken Lange telegrammen thans in ParQS aangekomen geven een zg het ook veiward beeld van den vetschrikkel ken toestiind in den Kaukasas In Bakoe was het de moord op een rgk muzelman in Januari en de mishandeling van een anderen op den 19en Febtuari die daar de woelingen deden ontstaan Den 20en Februari werden 3j personen gewond of gedood Den 2i8ten was de rerbittering nog gestegen en was het een moorden schieten en plunderen in de stad dat het verschrikkelijk was De troepen die versterkt waren door 5 bataljons infanterie mot artillerie en 2 sottniön kozakken schoten op de vechtenden Door tasschenkomst van den guuvernear g if de Armenische en de Mahomedaansche geestelijkheid het voorbeeld tot verzoening waarop de spanning verminderde Dit is klaarblijkelijk de min of meer olücieele lezing die uit Tiflis wordt geseind De Temps beeft een andere lezing Een maand geleden werd een Armeensche knaap mishandeld door een Tataar die in een woordenstrijd daarover enkele dagen later een anderen Arraeniör doodde De Tataar werd daarop door de soldaten op weg naar de gevangenis neergeschoten Gisteren voor een weck schoot een familielid in de kerk een der twee Armenische soldaten neer die den gevangene hadden gedood en daarop trokken de Muzelmannen door de stad met dit lijk in een wagen onder do kreten Wraak I Dood aan de ongeloovigen De antoriteiten deden weinig of niets en het gezamenlgk aantal doodeu aan heide wat er later gebeurd ia Edith in naam onzer liefde rerheel my niets I Myn God welk een rerschrikkelgk mensch zgt ge toch 1 Welnn toen hg de redenen had opgesomd die hem er toe gebracht hadden om aan te nemen dat wat hg nu eenmaal had aangenomen daar alles dat waarschgnlijk maakte toen zgn overtuiging onwankelbaar bleek te zyn heb ik aindelgk ja gezegd I 0 tis vreeseiyk wat ge op dat oogenblik deedtl Had ik dan n aan hem moeten uitleveren Dat ware in elk geval beter geweeit Hadt gy tonder dezelfde omstandigheden mg gedaan Ednard P Neen niet waar Gg gevoelt zelf dat zoo iets onraogelgk zou zijn geweest 1 ü zon hij hebben gedood ik weet het zeker Mocht ik uw moordenares worden P 6g badt ten minste het stilzwijgen kunnen bewaren t Zon aan de zaak niets hoegenaamd hebben veranderd Bovendien wa ik als gebroken door den strgd Do hemel deed mg het middel aan de hand om t geraar al te wenden van uw dierbaar hoofd Ik heb van dat middel gebruik gemaakt I En die ongelukkige Als d Orviliiara hem zijden bedraagt over de 2000 en een onnoemelijk getal gewonden In de andere steden Batoem Tiflis Koetaris heeft do beweging echter een beslist revolutionair aanzien Boeren en werklieden zjjn 4aar in opstand tegen de regeering De inwijding van den nieuwen dom te Ber lijn had gister hy heerlijk weder plaats Aan de plechtigheid namen deel de Keizer en de Keizerin do Kroonprins de leden van het Koninklgk Huis en van de Duitsche vorstengealachten vertegenwoordigers van vreemde vorsten het evangelisch kerkbestuur de Rljkskansoller de ministers het diplomatieke oorps generaals en admiraals Onder het luiden van alle klokken van Berlgn Charlottenbarg en Schoeneberg betraden de vorstelijke personen den dom en begaven zich in optocht naar het kerkgebouw Do pleclitigheid begon met gezang De opper hotprediker dr Dryander hield de inwudiiigaredeïoering en later een preek Nadat de gemeente gezongen had en het Domkoor de Liturgie had aangeheven word de plechtigheid beëindigd De Keizer en do vorst iyke personen worden by het verschonen in de voorhal van den Dom door de menigte die in den Lultgar n opeengepakt stond met stormachtige ovaties ontvangen s Middags le hall drie ontving het keizerlyk paar m de ridderzaal ran het slot do ait het buitenland komende vertegenwoordigers van de buitenlandsche soavereinen roor de inwgding van den Dum verder de gezanten van de Staten waarvan rertegenwoordigera der retschillende protestantscbe gemeenten aanwezig waren rervolgens deze vertegenweordigers zelven en de vertegenwoordigers der Duitsche Evangelische Kerkgenootschappen In de Italiaansche Kamer verklaarde de minister van openbare werken Tedesco in antwoord op verBchillende vragen betreffende de tegenwoordige onregelmatigheden in den spoorwegdienst dat do Kamer de omstandigheden kende waaronder in de laatste dagen de dienst werd verricht De houding van het spoorwegpersoneel na de indiening by de Kamer van het wetsontwerp tot reorganisatie van de spoorwegen zal niet den minsten invloed hebben op de regeering die op bet oogenblik slechts de beraadslagingen in de Kamer heelt af te wachten Ongetwyield tracht men een druk op de Kamer bad gedood P Hy had mg reeds gezegd dat hg het niet zou doen dat hg iets anders bezat om zich op dien man te kunnen wreken Iets anders P Juist dat was t I Ge begrypt niet waar dat ik had te kiezen tusschen hem en u tusschen u dien ik lielhad en tusschen hem dien ik niet kende De kenze kon niet moeieiyk zgn I O t was vreeseiyk herhaalde de Lairis allerrerschrikkelgkst 1 Ja dat was het inderdaad Denkt ge dat ik dat zelf niet weet dat ik t mg zelf niet herhaalde malen onophondelijk schier heb verweten P Maar t was toch minder rerschrikkelgk dan willens en wetens u in het ongeluk te moeten storten uw doodTonnis uit te spreken O zoo alleen mgn leren er mede gemoeid ware geweest nooit zon ik don lengen hebben uitgesproken die mg als lood op het hart drukt en als d OrrilIiers eenige edelmoedigheid had bezeten als hjj mg had liet gehad werkeIgk had lief gehad zoo als hg roorgal het te doen misschien zou hiJ my hebben gedood zooals ik hem herhaaldelgk heb gesmeekt I Dat ware voor my hel beste geweest I De Lairis was op een ttoel neergevallen en verborg zgn gelaat Hy antwoordde niet hy deed geen enkele uit te oefenen De regeering echter zal waken voor de niaatscbappgen die de spoorwegen exploiteeren Zij hoopt dat het larlement spoed zal maken met de behandeling van het spoorwegontwerp Spr verklaarde vertrouwen te hebben in het spoorwegpersoneel De regeering zou de wetten eerbiedigen en indien ds maatschappgen haar plicht niet deden zou de regeering wel weten haar te dwingen De crisis in Hongarge ia nog steeds niet van het doode punt Oraal Juliut Audrassy is verleden week weer naar Wecnen geweest en door den Keizer in audiëntie ontvangen Hg heeft den Keizer medegedeeld dat de plannen voor een gematigd coalitiekabinet onder leiding v in Daranyi mislukt waren en dat hem nog maar één weg open achynfs het vormen van een kabinet uit do groepeir der nieuwe meerderheid dus van de oppositie tegen het kabinet Tisza Maar dan moet de Keizer ook het program van die meerderheid aanvaarden en dat levert tal van moeilgkheden op Voor het geval de Keizer deze oplossing niet wenacht verzoekt Audrassy eerbiedig van de hem gegeven opdracht ontheven te worden Do Keizer heeft geen beslissing genomen zich integendeel het nemen van een besluit voorbehouden Maar in Hoi garge acht Alen algemeen de opdracht van graaf Julias Andrassy als mislukt dit veroorzaakt in liberale kringen groote voldoening doch onder de oppositie meerderheid groote teleurstelling Indien de opdracht aan graaf Audrassy gegeven wordt teruggenomen is het de groote vraag aan wien dun het vori i i van een kabinet zal en kan worden opgLiiragen Kossuth den loop der crisis in een artikel in Ëgeyetertes besprekende zegt Beide partgen zoowel de monarch als de onalhankeiykheidspartg moeten gematigdheid toonen maar in het bgzonder de Koning daar de meerderheid van het volk zich voor de inwilliging der nalioflale eischen heeft uitgesproken Kossuth speelt dus hot beginsel der volkssouveieioiteit in al zgn omvang uit tegen den Koning doch het is de vraag of koning Fr inz Josel en zgn Weensche raadgevers dal beginsel in die mate zullen erkennen Naar aanleiding van de jongste berichten uit Konstontinopel over de nieuwe hervormingsplannen voor Macedonia wordt uil Koemanovo in het vilajet Ueskjoeb aan do beweging Haat ge mg nu P vroeg Edith eensklaps vloekt ge mg na P Hebt ge on niets als minachting voor mtj over P Langzaam hief hy het hoofd op trok de jonge vrouw naar zich toe en antwoordde haar Wie u ook mogen ol knnnen veroordeelen ik zoer zeker niet Daartoe heb ik allerminst het recht mgn aangebeden engel Goddank I riep Edith met een bgnn stralend gelaat uit Gy dat s mg genoeg Wat gaat my buiten n de beelo wereld aan P Ja ja ge hebt mg wel innig liel I zeide hy met smarteiyke ontroering Niet waar dat begrgpl ge toch P Maar die misdaad want dat is het Edith Neem ik op mgn verantwoording geheel en al My kan die misdaad niet redden I Wat wilt ge zeggen P Dat ik een plicht heb te verruilen Een plicht En welke plicht is daldiin Kduard P Ik moet d Orrillier de waarheid open boren I Neen neen dat zult ge niet dat zult ge nooit doen I ordt ttrvolgd