Goudsche Courant, woensdag 1 maart 1905

WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT tras HONINHLIJKi FIBHIFHK V Voedert uw Vee met de xulvere murwe i iTi rz iDis oE K E iNr merk 8ler en t uitmontende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere Oiploma Parij 1900 Negen OouiXen Medaille Gtebri Stoll werck s i Chocolade en Cacao DeUmatige oor de nieuwste ii ivjridin on p oiu hinaal led verfc t rd fkbricatle nHiiuttand gebruik van tjr fij st gnindsloiSm gmndoerei lei rbrniker van StoUwercJk s f hocolade en Cacao eec aanbevatfiiiivaardig fiihrika u a lwicuii j Anii wi jraoi ic tan vSen ohuuil der reap Etiketlea De Hrma bc jaldo S7 Brerai a Iforit verftucler 44 Eero DIplcoa gouden eiz MedaUtpg een bewijs oa uitmuntond Ëj i brtkatt bleeils 1H74 hreef de Acca mie national de Paria Moua Toua ddeamona une n i t ile d er pvtMkihw elwwe on oonaldérattoa a ▼ otra xaffUonte ftlsrioatloa da Otlooolat bonbooa varlea eto eto ntSwirok t Isbrikaat b verkrijgbaar hij R L Csmfiseura Bankeibakken Kic au ïenai vertegBnwoordi for oor Kederbod Jaliu Kftttemladt ABaterdam Ealverstraat lOB ABVEETMTIM m alle Coiiranten worden aangrenomen door het 4dverlenlle BureaB van A BHlNkMAN di Um Frank Zlg tf mtU tat voortdarend de Serviachi en UnlKaarich bi niten in Marudonie door liun onophoudeljiken onderlinli en alryd veel onrust veroorzaken Den lör n Febraari werden drie Balgaren die koopwaren van Koemanovo naar Pnlanka transporteerden op een nur afnland van Koemanovo vermoord de daders zun ge Tlnclit zonder dat men lien kon vervolgen Twee dagen later werden op een hall nur afstands van Koemanovo vier Bulgaren die op weg waren naar Kralovo vermoord do daders zijn onbekend gebleven Den 18en Kebrnari ward de pott van Koemanovo naar Palanka door Koroitadjis aangevallen een soldaat en twee gendarmen werden vermoord Zondag 19 B ebraarl werd te Plevijani de vader van een Serviscben geestelgko vermoord Dinsdag 21 1 ebruarl werd een militaire patrouille bosclioten uit een buis in bet dorp Koetlieby bet huis werd omsingeld en doorzoclit een bende liolgaarsche Komitadjis die er in verborgen was vluchtte en werd by Pezova niteengedreven Deze leiten toonen dat de Bulgaren den itrijd nog steeds volhnuden ondanks de verklaringen van de regeoringen Ie Holla en Konstantlnopel en dat de Knssische en Oostenrljkscbe hervormingsplannen met hun gendarmerie en ban andere concessies niet in staat z n de rast en orde voortdurend op het schiereiland te handhaven De iferkilaking in de mündislrlcten vnn België gaat uit alt een nachtkaars Het Buitengewone congres van Belgische mijnweriers Zondag te Charleroi gehouden heeft buslist dat de verplichting tut een algemeens werkstaking den Belgischen niynwerkeri niet langer was opgelegil maar dat de bundcB in de Borinage en het hekken van Charloroil vry waren de taking voort te zetten iivdien zjj zulks nuttig achtten voor do belangiln der mijnarbeiders Voor dd bonding in deze beweging door hot BelglHcaen mynwerkerscongre ingenomen beslaat voirzoovcr op te maken valt uil bel wiinige da daarover bekend is geworden geen anderi kenschetsing dan hot woord karakterloos Kr werd Westaakt zonder behooriyk omschreven renenen zonder vaste leiding zonder degelgke organisatie zonder flink optreden tegen gewelddaden En het voor ichritt tot hervatting van het werk is even onbeslist en krachteloos Werd het noodig door het eindigen der staking in Duitschlond waarom dat dan niet gezegd f Woog die reden niet dan is deze halve toeslemming nog onbegrilpelgker Verupreide Berichten FUHKHIJK Zondagmiddag heelt Ie Brast een groole boolwerkersmanilestatie plaats gehad Dunr de socialistische gemeenteraad weigerden troepen te reqoireeren nam de prefect van Finislére de taak op zich voor het hand haven van de orde te zorgen De troepen van landen zeemacht werden in e kazernes geconsigneerd 60 t dragonders werden van Nantes gezonden en 150 gendarmes plus zes compagnieën infanterie zeilen gistermorgen onder bevel viin generaal Conard de stralen af De prefect verbood elke luidruchtige manifestatie en maande de burgers tot kalmte aan De dag van eergisteren is vry rustig ver loepen alleen de gendarmes moesten op treden toen er met steenen werd geworpen BlLQIIt Het eergisteren Ie Charleroi gehouden mijnwerkerscoiigres beest besloten de staking in de bekkens van Charleroi en van den Borinogo voort Ie letlen do afgevaar digden ntl het cenlrnm en uil het Luiksebe hekken namen aan die stemming geen deel daar by hen reeds de staking geëindigd is Verder werd een motie aangenomen waarin werd voorgesteld de bemiddeling in te roepen vnn den Heogen Huad van Nijverheid en Arbeid Zaterdagmiddag had te Chatelineau een ernstige botsing plaats tusschen gendarmes an stakers Twee gendarmes waren genoodzaakt vuur te geven Waardoor een staker werd gedood ttn vier werden gewond OOSTEKKlja HOKOtHUa Dat tal van Hongaarscho Kamerleden geen Rotschilds zijn biykt uil hel volgen de Zuoals bekend genieten zy per hoofd een jaariyksche idemnileil van UW florijnen Wat bleek nu Zaterdag by de nilbetaling van den eersten lermOn over dit jaar Dal 164 beeren afgevaardigden het hun toekomende reeds lang hadden opgeno men by crediet instellingen ZwiTSnLlllD De pas doorboorde Simplon heelt Vr jdag een offer geeischl Eeuigo ingeniers met tal van genoodigden trokken den tannel in p r apecialen trein doch spoedig moest men tarugkeerea door oltstroogiendt gassen lie de atmotfeerl vergiftigden met het gevolg dat de ingenieur ürassi weldra overleed en vele anderen belang ilellendan ernstig ongesteld werden De ventilatie bleek rerre van voldoende en er zullen maanden mee heengaan eer de doortocht zonder levensgevaar kan volbracht worden VRIJDAG 24 FEBBUAEl Vervolg Alt 18 Wanneer Bnrgemeesteren WethllUli r hem dat opdragen is hy verplicht op Ie tied n als secrelaris van de Commissie van hgsland in bet beheer van het gemeentepensioenfonds en de administratie van dat fonds te voeren De heer van de Velde M de Voorzitler ik 7eet niet of B en W van plan zyn den nieuw Ie benoemen ontvanger daarmede te belasten nu is dit opgedragen aan den Commies die daarvoor eenig salaris ontvangt het zou mg spylen indien men dit dien Commies weder afnam en den gemeente ontvanger zou opdragen i ik zou willen vragen ol Jed Blaten hiertegen geen bezwaar zouden maken De Voorzitter Er is niet overgesprokon in de Commissie van bystand in hel beheer van hel pensioenfonds dot eerst is opgericht toen de heer Cos reeds bi iioemd was dit werd dien heer opgedragen en die heeft daaraan bereids voldaan en nu zal ik niet egjfcn dal B en W dit den ontvanger zullen opdragen maar B en W kunnen lalar den gemeente ontvunger hel opdragen het penbiociifoiids m0 t toch als onderdeel van do gerr eeule financilin worden beschouwd De lieer van de Velde De te benoemen ontvanger weel no niel welke instrnclie is vastgesteld is de bedoeling dst hy daarvoor extra woidl betaald want het truclemenl is hier zoo groot niet De Voorzitler Het is fi ii onderdeel van zyn work iarahedon de sul anten die ik by my heb gehad heb ik medegedeeld dut hen dat secretariaat kan worden opgedragen en niemand van die sollicitanten had daartegen bezwaar Artt 18 en 19 worden vastgesteld Art 20 De ontvanger mag geen ander bezoldigd ambt vervullen tenzy mot toeslemming van den Kaad en geeno andere oitbezoldinde belrekking tenzy met tuBSteinming v in Burgemeester en Weihouders De hoer van de Velde Ik zou hier ook wel wal willen vragen stel dal een ontvanger benoemd wordt tol regent van het gasthuis dan Biag hy die betrekking met aan nemen zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders De Voorziltor p en W moeten loch eenigo conlrüio bobben en wenschen ie voorkomen dal de ontvanger onttrokken zal worden aan zyn bestet ining De heer van de Velde Ik kan daar niet voor zyn ik kan me toch niet voorstellen dal dl ontvanger niet zou begrypsn dat hy du ut dal mei kun waarnemen De Voorzitter In een der instructies van een der voorgedragene slaat heUellde dus hebhen wy dit hier niet alleen daarin gepl talsl De boer Jongenbnrger Ik zoo willen vragen of deze bepaling ook staat in de andere iitslructiea der gemeente ambtenaren Ds Voorzitter Ik dnrf dit niet te bevestigen ik weet dit niet Do heer longenbnrger Al het in de andere instructies staal ben ik er ook voor dat het hierin komt De heer Nederhorst ik zal tegen dit voorstel stemmen De heer van de Velde Ik stol voor die twee laatste regels te laten vervallen Hel amendement van den heer vsn de Velde wordt in stemming gebiaclil VüO stemmen de lieereii Foriuyn Droo I er i in li TSon v d Velde Prince de J nig Vergeer IJssel de Hchepj ei Nederhorst en van Ëyk Tegen stemmen de hli Herman van Calen Lnger Dessing Nooihoven van tJoor Engels Vingerling Jongerburger en Muyiwyk De stemmen staken zoodat de verdere beliand ling van dit artikel wordt uitgesteld tot eene volgende vergadering De heer Nooihoven van Goor Ik had gedacht dsl het geheele artikel in stemming werd gebracht oodat ik verkeerd heb ge temd De beer Jongenbaigsr Ik ben er op tegen daarop nn weder terug te komen De heer de Jong M de Voorzitter ik meen vast te kunnen eggen dat hel in de instructie van den gemeente bouwmeester niet staat Aril ai aS worden vaatgeateld De eindstemming ui in de volgende vergadering worden gebonden Aan de orde De benoeming van onderwyzer aan lagere scholen der gemeente Benoemd worden Voor school No 1 de heer O van Spengen met 16 al 1 stem op G H Baake en 1 stem op P van der Gryp Voor school No 3 vacature den Hertog de heer 8 Verhcus met 16 st en 2 in blanco Voor school No 3 vacature Emeis de heer J K Post met 12 st 2 stemmen op G H Baake en 4 in blanco Aan de orde De benoeming van den ontvanger der gemeente Benoemd wordt de heer O J M Kroon mei 12 st de heer P van dor Grjjp verkroeg 6 stemmen De heer Vingerling M de Voorzitter eenige dagen geleden las ik in de couranten dat regenten van het Wees en Aelmooseniershuis badden benoemd een vader en moeder van genoemd gesticht in de gemeentewet lees ik dal do beambten der gestichten moeien benoemd worden door den raad en in de inslrnclie van beeren regenten staat dat deze bevoegd zyn tol benoeming is dat niet in slryd met de gemeentewet Do Voorzitter Deze zaak is toevalligorwgze in het college van B en W ter sprake gebracht en de meerderheid van hot collego van B en W was van meening dat deze benoeming niet in stryd was met de gemeentewet De Verordening van hel Wees en Aelmoeseniershnis is door den raad vastgesteld in 1873 en daarna aan Ged Staten toegezonden de meerderheid van dat college was van meening dat die verordening niet in stryd was roet de gomeonlo wot In 1898 is de Verordening gewyzigd en toen is die bepaling door den gemeenteraad goedgekeurd De heer Vinjeiling Het artikel der gcincenle wet is zoo glas helder dat het voor geen andere uitlegging vatbaar is daar slaat toch dat de leden en beambten van gestichten van weldadigheid door den raad moeten worden benoemd De Voorzitter Deze bepaling is niel voor Iweederlei uitlegging vatbaar De hoer van Galen Wanneer inon bet Kon besluit naleest dun kan ik niel anders lezen dan dal de beambten door den gemeenteraad moeien orden benoemd deze zaak heb ik in het College van B en W Ier sprake gebracht en het komt mg voor dat die zaak moet worden nilge naakl Niets meer aan do ordo zyndo wordt de Vergadering door den Voorzitter gesloten Gemenjfde Berichten Men meldt uit Rotterdam Gisterenmiddag te 2 uur werd op den Goodschen Singel alhier oen 4Ü jarigo boerenvrouw uit Kapelle a d IJsel door een onbekend als heer gekleed man een taschje ontrukt met f 160Ü aan bankpapier Sacco de hongerlijder die hel ge aagd heeft de groole capaciteiten van Flora Tosca de ééiiige bongerurlisle in twgfel Ie trekken en om 1000 mark gewed had het vier dagen langer zonder eten te kunnen uithouden is van eene slechte reis Uinis gekomen want hy zag zich genoodzaakt gisteravond dus twee dagen vó6r den bepaalden tyd tusschen 8 en 10 nur zyn kluis in hel theater De Vereeniging te Amsterdam te verlaten Tel Men seint uit Apeldoorn Gisterenavond 7 uur by het sluiten der stoomzagerij van den heer Ruelfsema ontdekte de machinist brand in een der afdeelingen van bel hoofdgebouw De heer R nog op het kantoor aanwezig trachtte mei den machinist door de brandspuit der werkU plals den brand te blusschen Deze was weldra te machtig breidde zich over het geheele gebouw dat 1200 M groot is uit legde het in asch en vernielde machines wat niet behoeft te verwonderen gelet op den eiiormen voorraad Brandstof die er gevonden werd Verschillende brandspuiten begverden zich de omliggende gebouwen te beveiligen wat ook is gelukt Daardoor is de schade niet zoo groot Alles was op benrspolis verzekerd Gisterenmorgen is Ie Berlgn in het hartder stad een looper van de Deutsche Bank die een aanzienigke som in goud en papierhg zich had men spreekt van een halfmillioen door een roever aangevallen dieden man snuif in de oogen wierp en zooweerloos maakte De Bank laat echter bgdergetyke groote geldzendingen haar loopersdoor twee helpera volgen deze grepen denroever onmiddellyk en gaven hem aan depolitie over Hdbld Vereeniging T n teleinnisoh aangeslotenen Men tracht een Ideeling Nederland te vormen van The international telephone Union die ten doel heelt haar leden die telelonisch aangesloten moeten zyn in de gelegenheid te tellen in elk gedeelte van de t d kostelooa te teleloneeren Men moet daarvoor gewoon lid ot buitengewoon IM worden De contributie der bnitengewone leden is hooger dan die der gewone De gewone leden stellen hun telefoon ter beschikking van da leden de buitengewone niet De gewone leden krijgen een deurplaatje aan bun woning De houder van een bewgs van lidmaatschap heeft hel recht van de telefoon van elk der gewone leden der Vereeniging gebruik Ie maken De lidmaatschapskaarl is ook geldig in geheel Nederland en in alle landen waar de Vereeniging gevestigd is Een en ander is ontleend aan het eerste nummer van een blaadje De Telephoon dal ook vermeld als directie voor Nederland S Meyers ie Utrecht Faillissement Grataraa Curatoren berichten dat ingevolge bet vonnis van de Arrondissejpenls rechtbank te Leeuwarden van 23 Febr II wnarby uitspraak is gedaan op hel verzet van een van de crediteuren do eerste voorloopige uildeelingslysl verbindend geworden is Dientengevolge kan thans de vooiloopige uilkeeriijg van 20 pCl aan de in dit faillissement geverifleerde crediteuren plaats hebben De uitbelaling zal geschieden van af Maandag 27 dezer Uit Nymegen meldt men Door de Duilsche Justitie te Kleef wordt een belooning van 500 Mark uitgeloofd voor de opsporing van den man die verdacht wordt het 25 jarig meisje vermoord te liebbeo wier lyk dezer dagan by den Duivelsberg in een moert e onder Wgler Duitschland nabg Berg en Dal is gevonden Het signalement van den vermoedelyken moordenaar is oud 25 30 jaar lengte pin 1 65 M tamelyk krachtig van postuur korte nek donker kneveltje gekleed met een styven ronden vilten hoed en lange overjas Hg spreekt gebroken Duitsch met Hollandsch of Vlaamsch accent By ontdekking wordt kennisgeving vei zocht aan do plaalselgke politie ol justitie of a an den Eersten Staatsanwalt te Kleef Do voornaamste arlislon van Het Ned Tooneel bigven doch reëngagementen zjjn niel afgesloten met de beeren Paul Urblnen Arbous Pr Gr Cl Een aantal stoomschepen van de HollandAmerika lyn moeten nominaal aan Rusland verkocbl zyn Zg sullen met een Duilsche bemanning uitvaren do Russische regeering draagt sisch s de risico van aanhouding der schepen De Pranklurlor Zlg noemt de V tlsia Phoenicia Palatia Assyria Belgravia Cmadia Castilia Granada Hernicia en Numidia Het aandoenlgk verhaal komt uit Moskou dat de weduwe van Grootvorst Sergiusden I wensch geuit had naar een onderhond met den moordenaar van haren gemaal over de drytveeren der misdaad De Grootvorstin vorluefde 30 minuten in do cel Toen zg heenging snikte de moordenaar Op hare vraag waarom hjj den moord had gepleegd moet de man geantwoord hebben Voor hel heil van Rusland I Moge God u vergeven zou de Grootvorslin gezegd hebben Een nieuwe federatie van vakvereenigingen is eergister Ie Amsterdam gevormd waartoe het bestuur van den Alg Ned üiaraaiitbewerkersbond uitnoodigingen rondzond aan de hoofdbesturen van 13 vakvereenigingsbonden Het doel dor vergadering was aldus omschreven te geraken tot een georganiseerde samenwerking van die vakbonden welke een aan het anarchisme tegenovergesteld standpunt innemen met het oog op het desorganiseerend optreden van het Nationaal Arbeidssecretariaat dat ten onrechte poseert als het verzamelpunt der Nederlandsche vakbeweging en mei dien valsehen schgn tal van arbeiders verblindt Hoofdbestuurders van de volgende organisaties waren tegenwoordig TextielAbeldersbond Zuivelfabrieksarbaidersbond Tinmerliedenbond Sigarenmakersbond Schildersgezellenbond Henbelmakersbond Kleermakersbond Bakkersgezeltenbond NederlVereeniging van Spoor n Tramwagporio neel Boekbindersbond G meentewerkliedenbond Behangersbond en A N D B Hoewel niet uilgenoodigd werd ook de Bond van Handels en Kantoorbedienden toegelaten en til toehoorder een hooldbestuurder van de Bouwkundige Optichtera en Teekenaars De Ned Scheeps en Bootwerkenband de Typografenbond badden beriokt dal sj niet aan de bijeenkomst loaden deelnemen De Ned fllasblaiersbond die had verioeht ook aan de besprekingen te mogen deelnemen had tea antwoord gekregen dat dit niet mogelgk was omdat hij by het N A 8 was aangesloten De grondslagen Toor da ledarati waren in groote trekken volgenderwyze geformuleerd De federatie heeft ten doel het bgeonbrengen en byeenhooden van vakbonden en vereenigingen tot behartiging on bevordering van die indnstrieele en sociale belangen welke ziJ met elkander gemeen hebbenen welker behartiging en bevordering dooriedere organisatie afzonderlgk niet of nietnaar behooren kan gaschieden De behartiging en bevordering dezerbelangen zal plaats hebben door 8 het verzamelen en verwerken van statistische en andere gegevens nopens den omvang en den toestand der vakbeweging in binnenen buitenland alsmede omtrent al zulke industrieel economische en sociale aangelegenheden welke den vakvereenigingen in haar actie van dienst kunnen zyn b bet treden in verband met soortgeiyke centrale organisaties in het buitenland c het bevorderen van deugdeiyke arbeidswetgeving helzy alleen betzy in samenwerking met andere organisaties d hel dienen van advies nopens industrisele economische ol sociale aangelegenheden waar en wanneer zulks door aangesloten organisaties wordt verlangd e het wederzgdsch verleenen van tactischen en flnancieelen steun in lyden vanuitsluiting ol werkstaking I het verbreiden van de beginselen waarop de lederalie is gegrondvest en volgens welke zy werkl Deze grondslagen werden door den voorzitter den hoer H Polak uilvoerig besproken Als booldargument werd aangevoerd dal elke inmenging der lederalie in de aangelegenheden van eiken vakbond uitgesloten moet zyn De lederalie moet alleen maar zyn een middel lol bereiking van hel doel niel de meesteres maar de dienares Zoodra do lederalie beslaat moet aansluiting gezocht worden by het Internationaal Verbond van nationale lederalies opdat niet langer het N A S waarbg geen enkele bend van beteekenis meer is aangesloten over de grenzen worden aangazien voor het middelpunt van het vakvereonigingswezen in ons land Spr stelde voor om wanneer de zaak zou zijn besproken een commissie van voorbereiding te kieziii welke op den grondslag van het genoraé besluit onmiddellgk aan den arbeid zou ga yn om in zoo kort mogelgken lyd te verwezeniyken wal hier in beginsel zou worden oeslolcn Dan beslaat de mogelykheid dat de zaak op de Paaschcongressen nog zal kunnen worden besproken en daarna by relerendum uitgemaakt zoodat fllen zich als hel Internationaal Verbond van nationale lederalies hier de zen zomer vergadert niet meer zal bi nueveii te schamen over de wyze waarop de Nederlandsehe vakbeweging is verlegenwoordigd De uitvoerige rede van den heer Polak werd warm toegejuicht Bg het debat werd er o a door den heer Ondegeest Spoorwegpersoneel op gewezen dat wanneer in den geest van den voorzitter wordt besloten als eerste gevolgen op den voorgrond treden lo verhooging van contributie in de vakbeweging wat door den heer Polak niet werd toegegeven 2o de periode van het staak maar raak zal in de eerstvolgende jaren ter zgde worden gelet om te komen tot een propaganda voor een vakorganisatie op degeiyker grondslag dan tot dnsver 3o in ie vakpers en in de vergaderingen zal wat scherper worden opgetreden tegen hel anarchisme in do vakbeweging De vraag ol de stryd voor algemeen kiesen stemrecht onder arbeidswetgeving moet worden begrepen beantwoordde da heer Polak voor zich onikecnend algemeen kiesen stemrecht ia een zuiver politiek vraagstuk zei bg wat de heer Ondegeest ontkende Tec slotte werd de resolutie aangenomen met 10 itemmen 4 organisaties stemden blanco de Kleermakers Boekbinders Behangen en StoHeerders on Handels en Kantoorbediendenbond deze moeten er eerat nog met bnn hooldbeitnnr over vergaderen wat TöAr 7 Maart zal geschieden In den nacht van Zaterdag op Zondag brak brand nit in een pelroleumschip dat in de haven van Oenaa lag Het schip is geheel afgebrand en het vuur tastte ook goederen aan die op de kade lagen en waaronder het een groote verwoesting aanrichtte Den geheelen nacht was men beiig met de blnssching De schade is aauieniyk Men meldt nit Haarlem De H IJ spoor gaa concnrreeren met de E N E T op do Ign Haarlem ZandToort Daartoe is van hier tot Overveen dobbel spoor gelegd waardoor het loopen Tan meer treinen mogelijk wordt Hen shrtjft aan de N B C D Toriga waak ign op venckillende plaatsen aan het personeel der spoorwegbrigade de krggsartikelen voorgelezen Op ieder station is by iedere sectie één man der brigade ingedeeld die daardoor vry is van allen anderen militieplicht Het aantal sollicilanlen heelt de vraag ver overlrotfen Men meldt nit Groesbeek Hoewel de Hollandsche en de Duilsche politie de yverigste pogingen in hel werk stellen is het tot heden nog niet gelukt eenig spoor te ontdekken ran den persoon die in gezelschap is gezien van hel meisje dal op den Duivelsberg onder het naburige Wgler verdronken in een vyver is gevonden Het onderzoek dat onvermoeid wordt voortgezet heeft intusschon reeds aan het licht gebracht dat hot meisje en de man met wien zy gezien is Hollanders zyn wyl de laatste in goed Nederlandsch aan verschillende personen naar den weg en do tram heeft gevraagd Ook bleek dat beiden niet alleen op den dag waarop het lyk is gevonden zich te Beek Ubbergen hebben opgehouden maar dat zy daags e voren aldaar reeds zgn gezien en er waarschgnlyk overnaeht hebben Waar dit geweest is is nog niet uitgevonden Een der kleedingstukkon van hel verdronken meisje was gemerkt met de letters C D By het bacteriologisch onderzoek door de quaranlainedoklers te Maassluis is gebleken dat het verdachte ziektegeval aan boord van het stoomschip Heidelberg van Santos geen pest was Het schip is ontsmet en opgestoomd naar Rotterdam De straalscbuimers van Pary gaan nn elkander te Igf Tusschen een bende oil de Buurt der Hallen en een van de boulevard Sebastopol beslaat vgandschap die zich in lalryke vechtpartyen uit De revolver maakt Ie veel leven daarom bedient men zich dnarby van scheermessen In de rue Saint Dénis weid een man gevonden die met een scheermes zoo zwaar ann den hals verwond was dal hg door bloedverlies uitgeput was neergezegen Men briiclit hem naar hel Hotel Dien waar hij verjileogd wordt Hg heeft zyn aanvallers kuniiiMi aanwyzen waarvan er drie gearresteerd zgn Een ongeluk in den Simplon Nauwelgka is het reuzenwerk vsn de doorboring volbiachi ol er heelt een ernstig ongeluk plaats gehad Ken ingenieur wilde eenige collega s en invite s het punt laten zien waar de doorboring ha l plaats gevonden Toen men echter een eindweegs de tunnel was ingereden moest men terug dootdst al de aanwezigen zich onwel beguniien te voelen Het geheele gezelschap moest naar bet ziekenhnis worden gebrachl terwgl van de ingenieurs de een reeds is overleden on de andere in levensgevaar verkeert De overigen zyn herstellende Men schrgft het ongeval toe aan de ontwikkeling van giftige gassen en de hooge temperataur die niettegenstaande de venti latie in de Innnel heerscht Een andere lezing van het geval luidt dal de ingenieur die kort na de doorboring van den laatsten scheidswand daar aanwezig was door de gfoote hitte die door een sloornis aan de locomobile die de ventilatoren dreel een hartverlamming kreeg en daaraan overleed Stadsnieuws GOUDA 38 Februari 1905 De vergadering der Liberale Kiesvereeniging Burgerplicht alhier besloot in haar gisteravond gehouden vergadering vooralsnog niet over te gaan tot het stellen van een voorloopigen candidaat voor de a s Tweede Kamerverkiezing doch dit wnderwerp te behandelen op een nader bg een te roepen vergadering Q a s c o n t r l e 27 Februari 9 aar namid Drnk 44 m M Lichtkracht 15 00 Kaarsen Xr i5563C lori8n vermogen BEUES VAN EOTTEEDAmT VRUDAG 3 FEB L K H K StaaUleenuujgn PoKTDOiL Oblig 3e Serie ir WO 3 69 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 BcsLiiD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Aiia Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLiniBu Geconsolideerde Bni tenlandsche Schuld Recepii L 100 IV 24 flypotkak Banktn Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotlerd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Sledelgke Hypb 4 99 Pandb Ulrechlsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zoid Holl Hypb 4S9 Pandb Ie Algera Groninger Schecps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Nod Scheops Hypb 4 101 flewy en van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafscho Hypb 4 100 Alg Hypolhbr Eerste Ned Hypolheekbrielbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypollieekbaiik te Veendam 4 100 SpoorwegUeningen IxiUE Oblig Zuid Italiaansche Spw My A H 367 PremUteeningen bai QiB Loten Stad Antwerpen 1887 2V 102 Seheepvaart Maat chap ijfn Annd Holland Gnlf Stv Mg 35 Dkeraen My tot Eipl Laan van Meerdervoori 1902 4 89 Veemarkt te Rotterdam Dinsdsg 38 Februari 1903 Vette ossen en koeien goede aanvoer pryzen waren voor iste kwnl 35 ade kwal 31 jde kw 16 cents per half kilo Mjjjere ossen mellcvee en vaarkoeienmet j oede aaevoer Veile kalveren goede nanvoer pnj en waren voor late kwdl jo 2de kw j8 ile kw 33 cent per half kilo Slieren goeile aanvoer prijzen waren voor isle kwal 38 3de kwal 35 3de kwal 33 cent per hall kilo Handtl voor ie kw iliteU vet vee en meKvee prijsliollilen i tnmdere soorten Iran en lagrr in pnjs Slieren met redelijke oiiiiet Burgsrlijka Stand GEBOREN 25 Febr Willem Jacobus oudeis 1 J Hagi iii in en J C Laminerts Joliniines Until uder U vnn Kraanen en M J van Dam Aiitüiios Francihcus Petru s oudcra C J vun Hum en W M Lamer Pioler Hendrik ouders K WalIhio en R Vermeeren 26 Annigje ouders K A Dekker en B do Jong Calharina Johanna ouders W van der Leeden en M S van der Heyden Joanna Maria Elisabeth ouders L J Jasjiers en C Gijsberls Johanna Martina ouders M Danens en A Franken Anna Calharina Wilhelmina ouders G D Hey en A C Lasonder 27 Martinns Johannes Jacobus ouders J W Peeters en J W E van der Sanden OVERLEDEN 25 Febr H Blok wed G Molenaar 55 j 28 S vnn Praag 49 j OPRUIMING van MANTELS Costumes Japonstoffen Itloiiseii Felsiioirs en PELTKKIJIL j vy SSóiiijfir j Axv fe v tot zeor veel verminderde prijzen Aiivi iiTi i Tii £ Heden overleed plotseling tol onze diepe droefheid onze jelieldo Echtgenoot en Vader S VAN PRAAG G V PRAAG v Dahtziü S V PRAAG Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet worden algewacht Varkryghaar in flesschen HO als f ï i t n f J Vfl hy H H Apothekers en Drogisten het 01 liet merle AHKEltl F AD RICHTliH A Co Rnllerdam Te GouDi bij 0 LIJGEH Apotheker Markt en by WOLFF i Co Westhaven 198