Goudsche Courant, vrijdag 3 maart 1905

geproclameerd Dinsdag 1000 man meer aan het werk waren dan de rorige dagen Kan bewjJK dut het laken niet van harte gaal Te Charleroi is eergisteren gcroanilesterrd in verband met het doeden van een d r stakers te Cbitelinean Zuterda II I jilitie en gendarmes verspreidden de manilestantin by welke gelegenheid fe eommitisaria van politie die ticb van het vaandel meester wilde maken licht gewond werd DuITSOULtaD De ministerraad van Saksen heeft besloten de zaak Uuntignoso ei koningin Louise voortaan te beschouwen als een particuliere qoaestie Dit besluit is ee i indiructie actie tegen het Hol en den koning en is waarschgnlgk genomen onder den invloed van d pnblieke opinie In den Rijksdag heelt graaf Posadowsky het principe van opeenhooping van haiidcNkapitalen trusts verdedigd zonder welke geen gruote onderneming mogelyk is Mochten er zich echter in Duitschland misbruiken te dezen opzichte voordoen als monopolisatie dan zou de regeering lusscheiibeide komen OüSTIiSKIJK HoiiaAHIJU De Duitsche gezant overhandigde Dins dag aan graaf Goluchowski een nota waarby het handelsverdrag tusschi ti Oo tenrukHongarüe en Duitschland tegen 1 Maart 1906 wordt opgezegd voor het geval dat op dezen datum de ratificatie van bet nieuwe verdrag niet beeft plaats gehad Itilii De ingenieur Bianco die Vrijdag ook onwel was geworden in den Siniplun tuniiel U evenuens overleden KolMliSlli De Duitsche gezant heeft eergisteren het RoemeenschDnitsche handelsverdrag tegen 1 Haart 190tt opgezegd De opzegging Is slechts van kracht indien het nienwe a in vulliiigsverdrag niet zal worden goratiUceerd NüOUWÏUIiH De minister van financiën Michelsen eu het lid van de Nuorsciie afdeetiiig v in den staatsraad Ie Stockholm Schdiiing hebben eergisteren hnii ofllslag ingediend BINNENLAND 8ÏATEN GBNEUAAL T V K m U Êi H ft ÊC u Zitting van Woensdag 1 Haart Motievan Kol Do heer Talma acht do Kamer niet in staat na een zoo kort debat een mutio aan te nemen nopens Mijnwetgeving waur door do Uegeoring gebonden zou vvnrduit Daar nu verwerping van de motie een verkeerden indrnk zou maken raadt spreker aan alle moties in te trekken De heer Bos geeft om t meer dnidelyke ook vun de hoofdzaak auii de motievan Kol de voorkeur boven do notio Nolens Voor de mulle van Bylandt ziel hg geen reden van beslaan Do beer van llylandt wil zyn motie intrekken wanneer ook do hoeren van Kol en Nolens dit doen met de hunne De heer van Kol wyst nadat ook de hoer Bos dat gedaan hoeft op het versuhil in karakter tusschen een motie en een wetsartikel De motie geelt slechts een richtsnoer de algemeene mnalri gel van bestuur moet in bijzonderheden de zaak regelen Daarover behoeft men nu nog niet te oordeelen Dat man spreker s motie niet wilde wist hy reeds by den aanvang van de beraadslaging Aan de ellende van de mönarbeiders aal eerst een einde komen by het zegevieren van liet socialismo over het kapitalisme De heer Nolens verdedigt het goad recht van zyn motie tegen den aanval van den heer Schaper Spr s motie geeft eenige speling en voorts is het daarin üeiioerado maximnm gebaseerd op wat elders in Euro pa in de prakiyk al bvstaat Ook spr heelt bet belang van de arbeid rs op hel oog al kan de heer van Kol die nu eenmaal op hel standpunt van den klassenslryd slaat dit natnuriyk niet aannemen De heer Schaper betoogt dal de minister in geen enkel opzicht een wantrouwen tag in de mnlie van Kol Waarom heeft hy dan een motie van vertrouwen daartegen over vnc noode f De minister van Waterstaat verklaart dat omtp nt ille door den heer van Kol te berde gebrachte grieven gevaar ge oiidheid gebouwen enz bepalingi n voorkomen hl het oniwerp koninkluk besluit dat de taak moet regelen De regeling van den arbeidsduur sal binnen b jaren als uitersten termyn geschieden Ook met do indiening van een nieuwe Mynwet mat apoed worden tma kl Welkt motie ook lal warden aangenomen apr lal iieh hoaden aan de éérst gegeven toelichting Do motie van Kol in stemming gebracht wordt verworpen met 58 togen 28 stemmen Voor stemde de linkerzyde roet uitzondering van de beereji van Forcest van Styrum Kdell Tydeman van Karnebeck en van der Vlugt Tegen was de beele rcchleiz jde met iiitzonderiiig van den heer Staalman De motie Noleii wordt verworpen met 46 tegen 36 stemmen Onder de voorstemmers wuren behalve eenige katholieken allen die voor de motio van Kol hedJen gestemd De molie vaii Bylandt wurdt verworpen met X Ipgen 29 stummen De conclusie in zake hel verzoekscbiillVreede wordt zonder stemming goedgekeurd Na de pa ze komt aan de orde dj e Pensioenwet nopens de penstonneerieg van byzondere onderwgzers en pensionfieering van de weduwen en weezen van bijzondere on openbare on derwyzers De heer Roodhnyzen beeft geen bezwaar legen pensionneeriiig van byzondere onder wyiers sedeit de wet Mackay Hy betreurt evenwel dat de pensionneering ni t wordt opgedragen aan de gemeenten doch de zaak van boven af wordt Ier hand genomen waurdoui van zelf alles over één kam wordt geaetiureii De lu8se onderwyzers worden uu de dupe Hel faenltatiel stel len van bet di elnemeo aan ImL lond kan spieker 66k niet bekoren Oude onderwijzers die als koning David een jonge vrouw nemen kunnen door bun toetreding bel f nds zeer be waren jonge onderwyzers die niet van plan zyn te huwen zullen niet toetreden Do boer de Siivoniin Lehman is dankbaar dat de grondslagen van deze regeling reeds door het ministerie Pierson zyn gelegd Dat de Regeering den byzonderen onderwijzer niet aan een gesubsidieerde schooi werkzaam ten opziclife van den pen sioenplicbt gelyk beeft gesteld met hen die a in ge subiidieerde scholen werken acht spr volkomen correct üok de verplichting tot bydrage aan eigen penbioeo De beer vnii Idsinga verklaart zich ingenumen met den voorgestelden muutregel in het algemeen De aansluiting van onderwi Z rs van niet gesubsidieerde scholen aan het fonds is door spreker zeor verdedigd ni de ajoeelingen alleen echter in gevui die aansluiting facultatief zou zyn Tagen bet stellen van de toetreding lot het pensioenfonds als voorwaarde voor het geren van pen sioen heeft hy niets maar overi ms blyven allen vry Do hoer Byleveld is byzonder ingenouien met dit ontwerp Do positie van de gymnasliekondorwyzors behoeft z i nadere reguliiig by de behandeling van de wet De heer Troub is l ten aanzien van de vraag of men de oiideiwyzers mag dwingen tul bydruge uun bel fonds met denheer van Idsinga volkomen eens Spr zelf kan alliien ni t een oiiiweip meegaan omdut hy bet beschouwt uls oen voorloupige afrekening in afwachting v m een algemeene atbeidspensionneering Spr s slem indeze zal gehee los zyn van de loelichling by het ontwerp gegeven Morgen voortzoltiiig üeiiit njfde Berichten Bg de Kamer van Arbeid voor do Confectiebodryven te s Uraveuhago werd in de tweede belfl van bet vorig jaar een klacht aanhangig gem iakt door mej A Lnnenherg cosluumiiaaisler tegen haar gewezen patrones mev De Vroye Madurastraat aldaar naur aanleiding van onbiliyke en onvardiendo bejegening en daarop gevolgd onrechtviiaidig plotseling ontslag De Kamer onderzocht de zaak trachtte te bemiddelen maar besloot ten slotte op verzoek vun klaagster een verzoeningsraad te vormen Deze verzoeningsraad bestaande nil de leden 1 H Warneko voorzitter Job J Beydals W Mooyman J Soor en W L J A Vervloei en den secretaris mr S Franzie zag zich na ampel onderzoek geuoot het navolgende besluit te nemen Do veraoeningsraad overwegende dat klaagster by mevrouw De Vroye als cosinumnaaister gedurende negen maanden werkzaam wa dal zy in de maand Angastus 1904 dat is in den slilleu tyd in baar rak met mevrbnw De Vroge in geschil geraakte over het zoekraken van oen kraag dien deze van haar in nature of in guld terug verlangde niettegenstaande gebleken is dat klaagsier voor de borging van dien kraag onijogelyk kon instaan dat mevrouw De Vroye hoewel tg door intrekking van vermelden eiscb eo op andere wyze er km ie dut die eisch tot vergoeding van den vermisten kraag onbiilyk en ongerechtvaardigd was desniettemin haar zonder eenige schadevergoeding en zelfs tonder onmiddellgke betaling van het nog verichaldigde loon heeft ontslagen door baar te beletten aan het werk to gaan dat klaagster tengevolge van dat onslag in een zeer stillen Igd gedurende zes weken zonder werk is geweest dat mevrouw Do Vroge verznimd beeft niettegenstaande zy daartoe ook door sehrifItlyke kennisgeving van den raad aangemaand wan verklaring en verdediging van haar handelwyze te geven maar zich slechts mondeling heeft bereid verklaard in elk geval niet meer dan bet verdiende loon over één week nil te koeren dal de raad evenwel van oordeel is dal gegeven bovengemelde feilen klaagster behalve np dat loon ook voikom n aanspraak heeft op de door haar gevraagde Jscbadevergoeding gelykstaande aa i twee weken van baar loon dat mevrouw De Vroije evenwel klaarblykelyk weigert deze schadevergoeding te güveu en de raad derhalve niet in staat is de naar zyn meeninjj gewenschle verzoening tot stand te brengen bosinit over de gemelde handolingen van mevrouw De Vroye zjju afkeuring uit te spreken De raad besloot tevens dit oordeel met de gronden waarop bet steunt gelyk dit in het bovenstaande is weergegeven te publi ceeren De voorgenomen tentoonstelling betreffende de aeslhotischu onlwikkeling van het kind die vermoedelgk in do maanden Juli en Augustus in het Museum van Kuiislnyverhoid Ie Ha irlein zul gehouden worden beeft zeer veel belangstelling gewekt zoowel in het buitenland als in Nederland Deze tentoonstelling belooft ook zeer belangryk te worden daar verschillende autoriteiten hunnen medewerking bobben toegezegd üe plannen voor de organisatie zyn in overweging zoudra het specialo comilé voor deze tentoonstelling zal zyn samengesteld al oen programma worden opgesteld en bekend gemaakt Intusschon kunnen zy die aan deze tentoonstelling wensclion mede te werken of goede wenken wensclien ten beste te geven daarvan aan den Directeur van het Museum kennis geven Het Museum van Kunstnyverheid te Haarlom werd gedurende do raaond februari be zocht door 400 belangstellenden terwyl uit de aan het Museum verbonden boekeru 182 boeken plaatwerken naar velschillende plaatsen vnn ons land werden verzenden Do Cursus 1905 der School voor Kunstnijverheid die eveneens aan genoemd Alusouin verbonden is begon met 128 sludoorende en wel 51 vrouwelyko en 77 raannelyke leerlingen Ken ryke Amerikaansche te Napels vermoord Een ryke dame miss Kate Maeready uit Philadelphia die sedert acht jaren te Napels woonde is vermoord geworden Men vond haar verwurgd Diefstal schgnt do dl yfveer tot de inUdaad te zyn want haar villa is geheel geplunderd De moordenaar is nug niet gevonden Ken meisje met oen bijl aangevallen In het Diergaarde station van den ondergrondschen spoorweg te Berlijn was do bureaulisle bezig haar kas op te maken toen een man die de uniform van een spoorbeambto droeg aan het loket kloplo en haar vroeg of zy geen watje voor hem had want hy had zoo n kie spyn üe juffrouw liet hem op hel bureau komen maar nnuwelyks was hy binnen of liy baalde een hyi van onder zgn jas uit en bracht haar daarmee twee slagen op hel hoofd toe Gelukkig had de juffrouw zeer dik haar waardoor do kracht der slagen werd gebroken maar niettemin viel zy neor Zy had echter nog de kracht om op een electriaclie schei te drukken waardoor spoedig hulp kwam Do man vluchtte zonder iets gestolen te hebben Ernstige vermoedens rusten op den spoorbeambte Karl Schönborn die sedert den aanslag verdwenen ia Men heeft hem op den avond dat de aanslag werd gepleegd zonder pet thuis zien komen torwgl de aanvaller in zyn vlucht zyn pet verloren heeft die op het bureau werd teruggevonden Schönborn die een zeor ongunstig verleden heeft wordt door de politie opgespoord De Soerab Cl schryit Het is slechts weinig bekerd dal generaal van Heutsz toen by met verlof naar Nederlaag ging een eigenaardig geschenk voor de Koningin beeft meegenomen Toen hg te Atjeh als luitenant geplaatst werd was dadelijk zgn aandacht gevallen op den groeten rykdom dan dellstoflen van den bodem en het voorkomen van goud Toen hy later in een hoogere betrekking op Atjeh terugkeerde begon hg oen kleine verzameling aan te leggen van voortbrengselen uit die landen en toen hg hel bewind over Atjeh voerde heelt by met behulp van de Aljehsehe hoofden een mooie verzameling gooden sieraden en geweven goederen saronga met gouddraad en platina byeengebracht Al wal Atjeh voortbrengt is daarin vertegenwoordigd In het begin van 1904 was de verzameling compleet Toen hg in Mei daarop de uitnoodiging ontving om naar Holland te komen beeft by deze verzame ling meegenomen en op de audiëntie die H M de Koningin hem verleende beeft bg baar dit geschenk aangeboden Aan intinsieke waarde moet het ongeveer een kwart ton bedragen Met groote dankbaarheid heelt de Koningin het geschenk aanvaard Dat do bodem van Sumatra s Westkust zeer ryk is aan edel metaal heeft de ingenieur van liet Myawezen die ingevolge een opdracht den bodem moest onderzoeken ook in zyn rapport verklaard Overal zyii door hem plaatsen aangewezen waar goud in alluvialen vorm voorkomt Z Eic van Heotsz heeft ook het voornemen de exploitatie van goudvelden in Aljeh door hot Oonvernement in eigen belieer te doen uitvoeren De verwachting van de opbrengst dezer terreinen moet zoo groot zgn dat zy met KedjongLebong en Ketahoen zullen kunnen wedgveren Men meldt Het verhoor gisteren van de vrouw en den kellner van den hotelhouder M uit Nymegen door de justitie Ie Kleef beolt tot niets geleid Xouals gemeld werd draagt do by het lyk van het vermoedelyk vermoorde meisje gevonden wandelstok en monogram eeu dooreengestrenge de I en C welke letters niet de beginletters zyn van den voornaam en den naam geschreven in bet nachtregister van bedoeld hotel door den persoon die met bet meisje te Berg en Dul zou bebbeu gewandeld De uitslag van bet leegpompen van den waterplas waarin men dacht te vinden bet pakje waarmoe liet meisje word gezien is nog onbekend Men meldt uit Almelo Wegens een gebrek aan de machine liseft de flrma H ton Cate Hzn en Cie alhier haar fabrieken oude fubi lek en Java gistermiddag moeten stop zetten Meer dan I0 0 arbeiders zyn daardoor tydelyk voor onbepaalden tyd werkeloos Do Tempa bevat oen artikel over don geestestoestand van prinses Louise van Coburg dio tliaiis te Parys vertoeft De artsen die in den laatsten tyd dikwyis met baar samen zyn geweest in het Westminster hotel waar de prinses logeert moeten van oordeel zyn dat er vun een stoornis der Torstandeiyke vermogens bg de prinses geen sprake is en dat men baar niet in een gesticht zou mogen opsluiten De schryver van het artikel verzekert met stelligheid dal bet rapport der beide zenuwartsen dat weldra zal uitkomen liuar geheel gezond van hoofd zal verklaren De doktoren hebben met baar gesproken over allerlei onderwerpen waarop zg bet gesprek als vanzelf brachten De prinses sprak vryuit toen zy de doktoren eenige malen had ontmoet Zy maakt volgens zeggen dezer heeren een aangonamen indruk zeer ontwikkeld met een beslisten smaak Verder vertoont zy allerlei eigenschappen dia bg vele gezonde vrouwen voorkomen en die bg baar zeor verklaarbaar zgn als men haar afkomst in aanmerking neemt zoo verteert zy gaarne te veel geld en is zy soms grillig van humeur Als men een vrouw om die redenen zou opsluiten dan bleven er geen gezonden genoeg over om de krankzinnigen op te passen zeggen de doktoren VA Dï bev en haDiieJ der Uezondlieiilscoüiiuissie VOOB D Gemeente GOUDA gedurende het kalenderjaar 1904 De Gezondheidscommissie voor de gemeente Gouda heeft de eer ü HoogEdelGestrenge hel verslag aan te bieden van hare bevindingen en handelingen gedurende het kaleif derjnar 1904 ingericht naar het model vastgesteld door den Cenlralen Gezondheidsraad HOOFDSTUK L A Personalia By den aanvang van 1904 bestond de Commissie uil Dr P J A Levedag geneesheer Voorzitter Mr F H Kranenburg advocaat en procureur Secretaris A H Te pe apotheker en scheikundige F van der Straaten bouwkundige en W Roepers goudsmid Secretaris van het Nederlandech Werkliedenverbond Volgens de rooster van aftreding moert op 1 Juli 1904 aftreden Dr P J A Levedaft by besluit van den Oommiesari der Koningin in de provincie Znid Holland dd 18 Juni werd hy met ingaog T n 1 Juli 1904 herbenoemd Wegena drukke werkzaamheden venoeht de heer W Roepers in de isaaod October aan den Commissaris der Koningin eervol ontslag hetwelk hem mei ingang van 25 October 1904 besluit van 25 October 1904 werd verleend Op 31 December 1904 was dete vacature nog niet vervuld zoodat op dien datum de samenstelling der Commissie was als volgt Mr F H Kranenburg altredend 1 Juli 1906 F van der Straaten 1 1907 A H Teepe 1 1908 Dr P J A Levedag 1 1909 Hel niouw te benoemen iid der Commissie zal op 1 Juli LW5 moeten altreden volgens art 23 alinea 5 van hel Kon Besluit van 27 Mei 1902 Staatsblad No 77 tot uitvoering van art 30 Gezondheidswet I den loop van 1904 werden door onze Commissie 2 deskundigen geraadpleegd nl in verband met d missive van B en en W in take keuring van levensmiddelen do heer Dr A Lam gemeente scheikundige van Rotterdam ep naar aanleiding van het onderzoek naar bet voorkomen van lood in leidingwater de heeren Boldingh en Van der Heide te Amsterdam aan wie het scheikundig onderzoek van het monster water genomen aan de prise d eau der waterleiding Uaatschappy werd opgedragen Zie hiervoor uitvoeriger Hoofdstuk X en IX B Huishoudelgke zaken Er zgn één openbare ell gewone niet openbare en geen buitengewone vergaderingen gehouden De openbare vergadering bedoeld by art 27e der Gezondheidswet ter behandeling en vaststelling van het jaarverslag over 1 November 1902 Ultimo December 1903 vond plaats op Maandag 8 Februari 1904 des avonds ton 8 Jire in het gebouw aan de Spieringstraat F No 88 vrg veel publiek was tegenwoordig Ie Vergadering op Maandag 11 Januari 1904 s avonds 8 ure aanwezig alle vyf led n benevens de Inspecteur van de Volksgezondheid voor Zuid Holland en Zeeland W van Boven O a wordt besloten den gemeente schei kundige van Rotterdam Dr A Lam uit te noodigen een lezing te houden in den loop der maand Maart over bet onderwerp Keuring van voedingsmiddelen De heer W van Buveii bespreekt de toepassing der bouw en woningverordeningen voor Gouda vooriiamelyk in verband met de porceolen Wyk R Nos 68 86 3e Vergadering op Maandag 15 Februari 1904 s avonds 8 uur Aanwezig alle fi leden Door tiel lid F van der Staalen wordt rapport uitgebracht in zake de perceelen Wgk L Nos 96 100 De Commissie besluit alle perCeelen daar ter plaatse te onderzoeken Voorts wordt in deze vergadering vtistgesteld de rekening en verantwoording over 1903 sluitende in ontvangst op f 7 50 en in nitgaaf op f 731 14 derhalve met een batig saldo van I 18 85 welke rekening en verantwoording door B on W van Gouda werd goedgekeurd den ISden April Een alschrilt werd den 5den Mei aan den Hoold inspecteur gezonden In zake bet systematisch woningonderzoek besluit de Commissie een onderhoud met B en W te verzoeken De Voorzitter doet verslag van zyn bezoek aan de vergadering van voorzitters der Gelondbeidscommissién op 28 Januari 1904 te s Gravenbage gehouden Ten slotte besluit de Commissie 75 exemplaren van het jaarverslag over 1 Nov 1902 ultimo December 1903 te laten drukken en dit o I te zenden aan alle 19 gemeenteraadsleden en alle Gezondheidscommissies in Zuid Holland 4e Vergadering op Maandag 14 Maart 1904 avonds 8 uur Aanwezig alle 5 leden Door bet lid F van der Straaten wordt verslag uitgebracht over hel door hem en den Secretaris ingesteld onderzoek naar de perceelen W k L No 96 109 Houtmansplanttoen De lezing door dr A Lam te houden wordt in overleg met dezen bepaald op Donderdag 24 Maart s avonds 8 uur in de zaal jNnt en Vermaak van de Sociëteit De Reunie 5e vergadering op Maandag 18 April 1904 s avonds 8 uur Aanweiig 4 leden afwezig met kennisgeving de heer W Roepers O a ia ingekomen een missive van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland waarby zy toezenden bet Provinciaal blad No 31 in take het overleggen der adviezen der ConimiBsie door B en W by de inzending van Raadsbealuiten en verordeningen als bedeeld btj art 6 der Gezondheidswet aan hun College Voorta een acbrijvea van den Hooldinspectenr Dr Roytch met verioek een onderzoek te willen inatellen naar het te Gouda voorkomen van Frausch aardewerk met loodhoudend glazuur en de resultaten van bet ODderioek te villen mededeelen Wordt beiloten de door den heer F van der Straaten ontworpen per vrageniyst in uke het yttematiieh woDiogondenoek lich uitstrekkende over allo woningen van 1 3 vertrekken waartoe op de conferentie met B en W op 22 Maart ten stadhuizo in beginsel besloten was op een nader te bepalen middag te behandelen In dezen vergadering wordt nog behandeld de begrooting der ontvangsten en uitgaven der Commissie voor 1905 ty wordt vastgesteld in ontvangst en uitgaaf op 11050 welke raming werd goedgekeurd bg Raadsbesluit van 28 October 1904 Volgnummer 114 Hooldstnk IV der begrooting voor 1905 De bgdrage der gemeente Gouda wordt hierbg geraamd op f 631 14 6e vergadering op Maandag 9 Mei 1904 s avonds 8 uur Aanwezig vier leden benevens de Inspecteur van de Volksgezondheid voor ZnidHolland en Zeeland de beer M L O van Ledden Hulseboscb alwezig de Voorzitter Dr P J A Levedag met kennisgeving il ne aanleiding lot hel bgwonen der vergadering vond de heer Van Ledden Hulseboscb in de op de agenda vermelde onderwerpen onderzoek aardewerk en keuring van levensmiddelen waarover door hem eenige bolangryke beschouwingen worden ten beste gegeven Zie hiervoor uitvoeriger Hoofdstuk X Vastgesteld wordt de vrageniyst ten dienste vnn hot systematisch woningonderzoek van alle perceelen van 1 3 vertrekken 7e Vergadering op Maandag 13 Juni 1904 s avonds 8 uur Aanwezig alle 5 leden Besloten wurdt en bloc een bezoek te brengen aan de prise d eau der iloudsche WaterleidingMaatschappy aan den fJsel Een ongeteekende briefkaart houdende een klacht over het loopen over den openbaren straat van urine enz afkomstig uit de stal van W Erberveid Lange Tien leweg wordt overeenkomstig bet besluit der Commissie dd 6 Juni 1903 om op anonieme klachten niet in te gaan ter zyde gelegd 8e Vergadering op Maandag 11 Juli 1904 ten 8 ure Aanwezig 4 leden afwezig de beer W Roepers Ingekomen is o a een missive v iii H i ii W waarby advies wordt gevra igd inzake de perceelen op te nemen in een plan van geleidelyke onlruiming O a wordt beslolen het perceel Wyk N no 216 Nieuwe Haven ter oobewoonbanr vel klaring door den Gemeenteraad a ui H en W vooi Ie dragen 9e Vergadering op Maandag 12 September 1904 s avonds 8 ure Aanwezig alle 5 lenen Besproken wordt o a liet voorkomen vnn 5 gevallen van lebris lyphoidea in de maand Auguslusl in do kazerne ter onzer kennis gebracht door den Hoofdinspecteur 10e Vergadering op Maandag 10 October 1904 ten 8 ure Aanwezig 4 leden afwezig met kennisgeving de heer W Roepers met mededecliiig tevens dat hy wegens drukke werkzaamheden verplicht is eervol ontslag als lid der Commissie aan te vragen Behandeld wordt o a het door de Commissie in te stellen onderzoek naar den afvoer van faecalién enz in de kazerne Ue Vergadering op Maandag 21 November 1904 ten 8 ure Aanwezig 4 leden één vacature Ingekomen is o a een missive van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland met verzoek een afschrift v an de hegrooling met bybehoorende toelichting voor bet jaar 1905 aan hen te willen doen toekomen onder mededeeling dat zg voortaan elk jaar vöér 15 October een afschrift van de begroeting voor bet volgend jaar met toelichting gaarne tegemoet zien 12e Vergadering op Donderdag 15 Dec 1904 ten 8 ure Aanwezig 4 leden één vacalnre benevens de Inspecteur van de Volksgezondheid voor ZuidHolland en Zeeland W van Boven Deze houdt eenige beschouwingen over het in zgn handen gestelde Raadsbesluit tot hel geleideiyk doen ontruimen van een 30tal woningen in de wyken O en K art 18 alinea 4b der Woningwet In de vergadering van 12 Mei 1903 werd de begrooting voor 1904 in ontvangst en uitgaat vastgesteld op f 1000 welke raming werd goedgekeurd hy Raadsbesluit van 30 October 1903 Volgnummer 109 der begrooting voor 1904 Wordt vervolgd Stadsnieuws GOÜDA 2 Maart 1905 Zg die door den Burgemeester zyn uilgenoodigd aangaande aanvragen lot plaatsing op de kiezcrsiyst inlichtingen omtrent loon huur enz te verstrekken en daaraan nog niet hebben voldaan worden verzocht alsnog ten spoedigste daaraan te voldoen Gisteren promoveerde te Utrecht tot doctor in de wis en natnnrkMd i beer O C A Valewink geboren ta Amersfoort vroeger leeraar r h b s alhier met een academisch proelachrilt getiteld Over asymptotische ontwikkelingen Hiermede wordt aan belanghebbenden ter kennis gebracht dat de rekening eu verantwoording der Werkverschaffing van af heden gedurende acht dagen voor een ieder ter inzage legt hg den heer P W Kamphuizen Hooge Gouwe HARKTBEBIOHTSN Gouda 1 Maart 1905 GRANEN Heden goed gevraagd lot vaste priJEcn Tarwe Zecuwsche 7 604 8 Mindere duo 7 J5 i 7 40 Afwijkende 6 60 i 6 00 Polder 660 i 7 J0 Rogge Zeeuwsche 5 5 a 5 50 Polder 5 4 5 25 BuitenUndscheper 7otiloy 4 804 5 10 Gerst Winter 4 75 4 5 30 iomer 4 754 5 25 Chevallier 6 4 6 50 Haver per heet 3 40 4 3 70 per 100 Kilo 7 40 4 7 75 Hennepiaad Inlandich 9 50 4 10 Buitenlandiche 7 4 7 50 Kanarieiaad 13 4 14 Kool zaad a Erwttn Kookerwten 7 50 a 8 25 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 5 75 4 6 Boonen bruine boonen 10 50 4 11 50 Witte Boonen 17 18 Paarde tloonen 615 4 6 50 Duive Boonen 7 75 4 8 Mai3 per roo fcilo Bonte Amiirikaansche 5 75 4 6 J5 Odessa s Cinquantine 4 VsEMARKT Melkvee goede aanvoer handel en pnjien vrijwel Vette varkens goede aanvoer handel vlug 32 4 24 Cl per hall K ü Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vrijwel 19 4 20 et per halt K G Masere Biggen goode aanvoer handel vrijwel b 85 4 1 40 per week Vclte Schapen geen aanvoer Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel malJK 6 4 9 Kokkalveren 8 4 16 Kaas aangevoerd 10 partijen handel matig ic kwal 28 4 2de kwal 24A 26 Zwaardere 4 Noordhollansclie Boter 3254 sliikkcii van een hall K G handel vrijwel Goeboter 1 20 4 1 30 Weiboter 1 00 4 ƒ 110 FOsa E R icrja3ivr POSTKANTOOR TE GOUDA LUBT van de iiiin dit kantoor en de daaronder beiiooreude bulpkantoren ter post bezorgde brieven en briefkaarten welke gedurende de 2e helft der maand Februari 1905 wegens unbekeiidbeid vun de geadresseerden niet zyn kunnen worden uilgereikt Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemming Geweigerde stukken waarvan afzender onbebekend BRIEVEN O N Veerman Abcoude J W Borst Roelofhartslr 60 Amsterdam D J Jansen Hengelo TGeld Burgemeester Gouda BRIEFKAARTEN C Y Dam 0 p Kade Stolwykersluis Gouda G van Wicbem Haven Gouda ONBEKENDE BRIEVEN J Hallu J Catskade Amsterdam mej H van Essen p a mej Molmans Raamstraat 49 Haag Letter P Poslbox 20 A J Streefland Hospitaal Harderwgk de Groot Mr Metselaar in de Vlist Schoonhoven BRIEFKAARTEN A v Dongen Boschstraal Breda mej I ertha v Dorse Ryswgkscbestraat 21 E Haag m j M Terbeke Blokstraat 306 Zwolle Gouda 1 Maart 1905 De Directeur M C HENNEQüIN BEÏÏES VAN EOTTEEDAM VRIJDAG 3 FEB L K H K PoKTOoiL Oblig 3e Serie Ir 00 3 69 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 RosLAKD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Azu Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLUüBiA Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Recepii L 100 1 24 Hüpolluet BankenPandb idem idem 4 99 Pandb Rollerd Hypb 4 lOlV Paodb Rotlerd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb ülrechlsche Hypb 4 100 Pandb Weetlandscbe Hypb 4 lOO i Pandb Zuid Holl Hypb 499 Paodb Ie Algein Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyyen van üeelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypotbbr Eerste Ned 99 99 98 Hypolheekhrielbank 4 Pandb Hollandscbe Hypb 4 Pandb Nationale Hypb 3 Pandb Ged Hypotheekbank to Veendam 4 100 SpoortMfUeningen Italik Oblig Zuid Italiaansche Spw My A H 367V PrtmUletnitigen bhi aia Loten Stad Antwerpen 1887 5v loav Schtepvaart Maatichappijen Aand Holland Gnif Stv My 35 Divenen My tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 4 89Vi OPRUIMING van MANTELS Costumes Japonstoffen Rloiigcii l eigiiolrs en PELTKIilJK üiai dsr tot zoor voel verminderde pryzen Burg rlljke Stand GEBOREN 26 Febr Pietcr ondeis p den Hertog on IJ Caruli 27 Matthys ouders J van Waas en J C Zylonuin OVERLEDEN 28 Febr Z Slolk 2 j A M Jongkoen wed J de Graaf 82 j P van der Ploeg wed C Peuto 82 i J Molken 27 j GEHUWD 1 Maart D Jansen en J J van Schoneveld C Q do Groot en J M Verbart W de Jong en H van Heik A Lexmond en A Blom KeBuwyk OVERLEDEN T A üuisen 32 j S Baars 77 j ioviJHn rii i ZIJ orderen hebben van I of verschuldigd zyn nan de Nalatenschap van OBUHll VKUIIISVL in leven Groentenbandelaur en Bouwman in den Moordrechlschen ïiendeweg gewoond hebbende te Ooudii en aldaar 4 Februari j l overleden worden verzocht daarvan v6ór den tO Mwtrt a a opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G C FORTUIJN DKOOüLEEVEH te Gouda T T die iels te vorderen hebben van I of verschuldigd zyn aan do Nalatenschap van Mejoflrouw MAUIA CUISr AO Weduw van den Heer If JLBBLJUUS THKODOliUS WILOESBUtta gewoond hebbende te Gouda en aldaar 18 Januari 1905 overleden worden verzocht daarvan vóór den KIn Maart a s opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G C FOR T U IJ N DROOGLEEVER te Goud OPRUIMING in het Noonlbrdkptiicb ióms c Liurzenniagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Klelwegsteeg Aaobevelond C SiMITS Alle reparatit D en aangemeteD werk