Goudsche Courant, zaterdag 4 maart 1905

Zaterdag 4 Maart 1005 44ste Jaars an No Oöfll Openbare Verkooping van de hierna te benchrfven Qa mmmmmf i pm GOÜDSdE iMeuws en Advertentiehltui oor Gouda en Omstreken 1elr iii i 99 V I K irr K N T 1 E N worden geplialst van 1 re jj el i li M Centen iedere rejjel mcv r 10 Centen Jroole letters worden berekendnaar plaatsruimte In ndin van Advert ntiën tot 1 uiii des iiiid réirtuott o 9 I f IJifffavc lezer Courant gesehiedt dagelqk met uitzondering van Zon en Feestdagen De jiriJR lier drie maanden is 1 25 iranct per liost 1 70 Afzonderlijke Nommer s V 1 1 F CKNT l i ƒ ht liienil en i ttoeinl middel tegen verkoudheid astma keelpijn kink en kljmhoesl bronchitis en alle horst en longaan doeningen N eii mml met Goud btkioonil Eeiiige fabrikanten en KIIVImI TB op MAANDAG 20 MAAKÏ 1905 bji inïot en op MAANDAO 27 MAART 1906 bu toewgning telken de voormiddagH elf uur in het hotel 1JK ZALM uan de Uaikt aldaar De Notarissen G C FOKTÜIJN DROOGLEEVKK te Gonda en A J UE MüüIJ te Lekkerkcrk lullen te tijden en Ier plaalie bovengemeld in het openbaar veilen en Terkoopen No 1 Een ruim PAKHUIS rael HOVENWONING on EHt aan de Bogen te loada W ik O Nes 117 en IHa groot l Are lü Centiaren No 2 Een groot PAKHUIS mol HOVENWONING en ERF liggende als vor Wuk O No UH en llSo benevens een PAKHUIS en ERE achter of ten Sooidoustiii van perceel No 1 groot 1 Are 2a Centiareo No 3 Een PAKHUIS met ERE aun de Holle op den hoek van het Scharrebier teegje te Uooda Wijk O No 110 groot bi Centiaren en No 4 Twee HUIZEN ingericht tot 6én PAKHUIS met ERK als voren Wuk O No 112 en 113 te vwmn groot 38 Centiaren Na atiunderiyke veiling en nlslag der perceelcn tqllen zoodanige hanionvoegingon plaats hebben al n idor worden opgegeven De perceolen Noi 1 en 2 hebben te zannu een gevelbreedle van luini 13 Melei s i i u gnnstig gelegen tegenover do Houikiide uan de groote vaart van Amsterdam nniir Rollerdam n binonder getcbikt lot de uitoefening ocner zaak die veel ruimte vereiselit Al de perceolen behalve hel Hovenliiii van perceel No 2 zyn in gebruik bu den eigenaar den Heer J DE KOSTER die daarin lot heden met succes handel dreel in Steenkolen en Brandstoffen Do perceolen te zamon be lal rlde eene oppervlakte vun 3 Aren 27 Cenliaren liggen tanen b j elkander rn zü t aanvaiirdeii den 15 Mei 1 05 bu de beliiling der kiiuppenningen De verkooper 1 bereid den voorniiid STEENKOLEN en DRANIKSTOKKKN en de GEREEDSCHAPPEN legen billyken prü aan den kooper over te doen Do perceolen zil dagelijks van lü uur des voormiddagii tot 4 aur des namiddags te beiichligen Nadere inlichtingen geven de Notarissen terwijl de eigendomsbewiizen en kadnsirale tukken voor belanghibbenden lei inzage liggen ten kaotoie van den Notaris FOUTUIJN DROOüLEEVER boveiigo noemd Grijs Haar moer De Nirii M l diiiliiii doet de giijze buren binnen enkele dagen verdwijnen mankt het hur glanzend en zacht belet bet uitvallen en neemt de e lietjes van bet hoofd weg Kischt op den hals iMittlott Prö f S l en f 10 per Hsoon Ttrkrttgbaar in de ROZENDAAL M 4 by IsaMli CaIs Papier Jft iiiolen iOLIDA Teringlijders Wendt U tot M DK O HOOT Nienw itraat VH tuii m ïmï Dircctenren Mr A W F H SANGER en 1 DE WAARD Geeft 4 io l UHdbrleeeu nit verkrijgbaar è lOO Correspondenten te Qondi de Heercn DORTLAND en Co Gebruikt steed de WERELDBEROEMDE H N VAN SCHAIK C Kon Sloomlnbriek Superior Druiven BorsthoningEztract I riacous van 49 0 70 1 Kon sioominoneK lloiihiijbloeiii Verkrij baar bj Kirma WOLFlf t C Westbavea lil 1 I MEK VÏ Ky V Kleiweg E loO llouda ¥ 11 V N MIM Veerstal I 120 te e A A IIOUMAN MoordrtM PINKSK A ienweriMi d JJtel A N v N KSsl N S oo hmm 1 Th TOUKBN flo i H v WI IK Wew A St IIKER oo m f P W V KDK hidewaler K van am IIKllDEN Ie lietuwijt P v o P K Moerramlli D o STA II Waddmgmn ed 1 tl LST VVaJdinqneén V KOLKMAN Waddüigmeen P A ua ItOilT W im it A o lONUU Om üwa fr 1 P KASTELEIN oMro i rdam D HIKKKII te lleiMivr W t tilHCHIJWI VC Laat U niet niisleidcii Aunr AbiliJ SIfooii Het klooster S i nM P o 16f ybe8taat niet Hnmji m ye iterli l w i nlr Du I Ciuttt i al£Cmecn n nttvuti Met tcic I lptonta en Gbuu Ilikiuu l RAEPARATEN VAN W I W f Qllino I arnrVlf l n lkr clitlge ver t rkenii KINA WIJHle m wak e llllla L al LVirllv j owel lui kinderen aU volwafchcnen gtbrek aar cetluat alechte apl l avtrltrlnii ztnuwhooMpIjn ttr varaltrklng na il kte of kraambed koorta hare m olttn ÖlJINALAROCHE eRRUOINEUX in h 1 l ij ud r t B i Bloedjebrek Bleakiocht kwalen van Krltlachcn UelVld n Vi rkn H ar in Hai n ƒ 1 60 m l PSL ol Canian voediaa m veraltrkcnd aangenaam v n irnaak vrnir dagelljkichgtb nik IIKCI V ai tttl rQ v r kinderen iwakken en klitrachtige geatelUn Ecer aan te l e U AU geneeakiachHg drenk l atoornisaen Ier spUsvarlerlngaorganwi e diarrhie ook v r ulgalmi en klem kin W V i rb iy Hg l M KP O H Kgi 0 60 Chemlicll MalL GllSi Ar Siieolaal voor Kindervoeding in bmsen t X Kgr 0 BO ulvere IVieiKSUlKer kp 0 50 j Kgr ƒ 0 26 Ac4l ima Oiaart Hfn Hei raken eener halve cigarette i voHoende ter beitnjASinrna V l arCltCII ji g v n ile hevlgau anvailen van Astlima etc In Jo i Ö BÓ u TS tO ZZZ TotnarinHfa RonhnriCt fruit PURQATIEF tegen Veratopplng A m I aniarinUC PUII UUIia i jien MlgralnB Congealleaetc vooral K kal Uil n voor Icinderoi l cwi i i 1 Tam irlnil Bonbo n vnn KKAEl KI IEtJ HOLM Wangrilke diensten Ijiar de v v i lirt km l begeerlll k i 1 M i ah aangenaam n Pnj per doo ie 0 80 en ƒ O BO r n rnm n ra MAireUE BOLM te Zelat n ft ra r ra Tabrlekamark yw t i l fitttitet KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST ColmSalr Dnc4Snoe iiltemeen erkend al Set BESTE hniimiddel jaimia K l aSIlliea J Ho at Verkoudmid en KeelpUa kat U em ilUmoploaaend en vamchtend middel bU ultnemendlttld uiBlnitend In H D Hesi lijü vcikriiKlmnr Pr ija ƒ 0 80 per üeaoh je door maer dan duiieiid ann7 ienl ike professoren en genee he ieB beproefd vnorgesclireven en aiiiibevolenl i Bj het nbliek ederl 26 jiiien geliel l ttls zijnde het betle ffoeitkoDiitle un utitchailrlijksie Bloedreinigings en Laxeermiddel en verkozen boven Zouten Droppels MengieN Mineraalwateren enz en Kutks om bare aangename uitwerking Mem haeüe mieh roar uaiuaak ledere doos moet bet tretleUJk gereglttreei fr kaudelêmerk nnmelgk bet ir lfe icrnfa fn ket ronde reltl met Oe handleekrHiuif llirkara llraulll dragen ffoM dÊtepot li ran imlem UolfT Êtotirréam Zji zijii verkrijgbaar in doosjes ii 70 Cents geen kleinere en wel te Goiin bü WOLEE Co ÖjgXA Patent H Stollen A J f iMttn n t H H t M n Uêfi tguf etghêr tiMiM irf f chw Wt H SfnUmi MtfMA m raet Mr toMm émulwtaimi m NoM Hief fiêltêt fwtB mtkêmMmdi êmttiêngl K S = PrHaUtHen mMt Emugniam tMÊk mH t Warnun g Openbare Yerkooping TE GOUDA 15 1 bij opbod op Woensdagen i en Maart 1905ll 22 bij afslag elkons des morgens te r oren a te mehlen imitrl ten o el slaan vnn den Notaris G C FORTUIJN DHOOGLEEVER v in het op dei besten stand gelegen goed onderhouden Hotel en Café Eestaurant van ouds de Pauw aan de Markt le j Gouda Wjjk A No H84 kadaitraal bekend in Sectie C No 41 groot 1 Are 88 Centiaren met twee uitgangen in do Stoofsteeg en eenj gemeenscbappeljikePoort naar het Water dor Zeogi lraal Het perceel waarin sedert luiin 60 jaren die zaak is gedreven bevat beneden do ruime Kotüekaraer de Ontbgt en Eelzaal Keuken W n en Biertergplaats en Open Plaatsje en boven op jdo eer ste étage 2Zilkuiners met 2 aangrenzende Slaapkamers 2 Lügoerkameis Privaat en Zolder en op Ie 2e élnge 4 Logeoikauieis Mangulkamer Dieiislbudenkainer 3 Hnlpkamers en 2 Zolders Het gebeele piind is van Gas en Walerleidini en van vele gemakken vooriien en hel i s deur de groolo luiinte en z jn gevelbreedle aan do Maikl + lü Meters en aan de Stoolbieeg + 18 Melei ook voor vele aiideio doeleinden gesebikt Op het pand kan als eerste en tweede hypotheek 1 13000 Iiosteloos g evestigd blijven THEE yeryuiiittiiyelt GliA llS OeavhthOattr liet peiceel tn Lo a iiiva irden la April 1905 en te bezicbligen de iuaisio xch werk d igeii vóór Ji ii dag der veiling van 10 tot 3 uren en op de dagen der velling en afslag van 9 lul 11 uien N idere iiiliejitnigei geeft voornoemde Notaiit b OUTUIJN ÜUOOGLKEVEU loüoud mmm tereoohns Ie vouda op WOENSDAG 29 MAART 1905 des morKens te r uren in hot Kofflebois Harmuiiiü nan de Markt tt n ovcrstuan van don Notaris G C Korluijn Droog let ver van ONüEIiSCHKIDENK HUIZEN en ERVEN alleen of in tweeën bewoond te Slnipwijk g i meeule Ueeuwijk aan den Korscndjjk den Plattenweg de groote Reede den Oudenweg en den Laixdijk benevens een party WEI en HOOILANf BIETen RUIGTLAND en onderscheidene perceolen VEENPLAS op de blokken Klein en Groot Elfhoven Kavensberg en Oravekoop ter gezamenlijke grooUe van 52 llertarrn 41 Aren 41 Cenihrea Breeder bij NoliliSn die met alle andere inlichtingen van don 22en Maart 1905 af ten kantore van genoemdon Notaris FORTUUN DROOGLEEVER te Gond verkrijgbaar zijn TE IllJUlt in de Krngerlaan HEERENHUIZEN roet TUIN 6 Kamers roime Warande Eenicen en Kelder voorzien van Gas en Waterleiding Direct te aanvaarden Ta bevmgen TURFMARKT H 268 Gonda Drnk an A BRINKMAN A Zm iïi sciEvi i iNRICHriMGBN WKLKE GEVAAR SCHADE OF HINUER KUNKBN VEROORZAKEN HURC KMEESTER en WETHOUDERS v n Goiitbi ielet op de Tjrtt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algeineene kennis tiat op de Secretarie ter visie li gelcRd een verzoek met bijlanen fHO du Diitilie lier Ootl liche M ichinalc G iren spi men te üou la o n vt aomo lol vervan iii ï van rleo b stiaivlen stoooiketel van SA M dour een vnn iio M verwirmin a ippervlakte in het iwrceel ijel gen a inden TurNin el Wiik P No loi K el nlr ial beken l S clie E Ni 1676 Dat ol Vrijdig den 17 Mairt 1905 des namiddags ten i ure op het Raailhuis geleitenheiil U om beiw ircn tenen de nevrn igde vergunning Id te brengen en dat gedurende drie ddf eii vóór dten dag op de Secretarie der lettieente v tn de ter lake ingekomen schriftoren kan worden kennis genomen Gouda den 3 M iart 1905 Burgemeester en Wethouders voornoemd R 1 MARTENS üe Secretaris BROUWER Htillt dlaiKlsch Overzicht Reuter seint nit Tokio dd 2 Maart De Japansche aclivileit op den nitersten rechtervleugel duurt voort do rechtervleugel dringt voorwaarts de Itosaen voor zich uil drijvend Bi richten nit hel hoofdkwartier van maarschalk Oyunia melden dat een Japanscho trijdniacbl nit de richting van Sjingsjing oprukkend na de bezetting van Tuingbiajen den vijand noordwaarts vervolgt De Japanners maakten groote voorraden levensmiddelen buit te Tainkbinjem Een lapansche sirodmacbt van Pensihoe nit opereerend dringt den vijand geleidelijk terug uit een stelling dertien niylen noord oostelijk van Pensihoe een andere stelling leven mijlen uoordwesteli ker gelegen en een derde stelling vier mglen westelijk van dese tweede De vijand wordt naar het noorden gedreven Do Japanscho troepen aan do Shaho bezetten Soennioepadtzoo drie mijlun noordelijk van Waitaosjan en eveneens Fiaosjien hoetoen De Russen hebben veldgeschut en zware kanonnen opgesteld aan beide zjjden van den spoorweg tot dusver werden deze niet gebrnikt maar thans beschieten ze de Japanners FEVILLeroX i S ltl lt 102 Ëindelyk eindelijk werd zy iets kalmer sooaiti in den regel bet geval is met hen die tut e D bepaald besluit zjjn geraakt eu di6 met zicb zetf ernstig te rade moeten gaan om dat beeloit zoodanig oit te voeren dat de gewenechte gevolgen ervan ook niet achterwege blgven Zoo was stjj in baar gedachten verdie t dat zg niet eens bemerkte hoe iemand do kamer inkwam en op haar toetrad Met lichten drok werd haar een hand op den Bchonder gelegd en baar toegevoegd yWat doet ge daar merroaw Langzaam wendde ztj het hoofd om en zag baar man bg haar staan Zg ontstelde niet maar had de kalmte en de zachtheid van ben die persoonlek niets inser te verliezen hebben die door niets meer kannen ontroerd worden en na al ban gedachten kannen bepalen by den eenigen schat dien zg nog hebben te beschermen Dat ziet ge wel Ik bad I Zy stond op want ze was onwillekeorig Kouter st iiit uit Nioetsjwang dd 1 Maurt Vierhonderd Japansche cavalerihtun met oiMi kanon deden des middags een stroop tuciit naar Sinniinting Zy plunderd n de siioorw gmagazünen en de Chineesche burbcrgen Öinminting was maanden geleden een van du hoofdplaatsen voor den bandd in contraband Er Waren vele ÖrJt kt=che en Uuitscliu kooplieden die thans duor een paiiiftchHii schrik waren buvangen De Japan nerK lieten hen echter ongemoeid Kirren stondt n gereed voor een naehte lUkeii tocht naar Moekden De JapauniTK tiekken terig nit Painhiatüon wimr een gevecht wordt verwacht Ueuter seint ait Pulerrtburg dd 2 M iarl In hl t aan den t puurweg Moskou Nisjni Novügorod gelogen fabrioksdistrict Ürochuvvo Sajewo h bb n ongeveer 60 000 weiklie den van de Nuiusuüf Bugorudski fubiicken het werk gestaakt Ue staking gaf aanleiding tot vuclitpur lyen onder de arbeiderw w iarbg verschillende werklieden gedood werden Naar uit Moskoa aan do hier verschyneiide bladon wordt gemeld ontstonden do vechtpartgen doordat eouigo arbeiders een fabrikant overviolfn terwgl andere werWtivden du wildon beletten Do troopen in liot district zgn naar de plaats der slaking vertrokken lu de Wyborg wyk van Petersburg hobben tiendulifend werklieden den arbeid goKtaakt Nog altyd nieuwe ntukingon Waar uit één plaats bericht komt van hervatting van het werk b v uit Warschau ovur hersteld verkeer op do Poulsclio spoorwegen daar staan er tallouze tegenover van uitbreken of uitbreiding van de overal doordringende beweging Ken enkele willen wg voor heden vermelden het is niet doenlijk ze alle op te sommen In het Don go jie l slaken thans 250 000 pyrsonen en troepe i ontbreken De arbeiders hebben das volkomen het heft in handen maar zg gedragen zich urdelgk Te Loegansk hebben zg zich echter van dynamiet meesier gemaakt Te Astrakan staakt da helft der arbeiders Evenals du spoorwegmenschen liebbon gisteren ook een groot aan tal bankklerken te Warsohaa hun zin ge kregen de anderen zgn tot staking overgegaan Évenzoo de dienstboden in het midden der stad De militarisatie der spoorwegen beeft niet veel uitgewerkt De Petersburgsche correspondent Tan de Aarore seint donkere berichten over den toestand op de Siberische al dien tgd gekni eld gebleven midden in t vertrek op dezelfde plek waar de Lairis haar verlaten had Zg ging zitten want zg gevoelde wel dat zg de kracht niet meer bezst om op de been te blgven Ala gy God vergiffenis hebt gevraagd voor uw zonden dan hebt ge daarin gelgk gehad sprak bg met een ondnidelgke stem en ik hoop voor u dat het gebed moge verhoord worden want wat mg betreft ik kan n niets Tergeven en zal bet ook nooit kunnen doen O ga niet verder 1 Ik was n al zoo dankbaar dat gg na het vreeselgk tooneel waarbg gg mg uw straf hebt opgelegd pn mg uw wil hebt te kennen gegeven niet meer op dat noodlottig onderwerp zgt terug gekomen Doe het ook nu niet Ik heb o een gunst af te smeeken I Een gunst P Aan mg mevrouw V Ja En die isP MQ toe te te staan om me voor eenigen tjjd af te zonderen in een dier Oodsgestichten waar de door bet leven overwonnen vroawen een toevluchtsoord vinden ver van t gedroiscb der wereld Dat is onmogelgkl Ge kent m ja voorwaarden Geen scheiding Qeen woord of daad waardoor allerlei verrooedeai zonden kaonen ontiUan HpoorwHgen maar deze berichtgever schgnt aan e Mi rusMifobio te lyden dio hem beter op zgn plaat zou doen zgn als medewerker een KngeLsch blad dan aan een Fransch moet voorzichtig zgn met dezen fanDe groote btiknjiitullins richt zich echter op Zaterdag U wanneer 4 Maart gndttffkilag der iifselmflijig van de igfeigen chap Uii t vi eih sproken m mifost van den Tsaar Wtijdt verwarht AlJ Twege vreest mi ii voor t rytige iiihi tfn als dd inhoud van dat Rtiik nm aan de verwachtiiig ïn zal beantwoord 9L Te Moskou eu eld rs worden i eds oawaiigruke in ialregelen in verband daaimee gtéoiiH ii e Lnkalauzeigur verneemt dat de snelle rii cliiiiï van de geschillen aan de hoogcchool te Hantiovei Ie danken is aan een reoht streek che lussehenkomst van den Keizer die o iduhl i Uinnig te verstaan gaf d it hg de zaak onvervvgld in voöge ala geschied is wilde bggel gil jien De rt clor van dy lioogescliool h ell intusscliun b k iid laten maken dat alle nit onderingsbepaliiigon ingarokkon zgn Dit gesehiedt zoo zegt hg ui het vertiouwen dal wanneei de kwestie van de konfessioUU lo vereeiiigingen nog eens tor spiake mt ht komrn dtt in geen geval zal gebeuren op mi wgzi Welke do academiscliy orde en den vrede ond r do studenten zou kunnen virsturen en iii gevaar brengen Na drie weken lüug over altes en nog wat gepraat te hebben heelt het Kngi jscho Lagerhuis gisteren het Adres van Antwoord op de troouiede aangenomen D behandeling van dit Adres werd door de oppositie aangegrepen om een groot aantal amendementen in te dienen die aanleiding gaven tot herhaalde schtsrpo aanvallon opde regoering maar al is de regeeringsmeerderheid in het Huis aanmerkelgk geslonken toch is zg nog altoos sterk genoeg om die aanvallen te kunnen afslaan Hoewel niet zonder kleerscheuren is de regoering toch heelhuids uit het debat te vuorsclign gekomen En de meerdurheid waarmede ten slotte het Adre s werd aangenomen lelde toch de gewone GÜ stemmen Het bl kt echter voortdurend dat achter de coalissen de vrees voor verbrükkeling der regeeringsmeorderheid Balfour tot afval brengt van de beginselen door Chamberlain voorgestaan Een lid van het U binel de postmeestergeneraal lord Htanley is ali verdediger van Wat ik u thans vraag zon ik ook vroeger niet hebben durven doen mgnheer maar nu mgn vader overleden is zal wel niemand het vreemd vinden dat ik mg zg t ook voor enkele dagen wil afzonderen in een huls van gebed I Dat gebeurt onder zulke omstandigheden zoo dik wijls dat iedereen het even natuurlijk zal vinden De heer d Orvilliers antwoordde niet terstond Nadenkend zag hg haar aan en haar aanziende werd hg toch eenigermate ontroerd bg do gelatenheid liarer smart bü de kinderlgke bevalligheid die iedereen welke met deze jonge vrouw in aanraking kwam wel moest bewonderen zonder dat er van haar kant eenige berekening in het spel was Ontroerd mocht d Orvilliers zgn doch verzwakt was hg niet Hg behoorde tot die mannen wier wilskracht een alles overheernchendt is die in hun doen en laten worden geleid door een zich zelf gesteld ideaal en nooit door de inspraak van bun eigen hart die er in ban binnenste een wetboek op na houden van zedelijkheid en goede manieren en nooit er toe zullen overgaan om ook maar één artikel van dat wetboek over het hoofd te zien Maar ondanks KJch zelf benaiode ttQ die de candidatitur van den vrghandeUar con servatief Üibson üowles opgetreden tegen een protoctionisti chen candidaat En zoo its gisteren reeds is medegedeeld heeft ook de Kögeeringswhip de oftli ioele candidatuur van lord Hugh Cecil gehandhaafd Deze bcidu hoeren zouden dat niet gedaan hebben zonder de bepaalde toestemming van minister lialfour Trouwens Halfuur zelf heelt aan hot parigbestuur vau Greenwich doun antwoorden dat lord Hugh Cecil een conservatief van het beste soort is een schittereii l lid der regeeringspartg en dat het bett i is dal Greenwich voor de conservatieven verloien gaat dan dat het een anderen eandid ial zou stellen dan lord Hugh Ctcil Kr zgn nog andere aanwgzing n dan dit feit alleen voor oen gewgzigd i legeeimg istaatkande in Engeland Ualfour heeft in een schreven ter verdediging van den legee ringscandidaat in Buteshire ges hreven dat de leaie bg de eerstvolgenda verkiezing niet zal zgn de fiscale politiek maar de Home Rulequaestie Het Mac Donnel incident is nog geen week oud de gedesavouoerde onder minister voor Ierland is nog steeds op zgn post de H den van bet Kabinet die m t Lord Duiiraven hebben onderhandeld over de Horn Hiile ontwerpen zgn niet afgetreden Eu nu kon digt Balfuur aan dat de groote strgd zal gestreden wuidon over het Houie Itule plan Meent de eerste minihter dat dit het looverwoord zgn zul dat de verhchillende gros pen van de niinisloiitiele parig weer zal vereonigen De gebeurtenissen van de laatslo dagen heeft hem het bewgs kuiinen leveren dat ook op dit punt de eenheid die de Unionistische partg gesmeed heeft v iluieij ging Hou Balfour de zaak ook keeit het zou een wonder zgn zoo hg do ineerderh id nog eens verwierf in het Parlement Kossuth s opmerkingen over het verloop van de crisis m Hongaigo vindon plotsoiing bgral van de zydfl van graaf Albert Appoyi den oud voorzitter van de ilong i ir she Kamer die hoewel thans deel uitmakende van de verbonden oppositie groopen i eon onafhankelgkhuidsmim is doch tot de liberale partg behoort In do iiudaptisti Hirlap komt een artikel van graaf Albert Apponyi voor waaiiu hg uiteenzet dut de schuld vuor den niocilgken toestand in Hongarye niet gezocht moet wor den bg de groepen der oppositie integendeel de vereenigdü groepen der oppositie zoo schrgfl hg hebben bg het opHielien van hun ei schen een groote mate van bcbchei denheid in acht genomen Z zgn niet zoo vroaw met een ingehouden hartstocht welks hevigheid evenals een kapitaal dat vergroot wordt door de niet gebruikte tenten nooit naar builen hed gewerkt en nu op dit oogenbJik zelfs nog zoodanig zyn gebeele aanzgn vervulde dat hg vreezen moest voor het plotseling breken van zgn hart Maar gelgk alle mannen van gn slag was hjj t meest bedacht voor het toon n van een in zgn oog onvergeellgke zwakheid en hg wapende zich dan ook mot koelheid en ironie ten omde met dal ys de vlammen in zgn binnenste zooveel mogelgk nit te dooven Wat Edith betreft zg volvoerde nu nog een van die daden die hnar met afkeer ver vulden voor haar zelf die lynrecht in strgd waren met haar geweten maar die zg nochtans niet kon nalaten wilde zg Jen geliefden man r dden van bet gevaar dat hy ander zeer zeker zich zelf zou scheppen Zg riep den naam van haar go torven vader aan zy bracht God en godsdienst er bg te pas om van haar man de toeHteniming te verlangen die zy meende noodig te hebben tot volvoering van haar plan oni met de Lairis te ontvlucbtea Wtdi wrvolffd