Goudsche Courant, maandag 6 maart 1905

448te Jaar aii Dinsdag 7 Maart 1005 No ums fiOMCHE lOlMMT IMeuwS en Advertentieblad épor Gouda en Omstreken Telrfsiii H9 ADVERT E NTI EN worden geid iat i van 1 5 reffel a 50 Centen iedere regel mt r 10 Centen ircote letter worden herekeinl naar plaatiiruiinte Inzending van Advertentiën tof 1 imi iIcs mul I felclMii Ka St L e Uilgave draser Courant gfeschiedt da geluk met uifzondeiing an Zop en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 tnmut per post 1 70 Aizonderlyke Noiiimers VIJF CENTEK opiHBAmmoopne De Noiarii UONTUN te Qoud ui op MAANDAG 13 MAART 1905 ni tl nar in het Kolfiehaii HET80HAAKBOKÜ a d Kleiweg aldaar puUUk v Ueu eu eerko peu Perceel 1 InmiddelH uit Ie hand verkocht Ho Ken tlechtt eenige Jaran geleden aolida gebeowd HEKIIEMII IS met ERF en ïlnken TUIN aan den Klnweolen Hingel R No 701 te Oonda ter grootte Tan 4 Aren Het pand herat beneden drie Kamen en Suite met marmeren Schoorateenmanlol en Serre Marmeren Veetibnie en Oang rnlm Priraat met Cloiiet Keuken Provlaiekatt Kelder Bchnurtje en Bergplaati en baren drit Kamera en Badkamer alles communicaerende Vooren Achterkabinet en Balcon ruim Privaat met Closet Zolder met beiChoten Kap en 2 ruime Meidenkamer Vooralen van vele vaste Kasten en andere gemakken en van Oai en Waterleiding No Ëeii Huis mot ERK en OROND aan de Vlaamscbe Haven ol Bleekerikade P do 8 te Uonda ter grootte van 07 c A verhuurd voor I l aO per week Te beilchtigen de 3 laatste werkdagen vóór do verkooping v h 10 3 uur on op den dag der veiling van it lt uur voor looveel perceel hotrelt mits voorzien van een toegangabewli verkrijgbaar ten Kantore van Ttotarl UONTIJlf voornoemd alwaar alle verdere inlichtingen verkrügbanr Hu Breeder by biljetten AAHEESTEDIE BBROKMEESTEtt en WETHOUDERS ran OUDA ïollen DINSDAU 21 MAART 1906 dei namiddags ten are ten Raadhuiie In bat openbaar trachten aan te besteden Hot maken van een Schoeiingvan geplopjfd damwand lang ongeveer 570 M langs de Kattensingel Beitek en Voorwaarden liggen ter image op het Stadi Ert en yn aldaar verkrijgbaar tegen betaling van 1 por stel Aanwyiing volgens bestek BLIKSLtGEKS Aan de BUKKMBXLLAÖE FABRIEK van B LOHltBWA Dcltt karnen vlugge Soldeerders gaplaattt worden KERSEN op Brandewijn fl f 8CHIEJ AMMER GE1TE7EB Merkt NIQHTOAP Vtrkrjjgii iftr bij M PEErEttS Je N B Ata bewijt T a ebtkaitt fi o ebot eo kurk tt da voor iaa vaa daa aaui derniaa P HOFPB 1 prii a 8 aémèf Tcffen 1 l pril a 8 OÊV BA ÖD in een groeten Kaashande Ie Botterdain een flink Verkooper Kennis van het artikel vercischte Brieven met relercnti n onder letter K V aan K DE BONT k Z Leavehaven 4 Botterdam gÜT Te koop of Ie hiinr aaügcboden E in ongeveer lü jaren nieaw gebouwd perceel waarin een KRUIDENIER SZAAE aitgeoelend wordt en waaraan verbonden is een BOTERHANDl Jlj Aan de boter alleen wordt een winst gemaakt van gemiddeld t 80 per week Het perceel Is gelegen te Rotterdam en op goeden stand Brieven onder No 2567 b t daa Uitgever deier conrant SANGUINOSE het beste zuiver planlaardin e middel tegen bloedarmoede en zenuvtzwakte Door tusacbenkomiit van den beer D M Krnizinga Ein Nionwe Ryn 33 te Leiden ontvangen wy de navolgende llanhbeliilging D dankbnarhaid dringt my D te melden dut de 8AN0UIN0SE mg geheel genezen heeft Al verscheidene jaren leed ik aan oi ettlng en fe mnai het kiram van aonHWenj en dikwyu hh bennuwillieUltn il ilieloofhetd émrvnn bet gevolg Ik ben jaren eene Igderca geweest Ik werd iipraerkzaam gemaakt op de 8AN0UIN0SE dat die toch znik een gued middel was en zie direct na het gebruik vnn da eerste flacon trad al beterschap in en nu nadat ik eenigen tgd geregeld met de SANÜÜINOSE heb volgehouden ben ik geheel genezen Ik geel U volledige vrgheid om dit in de courant te vermelden opdat ook andere arme lyders dit prachtig middel zullen toepassen Hej C M OIJBËN Leiden Schelpenpad 7 De Sangninose is beslist het beste middel in al znike gevallen want de zwakste magen en de teerste gestellen verdragen haar Haagpijn gebrek aan eetlust gebrekkige spysvertecring hooldpjjn met brnkingen benauwdheid moedeloosheid slapeloosheid gebrek aan kracht en aan energie worden snel en afdoende overwonnen door de 8AN0UIN0SE In de meeste gevallen is tweemalen per dag een eetlepel 15 gra n voldoende Dan duurt een flacon tien dagen en kust U do behandeling slechts 12 i of 15 ets Dat is goedkooper dan uenig ander dergeiyk middel Prys per fl 1 1 § 0 6 fl f B 12 fl 1 15 t Gouda by WOLFF Co Westhiven Onmisbaar I elke pmklitiehc huUhouding is Onmikbaar mi SÜI tl marKarine omdat ztj naast de hoiTgsti vncdiii waaide atlp cigcii cliapprii btvil dic naartcrvcrvwiKinK naiuuil Jtt i ge lirktrnaken SOLO If iifUtrHfpd gewluki voor vlccHcli te braden oh visch it I ifcttrii Wricl ru htAKnéWn vccI gocdk jmt h Cis per h If p iai VAI l M € o Den llaagr 33e Scl Lte ZHTADRUPPELS vaa Dr DE VHIJ met nevensstaand fabrieksmerk zyn overal verkrygbaar ji f I meinlsetn F brltt H N NNIXC dm llwg De 93sle groole HENGELOSCHE VERLOTING Trekt Zaterdag 25 Maart 1905 in het openbaar te Hengelo O in het Hoter de Carper van den Heer W B WITTE ÜROOTE WINKANS ieder 40 l ten 1 prys H O o F D P R IJ S IdOOO Q ld i3D Co3 a t© 3 a te3 a Tweede prys f 2000 Derde prys f 1000 Vierde pry f 500 En vorder nog 3 prilmem oaM f OO 10 CAa SO lO earn 9S ao emm I M0 f K van t a em man emm SO hm ée mlmate geUprOe I mmp f aso Verder Rywielen Oouden en Zilveren Horloges Qestikte Dekana Stoelen ec Albums Prijs per Utt f 0 50 p p f 0 55 Verkiggbaar by W J lANSEN te Hengelo Ucld die nok Agenten aanatèlt Earder bil LOtllB BISSCHOP Sigarenh Dubbele Buurt B 12 ALBa JONGEN EEL Ihaven B 78 B L RAASTROP Unge Oroanandaal I 133 A HOLUÏÏDEH aCBlLUEK beveelt zich helecld aan zoowel voor Plafond en Decoratief als gememm werk Boelekade R 219 Tegenover ingang Sociëteit 0n Genoegen OPRUIMING in het donllirabaiil Séoen a LaanegongizijD KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatifin en aangemeten werk ieon Grijs Haar nieerül De Nieuwe London doet de gry e Unrcn bijinen enkele dagen verdwgnen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neuiiit de pelleljcs vun het hoofd weg Eischt op den bals London P r g s f Sfll en f f 40 per flacon Verkrygbaar in do EOZENDAAL M 1 bg Izattk Calft l upier Jfl molen CÖlIDA EENISBEFüTVANtM Hen wordt vcrzoehl op t UKKK ie leirrii DIT HBT MAOi dtJH TAH M lUVENSVVAAY lüNVX OORINCHEM Deze TIIKEE N worden afgeleverd lu verzegelde pakjes van ey tWM n een half en een S d om met vermelding van Nommer en kPr s voorzien van neveostaatii IMerb volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitroenui fan gei rde orders aanbevelende 4 C l U voorheen J BREF BAART L VarkrSghaar in fiesschen BO ets 7li et n f l B by H H Apothekers en Drogisten L t op het merk ASKMRI F AD RICHTER 4 Co Eotterdaii Te Gouda by C LUtiEH Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhaven 198 TE II IJ UK in de l rugerlaan HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kaaiers mime Warande Keuken en Kelder vooraien van Sas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TÜK FMABKT H 258 Teringlijders Wendt V tot M DE OBOOT Nieaw traat FtUtimtm Dda Druk van A BSINKHAHAZa BuKeiilaBdscii Uverzlclil Generaal Koeropatkine meldt aan den Tsaar van 9 Maart Heden legen drie uur werd een van onze afdeelingen bg een vier worst oostelgfc van Sanlanpoe gelegen dorp uit de richting van Sanlinpoe door artillerie beaehoten j do vgandeiyke beweging tegrn ons detachement werd echter Hpuedig tot ataan gebracht Heden deed de vgand oen trachtigen aanval en een omtrekkende baweging tegen onze rechterflank tegenover de doriien Sjalopoe en Sinziatoen De Ja panners deden na een hevige voorbereidende kanounade verscbillenda aanvallen Zg werden echter met groot varliezen Uruggailagen Tegen onze stellingen in het front van do dorpen Erdagoe en Kandoliooan onderhoudt da vgand slechts artillerie vnur Tegen de stelling bg Koetoelm richtten de Japanners eenikrachtigen aanval Zg namen de verschansing in het front maar werden door een tegenaanval van oate troepen weer verdreven De verschansing echter die geheel verwoest waa word op ontvangen bevel door onze trotpan verlaten De Japanners vielen heden verschillende malen onze afdoeling op den linkervleugel Mk Tegan eu uur des naqiiddags beietten zy oen hoogte tegenover de stelling Onze troepen verdraven met een tegenaanval de Japannera uit hun stelliiig en kregen vasten voet op een bergkam in de nabgheid van de hoogte Onie aldeeling by liat dorp Koediaza ging i i dan aanval over nadat zg vgf heftige kaïi vallen der Japanners met groute verliasen vaa doien hadden afgeslagen Van 3 Maart meldt generaal Koeropatkine De aanval op de Japanners die het dorp Shlinpoe en de zaidelgk daarvan gelegen dorpen baset hielden is gisteravond begonnen en bedenochtend voortgezet Te Moekden zyn hedenmorgen versterkingen augakanea Op het front van onze stelling hadden baden geen aanvallen plaats alleen beschietingen door de Japansche artillerie De Japanners ondernamen in den vroegen ochtend aanvallen op onze positias op den linkervleugel in de buurt van JansontoenKaadalissan Aan den laatsten den vierden aanval namen meer dan 20 Japansche bataljons deel die echter alle onder groote rerlleien werden teruggeslagen Volgens mededeeling van de bevelkabbers op dit deel van het oorlogstooneel liggen de JgkM van Japanners in massa voor onze it ngtB FEVILLETOX 1 S S 9 108 a waariyk zaida hl toen op gaheel asdaren toon n all achaamde hy zich dat hy zich door lyn gevoel had laten overiieaitereE het heeft er iets van of ik myn eino zaak ging beplaiten en u ginstig voor mi trachtte te ttemmen Ken bitter lachja dead zgn lipptn opkmjles Uan zon zeggen dat ik sw medaiydea inriep ei dat ik my Boaat verdedigen Hy ward wader ongavoelig en koal Dit waa gaanazina mgn badoeltag Oy weat allaa wat ik in harinneriog heb gebracht meifoad aU ik I Alleen moet ik TOM ia n igen gemoedarnst een laatste vrug 4mii Wflk mMti 8abt ga o oait otv mtj i beklagen gehad r Ban Ut ooit t kort geaehoten in loiiii TarpUdpiigfa n in de igariia dia i taoan1 k man ijin rronw bewgzen mMtt Mmb BtJnkMr Op vencbillenda plaatsen hadden bajonetgevechten plaati Hedenochtend vroeg viel de vyand onia positie bg Koetoelin aan j twee aanvallen echter werden onder groote verliezen afgeslagen Da eerste gelederen der Japanners dia de rechterflank van onze positie aan vielen droegen de uniform van ons Tajoni barskyregimanl dat zich in de stelling van Koetoelin bevindt Een derde aanval op de rechterflank werd evaneons nfgealagen Da Japanners naderden tol op aOÜ pas afstand van onze loopgraven Onze aldeeling op dan linkarvleogel werd heden diie m ial aangevallen te negen unr s morgens en te drie nar en vyl nor s namiddags Vooral de laatste aanval wus hevig Hierby kwam het tot een bajonetgevecht Ook hier werden de Japanner s met groote verliezen teruggodreven Da chef van den staf van de ïlste divisie luitenuut kolonel Chrestizki werd gewond maar bleet in de vechtslinie Oisteren bracht ik namens Uwe Hajosteit den troepen van den linkervliugeldauk voor da betoonde dapperheid De verliaren der Japansche troepen dia den linkervleugel aanvielen waren zoo groot dat stapala Igken seu formeelu borstwering vormden Het was Vrydag voor Rusland een merkwaardige dag Vierenveertig jaren galedun 3 Haart 1861 werd de ookaae van keizer Alexander UI uitgevaardigd waarbg de Igfeigenschap werd üpgeheveu En thans verwachtte men van Tsaar Nicolaas II bet basluit dat vnn niet minder groot gawicht aan Rusland geregelde toestanden en de ophelflng van den politiestaat brengen zou Voor die verwachting was reden Officieus werd uit Petersbnrg gemeld voor enkele dagen dat de Tsaar d u 24 Februari aan minister Yermolof had opgedragen een manifest te ontwerpen waarin een grondwet en een volksvertegenwoordiging zouden worden toegezegd De beide manifesten die gisteren uitgevaardigd zgn doen zien dat weder andere invloeden op den Tsaar gewerkt hebben sedert hg dat besluit nam Wg deelden gisteren het manifest mede waarin alle trouwe onderdanen worden opgeroepen zich om den troon te scharen en te stryden tegen den binnenlandschsn vgand die in Rusland een aanslag pleegt op de heilige orthodoxe kerk en die de grondslagen van den Rnasischen staat wil omver werpen om het land een nienwan regeeringsvorm te gaven Hebt ge my anderszins hoe zwak of ho gering bet ook mag wezan ieta te varwgten Klats raynhaer niets tenzg misichiac Tenzy r herbaalde hg eenigazina rarwondard Dat ge my nog nooit hebt toagesprokan zooais ge t nu hebt gedaan Dat kwam mg niat noodig voor I Dat s nog de vraag I mompelde zy zoo zacht dat hg t zeker niet kon boeren Maar al had hy het gehoord het was thans voor alle toenadering toch te laat gaweaat Hg kon niat vergeten of vargeven en zyn aer verbood hem die vrauw nog langer liet te hebben Hy wondde zich langzaam naar de deur alsof hg haar niets meer la zeggen had Ge hebt mgn vraag nog niet beantwoord zeide zy met een weifelende stem Ja dat ia zoo 1 antwoordde bg zich halverwege omkaarend Nn t ia goed ik veroorloof u mits het zlechts voor enkele dagen zy om n zoodanig uit dé warald terug la trekken dat niemand daarop eaniga aanmerking zon kunnen maken Edith wilde e B woord van dank aitbrangea doch daartoe ontbrak baar den raoad nu t haar besluit waa den baleedigden echtgenoot opnienw ta gaan bedriagen Waar dankt ge heen t gaan i vroeg hg dia feitelgk niet met de historische ontwikkoling van het Russische rgk in overeenstemming is Daarbg wordt dan aan de tronwo onderdanto vergunning gegeven hniine wcnscben en bezwaren aan den ministerraad kenbaar te maken opdat hot recht om door den Tsaar gehoord te worden verdere uilbroidiag krggeii zal De aatoriteiten en do leden der regeuriug wwrden herinnerd aan hun diensteed en op goriiepi n om mode te werken aan de groote en heilige taak de onderdrukking van dun hardnekkigen bnitcniandsi hen vgand en van het oproer in bet binnenland Kn het manifeal besluit ode moge der geestelgkheid ware vreu uiieid der regeerders rechtvaardigheid en waarheid het volk vrede der wat krnclit on het geloof voor ipuod guvon tor buvestiging dor VIIuuuhi orHcli ippg i ii tot welzgn myner dierbare oiidordauf n In Westmorland was er Zaterdag verkiezing voor het Lagerhuis Du uitnlag ziet er oppervlakkig niet gunstig vooi de liberalen uil wunt de meerderheid die hun candidaat Bigg Hl 1900 haalde wa 679 2835 2256 en Zaterdag werd de liberaal Leil ooes gekuzrn roet 2922 stommen tegun 2702 op dMi Conservatief majoor Noble meerderheid 2m Dat lou een bedaakeiyke aehternit gang zyn als er nist redenen waren die dezen uitslag verklaren Het district heeft in de vgf verkiezingen na de uitbreiding van kiesrecht van 188 Ï tot 1900 viermaal een conservatief afgevaardigd in 1895 nog met een meerderheid van 875 stemmen Dat de liberaal Kigg in 1900 bg de khakiverkiezing den zetel met zoo groote meerderheid won kwam grootendeels hiervandaan dat hy in het district een buitengewoon geiian man was Z n verkiezing was toen meer een persooniyk als een politiek voordeel £ n nu heelt deze Higg zich van de liberale party afgescheiden en daarom zyn ontslag genomen als lid van het Parlement En een man van zooveel invloed heeft zeker een menigte kiezers van de liberale partg afgekeerd Onder deze omstandigheden is de verkiezing van Leif Jones toch weer goed vooral uu hg meer stemmen heeft gehaalï dan Bigg De Oostenrgkscbe admiraal Von Spann is in Weenen teruggekeerd on heelt zich laten interviewsn over zgn indrukken als lid der Doggarsbank commissie te Parys opgedaan 0p de kloosterschool waar ik ben opgevoed sprak men dikwyis van t godshuis te Pass Dat kan ik wel Als gy t goed keurt zal het daar zyn 1 Ik heb er niets tegen Wanneer wilt ge vertrekken f Ovar twee of drie dagen op t allerlaatst Had zg niet dien tyd noodig en moest niet de gelegenheid nog worden gevonden om Ednard da Lairis te waarschuwen Dat blgtt afgesproken mevrouw I Hy groette en liet Edith alleen XLIL Dan volgenden dag een Vrydag wa t als gewooniyk recaptio by mevrouw d Orvilliers Het spreekt evenwel van zelf dat die receptie met het oog op den dood baars vaders eo op den zwaren ronw dien zy droeg een zeer intiem karakter had Slechts enkele vertrouwden voor wie men nooit de deuren gesloten hondt kwamen zich aanmelden en werden toegelaten Van twea nnr ai bad Edith van verschilienda dames het banale rouwbeklag moeten aanhooren dat eigeniyk meer verbittering dan troost biedt aan bet diepgewonden Het publiek zoo zeid i hg bi scbouwdode commissie als een rechtbank die een vonnis zou uitspreken verourdi uleud nf vrgsprekend Dat was een dwaling De ininmissie moest slechts een onderzoek instellen en haar niefning uilspreken En wat nu de zaak zelf hiitreft het w us duidelgk dat Rodjeslwuiisky allo ri d ii had om op zyn hoede te zyn want hg kon vruusan door turpedobooten of verkapte torpi do booten to worden aangevallen Dn moet don Rnssiscben admiraal worden aangerekend in zgn voordeel rekening houdend met de zwaie verantwoordelgkheid di i du hevelhebber van een oorlogsvloot heelt Doch in zgn nadeel staan hot openen van hot vuur door de Kussen zonder voldoenden grond do veel te lange voortzolting der kanonnade en de onislnudigheid dat hy van het gvbeurde ulel dndriyk kennis gaf aan de naastbgzynde Eugelscho maritieme autoriteit Het streven der commissie zoo betoogde admiraal Von Spaun was om haar meening in den zachtston vorm nil te spreken Toch is ig tot de slotsom gokomoii dat de Kussen verantwoordelgk zyn voor het gebeurde ik geloof daarom dat oii e uitspraak in Engeland bevrediging zal wekken zonder in Knsland ontstummiiig te doen untiitaan Merkwaardig mag het genoemd wordnn dat de Russische pers nog steeds het rapport der commissie niet liuuft gepubliceerd Zy ia nog altoos niet vorder dan het onjuiste telegram dat lil de laatste dagen van Februari in de Engelsche pers werd gelanceerd Da Hpaanache regcering heeft boslotcn wanneer do Cortes over ooiiigo weken bgaeiikomen ten aanzien van do hervorming van de douanetarieven voorlooplg slechts een algemeene machtiging te vragen om een nieuw tarief uit te werken Maar behalve dit wetsontwerp tot machtiging van de regaering zon er niet veel worden afgedaon in den komenden zittingstgd Deze toch zon alachta kort duren daar de koning in Mei op reis gaat Do andere wetsontwerpen zouden worden bewaard tot de najaarsbgeenkOBst Verstaan wy dit bericht wel den ton dus de ontwerp begroolliig voor 1906 die de regeering wil gereed maken voordat jle Cortu byeengeroupen sollen worden in de komende vergadering nog niet In bvbanda ling worden genomen Zy zal slechts worden ingediend om pas in het najaar aan de orde te komen Het motief door de regeoring van Villaverde gebruikt om de vergaduring der Cortes te verdagen dat n 1 eerst de ontwerp hart Om vier nar wai er niemand meet in bet kleine boudoir waarin een halve duisternis beerscbte en de jonge vrouw kendo enkele oOgenblikken van rast en eenzaamheid verreweg te verkiezen hoven da near of minder gehuicbelda betuigingen van deelneming die zelfs de anverschilligsten latsoénslialvu niet achterwege meenen te mogen laten toen de deur opnieuw werd opengedaan ditmaal zonder dat er geklopt was of de bezoiker was aangediend en Kduard de Lniria binnentrad Edith wachtte ham niat daar y hem dan vorigen avond gesproken had en nu zy dat by zich zalf naging heriniiorde zg zich niet zonder bevreemding dat dOrvll iors loan zelfs niet had gezinspeeld op t bizovk van de Lairis waarvan hy toch niet onkundig kon zyn gebleven Haar de vreemde wending die den vorigen avond plotseling het gesprek tnsschen man en vronw bad genomen maakte bet van don anderen kant alleszins begrgpelgk dot d Orvilliers verzuimd had te preken over Ëduard en zyn verwondering ta kennen to gaven over diens bezoek f ff ril ttnolgd