Goudsche Courant, donderdag 9 maart 1905

9 Maart 1005 i o J6fi5 Donderdag 44ste Jfaargmï GOUDSCHE roHANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeletiMin lu H9 A D V E R T E N T 1 E N worden gepbiit st v iii 1 5 reg els a 50 Centen iedere regeel mc r 10 Centen Groote letters wo rden ber jk fndnadr plaatsruimte Inzendihg van Advertentiën tot 1 iiui des iii ifl feltliiuu u H i üe IJilgavc dezer ourant af8chie lt dagelij ks m t uitzondering vnn Zon en Feestdiigen De prijs pei drie maanden is 1 2Ö franco per po st 1 7Q I AfzOndeHijkP NÜnimers VIJF CENTEN De laden Ie Parijs publiceeren on r voorbehoud een telegram uit Peter bburg volgens hetwelk or sprako zon zjjn van het bijetnvoepen ran eeue internationale conferentie te Parijs ten einde te trachten e n vair admirakt Toga groot nadegl Jpe te e maken aan den oorlojr in het Verre jreBgen Terstond BEEWAME mmi GEVRAAGD Loou XI cent per uur Adres K KOS KOOLHAALDKR Kruis traat 30 Botterdam Een Heer VRAAGT gemeuljileerde Kamers Brieven onder No 2596 bureau T d blad TB OEVSN DOOR HET Gemengd Dubbel Kwartet uit Oravenhage onder leiding ran den beer J G vin MEËIi OP Donderdag 9 Uaart 1905 s avonds half acht uur in de Zaal NDT EN VERMAAK der Sociëteit DE BËIINIE Medewerkenden Djiraes J LINDO A MÖHLMANN C VAN STARRENBURG E WINCKEL Heeren H BRINKMAN J TEN HAGEN J T D KÜN en A v d STAP iDeUt Pianist de Heer B TABBERNAL Prijzen der plaatsen 0 rS Flaatskaarten te verkrijgen bg de Boekhandelaars J VAN BENTÜM kn ZOON te Gouda Plaatsbespreking 1 0 10 Tekstboekjes 1 O SO Hsirlijk verfrlstèsni Conserveert ih l andenl Volgens den hedendaagsehen stand der wetenschap is Odol proefondervindelii ldietbeste miHel mr de verzorging w mond en tanden Alleen sütlt Id SQZS P l Bn Flacons Geen Cfrijs Haar meer De Meuwe LobiIsb doet de grgze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes van ket hoold weg Eischt op den hals London P r iJ s I en 1 t SO per flacon Verkrijgbaar in d ROZENDAAL M 1 bij Izaük € ali l npiev Je molen iOUUA OPRUIMING in hot Ubnikntiich Sèocii eii Uarzeiiinajjazijii KLEIWEO E 30 tegenover de Kleiwegstecg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiSn en aangemeten werk GondaT Druk van A BRINKMAN Zh Directeuren Mr A W F H SANGER en J DE WAARD Geeft 4 faudbrleeeu uit verkrijgbaar k tOO CorrespoBde ten te Gouda de Heeren DORTLANC en Co De 33slc groofc HENGELOSCHE VEKLOTING Trekt Zaterdag 25 Maart 1905 in het openbaar te Hengelo G in hel Hotel de Carper van don Heer W B WITTE HOOF DPR IJ S üeide prijs f 1000 GROOTE WINKANS Op ieder 40 Loten 1 prijs 19000 Tweede prijs i 2000 Vierde prijs f 500 En verder nog S pry eu caH f lOO ÉO van f SO tO eau f ZS SO van I to MOO ean f S en H90 eau i SO du de mlntlegelilprljt t $ uog 1 SO Verder Rijwielen Gouden en Zilveren Horloge Gestikte Dtkens Stoelen er AlbnniB Prijs per Lot f 0 50 p p f O fils Verkrijgbaar biJ D J JANSEN te Hengelo Geld die ook Agenten aanstelt Verder bij LOUIS BISSCHOP Sigarenh Dubbele Buurt B 12 ALBs JONGEN EEU Oosthavon B 78 B L RAASÏROP Lange Groenendaal I 123 OnniHljiiiii in elke pnikli che Imt ihoudini i tï ïOl O m irgarmr oiiidal zij umist de Iiooi sU f voedjiijswaanlo alle cl l ll c llJ i c Ixvit dit V l iKuir Icriervangiin vuiinatmiibMU rg sdiikt maken I I Gebruikt WERELDBEROEMDE Superior Druiven BorstlioningExtract s de v I iï S tlenlg helpend en afdoend middel tegen verkoudheid astma keelpijn kink en sljmhoest bronchitis en alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK r Flacon van je l Kon Stoomlabriek D Boningbloem Verkrij baar bü firma WOLFF C Westhaven 19a ffm J I TBSSï B A Kleiweg E loO Gouda E H VAN MILL Veerstal ü 12b te fro ia A BOÜMAN oordrecfc PINKSK Niemeirherkad IJnel A N tan ZESsJtN Si wonhovtn J Th TORKEN Bot op B v WIJK OurfeimYr A StHEtU HaM r oA P W V EDE Oudeaater K va dhr HEIJDEN te Rernani P v D SPEK lUoircapetU D v o STAH Waddingivem Wed J HOLST Waddini tvem M KOLKMAN Waddingmen P A uu GÏtOOT Oudeaater A B JONGH Oi f w i J P KASTELEIN PoUbroeltrdam D BIKKER te Bemchop WAAnSGHVVriJTCI Laat D niet misleiden ioor Abdij Siroop Het tlooaterSanc n Pou o 4ftdübestaat niet cJi Siroop vangeenerleHaaarde door meer dan duizend aanzienli ke professoren tn geneesheeren beproefd vooTgeschreven en aanbevolen I Bij het publiek sedert 26 jaren geliefd als zijnde bet betêe goedh optte mon ehadeUJk le Bloedreinigings en Laxeermiddel en verkozen boven Zouten Droppels Mengsels Mineraalwateren enz en zulks om hare aangename uitwerking neu hoede mieh voor namaakt Iedere doos moet het teetlelffk geregUtreerde handeUmerk namelgk het nillle kruU tn het roode veld mei de handleekeulUg UIckard llraudt dragen Uoofdnepot V K eau Hanlen Kolf Hotter dam 74 zijn verkrggbaar in doosjes A 70 Cents geen kleinere en wel t Gouda bij WOLFF Co A HOLUITBEB SCBïLD EB beveelt zicU beleefd aan zoowel voor Plafond m Decoratief als gewoou merk Boelekade R 219 Tegenover ingang Sociëteit Ons Genoegen ei Metaalpoetseztr ct raer i ROOD KRUIS i uit Jfe fabij k van Firma H SARD 1i NN te ïevenaiul en Emmerik j Manilleu de krorf Yerkrj gbïar taGoudn t R ZANipVÖÖRT M A qlTS H z ndvooJit MOSSEL M ma L DeIjONÖ DI te Woerden bij N DÉ i kUI Wie tolcör oio iiL de j u £ IlWl Cil au te ostva n iceam gesteU eo aa vule uibuMngen ia A A hanfdsl gekomen undei HSl iuma iM uitVisdem Dr Michaeli T mtidigd i p de beste machinea m het wienidberosoide étabblisaement ran QetnS SiwU wok te Keulen iltch j Btkel Cacao in Tierkanton btussii Deze Ëikel Cacao met melk gdEookt eeae aangename gezande drank vsor dat lijksch gebruik een 2 Sheelepd van t poeder voor een kop Chocolate Als geneesknobige drank bij geval an j 9rrbee stedita met water te lebroiken Verkrijgbaar by de voonmouto H 1 ApotbskBro en Vt Ko V Kft pfceftu le t 1 80 o 0 90 a ass IVü Qenenalvertsgeniroordignr root He arland lulius MattenkiMit Imiiterdam Kalveistraat 1A mm LICHT SYNDICAAT Wilt giJ bij beter licht Uwe gasrekenihg tot een derde verminderen Laat dan dra Uw huis of locnliteit met het allernieui ste op verlichtinggebicd WOliVWa licht inrichten De lichtbol brandt in een geheel afgesloten ballon en het licht alsdan niet van Electrisch licht te onderscheiden en bovendien nog veel meer goede eigenschappen te veel om hier te vermelden Ik noodig U beleefd tot een bezoek alt in het VERLICHTING MAGAZIJN lie Avondsler Dubbele Buuit B 13 TELEF 117 Aanbevelend M M V LOOIT Mr Gasfitter TE HULK in de Krngerlaan HEER£NHUl2 £lir met TDIN 6 Kamers ruime Warande Keuken en Kelder voorzien v an Gas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 Uultenlaiidscli Uverzictii m Do Japansche iperi is verbaasd zoo iitiloen Engel bo berichtgever I over uhlJid s jilhgsti londsohrijven i i z ko limSing dor CMnee scho luijdigheid door Ijnit Zu brffligt in heriunmng dat dö tocht Januari ünlSernomen doM generiial Misjtiiko ten Wbttfji van doiY hi by do U H van Liao i J ng tf ch zeker k Ivoor ooft gwot d 2l over jeigenlijk sch gebied gieddunJib jl hebben ld melding eiuaakt liin fotogiafledn men jfeii löiyuklA afiiiiuhng iet station van Sin t la fi i teii spooi aar Hi n minÉj tiifc Mi En ji ovendien l bei lig ng gebruikt 1 iHii i 1 te be fekkiip W ir A dvooiralfd enl verwacht jdtd de gflijks zM antwMwii nt do r igperingi te 1 ekj an die te Tukio lk l igeeriiig I het vijr emceM L W richtenl de krijgsverrichti rHi in niiifc i einde te nmken aan den oorlog Oosten daar men algemeen van oordeel is lat men datgene wat Japan beoogt nietkun toeslaan Dore f onterf nlie waai toe reeds Engeland en Amerika z n toi getreden zou het wereldevenwicht traclit en te borstellen op den voet zooals het was na lietverdiug van Simonoseki 1 Heden zon volgens de Tinres de Techni Qhe Raad die elk jaar om dezen tjd bijeenkomt vergadererr onder voorzitterschap van den Tsaar te Tsarskoje Selo ttr bespreking van militaire aangelegenheden van het hoogste gewicht Deze Raad telt onder ziine medeleden de volgende militaire drstrictshoolden Generaal Malakhoff te Moskou Muximowilej te Warschau Soekhomlinoft te Kief Freso te Wrina Kakhanoff te Odessa vorst Oalitzin Sjertkol en Dragorairoff De Baad zal nadat de hoofdlijnen voer den komenden veldtocht zullen vastgesteld zijn zich hooldzakelgk bezighouden me t het ineident Gripenberg ofschoon het gebruikelijk is dat de Keizer alleen oordeelt over het gedrag van de militaire bevelheb FEVILLETOX 104 Geen verder uitstel mjjn vriend I voegle biJ mij toe Wat ge tot nu toe niet d n moed hebt gehad te doen zal ook in t vervolg o ondoenlgk zgn De Lairis hield een oogenblik op en wischie zich hijgend het zweet van t voorhoofd af Verbeeld u Edith die ongelukkige min luid de waarheid doorgrond hernam hij mot een gejaagd stemgeluid Reeds drie dagen lang had hg dat gedaan Mijn gedrag ngn weifelingen mijn verlegenheid mijn halve woorden bij ons voorlaatste gesprek dat alles had hem meer dan voldoende ingelicht Om kort te gaan de iingen die ik hem had gezegd gevoegd bg eenige kleinigheden die hg teerst over het hoofd had gezien maar dit hem langzamerhand weder in de gedachten waren gekomen dat alles had fai samengAvoegd om bij het overzicht van htt geheel tot een slotsom te gerakea die met de waarheid overeenkwam 1 HiJ had alles begrepen bers behalve voor het geval van de overgave eener vestmg waarover de krrjgsraad recht spreekt Men verorrderstelt dat de Tsaar deri Eaud ook zal raadplegen over de keuze van een opvolger van Giipenberg Er loojen allerier geruchten over de werkzaam hem van dezen Raad Kr zgn er dre beweren dat do quaesLro van oorlog of vrede tor sprake zal koiuerr andererr dat de vervangrng van generaal Kueropntkine door groot vorst Nicülaus Nicolajewruj aarr do orde gestold zal wolden en l hiJ generaal Glas ff of generaal Soek omlriioff al infatailoeien als niliiistor vaii oorlog Zoor zeker zal de kiim nde Jveltitoclit oKn der io9fdpuutun van bfsprolüng urttnakeir To t nu toe heeft generaal Moeropatkine afgeleid door de aanvrago oil Jvoratoikirig voor PuitArthur zich gehoudiji aai een plan de fcampagne zonder eonrgh groot ge iclr spunten Thans zouden di Riiss li besloten hebben geheel van vorin aarr te beginnen en den vyand daar te trelfen waar h i het ineest kwetsbaar is VooJ zoover men weet zal hef an zjjn terug te trekken op Kar birr en Wladiwostok tot veroveruigsbasrs te maken Men verwacht lat d londerzeesche booten in dit plan een groote rol zullenVpelen doordat ze de Japanbche operaties ter zee zuilen trachten te verhinderen zelfs indien admiraal Rodjest wensky er niet rn mocht slagen aan de vloot CBgen Men geeft zich bolrooiluk rekenschap varr de moeilgkheden die dit plarr zal opleveren Men weet dat Japan nog een millioen soldaten in het veld kan brengen Maar Rusland is bereid nog eenige jaron te besteden aan het volbreirgen van zone taak Het verdient opmerking dat kapitein Klado gi teien eeno beweging op touw heeft geeet tot het in het leven roepen van eene krachtrger marine Do k ipitein verlangt dat men onophoudelijk voortga met den bouw van groote pantserschepen en gepantberde kruisers De Belgen rouwen over den dood van baron Lambei mont De regeering dient een wetsontwerp lu bj de Kamer waarbg besloten wordt dat de staatsman op kosten van het rgk begraven zal worden De Senaat wordt bijeengeroepen om op zijn beurt het ontwerp aan te nemen dat dan onmiddellijk zal worden gesanctioneerd en in het staatsblad geplaatst Vrijdag zal de begrafenis plaals hebben De lijkstoet zal worden gevolgd door alle troepen van het Brosselsche garnizoen Van het ministerie van buiteulandsche zaken Weet ge wat hg mtf zei Edith P Hij zei Stil maar stil I Gg zijt de minnaar van mevrouw d Orvilliers I Het doosje dat ge mij hadt toevertrouwd was een liefdespand het bevatte haar brieven Haar man heeft die brieven gevonden bjj mij beschuldigt mij en wreekt zich I Hoe f riep ik uit bijna met een soort van verlichting Edith omdat nu eindelgk het misverstand tusschen ons was opgehelderd hoe go wist dat Cameron ge waart van dat alles tot in de ziel overtuigd en toch zot ge niet naar mgnheer d Orvilliers gegaan om hem uw onschuld te bewijzen Had ik daartoe dan het recht Eduard luidde zijn kalme wedervraag Dat geheim was t mgne niet maar het uwe en dat eener vrouw Bij mg is t heilig I En met de wetenschap hoe gg n zelf had kunnen redden vroeg ik weer zoudt gij den dood zijn ingegaan f Er schiet mg niets anders over I sprak hy Ik sterf met een onteerden naam zonder een daad te hebben gedaan waartegen mgn geweten in opstand zou komen I Maar my vervloekend Juan Cameron mg verachtend en mg beschuldigend van verregaande lafheid Mg daarboven aanklagend als uw moordenaar I Naen myn vriend n beklagend 0 t was te verheven Edith t was boven waarheen hat Ijjk vuu Lambermont eerst zal worden vervoerd zal de stoet gaan naar de Bainto Gndule en vandaar naar hst familiegraf te Eofessart Vele aajizienljke Belgische hoeren zijn tegenwooidig geweest by bet oveilijdep van l ambermont minister de Faveran graaf do Mérode Westerloo en anderen Aandoenlijk was hel dat m ii in de stertkauler kort na hot overliidon van Lambermont beriott kreeg van het overlijden van éiena zuster Antoinette to Rofossar t Deze fiZustor die innig verknocht was aan haar broeder had zich de Ijdrng dat haar broer een beroerte had gekregen zoo aangetrokken dat ook zi eerr beroerte kreeg Toen baron Lambsrinont gistermorgen om 10 uur bezweek was zgn zuster hem reeds 2 uur geleden in den dood oorgegaan Lambermont was 86 jaar oud Hg is een zoon uit een boererrfamilie die reeds jong zgn diplomatreka loopbaan begon Zijn dienittgd bracht hg grootendeels door aan het rninrsteire varr buiteulandsche zaken te Brussel waar hg tot up het laatst don ZWBlen post bekleedde van aecretaris genaraal Den baronnentitel schonk hom do Koning na liet tractaat van 1863 waai bg de Schelde tol werd afgeschaft Hoe menig voordeelig traolaat had hg toen trouwens reeds voor België tot stand gebracht Hg was de ge regelde vertegenwoordiger van België op iummatlsUale bgeenkomlleh van politieken aard zoo in 1874 bjj de conferentie varr Brussel over de oorlogsjebruiken te Berljjii in 1884 85 over de Kongokwestle do con ferenties over den slavenhandel te Brussel jn 1889 90 en 1900 Altgd keek Lambermont uit naar het buitenland om toe te zien waar hg iets kon doen voor den ban lel de nij verheid den landbouw van zgn vaderland Misschien wi s Lambermont in het buiten land wel moor bekend dan in zijn eigen land Menigmaal is hg als arbiter aangewezeri om in geschillen tusschen vreemde mogendheden uitspraak to doen Sedert 1900 was hg lid van het pet manente hof van arbitrage te s Gravenhage In de volksvertegenwoordiging of in het ministerie heeft Lambermont nooit zitting gehad naar populariteit of algemeene bekendheid streefde hg niet Stil en rustig arbeidde hy voor het belang van zijn land heel zgn lange leven lang In het Pruisische Huis van Afgevaardigden kwam gisteren de spoorwegbegrooting aan de orde De opbrengst van vervoer van reizigers on bagage wordt voor 1905 geraamd op 446 335 000 Mrk of 26 millioen moer dan meuschelgk I Maar ik begreep op dat oogenblik dia zielegrootheid Ze leerde mg dat de mensch onder alle omstandigheden van het leven zürr eer het hoogst moet stellen en moet handelen zooals zgn oer hem gebied I Toen Edith voegde Eduard de Lairis op bedaarden toon er bij toen zag ik den toestand in gelgk die inderdaad ia ik zag in dat ik laf was geweest niet alleen tegenover hem maar ook tegenover u tegenover n die ik z66 liefheb dat de stem der liefde die van het geweten bad knnnen doen zwggen en zelfs tegenover uw vader Edith om wiens dood wg beiden rouwen en dien wg met in toog der geheelo wereld mogen onteeren als een dank voor zgn liefde en voor t vertrouwen dat hg in ons is btgvers stellen Ik gevoelde dat ik niet bet recht had bst laatste offer aan te nemen dat ge mg hebt willen brengen arm kind gg die altyd m n bewondering afdwingt zelfs by misdaad en meineed Ik gevoelde dat ik niat mocht dulden dat door u den eed aan tsterlbed gedaan om mgnentwillo werd voriiroken Na u t lev n hier op aarde reeds te hebber vergald mocht ik u niet de hoop bonsmen op t gelak hiernamaals I Ik gevoelde dat al het voordeol voor mjj verleden jaar de geraamde opbrengst van het goederenvervoer slaat op 1 073 600 000 Mrk of slechts 52 millioen hOoger geraamd Uit de mededeelingen van minister v Bedde bleek dat de regeering goi arendo do stakrng geen aankoopon rn het binnenland deed om de industrie geen concurrentie aan te doen bij het heerschende gobrok aan kolen toon de staking langer duurde kocht da regeoring 500 000 ton Engelsohe kolen Bij do hervorimiirgcn die in overweging waron bg do regeering noemde de munster ook het afschitffeo van het kanrtjeastelsol voor reizigers Dit noemde hg een foutief verouderd en onrechtvaardig systeem oen kwelling voor publiek on administratie en veel te duur De minister vertelde hoe irij van den afgevaardigde Wallenborn een heele kist rn t niet afgestempelde kaartjes had gekregerr door dezen verzameld om in het musourn voor verkeer swezen te wirden opgenomen Een bewgs te meer hoe onzedolgk het stel sel is dat zoo licht tot bedrog verleidt Daarna kwam de gemeenschap van materieel van verschillende Duitsche staten onderling tor sprake Algemeen waren de sprekers der vorschillerrde partgen voor een dorgelgke gemeenschap zij hot ook dat do beswaren door hen niot werden over het hoofd gezien Do oud searetaris van koning Poter van Servië de heer lialoegditsj die Zateidag tot gevangenisstraf on goldboete veroordeeld werd zooals wjj reeds meldden hooft or op gezinspeeld dat do Servische regearing van plan zou zgn den koning een som van 8 000 000 francs te schenken te nemen van de nieuwe leening Reuter bericht nu dat te Belgrado ufft cieel is vastgesteld lat de voorstelling door Baloegditsj gegeven een leilgenachtrge is De Servische rSKeeririg heeft er over beraadslaagd om alle domeinen van de Karugeorgevitsj geconfisccerd door de Obrenovitsj na de verbanning van de Karageorgevitsj in 1856 terug te geven aan den tegeirwoordigen koning Dit denkbeeld alléén was de aanleiding tot geruchten welk oen vasten vorm aannamen in het geichenk van 3 000 000 Irancs I Uit New York seint men dd 7 Maart Do staking houdt aan Tal van treinen zijn met steenen gebombacdeerd De stakers hebben de wagendrjjvers met geweld gedwongen het werk neer te leggen en de remmen in hot werk gesteld Van vgf trei al de martelingen voor u zonden ign dat ik mgzelf zou moeten verachten als ik er toe had kunnen besluiten om datgene te aanvaarden wat gg mg in de verheven dwaasheid uwer opofferende liefde had aangeboden Onder het spreken had hy Edith opgeheven Hy sloot haar nu onstuimig in zgn armoo en drukte bet blonde hoofd tegen zgn van aandoening luid kloppend hart Edith liet hem begaan maar scheen zgn teederheid en zgn lielkoozingeu niet te kunnen of willen beantwoorden Ziet ge myn arm kind ging hy met een diep bewogen stem voqjrt we kunnen niet ströden tegen het noodlot Wat wii ook doen of laten mogen ons leven is gal rokcn Gesteld dat wg gevlucht waren evenmin als ik zoudt ge hebbeu kunnen genieten van een geluk lot znik een prgs gekocht Een flauw en pgnigk lachje gleed langs hkar bleeka lippen Zü had zg wel een oogenblik aan eigen luk gedacht bg het doen van haar voorstel dat zg wist het maar al te gfied een oervergeten voorstal was geweest f Alleen om hem om den geliefden rn iii o redden had sg tot zelf haaif uwig heil veil gehad anders njetl Wordt vtrvoïgd J