Goudsche Courant, zaterdag 11 maart 1905

No 00 7 Zaterdag 11 Maart 1905 44ste Jaargang mmmt mmmi ISieuws en Advertentieblad èpor Gouda en Omstreken rele on Ho 83 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Noiriniers V I F OKNTKN Teleroon Ito 83 ADVERTENTIEN worden gepLi atst van 1 5 r els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dos inidd Zondag 12 Maart iiEiEH El mmm te geven door Mej Mina SMITS en den Heer Hkni iiik van OORT beiden nit Utrecht KlivierbescJ lilhi ion k Dr J C SCIIONEVËLÖ VAN DKIl LIIEf in de Zatil v an de Sociëteit DE REUNIE op de Haven s avonds te S anr ENTREE f f Leerl der MuziükscliooI H B 8 en van het Gynin f 0 5O Kaarten uitsluitend by Mevrouw de Wed BOUMAN en 12 Maart aan de Zaal Een Heer VRAAflT gemeuiDiloerde Kamers Brieven onder No iö9 bureau v d blad Houtveiling Op DINSDAG 14 M lAlir 190 1 des ooormLd la iH ten 10 ure zal door don deurwaarder J P iïlLLEMSE te liutterdam voor zgne principalen aau do lHjiihavcn te UoUerdnm op het upeii terrein tegenover loods Otmt en H e t worden overgegaan tot den publiekoii verkoop van Eene party van plus minus 3500 Caroline PineFlanken van 3 4 V dm dik 5 Ui dm breed 11 91 ooet Innu BENEVENS CIRCA 550 Essen Platen van ïV j ö 2 Ï dm bt e d 10 25 voet latig Op gemeld terrein van af i Maart W05 te öexiohtlfjen Alles breeder omsclirevon by Is otitlï n welke van af VKUDAG 10 MAART e k to bekomen zyn ten kantore van voornoemden Deurwaarder Zomefho tttfoat 90 Geen Grijs Haar meer I c Xieiiwi himloii doet do gi i ze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt hel haar glanzend en zatht belet het uitvalK n en neemt do pelletjes van bet hoofd weg Eischt op den hals Loiidoii Prijs f ï en f W per flacon Verkrijgbaar in de KOZENDAAL M I h molen GOUDA Izaük Cal § Verkrijgbaar in fiesschen ïO ets T5 et en f Z3 bS H H Apothekers en Drogisten r et O het merk ANKER I h AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bij 0 LUGER Apotheker Markt en bü WOLFF Co Westhaven 198 Gouda Druk van A BRINKMAN Zs KNGELOSCHE VEULOTING Trekt Zaterdag 25 Maart 1905 in het openbaar te Ui ngelo G ijSj 1iet Hotel du Carper van den Heer V B WITTK GHOOTE WINKANS Od ieder 40 Loten 1 prijs HOOF D P R IJ S 19000 O ld ia L CcxLt xi tennL Tweeiie riJ8 f 2000 Uewle prijs f 1000 Vierde j rrjs f 500 En verder nug S prljhen eau iOO tO van f SO lO eau SS SO van t to IOO vaii S eii fiSO van Z SO au tie mln le oeldprif i tiog t ZSO Verder Rijwielen Gouden en Zilvcien lloi loges Geslikte Dekens Stoelen en Albums Prijs pin Lot f 0 50 p p f 0 55 Verkrijgbaar bü I J 7ANSEX te Hcnïjelo Geld die nok Agenten aanstelt Verder bij LOUIS BISSCHOP Sigarenh Dubbele Buurt B 12 ALl a JONGENEIiL Oosthavon B 78 B L RAASTROP Lange Grueuendaal I 123 Koninklijke MArIP E UBW K rrri WERELDBEROEMDE fl TlflNlö Superior Druiven Borsthoning Gebruikt steeds de WERELDBKBOEMDE Ki itiij hetpend k u t thjctid middal U i i vciküudheid astma keelpyn kink en slijmlioest broncbitis en alle borst en lonsaandoeningen Negen maal niet Goud bekmond Eenige fabrikanten H i VAN SCHAIK r Flacons vuii 4lt 0 70 l Ken Stoomfabiiek i lluiiliiijOlveiii Verkrij ban bij Firma WOLlrt Cu Westhaven V m Ia A LAT0S TA A Kleiweg K lllO Gouda E II V VN MIH Voerstal U 12b te e A liOUMAN or irec i PINKSE Niemoet kft k a I IJ mi A N tab ZESSEN Wioonhmm J Tn TüllKEN Boskoop B T V K n uleir c A 8CIIKI5R iaii i c i P W ï BDK Oudewater K TAN okn HEMDEN Ie Remvtiik V t d SPI K MoercapeUe 1 t d STAR Waiidimjmeen Wed J IKiLST WmWmqmren M KOLKMAN Waddingmeen P A uüGttOUT Oitdeimter Ad SOfHïH Oudewatfr J P KASTELEIN PoMnekerdam 1 lilKKER te Ikmelmp WAilUlSCHIIWIiVCi Laat U niet misleiden door AbdiJ Slrvoii Het klooster S inc a Pa fo Jlft jybestaat niot lit Slraop uaii geenerlet wiairde IWSffffFWfWll PRAliPARATEN Vï W Oflïtia l SkmrVlt de meed kfacWlge e veraterkende kina wijn tegen zwakle P Vgmila I ai Vil i owel bij kmderen nk volwassenen gebrek aap eetlust slechtespijsvertering zenuwhoofdpijn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare gcvoli en QUINALAROCHE FERRUGINEUX m h t bijzonder tapen Bloedgebrek Bleekzucht P kwalen van Krinschen leeftijd enz Verkrij bnar in lac ms n 1 00 en 1 B F L öl of Q TOedzaam versterkend aangenaam v in smaak voor dageltjkschgeb uik Bp L Y vooral voor kinderen zwakken en klierachtige gestellen zcö aan te be vekn Als gvneesltrachdge drank Ijij stoorntasen der spysverteringsorganen en diarrhée ook voor zuigelingen en kleine kinderen n s er bus A Kgi l TO h H Kgr 0 90 4 Kgr 0 50 Chemisoh M IL cilllfAf Speciaal voor Kindervoeding in bussen d Kgr O SO iTlCIKOUIlVCr j f 050 Kgr 0 25 AcffltTia 50 ïll ffPf1 Het rooken eener halve Cigarette is voldoende ter bestrij f rtaUUIId I CtrCUCII i g van de hevigste aanvallen van Asthma etc In t doosj s ö 6ó An y tió É Tamarinde Rnnhnn fruit purgatief tegen V ratopping Aam E CJIIiarniUC PUnUUn beien Migraine Congestle8ctc vooralookal3laxan3 voor kinderen bewij tn iLtamarinde Bonbons van KRAEPELIEN HOLM belangrijke diensten i daar de vorm voor het knul begeerlijk en ik smaak aangenaam is Prijs per doos je 0 90 en O BO a1tnSflL 0nciniAQ vigemeen erkend als het BESTE huismiddel OdimiaKI ai UUCh j J oest verkoudheid en Keelpi het is éën slIfmöploBscnd en verzachtend middel bU uitnemendheid uitsluitend in □ fleschjüs veikrijj baar Piijs 0 20 per fleschje C TV ® cf n ran KRAEPELIEN HOLM te Zeist iiit allen rooi im fan m eifiji nllr tiaatv te nnttm en hmuHetKening en rerJkrv ffiaar hij de nteette VftbrietameA Ajjoiheie i en m ogitUti OyÉktt KRAEPELIEN h HOLM HoAeveranciers ZEIST AliAtlfcd door meer dan duizond aanzienlyke prufes oren en pneoslicBCPii beproefd voorgcsclirevcn n aanbevolen Bij lit t publiek wdevt 20 jurrn K i fd Is zijnde het itvaie goeUkoopitie an onschaiielijkële Bloedreinigings en Laxeermiddel en verltozen boven Zouten Droppels SfengselB Mineraalwateren enz en zullts om liaro aangename uitwerking ifÊeii hoeile uleh voor namaak Iedere doos moet bet tcetlelijk fferei lstrees deliauaelsnierk iianielijli lief icnie krul iu het rooOe vela met de Ituudteekenhtg lllchard Hraudt dragen Hoofd Mtepot Ê n ran Santen Holff Hotterdam Zjj zjin verkrijgbaar k 70 Conts geen kleinere en wel te Oooda bg WOLFF Co A HOLLAÏÏDER beveejt zich beloeid aan zuuwel voor Plafond en Decoratief al3 jjeivoon wrrk Boelekade R 219 lVgt noveringaii f Sociëteit Ons t enoegcu en Metaalpoetsextract merk ROOD KRUIS nit de fabriek van Firma H SABDEMANN te Zevenaar en Emmerik liannen de kroon V rkiijgbaar te Gouda bji R Z NDVOORT U A CATS H ZAXÜVOOKT J S MOSSEL Firma h DE JONti A DROST te Woerden bö N DE KRüLIFt mm LICHT SYNDICAAT Wilt g j by betel liclit üvve gusrekcning tot een derde verminderen Laat dun dra Uw buis of lücaliteit met bet allernieuwste op verliehtinggebied WOl FF H licht inricbten De licbtbol braitor in oen goljeel afgesloten ballon en het licbt alsdan niet van Eleetriscli licbt fo oiiderseiieiden en bovendien nog veel meer goede eigenschappen te veel om hier te vermelden Ik noodig U beleefd tot een bezeek uit in het VKKLICHTINÜ MAGAZLJN Pe Avoiidsler Dubbele Buurt 13 13 TELEF 117 Aanbevelend M M V LOOIT Mr Gasfitter leerlijk mfrisseU Conserveert ds f andenl Volgens den heéenésagsehen stand der mhnschap is Odol pneFonden indelij k hst beste middel iw de verzorging van mond en fanden Alleen echi jn sDze Ptfgnfflatana TE HULK in de Krngerlaan HECRBNHUIZEN met TUIN 6 Kamers rnime Warande Keoken en Kelder voorzien van Gas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 liiutuiilaiidscli Overzichi Koeroputkino beticht van 8 dezer Op den rechteroever van de Hoenho doetdo vijand een aanval van nit het N W enten deele uit het N Het centrum en delinkerflank van onze legers weken zonderzich in gevecht te begeven en verschansten zich in de stellingen op den rechter Hoenhoobver De vjjand viel ons heden aan in ons noorderfront waarbg by een klein voorpostendotachement van at het dorp Padiasa totop twee werst ten N W van Toenhin achteruit drong De commandant van deze afdeeling kolonel Sapolski die 3ich door buitengewone dapperheid ondorschoidde werd gedood pe aanvallen van den vyand op onze stellingen benoorden Moekden werden metgroote verliezen voor de Japanners afgesla n Op het westelijk Iroct viel de vgandonze stellingen bij het dorp Nioesitan aan ook hier ward hy teruggeslagen Bg dentegenaanval maakten onze troepen een gtoot aantal gevangenen o alle andere stellingenvond gednrende den dag geen gevecht plaats Een telegram van Saeharef aan den generalen stal van 9 Maart belicht dat do vijandverscheidene hevige aanvallen togen het Noorderfront deed gedurende den afgeloopen nacht diü echter afgeslagen werden Opde overige stellingen heerschte gedurendeden afgeloopftu nacht rost Het Fetersbnrgsche Telegraaf agentschap meldt t Gisteren vielen de Japanners onze stelling ten noordon van Moekden aan By het plaat je Padjasa ten Noord westen van de Keizergraven weidt hardnekkig gestreden Onze voorhoede trok uit het dorp terug In den nacht deden de Japanners een aanval op het dorp Santails ten noorden van de graven Het gevecht duurt voort Aan hot znideiyk front drong de Japaneche voorhoede op tot Hoeantsjan Er woidt hevig geschutvnur gehoord Renters correspondent by Okoe s leger meldt Het Japansche linkerleger heeft de spoorbaan tasBchon Moekden en Tjeling vernield en afgesneden nadere byzonderheden zyn niet te verkrygen De Bussen trekk n terng langs de wegen naar het Noorden de linker colonne van het Japansche leger geraakte te Likanpoe zeven myien ten Noorden van de Hoenrivier en vjf mjlen ten westen van den spoorweg in een hevig gevecht met de FELILLETOA S l Kl S 106 Zoo ik hoor de Lairis hadt ge uw ver langen te kennen gegeven mö te spreken begon Editli s echtgenoot beleefd als altyd maar toch met iets stroefs in don toon zgner stem Met datzelfde doel zyt ge hier zeker gisteravond ook al geweest toen ik tegen myn gewoonte alleen was uitgegaan en dat wel voor een zaak die geen uitstel velen kon Onder het spreken dwaalden zünoogenaf uur Edith die hg evenwel niet in t gelaat kon zien en wier meisjesgestalte in de half voorover gebogen hooding hem den indruk gaf van een jonge martelares nit de eerste eenwen van t Christendom een martelares die in aanbidding verzonken alles wat van deze aarde is heeft vergeten Hoe weinig hiJ die vroow ook kende want lig had evenmin gel erd ta lezen in haar hart als zg in het zgne begreep hy toch dat zg daar niet zoo zoo staan indien er tnsschen haar en de Lairis geen hoogst ernstige woorden waren gewisseld Russen dio driemaal sterker ia aantal waren Tienduizend man werd buiten gevecht gesteld Het Rn ssische centrum trekt in groote verwarring terug Reuter seint nit Nioetsjwang van 9 Maart Nogi in geforceerde marschen van vyf en twintig Eng mfllen por dag optrekkende operecrend in verbinding met de linkerflank van Okoe bericht dat hg een groote Russische krygsraacht in de buurt van Tjeling heeft ingesloten en do hulptroepen afsneed die in snellen marsch optrokken naar de Rnssischo hoofdmacht Er wordt verder bericht dat Nogi eene Russische voortmarcheeionde divisie ongemoeid liet voorbütrekken tot hg met zyne omtrekkende beweging geheel gereed was en toen eene verpletterende aanval deed van alle zyden Hy doelde verder mede dat Koeropatkinc sinds den 3eii dezer maand geene versterkingen uit Karbin heeft gekregen Uit Petersburg seint men Twoe onbekendepersonen losten gisteren revolverschoten op kolonel Progoetbitski chef van het politiedistrict Soesjoemoe toen deze van zyn dienst terugkeerde Zes sclioten werden afgevuurd de kolonel bleef ongedeerd Het gelukte den daders te ontsnappen Deze aansUg draagteen politiek karakter De dagen velgen elkaar en de andienties dor Hongaarsche staatslieden by den keizer ook maar de oplossing der crisis brengen zy niet Tegenover Banffy was de Keizer reeds zeer ongenadig zooals de Oostenryksche bladen dat noemen en met spanning werd het verloop der audiëntie van graaf Albert Apponyi te gemoet gezien dat Dinsdag heeft plaats gehad Het onderbond van graaf Albert met den Keizer duurde vyftig ninuten en had geonorlei resultaat Na bet verlaten van den Hofbuig verklaarde Apponyi dat de toestand volkomen onveranderd was en dat de Keizer beslist weigerde een der eischen van de Hongaarsche oppositiepartyen in te willigen Apponyi sprak voorts de overtoiging uit dat de crisis nog zeer lang kan duren wat niet te verwonderen is wanneer aan beide zyden van toegeven geen sprake is De verbonden oppositie zoo zeide graaf Albert zal een moeiiyke positie hebben Want de keizer heeft gezegd Er is maar één oplossing van de crisis denkbaar en die is dat de oppositie toegeeft Dit weigert de opposilio beslist En daarom Met de vastheid van stem die in de oogenhlikken van t grootste gevaar den moedigen man kenmerkt antwoordde de Lairis na ook zgn laatste aarzeling te hebben overwonnen Inderdaad mgnheer we bobben samen iets te bespreken Ik ben tot uw orders zeide d Orvilliers Wilt ge zoo goed zgn ïra even hiernaast in mgn studeerkamer te komen f Hy ging ter zgde o m voor zyn bezoeker Wien hg de deur hal aangetoond plaats te maken De Lairis deed een paar passen in de verlangde richting maar daar keerde Edith zich plotseling om Ik weet sprak ze of liever ik raad wat mgnheer de Lairis met zgn bezoek vóór heeft on ik verlang dat hg wat hg ook mag hebben mee te deelen het in mgn bgzgn doetl Haar stem altijd zacht en welluidend had iets zoo zonderlings dat d beide mannen er van huiverden en haar met allerlei gemengde gewaarwordingen waarin nochtans deernis den boventpon had verwonderd aanzagen Zg zag bleek zeer bleek haar gelaat stond strak en de groote blauwe oogen schenen opeens diep in hunne kassen te zgn weggezonken is het einde van de crisis niet te overzien Na graaf Albort Apponyi werd de afgovaa digde Hodossy door den keizer ontvangen Het onderbond duurde kort De keizer sprak slechts den wensch uit dat de oppositie zich correct en gematigd zon gedragen De Weener AlgemeineZoitang noemt deze audiënties van de Hongaarsche oppositieleiders op den Hofbnrg de Hongaarsche hoèfdwassching Maar de oppositie is niet van plan zich het hoofd te laten wasschon In de bgeenkomst der oppositie partyen is besloten een adres te richten aan den keizer waarin het standpunt der Hongaarsche oppositie duidelgk wordt uiieengezet en haar wenschen in den voim van korte scherp oralgiide formules worden opgesomd Te Barcelona is het sedert jaren eigeniyk voortdurend onrustig van ontevreden burgers Separatisten of anarcliisten of republikeinen socialisten of gewone werkstnkera zonder poliiieken titel altgd is er wel een of andere groep die onrust Wekt door op straat te vpchten te betoogen tu schieten Hier wordt een bom gevonden ginder wordt een woeste veigadering door de politie opgeheven vandaag staken do tramconducteurs morgen de voerlui Dinsdag heeft Lerronx een rede gehouden in et vereeiiigingslocaal van de republikeiiiche broederschap te Barcelona Lerrour heeft by die gelegenheid verklaard dat de hoofdoian van de republikeinsche party thans bezig was met de voorbereiding van een gebeurtenis van het uiterste gewicht om te verhinderen dat Spanje niet onder de plak zou komen van Duitschland of van Engeland De gebeurtenis waarop hy doelde zou nan tal van republikeinen het leven kosten Geen berichten van gevechten of bommen dus maar woorden van een republikein dreigende woorden komen er uit Barcelonia Men is wel gewoon aan dikke woorden in Spanje maar deze woorden van Lerroux zoo geheimzinnig met een voorspelling van vele doeden wekken toch zekere onrust Men vraagt elkaar af wat dat nu te beteek non heeft Er is buiten deze bedreiging uit Barcelona toch al onrust en onzekerheid genoeg in Spanje Het land wordt geregeerd door een ministerie waarvan eigenlgk ieder verwacht dat het zal moeten zwichten zoodra het den parlementairen stryd met de oppositie aanvaardt een ministerie dat slechts in leven blijft omdat het de bgeenroeping van de Cirtes ondanks den drang van het volk durft uitstellen En boe zal de toestand zgn wanneer in Mei of iets later misschien het Mevrouw ik bezweer n stamelde de Lairis met een snydend gevoel door het hart Ik wil het 1 hernam zy en haar houding was zoo gebiedend dat de Lairis zweeg en zich boog voor zulk eon onwederstannbaar gezag Goed antwoordde d Orvilliers in de plaats van de Lairis daar hg wel gevoelde dat het oogenblik ernstig was en dat hetgeen hg thans vernemen zou zijn eigen bestaan gold Ik heb trouwens voor mgn vrouw geen geheimen de Lairis en menschen die zóóals wg vereenigd zgn kunnen alles in elkanders tegenwoordigheid aanhooren Met den bitteren toon hans door d Orvilliers aangeslagen was hg wel eenigszins uit de rol gevallen die hg in t byzg n Van derden gewoon was te spelen doch op dit moment bekommerde hg zich daarover allerminst Ik luister hernam hy zich weder rechtstreeks tot Eduard de Lairis wendend De helft van hetgeen mg nog van mgn leven rest zou ik gegeven hebben zeide deze met een bgna gesmoord stmngelnid om niet gedwongen te zgn onder de gestelde voorwaarden te spreken I Maar nu men t zoo verlangt h b ik slechts te geieorlamen Misschien is t zoo ook beter 1 Hy wendde het gelaat af Tan Edith wier conservatieve ministerie voor een liberaal zal moeten wyken De conservatieven hebben het zoo lang uitgehouden dat onder hun bewind de verkiezingen voor de provinciale vertegenwoordiging vallen Zondag a s zullen die verkiezingen plaats hebben en de party die aan de regeering is hoeft door dat feit op zich zelf by de verkiezingen zulk een voorsprong dat het bgna niet aan te nemen is dat die verkiezingen anders zouden uitvallen dan ten gunste van de oonsorvalieven De provinciale staten verkiezen de helft van de senatoren en zoo laat het zich aanzien dat hot conservalieve ministerie zal worden opgevolgd door eeu liberaal ministerie dat in de Kamer een niet al te sterke meerderheid achter zich zal bobben en in den Senaat zal komen te staan tegenover een aanzienlgke conservatieve meerde beid Ja het is niet onmogeigk dat de Senaat bgna iiilsluitend uit conservatieven zal zyn samengesteld Het vooruitzicht om onder die omstandigheden de regeoring te aanvaarden is niet aanlokkelgk voor de liberalen De party die door bet geharrewar van liberalen en conservatieven van liberale groepen en conservatieve gioepon door het gekonkel van de hofkliek door den hooien onklaien toestand in kracht aanmerkelgk hoeft gewonnen dat is de republikeinsche party Al behoeft men dan mogelgk vooiioopig niet al te bang te zgn voor de dikke woorden van Lerroux dio slggende macht van do republikeinen is op zich zelf onaangenaam genoeg voor de dynastieke party en voor den jongen Koning Gisteren is in het Lagerhuis Somaliland weer in behandeling gekomen Het was naar aanleiding vaneen aanvulÜJigsbegrooting van eventjes f 1 600 000 tot afwikkeling van de lang afgeloopen expeditie Graaf Percy de ondersecretaris van buitenlandsche zaken zeide dat de regeering tot de slotsom was gekomen dat tachtigingespedities in Somaliland veel te duur uitkomen en t beste was om hot bestuur zooveel mogelgk tot de kust te beperken en de stammen te wapenen zoodat zg zich zelf togen den Mollah kunuoii verdedigen met een militairen post tot hun steun in het biimenland Lloyd Guorge zei dat de uitslag van do vier expedities dor Engelscheu was dat de macht van den Mollah on zgn buzit van geweren toegenomen was En in dien geest spraken nog anderen oogen op hem gevestigd waren en zag haar echtgenoot aan Do zwakheid dos minnaars verdween langzamerhand en de man verhief zich weder met oenig gevoel van eigenwaarde hoewel zonder kwetsende vermetelheid De schuldige stond daar niet als de misdadiger die met een bede op t gelaat zgn zonden aan zgn rechters bekent maar als een man die alloen volgens de inspraak van zgn geweten zich verplicht aoht alles te biechten zonder te gehoorzamen aan maar ook zondor te zwichten voor lederen anndiang van buiten Mynheer hernam hg langzaam ik bi ri gekomen om u te spreken over Juan Cameron Welnu ik luister I Juan Cameron is oen btnve man een voorbeeld van eer en ridderlgke deugd en die man zal morgen reeds zyn gestorven als het slachtoffer oener geheime wraak waarvan ik op zich zelf de gerechtigheid niet zal betwisten maar die zich vergissend in don persoon een onschuldige treft Zoodoend wordt die wraakoefening do grootste misdaad dio de eene mensch op den anderen kan begaan een zonde waarvan gy een bitter berouw zult hebben mynheer d Orvilliers als u de waarheid zal zgn onthuld Wordt nrvolgdj