Goudsche Courant, maandag 13 maart 1905

Geen Grijs Haar meer Maandag 13 Maait 1905 44ste Jaargang mimm coiramt ISiekwS en Advertentieblad mtor Gouda en Omstreken LIEDEN Eli SÜETA70NE te geven door Mej Mina 8MIT8 en den He r Hendhik van OOHT beiden uil Utrecht Kltvlerbe Z l i llnj den HeT Dr J C SCimXKVELl VAN ilKIt Li KI in de Zaal van de Sociëteit DE REUNIE op de Haven s avonds te S uur ENTHÉK t fl Leerl dor Mnziokscbool H B 8 en van het Gyran 1 O SO Kaarten uitsluitend by Mevrouw da Wed BOUMAN en 12 Haart aan de Zaal OPRUIMING in het N oorèndüiliicb licliiieii en Laaiwiiiuijazijii KLEIWBO E 30 tegenover de Kleiwogsteeg Aanbevelend t SMITS Alle reparation en aangemeten werk Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen ome In Ueeeri gtêcMiaeraf fortreilen reïuture UogaerlM 74 geven kracht en diepte die namakers niet knnnen bereiken Men overtuig zich g n irtitaties Toor de eehl te ontvangen Geïll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigachrilten fraiii op aanvraag Boxtel H HOQAIIITS Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen zijn Zenuw en ilaa plijders wordt uit overtuiging als een werkelijke hnlp in den nood het boek AiibeToIen Na ontTangst ran adreaper briefkaartnorU Hit boekje franco per post toegezoaden door BLOKPOEL S Boekb Zaltbommel EENISDEFOTTMTEEE Neii wordt verzocht op t MKUh te lettrii UIT HET MaGVZIJN TAN M iwvENswAAY mm QOBINCHEU Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van m twte n een half en een Ned one m t vermelding van Nommer en Prys voorzien van nevenstaand Meit volgens ile Wet gedeponeerd Q Zich tot de uitvoerini van geëerde orders aanbevelende C BIJL voorheen BEEEBAAET Lz en Meiaalpoetseztract merk ROOD KRUIS nit de fabriek van Firma H SARDEMANN te Sevesaar en Emmerik KiNne do kro u Verkrijgbaar to Gouda bjj R ZANDVOORT ÜK A OATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma h DE JONG A DROST te Woerden bij H DE KBUIJFF De 93Me groole HKNGELOSCHE VERLOTING Trekt Zaterdag 25 Maart 1905 in het openbaar te Hengelo i in het H iti 1 du Carpi r van den Heer VV H WITTE GUOOTE WINKANS wU v 40 l oteii 1 prijs H O o F D P H IJ S 190OO O ld ian Ccaa ta ortLtenn Tweede prijs 1 2000 Uenle prijs f 1000 Vierde prijs f 500 En verder nog S pri eu van lOO lO vaii SO lO can iS 30 eau I iU too can S en van S du de mlmle geUlptU tê uoa X30 Verdtr Rijwielen Gouden en Zilveren Horloges Gestikte Dekens Stoelen en Albums Prijs per Lot f 0 50 p p f 0 55 Verkrijgbaar bj D J JANSEN te Hengelo Geld die nok Agenten aanstelt Verder by LOUIS BISSCHOP Sigarcnli Dubbele Buurt B 12 ALBs lONGENEEL Oosthaven B 78 B L RAASTBOP Lange Groenendaal I 123 A BLllYSSEN ZONEN aW Z H FA BB1KANTEN VAN iWTÜÜHItOTKIl uit eigen iiielkfrij MtXWUES cii MlUÜAllMv Sl liCIAI irtrrE in KOI I IE uil eij on SlooiükoniisbraiKierjj KT S rcelil slixel s van de boeren en TllliK gÖ eigen Verkoopliuizen HET Wi PEN VAN ASTEN Ter vervanfflng van Natnurboler niets betep dalh BLUYSSEN S HOIjLANDSCHB MÉLANGE in stukken van i pond i J c p pond BLUYSSEN S DEBNSCHE MELANGE uUyeiv ii en A S c p I i pond BLUYSSEN S GEWONE MaLANGE ullgewngeii k O c p I pond Vorder uilinuntemle kwaliteiten MARGARINE ii Si 5 on 44 c p l i pond NEEMT PROEF AUerfljnate goed bolegen Goudsche 4 4S c p pond Zéér goede vette jongere Giiudsche A 39 c p pond AUerfljnate goed bolegen Leidscho i 35 o p pond Pnike Komijnde 4 98 c p pond NEBM T PROEF 1 HOrFIK Eitra in pakjes pond k e p pond Verder uilmiintende kwaliteiten k 84 5 40 on 38 c p pond NEEMT PROEF THEK 2 zuivere bijzonder geurige sterk wateihoudende en overheerlök smakende kwaliteiten k 90 en 10 c p Ons NEEMT PROEF Alles met cadeau en gratis aandt el veiluling Ontvangen voor l ons en ooli als direct cadeau een groote sorteeringVOOllJAARS Artilcelen Te GOUDA alleen Wijdstraat 157 mmwrwim W S W If f lH W Uuor Genc ali Rlgenieen üsnbcvütün Mrt LercDIploniB en Goud Del ruont e PRAEPARATEN VAN COllIna arnohP le meest kracbtlge en versterkende kina wijn tegen zwakte VgmiKl K al Wll loowel bij Vinderoti nK volwassenen gebrek aap eetlust slechte apUaTerterlnr Eenuwboofdpyn ter venlerking na ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen OUINA LAROCHE FKRRUGINEUX m hot bijzonder togen Bloedgebrek Bleekzucht kwalen Yan Kritlschen leeft d enz Verkrijgbaar in flacnn A 1 90 en 1 p I If pi f Q pa fï Toedzaam versterkedd aangenaam van smaak voor dagelijksch geb uilc V clVCtV vooral vimr kinderen awakicen en klterachtige gestellen reer aan te bevelen AU gnoeeskrachnge drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen en diarrhée ook voor migelingen en kleine kinderen Pnis per bus a Kgr 1 70 U Kgr O öO 4 Ü Kgr O ÖO Chemlscb K A l cill1rAr Speciaal voor Kindervoeding in bussen i JfivKgr O uWere JTlCIROUIIVCI yr j q 50 g j j A cétltna f Orfifpf éfkfl I t rooken eencr halve Cigarette it veldoende terbestrii 7 fï hevigste aanvffllen van Astbm etc In doohje a ƒ 0 80 en ftö TfltnarinHp Rnnhnn i fruit purgatiep tegen verstopping Aam beien Migraine CongeiHcs etc vooral ook alslanns voor kinderen bevrijuii i1l famarlnde Bonbons van KKAEPELIEN HOLM belangn ke diensten daar de vorm voor het 1 ind begeeriyk en de smnnk aangenaam is Prijs per doosje ƒ 0 90 en O BO QaltniatrJpACflIlpQ algemeen erkend als het BESTE huismiddel Ji X a 8 Verkoudheid en Keelpija het U een dymo o 9end en verzachtend middel by uitnemendheid uitsluitend in HJ iD fleichjea vcrferijebnor Pnjs ƒ 0 30 per fleschje At fraeparaicn ynn KRAEPEUEN h HOLH te Zeiat r atttM tvortie fan eliqUfK traufn t de naam n hmtdUttefiing en porlwyghaar tij f mgetle Tabriekimerk Apoiheltt i en lit ogtiUn liJAkÜ KRAEPELIKN h HOLM Hofleveranciers ZEIST ilüélj TC T li l I II i I ADVMTMTIffl in aUe Couranten worden aang enomen door het dverteutle lliireaa vao A BUIMKNA ZOON l e Mi iiwe loiiiliiii iloct de gnjzi limvn Wiiiien enlieie diigeii voidwijiicn imiakt k Imar gliinzpnd en zacht üdel Ijet uitvailei Cl ueoml de pdletjus van Let lioofd weg Eiscbt op den liala LomUn Prijs J sj en f t no per Jacon Verkrögbaar in de EOZENDAAL M t bji Papier Izaak Cai § molen ÜOUUA IEIW LICHT SYNDICAAT Wilt gij by beter liclit üwo gasrekcning tot een derde verminderen f Laat dan dra Jw huis of localiteit met het allernieuwste op verliolitfriggebied WOLFF iS licht inrichten De lichffiot brandt in een geheel afgesloten ballon on het licht alsdan niet van Electriscb licht te onderscheiden en bovendien nog veel meer goede eigenschappen te veel om hier te vermelden Ik iioodig U beleefd tot een bezoek ait in liet VERLICHTINÖ MAGAZIJN De Avoiidsler l ul l elü Buuit l 1 3 TELEF 117 Aanbevelend M M 7 LOOIT Mr Gasfitter Wie Mkor zgn ril da IkjUiA filkitl CttOao te stTangon leganiMi gestel l en aa vele uifeiei geii in den banddl gekomen ondei deK naam des oitrindera Df Mlohaelifi Temirdigd op de beste tuacUnes in tiet ireraldbe roemde étabblissement vaa Qebi Stollvarck te Kei ien elsclie Btkel Cacao in vierkanten bsssau Deze Eikol Cacao e met melk gekookt eene ungsname gezonde dnnk woi h lijkscti gebruik een i 2 theele idi tu t pa der Toor een kop Rhooolite Al geneeskrachtige drank btj genl Tan iliarrhee sleciita net water e letruiken Verkrijgbaar by de Tooniiuaito H 1 Apulheksro enï ivi Vt Ka V Kb pretftmjee i 1 80 a 0 90l 9 36 Ciener alvertegraiwoordigw roor IMw ïand lulius MattenMMl in terdcUii fialTe BtTaat 14S Verkrggbaar in flesschen S9 ets T et en f jf d bg H H Apothekers en Drogisten IM op het merk ASKEB F AD RICHTEK Co Rotterdam Te Gouda bj C LUdEE Apotheker Markt en bjj WOLFF Co Westhaven 198 Ëtenda Drnk van A BRINKMAN d En o y6 8 1 KleiDtiandcl in sterken drank B IBURGEMEESTER en WETHOUDERS van ouda brengen logcvolge art 12 l der Drankwet Ier openbare kennis dat bij Heeren Gedeputeerde Suten van Zuid HoUand is ingekomen de navolgende aanvrage om vergunning tot den verkoop vao sterken drank in het klein voor gebjuik ter plaatse van verkoop in een logement alleen aan logeergasten van B SlreeBand nv de benedenlocaliKit van het perceel aan de Spoorstmat Wijk Q n04 197 Minnen weken nadat deje bekendmaking is geschied kan ieder legen hel verkenen van de vergunning schriftelijke bezwaren inbrengen Uouil i ileii II M irl 1903 Uurneiuec ti r en Wethouders voornoeuid R L IVIARTENS De Secretaris BROUWER De IIURGEMEESTER van Gouda brengt bij dcie ter kennis van de belinghebbemieii dat door den Heer Hirecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op dsn 911 Maart 1905 cMCntuir Het kohier No 3 dM iersöIiêéie belasting dienst 1905 Dat voormeld Kohier ter invordering 13 gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ie ler die daari p voorkomt verplicht is ijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te vohloen en dat heden ingaat de termijn van zts weken binnen welke de reclames behooren te worilen ingediend GOUDA den 11 Maart 1905 De liurgeitieester voornoemd R L MARTENS Bulieulandscti Overzicht Renter seint nit Moekden dd 9 Maart Gisteravond inkten de Japanneis nit het Hide op over de verlaten vlakte tnsschen de Sliaho en de Hoenho Zg zjjn tkans vijl weist ten nidon van deze rivier De Japnnsche bntteryen vnron onafgebroken De lapanners ziJn er in geslaagd belegeringsgescbnt in de stelling te brengen te Disjantoen negen werst ten noorden van Moekden Dit dorp was gisteren het tooneel van het meest bloedige en wanhopige goTCcht nit dezen gelieelon veldslag het be zit van het plaatsje is van overwegend bo lang De Japanners liepen berhoalde malen storm de Rnsaen werden teruggedreven doch lieruamen ten laatste het dorp Er werd man tegen man gevochten Het gar n nizioen was blootgesteld aan het vunr van vele honderden kanonnen Als Disjantoen in hunne handen is kunnen de Japanners ran daar per spoor geschut naar bet station Moekden brengen De Japanners doen ook hevige aanvallen tien wersten ten noorden van Moekden en even wersten ten westen van den spoorweg met het doel door de Rassiscbe liniën te tireken en de troepen ten zuiden af te Engden en te omsingelen ekde Oyama telegrafeert dat Moekuej giïte FEVlLlETOy is u rn 407 Wanrom spreekt ge mg op dien toon over Jnan Gameren vroeg d Orvilliers die zich op de loodklenrige lippen had gebeten Wat heb ik uit te staan met dien man f Ik spreek n over hem omdat gg hem Echnldig wanend aan een beleediging die by n niet heeft aangedaan zyn naam hebt onteerd en hem zelf tot rertwgfeling hebt gebracht Begrypt n iets van al die iroorden me Trouw f vroeg de rechter zich tot zyn vrouw wendend die hg scheen te willen verpletteren met zyn blik nn them duidelgk was geworden dat het geheim zgner schande en zyner wraak ook nog aan een ander bekend was Mevrouw niet ik moet n te wootd staan mynheer vervolgde Eduard de Lairis en ik 2al het doen met een oprechtheid waaria gg geenszins een nienwe beleediging van mg tegenover n moet zien 1 Wat ik op het oogenblik doe is misschien zonder voorbeeld maai de toestand waarin wg ons den tieitde bezet werd onze omtrekkende beweging sinds eenige dagen aan den gang ia thans volledig gelakt Er wordt nog voortdnrend hevig gevochten op verschillende plaatsen in de bnnrt van Moekden w j namen een groot aantal Russen gevangen en maakten aanzieniyke boovoolhoden wapens ammunitie provisie en andere oorlogsbenoodigbeden bnit De tüd ontbreekt voor nadere informaties Ta Nioetsjwang kwam gisteren het buricht dat de Russen uit Kookden verdreven werden en Foefcjoen van de spoorwegverbinding afgesloten is Er wordt voider medegedeeld dat de Russen terugtrekken naar het heuvelachtig teirein in het N O in gedemoraliseerden toestand en in verspreide afdeelingi n en zich diar nn eu dan verhch tnsen en weerstand bieden aan de vervolging maar een grOot achterhoede gevecht vond niet plaats Het zal oumogeligk voor de Bussen zgn lang tegenstand te bieden in de woeste streek ten oosten van de spoorbaan daar zg geene gelegenheid hebben levensmiddelen te verkrijgen Het is mogelgk dat de Bussen trachten zullen Kirin te bereiken door de vlakte naar het NO maar een speciaal Japansch legerkorps van de Jaloe dreigt hun dien weg af te snydeu Kooroki voortrukkend naar het N W drgft de Bussen in de richting van Nogi voor zich uit Hut aantal veiliezen aan weerszijden is buitengewoon groot men deelt mede dat bet Russische 16e logercoips geheel vernietigd is te Tasjisjiaho en dat de Bussen bg den Lioeknaupas achtduizend man verloren Achteraf komen er nu heel wat berichten over de voorvallen der laatste dagen op den westelgken eu zuidwestelgken vleugel Zo zgn echter zeer eeuzgdig en stellen ons nog niet in staat ons een duidelgk overzicht te vormen van de toedracht der gebeurtenissen die tot het slagen der omtrekkende beweging hebben geleid lo een lang telegram dat het Nowoje Wrenija van 6 dezer ontvangt wordt met veel ophef van de dapperheid der Bussen gewaagd en van de ontzettende verliezen der Japanners intusschen moet toegegeven worden dat het opduiken van Nogi s troepen op den westelijken vleugel de Bn sische leiding geheel verraste en dat men ten slotte begreep in het centrum met schijnaanvallen te doen te hebben Bjj Kao toe ling zou men 2030 Japansche Ijjken getold hebben Al dergelgke bijzonderheden natuurlgk uiterst twgfeiachtig kunnen het erbarmelgke schouwspel dat de Buasische leiding en de Russische inlichtingendienst te zien geven niet goed maken en evenmin de than gebleken volstrekte onbetrouwbaarheid der van Bussische zijde openbaar gemaakte berichten lees niet ambtelijke rapporten Van belang ook roor later is wat een militair medewerker van de Times nu meldt en wat ook uit vr t egere aanduidingen reedt eenigszins op te maken was dat Ojama s leger in de afgeloopen maanden nog krachtig versterkt is door troepen uit Japan In de bevinden is dat eveneens eu ik zou oen lafaard en een moordenaar zgn wanneer ik niet tot het einde toe myn afscbuweiyke taak vervulde Hg hield even op om adem te halen eu ging toea voort By de huiszoeking van Jnan Cameron hebt gö beslag gelegd op een koffertje of doosje dat gelgk Juan Cameron u bezwoer hem tgdeiyk was afgestaan en toevertrouwd door een vriend en welks inhoud hem geheel en al onbekend was Wat nu verder mgnheer Ik heb hem dat pand teruggeven I Dat doosje hernam de Lairis bevatte brieven die niet aan hem waren gericht geweest hoewel dat door u geloofd werd en gg ran meening waart het te moeten gelooven omdat gy ze by hem had gevonden Waren die brieren niet aan hera gericht P Neen Aan wien dan wel P Aan mg Ellendeling 1 bulderde d Orvilliers om zich heen een snellen blik werpend waaruit zoo duidelgk bleek dat hy naar het een of ander wapen zocht dat Eduard noch Edith zich daarin konden vergissen Met gekruiste armen stond de jonge man in een bgna Igdeiyk afwachtende houding laatste dagen van het vorige jaar zouden niet minder dan zes divisies onder generaal Kawamoera in alle stilte ingescheept en naar Mantsjoerijo gezonden zgn Een gedeelte van die troepen zal misschien voor den dag komen op plaatsen waar de Rassen hen t allerminst verwachten en op zeer ongelegen tijdstippen President Roosevelt heeft een tweede boodschap over het tractaut met San Domingo gezonden aan den senaat Hij ver kl iut daarin dat het tractaat het eenige mkldel is om de betaling van hedriegelgke Tordaringen te beletten en de rechtmatige eisohen lot betaling van schulden aaa builaoiandors en Amerikanen te voldoen Roose velt wijat er op dat de nood toestand waarin San Domingo zich barindt do hulp van een bewienda groote mogendheid noodzakelijk mulfct uit vele lueningeii in het buitenland geiloten heeft San Domingo belangrjjk minder ontvangau dau de nominale waarde bedraagt En daarom is het noodzakelijk dat door onpartijdige arbiters wordt uitgemaakt welke schalden rechtmatig zijn Deze arbiters zouden dan de tinancien kuuueu beheereu de overschotten van de middelen verdeelen onder de schuldciachers en Sau Domingo beschermen tegen onrechtmatige aansprakep De Times wg t er op dat uit de yethandelingen in den Senaat en de Ijenaatkconimissie voor buiteiilandsche betrekkingen gebleken is dat de Senaat minder legen h t tractaat dan wel tegen Boosevelts poüti is gestemd De Senaat zou thans voorna meni zgn de gelieele voorgeschiedenis te vergeten en hel tractaat naar zgn eigen waarde alleen te beoordeelen Maur de oppositie valt het tractaat op ieder punt aan De aanhaling van du Monroe tbeorie zal men als te gevaarlgk voorstellen te sehrapp n Een dor amendementen wil de verAtwoordeiykheid van du Vereenigde Staten voor do Dominioaansohe schulden ontkennen Een ander amendement wil de zorg roor ifu Dumioicaansche financiën beperken tot de gevallen waarin deze wordt gevraagd door een dor belanghebbende mogendheden daardoor zon hel tractaat alle waarden verliezen Etn vierde wil de Amerikaansche douaneambtenaren buiten de ciriele en crimineele rechtsmacht van San Domingo plaatsen Zoo gaat het maar voort Üe president is voornemens zijn tyd af te wachten Hg spreekt met de verschillende leden van den Senaat en heeft de orerluiging dat vele leden met de ingediende amendementen niet ingenomen zgn Tocht acht men een lange beraadslaging waarsuhgnlijk eu de president heeft daarom zgn voorgenomen reis naar het zuiden uitgesteld tot 5 April Hij hoopt dat hg in dien tgd een gelegenheid zal vinden om zgn gedragslijn rast to stellen wanneer het door den Senaat gewg zigde tractaat hem wordt overhandigd V Op een vraag in het Engelscbe Lagerhuis gedaan heeft de regeoring gezegd dat er van de vloot ongeveer 150 bodems uit de Edith deed een paar passen naa man toe Hg liegt I riep zg uit Liegt hy PI herhaalde d Orvilliers terwyi zgn woeste blikken van de een naar den ander vlogen HiJ liegt I hield mevrouw d Orvilliers rol Hy wil alleen zyn rriend redden 1 Jnan Cameron heeft hem eens jaren geleden toen hg nog een kind was aan een wissen dood ontrukt on nu wil mgnheer de Lairis in ruil daarroor hem zyn Ieren ten offer brengen Ja waarachtig zgn Ieren I riep d Orvilliers met de doodskleur op het gelaat en tandenknarsend nit VVas t mg voldoende om van dien ander van den man dien ik niet kende wiens hand ik nooit had gedrnkt de eer te rernietigen nw bloed heb ik noodig al bot bloed ran n mynheer de Lairis dien ik in mgn buis ontring dien ik behandelde als een rriend want ik had a lief ja ik ook I 6e kunt met ray doeu wat ge wilt antwoordde Eduard de Lairis langzaam Ik denk ar niet aan mg te rerdedigen of rerzichtende omstandigheden te pleitsn Dit alleen moet ik u zeggen In naam ran den God der genide in wien gg gelooft heb deernis deernis met haar die uw naam draagt laat één offer n voldoende zgn eerste gevechtslinie verwgderd zgn Niet alle zgn geheel van de vlootlgst gestreken er zijn er bjj die voor hulpdiensten in geval van nood blgren liggen Sedert heelt de regeering een ijjst ran die schepen uitgogeren Z j bestaat uit Schepen van batrekkeiyk geringe gevechtswaarde waaraan echter de bewapening niet ontnomen is Dat 7gn i linieschepen 4 kruisers Ie klas 10 2e klas 6 3e klas 3 kanonneerbooten Schepen die beschikbaar big ven roor hulpdiensten Dat zijn 2 krni ser 2e en 2 kruisers 5e klas 16 sloepen 17 kanonneerbooten 2 schepen roor bizondere diensten Verouderde schepen Dat zyn 6 pantserschepen 1 kruiser 8e klas 2 anonneerbooten 3 verschillende schepen Verkochte of te koop liggende schepen Dat zgn 1 puntserschip 6 kruisers Ie klas 7 2e klas 22 3e klas 8 torpedokanounoer booten 1 sloep 2 kolenschepen 8 schepen van allerlei slag Wacht on schoolschepen enz Dat zgn er tien Verder is er een lyst verschenen van kruisers die op de vecbtigst gebleven zgn Het zyn er 21 van de Ie 46 van de 2e en 21 van de 3o klas De oudste kruiser lo klas is van 1892 2e kl van 1891 en3ekl van 1885 De duurste kruiser Ie kl kost e 708 6H 2e kl £ 381 517 Se kl £ 241 075 alias zonder de kanonnen De dokters in Italië hebben Oiolitti een volstrekte rust vnn twee tot drie maanden voorgeschreven om zyn geschokt zenuwgestel weer in orde te brengen Giolitti heeft zich als minister van binuenlandsche zaken en minister president wel wat zwaar aangepakt totdat een hevige aanval van influenza hem op het ziekbed wierp eu zgn krachten geheel uitputte Van een organische kwaal is echter geen sprake Zuodra hot nieuwe ministerie tut stand is gekoiner gaat Giolitti naar zün villa to Cavour zyn geboorteplaats en hoopt na een paar maanden weer op krachten te wezen Het is zoo goed als zeker dat Tlltoni buiteulandsche zaken zal blgven houden Verspi eide Berichten Fraïkrijk Naar nit Furys gemeld wordt heeft zich daar onder patronaat van de Kamer van Koophandel een comité gevormd uit de kooplieden en de industrieelen om bg gelegenheid van het aanstaande bezoek vun den koniitg Van Spanje den Spaanschen kooplieden die voornemens zgn de hoofdslad Ie bezoeken een schitterende ontvangst te bereiden BBtiam Afgevaardigden ran de mynwerkera eergisteren rergaderd te Charleroi hebben het besluit genomen beden stappen te doen by de mgndirecties om de beweging te doen eindigen In het bdkken ran Charleroi waren eer laat op den schuldige die zichzelf komt aangeren en niets roor zichzelf rraagt al het gewicht ran nw toorn rallen op hem alleen I Spreekt hy do waarheid merrouw P sislo d Orrilliers tnsschen zyn landen door Hö liegt I herhaalde Edith Zou hg als hy minnaar was geweest n dat in t gezicht komen zeggen zonder dat iemand hem verdacht P Hg is een gek zeg ik u een gek die zgn leven aan da vriendschap wil ten offer brengen 1 Er onstond een oogenblik van stilte De heer d Orvilliers had schgnbaur althans zgn gewone koelbloedigheid terug Die schanifelijke verklaringen hebboii nu al lang genoeg geduurd sprak bg eindelgk Een vrouw die bedrog pleegt kan wel liegen als zy zegt Dit is waarl even goed als g liegen kan met tezeggei Dat ia gelogen Bovendien is t nogelgk dat zoowel hot een als het ander waar is I Ik walg van zooveel siyk het spat mg in de oogen het verblindt my het berooft ray van de helderheid die ik noodig heb om te oordeelen I Ik wil de waarheid kennen ik lal ze kennen hoe ze ook wezen raag Met een enkele beweging zöner band we s hg de Lairis de deur Wordt vtnolfd