Goudsche Courant, maandag 13 maart 1905

Siroop en fCitroen Puneli Aanbevelend Firma C Lourens TELEFOON No NIEUW LICHT SYNDICAAT Wilt giJ bg beter licht Uwe gasrekening tot een derde verminderen Laat dan dra Uw buis of localiteit met het allernieuwste op verlichtinggebied WOLFF S licht inrichten De lichtbol brandt in een geheel afgesloten ballon en het licht alsdan niet van Electrisch licht te onderscheiden en bovendien nog veel meer goede eigenschappen te veel om hier te vermelden Ik noodig U beleefd tot een bezoek nit in het VERLICHTING MAGAZIJN ftisteren nog 30 000 stakers in deBorinage 3000 on in het centrnm 2600 DulTSOIILATID Het hnweiyk van den kroonprins met groothertogin Cecilia van HecklenborgSchworin is na vastgesteld op 6 Juni e k OoSTEHaUK HOXSARUK De Zevenbnrgsche leden van het Hongaarsche Hals van Afgevaardigden hebben zich vereenigd tot een zelfstandige groep ten einde waar het noodig is het belang der Saksers voor te staan Deze uit dertien leden bevtaande groep koos den afgevaardigde Uelzer tot president en besloot in het liberaal partgverband te blgven ZWITSEBL15D Daar komen de heeren wel wat laat mee Naar een bericht uit I selle is onder de ar beiderfi aan de zuidzyde van den Simplon tIBBBt een algemeone staking uitgebroken Italii De paus zal op 27 dezer een consistorie houden ter benoeming van bisschoppen Te Foggia is het Donderdag by gelegenbeid van de invordering der octrooi rechten tengevolge van weigering tot betaling van het verscbnldigde tot een botsing gekomen mot de gerequireerde troepen Het resaltaat w i dooden en 17 gewonden ËirOKLlIID Het bezoek van vorst Ferdinand van Bulgarge heeft geheel volgens programma plaats Een politieke beteekenis kan aan het bezoek niet gehecht worden wel echter heeft lord Landsdowne een kngdarig onderhoud met den vorst gehad dal gedeeltelijk door koning Kdward werd bijgewoond BINNENLAND ST ATEN GENERAAL T W K K U IC U A n K a Zitting van Vrijdag 10 Maart Verschillende wetsontwerpen worden he denmorgen zonder discnssie of hoofdelijke stemming aangenomen als naturalisatie van 7 personen 1 onteigening teo behoeve van de veemarkt te Leiden idem ten behoeve van een spoorwegbrng over de Gouwe en overbrenging van een gedeelte van den rpsweg Arasterdam Haarlem in beheer en onderhond bij de gemeente Amsterdam en terugnemen van oen ander gedeelte van dien weg in beheer bö bet Rijk Over het wetsontwerp lot het aangaan van een geidieening ten laste van den 8taat ten behoeve van de economische verbetering van Nod Indie vraagt de heer Röell het woord Spr kritiseert het stelsel dat bij het ontwerp is gevolgd Men weet niet of is uitgegaan van het beginsel van eenheid o van gescheiden zijn van de geldmiddelen van Indie en moederland Of inderdaad de gelden zullen worden besteed voor liet doel dat beoogd wordt is onzeker Spr noemt eenige middelen die z 1 tot verhooging van de economische kracht van Indië kunnen voeren De heer Fock meent eveneens dat het allereerst noodig is evenwicht te brengen tnsichen de gewone uitgaven en gewone inkomsten van Ini ië door het bevorderen van productieve werken HÜ waarschuwt echter tegen het grijpen naar uitvoerrechten De heer van Kol is ingenomen met het wetsontwerp al bad hij gewenscbt dat de minister in plaats van met 10 millioen met 140 millioen Indié te hulp waren gekomen en al meent hü dat juist nu is gebleken hoe zeer scheiding van geldmiddelen van Indië en Nederland noodig is De meening van dezen afgevaardigde omtrent de beste verbetering vanj de geldmiddelen is deze dat een zware ifikomstenbelasting met flnke progressie moet iworden geheven van wat in Nederland wordj genoten uit Indische ondernemingen De i edenaar fantaseert hier een aandoenluk gesprok tusscben Indië in de gedaante van een uitgemergeld kind en het welvarend Nederland bij welk gesprek hot moederland niet j de mooie rol speelt Hji betreur at de juristen zich met de Indische leening zijn gaan bemoeien en een twijfel hebben ontdekt of Indië wol staatsrechtelijk bestaat Arme Javaan Ij Aan dien twijfel moet echter een einde komen cd Nederland moet eindelgk zijn schuld aan Indië kweten De minister van Koloniën verklaart nog steeds van meening te zijn dat Indië staatsrechtelijk volkomen bevoegd is tot het sluiten van een leening en dat ludiê wal degelijk eigen vermogen heeft Op geheel apdere gronden is evenwel niet overgegaan tot een iniver koloniale leening o a hierom dat zulk een leening veel duurder zou zijn als bijkomende omstandigheid is daarbij dan genoemd dat vele juristen van naam de koloniale leening niet staatsrechtelijk geoorloofd achten waardoor dus een stemming o er het wetsontwejj nttoÊÏI fn on zuiver zon worden Aan versterltingi van de middelen wordt in Indié thans zoo Itard mogelijk en op allerlei wjjzen gewerkt De minister van Financiën voegt hierbij als antwoord aan den heer van Dedem dat de scheiding tusscben de financiën itdrukkelijk in de Comptabiliteitswet wordt aangenomen De wettelijke scheiding zelf wordt voorbereid Bjj de replieken stelt de heer Roell voor in de overweging van de wet te doen opnemen te einde maatregelen ten behoeve van de economische ontwikkeling van Ned Indië te bevorderen De Begaering neemt deze toevoeging over Bij de behandeling van de artikelen vraagt de heer Röell het woord naar aanleiding van het bepaalde dat de bankiers die de leening plaatsen pCt zullen kragen Hij meent dat het wel goedkooper zou kunnen wanneer in plaats van Vi pCt lal worden gelezen ten hoogste pCt De minister van Financiën neemt de wgziging over De artikelen en de wet zelve worden achtareenvolgens z h s aangenomen Men gaat vervolgens door met de behandeling van de Pensioenwetten waarbij minister van Binnenl Zaken den heer Ketelaar in overweging geeft zijn amendement nopens de pensioengerechtigheid ook voor het verrichten van tQdeiyke diensten in te trekken en de zaak bg de overgangsbepalingen te regelen zoodat ook de nu in fnnctie ziinde tSdelijke onderwijzers zullen worden geholpen De heer Ketelaar handelt dienovereenkomstig De beer ümeenge verdedigt zjjn gisler ingediend amendement omtrent het pensioen gerechtigd worden wanneer een onderwüzer na minstens lOjarigen diensttgd schoolopziener of Kamerlid wordt De minister gaat met de bedoeling van het amendement mee voor zoover het den Kamerleden onderwgzers betreft en wel omdat men zoo min mogelijk beletselen wil scheppen voor het bezetten van Kamerzetels met nottige leden Voorts moet het amendement worden aangevuld roet een bapaling dat de ouderw jzer Kamerlid van rechtswege op non activiteit wordt gesteld De heer Smeenge handhaaft z n amendement nopens de beide kategoriën Na verwerping van een sub amendement van den heer Schaper wordt t amendementSmeenge met 36 tegen 16 stemmen verworpen De vergadering wordt daarop verdaagd tot Dinsdag nadat de voorzitter op verzoek van den heer Röall heelt toegezaijd dat de behandeling van de Schoolwet niet vóór Dinsdag over acht dagen lal plaats hebben Hoe ver is het hier vandaan Een onlangs voorgekomen geval teSobiebroek is vrij belangrijk Daar het zoo dicht in de buurt gebeurd is achten wg het van belang het te publiceeren Hier ia bet Mejnffrouw J Roodenburg wonende te Scbiebroek meldt ons Het is thans reeds ongeveer zes jaren dat ik zonder ophouden gekweld werd door een onophoudelijke pjn in den rüg als gevolg tener ongesteldheid der nieren Ik was buitengewoon vermoeid wanneer ik s morgens opstond en mijn slaap was gewoonlijk onrustig menigmaal kreeg ik plotseling benauwdheden eu moest dan tranapireeren De urine was onnatuurlijk van kleur en kwam met een sterk branderig gevoel Qedurende den laatsten tgd had ik alles moeten neerleggen en de minste buisbondelijke bezigheid was mij onmogelp geworden Op aanraden van een mijner kennissen wenschte ik mijzelf eens te behandelen met Forster s Rugpijn Nieren Pillen en ik moet O eerlijk zeggen dat het resultaat schitterend was Reeds na enkele dagen gevoelde ik een groote verlichting en twee weken later kon ik niet meer het minste van de vroegere kenteekenen mijner ziektf waarnemen Ik had niet gedacht dat er een geneesmiddel bestond dat een oud mensch van twee en zeventig jaar in zoo n korten tijd kon opknappen Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig ü het pnbliek te maken op elke wjjze die U goeddunkt De bovenstaande oprechte eenvoudige getuigenis bewgst dat wanneer de nieren aangetast zijn de rug zwak wordt de pi n komt voort uit de nieren die In het onderste gedeelte van den rug geplaatst zgn Pleisters en zalven kunnen deze pijn niet verhelpen daar zo de nieren welke da smart veroorzaken niet bereiken Verzeker U dat men U de échte Forster s Rngpijn Nieren Pillen geeft dezelfde die Mejuffrouw Roodenburg gehad heeft Zg zgn verkrggbaar bg de Meeren WOLFF Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel è F 1 75 voor één of f 10 voor zes doozen ScliooiüiOTensclie Brieven 1880 22 Febr 1905 Schoonhovensche Usclub Hierover wil ik ook eens iets laten hoeren Alzoo had 23 Februari de IJsclub 25 jaren bestaan En waarlgk geachte lezer dat is voor Schoonhoven geen kleinigheid wanneer een vereeniging zoo lang bestaat en zooals de IJsclub nog flink en krachtig het hoofd omhoog heft Evenals door alle IJsclnbs is ook door de Sclioonhoveiisch i veel goed gedaan als men rekent hoo velen wanneer er niets voor hen te verdi nen valt op de banen nog een redelijk dagloon kunnen verdienen Vele gezellige uurtjes zijn gemaakt tgdens en na aHoop van wedstrgden Wel is altgd veel en dikwgis terecht geklaagd over het talmend uitschrijven van wedstrgden anlere clubs waren steeds voor Ik wil dit nu niet als een fout aanmerken ma nr toch ik wil bet zeggen Verschillende oprichters der club zjjn heden nog bestuursleden als D Tegink voorzitter H O Qeelhoed secretaris i öreup D Hz penningmeester en nog meer anderen Wel hebben de voorzitter en de penningmeester in de laatste algemeeno vergadering beiden bedankt als zoodanig doch op verzoek der vergadering hun bodanken met bet oog op een te houden feest ter herdenking van het 25jarig bestaan en op het bgna al aanwezig zgn van hel Unterseizoon tot na dezen opgehouden Er werd in die algeineene vergadering toch besloten Ijs o1 geen ijs het 25 jarig bestaan der vereeniging zon feestelijk herdacht worden Dat was a ik mij niet vergis in November Het bestuur beloofde dat binnen 14 dagen een vergadering gehouden worden met commissarissen om de zaken voor te bereiden een algeineene vergadering zou daarna belegd wor den enz Elk was verheugd natuurlgk en geen wonder want men was nog al wat van plan Alles werd voor den dag gehaald groote plannen vastgesteld wedstrgden uitgeschreven avondfeesten de behoeftigen der ge meente werden herdacht sledevnarten bij sneeuw en ik weet niet wat al meer IJverig haastig ging men aan het werk en op heden 10 Maart dus nog al even na de vergadering van November er is nog niets bekend of uitgelekt waar hoe of wanneer men hot feest zal vieren Zooals ik van goede zgdo vernomen heb ts zelfs de vergadering met de commissarissen nog in het verschiet gebleven En nu vraag ik Willem van O o neen enkel Willem waar bigft het feest nu f Laat meB toch niet langer den spot drijven met de Schoonhovensche laksheid Komt nu eens flinkvoor den dag gekomen en spoedig V Dat een penningmeester geen geld wilhebben voor zijn vereeniging of school ofwat dan ook komt niet veel voor Hierwel bg ons in Schoonhoven Er bestondverschil van meening over bet uitkeereneener subsidie voor de dryfklasse der Ngvorheids Vereeniging bg Burg en Weth In dslaatst gehouden raadsvergadering op 21 Pdbr jl kwam dit in den Raad ter sprakeen do heer P Orenp penningmeester derTeekenschool en ürgfklasse vocht metleenwenmoed om zoo min mogelgk subsidieaan de school te doen toekomen f200 wasvoor 1901 op do begrooting daarvoor uitgetrokken 1 Dec was du drgtoursm aangevangen en al waren er nu ook al geenbgzondere voorwaarden bg de subsidie gesteld de Ngverh Vereen had m ar rechtop i dor subiidia Dit nu u g da irgol aou hoewel er sterk door don heer Graves Kooiman tegen deze redeneering opgekomenwerd er kan bg den heer Group voorgezetenhebbon dat wat hij zei recht was dan kankan ik rag toch maar niet begrgpen boe hgtoen de heer P Sonsbeek voorstelde dief 200 over 1901 to h uit te koeren i zijn reedt uitbetaald aan de Nijverh F re n tegen kon stemmen Er was geen geldnoodig zei hg terwgl de voorzitter de heer Graves Kooiman ook raadslid beslist verzekerde van wol en terwgl ik zeker weet dat het nog geen maand geleden is dat de heer P Greup er in toestemde oWaï er geen geld aae duizend gulden te leenen En ik weet dat beslist van bet Bestuur zelf Is dat nu gvaren voor een zaak of tegenwerken Het is toch zeker van groot belang als men bg een gespannen begrooting een f 200 zou kunnen ontvangen wat zonder de tegenwerking van den heer Gr wel gebeurd zon zyn Ënfln de raad verwierp het voorstel van den heer Sonsbeek en de Ngverh Vereen krggt maar V der subsidie Wg willen hopen in het belang der drgfklasse en der vereeniging lelve dat het onderwgs geen belangrgke schade behoeft te Igden ofschoon ik als leek wel kan begrijpen dat in zoo n nieuwe zaak telkens weer wat anders noodig is bv gereedschappen etc en dat men den Raad dankbaar was geveest als dat geld aan het bestuur ware gebleven De teekenschool en de drgfklasse yn toch de Tonnplaataen der arbeiders in onze plaat selgke hoofdindostrie het vak van goud en zilver dit te steunen met subsidies der ge meente mjjn inziens is dat geen goedheid maar een ijzeren noodzakelijkhnd WILLEM Gemengde Berichten De hoefijzer eorrespondenl van het Handelsblad schrijft Wg hebben er gerniraen tgd geleden eens oi gewezen dat lar g nog na de 8i o rwegstlking dr Kuyper Imi s bewaakt werd ijor een politieagen En wg hebben toen de ons bekende motieven van die bewaking natuurlijk eerbiedigend bedenking geopperd teg n het voortdurend onttrekken van een agent aan ons toch niet zoo talryk corps gemeente politie De agent is kort daarna verdwenen Maar nu nog nn nog steeds twee jaren na de staking wordt dr Kuyper bewaakt Alleen is de vorm van de bewaking wat veranderd Niet meer dr Kuyper s huis wordt bewaakt door een agent doch dr Kuyper zeil wordt gechaperoneerd door een recherchenr Gaat dr Kuyper uit de rechercheur schiet in zgn kielzog Kuiert dr Kuyper ter Kamer de rechercheur bengelt aan zjjn jaspanden Tggt dr Kuyper in de pauze ten noenmale in Royal de recherchenr tggt mee of hg dan ook aan een toiellje in Royal mag zitten weten we niet Komt dr Kuyper terug de rechercheur schadawt hem achterna En de recherchenr wacht geduldig tot de Kamer weer uit is stelt lich dao min of meer verdekt op achter t fonteintje van den Rooraschkoning schiet gedienstig te voorscbgn zoodra dr Knyper verschgnt volgt dr Kuyper naar binnenlandsche zaken nanr buitenUndsche zaken naar ja naar allerlei zaken De recherchenr de recherobeurf de rechercheur f Altgd wandelt er zoo n lange zwarte man achter den minister van binnenlandsche zaken Waar ik ga of sta volgt de recherche mg na zal dr Kuyper wel eens zuchten En ook misschien wel eens Meine Ruh ist hin Mein Herz ist schwer want voor zgn pleizier moet hy zich zulk een extra bescherming door een lagere macht toch niet hebben toegevoegd Wg meenen goed te doen door hel leit eens publiek te maken Vooral in het belang van dr Knyper zelf Want als de maatregel iets baten zal dan moet ze preventief werken en dan moet dus iemand die van plan mocht wezen dr Kuyper publiekelgk een dynamietbom aan te bieden weten dat hg onvermgdelgk bg zgn kraag gepakt wordt Maar is het feit dat een minister twee jaar lang zich onbeschermd niet veilig rekent eigenigk niet ernstig en bedenkeiyk Minister Heemskerk heeft als wy t wél hebben zich aldus wel eens korten tgd doen beschermen toen een bepaald persoon hem had bedreigd Maar er moet toch iets meer zgn als een minister een vriend der Kleine Luyden nog wel twee jaar lang geen stap alléén op straat gerustelgk meent te kunnen zetten Te Brussel is eergisteren oen monsterproces begonnen Er zullen in gehoord worden 100 getuigen k charge en tusscben de 250 en 800 getuigen 4 déchargs Indien de rechtbank als gewooniyk driemaal per week zitting houdt zal de behandeling der zaak vermoedeiyk drie maanden duren Er wordt in gepleit door zeventien advokaten De beklaagden zgn Aimé Louis Hstt Augnste Joseph Hirtt beiden wisselagent ï rantois de Cooman ook wisselagent M Lobcké ingenieur Joseph Dartois Emile Chargois baron van Zuyleil van Ngevelt A G Georges en E van Melckebeke die beschuldigd worden van knoeiergen by de oprichting en in het beheer van naamlooZe vennootschappen Stadsnieuws GOUDA 11 Maart 1905 Aan de Raadsleden i het volgende ingekomen stuk toegezonden Gonda 7 Maart 1905 In het belaag van eene betere straatreiniging zonden wg willen overgaan tot de aanschaffing van eene veegmachine looals onder meer in de gemeenten Arnjiem Haarlem eu Rotterdam worden gebezigd De prgs van eene dergelgke raaebiae met reserve borstel bedraagt ongeveer I 900 Vermits de betrekkelgko begrootingapost het doen van deze uitgaaf niet toelaat liebben wg vertrouwende dat de wenschelijkheid van don beoogden maatregel door U wordt beaamd de eer ü in overweging te geven de gemeente begrooting voor 1905 te wgiigen door artikel 13 van Hoofdstuk V dar Uitgaven Overige kosten der fabricage Volgnummer 133 te verhoogen met f 9 0 en dit bedrag al te schryven van den post voor Onvoorziene UitgaTSn Volgnummer 205 Wg vestigen de aandacht op achterstaande adverteottie van de Nederl Natuurhistorische Vereeniging aJd Gouda waarby wordt medegedeeld dat op Donderdag 16 Maart de heet R Tepe van Bloemendaal een lezing zal honden opgeluisterd door lichtbeelden In de zaal Nut en Termaak der Sociëteit de Reunie Aan het Maandblad van genoemde vereeniging ontleenen w j o a het volgende t Was een prachtige avond we leefden tusscben vogels waarvan we nu zoo weinige zien we voeren met hèm in een roeibootje op het Noiirdermeer we bewonderen de prachtige coniferen in het Twikkelscbe bosch we wandelden door Bussum kwamen op Schouwen op Tessel Daarna kregen we nesten op t water De zwarte stern een paar nesten met enge lepelaars blauwe reigers drie verschil ende nesten van bruine kiekendief met jongen en de roerdomp alle op het Naardermcer gaven den heer Thgsse nog eens gelegenheid zich te uiten over de vuilnisplaunen van het Amsterdamsche gemeentebestuur en dat mooie plasje water van ons land I Nesten in lage struiken en in t riet waren die van kleine karekiet groote karekiet boschrietzanger witte liwikstaart winterkoning vliegenvanger ekster gaai spotvogel tjiftaf en tortelduif In hooge boomen zagen we de nesten van kraai havik on mistellgster te Wgk aan Zee Aardige vogelgroepjes waren die van het roodstaartje zgn jongen voederend de musschen spreeuwen en het gekraagde roodstaartje Nog kregen we prachtige landschappen te zien van Twikkel en Schostren De Friesche vereeniging Walingommo alhier houdt Woensdagavond as li iar 2e buitengewone gearkomste in café Schaak Behalva verschillende voordrachten zal ook worden opgevoerd Artikel 211 B W of It wiif is forplichte bjar man to folgjen Zonder twytel zullen wederom vele Friezen alhier zoo niet alle optrekken naar hot Schaakbord om te genieten va het vele dat geboden zal worden Wegens de slechte toestand waarin het voetbalterrein verkeert zal de wedstrgd Olympia Achilles morgen niet gespeeld worden Gas cDn t rtle 11 Maart ll i uur voormid Druk 37 m M Licbtkracht 11 80 Kaarsen Tr i66 Caloriën ij vermogen NiKUWEKEEBK a d IJsiL 9 Maart 0it het verslag van de commissie tot wering van het schoolverzuim dienstjaar 1901 bigkt dat zy gedurende dien tgd zeven vargaderingen hebben gehouden terwgl in het geheel elf personen waren opgeroepen om voor haar te verschgnen In de laatste vergadering gebonden jl Maandag avond 6 Maart werden de aftredende leden de voorzitter P Kaptein en de secretaris J Terdn weder als zoodanig herkozen HnowuK 6 Haart Het adres van de kerkeraden der Ned Hervormde gemeenten en de Gereformeerde gemeenten van Reouwgk en SInipwgk gericht aan den gemeenteraad en inhoudende bet verzoek om op Zon en algemeen erkende christeiyke feestdagen de herbergen in deze gemeente niet voor des middags 12 uur te openen en des avonds 8 uur te sluiten is met algemeeno stemmen op één na gewezen van de hand Wal het maken van muziek betreft op bovengenoemde dacen en in bovengenoemde inrichtingen daarvoor zal onder nadere goedkeuring van Gedep Staten de politieverordening worden gewyzigd OPRUIMING Tan MANTELS Costumes Japonstoffen Blousen l eiguoirs en PELTERIJEN tot zeer veel verminderde prgzen Burgerlijke Stand OVERLEDEN 10 Maart L J Boegbeim 9 j en 11 m ONDERTROUWD 10 Maart A van Kranen en W den Hertog AOVF RTEi TH i Te Rotterdam wordt voor dadeiyk GEVRAAGD een eenvoudig Burgermeisje P G genegen alle huishoudelgke bezigheden met behulp eener Werkvrouw te verrichten ook kunnende verstellen v g g voorzien zgnde Loon f 110 per jaar Franco brieven onder Ns 2571 aan het bureau van dit blad NeddaiiUe Naluurbislorische VereeDigiog Afdeeling GOOüA VEEGADEEma OP Donderdag 16 Maart 1905 des avonds te 8 uren in de Sociëteit REÜNIE Oosthaven Onderwerp Uit het leven der Vogels met een groot aantal lichtbeelden door den Heer R TEt E van Bloemendaal Introductiekaarton kosteloos verkrggbaar by het Deetuur H OUDERKERK Fluweelen Singel P WEIJEE Gouwe M VAN SPENGEN ïurlaingel 71 C J DE RUWE Lange Tiendeweg P VAN DAM Lange Groeuondaal 97 Zoodag 13 Maart LIEIER EU BÜETATOND te geven doorMej MiMA SMITS en j den Heer Henbrik van OORT beiden uit Utrecht Klivierlieg lii iling den lle r Br J C SCHONEVKLl VAN DEK LUIEÏ in do Zaal van de Sodeteit DE REUNIE op de Haven s avonds te S nar ENTKÉE f I Leerl der Muziekschool H B S en van het Gymn f 0 Kaarten nitsinitend by Mevrouw de Wed BOUMAN en 12 Maart aan de Zaal A HOLLANDEË SCHILDJBB beveelt zich beleeid aan zoowel voor Plafond en Decoratief als gettoon werk Boelekade R 219 Tegenover ingang Sociëteit Ons Genoegen TË HUUU in de Krngerlaan HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamers roime Warande Keuken en Kelder voorzien van Gas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 268 Op Bruiloften wordt mgne likenren zeer veel gedronkenomdat ze uit munten door geur en fijnesmaak en zoo billgk in prys zgn Frambozen likeur 40 et p fleschKersen 40 Citroen 40 Appel wijn 40 Ananas 40 J VAN ÖIJE Kieiweji h 2 Gouda QPmSE 7EBS00FINS te Gouda op WOENSDAG 29 MAART 1905 dos morgens te elf uren in het Koffiehuis Harmonie aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C Fortuijn Droogleever van ONDERSCHEIDENE HUIZEIT en ERVEH alleen of in tweeën bewoond te SInipwgk gfemeente Ueeuwijk asnden Korsendgk den Plattenweg de groote Reede den Oudenweg en den Laiidyk benevens een partg WEI en HOOILAND RIET en RUIGTLAND en onderscheidene perceelen VEENPLAS De Avondslei IJ op do blokken Klein en Groot Elfhoven Ravensberg en Oravekoop ter gezameniyke grootte van Dubbele Buurt Ü TELEP 117 Aanbevelend 13 M M Mr looi Gasfitter 52 lleclitri ii 41 Areo 41 Ceallaren Breeder bg Notiti n die met alle andere inlichtingen van den 22en Maart 1905 af ten kantore van genoemden Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda verkrggbaar zgn SANQUINOSE het besto zuiver plantaardige middel teg en bloedarmoede en zenuw zwakte Door tusschenkomst van den heer D M Kruizinga Ezn Nieuwe Rgn 33 to Leiden ontvangen wg de navolgende llankbciniging De dankbaarheid dringt mg U te melden dat de SANOUINOSE mg geheel genezen heeft Al verscheidene jaren leed ik aan optelling van de maag het kwam van xFtHuwen en dikwgis vf sbenauiüdheld9ti lapeloo hfild iti rv n bet gevolg Ik ben jaren eene lyderea geweest Ik werd opmerkzaam gemaakt op de 8ANGU1M0SE dat die toch zulk een goed middel was en zie direct na het gebruik van de eerste flacon trad al beterschap in en nn nadat ik eenigen tyd geregeld met de SANGUINOSE heb volgehouden ben il jplnhi ezen Ik geef U volledige vrgheid om dit in de courant te veriMlflën opdat ook andere arme lyders dit prachtig middel zullen toepassen y V Moj C M GIJBEN Leiden Schelpenpad 7 De Sanguinose is beslist het beste middel in al zulke gevallen want de zwakste magen en de teerste gestellen verdragen haar Maagpgn gebrek aan eetlust gebrekkige spgsverteering hoofdpyn met brakiugen benauwdheid raoedeloo3boid slapeloosheid gebrek aan kracht en aan energie worden snel en afdoende overwonnen door de SANQUINOSE In de meeste gevallen is tweemalen per dag een eetlepel 15 gram voldoende Dan dunrt een flacon tien dagen en kost U de behandeling slechts 12 of 15 ets Dat is goedkooper dan oenig ander dergelgk middel Prgs per fl 1 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 Te Gouda bg WOLFF Co Westhaven VA D4M Co I en Haagf De uiterste zorg en zindelijkheid waarmede SOLOmargarine vervaardigd wordt de meest nauwgezette keuze en grootst mogelijke zuiverheid harer bestanddeelen waarborgen hare hoog fijne kwaliteit Overtuigt U hiervan door een enkele proef er mede te nemen Zij zal U bewijzen dat = SOLO In geur eo smaak gelijk staat met goede natuurboter Voor de zuiverheid hare r fabrikatleen voor de uitnemendheid harer bestand dceJen s aan wij volkomen In De zoete roombotersmaak der SOLO wordt gegarandeerd tot aan den datum vermeld op eik pakje Let hier vooral alsook op het onver f broken sluitctikLt cr i r 45 ets per pond SOLO kost 2 j p ïhaflpond fSSB j WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM HOIIItlKL IJ KB FABBIBHBN Voedert uw Vee met de nutvere murwe merk ater en aitmantende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde StreDlploma Parijn 1900 Segm Gouden Medaillen