Goudsche Courant, vrijdag 17 maart 1905

Na 96T3 Zaterdag 18 I laait 1905 44ste Jaar an z ftOUDSCHE f OÜRAMT iMiettws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefoen Kt ADV KUTENTIEN worden g epl iatst van 1 5 reg els i 50 Centen iedere royel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaataruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Uuilenlaiidscli Overzlclil De Japanners hebben den 13en Maart Hsinting bezet V Volgens den Peteraburger correspondent van het Ber Tagebl is Kooropalkiiio teruggoioopen on vootloopig vervangen door Lincwitsj Waarschynlyk gaat grootvorst Nikolaas als opperbevelhebber naar Mandsjoerije met Dra omirol en Soechomliiiol tot hnip Volgens hier loopendo geruchten is Japan bezig in Europa een nieuwe leaning te sluiten waaraan ook do Duiticbo markt zal deelnemen Tor aanvnlling van het bericht van denJ eersten aanval der Japanners op Tjeling die gisteren reeds heeft plaats gehad verneemt men dat terwijl de aanvallers 1000 man aan gesneuvelden badden het cjjler der Russiverliezeii 1000 man aan dooden en gewon den was Het zou weer de grijze generaal Liniowitsj zijn geweest wiens troepen als het minst gedemoraliseerd den aanval weerstonden en afsloegen De vraag of nen hier een herhaling zal krijgen van den slag bij Moekden scliijiit buiten beschouwing te kunnen blijven nu do bezetting van do Had door de Japanner reeds gemeld wordt De Petit Journal vernam reeds van ziJn Petersburgschen correspondent dat du Tsaar oen telegram van Koeropatkine had ontvangen waarin de opperbevelhebber oordeelde dat het voor hem onmogelijk is het langer te Tjeting uit te honden Hij zou over niet meer dan 100 000 georganiseerde soldaten te beschikken hebben die in staat waren slag te leveren En reeds schenen volgens de Echo de Paris de Japanners met een groote omtrekkende beweging te ziJn begonnen Koeropatkine zon zelf hebbon te kennen gegeven dat het verstandiger ware op Kharbin terng te trekken en zicb daar te versterken waar hjj over veol meer balpmiddelen de beschikking heeft en waar hij gemakkelijk in verbinding kan blijven mot Wladiwostok De voornaamste vrees daarb was dat Tjeling van Kharbin zon worden afgesneden hetgeen gezien de omtrekkende bewoging nog in de bedooling der Japanners schijnt te liggen De Russische minister van buitenlandsche zaken Boelygin de opvolger van prins 111 Eindelijk zicb van allen afgezonderd zocht de Lairis een plaatsje nabij de deur der zaal waarin zich de genoodigden bevonden en aldaar tegen het heulen besebot geleund kreeg hg de eigenaardige gelatenheid die ook zoo vaak wordt opgemerkt bij ter dood veroordeelden wanneer ze gestoken zgn in hel pak waarmede ze naar het schavot zullen worden geleid XLVI Htt een droomerigen blik beschouwde Ednard de Lairis al die vreemde menschen en hij zag ar niet één wiens lot hö niet beagdde hoe het ook zg n mocht want ongelukkiger te zijn dan hij zich gevoelde achtte hij onmogelijk Hij hoorde hier en daar de fluisterende stemmen maar verstaan ol begrijpen deed h9 niets en hem zelf zod het niet doenlijk zgn geweest om twee of drie woorden achtereen te eggen die den een ol asdertn zin Geen Gri s Haar ftieerü De Nieuwe l oii on doet de grijze haren binnnn fnki lc dagen verdwijnen maakt bel biiar glanzend en zacht belet het uitvallen 1 11 neemt de leiletjei van het hoold wi g Eischt op den halh Lotulon Pra 1 Hn en I lAO per flacon Verkrijgbaar iu de KOZKNDAAL M bg Iziiük € al § l apier molen ÜUUI Verkrijgbaar in flessclien i ct8 j T ï et en f l vn bij II H Apothekers on Drogisten Let op hut mr rif ANKHH F AD RICHTKB Co Botterdum Te Ooi m bt 0 tit iJKK Apotheker Markt on bij WOLFP Co Westhaven 198 SYNDICAAT Wilt gü bil beter licht Uwe gasrekening tot een derde verminderen t Laat dan dra Uw hnis ol loraliteit mot het nllornieuwste op vorlichtinggebied WOL rF gi lieht inrichten Re lichtliol brandt in een geheel afgefjloten ballon en liet licht alsdan niet van Klectriach licht te onderscheiden en bovendien nog veel meer goede eigenschappen te veel om hier te ïoimolden Ik iieodig V beleeld tot een bezoek uit in het VKKIilUHTINÜ ilAlÜAZIJN Ue Avondsier Dubbele Humt B 13 TKLEÜ 117 Aanbevelend M M V LOOIT Mr Uasiitter Wie ü kar m wu d Eclitn Xlk l CaOaO te ontvaugoii geateld en aa vele proobiemiogen Is don handel gekomen onder dec nawn dea 1 uitvinders Dr Michaelis vtmardlgd op 4 beste machines in het w r ldbalOBBd Mabbliiaemeut van Qebrg StoU w rok t Kenien tlnhe ërtüléiiuüf Btkel acao in vierkanten busaes n Due IHki CBOM ia met melk gekookt ee e aangmame gezonde drank ytvt bMiyksch gebruik een t 2 thetleftta na t poeder Toor een kop ChoooUta Ab geneeBkraoMge drank by geval van dierrbee akeiitii met water te hraiken Terkrijgbau bij de vooraumitt H l Apotboken en t 1 80 e e 96 Tpr Pry G nenilT rt gwowoordig t f IKtimland Iidlus MattenMtdi Imnterdam EalvKiiiaat l a Gond Druk van A BRINKMAN 4 E De SSsic groole HKNGELOSCHE VERLOTIiNG Trekt Zatetdag 25 Maart 1905 in het opelibaar te Hengelo ii in het Hotel du Carpor van den Heer W B WITTE iHOOTE WINKANS O ixici 40 l ote i 1 pvij s H O o F U P R IJ S 190Öd G lca iaa Ccxxta nnLtearx Tweede prij s i 2000 U i le prijs f 1000 Vierde j rijs f 500 En verder nog 3 pry eu Mn tOO MO vau I SO lO eau I ZSi O con MO MOO tan S en S ra a ao t de m nale geUp ttt nog 2 30 p Verder Ejjwielen öonden en Zilveren Horloges öestikte Dekens Steelenen AJJigms Prijs p r l ot f O óü p p f 0 55 Veikiygbwir biJ V J lAKSKN te Hengelo Geld dia ook Agenten aanstelt Verder bij LOUIS BIS SCHOP Sigarenh Dubbele Buurt B fö ALBs JOjNGENEEIj üosthaven B 7S ü L KAASÏROP Lango Wroenendaal I 12 mmim iïei beste zuiver plantaardigfe middel teg en bloedarmoede en zenuw zwak te Uoor lus schenkiim it van den heer I M Kruizinga Ezn Nieuwe Rijn 33 te Leiden ontvangen wiJ de navolgende llanhbctiiiging De dankbaarheid dringt mji U te melden dat de SANÖUINOSE mö gclieelgenezen beeft Al voischeidoue jaren load ik aan onxelting ran nuwtf hetkwam van x niMVeu on dikwijla stixs bennmiulheld en l itielonflicid ia rvika het gevolg Ik ben jiiien eenij l jderes gewesst Ik werd opmerkzaam giinmnktop de SANÜIJIN03K dat die toch zulk een goed middel was on zie direct nahet gebruik van da eerste flacon trad al bolerschap in en nu nadat ik eouigeutüd geregeld met de SANGUINOSE heb volgehouden ben ik geheel genezen ikgeel U volledige vrglioid om dit lu de courant te vermelden opdat ook anderearme lijders dit prachtig middel znllen toepassen nu Mej C M jlJBEN Leiden Schelpenpad 7 moedeloo jheid afdoende over Do S mgoinüso is beslist het besto middel in al zulke gevallen want de zwakste magen en de teerste ges tellen verdragen liaar Mangpjin gebrek ann eetlust gebrekkige spijaverteering hootdpuii met brakingon bennuwdbeid slapeloosheid gebrek aan kracht en aan energie werden snel en wonnen door de SANtiUINOSE 1 In do meeste gevallen u twoemalen por d ig oen eollepal 15 gra n voldoende Dan duurt een flacon tien dagen on kost U de behandeling slechts UV o lö ot Dat is goedkooper diui eenig ander dorgelök middel Prijs per fl f 1 50 6 fl I 8 12 fl 1 16 To Oonda bjj WOLEF Co Westhaven Vl l M Co Den Haag Gebruikt steeds de WEKELDBEROEMDE Superior Dmiven Borstlioiiiug Extract Koninklijke Eenig helpend en nfffoend middel tegen verkoudheid astma keelpjjn kink on sl mliopst bronclütis en alle borst en longimndoeningen Superior Negen mml met Goud bekroond Renig o ft brikantes ttflvA s HI H N VAN SCHAIK T Flacons van 40 Kon Stoomfabriek Oe HonluliMoem Verkrii bsar bü Firma WOLFF C Co Westhaven 198 o a A LATISM r Kleiweg K 10 1 Gouda K H VAN i KASTELEIN PoIoftrMfcrAim D BlKKEli te Iknxhop W wnHV nVWlXa Laat U niet misleiden iam AMU Sli m i Het kliiohtei S luetn P it o il6 H bostaat niot it Ülrwiii vua eciieWei leaiirdc WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT IfM UOMimHMJHK FAHUIEKK V Voodt it uw ÏVc meJ de xniveft miirtre merk S d en uitmuntende dooi hoog eiwit en vcigohatte en grootste voedingswaarde Kerr IUiiliilnn Vnrtjn lUdO Seuen Oouiion MaUiUle TE UDLK in de Krngerlaan HEERFNHUIZEN met TUIN 6 Ka nprs mime Warande Keuken en Ki ldei voorzien vin Gas on Waleih iding Üireet Ie aaiiv uiiden Te bevragen TüflFilARKT H 258 sn Metaalpoetsextract merk BOOD KRUIS uit de iliriek van Firma H SARDEMANN to Zevenaar en Emmerik pannen de lcro n Verkrijgbaar to Gonda bi R ZANDVOORT Jl A OATS H ZANDVOORT J S MOSSEL l iima L DE JONG A DROST te Woerden bg N DE KRUIJFP leuw anovertroften 1 rof Dr Liobors wolbekeud E XT V EEACaT 2I IZIB Allei echt met Fabriekimerk tot vourtdurende radicale eii mkere genezing van alle zelfn de meest hardnekkige zenuw alektetif vooral ontstaan duor afdwalingen op jeugdigen ieeftyd t genezing vftn elke zwakte Bleaïïjflit Henauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Mflagpjju alechte a pysvertering ünvermogeD Impotonz Poltutionc enz Uitvoerige prospectUÉtsen Irij3 cr teach lU 1 fl i H 3 iluMmlyflewli n i Oiiirn 1 Depot Mutth v 1 Vui te j iUtujinmo I j M CUlian Oo Rotterdaia l Hitppül 8 ïravenliage I HalmmHiiB di Juug J Czri Roltordan Onnavolgbaar zjin thans door nienw gevonden toepassingel onze IM oUeteri jietchtMevdt for Irelleu Ê eluluve UofiaetU Zy gaven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men ovortnige zich geen imitatiei vour de echte te ontvangen Geill Prijsconraiit met een aantal eigtvraagde getaigschriften gratü op aanviaag Boxtel H IIOaAlUlTf Ji Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg biJ wien modellen te bezichtigen ijn OPRUIMING in het Schocii en tiiiKzeoxi iyizyii MJLUWEO E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SiHITS Alle rep iratiên en aangemeten werk A HOLLANDER 8CBILDMB beveelt zicb beleeld aan zoowel TOor Plafond en Decoratief als eicooN werk Boelekade R 219 Tegeaover ingang Sociëteit Ons Genoegen relelooii Aio 8t De üilgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco pej post 1 70 Afzonderlijke Nommers V LI F C K N T R N Swiatopolk Mirski heeft zich in een ondijrhoud met den correspondent van de Daily Chronicle uitgesproken over zgn plannen en daarbij tevens een soort program ontwikkeld waarin hg zeide De bewering dat raijn staatkunde leac tionair is is ten eenenmale onjuist Het doel dat ik bij de overneming van het departement van builenlandsche zaken aller eerst voor oogen had is de uitvoering vaii do horvormings besluiten bodoeld in he manifest van 25 December Ik zal die liorvormingeD stipt ten uitvoer brengen Ik ben voor deelneming van volksvertegenwoordigers aan de wetgeving endei het voorbehoud dat de autocratie de grondslag van den Russischcn staat behouden bljft Ik geloof niet dat de volksvertegenwour diging den vorm zat aannemen aan een Zeinski Sobor Al dat gepraat over do bijeenroeping van de Zemski Sobor isfaiitaisie van dagbladschiijvers Ik ben beslist voor uitbreiding van de lokale Zenistwo autoiioraie tot een provinciale instelling met inachtneming van de plaatselijke toestanden Over do onlusten in verschillende deelen van Rusland zegt minister Boelygin Die onlusten hebben twee oorzaken De oorlog is de voornaamste oorzaak maar de groote fouten en de werkeloosheid der regeering is een niet minder grooto oorzaak vooral de plotselinge overgang van de strenge heerschappij van Plehwe tot bot zachte bowind van Swiatopolk Ik geloof niet dat die onlusten spoedig zullen geëindigd zün do brand kan niet in eens gobluscht worden Ik reken zelfs op een hevigen strijd 0p zich zelfstaande teiroristische daden zooals de moord op grootvorst Sorgius zullen de regeering niet van den weg brengen daarentegen is het wel mogelijk dal herhaalde terroristische onlusten de regeering zullen noodzaken haar geheole kracht voor do onderdrukking ervan te bestedon zoodat zij de invoering van hervormingen onmogelijk maken MiJn politiek zon ik willen kenschetsen door de medcdeeling dat ik de opgewonden gemoederen zal pogen tot bedaren te brengen en op normalen en natuurlijken weg voor hervormingen zal werken 0p de vraag ol hij de aanstaande samenkomst dor Zemstvos zal worden toegostaan dat zij buiten hun begrensd gebied gaan en zich met de hoogere politiek bemoeien kan ik antwoorden dat dit beslist verboden zal ziJn Het Berliner Tageblatt voegt hieraan toe Boelygin wil niet dat zijn staatkunde reactionair zal worden genoemd Maar liberaal kan men haar zeker ook niet noemen FEVILLETOX vormden Eensklaps hield het gemompel op en wendden aller blikken zich naar de vleugeldeuren waarbij hij zelf zich bevond Onwillekeurig veranderde lijj van houding en van plaats om ook to kunnen zien wat de anderen zagen graar hy bleof vlak bij de denr Daar bemerkte bjj viJf personen die langzaam naderden door de leege zaal Hen kende hg wel die vgf personen en het was hem alof hel hart plotseling stil stond toe hij ze zoo zag naderen Het waren mevrouw d Orvilliers aan don arm van Juan Cameron de rechter die Teresita geleidde en op enkele passen afstands André Berlon Teresita s echtgenoot Eduard de Lairis bleef zoodanig aan zijn plaats gekluisterd dat do binnenkomonden dicht langs hom heen moesten en zelfs het kleed dat mevrouw d Orvilliers droeg met zgn kleeding in aanraking kwam Edith was in baltoilet een laag uitgesneden witte robe zonder eenig versiersel zonder een onkale bloem maar misschien juist daardoor waren de lichte wolk van blond haar en het zijzachte vleesch van schouders en armen des te schooner om te zien Zjj deed denken aan een bovennatuurlijk wezen wier ziel op hel punt staat van weder te keeren naar den hemel waaruit zjj ie neder Het is geen slaatsmaiis maar ambtenaarspolitiek die do nieuwe Russische minister volgen wil Graaf Billow heeft Woensdag in den Duithchen Biiksdag weer geheel in den geest van iJuo vroegere redevoeringen nadruk gelegd op Duttscliland s onzijdigheid jegens do iwee oorlogvoerende paitjjeu Do aanleiding daartoe was een sociaal democratische motie betreffende do weiischolykhoid van opzegging van do uitleveniigttrnctaten van Beieren en Piuisen met Rusland Vollmar gaf in do toelichting op die motie oen scherpe kritiuk op de toestanden in Rusland Hg sprak v in den oorlog die gelgk stond met een deh cle voor Kusland en noemde het verkoopen van Duitscha koopvaardijschepon aan iinslund een inbreuk op de onzijdigheid Uit een telegram weet men reeds hoe Billow dio tiausacties beeft goedgepraat Toen de rykskanselier de inceiiiiig uitsprak dat Rusluiid s positie ais groote mogendheid door den oorlog met J ipan en do tegenwoordige binneulandscho onlusten niet geschokt zou worden nepen do sociaal doinocratcn hem Alwacliteul toe De beide regoeringen zoo zeide Bülow nog woteu precies wat zj aan ons hebben De Jnpuiibchü regoering weet dat zü rekenen Ifan op onze strikte en eerlijke onzijdigheid Jk iia er Ueelomaal geen bezwaar in hier e n telegram vuur te leze dat ik kort geleden uit Tokio heb ontvangen De Duitsche gezant meldt daarin dat de Japansche regeering nooit geloof heeft geslagen aaii de antiDaitsche verzinsels zg wist dat er tegen ons kuiperijen iu het spel waren Wien de Japansche minister van buitenlandsche zaken bedoelt als hg van menschon spreekt die Japan willen diets maken dat wij het onwelwillend gezind zijn ik weet hel niet Mi schien weet de heer v VoUraar hal De Japansche minister zegt verder dat hg geen roden heeft ons te wantrouwen of zich over ons te beklagen Hg hecht de grootste waarde aan goede betrekkingen met UuitschlandHg ziet volstrekt geen reden voor botsingen tusschen Duitschland en Japan Ook verzocht de Japansche minister aan den Duitschen gezant om te melden dat do Japansche regeering tegenover ons zoo goed alh togonover andere mogendhodon voldongen feiten en verworven rechten in Oost Azië zou eerbiedigen Dit was niet alleen hel vaste besluit van de tegenwoordige Japansche regeering maar een blgvend en leidend beginsel van de Japansche politiek Aan den anderen kant weet de Rnssi sche regeering zeer goed dat wg de moei gedaald Nooit nog was zg zoo innig schdon geweest 1 Het was de bijna onstoffelijko schoonheid die nu in haar het meeste trof en die haar zoo onnavolgbaar gracieus dood zü Die witte vetschgning trok het oog als een engelachtig visioen Vlak in liet hart getroffen voor een ondeolbaar oogenblik al hel tragische van den toestand vergetend slaakte Eduard bijna een kreet van bewondering en van liefde en sloeg hij op haar een hartstochtelgkou blik die dp jonge vrouw deed rillen doch legelilkertijd in baar oogen een allerlaatste chemeriug bracht van blijdschap en zegepraal Had ziJ t zelve niet gewild dat op dozen avond nu hun beider lot onherroepelijk zou worden bepaald hij haar schoon zou vinden en nog eenmaal verlangen zou om baar in ziJn armen te sluiten f Maar die indruk was bjj hem noch bij haar van langen duur Bovendien schonk een tweede blik do Lairis de droevige ervaring dat de arme vrouw zich bad moeten blanketlen om de scherpe Ignen die hel leed reeds op t gelaat had gegroefd en de donkere kringen om de diep liggende oogen zoovee mogelük te verbergen Toen het vijftal tol in t midden der zaal was gekomen liet de heer d Orvilliers Igkhoden waarin Rusland thans is gekomen niat ziilloii gebruiken om hot Rusland lustig te maken WiJ zullen deze belrekkingen met Rusland zorgvuldig onderhouden zondei ons te laten veilekken tot oiianngeiiaambedon waartoe wjj geen reden zouden hebben Na den kanselier verdedigde baron von Richthofen do staatssecretaris v in buitenliuidfiche zaken de tractaten Zg badden bet voordeel gehad dat Duitschland politieke misdadigers buiten zgn grenzen had kunnen houden Dr Muller uit Meiningen lid van devigzinnige volksjiaitij voordo hiertegen aan dat de uitloveringhtiacluten tot afkoureiihwaardig dienstbetoon aan Kusland hadden geleid En zoo waren er meer sprekers voor en tegen Het debat zou gisteren worden voortgezet De Nordd Allg Ztg meldt dat het liandeUverdrag las sclieii Duitschland en AbessyiiiB den 7en Maart to Addis Aboba goteekond ii Het bijzondere Duitsclie gezaittscbap keelt binnenkoit terug Reuter seint uit Rome 10 dezer Nadat de heer l ortisvoor do opdracht om een ministerie te vormen heeft bedankt heeft de koning den lieer Tittoni minister van buiteiilaiidscbo zaken belast met hot presidentschap on de portefeuille van binnen landsclio zaken ad interim en da overige niiuLsters in ün ambten bevestigd Do Ituliaanscbe oud minister en senator Saracco schelst in de tJnzettu dol l opolo de toestand in Italië al heel weinig bunioedi gend Wii mogen thans de vruchten verwachten der onzinnigo politiek eenor regoering die het land langzaam uan den rand van den afgrond heeft gebracht Wie ook hot roer van den staat thans in handen neemt hel zal zijn taak zgn den toestand juist te beoordooien en het staatsgezag te lieisleljeii en wg zullen er geen berouw over behoeven lo hebben zoo daarbg harde woorden vallen De lichtzinnigheid en de zwakte van de mannen die in du laatste jaren het land hebben bestuurd zgn te beschouuen als do onmiddejtgke oorzaken vaa de desorganisatie die zich thans over allo kiaspeii der maatschappij uitbreidt vooral in die welke afhankelijk ziJn van de regeeiing Wanneer een minister president zooals dat voor enkele jaren is geschied in bel parlement opslaat om een lofrede te houden Teresita lis en trad hiJ alleen onkelo schrodon vooruit Men had een kring om hen gevormd en er heerschte een doodelgke stilte t Was duidelijk dat do heor d Orvilliers ging sproken eindelijk oen verklaring ging geven van zijn vreemd godrng en van de sombere ontvangst dio bjj zijn genoodig den bad bereid Men voelde dat er ernstig woorden zouden worden gesproken en zelf f scbiliigilc werd het koud om j Na zgn blik in het rond te dwalen ten eindo zich to vorta ieder tot toelnisteien was gereed villiers inderdaad het woord Heeren zeide hg met een langzame en duidelijke slem waarop bij na een oogenblik loevens vorder ging en allo woorden nagenoeg els even zoovele bijlslagen lietnedorvallen ik heb de vrijheid genomen u hier te voreenigen om een bericht en een tiekentenis van my aan to hoeren Ik heb een persoonlijke dwaliii te bekennen welker gevolgen mg hebben geleid tot het begaanvan een woikelgke misdaad tegenover een eerlijk man wien ik openlijk mijne verun schuldigiiigen moet aanbieden on di n ikvolgens mgn plicht en geweten ook ouenlük in zijn eer moet herstellen 1 Die eeriyjie m n i de heer Cameron Slot voluit