Goudsche Courant, zaterdag 18 maart 1905

Dooi C nreth klgaireen n nbvvcicn Mei £ M l lplont loud B I ru jn e PRAEPARATEN VAN r llnSI l ai rt llA ie mee krachtige en verilerkindt kina wijn tegen w kle W aiVy MC oo el bi kinderen ali volwoiscnen gebrek r eetluit alechte gebrek t plje vertering nu whoorapyn ter verattrklog na ziekte of kraambed koorta i hare cvolgen QUINA LAROCHE PERRUOINEUX m hel bjjiondcr tagra BloedgdH ck Bleakziuht kwalen van Krltlachen leefmd cm Vn krijglxuir m Bicnta A 1 Q0 en 1 k vo r la liJkichgcb nlh kllerichtlge geitellen leer nan te Iw Filfpla JIPflA TO duam veraterkend aangM a mviin L kinderen iwakiten en klleri r veïeci Al gan eilira6hflga drank l i aloorniasen der apijsverttr eïeci Al gan eakra6hfl a drank l i aloorniasen der Bp sverttrlngatsrfïinen en dlarrhée ouk fv r luigeliiigen en kleine klndoren ï n s y er Inii ft Kjp 1 70 A M Kgr 0 90 Kgr O ÖO MpIlrQltflf Pr Spccluit voor Klndervoadlog m buiaen i U K r 0 90 ITl lROMIIVt j Kgr f 0 50 H Kgr 0 96 A Qf h m Ü i tfSk rpff Ptl rtMikcn eener halve Cimretta U voldoaBile ter baatril S J B n de bericMt iMTtUw van Asthrn atc fn dcK sje A O ÖO at f 0 60 IcKtsjci A 0 80 1 C XïimSII iflHp RnnhnriQ PRUIT PUROATIEF tenen Vcratopping Aam I amdr iNUCPUnPUna belen Mlgraine CongeatlM c vo rmlJ k l IaJuna leHiJwi dl Tamarinde Bonbona v in KKAKI M IFN ft MOI M iNilangnjUe dienMon M r liL i kiiid begeerl ijk en li mank aangenaam Prijiper dooii e 0 00 n O SO ïflIfTlf Jllf PilQfillfkQ algcmaen erkend ati het BESTE huUmiddel I Verkoudheid en KealpV h u een iiymoploasend en veraachtend middel by uittkemendbeid uitsluitend in □ flcuchjM verkri gl aar Pnji ƒ 0 30 i er fleactije Ti Vraitfinrnhn van XXAEPCLIEN k HOLM l Zelet i N ktnMttetktning m Mrlrur oar rf yhitt KFAEFELIEN HOLM Honeveranciers ZEIST door meer dan duizend aanzieniüke professoren on genei xheeren beproefd voorgnehrtvon pn aanbevolen Bji het publiek sedert 2fl jaren gelirfd al zijnde In t Afile goedkooptUs n mgekaaelUkele Bloedreinigings en Laxeermiddel en verkozen boven Zonten Droppels Mengsels Mineraalwateren enz en zulks om hare iiangciiamo uitwerking ifleu hoede xich coor namaak ledere doos moet het wettelijk gerejilttree ile ItauOelëMerk namelp het Killle kruiê In het ro de veilt met de kaudteekeuiug Êllchard Uraiidl dragen Ilao dOepot F K eau mnnleit Mol ff Uotterdam Zj zijn verkrijgbaar in doosjes 70 Cents geen kleinere en wel te öouua biJ WOLFF Co ADVMTMTIM in aUe Couranten worden aanu cnomen door het Adverteolle Bureau vao ABHIi kMAN Z001 op de laKdbODWeri van een provincie die door rebellia de grondbezitters hebben bang gemaakt en Imn looneinchen hebben doorgezet dan in het te begrgpeti dat arme drommels die van de hand op den tand leven worden aangewakkerd om te trachten hnn doel te bereiken door onwettige middelen De onlnaten van verleden jaar bobben jaist het omgekeerde gevolg gebad Toen heelt de wanorde orde doen ontstaan maar niet door da interventie der regeering door do verkiezingen is toen eon goede volksvertegenwoordiging ontstaan wat men niet verwacht had Het is nn zaak daarvan nat te trekken Saracco wordt bescboawd als iemand die balten de partijen staat en een goeden kijk op de gebeartenississen heelt Het ministorie Kortis is nog steeds niet tot stand gekomen naar gemeld wordt omdat de minister Tedesco en Orlando weigeren een portelenille te aanvaarden Verspreide Berichten Fbiikki De stakers te Brest hebben bnn zin gekregen Gisteren is de overeenkomst geteekend tasschen algevaardigden der patroons en der werklieden Op een enkel onvoorzien incident na kan men do beweging hi den als getindigd beschonwen Het penningske der wedawe I üe balans der ischen van de ontroostbare wedawe Syveton laidt als volgt Intransi eant 100 000 Ir Hamanitè 100 000 Ir Qaqloia 125 000 Ir j de ussarantiemaatschappijen 180000 Ir Baitendien heelt madame Syveton Zaterdag nog gedaagd üe Maziére rn solidair mevr Lebaa dy voor 100 000 Ir en Manrico Talmeyer voor 25 000 tr schadevergoeding alles wagens laster enz Het penningske bedraagt dos totaal 630 000 francs DUITSOUMSD Het bebalp van bet Centra m zal de regeering nu toch de door haar verlangde vermeerdering der cavalerie krygen Ue commissie bewilligde namelp de eerst door haar algewezen aangevraagde tien escadrona Do regoering moest echter in zooverre toegeven dat de vermeerdering eerst in 1910 van kracht wordt Prins ArisaWooga oen neet van den mi kado sal hst huwelijk van den kroonprins bijwonen OoSTlKK K Hoiai IUJS Oostenrijk is voornemens bet protectoraat over zijn godsdienstige orden en inrichtingen in het Oosten lelf op lich te nemen evenals het dit protectursat In de westeiyke deelen van Macedonië reeds feitelijk aitoef nt Ken parlicolier telegram uit Weenen aan het Berl Tagebl meldt dat daar groot opzien is gewekt doof het bericht dat het Italiaanscho ministerie van oorlog een sappletoir crediet van tweehonderd millioen lire verlangt voor de versterking der Alpengrens ten Oostenrijk Viiitzuiu De regeering te Washington laat ollicieus tegenspreken dat zij zich met de aangelegenheden der Venszulaansche omwentelingsgezinden onder leiding van Andara ingelaten heelt BINNENLAND STATEN GENEilAAL T m K K U K HAMJÏH Zitting van Donderdag 16 Haart PenaioenweUen De beraadslaging over artikal II van het wetsontwerp A wordt voortgezet Na een verklaring van don minieter van Uinnenl Zaken oor den heer de Waal Mali ltjt uitgelokt dat nl onderwijzers in titutears geworden hnn pensioenrechten behouden als onderwijzer verkregen zonder verdere bubelaling verdedigt de beer Verhey een amendement strekkende tot het wijzigen vun de bepaling die de Kroon het recht geelt oneervol ontslagen onderwijzers toch i en tu lage te verleenen in dien zin dat een onderw zer alleen als oneervol ontslagen lal worden beschouwd wanneer de minister dat ontslag als zoodanig goedkeurt Zoo i iat dan zal gewoon pensioen worden verleend De heer do Waal Mnlefijt wijst er op dat de bestaande wet op bet L O zelf een bepaling kent volgens welke een onderwijzer wegens wangedrag zjja bevoegdheid ouderwlja te geven door Gedeputeerde Staten kan worden ontnomen Welnu men bepale dat in ti6 n guval het recht op pensioen vervalt Later belichaamt spr zijn wenaoh in een amendement waarbij ondar d gavalltn waarin bet recht op pensioen Tervalt wordt opgenomen wanneer den onderwijzer zijn bevoegdheid tot bet geven van onderwijs bedt verloren en de zinsnede omtrent de toelage uit het ontwerp wordt gelicht Het amendement van de commissie van rapporteurs de Waal Ualefljt wordt door den minister overgenomen Tegen het nmen dementVerhey verzet de minister zich De beer Verhey wijzigt i a amendement in dien zin dat bet pensioen in geval van oneervol ontslag zal vervallen tenzij door de Kroon anders worde beslist De minister blijlt bezwaar hebben tegen een censuur op het ontslag zjj bet een zwakke en indirecte De heer de Vries verklaart zich bij t volgend debat bekeerd tot het oorspronkelijke stelsel van het Kegeeringsontwerp mits duiilelijk bepaald worde dat de daar bedoelde toelage eerst tal ingaan op den dag dat in gewone omstandigheden bet pensioen ZOB ingann De beer de Waal Malefijt kan zich biermee vereanigen en trekt zgn amendement in nadat de minister nog verklaard heeft dat natoarlijk de bedoeling is de toelage alleen te verleenen wanneer de onderwijzer op het oógenblik dat hij ontslagen is pensioengerechtigd zou ijn Immers als hij later herplaatst wordt als onderwijzer en d n geponsionneerd rekenen al zijn dienstjaren gewoon mee voor de berekening van het pensioen De heer Passtoors stelt voor bij de bepaling van de groute van het pensioen niet het salaris over de laatste tien doch over de laatste vijf jaren in aanmerking te nemen Ds Kt geering neemt dit over de Kamer kaart t goed Een wijziging door de commissie van rapportenrs voor esteld waarbij ep de lijst van de pensioengerechtigde onderwyzers behalve de namen ook de geboorte data geöei cht worden wordt door do Kegeering aangebracht Op voorstel van den heer Bijleveld bepaalt de Regeering dat het pensioen op de hellt wordt gebracht voor onderwijzers die minder dan 15 aren in plaats van 20 per week les geven In overleg met de commissie v n rapporteurs wordt door de regoering een wijziging aangebracht waardoor de pensioenbijdragen die gestort moesten zijn in de jaren dat een onderwijzer door ontslag voor 65jarigeo leellijd maar na 40jarigen diensttijd niet bügedragen heelt van het pensioen worden algetrokken De heer Ketelaar stelt voor pensiooh te verzekeren ook aan gymnutie onderw l ers aan kweekscholen r De Regeering neemt dit over Na aanneming van artikel II van het ontwerp zou bet amendement Trenb in behandeling komen waarbij wettelijke regeling van het pensioen voor gemeente ambtenaren binnen B aar na het tot stand komen van deze wet wordt toegezegd Dutr de heer Trenb alwezig is wur4 het amendement als vervallen beschouwd De heer Drucker neemt eehter liot amendement op zijn nanm over Daar evenwel de voorzitter bedenking oppert tegen het opnemen van etn dergelijke bepaling in een wet die er niata mee te maken heelt besluit da beer Drncker ook op aanraden van den beer Kolkman het amendement t veranderen in een ntptie Deze motie zal worden gedrukt eii op een nader te bepalen dag behandeld Artikel III wordt aangenomen Bij de overgangsbepalingen verdedigt de beer Ketelaar een voorstel om de lijdelijke diensten van thus in luncti zijnde onderwijzers voor de pensioensborckening mede te rekenen wanneer zij binnen drie maanden na het in werking treden van dete wet het verzoek daartoe doen Da minister wil gaarne eerst het apieadoment gedrukt zien alvbrens er over te oordeelen Hitsdien wordt de vergadering tot morgen verdaagd De heer Rdell heelt verlof gekregen den ministar van financiën op nader te bepalen dag inlichtingen te vragen omtrent zijn plannen met bet ingediend en nog niet ingetrokken wetsontwerp op de verhooging van den accijns op het gedistileerd in verband met den Unancieelan toestand Qetneng de Berichten Aangaande de ta Zutphen aitgegerea valsche bankbiljeUen verneemt d Z C dat leer naawkeurig zijn nagemaakt ZiJ aijn niet lotograSsch maar door nataskenen op steen gecopieerd en vervolgens door steendruk vermenigvuldigd In de ornamantomlijsting komen kleine afwijkingen voor maar deze loopen niet in het oog dan bij zser nauwkeurige vergelijking met een echt biljet Het beat blijkt de valschheid uit de kop van den leeaw rechts bovenaan en Dit de TraehtoB links Over het algameen ii i teakening mindar vlot geteekend meer metkleine korreltjes eii stippen die aanduiden dat de vervaardiger wel een zrer handigcopilst maar als zellstandig teekenaar niet zeer bekwaam is ij Een bepaalde alwijking is dat sommige letters van de stralbepaling door willekeurige streepjes en trekjes vervangen zgn hetgeen echter weinig in het oog loopt daar die lettertjes zooals men weet zeer klein zjjn Het woord zeven in de stralbepaling schijnt met oen a begonnen te ziJn hetgeen op een Doitsche band wijst Dit alles doet vermoeden dat er nog andere biljetten van dit soort in omloop zijn ge bracht Teneinde bet publiek voor schade te vrijwaren is én van do zijde van de politie én van het correspondentschap der Ned Bank én door de pers al het mogelijke gedaan Een aor nadat hut lelt te Zutphen was geconstateerd was de directie der Ncderl Bank volledig op de hoogte gebracht znodat ook daar alle Voorzorgen genomen konden worden Intulschen is voorzichtigheid aan te bavelen te meer daar de vervalschers de voorzorg hebben genomi n de biljetten een zeer oud voorkomen te geven Ze zien er niet nienw uit maar maken den indruk van biljetten die reeds langon tijd in de wandeling ijn Uit Oeniert wordt aan de L K gemeld Een vrseeelijk ongeval heelt zich alhior voorgedaan Op de Vlasstraat woont de ongehuwde J Vrinssen arbeider oud 45 jaar een persoon die meermalen misbruik maakt v n sterken drank Toen gistervoormiddag om hall tien zijne woning nog gesloten was wat nniters het geval niet is en daar men s nachts in zgn huis rumoer had waargenomen vermoedde men dat het daar binnen niet pluis was Op het herhaald kloppen geen antwoord bekomende doch wel een gelold als van een stervende werd de brigade commandant der marechaussee te Heijthnizen ontboden Daar alle toegangen tot de woning waren afgesloten werd een smid obaald die de deur opende Deze en de erdere toegangen waren echter met spijkers en touwen vastgespijkerd en gebonden zoodat het veel moeite kostte om door te dringen terwijl i en ladder tegen een der deuren was geplaatst Toen men in dè ï onkamer kwam vertoonde zich aldaar eenWeeselgk schouwspel Vrinasen zat in een noVtk gehurkt op den grond met eene hand aan de koel waarin eene diepe wonde terwjjl bet bloed daaruit over den vloer vloeide een met bloed bevlekt broodmes lag naast hem zoodat het vermoeden bestaat dat hij zich zelf de wonde aan de keel heeft toegebracht D Schmidt alhier verleende hem geneeren heelkundige hulp terwijl tevens ook geestelgke halp werd verleend Zijn toestand is niet buiten gevaar Vanwege het armbestuur wordt hij in zijne woning verpleegd en bewaakt Hen meldt uit Hellevoatsluis Aan boord van Hr Ms monitor Beinier Claeszen had gisteren een zeer treurig ongelak plaats Uit deskundigen mond vernemen wg het volgende bet ongeluk is ontstaan door het voor een gedeelte wegblazen van de verpakking waarmede een der slijtgatdeksels van een ketel was aangebracht De ketel was reeds sedert Woensdag in gebruik genomen en had geen spoor van lekken vertoond toen gisterochtend plotseling eene ontploffing plaats bad Twee der aanwezige stokers ontkwamen naar de machinekamer terwijl derde waarschijnlijk beschutting gezucht heeft achter een distilieerinrichting waar hiJ verbrand is gevonden Het slachtoller van dit ongelak is de stoker V die juist gisterenavond uit Dordrecht van zijne vrouw met verlol terug was Er is dadelijk een onderolflcier nur Dordt vertrokken om kennis te geven van V s ongelukkig einde De tweede stoker D is zeer gebrand naar het hospitaal vervoerd zjjn toestand is echter redelgk de derde R kou na verbonden te ziJn aan boord blijven De moord bij den Duivelsberg Men meldt aan de N Rott Ct Üit goede bron kunnen wjj madedeelen dat Jules Chebron te Luik in verband met den moord op den Duivelsberg wel degeljjk is aangehouden en dat de vermoedens tegen hem hoogst ernstig zgn dat zelb de getuigen reeds naar Luik tjjn ootboden ter confrontatie Ta Hechelen BelgiS hectt zich bij de politie aangemeld J J V adjunct inspecteur eener levensverzekering laatst wonende te Arnhem die verklaarde zich schuldig gemaakt te hebben aan valschheid in geschrifte Hij was verplicht voor 1 5000 maandelijks te verzekeren en valde als hjj die isom niet bereikte de staten met gefingeerde namen in Hen schrgit ons uit Oad Beierland Op een donkeren morgen te vroeg om reeds aan Bacchns geollerd te hebben reed een koopman uit deze gemeente den Krooswgkschen dijk al Plotaeling hoorde hg help roepen In den donkeren morgen waagde hg het zich naar de plaats te begeven vanwaar de kreet om hnipe kwam Hoe hü echter keek hij zag niets Juist had hg zich reeds klaargemaakt terng te gaan toen een spookstem hem toeroep wilt ge dan ja vader niet helpen f Daar het spook onzichtbaar bleel kon de man geen hulp aanbrengen hem restte slechts een twistgesprek met don onzichtbaren geest Ten slotte naar zijn kar gaande sprong de geest in de gedaante van een nuchter kali met vurige oogen met den bergder daarop en in vliegende vaart ging het toen langs den weg Een oógenblik verliet het spook den wagon om spoedig daarop den berijder weder gezelschap te houden Hoewel do man te Goldschaiksoord waar de Taest hem vaar el zeide verklaarde nooit zoo snel gereden te hebben kon men t hem aanzien dat hg hevig geschrokken was 1 Niet alleen de berijder geloolt dit verhaal maar ook het groote publiek Zeker geloolt meer dan 60 pCt onzer bevolking nog aan spoken En dat in de twintigste eeuw P Naar Het Vad verneemt is binnenkort het rapport te verwachten van de geneesheeren Rosenstein en Jelgersraa die in op dracht van de rechtbank oen onderzoek instelden naar de geestvermogens van Brouwers den vermoedelgken dader van den moord in de Scheveningsche Boachjea Op de Ondiigracht te Utrecht wilde gister een arrestant een potige kerel van 27 jaar die verdacht wordt van poging tot dielstal toen hg naar het reclitsgebouw werd overgebracht om tor beschikking van de justitie te worden gesteld het hazenpad kiezen door een snelle beweging wist hij aan zi n geleiders te ontsnappen Maar in de nabglieid stond toevallig een agent op post en deze zette zich met beide boenen schrap om hem den doortocht te beletten In minder dan geen tijd lagen ze samen op don grond De agent liet niet los hoewel hij een muilpeer kreeg die hem tanden en kiezen deed kraken Zellj met behulp van de verschalkte geleiders en eenige andere politiemannen was de woesteling niet te honden In de vestibule der tjjdingzaal van het Utr Dbl waar men worstelend in was geraakt trachtten zes zeven acht menschen dien aenen gespierden man onder vallen en opstaan te overmeesteren Opeens vloog met oen zwaren slag de deur van het kantoor open en liolderdebolder volgde de geheele menscheukluweii nog eenige oogenblikken duurde de strijd voort toen werd de tegenstand van den weerspannige gaandeweg minder eii eindelijk gelukte het zijn pulsen met een paar stevige armbandjes te omspannen Germania Levensverzekering Maatschappij te Stettin Bureau Sarpbatistraat 53 In jiet algeloopen jaar liet 47e sedert de oprii bting der Haatschappg worden 12591 verzekeringsvoorstellen ten bedrage van 135 654 817 kapitaal en f 155 561 jaarIgkscbe rente gedaan De bruto vermeerdering ol nieuwe voorstellen met iubegrip van die op bet einde van het oude jaar ingekomen maar op t nieuwe jaar overgebracht benevens die welke geschorst waren doch weder konden worden hersteld beliep 10 948 polissen bedragende 129 873 090 11 milHoen meer als in 1903 De stand aan het einde van 1904 was 200 968 Verzekeringen bedragende I 411 958 526 kapitaal en f 1 629 643 jaarrente Aan pramién en interesten werden iu het jaar 1904 ontvangen 125 179 599 Uitgekeerd werd in bet geheel wegens betaalbaar geworde verzokeringen f 11 600 767 Het overschot bedraagt met inbegrip van de interesten welke het winatreservetonds der verzekerden en het oorlogsreservelonds zijn toegewezen f 4 141 856 Van deze winst wordt voor do verzekerden voor toekomstige divideoten afgezonderd 94 o pOt ol in cijlers I 3 900 000 Dientengevolge ia het winstreservelonds der verzekerden op het einde van 1904 gestegen tot I 12 237 034 73 De iu het verzekeringsjaar 1906 7 ter verdeeling komende dividenden aan da verzekerden bedragen bij dividenden plan A 34 pCt van de premie dia daarvoor in aanmerking komt en bjj dividenden plan B 2 pGt van de gezamenlfke som der jaarpremiSn door ieder verzekerde betaald sedert bet begin zijner verzekering Om de verplichtingen der Maatschappij nn en in de toekomst te kunnen vervallen was er einde 1904 eensolied belegd waarborglonds voorhanden ten bedrage van 1178 219 453 49 waarvan alleen in hypotheken 1151359 209 Atjeh Onie correspondent te Betavin seint ons heden De marechanssee onder aanvoering van luitenant Brewer overviel in KroeSng Tjoet Meulabohl de bende van Toekoe Tandi Het bendeboold en vier zijner volgelingen waaronder Teungkoe Kama 6nen elden Toekoe Tandi is een van de bekende bendehoofden iu het Seunagansche Zgn naam werd vaak genoemd bij overvallingen beschietingen enz Toekoe Tandi voerde de bende aan die den 4den Juni 1904 een patrouille onder den kapitein Tolhnys bjj Kroeëng Neu ian aanviel De dood van dit woelige bendehoofd zal zeker van grooten invloed zjjn op den toestand in het Seunagansche De luitenant O L Brewer die dit succes bereikte is de eenige oUcier niet van de infanterie hg is artilleiisi die bij hot korps marechausHee is gedetacheerd reeds menigen klap bracht hij in de streek waarover het telegram spreekt aan den vijand toe Even wordt in herinnering gebracht dat aan de Kroeëng Tjoet Meolaboh Meulabohrivier in liet begin van de maand Juni 1904 door drie brigades marechaussee onder nn wijlen den luitenant Van der Zee een bivak werd betrokken dat daar eveneens aan een aanval en wel van een 80 100 Atjehers bloot stond Omtrent Teungkoe Kama is ons niets bekend N R Ct Stadsnieuws GOUDA 17 Maart 1905 De commihsien voor het eindexamen h b a 5 j c voor Zoid Holland zgn b noemd De dubbele noordelijke commissie zal zitting honden alhier onder voorzitterttcbap van den heer Dr Hoogstra Leden ziJn o a van de eerste afdeeling de heeren vAn der Voort en Cromer van de 2e afüeeling de hebren Hariiigx Wolll en Baart Voor beide nldeelingen de heer Brons Middel De zuidelijke commissie houdt zitting te Gorinchein onder vootzitterschap van Dr Hiebendaal Het debat op voet van gelijkheid dour prof Trenb den heer H Ch Vegtel aangeboden in zijne rede van 8 Maart is door deze onvoorwaardelijk aanvaard en zal waarichijnlijk 29 Haart plaats viuden Nederlandsche Natunrhistorifiche Vereoniging aldeeling Gouda Wij geluoven niet te veel te zeggen als wij de door bovenstaande aldeeling georga niseerde vergadering van gisterenavond uitstekend geslaagd noemen De Heer Tepo van Bloemendaal vertoonde daar zgn prachtige collectie lichtbeelden alle uit hut leven der vogels benevens eenige Iraoie kiekjes op Schouwen in het Twickelscho bosch enz Wy stonden verbaasd eu vol bewondering over zooveel schoons we kregen eerbied voor de volharding van den Heer Tepe dio éénmaal zells zooals hü meedeelde voor het lotografeeren van één nest s morgens ten 9 uren zijn toestel plaatste en pas s middiiga 4 uren er in slaagde het kiekje te nemen Als een bewgs van de kolussale bezwaren die men hg hef fotograïeeren v in nesten e i vogels ondervindt diene nog dal soms geheele boomen moesten worden geveld en de kruin daarvan in den grund geplaatst Ook ait fotografisch oogpunt waren de platen tt n zeerste te roemen Geen wonder dan ook dat de Heer Tepe van de Amatenrs loto gralenvereeniging een Iraaie groote medaille de hoogste onderscheiding ontving geen wonder dat bjj op vele plaatsen in het buitenland bekroond word Veel applaus verwekten ook nog eenige kiekjus waar onder ook eén groep voorstellende de leden der afdeeling op excursie vervaardigd door den Heer C J de Ruwe elhier Alles Ie zamen genomen het was een prachtige avond waarvan èc de Heer Tepe èn hot Bestuur dor afdeeling alle eer hebben Laat ons hopen den heer Tepe spoedig weer eens Ie zfön optreden Ons werd bovendien nog bericht dat men zich voor het lidmaatschap der aldeeling tegen een jaarlgksche contributie van slechts I 1 kan opgeven bjj den len secretaris M van Spongen Tnrisingel 71 Naar de betrekking van secretaris der gemeente Schoonhoven hebben 29 personen gesolliciteerd ViRGADIRINGVAKDBNGSMEE TËiÜAI VRIJDAG 17 MAART Voorzitter da Burgemeester Tegenwoordig de hh Noothoven van Goor Vergeer IJssel de Schepper Herman Prince van de Velde van Egk de Jong van Galen Engels Loger van Iterson Donker Dessing Jongenburger en Mnglwgk Afwezig de hh Nederhorst en Fortujjn Droogleever met kennisgeving en de boer Vmgerling De notnien der vorige vergadering worden voorgeleien en onveranderd goedgekenrd De Voorzitter deelt mede dat door Gedeputeerde Staten zgn goedgekeurd de Raadsbesluiten van 24 Febraari jl no 13 16 a tot het verleepen van verlol van uitgang en overpad op Gemeentegrond bij de Lange Dwarsstraat aan M W Schoutenalhier b lot verkoop van bouwterrein bg het Van Bergen IJzendoorn park aan E Estié c tot het om niet in eigendom aanvaarden van een htuk grond fusschen de Heerenstrnat en de Scheltemastraat in verband met de demping en rioleering van eene sloot d tot het kosteloos in eigendom aanvaarden van een paar door de Provincie ZuidHolland te veel onteigende gedeeltenvan liet Jaagpad htng s de Gouwe en dal door Gedeputeerde Staten het besluit van 5 8 Maart jl is gehandhaald de onbewoonbaarverklaruig van da woning P 314 van Lankhorst met verlenging van den teringn voor ontruiming van 3 tot zes maanden Worden voor kennisgeving aangenomen Ingekomen 1 De Verslagen ovur 1904 van de Kamer van Koophandel en fabrieken van den Archivaris der Gemeente van Regenten derbeiJe gasthuizen van de conlml Bie van toezicht op het Middelbaar Oiidirwgs vun decommissie vnn toezicht op de Uedelgke zweminrichtiiig van de commissie voor het Museum van Oudheden van Regenten van het llulfmansgeslicht en van de commissie voorde Volksgaarkeuken In handen van B en W om te dienen bg de sumenstelling van het gemeente verslag Een voorstel van B en W tot wgziging vnn de verordening voor de Handulscursus Een voorstel van B en W tot wgziging van de verordening voor de Avondschoolvoor Ambachtslieden Een vourstel van B en W tut wijziging der gemecnte begruoting Een voor stel tut wgziging van du verordening np het vergunningsreclit 2 5 zgii Kudrnkt lumlgedecUl en vuoi lieden aan de orde 6 Een voorwtel van B U W lot overname van een dwarsstraat aan de IJssell ian 7 Een voorstel aii II en W duaibg aan biedende de rekening van liet genieeiUo pensioenluiids 6 en 7 ziJn gedrukt rondfjjjlad d en woi den ter visie gelegd 8 Een voorstel tu wij iging der ge nieente hegrooting rffïir 1904 i De Vcioi zittel Namuns B en W stel ik voor dit voorstel nog heden te behandelen en wel na punt 8 der agen la Aldus besloten 9 Een voorstel van B en W tot nitbroidiiig vnn de Goudsehe Waterleiding MJ en tot hel aangaan vun i en Iceiiing door genoemde Maathchappg en lot uLstand vaw grond Ter Visio 10 Et n vourstel van de Cuinmipsic van rgstiind van de Stediiyke Gasfabiiik inzendende do rekening over 1904 Ter visie Een voor itul van B on W naaraanleiding van een vet zoek van W Verweg um een straat lo mogen aanleggen uitkomende aan het van Bergen IJ eiidouin park B enW stellen voor dit adres aan te honden tot na de vaststelling van bet uitbreidiiigs plan voor de gemeente Ter visie Een kennisgeving van den heer C J M Kroon dat hg zyn benoeming tot ge meenteontvunger aanneemt Aangenomen voor kennisgeving 13 Een adios van Mej J Mallha verzoekende eervol ontslag als underwgzeies aan de cursus lot opleiding van bewaarschoolonderwgzeressen legen 16 April Wordt eervol verleend 14 Een adres van den hoer J N Both hondende bezwaar legen de voorgestelde voorwaarden voor het aanleggen van eenstraat aansluitende aan den iraal Florisweg Ter visie 15 Een adres van de veieeniging de Drnnkwel houdende bezwaar tegen bet ingediende adres van den Kerkcraad dor Ned Herv Gemeente om de koffiehuizen op Zon dag en Chrislelgke feestdagen tut 12 uur gesloten te houden In handen van B en W om advies 16 Een adres van S Moons en 27 anderen verzoekende aan J J Scheer vergunning te verleenen des Din sdags te 5 uur des morgens zgn café te mogen openen Ter visie Wtmit vervolgd BEUES VAN EOTTERDAM VRIJDAG 10 MAAKT 59 59 L K H K StaaUteenxnqên PogTDOii Oblig 3e Serie Ir 500 3 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 RosLiiiD Iwang Dombr Obligatien 4 AziK Japan Obligatien 1899 4 li l 741 OoLüiiBiA Geconsolideerde Bni tenlanrtsche Schuld Recepis a Vi L 100 iv 4 lOlV 3 97 4 100 4 99 4 100 HypoAeek Banlm Pandb idem idem l Pnndb Rotlcrd Hypb Pandb Hotlerd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedeiyko Hypb Pandb Otreclitsehe Hypb Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO i Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 41 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbailk 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 41 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 90 Pandb Balaalache Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypoiheekbriefbank 4 99 Pandb Holinndsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank to Veendam 4 100 SpoorvegUtnintfen iTAi iE Oblig Zuid Italiaansche Spw Mg A H B67V JPremi4Ueningen bKLOiK Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 ScliMpvaart MaaUckappijen Annd Hollaiid GullStv Mg 85 Diveritn Mg tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 4 89 Ontvangen eene groote keuzo der nieuwste Zwarte Stoften van do goedkoopste lot de beste kwaliteiten alsmede eene groote Collectie der nieuwste SESENUMTELS in alle prgzen Aanbevelend If 8 IH80H Chemlaoh luivere f fTf iTl f T f Predikbeurt bU d RemonatrutttdliOereformeerde Gemeente slbler Zondag 19 Maart s morgens 0 uur Dl A C DE RËOT predikant te Alkmaar AÜVKRTE ÏIKN 1 Heden overleed tot onze 1 droelheid onze geliefde dochter 1 en behnwdzuster diepe 1 zuster 1 1 lABIK l m EIJK 1 Vil aller naam 1 T VAN EIJK 1 1 0 Haven 43 1 1 Gouda 16 Maart 1905 1 A nOLLAITOEE SCHIZOMB beveelt zich beleefd aan zoowel voor Plafond en Decoratief als 0eieo n werk Boelekade R 219 Tegenover ingang Sociëteit Ons Gonoegeu Siroop en Citroen Puncti Aanbevelend Firma C Lourens TELEFOON No tS Zenuw en Maatjplijders wordt ait overtuiging ais een werkelijke hnlp in den nood het boek aanbevoleD mthm p 4rMUm i i Na ouUangst ran adres per briefliMrinorJt lilt boekje frauco per post toegeconden door BU KPO£L B Boekh Zaltbommel