Goudsche Courant, maandag 20 maart 1905

deiyk doD verderen teraftecht op kat noorden voort te zotten Min weet tlecbte dat de volgendenatnarlike telling ol zy van te voren veriterkt werd door de Ratsen is onbekend Kaiyocan ot KajaiKian ia i let en op den noordelijken oever van d Tsinho o Hatarivier die in zaïdwestelljki ricbtiag sur do reedn noordweitolgk afgebogen Iiitobo stroomt De stellingen zonden veel overeonkomst vertoonen met die bg Liaojang Mockden en TJeling Daaroit reeds zon men knnnen afleiden dat de Rassen er niet stand znllen houden De Ki aro heelt sedert eenigen tgdeen felle strijd tegen de ophefflng van het concordaat aangebonden en bevat artikelen van verschillende personen die om verschillende redenen de avereenkomi t van den Staat met de Kerk verdedigen Daaronder bevond zich een ond Bonapartist die door de Kigaro werd voorgesteld als een hoogi eplaatste persoonlijkheid die het best in de gelegenheid was om voor den eersten consul bet vaderschap van het Concordaat op te eiscben Het is thans gebleken dat niemand minder dan prins Victor Bonaparte de Bonapartiseh pretendent de schrijver van hot artikel is Hg zet daarin uiteen dat bet Concordaat een zuiver politieke daad van Napoleon I as Overtuigd dat in Frankrgk een godsdienst moest bestaan en voor de Fransciien het katholicisme all staatsgodsdienst wijlende behouden trad de eerste consul io onderhandeling met den Paus h j erkende de katholieke kerk met baar hiërarchie en haar discipline vsr eksrdo een staatstracteraent aan haar bedienaren en stelde de staatskerkgebottwen lot haar beschikking Maar h j behield voor den staat bet recht om de bisschoppen te benoemen onder goedkeuring van den Paus en wist zelfs de benoeming van den kleinsten dorpsgeestelijke Utankeiyk te maken van de goedkeuring van hel wereldlijk gezag Dit alles diendi om den staat de hoogste macht te verzekeren Zooals Kicbelieu geen protestaniHcben staat wilde in hst monar chistibche Frnnkrgk wilde Napoleon geen katholieken staat in Frankrijk Door het Concordaat was Napoleon er van verzekerd dat nooit in geen enkel diocees en in getn enkele parochie een tegenstander der Kegeering aan het hoofd zou komen Uovendien moest uit hel Concordaat de godsdl nstvrede geboren worden Kn waar thans de staatslieden de voordeden van het Concordaat willen verwerpen on het werk van Napoleon willen verstoren daar begrijpt de üonapartische schrijver hen niet meer De uiteenzetting van Napoleons plannen is zoo juist mogelgk bet Concordaat was voor den oersten consul slechts een politieke daad strekkende om t in gezag te bevestigen Maar de praktyk heelt bewezen dat de kerk de voorrechten aanvaardde die het Concordaat haar inruimde maar dat z zich tot güoii tegendieiiHten verplicht achtte Het is daarom duidelijk dat de Honaparlisten thans het Concordaat willen bohoudon docli dat de Republikeinen het willen ophelfi n Want de theorie door Napoleon s aobterneti uiteengezet als die van den eersten consul is gebleken onder de Kepubliek eon theorie te sjjn die niet opging V De president van dea Oostenrijksche ministerraad verklaart dat onmiddellgk na de formatie van een llongaarsch kabinet het de plicht der Ooitenrijksche regeering zal zijn aan dit kabinet een reeks van stellige vragen voor te leggen l e uinistei zal aan geopend Ze scheen inderdaad dood te zijn Nu een koite poos opende Kdith langzaam de reeds glazig geworden oogen Kn f Niets 1 t Is hel vergift De Lairis had zich naar de deur gespoed en om hulp geroepen Ken der bedienden was toegeschoten Gauw gauw een dokter I riep hy den man toe t Is unnoodig I stamelde nog de aieltogende die bad verstaan Ik sterf Vaarwel Vergeveuing Alles was afgeloopeii Zg bad opgehouden te Igdeo Eensklaps tastte de Lairis in i jn borstlak krankzinnig van mart trok h j daaroit een revolver om ze tegen liJn voorhoofd te plaatsen Maar d Urvilliers greep hem hg de puls on ontrukte hom hel wapen Welnu doodt gg mg dan I riep de Lairis Doe hot zelf Wreek nl Toen kwam er een wreede glimlach om d Orvillieri mond Hi wierp de revolver ver wog en met oen stem waaruit de zegepraal sprak van een gekoelde wraak riep hg uit Neen dat niet gij hebt mg al te vael doen lijden Leven tuit gij om te Igden om langzaam den marteldood te sterven EINDE niets liJD stean geven dat strijdig is mat de belangen van Oostenrgk de regoering steunt ionder voorbehoud het handelsverdrag aan de goedkeuring der Kamer onderworpen daar de economische gemeenschap in het belang is van beide staten Wat het leger betreft zal Oosteurgk zijn invloed blSven oefenen over de genieenschappelgke zaken De regeering verzoekt der Kamer te willen vertrouwen dat aan de belangen van Oostenrijk niet tu kort zal worden gedaan Het is to plicht der Kamer noch de hartstochten apie wekken noch daaraan voedsel te goven De Koning van Oostenryk Hongarije wordt Maandag te Boedapest verwaeht waar b i een geruiroen tijd denkt te bigven Ueii hoopt dat s Konings aanwezigheid d crisis spoedig tut oplossing zal brengen De vereeniging voor den groeten landbouw heeft beraadslaagd over bet handelsverdrag met Dnitschland Besloten werd dat men er eenvoudig kennis van nemen zou omdat toch geen beter verdrag te krggen was met de opmerking echter dat het handelsverdrag alleen don bekrachtigd behoorde te worden als daardoor een tarievenoorlog voorkomen werd Ken motie van den leider der agrariërs graaf Robert Zselonsky bepalende dat de Ausgleich van Szell en Körber binnen een jaar tot stand moest komen werd verworpen Verspreide Berichten DUITSOHLIKD De Bertgnsebe slagers zullen bg de aankomst te Berlijn van de groothertogin Cecilia van Meoklenburg Scliwerin voor baar liuwelgk met den kroonprins de eerewacht vormen Het is een oude traditie van het Imis Holienzollern het slagerskorps in dit opzicht boven de andere beroepen te stellen OOSTURUK HoiiaiRIJI In overleg met de leiders der groote partyen zal de Oostenrgksche regeering nog deze maand het autonome toltariel in den ligksraad aan de orde stellen MlCBDONIIi Ken iradë van den sultan is verschenen waarbij bedaald wordt dal de inkomsten van MacedoniS niet zooals tot dusver naar Konstanlinopel zullen worden gezonden maar gestort zullen worden in de kussen van de bgkantoren der Ottomaansche bank Ie Salonika Ooskjoep en Monastir De bgkantoren zullen dan voor de betaling der salarissen en soldyen zorg dragep De ambtenaren van de Bank zullen do Turksche belastingambtsnaren coniroleeren Vgt procent van de inkomsten der drie vilajeta zullen worden gestort in do kas van de Landbottwbank voor onderbond en aanleg van wegen Verkcniuui Stites Het is nu zeker dat bet verdrag mei SanDomingo in de tegenwoordige zitting van den Henaat niet meer bekrachtigd zal wordun In ieder geval wordt er echter op gerekend bet later tot stand to brengen Een merkwaardig geval te Gouda Wy publlceeren het volgende geval omdat wy denken dat bet voor vele personen te Oouda die aan dezelfde kwaal Igden van belang kan lijn Mejuffrouw U van WAAtj wonende Baan traat L 94 te Oouda meldt ons Het is thans reeds acht jaren dat Ik opgescheept bon met een vigmende pyn onder de scbonderbladen die menigmaal over den geheelen I ug ging en mg zeer veel last veroorzaakte bg mgn dagelgkscbe bezigheden Het was mg bgna onmogelgk geworden mg te bukken en de pgn die ik te doorstaan had wanneer ik my wilde oprichten was gewoon verscbrikkelgk Zelfs s nachts liet de pgn my niet et rust en motst ik hat menigmaal nitschreenweu loo hevig was deze Ik stond s morgens vermoeid en lusteloos op en het was voor mg werkelgk een straf mgn werk weer op to vatten Nu en dan bad ik last van opgezwollen voelen en mat myn eetlust was bet trenrig gestald ik bad veel zwaatingan die door plotselingen bniveringen gevolgd werden alsof bet koorts was Daar ik reeds uo lang aan daza ziekte geleden bad dacht ik dat deze ongeneeaeiyk zou sgn en dit maakte mg zeer melancholiek Tot myn geluk maakte ik echter kennis met Uw Foster s Rugpyn Nieren Pillen dadelgk na het gebraik hiervan bekwam ik veri cbting en nog voor ik een enkel doosje geledi had was ar een algeheele verandering in mgn toestand gekomen Ik ben thans veel flinker en sterker en van de vroegere piin bemerkte ik zoo goed als niets meer Met vertronwen kan ik dit voortreffelgk geneesmiddel dan ook aan nierljjdera recommanjaenm Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig V bet publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt De kritieke periode Dit tijdperk in het leven eener vrouw brengt dikwijls onaangename en gecompliceerde omstandigheden net zich mede De niHnnriyke krachten verminderen en de afscheiding geschiedt niat loo goed als voorheen daar oen gedeelte der af te voeren stoffen thans in het lichaam blgft Het is dan dat Forster s Rugpgn Nieren Pillen een bgzondere genezende waarde hebben en dat zg de natuur behulpzaam syn om de doorgangen schoon te honden terwyi tg bet gestel verlichten van de onreinheden die zich daarin opgehoopt hebben Verzeker U dat men ü de echte Forster s Rugpgn Nieren Pillen geeft dezelfde dia Mejuffronw van WAAS gehad beeft Zg zfin te Gouda verkrijgbaar bg de Hoeren Wolfl Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel k F 1 75 voor één of F 10 voor zes doezen BINNENLAND 8T ATEN GENERA AL KERSTB HAMBH Zitting van Vrijdag 17 Haart By de beliandeling van het wetsontwerp betreffende een geldleening ten laste van den Staat verklaarde de minister van koloniën met stelligheid dat het niat de bedoaling is een herhaling van deze leening in uitzicht te stellen en dat de Regeering integendeel zal bigven streven naar oen gezonde versterking der Indische geldmiddelen De minister van Financiën verklaarde dat behoudens onvoorziene omstandigheden do voorschotten aan Indie uit s Rgks schatkist verstrekt ton voile znllen kunnen worden afgelost De heer Waller wees op het gewicht vanhet vroagstnk der flnand Mlil yerhoudingvan Nederland tot zgn koloniën en hoopte dat de minister eeiybevredigende oplossing mocht vinden Nadat de heer van derjBiesen zyn voornemen bad te kennen gegeven bg een volgende koloniale begrooting diaper op de kwestie van gedwongen cultures te zullen ingaan en na kort repliek van den minister van koloniën weid het leeningsonlwerp zonder stemming aangenomen Verder werden nog eenige ontwerpen aangenomen waarna de vergadering tot nadere Eyeenroeping is nitaengegaan V Êf K m u B u Ik n m m Zitting van Vrgdag 17 Maart Pensioenwetten By de verdere afhandeling van hetaersie der drie pensioenwetten wordt het amendement van den beer Ketelaar tot het in reueniog brengen van den tgd die thans Jin functie zgnde onderwgzers aan tydelijko diensten hebben besteed by de vaststelling van het pensioensbedrag door de Rageering overgenomen nadat de minister van Binnenlandscbe Zaken nitdrakkelgk verklaard heeft dal hy dit alleen doet omdat het hier eon overgangsbepaling geldt in betx vervolg moeten B on W natnurlgk vry biyven in liet doen waarnemen van tgdeiyk opsn functies Over bet wetsontwerp tal luier word0n gestemd In het tweede wetsontwerp worden eenige wgzigingen gebracht van redactionneelen aard waarna het amendement Ketelaar strekkende tot het verleenen van terugwerkende kracht aan de wet tot op den dag van haar indiening in behandeling komt De minister handhaaft zijn bezwaar pg de algemeens beschonwingen reeds geopperd numelgk dat sedert dien tgd toch niet is gestort door de belanghebbenden De heer Smeenge het amendement verdedigende wgst er op dat oorspronkelgk het weduwen en weeianfonds ontstaan is nit hot overschot van het burgerlijk pensioenfonds De heer ter Laan Er ttjn nu eenmaal verwachtingen opgewekt De bctrokkenen die lioh gedurende dia jaren niet hebben vertekerd vertrouwend op de Regaarlng mogen niet worden geatratt voor dat vertrouwen De baer Byievald Hat amendement beoogt een daad van clementie De Regaering latohet aan de Kamer over De heer da Waal Halefgt president ra porteur acht het onaannemelgk Da heer Ketelaar Ah wy de taragweVking dan slechts voorstellen tot aan 1 Januari 1906 gaat de Begeering dan mee De rainiatar van Binnenlandache Zakan zegt dat kat flnancieele bezwaar daardoor tol op oen derde ton verminderen maar het beginsel dat men gean barmhartigheid mag oefenen op andermans kosten evenzeer worden aangatatt De haar Ketelaar handhaaft dan maar Uavar lijn oonproakelijk amandemsnt Het amendemtnt wordt varworpan nu 40 tegen 18 stommen Over het wetsontwerp in zijn geheel tal later worden gestemd Op het wetsontwerp C leeraarspensioenen is een amendement ingediend door da hearen Bos en Smeenge tut hot opnemen ook van de bïzoodere middelbare scholen De voortitter maakt bezwaar een dergelijke bepaling op te nemen in een wet van zöA beperkte strekking als dit ontwerp De heer de Waal Malefyt Dan zou ook de considerans moeten worden veranderd De heer Bos t Dat is herhaaldelgk gebeurd De voorzitter Alleen redactiewgzigingan zgn aangebracht geen nitbreiding van de beele wet De prealabele kwestie wordt aan stemming onderworpen De Kamer beslist met 31 tegen 22 stemmen dat het amendement niet in behandeling kan komen De heer ter Laan wenscbt alsnog opneming in de pensioensregeling van de amanuenses en concierges die juist bet laagst bezoldigd zgu De minister zegt dat deze jiersonen geen onderwgzers of leeraren zgn n das buiten deze wet vallen Het artikel wordt goedgekeurd De beer ter Laan verdedigt een amendement ten behoeve van de loerareii in Fransch Duilsch en Engelach die als missende de akte B Middelbaar Onderwga niet vast kannen worden aangesteld Hg wil dezen ook de pensionneering doen genieten Het zyn slacbta weinige personen Di rdoor zou men volgens den minister het peil van het onderwgs naar benoden halen Het amendement wordt verworpen met 42 tegen 11 stemmen De haar Roodbuyzon verdedigt zyn amendement strekkende tot bet scheiden van de eigenen de weduwenpaiisionnoering voor meer dan 20 jaren dienst htbbeude directeuren oiiderwyzers en leeraren aan kweekscholen gymnasia enz zoodal tg betzy enkel voor eigen pensioen helzg enkel voor weduwenpensioen tuilen kunnen toetreden De minister bastrydt bpl amendement op grond daarvan dat in beginsel de pensioenen reedi gescheiden tgn Het amendement wordt na verdere discussie ingetrokken Ook over dit wetsontwerp z tl later worden gestamd Afgehandeld maar nog niet aangenomen om dezelfde reden wordt het wetsontwerp tot inkoop en amortisatie van Nationale Schuld in verband der hier behandelde wetsontwerpen Bg de eliandeling van het wetsontwerp tot vsrhooglliff vnn de pensioenen t n laste van I et wedn n en weezenfonds 1899 wordt het nmendelli i t Sraeonge tol vrijwaring van schade voor aa thans gerechtigden overgenomen door den minitlar van Financiën en aangenomen De heer Roëll vraagt de behandeling van de Lager Onderwgswet eerst Woensdag aan te vangen De president is er niet tegen en bepaalt de in behandeling neming op Woensdag 11 uur 4üVEUl lEl V Heden overleed droefheid onze getietde en behnwdznster tot ome dochter diepe zuster l4ltlE S m EUK uu alUr T naam 1 VAN EUK 1 0 Haven 43 1 öoDda 16 M Tt 1905 1 V Aan allen dia ons bg gelaganhaid Tan het Oottden I gett balangatelling hebban betoond breogan wg onzen innigaa dank H J STEKNBBRGEN en J A STRENBEBeES i OlBDimlB Dankbetuiging Münan hartaiyken dank aan allan walka biykan van belangstelling babban gegeven bg galagenheid mijner 4 Klarig dieottvarvalling an in t bijiondar aan H H Direetaaran der Kon Stearine Kaaraenlabriak Gloada voor het Cadeau mij bij dia gelaganhaid üfeschonkeD Oooda 16 Maart 05 W J TUINMAN ttStstÊM P Ifm Wdtiijsreea Bij beschikking van den £ A Heer Reebter Commissaris in bovengenoemd faillisse ment is bepaald lo dat da indiening der schuldvorderingen aan dan Curator moet plaats hebben v66r 15 April a s 2a dat de verificatievergadering zal worden gehouden op Vrgdag 5 Mei a s des voorniddaca ta 9 ure in het Gerechtagebonw aan den Noordsingel te Rotterdam De Curator Mr M M SCHIM van due LOEFF Goada 18 Maart 1906 mmmm BOEGEMEESTER en WETHOUDERS van OOUDA zullen DINSDAG 4 APRIL 1905 des namiddags ten 9 nre ten Raadhuize in het openbaar trachten aan Ie besteden Het 7ergrooten 7an de ATondschool voor Ambadits Bestek en Voorwaarden liggen ter inzage op het Stads Erf en zgn aldaar varkrygbaar tegen betaling vau 1 1 50 per stel Aanwyzing volgens bestek Het llölel en Café Uestauranl van ouds DE PAUW te Gouda is 15 dezer ingeiwt op f 17900 22 Maart aanstaande des morgens te elf uren in genoemd Café afluy G C Fortuijn Droogfleever Notaris Gevraagd ACTIVE TESTEBENWOOmSEBS op ruime daffelifksehg eerdieniiten geen verzekering do r MEYNEBS Co t tf Oravenhage Eoenderpark De Volh rding AMRItSFOOHT Zaudbergsclie Dun Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van ▼ ersche Eieren egan marktprifien Hoogachtend üw dw J A BELONJE Mensink Bestellingen kannen ook gedaan worden bg deu Heer L BELONJE Goowe 54 NIEUW LICHT SYNDICAAT Wilt gy by beter licht üwe gaarekening tot een derde verminderen Laat dait dra Uw huis of localiteit met het allernieawate op Terlithtinggebied fTOLFF S licht inrichten De lichtbol brandt in een geheel afgesloten ballon an bat licht alsdan niet van Ëlaetrisch licht te onderscbeidan en bovendien nog veel meer goede eigenschappen a vael om hier te varmeiden ft noodig U beleefd tot een bezoek uit n het VERUCHTINö M4 GAZUN i De Avondster Dubbele Buurt B 13 TELKF 117 AanbaveleDd M M 7 LOON Mr Qaafltter SANQUINOSE het beste zuiver planlaardi e inidad teg en bloedarmoede en zenuKzwakte Door tnsschenkomsl van den beer D M Kruizinga Ezn Nieuwe Rijn B i te Leiden ontvangen wy do navolgende nankbclnlglng De dankbaarheid dringt mg U te melden dat de SANOUINOSE mU geheel genezen heeft Al verscheidene jaren leed ik aan oimetling van le mana bot kwam van i nuwen on dikwijls was 6e rt ieirAei I en Jt petoO i M daarvan het gevolg Ik beu jaien eene Igderes geweest Ik werd opmerkzaam gemaakt op de 8ANGniN0SE dat die toch zulk een goed middel was erf zie 0 hel gebruik van da eerste flacon trad al beterschap in en nu nadat ik eenigen tgd geregeld met do SANOUINOSE heb volgehouden ben ik geheel genezen Ik geef U volledige vrgheid om dit in de courant te vermelden opdat ook andore arme Igdera dit prachtig middel zullen toepassen I Moj C M GIJBEN Leiden Schelpenpad 7 De Sanguinose is beslist het beste middol in al zulke gevallen want de zwakste magen en de teerste gestellen verdragen haar Maagpgn gebrek aan eetlust gebiekkige spgsvertecring hoüfdpgn met briikingeii benauwdheid moedeloodheid slapeloosheid gebrek aan kracht on aan energie worden snel en tdoondo overwonnen door de SANGOINOSE In de meeste gevallen ia twaemalon per dag een eetlepel 15 gra n voldoende Dnn duurt oen flacon tien dagen on kokl O do behandeling slochti 12 of I5cts Dal IS goedkooper dan cenig andei dergelgk middel Pigs per fl f 1 50 6 I f 8 12 fl I 15 Te Gouda bg WOLFF Co Westhaven V nu n Co Den llaafy J DÏ JKGUAAF rn HOOfülERMKA DKiN van SCH IEL AND doen te weten y Dat in voldoening aan art 31 van het Re lfincni va Schiela id de verkiizinfr van HOOFDINGELANniiNin HOOFD rNGELANDEN PLAATSVMRVANGERS voor de listriotcn als hieronder nader vermeld zal pluals h hbe op Dunderdiijr d n 6 April 190 van h tom nuddag t n lot de namiddm ten 2 ure in de hoofdplaatsen der Kie lislrieten als bij art 25 van meerfienoeimV reglemept zijn annsreUc zen te wten voor liet Ie kie dislriet te Ov r ehie in de IJi spiii ninfr de Ven Hlde Koet m igm voor het 2e kiesdintrict t BhUwijk in het GcmeentehuiM voor het 3e kiesdistrict te meiimerkerk ahl Vm in h GemeentehuM en voor h t 4e kiesdistrict te Muordrccht mede in h t Gemeentehuis en wel In het Jute Dintriot volgensrooslei van aftreding VoordonHeerC DMICHIELEN overled i o rf nj t d M HEMKES floo thngtland Phattvcnan In het 1de DUtrict Voor den Heer C L 1 BOS A 6R0ENEWEGEN floo dingeland j volgensroosler lloofdingtlatid PlaattwnmgeT van aftreding In liet Me DUtrict Voor den H 6 ANS overleden Hoofding land j volgens rooster ij Via vijiiMj Hoofdingiland Plaattinrvanger van aftreding Mhet 4 76 District Voor den Heer Kv N DEE TdHABNKzH Iioo di gda d volgensroost r Li r AAiiiu tJoo dtngiland PlaiKmrvanger van oftreding En voorts in het eerste district voor oen Hoof UngtUmd Plaalmrmmjer Ier voorziening in de vacature ontslaon door hel overlgden van den lieer N HKKMSKEUK die in 1907 aan de beurt van nflieding oude zijn geweest Voor de periodieke veikietingen uilen niOf en voor de vacaUre HEEMSKKRK roods stembilfolten worden verstrekt Ohkobaaf en Hoooheembawkn van Scbieland De SeeretariH Rentmiegter De Dijkgraaf C J VAllXANT P D KLEP ZIITADRUPPELS vai Dr DE 7EIJ met novensstaand fabrieksmerk tgn overal verkrggbaar i t NZPatênt H Stollen Ml duig tnt Croanrrtn Warnung Uer vrnmne Krfoly om witin t fï t iitH Stoiimi irruniet hit Aniau tlÊ ff uMêGêmi wtrthtoKen fï f h fhiii tnget i itli Hsp iêufi it ur unurt ttet nch trfen H StatUt nuf im M aiMcC ttf b lolefiM iaanhuniiiinien t Sênm uKttr PUkêt firlÊ HetumMéodf tmtébinit SS PrtlMMm aK Zmvtlm tlk md Ittm m Ciemisclie FHbrieli vu II NtMMNC den llaig Van der Beck s Koffie en Thee en Gg krggt goede waar hg billgko prijzen Aanbevelend L wan der Heek Ar van ouds d e Mole n LANGE TIENDEWEG D 28 f ïï PDIKE OUOB SCHIEJJAMMER GEFEVEE JUerk s NTOIITOAP Verkrggliint by M PEKTKUS Jz N B Ala hew a van echtheid t aobutou kurk ateodi rooriïflD TtB ilea Diuim derPinat P HOPPE Siroop eii Cihocii Piincli Aanbevolfïnd Firma C Loureas TKLEFOON No SS Ti III Lil 2 Heerenhuizen waarvan een in de Crabothslraal en een I nan de Hleekerssingol met TUIN 6 Ka neis mime Warande Kouken en Koldei voorzien van Oaa en Waterleiding Direct te aanvaarden I Ta bevragen TURFMARKT H 258 L HOLLAOTER SCIIILDKH beveelt zich baleelil aan zoowel voor Plafond en Decoratief als f eiraoH merk Boelekade r 219 Tegenover ingang Socioteil Ons Genoegen TimwATtR nit de beroemde STAALWATKIiBltON is een voortreffelijke drank voor zwakke en aan bloedarmoede Igilehde menschen tó cent per rtesch aüdrooBd Of in Taatooi MUIa tD Kik I S Ha tuf Fnnui SchiNninB MHur PmtIw CIom S n GUnicrfmi ann dJB i btiK miditalan voor bc lonilcr ktari potUM riB IU iwin ta klMird HMrcn Dntei tn KlndtndM n n Var kr utWr bil wlnlidUn In Scbotnwarli Galanitilbi Dtattriftn tat Uca Uiu I 0 J u i h l fabrUliHBark BifcAfwti Wa Wriwmmnn Arabtm Kleiweg No 2 GOUDA ieenr Grijs Haar meer I De Vlêiuve Loiiiloii doot de gigze linron binnen enkele dagen verdwgnon mnnk t het baar glanzend en zacht helel bel uitvallen en nociiil de pelletjes van l et hoofd weg Eischt op den hals Loudoii P r iJ 8 f Sff en f l SO per flacon Verkrijgbaar in de ROZENDAAL M 1 b j a k Cais i apier J molen iOlIDA m