Goudsche Courant, dinsdag 21 maart 1905

Directeuren Mr A W F H SANGER en J DE WAARD Geeft o rauMrleven nit verkrggbaar k lOO Correspondenten te Qonda de Heeren DORTL NQ en Co door maar dan duizend aanzienlijke proleisoren en geneesheeren beproefd voorgfBcbreven en aanbevolen I Bg het publiek s edcrt 26 jaren geliefd ala zgnde het betU goeilkoopêU en ontekadeiyktle Bloedreinigings en Laxeermiddel en verkozen boven Zooien Droppels Mengsels Mineraalwateren enz en zulks om hare aangename uitwerking Men hoede mteh voor namaakt ledere doos moet het welletyk gereglÊlreei de kandeltmerk namelgk het itélle krul In kri roode veld met de kaudleekening nickard Hraudl dragen Uoo d nepat r K eau Hauleu Holg BoUerdam Zg zyn verkrygbaar in doosjes k 70 Cents geen kleinere en wel te Gooda bg WOLB P Co ADVMTMTIM in aUe Couranten worden aangenomon door het Adverleotlo Bureaa vao A BUIi KMAN 4 Z00i n g tal diren voor den kwMtie un orde komt Ken Engelselie jonrnalist heetteen onderhoud i ehbd met oen Belnische liofdame over het afbreken der belrekkingen tnischen prins Victor Napoleon en prinses Clementine van Belifiê üe prinses cal niet troawen met prins Victor zeide de boldame Van alle kanten is er gewerkt op prinses Clementine om baar prins Victor nit het hoofd te praten Ua koning weigerde botweg zjjn toestemming op zoo n rnwe manier dat do prinses er boos over was De graaf en de gravin van Vlaanderen kwamt n herhaaldeiyk de prinses op zoeken voor z j naar het Zniden vertrok ztl wilden uicts meer met haar te doen hebben zeiden zy als prinkes Clementine prins Victor aannam Haar alles was vetgeefsch De eenige manier om vat op de prinses te krijgen wa baar te benaderen langs den weg vnn den godsdienst want dat weet elk een in België dat zij de vroomste vrouw van het land is zooals z zelf eens beeft gezegd Op een wenk van koning Leopold is Mgr Goossens de kardinaal aartsbisschop van Hechelen naar Home gegaan om den Paos te verzoeken z jn invloed te laten goldfin Uet gevolg wa dat een booge geestelijke prinses Clementine heeft opgezocht aan de Riviern waar de prinses nu woont Dat bezoek heeft de prinses in haar voornemens geschokt Tegen argumenten op godsdienstig gebied was zij niet bestand en dat was gemakkelijk te voorspellen zeide de hofdame tot den journullst Bij de voortgezette behandeling van de motie Dcrscbatto in don üostenrijkschen Ryksraad heeft gisteren minister Uautsch een redevoering gehouden die heel wat beweging veroorzaakt heeft De minister besprak daarin de nitlng van een afgevaardigde die gevraagd had waai om bil de besprekingen over de Hongaarsche crisis de keizer niet de meening van Oostenrijksche staatslieden had gevraagd De minister president Von Qantich zeide niet in te zien waarvoor dit noodig was de crisis was een Hongaarsche quaestie die buiten Oostenrijk omging Dit antwoord was de aanleiding voor een algemeene beweging Scbönerer riep Het gaat toch om de verbonding tnsschen de beide landsdeelenl Von Gaulsch verklaard toen de orde hersteld was dat de Kugeering van Oostenrijk op dit oegenblik buiten da besprekingen wilde blijven maar als zg den tgd daarvoor gekomen acht besliste vragen stellen zal aan de Hongaarsche regeering en de antwoorden daarop in het Huis zal mededeelen Nooit zal ik zoo zeide de minister optreden ter verdodiging van iets wat met de Oostenrijksehe belangen in strijd is Ën wat na de economische belrekkingen aangaat tussohen de beide stalen Oostenrijk biytt zich houden aan de overeenkomsten die sedert geruimen tijd aan de beslissiug van het Hois zijn voorgelegd De minister wilde wel op dit punt ziJn meening zeggen Hii is er van overtuigd dat de economische gemeenschap nog steeds de beste taatkunde voor beide landen is vooral in en tyd nn nieuwe afzetgebieden worden geschapen en do prodnctie en bot verkeer overal toenemen kunnen wg niet in economische afzondering blgven en kunnen wy niet terug gaan maar moeten w j vooruit En steeds zal het huis de regeering bereid vinden om ter goeder ure krachtig handelend op te treden Dit ia zeker dat d heer Von öautsch iemand is van vasten wit en doorzettingsvermogen en daar zjjn verklaringen getuigen van het voornemen om ook op economisch gebied niet aan de Hongaarsche eischen toe te geven zal bet van belang zyn den indruk ai te wachten die deze verklaringen in Hongarije aallen maken Verspreide Berichten Friskkue De groep van de progressistische republikeinen melinisten kwam Zaterdagmiddag bycen ter benoeming van een tooriitter in de plaats van Kenault Uorlière die voor een herbenoeming bedankt had Met algemeene stemmen werd gekozen de afgevaardigde van Marseille Thierry die in zgn iastallatie rede verzocht het leger buiten de politiek te hoBden Italii Het parlement is tegen 33 dezer bgeengeroepen De vereeniging van de Katholieke Italiaansclte jongelingschap heeft het initiatief genomen om in September 1908 het vöftigjarig priesterfeest van Pius X door heel het land en in Rome vooral op de schitterendste wjjze te doen vieren 1 De inwyding van den Simpl tinnel ia na vastgesteld op 2 April a a Uit Madrid wordt gemeld dat naar in diplomatieke kringen verteld wordt de onderhandelingen voor een samenkomst tus schen keiier Wilhelm en koning Allans te Vigo nog voortgezet worden maar oen struikelblok vinden in het door den keizer geuite verlangen den hertog van Connaaght niet te ontmoeten BusLun Het is thans opgelost op welke w jze de talrgke brieven en andere stukken door revolutionnairon aan den czaar gericht het paleis binnenkwamen De voor eenige dagen gevangi n genomen page Werkhowsky was de man die ze op verschillende plaatsen nederlegde Ook een andere page Boetselin geheeten moet gevangen genomen zyn omdat hg oproerige proclamaties verspreidde onder de irianscbappen van het grenadiersregiment te paard Op bevel van den czaar werd aan de MonkouBche Landboawvereoniging het predikaat keizuriyk ontnomen laar zj protest had aangeteekend tegen de maatregelen ter onderdrukking der troeb len in Petersburg op 21 Jan bi sloten had de onmiddeliyke invoering te eischen van een volksvertegenwoordiging en reeds was begonnen de gouverneurs gemeenteraden en landbonwvereenigingen van dit besluit in kennis te stellen Gemenjrde Berichten De correspondent van het Batav Nbl te Montok schryft van 15 Februari Ik lereeg dezer dagen inzage van de plannen voor den bouw van oen beri berigesticht voor Chiueesche kolies te Mantok I it sanaturinm zal naast een opzichterswoning acht flinke zalen tellen Het komt op steeiien neuten en wordt voorzien van een planken vloer Elke zaal zal ruimte bevatten voor gemiddi ld 25 Igdera zoodat er in het geheel 2U0 geiyktgdig zullen kunnen worden verpleegd Zoodra do fondsen zgn toegestaan zal met den bonw worden begonnen men hoopt de inrichting in Juli in gebruik te kunnen stellen Blgken9 op het bareaa van het münweion beruatendo gegevens bedroeg het getal Chineezen in 1904 naar Buitenzorg geëvacueerd nog geen 30 pCt van hn i getal over 1903 Nalnurlyk moet dit zooveul gun stiger cgfer voor een deel worden toegeschreven aan liet geringere getal Chinuescho koelies dat hier aankwam vergeleken met vorige jaren Nu het totstandkomen van het gesticht zou de evacuatie naar Java geheel ophouden waardoor tweeërlei voordeel zou worden verkregen eerstens ton worden uitgespaard de kosten der zeereis naar Java en ten tweede zouden de als genezon ontslagen koelies weer voor den mgnarbeid beschikbaar komen wat vooral in den tegenwoordigen tgd een niet gering voordeel zou wezen nu zoo weinig nieuwelinger aankomen Toch geloof ik dat het ontworpen beriberi gesticht een mislukking zal biyken te tyn en by de oprichting zuinigheidsmotieven meer dan het belang van den zieken kneli den doorslag hebben gegeven Men boude wel in het oog dat de beriberi een op Banka Inheemsche ziekte is Te Muntok sterven herhaaldelgk inlanders aan die kwaal Waar nu bg het optreden van beriberi in welk deel van den archipel ook een snelle evacuatie steeds wordt toegepast zie ik niet in waarom op die methode voor een mgnkoeli uitzondering moet worden gemaakt Alle autoriteiten op Banka hebben tegen de oprichting van het geslicht geadviseerd maar het schgnt dat men het te Batavia bepaald wil Een belachelgke mudedwaasheid Bc iyut na een halve eeuw rust terug te komen Men wil te Londen de crinoline weer in de mode brengen De modeflrma s hebben reeds groote bestellingen van stalen boedels gedaan en dua te kennen gegeven dat ze nu niet meer voor verzet tullen wgken men moet er aan I De nieuwe hoepelrok zal echter naar men bericht een aenigszins anderen vorm hebben dan die een jaar of veertig geleden werd gedragen De vrouw en de kelner van den hotelhouder Mulder te Nymegen en vyf ingezetenen van Beek en Oroesbeek hebben te Luik bg confrontatie met Jules Cherpion in hem herkend den persoon die zich te Ngmegen Beek en Oroesbeek met het op den Duiveisberg vermoorde meisje opgehonden heeft Onder geleide van den brigade kommandant der marichauatée te Qroesbeak togen tg naar Lnik om voor den recbtarcommiaaarit hun verklaringen at ta laggan Eerst werd hun vertoont die waarschynlgk door Cl dader aangageven door hei kend In Cherpion echl raeerendeel der getuigen HP man dien men met het HH Bnsje gezien had en daarna alleen IB ilen Duivelsberg bad zien terngkeeren Ofschoon Cherpion pertinent ontkent te Ngmegen ge reest te zyn is zgn identiteit volmaakt bewezen Het verhoor duurde van 2 nnr tot 10 nor t avonds De Belgische jnstitie heeft de getuigen op ruimen voet schadeloos gesteld ieder hunner ontving 20 gulden Do Engelscbe generaal Baden Powell gaat in het leger een nieuwe manier invoeren om de mannen die bg de ruitorg komen te leeren paardrijden Afgeschaft wordt het drillen in de rgschool waardoor zoo menige nieuweling voor gued een hekel ian hot paardrgden krggt Het zal den cavalerist voortaan gemakkelgk worden gemaakt Men geeft hem een mak paard en laat hem daar zoo spoedig mogelgk buiten moe rgden waarbg hem vryfaeid gi lat6n wordt er mee te doen wat hg wil Zoo wordt hg met zyn paard vertrouwd voor do eigenigke oefeningen beginnen In do rgschool wordt dan de laatste hand aan zgn opleiding gelegd Men meldt uit den Haag Het batig slot der drie opvoeringen van Ave Maris Stella is f 1271 50 De commissio die zich had voorbehouden om een eventueel saldo later een bestemming te geven heeft dit thans aldus verdeeld f 500 aan het r k purochia il armbestuur f 500 aan do Bt Liduïna vereoniging vour arme zieken en f 271 50 aan het r k doorgangshuis Op veler verzoek heeft de commissie besloten voorloopig nog niet uiteen te gaan maar de stichting te overwegen van een biyvende r k vereeniging Men scliVglt uit s Hertogenboscb De waterstand om de plaats onzer inwoning is weer boitengenioen hoog De omliggende polders zooals het Bossche veld de Ëmpolsche polder de Vliert enz zgn ondergoloopen De oude Deuterensche weg is dal ook en de weg naar Peltelaar staal nagenoeg met de oppervlakte van het water dat aan weerskanten er tegen opdringt gelyk Met versehillendu buurten en behaizingen in den omtrek zooals de Hennest hot Slot de ICmpehche hut enz wordt de gemeenschap voor eon goed deel por roeiboot onderhouden Op nitnoodiging van het Uitvoerend Comité der Tentoonstelling die van einde April tot November te Luik zal worden gehouden hadden zich gistermorgen een vgftiental Nederlandsche en ongeveer tachtig Duitsche journalisten te Luik verzameld om onder leiding van dat Comité wat van de tentoonstelling reeds te zien was te komen bekyken en bgzonderheden daaromtrent te vernemen De meest n waren reeds Zaterdag lor plaatse en werden dien dag door het ïpntoonstellingshestuor aan een schitterend en zoor geanimeerd diner vereenigd De Belgische gastvrijheid ia zoo algemeen bekend dat wol niet behoeft te worden gezegd dat bet den gasten aan niets ontbrak en dat de daardoor gewekte vroolgko stemming zich in een menigte meer of minder welsprekende maar alle even enthousiaste speeches uitteBgzonderheden ter zgde latende vermelden wg slechts dat onder de gevoelens die uiting zochten de fraternité verreweg de voornaamste plaats innam Te New York heeft een fabrieksarbeider Adolf Block genaamd bekend dat hg te Allentown in Pennaylvanië een vrouw vermoord heeft Vroeger was reeds zgn eigen broeder onder beschuldiging van deze misdaad tor dood veroordeeld en terechtgesteld Block die niet lezen of schrgven kan wist van het proces en de veroordeeling niets af totdat een bekende het hem vertelde Toen snelde by in vertwyieling naar de jnstitie en bekende zgn misdaad waarna hg in voorarrest werd gesteld Het was helaas al te laat om den onschuldige te redden die sprekend op den mooreenaar geleek en zoodoende door verschillende getuigen als de schuldige was aangewezen ofschoon by tot zyn laatste oogeublik zyn onschuld had volgehoadan Men meldt uit Lonneker Tgdens afwezigheid der ouders geraakte het jongste kind van een arbeider op de Braker te Zuid Escbmarke in aanraking met het vuur Met brandwonden overdekt werd het in het ziekenhuis te Entehedé opgenomen waar het Zaterdag overleed Zekere J v L te Valkentwaard moest te Heece waarheen by mat kar en paard wat gagaan in aan hnli geld ontvangen an T nit Tilburg ton inmiddels n en paard passen doch de ge ige bewaker is met het gespan de ielgische grens overgetrokken waar bg nn door de rgkspolitie wordt opgespoord Uit Woentel wordt aan de Limb K gemeld Er word op de deur geklopt Binnen I nep raon op do secretarie Een man nit Best trad v4or de balie en vroeg inlichtingen omtrent de geldleening Hg kon heel wat geld gebruiken teit ie Do gemeente ook was t antwoord En ze leent geld staat er in ie krant I Juist I Je kont bier geld brengen maar niet halen 01 Bonjour I VERGADERING VA DIiNGe EE ÏÏËU44D VKUDAG 17 MAAHT Vervolg Aan de orde Hot voorstel lot het opnieuw vaststellen van verordeniiigon op de heffing en op de invordering van het vergunningnrecht voor don verkoop van sterken drank in het klein De lieer van de Velde Het is mg opgevalten dut in deze verordening zoo weinig wordt gesproken over de hersohstling Dy Voorzitter Ik doe den heer van da Velde opmerken dat herschatting bg den Minister bezwaar heeft B en W hechten meer gewicht aan een reclame commissie die geheel onpartgdig is dan aan eon herschatting de deskundigen waren vroeger al vooraf aangewezen Do heer van de Velde Wanneer er kwestie van herschattiiig is acht ik het jammer dat de belanghebbende daarin geen ste n heeft ik weet niet hoe dat vroeger is gegaan degene die vroeger door den ontvanger der belastingen werd aangewezen zal toch wel een deskundige tyn geweest De Voorzitter Ik begrgp niet waarom de heer van de Veidu zooveel aan dia herschatting hecht do belanghebbende kan zich toch voor die raadscommissie uitspreken Hel voorstel wordt zonder hoofdelgke stemming goedgekeurd Aan de orde Hot voorstel tol wgziging dor gemi entebegrooting voor 1905 De heer Donker Ik wenseh myn instemming te betuigen met hot voorstal van B en W om een veegmachine aan te schaffen maar ik zou willen vragen mout zoo n machine door een paard in beweging gebracht worden en zullen die uitgaven niet te groot worden De heer Jongenburner i 0 k ik kan met dit voorstel medegaan maar ik zou eerst willen vernemen of die in andere steden goed voldoen De heer Vergeer Ik kan niet raedegaan met dit voorstel ik geloof dat zoo n veegmachine niet noodig is ik vermeen dat zoo n luxeartikel gerust gemist kan worden in andere plaatsen heb ik die ook gezien maar achter zoo n machine is nog weder een man noodig en dan de bespanning zoo n machine zal een uitgaaf vorderen van f 40 par week De heer de Jong In Amsterdam heb ik die ook gezien en daar is die uitstekend voor asphaltstraten maar op andere straten met kuilen zal juist in die kuilen het meeste vuil terecht komen Do heer van Galen Het vervoer van materialen voor de gemeente vordert op de begrooting een bolangrgko post en meermalen is dat ter sprake gekomen in het college van B en W en besproken of het niet wenschelgk zou zyn dal de gemeente zelf een paard zon aanschaffen dan kon dat niet alleen voor dat vervoer maar ook voor da sproeiwagen dienst doen wg hebben daarop gecontracteerd met een stalhonder en die zal ons gedurende een jaar een paard leveren in hnnr voor f 2 per dag dan kan het vervoer van materialen do sproeiwagen en bg aanneming van dit voorstel ook de Veegmachine door dat paard worden voortbewogen men moet niet vergeten dat voor het schoonmaken dor straten ook zeer veel menschen noodig zyn en dat duurt ook een heelen tgd De heer Muyiwyk Zgn er ook gegevens hoelang die borstels duren De heer heer Dossing Ik leei hier dat die machines in Arnhem Haarlem en Rotterdam in gebruik zgn maar in den Haag heeft men er geen en dat i e n stad waar men die wel het eerst zon aanschaffen en bet komt my voor dat wy aan oen paard niet genoeg hebben De heer Vergeer Ik woon nog al kort by de Spoorstraat maar ik heb daar nog nooit drie menschen aan de straat gezien ik heb er wel eens een mat een beiem door tien gaan het huren van een paard vind ik teer goedkoop De heer Jongenbnrger Een veegmachine vind ik in deze stad teer nuttig ik zon wel in overweging willen geven voor de gemeente aertt n paard aan te schaffen d heer van Galen De vraag is gedaan I d e veegmachines voldoen in de plaatsen door ns genoemd wg hebben daaromtrent goede berichten gekregen borstels knnnen ook alzonderlgk verkregen wordi n die kosten f 18 n knnnen 120 uur meegaan De bedoeling is de machine aan te schaffen van een Eotterdamscho flrma Wat voorts betreft het aanschaffen van een paard voor it gemeente zoo ik daarmede willen wachten goedkooper kunnen wy vooralsnog niet terecht De heer Donker Aanvankelgk zon ik ook zgn voor het aankoopec vaa een paard maar daar het huren niet sno duur is zouden wg daarmede eerst kunnen beginnen De heer Lnger Het plan is toch zeker de sproeiwagen voor de veegmachine vooraf te laten loepen De beer van Galen Het komt mg voor dat da veegmachine het meest zal gebruikt worden iu hel voor en najaar De heer de Jong Is het de bedoeling die machine alleen voor enkele straten te gebruiken of voor allen De heer van Galen De veegmachine zal gebruikt worden waar die noodig is Het voorstel wordt ia stemming gebracht en aangenomen met 15 legen 1 stem die van den heer Vorgeer Aan de orde Het voorstel tol oitbreiding van toestellen en van het bnizennet der gemeente gasfabriek Hierover werd eenige discu isie gevoerd waaraan deelnamen do lih IJ isel de Schepper Tan Galen Mugiwgk en Jongenbnrger De heer IJssel do Schepper stelde als amendement voor de kosten voor herstelling van den gaslioudor No 1 niet door leening te verkrygen maar die te doen bestrgden nil de gewone exploitatiekosten Dit voorstel wordt in stemming gebracht Voorsteromen de bh Desaing Donker van Iterson Jongenbnrger IJssel de Schepper de Jong en Herman Tegen stemmen de hh Prince Muglwijk van de Velde Lnger Noothoven van Goor an Galen Vergeer Engels en Herman Dit amendem ent is dus verworpen met 7 tegen 9 stemmen Het voorstel van de gascomraissie wordt alsnn zonder hoofdelgke stemming aangencraen Aan de orde Het voorstel tol wgziging der begrooting Wordt zonder hoofdeiyke stemming goedgekeurd Aan de orde De reclames togen nanslagin van het sehoolg ld op de Burgerscholen Deze reclamens worden in besloten zitting behandeld Stadsnieui rs GOUDA 20 Maart 1905 Het komt ons ter oore dat veel ingezetenen alhier die een winkelnering drgven in een of ander artikel en die daarby dan ook limonade en bier per flesch verkoopen de aanvraag indienen om verlof wy achten het daarom niet overbodig die menschen er op te wyzen dat alleen zg verlof noodig hebben die een bierhuis hebben dua die alzoo een inrichting hebben waar men gelagen zet on waar men bier verkoopt voor gebruik ter plaatse vao verkoop De gipteren alhier gehouden voethal wedetrgd Olympia Ctouda en Archilles Botterdam eindigde lolt 3 1 in t voordeel der Qonwenaars Uit Gouda meldt men aan de N R Cl Dat da plaatselgke ziekenkassen en dergelgke tegenwoordig een moeilgk bestaan voeren bleek Zaterdagavond weder ter ver gadering van de vereeniging Pruvidenlia albier Uit de verslagen toch bleek dat de boeken over het laatste kwartaal een tekort anwgzen van f 379 30 In dat tydstip werd aan ziekengeld uitgekeerd ruim f 1100 Als men nu weet dat de vereeniging nog slechts ruim 500 leden telt kan men eenigstina nagaan boe slecht de zaken staan Door de onlangs vastgestelde contributieverbooging van 5 cent per week bedankten er pl m 80 leden Het geheele kapitaal der vereeniging dat aaluariyk hoe langer zoo kleiner wordt Mraagt tbana nog f 717 10 IWQEZONDBW Het genotgen mag worden geconstateerd dat wy hier te Gouda schrede voor schrede vooruitgaan in do verbetering der plaatselgke toestanden bewyze het voorstel tot tauschafflng van een veegmachine voor de traatreiniging iets wat zoo zal ieder moeten beamen hoogst noodig is Er gebeurt echter ieta wat aan veler aandacht ongaat en waardoor toch de gezondheiditoeatand noodtakelijk onder lyden moet ik bedoel cl dat het een treurig vertchgnsel is als men dagelgks leest in verschillende nieuwsbladen dat er dan een partg dit en dan weer een partg dat voor de consumptie is afgekeurd in andere gemeenten zoo ook onder anderen bedorven sinaasappelen en dat men hier in onze straten en fruiiwinkeltjes nog dagelgks die artikelen alsook op de weekmarkl ziel verkoopen zfln biertogen oven als op andere plaatsen geen maatregelen te nemen Uw dankende voor de plaatsruimte heb ik de eer to zgn Uw Dienaar H 378 Staats loterij Ie Klasse Trekking van Maandag 20 Maart No 16517 f 400 B044 5381 7012 9097 12269 12600 15255 en 15493 ioder 1 100 3125 32 66 3234 63 3513 16 3609 23 57 66 75 3706 29 94 16 40 48 69 74 165 75 303 464 544 61 640 51 704 35 94 847 70 913 62 1004 19 45 UU 71 Prgzen van f 20 6500 9118 12012 14822 17877 66 6604 53 91 6797 6816 37 64 69 79 6908 73 7005 29 46 74 7132 44 62 7250 70 7316 48 68 26 82 93 50 1792385 12193 14913 7691 96 27 79 9309 12204 48 82 9474 29 16044 96 9509 37 96 18026 17 12341 15163 18124 63 89 36 79 97 90 81 15245 18209 88 15305 67 38 18358 47 18415 15416 29 92 45 41 44 12667 155U 84 63 55 79 9643 86 12418 9763 3977 4017 89 4152 4212 14 56 62 4330 53 4410 4596 4697 4764 86 4806 61 74 4903 31 66 74 5003 29 58 61 62 5114 29 5221 98 5302 57 5327 81 6718 56 98 9827 90 85 98 ia 26 9907 96 13 12612 16 12844 15609 41 49 17 18680 80 75 83 90 12965 87 18706 1229 1307 32 79 1484 1528 52 80 99 1706 14 19 28 1819 21 49 70 1920 85 2012 22 2152 2210 13 33 39 56 2307 87 10019 13005 92 16 7427 10129 12 15774 28 30 10263 13120 15810 37 69 78 33 l i949 18815 64 10312 38 16117 16 74 33 61 16234 33 7504 44 93 16328 63 10499 99 16428 83 10516 13211 44 18903 76 10716 77 94 43 760 19 13341 16600 19053 13 10869 13431 14188 79 27 11024 92 44 19183 34 66 13505 72 19338 39 11108 33 16606 84 58 12 48 12 19403 89 31 71 81 52 7762 49 13605 16733 19505 80 76 U 36 7 7839 96 33 90 41 66 11221 74 98 1961692 30 99 16896 82 7953 98 13720 16929 91 64 11300 23 37 19775 8024 7 62 77 19801 29 14 84 17006 19907 46 66 97 79 15 75 94 13833 17149 2487 11420 62 64 74 8142 22 13921 85 20026 56 63 71 17248 86 68 99 73 60 20138 2475 99 2505 5927 2674 71 78 6009 2705 46 6 82 20 93 84 6164 2842 6210 2949 69 97 345 3010 99 33 6402 68 81 3103 8281 11523 14057 17351 63 8432 83 14117 56 20289 8502 11643 92 91 20331 68 48 14280 17456 82 8644 50 91 98 20658 8744 11700 14347 17503 71 54 75 52 16 76 8803 83 60 18 78 8916 11817 94 17616 20667 84 21 14409 17722 74 9053 47 84 73 20762 63 56 14520 17801 20816 67 11932 14683 10 2575 12000 14715 37 56 71 VERSCHEIDENHEID Men meldt uit Zwolle De uitslag van den tooneolwedstrgd uitgeschreven door de redergkerskamer Zwolle ia als volgt Tooneelspel Ie prgs een som geld en een eeremedailje aangeboden door H M de Koningin Ado te s Gravenhage met Eenzame Menschen 2e prys een som geld en een verguld zilveren medailjevan Z K H Prins Hendrik Kunst na den Arbeid te t Gravenhage met Op Hoop van Zegen 3e prys West Frisia van Hoorn met De Overstrooming Ueber den Wassern Biyapel Ie prgs Ado met Onder Ons 2e prys Weat Frisia met De twee Invalieden extra derde prys Willem van Zuyien t Amsterdam met in Politiek De prys van nitnemendheld werd behaald door Ado terwgl de medailje voor de bette nitapraak aan West Frisia word toegekend AI besto tooneelspelers in het tooneelspel verwierven een onderscheiding mevr D Hans te s Gravenhage en de beer Joh Wilsen te Hoorn Als beste tooneelspelers in het biyspel kwaraf n voor een personeelcn prgs in aanmerking mevr D Hans en Joh Wilson De jury bestond uit do heeren mr J van Setlen en F G van Pesch te Zwolle en dr Abeloven van Kampen Aan den wedstryd namen ook deel Jan van Beers te Utrecht en Groningep te Groningen BE S VM EOTTEEDAe VRIJDAG 10 MAART Ii K H K StaaUkenin f4n PoRTDOj Üblig 3e Serie fr 050 3 m Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RlW iïD Iwang üombr Obligation 4 96 AziE Japan Obligation 1899 4 74 ft CoLUMDU Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Kecepis L 100 ly 241 HypothetkBanken Pandh idem idem 4 99 Pandb Rollerd Hypb 4 101 Pandb Rolterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOO Pandb Stedelgko Hypb 4 99 Pandb Utrcchtsche Hypli 4 100 Pandb Weslland cho Hypb 4 lOO i Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb lo Algom Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand hriclbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Doelgcr Nortliw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Batanischi Hypb 4 100 Alg Hypolhbr Kei sle Ncd Hypothfekhiiclbank 4 99 Pandb Hollandsche Hjpli 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 Sj OOrwftfUtnin jfn Italib Oblig Ziiid ltaliannsche Spw Mg A H 367 PremUleeningen büi aK lioli n Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaart Maataehappijen Aond Holland GulfStv Mg 35 Oivereen My tol Expl Laan van Meerdervoorl 1902 4 89 Veemarkt te Rotterdam Maandag 30 Maart 1905 Vette ossen en koeien goede sanvocr m gzcn waren voor ihte kwal 35 ade kwal 33 3uekw s8 cents per half kilo Vette kalveren goeik iianvocr piijzen waren voof iste k al 28 ade Tiw 15 3ile kw 33 cent per lialf kilo Vette varkens goede aanvoer prijzen wuren voor i te kwal 34 j sdc kw 24 3dekw aa cents fi F half kilo Schapen weinig aangevoerd Handel in vet vee schapen en vette kalveren prvBhoudend Vette varkens lagef in prijs Ontvangen eene groote keuze der nieuwste Zwarte Stoffen van de goedkoopste tot de beste kwaliteiten alsmede eone groote Collectie der nieuwste SESEmms in alle prezen Aanbevelend ai vkuti imii n Oobsrcn PETRUS CLAUDIUS THEODORÜS Zoon van M M V LOON J E M V LOON VIS LüIÜWBtt Gouda 19 Maart 1905 Zaal lill Kl TIIlIl Sociëteit Ons Genoegen MAANDAG 27 MAART BOTTEKDAVSCH TOOKEELGEZELSCHitP Directeur P D v EIJSDEN Dc Referendaris Titulair Biyspel in 5 bedryven van CORNELIA NüOKDWAL Prg en der plaatsen I Leden van de Sjc 0n Genoegei f 1 00 Plaatabcspreking van af heden Bureau O nur Aanvang f uur i leaw ODOTcrtroften rof Dr Liabors welbekend il SaKUW SEACBT SLIZtE AllMD Mht mtt FabrlakiaBrk tot Toortdarende radicale en KRkcre genezing van alle Belfii JBÉWI da meeftt hardnekkige itenuwjfiflBI Mtekteiif vooral ontiUan door V m afdwalingen op jeugdigen leeftyd en rt Kenexing van elke iwakte Bleek zacht tenaiiwdheid Iloofdpyn Migraine Hartklopping Maagpjja slechte Hpysvertering Onvermogen Impotent I ollutione ens Uitvoerige prospectoeeen Il jir 68cli n 1 fl 2 fl S dubbülo fleacli fi Oniiral Depot Mrtttb V d Vo jte Zttltbomme I jiül i M CMbftii k V 0 IluttcrdaiQ i Happol 9 fravenbago Halmmana de Jong J zn Rott rdfim Wfiff V Oo 0oiida on bi alle drosfiaten ïl