Goudsche Courant, woensdag 22 maart 1905

f OOSTÜlIES TmEDS errAJv AI VERTi i TH iM m V Hollaodla De Directie bericht dal op 28 MA RT a s een BVITO ALU V EHU gehooden zal worden plaats en uur nader te bepalen A HOLLAÏÏDER beveelt zieb bejofid nan zoowkJ voor Plafond en Decoratief ala gemoon merk Boelekade R 219 Tegenover ingang Socicloit Ons Genoegen Ti IIII uu 2 Heerenhuizen waarvan een in do Crabethstraat en een aan de Bleekenaingel met TUIN 6 Ka iers ruime Warande Keoken en Kelder voorzien vin Gaa en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURKMARKT H 258 De l rt iwlie corretpoodent ran Mn EDgelKh blad eJDt dat men licb aan bet minuterie Ten bait Mland 4ctie zftken n f t zeer onKerost maakt over de lH drei rinK van Veneznela dat de beiittin ren der kabelmaaticbappy in beKlug tnllrn worden genoven Ue maat ebappo il in beroep Kegaan van da bealie Kin Tan bet Venezalaantche hol waarbjj de eigendommen der maatidiappg rerbenrd verklaard lyn omdat deze haar contrartneeie verplicbtiriK n niet zoo h bben na komen Mocbt het booggerecbtthol van Veneznela de maattchappti In beroep geen g lyk Keven dan zal er langa diplomatieken weg beproefd worden ol de rcgeerinf van Venezuela ook Toor rede vatbaar i Dat de kabelniaat ehapptf Inderdaad tü kort zon zgn gekomen in de vervulling van baar verplichtingen gelooft te Pargii niemand en mocbt het noodig ign dan acht man bet niet onwaarecbynl k dat Frankrijk voor da belangen der oiaataebappy deanoodi met de wapenen zal opkomen Verspreide Berichten DiiTioni tK Ue Kamer van Algevaardigden van I rai n heeft het begrootingnontworp in derde lezing aangenomen OotTEifHija HoiiuARija Te Weencn zal 1906 een internnliunaal landbouwkundig congre worden gebnodon De miniiter van Landbouw graal Boqnoi heeft zich bereid verklaard als preaidunt op te treden KnuiLaxo D koningin die Vrydag met de Vietorla en Alben do reede van PorUmonlh had verlaten om naar l orlugal te vorlrek ken heelt door het Btormaciitige weer een toevlDchl moeten zoeken iii du haven van Portland Kerat Zaterdagmiddag ia de reia nttr Üiaabon aangevangen ButLin In de drukste atraat van Libau vielen eergiiteravond ziia puraonen Iwce polil ielgenten aan ontwapenden den een on verwondden den andere lovenagevaarljjk en ontkwamen ongehinderd By de direetle van den Welchkelapoorweg te Warschau zgo dreigbrieven ingekomen die groote oogeru theid wekken voor de veiligheid der Boeg en Liwiecbrag n van andere bruggen tukarhen Hiedlec en Ualkin Du directie heelt aariviage gedaan voor nilltaire bewaking der bruggen hi IMr U In Msige labrit kcn een weiktlaklng uilgu Touuii De drie gevlurbloTurkaciie bDoi w inidig heidabekleodora heboen een brul aan dun lullan aobturgelaion w iaiin ig de verielie ring geven van bun irouw en aniihanlielgli beid on verklaren dat z j alleen bet land verlieten omdat bnn puraooniyke veiligheid in gevaar gebracbt weid door Hilmi I nija VunBUIlUli SllTHll De volkavertegenweordiging van d u fUii New York heelt braloten een coniuiiasie van enquête in te stellen iianr do I indelingen van den Ncvi Yorker veilichuugatruat l re ldont Koofeveli heelt aan do vakvereentglngen uitdrnkkel k het resul gegeven laden aan lo werven In alle regi eriiigt wtrkplaataen ieen dw ng mug center ge oclend worden OLlVaiA Een telegram uit Bogota mankt gewag van betere vooruilzicbteu voor de republiek Ticeproaident Uonzalez Valenciit heelt zyn ambt neergelegd en president Keyes heell daarin aanleiding gevonden uiu den alnat van beleg op te hellen en voor all politieke miadrgven vergllleuia te echenken Hel la nu ruallg in bet laiid en men is vol goode veiwaohtingen voor de toekomst BINNENLAND Oe Koningin handelende al hoold van het Huis ï in Oranje et an liecl tuaiia de onlangs nangekondi da uienwe orde iiigeBteld waarvan de naam ui zyn Uuiaordo van Oranje jrootraeeater der orde U de Koningin De orde is verdeeld in v jt klai en giootkruis groot olHeiei sl rnia aoinmaudeurtkruia otU cicrskrni en ridderkroii Ueiyk in rang met de 2e klasae dezer orde Maan zg wien lal worden toegekend de goudon eeremediiille voor Kunst en WetenBChap geiyk In rang met da 4e kUase der orde diegenen wien deie medaille in zilver ia toegekend Do orde wordt ala volgt beschreven en glimmend gouden krui grbieed met rood email in bet midden van bat kraia een raatgotden eklld met au da Toorzöde het wapan van Oranje in mail aan da keer zijde e a gekroonde W In gouden lettere draagt bet kraia de keoiprenk Je maintiendrai De eeremedaille Toor Kunct en Wetenaehap ter aiddelliJD Tan 50 i illiraeten rertooDt aan de veorzyde den beeldenaar van de Koningin aan de keerigde het wapen aebild van Oranje waarboven de kenspreuk Je maintiendrai en waaronder do woorden Voor Konat en Wetenschap De orden worden gjdrageo aan Oranjelint Au damea kan de orde worden verleend doch zonder aanduiding Tan klasae haar titel ia dan Ëeredame in de Huisorde T in Oranje Door haar zal het kruis dat een weinig kleiner zal zgn dan dat der riddert gedragen worden un een strik op deo linkeracbouder Bovendien bevat de orde nog hen aan wie bet gouden ol zilveren Kruia van Verdienste zgnde het ridderkruis geheel van glimmend metaal £ oiid r emaitj on aan wie de eeremedaille ter middellgo van 31 milliinetera in glimmend goud zilver of broiia met bet wapen van Oranje en een gekroonde W waarbovcc de woorden Voor Verdienatc zal word n uitgereikt Ook deze eereteokenen zullen aan Oranje linten or deo gedragen en aan dames kunnen worden uitgemikt te dragen weer op den schouder Kanselier van de orde ia de opperceremoniemeester van Pnllandt grilBer der orde prof Ki mer directeur van bet Kon Huisarchief Zuivelconanleoten Door den miniater van Waterstaat is dezer dagen aan verschillende landboowmautacbappyon cii commiaaien een aclirijven gezonden waarin hg bericht uit de verslagen der znivrlconsalenten waarvan hy met groote belangstelling heelt kennis genomen te hebben gezien dut do verrichtingen de er deakundigan in steeds meerdere mate waardueniig vinden bg de oniniddellgk belanghebbenden doch ook dat hun werkzaamheden ztcb niet zelden uitstrekken tot aan gelegenhedeo die min ol meer verwgderd Verband houden met de eigeniyke zuivelbereiding Hoezeer de miniater nn ook de beoordeeling van de wyze waarop de zoivelcoHaulent zgn taak behoort op te vatten aan bul oordeel der betrokken maatschapijgen un commiasioa meent te mogen overlaten komt het hem toch raadzaam voor dat deze kinbtenaar tii het byzonder zyn aandacht btgve schenken aan de verbetering van de kwaliteit der zuivelproducten Zulks achynt den minister vooral van gewicht met het oog op de ainda eenigen tgd ingevoerde botercoutróie onder Hgkstoeiiclit opdat bet bewgi van echtheid der waar zooveel raogolgk gepaard ga mat nitstekrude kwaliteit Mocht dit laatste ten gevolge hebben dat de zuivelcouaulenl naar het ooruuei der liodoelde maatacbujipljen en commiasioa zich dual dooi niet voldoende aan de andere hem opgedragen werkzaamheden kun wijden zoodot tochniache hulp voor dien ambtenaar hieruit zon moeten voortvloeien dan ver oekt do iiiinisler hcui liun voorstellen te dei er 4al e v6oi 20 Ajiill to doen toekomen opd4t kiui ovurerogen worden in hoever op de Si lalsbegruutnig meer voor dit doel zoo kuiiio n nordeii anngevr iagd In ibaud met liet ooralgannde ia by deze miriavo cii aisoliiiH gevoegd van een acbigveii vun do iniui ter mot betrekking tot do auuMüiling vu i veeconaulenten ouder ioedeoling dat hg gnuino v6or 20 April ook ouitient de wenachelgkheld van de aanstelling van loodut igo ambtenaren hun meeniiig vernemen zal Schoonhovensclie Brievea XI Zuoala advertentie en verdere berichten veiiueld hadden loo Vrydag 17 Maart de heer K Uegne van Haarlem de candidaat van de vrgrjnnige purtgen voor bet distrikt Bodegraven alhier optreden in bet Ueerenlogement Van uit de omtrek tot zolla op 2 nor afstand waren vele personen opgetrokken naar hier om deze lezing bg te wonen en reeds te half acht de leiing lou te 8 unr beginnen was de aal geheel S evold Dat zon wat worden dacht men lekend was dat Ds van Uriekken van dat De Tan öriekken op zon treden in de Nieawe Chriatelgke School Daarheen dus Oeen wonder dat de paganisteo er sterk vertegenwoordigd waren De vergadering had een tamelgk rustig verloop echter was er zoo al en toe wel sens wat rnmoer en alsof men aaa een touwtje trok als er wat beweging kwam over de een ol andere nitspraak van den spreker sprongsn twee bestoarsleden op en de spreker werd ala bet ware geëscorteerd Hen zegt dat beide beeren aangesteld zyn als onbezoldigd rgksveldwachter om met meer macht op zolke tgden op te treden Van de rede zeil zal ik weioig leggen alleen dit de spreker smeekte byna te zorgen dat dit Ministerie nog een beetje mocht aanbigven want zg zaten er oog zoo kort En dan de roomache broeders werden ten zeerste in het gevlei genomen Acb zy moesten toch ook vooral meehelpen om hst ministerie te redden b de atemming Het was in één woord aandoenigk om iemand zoo te hooren achachereii om een stemmetje en dan van hun natuurlgke tegenstandera De tgden waren voorbg zeide apreker van den 80 jarigen vrgbeidaoorlog en het kon beat om samen te gaan De heer Dgkgraal kwam in debat Ook hg bad bet smeeken aan de roomsche broeders in zich opgenomen en htelde daar eens tegenover de uitspraken van Dr Kujper zeil ala deze in de Stan daard zegt DoorD aan Rome te koppelen verapeelt ge Uw toekomst brengt go uw goeden naamin opspraak verloochent ge uw volkshistorie en handelt ge wat het ergate is met uw beginsel in Ignrechten strgd Verre van Home s stemmen voor uwe candidaten al te bedelen paste het D veeleer op middelen te zinnen om die stemmen van uw candidaatte weren Keurt elk overleg met Rome inuwe leidslieden af waar ge die ook op hetapoor komt Zeg uw vertrouwen op aanwie U door Uome ter overwiuning willeiden Na dezo bad hg nog zoo n stukje en geen wonder dat een daverend applaus nadat hy circa een uur had gesproken zgn deel was Nog wil ik ieta van deze avond vertellen l oen bekend werd dat de heer Keyne niet kon komen wilden de A K direct de zaal voor zich zeil in beslag nemen Dit had misschien wol gelokt als het optreden van die heeron andara ware gO eeat £ en hoogen toon werd aangeslagen alsol zg thans de baas waren wat tengevolge had dat de voorzitter der Liberale Kieavereeniging welke de zaal had algebuurd weigerde hun die at te staan Wat het gevolg waa dat de beer Valk den voorzitter der Lib Kiesv uitschold en grol beleedigde £ en cliriatclgk optreden niet waar zoo iota f Wg zullen het echter onthouden mynheer Valk uw optreden wg beloven het n Misschien als ge weer eens debatteert en dan wegloopt als een hond welke denkt slaag te krygen van zgn meeator dat wg U dan eena ter verantwoording zullen roopen Nu ik toch over de liefheid en zachtmoe digheid der chrLstenen apreek moet ik delezers toch noch iels vertellen daarover Het is bgna ongotoofelgk doch ik tait Umandlut UgtHde4l U luut zen van het volgende Toen voor een 14 dagen geleden de heer J Valk kruidenier wonende op ds Haven alhier met zijn wagen zoogenaamd op den boer waa leeft hg zgn 65 jarigen knecht aedert vele j iren bg hem in betrekking mét dt tvoMp afijeratMld Het geval droeg zich ala volgt toe Ken vroow wilde een pakje mee gevenmet de heer Valk naar Schoonhoven en zoo dit over een sloot toewerpen aan den knecht U de Joodeo Daar de vrouw te kort gooide kwam het pakje in het water terecht en dit maakte de heer Valk zoo woedend ol was het soma een heilig verontwaardigen dat hy de man met de zweep afranselde SU de 65 jarige een alatand van anderhall uor achter den wagen naar huis liet loepen In Lopik waar bovengenoemd feit plaats bod is men zeer ontatemd over deze handelwgze van hun christalgkeo broeder en geen wonder Huilend kwam de man ds geslagene bier aan Wat een schade ia toegebracht aan bet redeiyk sedeiyk bewoatzyn van die menseh tegenover bet van Qod ingestelde geaag en patrooonaatschap volgens de suivere leer Tan zgn beo o neen Tan zgn patroon Laat ik er niets meer byToegan De laak is er te walgeIgk Toor WILLEM Gemeng tle Berichten Men meldt uit Amsterdam In verband met den op de weduwe Cerlgn in de Driekoningatraat gepleegden moord verzoekt de commissaris van politie in de Ie sectie alhier allen die zich herinneren een der volgij de bankbiljetten die bjj verdachte poraouen in beslag genomen zyn in hun bezit gehad te hebbeo daarran kennis te geven aan bet politiebureau O Z Voorburgwal 874 te Amsterdam 1 bankbiljet V O 815 ran f 25 1 bankbiljet A H 75359 van f 10 1 bankbiljet K N 2303 van 1100 1 bankbiljet O F 9069 van 160 1 bankbiljet i D 5228 van 160 1 bankbiljet H K 2227 Tan 160 1 bankbiljet W C 797 Tan f25 1 bankbiljet A B 88671 van 110 l bankbiljet A B 88667 van f 10 Men meldt nit Eindhoven van 20 dezer Zondag avond te 12 uur vonden een paar beeren op de Keizersgracht alhier bg bnn naar huis gaan een spoorwegarbeider be wustelooa liggende en badende in zgn bioed De rgkspolitie werd onmiddellgk gewaarschuwd en de gewonde werd in de marechaussëeskazerne binnengebracht Daar bleek de man eene diepe snede aan den bals eeue aao den linkerborenarm en eene aan den pola te hebben Een arts waa spoedig aanwezig en op zgn laat werd de door bloedTerlies uitgeputte 0 10 naar t Liefdebuis overgebracht De getroffene ia de 23 jarige W uit Stratum tos arbeider aan het spoor alhier Ala vermoedeiyke dader is gearresteerd de 19 jarige V B alhier die eerat Zondag uit bet hoia van bewaring was ontslagen waar hy wegens eene bekeuring een paar dagen was opgesloten W zocht verkeering met een familielid van V B waar deze op tegen had Dit nu werd Zondagavond door v B gewroken W s toestand is hoogst ernstig Men meldt nit den Haag Zondagmiddag ia er bier ter stede tweemaal ingebroken en wel aan de GrootHertoginnelaan en aan de Regeiiteaaelaan hoek de Qheynatraat De dieven die zich door middel van valsche aleutels toegang hadden verduhdll hebben zich in de eerstgenoemde woning meester gemaakt van go jdeh on zilveren sieraden zilveren eetgerei geld en vier Antwerpsche loten alles te zaïuen een waarde 1 11 K vertegenwoordigonde De nuinmera der Antwerpsche loten zijn aurie 16214 no 20 en 21 serie 16213 no 22 en serie 15854 no 13 In de woning aan de Regentesaelaai hebben de dieven eveneens gouden en zilveren sieraden en geld gestolen ter waarde van 1500 Au den directeur van ons Rgksauaeom te Amsterdam moet dezur da2 en het volgende zgn overkomen In oen pIattel lnd gemeente waren eeiiige munten opgegraven en jonkheer Van Riemsdgk begal zich daarheen om zich van een en ander op de hoogte te stellen Hy trol het slecht de kermis waa aanstaande en de burgemeester waa niet thuis hg had het te druk met het aanwgzen der plaatsen aan de tenten en kramen waarvan er zich een groot aantal hadden aangemeld Kindelgk vond de directeur den burgomeosier drok doende te midden van bet markigowoel en hy stelde zich voor ala directeur van het Rgksmuseum ten einde nader het doel van zyn komst uiteen te zetten Maar de burgemeester sneed verder onderhoud al met het onverwachte antwoord Mgn goede man maak nu alajebliolt dat je wegkomt We hebben hier al pollertjeskramen en wafelkramen en kgkspullen genoeg Wat wou je met je museum bier oog by doen P Uit Haarlem meldt men De krygsraad houdt eene instiuctie in de zaak van den olöcier die in het Vondelpark te Amaterdam eene dame overreed waardoor dexe het leven verloor Te Arnhem is besloten tot de oprichting van oen Provincialen bond van tooneelvereenigingen waartoe reeda 19 vereenigingen tootraden De bedoeling ia het uitschryvoo van wedstryden het vormen ran een tooneelbibliotbeek enz Het voorloopig bestuur zal een concept reglement samenstellen dat op 16 April te Arnhem behandeld zal worden Te Dellt is sedert 28 December verdwenen de assuradeur Casper Booo 35 jaar Hg is dien dag voor zaken naar Ngmegen vertrokken doch sedert heeft men niets meer van hem vernomen Hg was vroeger machinist in een kofSebrandery Namens de vrouw verzoekt de commissaris van politie te Delft met zgn verhigiplaats bekend te worden gemaakt Men schrgit aan de Telegr Het driedaagsche verbiyi van H M de Koningin en Z K H den Prins op het Loo houdt verband met een onlangs op het Iome verbiyi van H M gerezen kwestie Tydens het voorlaatste bezoek ran Koningin en Prins aan het Loo beeft o m het kappen ran boomen op groote schaal In het koninkiyk park in hooge mate t misnoegen ran den Prins opgewekt temeer daar op tal ran plaatsen o a cabg de ryrera op eigen gezag was gekapt Kort daarna werden eenige arbeiden ontilogen doch toen bleek dat niet deze maar boogsr en zeer hoog geplaatste ambtenaren de jchuldigen waren werd het ontslag op last van H M ingetrokken Ten eiude een volledig onderzoek te kannen igalelleii hMl t koninkigk echtpaar zich ga Z l dag naar het I oo begeven Heegstwaarachgniyk zollen enkele ambtenaren worden ontslagen of in rang verlaagd Zaterdagmorgen passeerde op den straatweg toaschen Amersfoort en Zeist een aatoBobiel die nahg de piramide te Austerlitz stil hield Da atraatwegwerkers op eenigen afstand bezig zgnde bemerkten dat er een beer uitging die naast den weg iets ncerlei en er toen door werd gereden Nieuwsgierig wat dit mocht zgn gingen zg derwaarts en zagen toen een pasgeboren zuigeling liggen Aan elk der handjes was een bankbiljet van deizend gulden bevestigd Het wicht ia by een wegwerker opgenomen St Jboaevelt heelt zgn ambtseed algelegd en is dus nu geen president van het toeval neer zooala hg zichzell wel eens noemde Duizenden en duizenden menschen waren oit alle oorden toegestroomd orn er bg tegenwoordig te zgn Verschillende bladen die hier niet goed over te sproken waren herinnerden er aan hoe Andrew Jackson bij zgn eedsaflegging alleen te paard naar het kapitool reed daar zgn paard aan een oaal bond en kalm de trappen besteeg om zich naar het vertrek te begovun waar hg Jen eed raoeat afteggen maar tegenwoordig kan dat olies zoo eenvoudig niet meer gaan De plechtigheden hadden in de open lacht plaats by het kapiteel en voor de toeschouwora waren tribunea opgericht Het bevestigen gaat boel eenvoudig zgn werk Precioa om 12 uur kwam de president nit do historische presidentskamer in het kajiitool waar hg meer dan een nar bezig waa geweest met bet teekenen van do door liet coi gros aangenomen wetten Bg zgn verschgnen werd hy met hoera s ontvangen de militairen presenteerden de geweren de muziek spoelde en de menschen stonden op van hun zitplaatsen Roosevelt boog waarna iemand uit zgn naaate omgeving hem een ou I boek voorhield waarop by de band legde Het waa de Bybel die bg alle eedsafleggingen gebruikt wordt en aan Roosevelt hand rhittorde een ring dien Lincoln droeg toen hg Termoord werd iets wat bggclooïige men chon een ongelukkig voorteeken noemden Do eed is lieel koit en luidde als volgt Ik Tbeodoor Roosevelt zweer plechtig dat ik op den toestand van de Vereeiiigde Staten oeht zal geven en do wetten uitvoeren en de plichten van een president van do Vur eenigde Staten naar mijn beste weten zaT vervollen Zoo waar helpo mg God almachtig Hierna kuste Roosevelt don Bgbel Do rede die nu volgde was kort en telde slechts 977 woorden terwgl Harrisson bóOü woorden noodig bad om zgn gedachten kenbaar te maken Stadsnieuws GOUDA 21 Maart 1906 Heden middag werd ten Raudlinizo aanbeIteed bet m iken van een scUoeiing luiigs den Knttensiiigetgr icht Ingesclireveii werd door C V Leeuwen Nienwei k a d lJ v I 12200 A J Stuarmiin Ammerïtol T van Kerk Nieuwerk a d IJ J Stuormuo Ammerstol P V Wyngaarden Dordrecht 8 Scboonboom Voorburg A Luiten Waddiniveea Gebr Dessing Gouda M P v d Berg Waddinxveen J de Jjng Wz Gouda C W den Hoed H Baas Waddinxveen CJe Jong enH Bode Ammerstol P de Vos Bergambacht Meea Visser Papendrocht Verstoep Gouderak C Zanen Hz Sr Ammerstol F tn W Ooma Gouda Tan Leeuwen Heematede W Bokboren Gouda 11973 11949 11649 11420 11400 10926 10880 10764 10740 10471 10396 10065 9969 9850 9771 9684 9550 9447 8884 By kon besluit zyn o a benoemd tot itlinger der inróerr en ace en van dn waarborg en de belasting der gouden I zilveren werken te Arnhem A L Tbie ns ontvanger der dir bel lnToerr en ace te Tilburg tot octranger der ace en n den waarborg en de belasting der geulen en zilreren werken te Rotterdam R van der Feen ontvanger der dir hel 2e ifd aldaar 378 Staats loteriJ Ie Klasse Trekking ran Dinsndag 21 Maart No H764 I 5000 3769 I 2000 19649 en 19778 ieder 1 1500 2182 en 11755 ieder I 10 X 10184 12377 en 19467 ieder f 400 14031 I 200 351 1594 4057 4494 en 18153 ieder I 100 Prgzen ran f 20 24 3604 6144 9437 12410 15302 17904 94 12 87 80 19 4 18008 301 20 6274 95 22 30 97 16 11 35 96 9605 61 15406 18132 91 40 6307 8 12662 52 18275 405 47 79 33 70 81 18352 89 3700 6410 97 20 12704 89 18454 511 1 62 55 15 15500 18546 77 56 6546 9813 85 27 71 95 64 84 42 12917 48 81 682 3866 6613 45 75 15608 18642 84 68 27 9964 13001 39 18726 93 69 61 71 58 81 51 926 71 84 75 72 99 18876 50 3915 6740 77 73 1 57 Jl 96 92 62 45 10078 13104 55 18910 1035 67 90 101 U 22 63 26 48 71 6810 59 47 70 27 56 4004 61 97 73 15822 33 11 34 8 7004 10 301 89 78 37 44 4197 55 10 13 2 56 15951 19013 1213 4 222 7156 73 1 3451 16047 48 1376 38 64 10427 52 69 19137 1430 4378 7242 60 78 93 93 34 4444 48 10531 13500 95 19275 3fi 70 97 10679 11 16104 87 51 4 508 7323 1078 49 55 19316 87 59 77 95 13627 10 207 23 1603 83 80 10843 37 55 19420 77 4 K 8 82 4H 83 16307 53 1732 9 91 51 13744 73 19503 42 55 7417 87 98 86 56 1855 4774 92 10900 13854 16411 61 94 4836 7611 62 97 22 196 27 2149 65 54 66 14084 50 59 86 72 7798 91 14198 67 67 96 4925 78 26 11037 14249 92 19706 2205 35 32 59 81 99 84 52 73 7979 11137 82 1658 19890 2446 92 8002 38 87 16626 19984 60 5075 8 11387 98 16716 20022 77 5133 81117 91 14316 12 00 25 59 76 71 11488 59 79 87 81 5289 82 28 11519 74 16863 20110 9H 92 8353 11617 87 74 24 2K26 5305 8411 25 14407 16912 25 2742 96 36 38 42 17050 34 63 5467 65 47 59 17205 46 2807 85 8505 63 14538 24 57 85 86 34 80 39 34 20226 2904 98 63 90 76 53 92 25 5501 77 11750 14633 17303 20308 31 18 8621 61 39 89 38 48 23 8711 11823 66 90 66 65 56 28 27 14713 96 20521 301 79 75 57 22 17410 50 70 5606 8809 78 43 25 68 3117 19 39 92 65 76 94 81 59 73 12034 74 92 20601 3214 5711 8905 94 14859 175 52 70 20 5815 67 12108 14911 63 20765 22 27 9025 49 61 17635 20900 3301 40 34 71 67 52 7 26 56 9177 81 160 i5 61 9 68 63 9234 95 63 17716 56 91 97 9312 12264 95 37 70 3479 6 K 4 44 12308 15179 43 72 82 38 65 29 91 96 73 93 3595 51 79 Klassf 9415 12406 15301 17820 84 2e Ie Ly t No 8432 m z 8433 BEÏÏES VAK EOTTEEDAM VRIJDAG 10 MAART L K U K StaaUleemlujen PoEiooii Oblig 3e Serie fr 59 i 59V 96 4 74 050 3 74 Oblig Se Serie fr 2500 3 RuSLAND Iwang Dombr Obligation 4 iAziï Japan Obligation 1899 4 CoLUuniA Geconsolideerde Bni tenlandache Schuld Recepis 24Vi L 100 IV 4 lOlV 97 100 99 100 100 Bt potheek Bankên Pandb idem idem Pandb Rotterd Hypb 4 Pandb Hotterd Hypb 3 Pandb Standaard Hypb 4 Pandb Stedeiyke Hypb 4 Pandb Utrechtache Hypb 4 Pandb Woatlandsche Hypb 4 Pandb Zuid Holl Hypb 499 i Pandb Ie Algem Groninger Schoeps Hypb i l lOO Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scbeeps Hypb 4 101 Bewy en van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafacbe Hypb 4 100 Alg Hypotbbr Eerste Ned 99 99 98 100 Ontvangen DE NIEUWE Hypotheekbricfbank 4 Pandb Holhindsche Hypb 4 Pandb Nationale Hypb 3 Pandb Ged Hypotheekbank te VeeudaD 4 EN 867 Iiiu Oblig Zuid Italiaansche Spw Mg A H REGENMANTELS rfmu Mnin m b i QiB Loten Stad Antwerpen IW è 102 Mji yrr s £ j SthlifirKMTt VaaUrliapp n Aand Holland Gulf Stv My 85 Oivfrêen Mg tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 4 89 Veemarkt te Rotterdam Dinsdag ai Maart 1Q05 Vette ossen en koeien goede aanvoer prjjtcn waren voor iste kwal 35 ade kwai 33 3de kw 17 cents per half kilo Maffere ossen melkvee en vaarkoeien mcl goede aanvoer Vette kalveren goede aanvoer prijien waren oor ute kwal 30 ade kw 17 3de kw aa cent mf half kilo Stieren gocile ainvoer pnjien waren voor istc kwal ag ade kwal ï6 3iie kwal ia cent per ralf kilo Handel voor alles redelijk pnjihoudend BurgariUke Stand i 1 MUUogM Mk H Hnn lit ttttU aiam Satls Cüuwfwn i i ét b M mUM w fcw w itr U kMrig fMUM aU KMWM tklMii4t HMtn Dhm n KMtTMboMM Vw krikWr Ut wMrilM iM J k MBWMk OaliMtarthl I Onwnlltm mi Ha biu GEBOREN 17 Maart Pieter lohanne Bertua ouders P J B van Henscn van Uningen en M van der Starre Dirk ouders J C de Vriea en B Muller 18 Adrinnna Hendrik ouders de Borat en C H Tysterman Antonios Jozef en Pctrua Franciacna oudera A Muona en A A van der Sprong Jacobna Leendort oudera C H den Edel en C Snol 19 Adrianu Jozef oudera W K Pouw en H A Hei Clazina oudera L vnn Wingerden en J C Urbanua Anthonie oiidora H Wiora en A B Boendermnker l otrua Clandioa Theodoras onder M M vnn Loon en A K M van L euwe ii 20 Clazina oudera C dfl ürugl en M A Prins 21 Pieter Oernrdns ouders P G Kooyman en T J Boriyn Johanna ouders P van Vliet en N Vink 3a bM lihrUMWMit OVERLEDBN 18 Maart T Spoor 59 j I B E Hoor 3 j 19 M Anders 64 j i J Oroeneweg linisvr van J Scheller 50 j J P van Galon huiavr van J ran den Heuvel 25 j WESSANEN 6e LAAN Wormerveer OPGERICHT irM KOIflIVHMJHK F BRIKMBff Voedert uw Vae met de xittvere tnurire merk liier en y uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte on grootste voodingawaarde Kerr Diploma PiirW 1000 Segen Oomlen JUeilaUle door meer dan duizend aanzieniyke proleasoren en geneesheeren bepioeïd voorgeaclireven en aiuibevnlenl l i hit publiek sedert 26 jaren geliefd nis zyiide het Actie goedkoopêle m onêckaéemkêle Bloedreinigings en Laxeermiddel en verkozen boven Zooten Droppela McngaeU Mineraalwateren enz en intka em hare aangename uitwerking @ 0 @ © De beste boter is niet beter dan SOLO eene I oeucATESse op het Brooé n CtnU per Fond ONMISBAAR In de Klulitii n Ciat per bair pond De zuivere Roombolersmaak is gegarandeerd tol aan den I datum vernneld op elk pakje I Verkrijgbaar bg alle Kruidenier en Botefligndelaren + Sgi tö @ t ® Men kolfde mieh roor namaak l ledere dooa moet het ir f lleHJk gereglÊlree tie kanéeUmerk nameiyk bet ir rf krall In kri rootle eeU met tie ktiutlleekenlng UIrkarA UrauttI dragen Uoo itUeiiot V K ran Manlen Hol f Hollrrdam Zg zyn verkrygbnar in dooajea 4 70 Centa geeu kloioere en wel te üuuui bg WOLKF Co