Goudsche Courant, maandag 27 maart 1905

Maandag 37 Maart 1905 No 9680 44ste Jaargan mi9m mmm mmmm fioiMiHE mmm ISieuwS en Advertentieblad or Gouda en Omstreken Teleroon Ae SS ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a ÖO Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adt ertentiën tot 1 uur des midd reletoon No 89 De Uilgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post i 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN Oonda Drak van A BRIHEHAN Zn Zaal HUlfilTJIIIl Sociëteit Ons Genoegen MAANDAG 27 MAART ROTTEIIDAUSCli mEELfiEZELSCfll Directeur P D v EIJSDEN De Referendaris Titulair Blijspel in 5 bedrjjved Tan COENÉLIE NOOHDWAL Pigzen der plaatsen f l SS Loden van de Soc Ons Genoegei I l OO Plaatsbespreking van af heden Bnrean 6 s nur Aanvang l j TE HL Uit 2 Heerenhuizen waarvan een in de Crabethslraat en een aan de Bleekerssingel met TUIN 6 Ka ners rnimo Warande Keuken en Kelder voorzien vin Gas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 Verkrijgbaar in flesschen 50 ets fS et o i l aa bii H H Apotheker en Drogisten Let op het merle AX KEU T AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bij C iiUGEH Apotheker Markt en bü WOLFF Co Westhaven 198 Wit üökur ïgn ril ia EchtA j pstaW on £ a velu u fn jKjiDg n ia don naoilol golumen i nds dut naain des oitrindeni Dr Miohoelis vemardigd jp ds beste Ea Une3 iii het wenldbsfOiiade étabblisaeroent van Gebi StoUwerok tt Keulen alichs Bikcl Cacao n Tierkauton bus tm Dace tikul Cacai ie met melk gekookt eese ngename geüunde drank voor it igkscb gebruik een i 2 theeleptjs na t pojJer Tjor een i p Chocolate AJ I onecskrncbtige drank bjj g an i unhoo aitt iits met ivatui te gebrnikea Verkrijgbaar bij ie TüuiEMmate H 1 Apottdïars ens iv J Ku 4 pTteftm w 1 M 1 a90 o X36 n r vtlYor 8g8nwoordigw foot Bedailand lulius Mattenklwtt nuiterdam KalvKstraal lASl EEHIOBEFOTTAMEEE Hni wonlt v rzot lil op l ÜIEItK te letten UIT HKT MaOVZIJN TAM M lUVËNSWAAY lüMN QORINCHEH Deze THEEËN worden afgele rerd in verzegelde pakjes van vij twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer ec kPrgs voorzien van nevenstaand lUerk volgens de Wet gadepo neerd Zich tot de aitvoeriof van ge e rde orders aanbevelende J C BIJL Toorheen J BBEEBAABT Lx Gebruikt teeds de WERELDBEROEMDE Superior Dniiven BorstböningEztract Benig helpend en aftioend middel tegen verkoudheid astma keelpgn kink en sigmhoest bronchitis n alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK r Flacons van M ftje I Kon Stoomfabriek De Honingbloem Verkrii baa bg Firma WOLFF ü Co Westhaven 198 Oo io A LATEH Sriï A Kleiweg K lllO Gouda E H VAM MILD Veerstal B 120 te o ia A BOUMAN Moordrecht I INKSE Nienmrkrrk a d l tel A N V4 ZESSEN Sc ioonlimen J Th TORKEN Doek op U v WIJK OwJean n A SCHEER öuM r cA P W y EDE Oudetnater K vi DEK HEIJDEN te Remmik P v o SPrK Moereapelle D v D STAR Waddinjiveen Wed J HULST Waddinqeveen M KOLKMAN Waddingeveen P A ui GttOOT Oudewaler A d JOHiiB Oudeumtfr 3 P KASTELEIN PoUbroekerdam O BIKKER te BenKhor WAAKSCHUWIiVCl Laat U niet misleiden ioor Abd J Slroop Het kloosterSano n PaM o 16fIübe9taat niet flu Siroop van geenerlel waarde ZDe JEloJcxto KUTADHUPPELS van Dr DE VEIJ met nevensstaand fabrieksmerk zijn overal verkrijgbaar k t t Cbeuiische Fabriek van 11 N tW ING kii llaig Probeert Cadeaus Onovertroffen kumlUeiten Laagale prijxen Gratie verloting Te GOUDA uitsluitend Wijdstiaat 157 itn yr p wif l ifl i j i w ww m Mif t Cuor Oetieeah flgemeain n nbevoicn Met EercDtploma en Ooud Boltrooiicc PRAEPARATEN VAN BLLYISJSEW IS Olllna l a r tf tl A demerit Icnohtige en vcrttsrlnad KINA WIJN Ugen zwakte MC l W II loowtl bi Vindorew aU vt wwsenen gebrek aan Mtluat slechte gpHsTerterlnii j teniiwhoofdp n ter versterking na siekte of kraambed koorte en hare gevolgen QUlNA LAROCHB raRRUCINEUX in het bijzcoider tegen Bloedgebrsk Bleektudrt kwalea van KrltlMlien leetqd ertt Verkri gba r m flacons è 1 90 en 1 F I lr l f OPAO TOcdi n Teriterkeod aangenaam va n smaak voordegelfjkschgeb nik V vooral voor kinderen zwakken en kllerachtige gestellen m aan te be T lrn rtTi renmirfïfTitlffi drank bij stoomlaseo der sp sverterlngeoreanen en diarrfaée ook voonuIsellngenenkWiiekïwieren PHji per bui ft K Kgr ƒ 1 70 A K Ktfr 0 eO S Kgr O BO Chcmlaob AgA r tt rtkf Speciaal voor Kindervoeding in bussen A M Kfir O BO zuivere ITiClliaMilVCI Kgr ƒ 0 60 H Kgr QM AcihfTISl € tf1 TS t tt Hetrouken eener halve Clserette Is voldoende ter bestipX S ding van de herlgvte aanvaHen van Aithma etc la dooBJe a ƒ 0 80 on ƒ 0 60 Tamarinde RonhnnS f UIT PURQATIBF tegen Verttopplng Aam y beien Ml alne CoiigMt eeetc vooral ookaUiaxans voor ktndenn bewijsen de Tamarinde BontMQS van KI EPELIEN HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kind begeerlijk m do tmoak aangenaam ia Prijs per doosje 0 00 n 0 tO almSalr l BefniAG algemeen ericend la het BESTE hniamiddel Verkoudheid en KetlpUa Iwt U een siymoploaaend en vanachtend middel bU uitnemendheid uitsluitend to H jfi D flcechjos verkrijgbaar Prijs 0 20 per flnwhje Ve frattparaten ran KRAErSLIEN ft HOLH te ZeUt KÜn aUm Pcamten ttut KRAEPELIEN HOLM Hofleveranoiers ZEIST WESSANEN LAAN Wormerveer OFOEEICHT IreS HOI IliHL IJKE FABHIEHEW Voedert uw Tee met de xuivere murwe mark Ster en f j nitmimteiids door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Sere J iploma Farife 1900 Segtn Gondtn Medailles Geen Grijs Haar meerll De Nieuwe l oii loii doet de giijje huren binnen cnkclo dagen verdwijnen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en necint de pelletjes van Let hoold weg Eischt op den hals London P r ü s 1 S ï en f l iO per flacon Verkrijgbaar in de ROZENDAAL M bij Izaük Cai § Papier mÊk molen GÜUUA i lElW LICHT SYNDICAAT Wilt gij bii beter licht Owe gasrekening tot een derde verminderen P Laat dan dra Uw huis of localiteit met het allernieuwste op verlichtinggebied fVOL Fr iÜ licht inrichten De lichtbol brandt in een geheel afgesloten bullen on het licht alsdan niet van Electrisch licht te ondtrscheidien en bovendien nog veel meer goede eigenschappen te veel om hier te vermelden Ik noodig U beleefd tot een bezoek uit in het VERUCHÏING MAÖAZUN De Avondsier Dubbele Buurt B 13 TELEP 117 Aanbevelend K M V LOON Mr Qasfltter OPRUIMING in het Mbrdbantsch Schoen eo laaizeninagizijii KLEIWEG E 30 tegenover de Eleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Onnavolgl aar z n thans door nieuw gevonden toepassingen onze in olievarr gttckUOerde f Iretten feintareHofiaerlÊ Zy geren kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuig zich gaon imitaties voor de echte te ontvangen Oeill Prijscourant met een aantal aagevraagde getnigschriften ralie op aanvraag Boxtel liOOAKUTS £ Co Agent voor GOUDA Firma A QDANT Knnsthandel Kleiweg bij wien modsUflB te bezichtigen liJn illeow novertrsSeii Trof Dr Liobors welhekoad liliOV XBADBÏ UIZIB il VI UILmii Milt mat Fabrielcme UIL tot voortdnrendei radicale en ukere genezing van alle ulfs de meest hardnekkige Menuttf ttiekten vooral hntataan door afdwalingen op jeagdigen leeftgd K la eneiiog van elke iwakte Bleek jtdoht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagp n I slechte spgsvertering Onvermogen Impoteni Pollatione eni Ditvöerige proapeatnsiBO rtijsror leioli LI 1 1 S dabbalt Iwh J ll r Onlra I Depêl Mattll d Vegl ZaltbojKn I ü püta M Olftan t Co BotUrdam 1 Happel s Oraveniage 7 lUlmmaas de Joag i Oio Bottflcda Wclir fc Co Ooad oa bS alle drogista liuUeiilaDdscti Uverzichl Talegrammen nit Goetzoelin schetsen den toestand van het Rnssische leger in de donkerste kleuren Tenzü onmiddellijk 200 000 man versterkingen worden gezonden zal het l jger moeten terugtrekken tot iiet station Kwantaheza achter de Soengari en zelfs gedwongen kunnen worden naar Siberië terug te gaan Ue kansen om Charbin met succes te verdedigen zijn zoo gering mogeiyk Generaal Rennenkampf verloor drie vierde gedeelte van zijn cavaleriemacht by Madziatoen Een uitgebreide omtrekkende beweging der Japanners wordt uitgevoerd Reuter seint uit Petersburg van 24 Maart Bij de ontvangst van een deputatie van de Moskousche Duma die hem een verzoekschrift ter band stelde verklaarde de minister van binnenlaudsche zaken dat hg het onmogelijk vond do vertegenwoordigers der steden on Zenistwo s te missen en dat hg hem zon uitnoodigen aan de vergaderingen der conferentie deel te nemen Üe minister was nog niet in staat mede te doelen onder welken vorm en in welk aantal de vertegenwoordigers gekozen zouden worden want deze quaeslie was nog niet opgelo t Op hot oogenblik was men bezig met de voorbereiding en daaraan namen personen uit de hooge bestuurskringen en geleerden deel en deze voorbereidende werkzaamheden zouden nog wel twee maanden duren Wat de Ojienbaarheid van het werk der conferentie betrof verklaart de minister dat hij in principe voor de openbaarheid was maar dat hii den vorm nog niet nauwkeurig kon aangeven en niet wist of men de pers tot de zittingen zou toelaten of naar het voorbeeld van de vergaderingen van het ministercomité uittreksels uit de notulen zou publiceeren De minister houdt het voor ondoenlgk het publiek toegang tot de zittingen te verkenen daar plaatsruimte ontbreekt Ten slotte zegt hg dat in den Regae Tingsbode binnenkort een offlcieele bekendmaking cal verschijnen om het land op de hoogte te stellen van de werkzaamheden der conferentie De DnitBche keizer heeft eergister zgu reis naar de Middellandsche Zee aanvaardt en juist nu die zeereis en het voorgenomen bezoek aan Marokko in verschillende plaatsen FEVILLETOX SISOGITIBVAir D SGBllPSKAFITinr 6 Dufrat blies het nachtlampje nit en kroop onder de tafel Daar kwam iemand De voet tappen naderen De kapitein dacht dat ign halsaderen tonden bersten Als de huurder van de kamer eens binnen kwam I Haar neen Die was het niet Hg ging Toorhy Duprat haalde weer adem £ oodra de voetstappen zich verwyderd hadden vluchtte Duprat naar zgn kamer en deed de leur op dubbel slot alsof de gendarme hem reeds op de hielen waren Miqnéle sliep nog altgd Duprat stak een lamp lan En nn bespeurde hg een krap op xjin linkerdnim waarschgnlgk in de worsteling met Oriffonnj opgedaan Hg had in zg n portefeuille Engelsche pleister en knipte daar een stukje af Terwyi hg het overige van de Engelsche pleister weer wegborg hoorde hg opnieuw eenig gemcht Bevend luisterde hg Het was zi n knecht een oude doofstomme matroos Ik heb niets te vreezen dacht Dnprat ongerustheid verwekt heeft hield de keizer den dag voor ziJn vertrek te Bremen eén redevoering die zeker goeden indruk maken zal door de volkomen en onwankelbare vredesgezindheid die er uit spreekt Die indruk is t terker geworden nn de geheete tek8t van de Brerner redevoering voor ons ligt en wg ons niet behoeven te vergenoegen met het korte telegrafische uittreksel Sterk is de nadruk dien de Keizer legt op gn vredelievendheid en krachtig wijst hij elke gedachte aan veroveringspolitiek en wereldheerschappij af Ik heb mij voorgenomen zegt hij nooit naar een ledige wereldheerbchappij te streven veel meer wer sch ik dat het Duitache rijk onwankelbaar vertrouwen genieten zal Dat vertrouwen te winnen en geen verovering met het zwaard zal liet doel v an het rgk zgn Ik heb eens den vaandeleed gezworen toen ik na de geweldige dagen van mgn grootvader aan de rogeering kwam dat wat mij betreft de kanonnen en bajonetten rust zouden hebben maar tevens dat de kanonnen in orde en de bajonetten scherp moeten zijn opdat ngd en ijverzocht van buiten ons niet belatten zuilen onzen moeien tuin aan te leggen en ons mooie huis ni t zullen verstoren En dan vraagt de keizer wat uit de groote wereldrgken geworden is Alexander de Groote en Napoleun de eerste deze groote krggsheldeb hebben in bloed gebaad on onderdrukte volkeren achtergelaten die by de eerste gelegenheid zgn opgestaan en het ryk ten val hebben gebracht gHet wereldrgk w iarvan ik droom is bet herboren Duitbchu figk dat van alle zgden vertrouwen geniet als een rustige eerlgke vredelievende buurman van gelgkgezinde natiën of zooals een groot dichter gezegd heeft Nacli Aussen bin begrenzt im Innern unbegrenzt De keizer wyst dan op de plicht van de jeugd die opgroeien zal in het Kgk Haar taak zal zgn steeds op te bouwen strgd haat en tweedracht te vermgden zich te verheugen in het Dnilsche vaderland zooals het is en niet naar het onmogelgke te streven Onze jeugd moet leeren zich te ontzeggen wat niet goed voor haar is en goede zeden tucht orde eerbied en godsdienst te behouden Dan kan eens van het Duitscbe volk gezegd worden wat op de helmen van het eerste garderegiment staat Semper talis altoos dezelfde Na Deschanel heeft Donderdagmiddag in de Fransche Kamer de socialist Deville bet Onwillekeurig voelde biJ naar de papieiVn Tan den vermoorde die hy in zgn zak gestoken had 0 ja zeide hg bg zichzelven Die moet ik nog vernietigen tegelgk met mgn bebloede kleerec Hg nam de jas die hy had uitgetrokken en begon de papieren in de zakken te steken Opeens hield hg daarmede op Ik zal ze misschien noodig hebben bezon hy zich Later om de politie op een dwaalspoor te brengen Alles verbranden kan ik altgd nog doen En vermoeid van het nadenken over het akelig voorval van dien nacht schoof hg zgn bebloede kleedin stnkken onder een stoel en trad aan het venster Toen prevelde Duprat werktnigeiyk een gebed in tranen smeltende en de Voorzienigheid dankende voor het plan dat bem waa ingevallen Want nn zal immers niemand achter de waarheid komen stamelde bg de oogen op de heldere sterren gevestigd houdende en ik vergeet dien verschrikkelgken nacht Nooit zal ik er weer aan behoeven te denken t Is iets om nit mijn geheugen te wisschen Men zal aan den zelfmoord of aan den moord gelooven maar men zal niet gelooven dat k de moordenaar ben Dan zal No 7 zyn woord gehad De meecing van Deschanel dat het ontwerp der regeering op sommige punten te ongunstig is voor de kerken kan Deville niet deelen Hg brengt in berinnering hoe indertyd de Constituante had verklaard dat de goederen der kerk nationaal eigendom werden maar dat dit volstrekt niet voor den slaat de verplichting schiep de geestelgken te bezoldigen Er was dan ook geen sprake van een schadeloosstelling voor het gelieele loven die de slaat verplicht zon zgn aan do bedienaren van den godsdienst toa te kennen Do staat had volkomen vriibeid do begrooting van eerodlenst op lo heffen De bezoldiging der geesteigkheid keerde do staat uit als een vrge gilt niet als een schuld Ook was naar het recht en naar de geschiedenis vastgesteld dat de kathedralen en de paleizen der bisschoppen aan het rgk de kerken en pastorieën aan de gemeenten toebehooren Deville vreesde niet dat er moeilgkhedeu zouden ontstaan uit de bepalingen van het wetsontwerp omtrent het huren van do gebouwen voor den eeredienst hg dacht dat de kurkbesturon het daarover gemakkelijk eens zouden worden met de gemeenteraden Deville zou gaarne zien dat de boeren zouden bemerken dat zg voortaan minder belasting behoefden te betalen nn zg niet meer behoeven bg te dragen veor de begrooling van eeredienst Hg sprak ten slotte d hoop uit dat het ontwerp tot wet zou worden verheven vóór de verkiezingen van 1906 De Kamer beoft alleen den namiddag aan do scheiding van kerk en slaat kunnen besteden de inoigen is gewgd geweest aan de brandewgiHtokerfi van aigon oogst en de beraadslagingen over laatstgenoemd onderwerp zullen aanstaanden Donderdag worden voortgezet Zooals te verwachten was na de mededeelingen over de Engalsche regeeriiigsplannen is de motie iinsworth in het La gerhnis aangenomen zondet tegenstand van de regeeringszgdo Het voorstel Ainswortb bedoelde afkeuring van Chamberlain s plan om oen recht van 10 percent te hebben van ingevoerde manufacturen Het voorstel werd door Richard Cavendish ondersteund Balfonr verklaarde dat de Regeering de aanneming der motie niet zou beschouwen als een votum van wantronwen en zich zou onthouden van de bespreking over de motie Sir Henry Campbell Bannerman keurde de bonding der rogeering scherp af Lord Hugh Cecil verwijt bet Chamberlainistische deel der conservatieve partg politieke laf een onscbnldige een man dien ik nooit gezien heb die mg nooit kwaad heeft gedaan Om t even dacht Duprat terwyi hy de kamers weer op en neer begon te loepen is het een misdaad dat ik dien man die mgn dochter heeft hy haar onteerd P Wat heeft by eigenlijk gedaan P Duprat streek met de hand over de oogen O neen 1 Laat ik er niet meer aan denken I Ik zou krankzinnig worden I En zich slechts voor oogen houdende dat hg leefde dat hij gelukkig zou zgn met Miquèle na bet zwervend leven dat hy tot dusver geleid had trad Duprat weder naar het ledikant van zgn dochter om zich te overtuigen dat zg sliep nam het pak bebloede kleeren en sloot alles in het vertrek weg waarna bg een overjas aantrok en zyn gelaat met een cache nez bedekte nit vrees van in den gang herkend te worden Toen sloop by de trap at en ging de voordeur uit Buiten gekomen zeide hy bg zichzelf Niemand kan weten dat ik vannacht te Bordeaux ternggakomen ben Ik zal een alibi bewgzen En snel liep hg naar den rivierkant terwgl in het oosten door een zware wolk heen het licht van den dageraad gloorde ra Pierre Dnprat was een man van een mid heid De reg eeringspartg zweeg Zg toonde daardoor dat zg geen debatten over de tolrechten wenscht Zg zal aan de oppositie het veld vrg laten zoodra deze dia quaestie ter i prake wil brengen Dientengevolge waren de oppositiebanken vol die der regeeringspartg slacht bezet De chiefwhip der regeering had medegedeeld dat het Kabinet aan de motie Ainswortb geen waar Ie hechtte Eu het resultaat was de aanneming jlor motie met slecbt twee stemmen tegen Voor da molie waren 254 stemman uitgebracht waaronder die van 22 unionisten onder de voorstemmers wareu de oud ininisters sir Michael Hicks Boacb lord George Hamilton en sir John Gorst De regeering heeft deze zonderlinge bandel wgze om een nederlaag te vermgden aangegrepen onder voorwendsel dat de oppü itie met haar bespreking der tolquaestie een academischen strgd voert Lord Milner heeft Woensdag aan een diner te Pretoria een soort afscheidsrede gehouden Da correspondent van Reuters Agentschap die het een en ander over deze groote gebeurtenis seint opeut zgn talegram met de naïeve opmerking Dat de feeelelgkheid zeer gesla igd mag hoeten maar dat de toonaangevende Hollandsche üe vertrekkende pro consttl deelde mede dat hg geheel vrgwillig maar toch met diep leedwezen heenging De laatste twee jaren was bem meer dan eens gebleken dat hg lichamelijk niet meer in staat was zjjn taak te bigven vervullen Verscheiden zaken gaven nog tot bezorgdheid aanleiding maar over het algemeen waren de toestanden toch wal van dien aard dat de kapitein het schip zonder gevaar kon verlaten Sprekende over Johannesburg zeide Milner dat in die stad groote verdeeldheid haerschle maar dat het op een punt nooit verdeeldheid zou kennen da ving en al wat daarmee samenhing Kwamen da Johannesburgers tot de overtuiging dat de vlag in gevaar was dan zoudan zg al hun onderlinge geschillen vergeten en zich aan de wereld openbaren als een vereenigde groote politieke macht Nog deelde Milner mede dat de tgd aanstaande was dat bet Volk van Transvaal een grooter aandeel in de regeering zon moeten nemen dan tot dusver Waarschgnlgk was de tgd niet meer veraf waarop zg die geheel in handen zouden krggen delmatige gespierde gestalte Zgn scherp geteekend gelaat had die bruine tint aan zeelieden eigen een forsche hals stak boven zyn hemdsboord uit Hg was min of meer kaal had grgs haar en een dikken nog blonden knevel zyn oogen waren klein grgsachtig blauw en foheuen onder zgn ruige wenkbrauwen te fonk len Zgn vader was uit deLandes zgn moeder uit Basqueville geboortig Op vgftienjarigen leeflgd had hg geen vader of moeder meer Een invloedrgke oom bad t ee betrekkingen tegelgk voor hem op t oog scheepsjongen of koksjongen in een restauratie Eens werd den invloedrykun oom in de r stauratie een schoteltje radgs die niet versch waren opgedischt terwgl e en scheepskapitein hem een heorlgke sigaar aanbood Toen helde ooms keus dadelgk over tot het schip en daarop werd Pierre zeeman Een hos radgs en een sigaar meer is er niet noodig om over iemands lot te beslissen Het schip waar Pierre aan boord geplaatst werd deed dienst tnaschen Bordaau en de Antilles Elke maand ongeveer bad men een week rust aan wal Dit was beurtelings te Bordeaux en op St Thomas WoTiK vervolgd