Goudsche Courant, maandag 27 maart 1905

Da Itnliaansche Kamer hervatte gisteren de beraadslagingen over de verklarijigen van minister Tittoni die een warm pleidooi hield voor Fortis en een krachtigen aanval deed op de tegenstanders van het Kabinet De meerderheid zon zich scharen niet om een persoon maar om het program Een eenvondige motie van orde door de regeering afgewezen werd verworpen met 281 tegen IBOstvinmen een motie MarsengoBaslia werd aangenomen roet 373 tegen 88 stemmen De algemeene indruk is dat na dit resultaat van de stemming een nieuw ministerie onder Fortis en Tittoni zal worden gevormd Verspreide Berichten Fbankruk In de Kamer is Donderdag aan het woord geweest Paul Deschanel die in een breedvoerig betoog aantoonde wat zjjns inziens aan het ontwerp betreffende de scheiding van kerk en staat ontbrak en wat te veel was Vooral vestigde hjj de aandacht op de qnaestie van het toeëigenen der kerken enz wat hem onnitvoerbaar voorkwam Dditschlaüd De mjinwerkers in het Roergebied hebben nit de laatste staking geleerd dat ook in den oeconomischen oorlog de hoofdzaak ia het geld De organisateis hebben belangr k aan leden gewonnen na de jongste beweging Thans wordt een nieuw stakingfonds opgericht Du bijdragen zijn veel hooger dan vroeger BiJ een gemiddeld dagloon van 3 25 mark bedraagt de bijdrage 30 pfennig par week voor 3 75 mark 40 pfennig voor meer dan 3 75 mark 50 pfennig Tot nn loe bedroeg de afdracht voor allen 20 pfennig per week Italib Het verloop van de besprekingen over de verklaringen der regeering in de Kamer vestigt meer en meer de overtuiging dat de tegenwoordige meerderheid zich staande zal houden en zich zal verklaren ten gunste van een kabioet Fortis Tittoni KUSLAN Een plotseling opgekomen demonstratie ten gunste van den vrede vond gisteren plaats op het Newsky Prospect te Petersburg een menigte van ongeveer vijfhonderd personen nitte herhaaldelijk den kreet Weg met dan ooi log 1 De politieagenten belast met de bewaking van het paleis van grootvorst Alexis te Petersburg hebben een verdacht individu gearresteerd die een bom bQ zich had Grootvorst Alexis is echter reeds sinds Teertien dagen incognito naar het buitenland vertrokken MiBOCOO De Spaansohe kolonie heelt een Commislie benoemd ter voorbereiding van feesteiijkheden gedurende het verblijf van keizer Wilhelm BINNENLAND 8TATEN GENERAAL T ir K K It K H Ik lU B n Zitting van Vrpag 23 Maart Lager Onderwijs De heer Böell oordeelt na aan t tot stand komen van de wet Maokay te hebben herinnerd dat niet alle subsidie door de Grondwet aan de bijzondere school wordt ontzegd doch wel een zoo hooge sabsidie dat de openbare school er schade onder lijdt Waarom kunnen zoo vraagt spr aan de gesubsidieerde scholen niet dezelfde voorwaarden worden gesteld als aan de openbare school bv omtrent het aantal onderwijzers de bepaling dat enkelen de hoofdacte moeten hebben dat zij geen andere nering mogen uitoefenen enz Verder kritiseert spr nog de argumentatie van den minister dat aan de gemeenten eigenlijk tenvolle zou moeten worden vergoed wat zij uitgeven tengevolge van het verlichten van de Rijkstaak tot het geven van onderwijs Spr hoopt nog steeds dat de meerderheid niet met zulk stelsel zal willen genoegen nemen De heer van Wijnbergen werpt de schuld van het weer ontbranden van den schoolstrijd op de linkerzijde die z i weer terngkomt op haar verouderd principe dal de openbare chool d e school is Dat is niet zoo De openbare school heeft haar groote verdiensten maar is niet bruikbaar voor allen Met de voorbeelden omtrent de oneerlijke concurrentie tnsschen vrije en bijzondere school ziJ men voorzichtig zegt ipr Niemand wonlt gedwongen zjjn kinderen naar de bijzondere school te zenden Spr vindt dat er veel waarborgen zijn die t peil vau t onderwijs hoog zullen houden D heer Bgleveld zegt o m dat de vraag of men de openbare school al dan niet kan aanvaarden een vraag is van hooge beginselen die niet genegeerd mogen worden Do keus blijfl trouwens aan de ouders De heer ter Laan geeft als ziJn standpunt aan kosteloos onderwgs zoowel het opon bare als het bijzondere Dèn eerst is de keuze voor de ondars geheel vrjj en tenslotte komt het toch op hetzelfde neer of men grootendeels de kosten voor het onder wiJs uit de belastingen betaalt en het laat aanvullen met het schoolgeld dan of men geen schoolgeld betaalt doch wat meer belasting ter wille van het onderwijs Gedurende de rede van den heer ter Laan beeft de minister van Binnenlandsche Zaken de vergadering verlaten Daar de redenaar verklaart ongeveer op de helft te zijn wordt de vergadering verdaagd tot Dinsdag 11 nur Interpellatiën Woensdagmorgen om 10 uur zullen de drie aanhangige interpellatiën Röell over den accijns Merchant over de Asser kwestie en van Kol over het af tri den van den heer Molvil in behandeling worden genomen De heer Dnymaer van Twist beeft verlof gekregen den minister van Waterstaat te interpelleeren over het gebruik van moordkuilen op de Zuiderzee Hel is slechts een pur kilometers tid hier rerwijdnrd dat zich hot volgende geval voorgedaan heelt Gij kent de stad en de straat mogelijk kent gij ook den Heer GBOENEWEG gepensioneerd Rijksambtenaar wonende Vet markt U te Rotterdam die ons het volgende meldt Gedorende de laatste zes maanden heb ik veel aan de nieren geleden Onophoudeliik ha I ik daardoor hevige pijn in de lenden en rog te doorstaan Deze was mij op mijn tAe en tachtig jarigen leeftijd zeer hindeiWk zoowel bij het loopen als het zitten en zelfs durfdo ik mo s nachts niet in mjjn bed omkeeren nit vrees dat de pijn nog er er werd Do nrine liet veeltijds bezinksel na en ik was allee behalve op miJn gemak wat mon zal bi grppen wanneer men mijn leeftgd in aanmerking wil nemen toen ik mjj op deze wiJie al minder en minder begon te gevoelen Foster s Rogpgn Nieren Pillen werd mg gezegd is hèt middel om van een dergelijke ziekte te worden afgeholpen Ik bestelde een doosje dat ik geregeld begon in te nemen en lioe groot was mijn verwondering toeh ik door het gebra k van slechts een ét it el doosje een groote verlichting ondervond Dfe pg n was bijna totaal genezen ik voel me veel friss lier en opgewekter eo met vertrouwen ïal ik dit weldoend gpueesm ddel recommandeeren Ik ondergeteekende verklaar dal het bovenstaande waar is en macbiig U het publieK te maken op elke wgze die U goeddunkt Hoop voor bejaarde lui Honderden ouden van dagen vnn 70 tot 90 jaar zjn radicaal genezen van nier en biaa ziekten door Foster s Rngpijn Nieren Pillen Dit geneesmiddel verlii ht en geneest volkomen de nieren van onde zoowel ih van jonge lui Het is een oeiiig un peciaal middel voor de nieren Ver eker U dat men U de echte Foster s Rugpgn Nierpii Pillen geeft dezelfde die de Heer 6K0KNËWEG gehad heeft ZiJ zijn te Gouda verkrggbaar bij de Hoeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending ge chtedt franco na ontvangst van postwissel i F 1 75 voor één of F 10 voor zes doozen Gemengfde Berichten Men meldt van Urk In het najaar werd alhier een onderzoek ingesteld of het luiden der klok van de Hervormde kerk ook gehoord kan worden buiten de ondiepten om het eiland Urk in verband met herhaalde klachten oyer het gevaar van stranden en aanvragen om een mistklok Het resultaat was nietifcevredigend Thans worden door marine en waterstaat opnieuw proeven genomen met de klok Afwisselend wordt geluid geklept of geklopt om na te gaan welk geluid zich het verst voortplant terwijl de klankborden voor de galmgaten verwijderd zijn Om 10 nur eergisteravond piepte in een kast op de eerste verdieping van perceel Joden Breedstraat No 21 te Amsterdam een muis en dientengevolge stond enkele minutep later het geheels perceel aan de achterzijde in lichtelaaie Mevr M Kalf het hoofd der in het huis gevestigde banketbakkersaffaire ging n l met een petroleumlamp de oorzaak van dat piepen onderzoeken toen een kat met een muis de kast uit tegen de lamp vloog Deze viel in stukken zelte den boel in vlam en drie verdiepingen branden aan den achterkant geheel uit I Volgens en schrgver in het Berliner TagebUtt ontduikt Engeltnd tegenwoordig de snikerconventie Spanje is nl slechts voorwaardelijk tot da conventie toegelaten en aangezien daar nog premie betaald wordt werd biet strafrecht van 27 frank op de 100 K G vastgesteld voor t geval Spanje suiker uitvoerde Er schijnt nn Spaanscha suiker in Engeland gebracht te zgn zonder dat Engeland dat recht hief Er is trouwens al vroeger gemompeld dat de Engelsche regeering om de euvelen van de dare suiker te verzachten een oog heeft dicht gedaan bij den invoer van suiker nit niet hjj do conventia aangesloten landen Men schrijft aan de N R Ct De commissie van zes personen onder wie drie leden van den raad benoemd door den raad van Noordbroek om een onderzoek in te stellen naar de behandeling der armenpraktijk in die gemeente door dr Niemeijer en naar het optreden van don burgemeester in deze zaak is benoemd op verzoek van dr Niemeijer die deswege een adres aan den raad richtte Het dorp Echeld word deze week bezocht door een persoon die een 30 tal loten i 1 1 wist te plaatsen van een landbouwloterij welke alle kenmerken draagt alleen in de verbeelding der ondernemers te bestaan De loten zijn niet geteekond men geeft er 21 000 van uit besteedt f8000 aan hoofdprijzen geeft tal van mindere prijzen en dan nog een prijs van minstens f 0 60 op elk lot Men meldt oil Haarlem Terwgl gisterochtend de 16 jArige Maria Schelfer bij den Schoterweg stond te kijken naar het opvangen der zwanen in den Schoteraingel kwam do stoomtram Haarlem Alkmaar aanrijden blijkbaar zondjr dat het meisje dit bemerkte Althani zij stak de rails over werd gegrispen oii een eind meegeslenrd Bloedend uit wonden aan den rug is zij naar het gasthuis gebracht Het Leger des Heils is dink bezig zich voor te bereiden voor ziJn jaarlgkacho Zelf verloochenlngsaanvrage welke na een gevestigde gewoonte is geworden de geheele wereld over Da datnms dajrvoor vastgesteld zijn dit jaar van 26 Maart tot 8 April Door het geld in verband met deze poging bljeengebraoht wordt het Leger in staat gesteld zjjn goed werk in dit land en zgn zendingsarbeid daarbuiten met onverpoosd succes voort te zetten Gedurende deze bijzondere aanvrage zal het Leger verschillende zelfverloochenende middelen aanwenden om het benoodigde geld bijeen te brengen Aan ieder lid zoowel als aan de vHenden van dii werk wordt gevraagd zich een of ander artikel van voedsel of kleeding te ontzeggen hetwelk maar eenigszins als overtollig kan worden beschouwd om op die wgze iets te kunnen bödragen voor dit algemeen fonds Te Maastricht is gevankelgk binnengebracht een persoon nit Maerssen verdacht van poging tot oplichting Hij hatt n l een aan hem geadresseerden aangeteekenden brief geweigerd in ontvangst ta nemen op grond dat deze eenigszins beschadigd waa Toen echter in tegenwoordigheid der justitie de bewuste brief geopend werd bleek dat deze hoegenaamd geen geldswaarde inhield De milicien pontonnier J H d K uit Rotterdam als verdacht van desertie govankelük naar Dordrecht overgebracht en tor beschikking gesteld van den garnizoenskommandant die hem voorloopig in de kazerne liet opsluiten wist van daar spoedig te ontvluchten Opnieuw gearresteerd werd hy naar het huis van bewaring gebracht Gister werd hg zooala dat met preventief gevangenen gebruikelijk is vag half 2 tot 2 uur gelucht elke gevangene wordt daartoe in een afgesloten cel gebracht die door traliewerk gemeenschap heeft met de buitenlucht en welke cellen straalsgewgze uitkomen in een observatiepost waar een bewaarder t oog op hen houdt Nf het verlaten vao die cel moest de gevangene buiten om de cellen heen naar het govangenisgebouw terugkeeren maar d K klauterde tegan do stevige loodrechte spijlen onderling verbonden door dwarsstangen met de vaardigheid van zjjn beroep als zeeman op en kwam zoo op den ringmuur en van daar op het dakje van den observatiepost en wacgde toen een sprong van twee meters op den ringmnnr der binnenplaats om vervolgens op het platte dak van aan aangrenzend gebouw te stappen van waar hij zich liet vallen in den tuin en toen da gang door weldra in de Steegoveraloot in vrijheid was In dolle vaart snelde de vluchtaling gekleed ia zijn witlinnen werkpak en blootshoofds de Lindengracht op waar hij in een straat verdween De gevangenbewaarder had hem zien ontsnappen eu terstond den cipier gewaarschuwd die dadelijk per telefoon kennis p af aan politie en kazerne zoodat onverw ld maatregelen werden genomen om den vluchteling weer te pakken Rifkaveldwachtars en politie vonden hem na eenig zoeken op een zolder waar hjj zich onder een ledikant had verscholenToevallig hiorda men hora daar zuchten zoodat hjj werd uitgaooodigd te voorschijn te komen gamakkelgk ging dst echter niet want hij zat geheel in de klem hot ledikant moest worden opgelicht De Berljnsche correspondent van het Hbl schrgft Als de lente in aantocht is wanneer jong eo oud zich la opnieuw geboren voelt viert de kleine Gpd met pgl en boog zgn hoogste triomfen En deze triomfen uiten zich o a in een buitengewoon groot aantal poste restante brieven Op elk postkantoor vindt men een apart loket voor deze soort brieven die hier volstrekt niet een naam adres behoeven te hebben maar meestal onder het een of ander cijfer of letter of wel met een schoon woord als Veitchen of zoo iets worden verzonden Iemand die een dergelijken brief verwacht schrijft cijfer of letter of woord op een stukje papier geeft dit den betreffendon ambtenaar en deze doet dan verder zgn p icht Nu hebben de posterijen het in deze dagen bijzonder druk met deze brieven Er zjjn hier Ier stede zelfs kantoren waar een ambtenaar van s morgens tot s avonds niets anders te doen heeft dan hot afgeven van znlke billots doux want dat zijn ze meestal Dezer dagen kwam ik toevallig in zoo n kantoor te recht en bestudeerde van uit oen stil hoekje do lange rij die zich voortdurend voor het veelbegeerde loket verdrong Het vrouwelijk element was verreweg in de meerderheid en vertegenwoordigd in exemplaren van naar schatting ongeveer li tot ruim 40 jaar Daar stonden Jè allemaal netjes op een rg tje het stukje papier in de hand en meestal met een zachte aitdrukking van hoop en verwachting op het gelaat Maar o wee als de gang een vergoefsche bleok 1 Dan zag men zoo menige wenkbrauw frohsen zoo menig spijtig opgetrokken neusje of driftig trappelend voetje Het meest bewonderde ik den postbeambte Een delicaat baantje zoo n post aan het loket der liefde I Onberispelijk kweet de bewuste zieh van zgn taak Slechts nu en dan wanneer het opschrift op het papiertje blijkbaar een beetje erg raar was zag men zgn lippen even vertrokken tot een Aanwen glimlach En wanneer zij er bijzonder lief uitzag dan koek hj wel eens langer naar de vraagster dan strikt noodzakelijk was Maar overigens alle achting voor zoo onberispelijke plichtsvervulling onder zoo moeilijke om Htandighoden De Levensverzekering Maatschappij Dordrecht hield hodou middag onder leiding van den CommisparisVoorzitter Mr F N S ekenga haar SOslo jaarvergadering in haar kantoorgebouw op Rozenhof Dit het verslag bleek dat do voorstellen die dit jaar in behandeling kwamen over 10 millioan kapitaal en f 82000 jaarlijksche renten liepen Hiervan moest f V millioan kapitaal en f 3000 rente worden afgewezen nieuwe polissen werden afgegeven voor bgna 9 millioen kapitaal en f 71000 jaarlijksche rente terwijl f 599000 kapitaal en f 4000 rente onafgedaan bleef Het verzekerd bedrag wal op 30 September 1904 f 56 millioen op 30 Septeabet 1899 bedroeg het 36 millioen iu 1894 was het 19 millioen tegen 8 millioen in 1889 enz Volijens de rekening over het laatste vijfjarig tiidperk bedroeg het premie inkomen voor eigen rekening ruim f 9 millioan tegeq bijna f 6 millioen over de voorgaande periode Aan uitkeering en afkoop van polissen werd gedurende denzelfden tiJd 4V millioen of na aftrek van de bijdrageu der harverzekeraara 3 millioen aan verzekerden voldaan terwijl de premie reserve ongeveer verdubbeld en tot bgna 11 millioen is aangroaid Bg het opmaken der v jtjarige balans werd op verschillende hoofden rttlm f 429000 afgeschreven en bovendien do buiten de premioraaarve aanwezige reserre foadien met f 444000 verhoogd waarna f 318OT0 ter verdeeling beschikbaar blgft Uit deze winat genieten aaade lhoaders als voorloopig dividend S pCt ea als aandeel in de overwinst 30 pOt ta ninen 35 pCt hunner storting Aan de met aandeel in de winst verzekerden wordt verder f 123500 toegewezen Vervolgens is besloten van de vjjfjaarlijksche tot de jaarlijksche balans over ta gaan en het boekjaar voortaan met hot kalenderjaar te doen samenvallen Enkele wijzigingen werden daartoe in de statuten aangebracht De periodiek aftredende commissarissen Dr W Kapteyn en B P1 Totein NoltheBin werden herkozen Ter vergadering aanwezig waren 17 houders van te zamen t 62S 000 aandeel torwi l 48 hondera van 1 939 000 ild el bü volmacht vertegenwoordigd waren Het aantal stemmen bedroeg 204 In Newyork leeft een man James Farlay die er zjjn beroep van maakt werkstakingen te breVei eu die er zich op beroemt nog nooit een strijd tegen de arbeiders verloren te hebben en dat hg in de laatste drie jaren in 20 stakingen wist te overwinnen Zgn specialiteit is spoor en trarastakingen buiten dit terrein begeeft hiJ zich dnn ook niet Een vijand van den werkman is hij niet beweert h en wanneer de stakende arbeider in lijn recht is houdt hij zich achteraf Slechts wanneer de arbeider in het ongelijk ia of wanneer de arbeidersorganisaties zich ta veel praats veroorloven treedt hü in kat itrgdperk HiJ heelt z n troepen zoo georganiseerd dat ze in ongelooflijk korten tgd onder de bevelen van hnn aanvoerder gereed staan In vasten dienst heeft hij 35 geheime agenten die in opdracht hebben hem voortdurend en uitvoerig op de hoogte te honden van de arbeidstoestanden in den lande Zoo weet Farley reeds wat er ergens broeit eer de betrokken directies nog eenig kwaad vermoeden hebben Behalve deze 35 agenten heeft hg een 800 man in geregelden dienst die er voor hebben te zorgen dat bg zijn oproep onmiddellijk 40 000 werklui op de been gebracht worden Dit leger is uitnemend geregeld hij heeft er niet slechts zgn vaste koks maar zelfs zijn vaste barbSH 8 Want ket kan gebonren dat onder gevaarlijke omstandigheden zgn volk op veiligheid bedacht in barakken moet worden ondergebracht en lan treden de eigen koks en barbiers in fnnctie Hg deelt alle emoties van het wisselvallig beroep met zSq manschappen wanneer ze nioeten slapen in stallen of schuren slaapt hü daar ook hij eet van hetzelfde voedsel In Igden van btaking is hjj èén mat zjjn mannen en in tijd van vrede zorgt hij voor ze Hoeveel Farley met zgn beroep verdient weet ntemnnd Voor ziJn werkzaamheden bg de laatste staking in San Francisco ontving hiJ f 75 000 per maand voor zichzelf en een maand loon voor ziJn helpers afspraak was dat mocht do staking den eersten dag van de tweede maand nog voortduren sijn manschappen een tweede maand vol loon souden krggen Dikwjjls is Farley s naam dan ook reeds voldoende om een Btaking te doen eindigen Zoo ontving bjj voor hü zijn operaties te Newyork aanving f 25 000 wegens het verijdelen van een staking in Torento waarvoor hiJ zgn troepen niet eens had behoeven te mobiliseeren Voor het overwinnen van de Newyorksche staking ontving h $ f 7 per dag en per man En bovendien mag hy als vast inkomen rekenen op een flinke jaarlijksche toelage van ongeveer 50 trauunaatscbappgen in de Vereenigde Staten bijwgze van premie tegen stakingen De Iiïidsche raad behandelde gister hel praeadvies op het schrgven van Gedep Stater omtrent de uitvoering van nieuwe werken voor behoud van de doorvaart door de gemeente De minderbeid van B en W oordeelde verlegging van de vaart buiten de gemeente wenschelgk da meeirderheid was van meening dat de doorvaart niet behoort te worden pr sgegeven Indien aannemelgke voorwaarden van de provincie zjjn te bedingen Dit praeadvies werd namens de meerderheid uitvoerig door den heer Juta verdedigd Hg herinnerde aan de artikelen in bet Leidsch Dagblad in November die stemming hebben gemaakt tegen de doorvaart bestreed die artikelen en trachtte aan te toonen dat er wel degelgk voordeden van de doorvarende schipperg te constateeren vielen voor de neringdoenden Da overlast van de afdraaiende bruggen wordt zeer overschat en juist door verlegging van da vaart zal stagnatie in het verkeer plaats hebben aan Hoogen en Lagen Kgndijk Iieiden zal dan als t ware ofgesneden zijn van de Rijnstreek wat vooral op Darktdagen zeer zal warden gevoeld Waar wjj alles doen om het marktverkeer te bevorderen zei spr zonden wij het op deze wgze een gevoeligen knak toebrengen Hj loonde verder aan dat ook al blijft de vaart niet in de stad over eenige jaren loeh f55 000 aan de brnggen zal moeten worden besteed De beer Korevaar de maening der min darheid in het college van B en W weergevend bestreed den heer Juta op alle punten Hij oordeelde dat de voordaelen niet opwegen tegen de nadeelen waartoe hg vooral rekende Mn last dien de burgerij ondervindt van het harhaaldeiijk afdraaien van de bruggen Het marktverkeer zal z i niet afnemen Nadat ook de burgemeester nog voor het TOorstel der meerderheid had gesproken Werd dit mat 24 tagen 8 stemmen verworpen Stadsnieuws aOUPA 25 Maart 1906 Olt Qonda meldt men aan da N R Ct Was aanvankelijk bepaald dat het politiek debat tnsschen prof mr M W F Trenb on den heer H Ch Vegtel op 29 dezer zon plaats hebhen thans kan worden medegedeeld dat de datum nogmaals moet worden veranderd daar de heer Treub den 29sten onmogelgk te Gouda kan optreden Als datum waarop het debat zal plaats hebben is nu bepaald Donderdag 6 April Dan nog alleen stelt d heer Vegtel zich disponibel Naar het G N verneemt wenscht de heer dr A C A Hoffman te Gouda tegenover mr Regont in het district Helmond niet verder in aanmerking te komen voor een candidatnur voor de Tweede Kamer en beeft hg hiervan kennis gegeven aan het bestuur dor Katb kiesvereenigiog te Helmond G a 8 c o n t r Ö I e 25 Maart 3 nur namid Drnk 35 m M Lichtkracht 14 78 Kaarsen Xr N40Caloriën Yermogen Door den Gemeenteraad te Stolwtjk is tot ooderwijzer aan de Ie openbare school beRoemd de heer M den Hoed te Stolw gkerslnis tliana tüdelyk onderwüzer te Ooada Een ingezetene ait Folabroek pas beginnend fletsrgder gingr ait met twee anderen reeds volleerden in die kanst op des Oudewaterschen Damweg reed de eerste een weinig achter en bad hy het ongeluk met bet water kennis te maken Zgn tochtgenooten gedachtig aan rgd wel en zie niet om hadden van het lot huns rriends niemendal gemerkt doch werden gewaarschuwd door ecn yoetganerer die denzelfden weg ging Hnip was echter niet noodig de man die eön baiteling bad gemaakt had dwars door do slüot weer het vaste pad gevonden Haastrecht De afdeeiing Haastrocht van h t Algem Ned Werk Verbond hield Zaterdag 18 dezer haar vyfde jaarvergadering in de bovenzaal b j den heer A Sibooten Met een kort woord van overziclit omtrent het streven en werken der afd gcdo rende de v if jaren van haar beslaan opende de voorzitter de heer J Schoor de vetgadering Daarna bood het bestiiar bg monde van den 2eri secretaris den voorzitter een fraai geschenk aan onder dankzegging voot de vele diensten aan de afdeeiing bewezen Door de vele werkzaambeden moest du agenda voor de Algem Jaarver adenog van het Verbond tot nader u tgesieft woi den By do bastuursvorkieKinj wp Ioo fiile periodiek aftredende loden heiko eo Ook werden oen ïeventa nieuwe ledr n jao e nomen waarna de voorz tte oddef k u zegging voor het lp hem ge eld ve uiiwen en ue goede opkomst de ve gadet Mig lout BEURS VAN EOTTEEDAM VRIJDAG 10 MAART L K H K Staatéleentnqen PosTüöjiL üblig 3o Serie fr 050 3 69 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RüSLAND Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziE Japan Obligation 1899 4 74 74 CoHiMBiA Geconsolideerde Bnitenlandsche Schold Recepis L 100 1 24Vi Ht potheek BankenPandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb i lOO i Pandb Stedelgice Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 i Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb ZuidHoll Hypb 489 Ba r g e r 1 ij k e S t i n d GEBOREN 23 M iart Maria Johanna ouders C Schoorel en P A van Kasbergen 24 Pieter Johannes ouders M Schriek en M J Spieringshoek 25 Maria oudors J Polet en N van der Zgde Reeutrijk GEBOREN Mertimus Willem ouders N Slappeodel en C ö van den Berg Jeths Ontvangen DE NIEUWE i i n GOmUES TlILLEÜS EN Af y z js £ r aü ti yjr vun REGENMANTELS AnVEilTKNTIION Bij onderhandsche acte is door PIETER OOMS en WILLEM OOMS beiden aannemer van publieke verken wonende te Gouda aangegaan eene vennootschap van koophandel onder de flrma OOIS ZOON gevestigd te Gouda De vennootschap heeft ten doel het aannemen en nitvoeren van publieke werken het pachten van gemeentelgke reiniging en het verrichtee van daden van koophandel daarop betrekkiag hebbende De vennootschap is aangegaan voor onbepaaldan tijd en ingegaan op den Isten Januari 1905 zy is ten allen tg de opzegbaar mits partijen elkander drie maanden te voren schriftelijk opzegging doen Elk der partgen zal het recht hebben derden aan de vennootschap en de vennootschap aan derden te verbinden zullende echter voor coniriicteri onderwerpen de waarde van Duizend gulden ie boven gaande en biJ alle borgstellingen ot geldleeoingen de bandteekening van beide Ürmaniee benoodtgd zjjn Hetgeen CertWcoert Mr M M SCHIM vam dbe LOEFF Gouda 25 Maart 1905 AVOADSCBO OLVOORAMBAC BTSLIEDEN TENTOONSTELLM Teekeningen en Boetsserwerk dojr de leerlingen in den Cursus luOl 1905 vervaardigd Toegai g voor belangbtellendenop DINSDAG 28 en WOENSDAG 29 MAART rte vends v in f uur Departement GOUDA VAX DB itAATSCHAPPlJ VAM WIJVERHEID Dinsdag 28 Maart Causerie 07er Amerika en de te too steUing 7an St Louis DOOS Dr A C Geitel MET LICHTBEELDEN Aanvang S uur M B lotioductiekoaiieu gratis verkrijgbaar by deii Voorzitter Dr A C GEITEL Oosthaveu B 84 co den Secretaris P C DE VOOIJS Marki A 55 Zaal HUliSTHfll Sociëteit Ons Genoegen IWAANDAG 27 MAART ÏÖTTERDAISCB TOOIEICEZBLSCBAP Directeur P D v EIJSDEN De Referendaris Titulair Blijspel in 6 bedrijven van CORNÉLIB NOORDWAL Prijzen der plaatsen fl Sk Leden van de Soc Ons Genoegen ll OO Plaatsbespreking van ai heden Bureau 6 nur Aanvang f i uur TE HLLIS 2 Heerenhufzen waarvan een in de Crabethstraat en een aan de Bleekerssingel met TUIN 6 Kamers ruime Warande Keuken en Kelder voorzien van Gas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 te jouda op WOENSDAG 29 MAART 1905 des morgens te elf aren in het Kofflehuis Harmonie aan do Markt ten overstaan van den Notaris G C Fortuijn Droogleever van ONDERSC EIDENE HUIZEIT en EUVEIT alleen of in tweeen bewoond te Sldipwijk gfemeente Iteeuwijk aan den Korsendijk don Flattenweg de groote Roede den Oudenweg en den Laixdijk benevens een partij WEI en HOOILAND RIETen ROIGTLANü en onderscheidene perceelen op de blokken Klein en Groot Ellhoven Raveusberg en öravekoop ter gezamenlijke grootte van 32 Hectaren 41 Aren 41 Cenlliren Breeder bü Notitiën die met alle andere inlichtingen van dan 22en Maart 1905 al ten kantere van genoemden Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda ver krijgbaar zijn a holuotee beveelt zich beleefd aan zoowel voor Plafond ea Decoratief als 9 iroon teerft Boelekade R 219 JCegenover ingang Sociëteit Ons Genoegen oWaogen eene nieuwe zending rans Joseph I n TTURWlTCn lB yadi Jl s i öl IMïïAlJin Aanbevelend SLOTEfflAKEfi k G Hoenderpark Ce Volharding AMERSFOORT ZandbergsokB Laao Ondergeteekende beveelt zich baleald aan voor de levering van versche Eieren tegen marktprijzen Hoogachtend üw dw J A BELONJE Mbhsink Bestellingen kunnen ook gedaan worden bji den Heer L BELONJE Gouw Siroop en Cilroeii Punch Aanbevelend Pirma C Lonrens TELEFOON No Vmcliten Limonade De benoodigdhoden om 5 liter heerlijke vruchten limonade te maken als CITROEN FRAMBOOS SINAASAPPEL en KERSEn ziJn bij roij verkrijgbaar in Jraaie doosjes met gebruiksaanwSzing van 5 cent per doosje J m OIJg Kleiw eij Ho 2 joada Zuivere Citroen fljnsfe Blllerlje Firma HERMAN zao