Goudsche Courant, maandag 27 maart 1905

Diiisdaff 28 Maait 1905 No 0681 44ste JaargaiiiT msmm courant iSumwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon u 83 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 i eg eL a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Ue Uitgave dezel Courant geschiedt dag elijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De p ijs per drie maanden is 1 25 franco per i post 1 70 i 1 I 1 i I Afzonderlijke Nfnimeraj V IJ F C E N T E N De Pakhuizen aah de Bogen t © op HO dezer geveild staan in bod als volgt No 1 op f 1590 2 op 1980 3 op 650 en 4 op 300 g7 dexer s morgens te elf nren afslag gn combinatie in het H6tel DE ZALM aan de Markt te Gouda 6 C FORTUIJN DR006LEEVER Notaris OPBNBARETBRKQOPÏE De BURGEMEESTER van GOUDA is voornemens op DINSDAG 4 APRIL 1905 des voormiddags 10 nor aanvangende bjj de Houtesteeg te verkoopeo EENIGE GEVELDE BOOMED en paxtijen Takken en Hakhout Alles zooals dit door oi namens den yerkooper zal worden aangewezen en Tolgens de door den Öemeente BouwmeeBter te geven inlichtingen De bestanddeeten der SOLO MARGARine zl n even zuiver en fffn als die van natuur boter en hare nauwgezette bereiding wordt In zfndell Uield en zuiverheid door geen natuurboterfabrlek overtrotfe i SOLO wordt vervaardigd uit de allerbeste bestanddeelen gekarnd met zoeten ncm Zl Is de fijnste kwaliteit margarine en voldoet aan de sb engïte olschen v i smakelijkheid voedzaamheid en gezondheid In elk faargetljde bl elke weersgesteldheid Is SOLO regetmatlefDn InkwAlltelt I I zoodat de beste Boter niet beter kan zijn dan SOLO SOLO IS KWALITEIT I E n erdïele proef leidt tot geregeld gebruIk De zoete roombotersmaak wordt gegarandeerd tot den datum op elk pakje vermeldSOLO kost 45 ets per pond en 2 i ets per hal pond Let op onver broken shiltetlket Drinkt êteeds Van der Beek § Koffie en Thee Gjj krvgt goede waar bg billijke prjjzen Aanbevelend L vao der Beeb Mr n ends d M e 1 e n LANGE TIENDEWEGPD 29 Qoada Dnik va A BBIMKIf AN 4 Zh S II Directeuren Mr A W F H SANGER en J DE WAARD Geeft 4 o Paudhrteven nit verkrijgbaar k lOO Correspondenten te Qouda de Heeren DORTLAND en Co SANGUINOSE bloedarmoede het beste zuiver plantaardig e middel tegenen zenuwzwakte i Door tassehenkomst Leidan ontvange i wiJ di an den heer D M Krniung Ein iNiwwe Bijn 33 te navolgende anbbcliilging De dankbaarheid driftt mg V te melden dat de SANölSiNOSE mtj geheel genesen heeft Al versdpdene jarep leed ik aan ppxeuing i r n de maag j hèt kwam van xenuwen éi ikwijls Was 6e i iweAilAeï I en aifWoosftflid daarvan het gevolg Ik ben j i in eene Igderes geweajt Ik werd opmerkzaam gemaakt op de SANGUINOSE d het gebruik van do eer t jd geregeld met de S geef U volledige vrijhi arme Igders dit prachtii t die toch zulk een sffied middel wast en zie direct na e flacon trad al betliljichnp in en nn nadat ik eenigen G ÜIN08E heb volgeionden ben ik geheel genezen Ik fd om dit in do conranl te vermelden opdat ook andere middel tallen toepassen li Leiden Schelpenpad De Sang inose is besl magen en de teerste gebrekkige spijsverteerj slapelooBhSiïfl gebttk wonnen doijr de AN j I Mej C M GIJJIBPN t het besté lraiddel in tfljznlke Jfevaflen wanfide zwakite estellen v Hragen haar Maagpün gebrek Man eetlnit hobfdtón met brakingen beiiiauwdheid moidel 3heId krachtf ert aan energiej worden snel en afdSendi over INÖSE f In do moeste gevalle i itweeiialbn per dag een eetlepel 05 gra nij voldoende Dan dnurWeen flacon ti n da eny en kost U de behandel Dat is goSlkooper dun tenig ander dergelgk middel Pijjs ier a l 150 6 fl f 12 fl f 15 Te Gbijda bij WOLFF Sn Co Westhavert N VA P M Co Pen H 1 indetirig echts 12f iof 16 et WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM HOWIMKLIJHE r BniEHGIV Toedert uw Vee met de zuivere murwe merk Sler en y uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde JSere Dlploma PaHJs 1900 Segen Gouden UedaUles BestrydiUK van Rlo llttrnioiMle lll kzucll aialarl Binueokoorts Alft Eii t lE Zwak Toortdarend Hoofdpyn en ecbrck ann ri lluit I3e ssonte KINADRUPPELS VAN DS DE VRIJ va buiten up do roodo doo i mijn nnam onder nevenatkattd fkbrlvkainerk Idan lotte daarop ZiJ zijn overal vorkrt el wir k f ClieiDisclM I abriek vaa H NANMING dan Haji c Patent H Stollen mtKUir Du eluii m Warnung Der groaae Erfslg om imtn Fatsii$H StoUem arrungen hit Matt zy tvMithtianMi wfirthloHCH JNachahmunffm gtitlnu ttui iauft dahar anten eUU mchnrfVn H StoU u nnr HUI um Mttet aOêf ii oMm ÜtmkêMUmim dlN Bffi r Nunt frt MbtmMiMf awtfaMnif M IS JPrgJa f Mw i mê JBêmfm t m t éltlÊt mt ftaM Openbare Yerkooping ten overstaan van Notaris MONTIJN te Gouda VAN IHELBIIJIKË EN ANDERE Roerende Goederen op Ohuaag ii Mprll i oa des voormiddags te ft anr in het VENDÜLOKAAL aan de Ni dwileeg E no 18 te Gouda 7 Te zien daags te voren van 9 lè envan 2 5 uur Men kan inmiddels nog goederen Inbrengen GOÖOT THEVENOT TEESOAFSULES I bü ¥ pLVP € o Westhaven 198 Het VERLICHTING mAgAKUN De Avondsier 13 Dubbele Buurt TELEF 117 ia heden ruim voüjrzien van nieuw mod l Gisornamenten lf Wiindclimrolrii co i i$kooltafeltjes i Tevens lainigA KOOK iVPFMiATEN re eloos en zindcli k U Jf ware adres voor jjieÜe lerliclitiiig Zoo even ontvangen J I ARCAitOM larvan spoedig de verklaring volgt Aanbevelend I M M LOOIT ftbUin Hi oo j Ht lltf rnBM Sdwnafpntai PcerlM GtoM StÜA aUwf tl ii Uil mlddaltni fDor btttondci kHigbM bil wJukdicn In SctTMüwtrl Gid Di UD Dituw tD ai Uu WiM go d op h i ftbriaktmtrk Aanlegger van Gas en terleiding Haar meerl M De Nieuwe London doet de grijze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt hel haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes van Let hoofd weg Eischt op den hals London P r iJ s 1 8J en f t BO per flacon Verkrijgbaar in de KOZENDAAL M 9 bü IzaMh Cats IL Papier Jt molen GOUUA Verkrijgbaar In flesschen SO ti fS et en i LUS bij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKX S 1 F AD BIOHTfiR i Co Rotterdam Te Gouda bg 0 LUGBB Apatlieictr Harkt en bij WOLFF £ Co Westhaven 198 ver Uult ilaiid$cli Uvurzicbi Goneruiil Linjewilsj teicgrapheerftn den i 24s t n iezer Een onzer pat oiuUes word van uit het plaatsje Poeljcesjoe i ML door etn cscadron Jopansche cavullerie i een kleine afdeeliiig infanterie bcz6l as beschiilen tln den loop van den dag vdBwn bg du legers geei vi randoririgen plaats 11 Op 83 Maalt drongen aldeelingen ruiterij lanjinsche cavallerie terug welke gpitaderd waSflpt lietj station Sjoe jnns op dfn aksten wtfi efn kli ine bereden afdieliiig op onzen nite ttten linkervli ngul 6 fertt viinj het station Naclïji nts i door eenige viJnnMluko escadioi in het nauw gebracht Val onze zijde lef hulp gezonden luiterij dwpjig do Japan cho cavallerie dio op een gMccht niet wilde ingaan t rug te trekftn op Nant jenW er d iar dekking te zoeki i I ai ue rfj thjie Er is ben besluit gonenien oii Maxiii Gorki aart bel Igc t echt over te luvercn onlder beacliuldidiig proclatnatifs to hebben uitge vaanligd die ten doel Iwidden de bestaande staatsorde omver te werpen De beklaagde vertoeft op het oogenblik in de Imurt van Riga Volgens loopende geriióliten heeft zyne gezondheid sterk geleden voor het geval Kijn schuld bewezen mocht wjmlfiflzal de hoogste door de wet toegelaten stra iie jaren vestingstraf hem treffen I Terwijl de toestand der RnssfttT in Mand fijoerije volgens de inededeelingen uit Petersburg veel ernstiger bigkt te zijn dan de berichten der laatste dagen deden vermoeden en men zelfs leeds spreekt van het opgeven van Khurbin en een mogeiyken terugtocht naar Siberië maakt de Russische regeering krachtige toebereidselen voor het voortzetten van den strijd Maar onder het Russische volk wordt met den dog de afkeer van den stiijd in Mandfjoerije grooter en de wensch naar vrede wordt steeds sterker vernomen dientengevolge wordt de verwijdering tusschen regeering en volk steeds grooter Zelfs de pers waagt het ondanks de censuur luide legen de voortzetting van den oorlog te proteoteeren Een Petersbnrgsch blad de Ssjjn Otetschwestwa dat drie maanden lang geschorst is geweest heeft den moed in het eerste nummer dat na htt eindigen van die straf verschijnt een krachtig protest op te nemen dat tevens een scherpe critiek op de Russische toestanden bevat Het Oost Aziatische avontuur zoo zegt FEVILLËTOX OSDOCITEBVAI ÏM SCISEPS KAPITHH Om de twee of drie jaar werd het schip ontakeld en dan bleef men eenige maanden in Frankryk tenzij men aan boord van een ander schip geplaatst werd Van jBcheepsjongen werd Pierre matroos en toei hij negentien jaar was ging hy in stands zeedienst Daar hij het geluk bad bij een expeditie een kogel in den schouder te kr en klom hiJ snel in rang op en toen zijn diensttijd om was waren eenige jaren van studie voldsende om als acheepskapitein op de groote vaart aangenomen te worden Zoo verliep Pierre s jeugd met water onder zich lucht boven zich en boekeu of kogels em zieh heen Een zeeman heeft weinig tijd om verliefd te worden Soms zag Dnprat wel onder de passagiers vrouwen en meisjes wier blikken hem ten kleur dejen krygen Maar zij verdwenen alljd weder na eenige weken en haar herinnering verdween raat haar Zoo ging bat ook met de vrouwen die hg dit blad met den Oost Chineeschen spoorweg en het aanleggen van Port Arthur enDalny heeft Rusland een milliard ruebelsgekost de oorlog tot dusver minstens 600 millioen roebels Wanneer de str d binnonkorten tijd geëindigd zou ziJn wat niette verwachten i bij de tegenwoordige stemining der regeering zullen de nitg iventoch zeker tot ii izend millioen stijgen zoodal Rusland dan twee milliard beeft uitgegeven en waarvoor P i J n Ruilond zijn 97 gonvernemei tcnj voor de berekening willen wy dat getaliafronden tot 100 Van de twee inilliardun die Rusland over had voor gebiedsuitbreiding in 0 ist ziè had elk gouvernement 20 millioen roebel kunnen krijgen voor verbqtoringen Het is bedroevend te denken jU dit niet gebenrd i en dat het geld op zulk een wiJZe wordt gebruikt wat ha i elk üouverncment met zulk een reuzunbedrug niet tot stand kunnen brengen Alles wat het Ihan mist een wegennet scholen postkantoren verbetering der gezoiidheidstoestanden kanaliseering straatverlichting bdfttraling in de steden Waar ïijn nn die milliarden Arm arin Rusland Ken Bcherpgr veroordeoling van het Rn ssischc regeeringsbeleid is bijna ondenkbaar De Fransche per langzamerhand een zuidelijker bl k krijgend op de Marokkuansche quaestie begint thans scherp te veroordeelen de houding van Delcassé die bjj de EngelschFransche overeenkomst uit een soort minachting verini nd heeft üuitschland van de onderhandelingen mededceling te doen Clémenceau schrjjft in de Anrore een geestig arlik l waarin hü Delcassé s politiek op dat punt kras onder handen neemt De Humanité het blad van Jaurès zegt den toestand door Delcasé s verzuim ontstaan aldus uiteen Het bezoek van den Duit chen keizer aan Tanger kan op dit oogenblik Frnnkrjk s invloed slechts schaden en den sultan tot weerstand prikkelen Heeft Delcassé gedaan wat in zjjn vermogen was om dit te voorkomen f Delcassé heeft langen tyd reeds den indruk gemaakt dat hij meende Dnit schland te kunnen ignoreeren Hü was op dit punt zoo naïef te denken dat het voldoende was Rusland als bondgenoot te hebben en in het verdrag met Engeland zag hij het middel om Berlijn te isoleeren In het ministerie Waldeck Rousseau beklaagden de andere ministm s zich over de f aan wal ontmoette Toen Pierre viJf en twintig jaar was wist hi nog niet wat liefde was Ken vlam van acht dagen en soms een eeuwige trouw voor twee maanden dan hield alles weer op Op zekeren dag hy was toen acliten twintig jaar zag hij op 8t Thomas de dochter van een Spanjaard die daa r gevestigd was en hy vond baar lief en mooi Toen hij op St Thomas terugkwam zag hij haar weder En liy vond haar nog oven lief en mooi Onderweg dacht Iiy een paar malen aan dat meisje Toen liy den volgen den keer terug kwam Om kort te gaan drie jaar later trouwde liy met haar Zy heette Miguéle Zy had een zachte jreooleche gelaatstint groote donkere oogen van die oogen waar do ziel uitspreekt golvend zwart haar en als zjj glimlachte kwamen er tuBschen haar helderroode lippen twee hagelwitte tandjes te voorschijn Zj was middelmatig van gestalte slank als een Sylphide en had zeer kleine handen Zóó schoon was zy dat men ni t kon begrypen hoe zy ooit niet meer zoo schoon zou kunnen worden Zy is dood Ja twee jaar na zijn huveiyk stierf zy plotseling hem een dochtertje van een maand nalatende zy stierf op twintigjarige n leeftijd toen zy vooringenomenheid waarmede Delcassé elke ernstige regeling met Duitsche poogde te vermijden Delcassé liet zich hypnotiseeren door het Heilige Rusland en zag alles wat niet Russisch was voorbij Thans is het idaal waarvoor onze diplomatie geknield heeft door de gebeurtenissen geschokt en nu komt keizer Wilhelm heel kalm Delcas é herinneren dat Duitschland nog bestaat Zelfs de nationalistische Echo de Paris bevat een artikel waai in der Regeering wordt verweten moedwillig Duitschland te hebben voorbijgezien en daardoor deze onaangename verwikkeling veroorzaakt te hebben Het ïageblalt zegt Het bezoek van den keizer kan van grout gewicht zyn voor den Duitschcu handel maar naast de nioreele veroveiing v m Marokko kan het tevens leiden tot de materieeio en moroele verovering van Frankiuk wanneer de Duitsche diplomatie thans het gunstige oogenblik weet te geliiniken Bulow vel klaarde dat üuitsch land in Maiokku slechts economische belan gen heeft en sloclit weu scht dat orde en rust in Marokko heerscheu Aan dit programma moeten wj vaMhouden en dan moet Duitschland Sultan Abdul Azis pogen te winnen niet voor de belangen van hetcosmopolitisch consortiumHarris maar voor verstandige hei vormingen waaibij men tevens zorgen moet 4o Duitsche handelsbelangen ook voor do toekomst te verzekeren De aanneming der motie Marsongo Bastia is zulk een zonderlinge oplossing van de ministerieelu crisis in Italië dat de nieuwe toestand nog veel ingewikkelder is dan de oude Een miniaterie Fortis bleek onmogelyk en nn heeft toch de voormalige minister van Financiën Tittoni z ch door den ongedachten steun die hem van Furtis zelf ten deel viel laten verleiden dezen als eersten mede stander in de nieuwe combinatie op te nemen De motieMarsengo Uastia die door Tittoni werd aanvaard legde nadruk op de noodzakelijkheid te voHLirden by do vrijzinnige politiek die bg de jongste verkiezingen op liet program stond Evenwel was liet juist de onmogelijkheid dit program met de oude meerdei held te veiwezenlyken die den heer Giolitti voor onoverkomelijke moeilykhedea stelde Hoe kan Tittoni de venleelde verspreide groepen der linkerzijde samenbrengen lOt het verdedigen van een politiek die in beginsel een verkiezingscoalitie tegen de socialisten beoogde tei wijl hü begint met in dit ministerie een Crispiaan als Fortis te kiezen die het meerendeel der vrijzinnigen afstoot 1 zoo recht gelukkig begon te worden De dood begaat dageiyks zulke wreedheden f Pierre sloeg de hand niet aan zichzelven Later begreep hij wel niet hoe het mogelyk was dat hy het niet gedaan had maar hy deed h t niet Miquéle die hy zoo weinig gekend had van wie hy twee derden van den tyd wegens de eischen van ziin beroep ver had m lete i leven Miquéle die hy zoo liefhad en die hem zoo liefhad dood Met bitterheid herinnerde hy zich toen al de tranen die zy stortte tranen van vreugde als hy terugkwam Telkens als hy in zyn vrijen tyd thuis kwam bracht hy het een of ander raede dat een bewys was hoe Pierre altyd aan haar dacht Op die manier had zy in twee jaar eenaantal kleine voorwerpen opgezameld Weemoedige relikwieën Die blijven dié stetvenniet 1 De zeelieden hebben soms een geaardneid die men by andere mannen tevergeefs zou zoeken Dat leven tusschen water en lucht in die onafzienbare ruimte geeft aan de gedachten een eigenaardige richting Door altyd hetzelfde te zien is men meer geneigd zich altyd met de zelfde zaken bezig te houden Door zulk een eentonig leven heeft In zjjn verklaring van 22 dezer zoide Tittoni indien de di scussie en de stemming van het parlement een nieuwe meerdeiheid aanwezen met een nieuw piogiam zou onze tegenwoordigheid op deze bank althans bijgedragen hebben tot een werk van constitutioneele oprechtheid Het is echter een vraag van oniniddelliik praetisch belang of deze oplossing van de constitutioneele niopilykheid ook den weg wyst uit don politieken doolhof En dat is niet te gelooven De giuverneur van Kameroen seint De toestand is sedert myn telegram van 13 Maart dat iedere onmiddelljko vrees uilgesloten noetnt onveranderd Met de mogelijkheid van oen aanval der Boeli woidt rekening gehouden Kfibi is veisterkt Voorloopig is echter alles iustig Het bestuur der Zuidooster afdeeling ver zocht eveneens versterking met hot oog op do gisiing op verschillende plaatsen en de m November voorgekomen sedert genoende moord op dun koopman Knndonreich Die moord is liet eenige door d n gou virncur op uitdrukkelijk bevel gemelde geval van ongeregeldheid De Engelsche pers neemt de rede van deu Duitschen Keizer te Breinen en zgn verzekeringen van vredelievepdlieid met iionisc ie beleefdheid an fond zeer sceptisch op Het is onmogolyk roe it de Westminster Jazette uit om recht te doen wedervaren aan de rede Wil kunnen slechts eerbicdiglok onze bewondering uitdi ukken over deze voordracht die inderdaad ongeëvenaard en onevenaarbaur was Na de passage uit de rede over de ode Weltherrschaft en s Keizers gelofte te hebben aangehaald gaat het blad roort Dit is werkelyk een zeer belangrykc gel ifto om af te leggen ofschoon wü geneigd zyn te denken dat de Keizer eens een dagje vr j af had genomen van de ijzeren vuist en Klautsjau Do Times verklaart dat het nioeiluk is te veronderstellen dat de rede in het buitenland met hetzelfde flithuiisme worde opgenomen als in Duitschland zelf Daaitoe moet men onder de persoonlyke betoovering van den inagisclien redenaar staan Na een v rnielding dat het boot gesproken is de Duitschers liet zout dur aarde te noemen riegt het city blad De vredelievende verklaringen van dun Keizer kunnen op de volle hartelyke syinpalhio der andere landen lokenen De Daily Telegraph merkte zeer ter snede op zinspeli nde op den wedloop in vlootuitbreiding dat Duitschland niei moet vergeten men icli aan Bijna al de zeelieden zyn stijf iiüufdig De dood van Miquéle had den geest van Pierre zoo i eseliokt dat de maatscliappy waurby hy in dienst was er aan d ielit oui een ander in zyn plaats te stellen Het was alsof Pierie in zyn verstand gekrenkt was Van lieverdo weid hy echter kalmer en van nu aan beheerschie hem uitsluitend één gedachte de gedachte aan Miquéle Pierre d icht slechts aan de doode hy wilde aan niets anders denken dan aan haar Hy herinnerde zich de kleinste bizonderheden van haar gelaatsuitdrukking haar manier van spreken en al haar kleine eigenaardigheden Hy wilde d it zyn dochter Juéqnéle IP zooals hj haar noemde haar noeder als t ware zou opvolgen Den naam van Charlotte was haar door de ovei ledene gegeven maar Duprat wilde dat zy den naa h van haar moeder zon dragen én men was overeengekomen dat zy Miquéle Charlotte Pierrette zon heeton on toen do moeder dood was wilde de kapitein int zy in alles haar evenbeeld zou worden om in haar het beeld van de geliefde vrouw die hy verloren had allyd voor oogen te hebben Wordt venolgd