Goudsche Courant, dinsdag 28 maart 1905

Woensdag 39 Maart 1905 No 9688 44ste Jaargang Gebruikt steeds de WERELDBEROEMDE Superior Druiven Borstlioning Eztract fiouBSCHE mum I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relcloon Ko 8 De Uitgave dezer Jburant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2Ö franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoen No ADVEllTENTIEN worden geplaatst van 1 5 i egels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des inidd UoudH Druk van A BHIMKMAN Zn Van 4 tot 8 franken daagê GEVRAAGD Personen der beide ge Blactiten om op onze eenr en snelw BBEIUACBINBH te werken Gcmakk werk tehni het gansche jaar door i onderv Abtand niet ter zake en wü verkoopen uw werk Gouden Mediiillo Expositie Pnijjp Febroari 1905 Schrijven naar deMaatichnpplj LA RUCllK Orermoire Donk België AVO BSCnO QLVOOKAMBAC BTSLIEDEl TENTOONSTELLISe VAN Teekeningen en Eoetseerwerk door de leerlingen in den Cursus 1W04 180S verraardigd Toegang voorbelaogBtellendenopDINSDAG 28 en WOENSDAG 29 MAART des avonds s Haar meer I De Nieuwe Lonilon doet do grijze haren binnen enkele dagen verdwijnen ninukt hel haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neeuit de pelletjes van het lioold weg Eischt op den hals LoikIoii Prijs 1 Siï en f t M per flacon Verkrijgbaar in de ROZENDAAL M t bi Izaiik € ai § Papier £ molen iÓuUA GEIEVEE Merk NIGHTOAP Verkrijgb lar bij PEETERS St AU bewijs TaD eohtlioid i caobut OD kurk ateoda roftrfctea ran dea DMmdarPimii P HOPPE OPa puike oudb SCHIEDAM MER I Eentg helpend en afdoend middel tegen verkondheid astma keelpjjn kink en slijrahoest bronchitis en alle borst itk longaandoeuingen Negen maal met Goud bekroond Eenige labrikanten Z Mkj H N VAN SCHAIK T Flacons van 0 40 0 70 1 Kon Stoomlabriek Ve Honinghloem I Verkrij bnai bj Firma WOLFV Co Westhaven 198 o i u A LATEJi STW A Kleiweg K luO Gmuia E H VAN MILD Veerstal B 12ü t Wfa A ÜOÜMAN Woori rec if PINKSE Nieuaerktrkad l J el A N ïjn ZEStiEN Sc iooiihoven Th TOItKEN Boêkmp B v WI K Oudew A SCHEER ffua r i P W y EDX Oudetoater K va ubb flEl lDEN te Rfeuwijk P v o bPH K MoercaiielU I v u HTAIt Woddmgsreen Wed J IdLST Waddinqtveen M KOLKMAN Waddmgmeen P A uiUIMXlT Oudewater Au JONGH Oarfcioa cr J P KASTELEIN PoUbroekerdam 0 UIKKEH te Bemtlmy wfm VrttllSCHUWIiVe Laat L niet misleiden iaor bdlJ Sirooti Het klooster V t c Puit o J6 Z4 bu staiit nUl la Hiruop munjoi iieHei wanrilr T T f T U t Cnieoii t stmt bevolen n l fin n M Mil tere Ulplomn en Gout Bckioorile TI T T TI PRAEPARATEN VAN Oll fia l nrAphf de mee st krachtige en veraterkendt kina wijn tegen zwakte Vgtlllla I al V V ll V loowel bij kinderen aU volwassenen gebrek aar eetlust alechle spijsvertering zenuwhoofdpijn ter versterking na ziekte of kraambed koorta en hare gevolgen QUINA LAROCHE FERRUGINEUX in h t bijzonder tegen Bloedgebrek Bleakzucht kwalen van Kritischcn leefiyd tm VerltrijgJ fltir in flacons A ƒ 1 90 en 1 pT I If p o P 9k r Toedzaam versterkend aangenaam vm smaak voor ds elljkschgeb uik n vooral voor kinderen zwakken en klierachtige gestegen teer aan te be veLn AU geneealu achtlge drank bii stoornissen der spysverteringaorganen en dlarrhée ook zuigelingen en kleine kinderen Pnjs i H rbuid yj Kgr ƒ 1 70 è K Kgr 0 90 4 KgT O BO MckIL cilltrpf Speciaal voor Kindervoeding in bussen k Kgr O OO ITlCIIVaUIIVCI y Kg j o BO H Kgr 0 26 r Asthma Cigaretten Het rooken cencr halvo Cigarette is voldoende ter bestrijding van de hevigste aanvallen van Asthma etc In Tamarinde Rnnhnn fruit purgatief tegen verstopping Aam belen Mlgralne CongeBtlesetc voQralookalslaMns voor kinderen liewiizk n de Tamarinde Bonbons van KRAEPELIEN HOLM belangrijke diensten daar de vorm vooi het kind begeerlijk en ft smaak aangenaam is Prijs per doosje 0 90 en O BO ültniStlf pACfillAG nl emeen erkend als het BESTE huismiddel oaillliaiv gjilll J Hoest Verkoudheid en Keelpija het is I 11 een slEjmoplosaetid en verzachtend middel by ultnemendbeld uitsluitend in HJ D Heschjes verkriji liaar Pnjs 0 20 per flötchje 1 e Prafpni tint am KRAEPELIEN ft HOLH te Zeist if ailen voornieH pan eliqtipllrn narir ap lie naam en kandte kening tt rérkr jgbaar bij da mteetta rahrlekwnerk MjwiJteiere en VroffüUn KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST A felij éM door meer dan dui cend nanzjenlyke professoren en geneesheeren beproefd voorge sclirevï n en aanbevolen 1 1 Uil lit t pul ii k sedert 26 jaren geliefd als zijnde het bv te goeilkoopHe en oiitchadelljlstle Bloedreinigings en Laxeermiddel en verkozen bovi ii Zouten Droppels Mengsels Mineraalwateren enz en zulks om hare n inger ame uitweiking ifÊf U hoeile mich voor namaak ledere doos moet bet teetlelijk 1 Hereiiltlree lie hnnileltmerk namolgk het ieiUe kriilê In het roode celil mei de hanltteekenliig IlicharA Itrandl dragen ffoo dÊteiiot F li can manlen Hoiff Hotterdam Zy zpn verkrijgbaar 1 in doosjes è 70 Cents geen kleinere en wel te Gouda biJ WOLFF Co r h SS Patent H Stollen mti ictarl Iroiafiti uililiu Dis iijiiiu ïTiy aiilit iir t i u nmtiuiu Warnung er ffrOMBtt Brfolg aar un trB PatentH Si olie êtrungM htt AnltU ia rtruhledam wrrihlotien Nac iahmungcn gegébéH Uui k tifKi h r iinuft Uef vh irfen H SfoU ft our rm UM tilTêct odtf U toletnn tittnhtnaiurién m éaim uil flMifl Mbanttehêa J uitgshhrgt m is rréiaUt n md ZeugtUMt gntk mr am Df nuMx lu mm Directeuren Mr A W F H SANGER en J DE WAARD Geeft 4 U fauMrteeeu uit verkrijgbaar it fOO Correspo deiite te Qouda de Heeren DORTLAND es Co Het VEELICHTING MAGAZUN De Avondsfer Dubbele Buurt B 1 3 TELKF 117 is heden ruim voorzien van j nieuw model Qasornamenten Waodcoinroren en iaskooklal ilje $ Tevens zuinige KOOKAPPARATEN reukeloos en zindelijk Je ware adres roor goede verlicliling Zoo even ontvangen ARCAl UM waarvan spoedig do verklarinff volgt Aanbevelend M M 7 LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding Verkiygbaar iu flesschen 50 ets T et en f I JS btj H H Apolhekers en Drogisten Let oil hH iitarl ANKER I F AD RICHTER o Kotterd im Tu ioiDA bij C LUGER Apotheker Maikt en bij WOLFF Co Westhaven 198 Wie Mkm ajD ïtjL da EchtA bSlfflJ lJliClUi tö oatT uigor tesambn ïe iteU en na i ie i jufneraiDgon in don handel gekjLi n und i den nemn des aitvinJarb Dr Miohaelis vervwu digd jp de best ua jLjoea in het wereldberoerade tabblissement van Qebi StoU r rok t Keulen tische Eikel Cacao m vierkanten busssL Deze Kikel Cv ao 9 met melk g ookt eeae aangename geaonde drank voor dft OlijksoL gebruik een 6 2 theelepels van t po dt r Toor een kop Chocolate Als genooskrscbtif di ank bij geval as lM iiLeo slei nta me water t gebruiken Varkrijgbaar bij ue voorciuim B Aputhekaro en Vt èi 4 ïo pnp fbüqes 1 80 0 90 ft a35 rtnc Bl orl grawüor JigBr rost NederUnd Julius Mattenkigdl iiïiiiterdam Kalverstraat IflS iv en Metaalpoetseztract merk ROOD KBÜIS nit de fabriek van Firma H SARDEMANN te Zevenaar en Emmerik jMinHMi de kromn Verkrügbaar to Gonda bij R ZANDVOOBT M A OATS H ZAND VOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST telwoorden biJ N DE KRÜIJFF Uuituiilandscli Uvcrzicbl Het Nowoje Wremja bevat een telegram dat Witte heeft gezonden aan den Senaat der universiteit Kazan in antwoord op een verzoek om het door den Senaat opgestelde ontwerp voor hervorming van de hoogescholen te willen ondersteunen in het ministercomité By al het gepraat over Witte s positie en zijn meening over den hnidigen toestand is dat antwoord belangrijk genoeg om het hier weer te geven Het luidt Zeer dankbaar ben ik den Senaat der universiteit Kazan welks eerelid ik de hooge eur heb te ziJn voor het in mg gestelde vertrouwen Als leerling eeiier universiteit die ziju geheele leven larig zijn betrekkingen tot de hoogeschoolkringen niet heelt afgebroken gevoel ik levendig dat de wetenschap en het academische leven zonder vrijheid van het wetenschappelijke onderwijs en zonder zelfstandigheid niet kunnen bestaan en daarom zou ik ook geen andeie meening kunnen nitspreken waar en onder welke omstandigheden ik ook zou te spreken hebben Nu ik eenmaal ben uitgonoodigd om in betrekking te treden tol een der geéurdste universiteitscolleges kan ik echter ook niet nalaten uiting te geven aan mi n overtuiging dat wi mannen der universiteit aan de kracht der wetenschap geiooven en er naar streven moeten door do kracht van wetenschappolyke argumenten en oprechte woorden voor te lichten dat wij ouderen den plicht hebl en onze jonge kameraden te waarschuwen voor neigingen en handelingen die met academische vryheid niets to maken hebben en ten slotte dat wij mannen der universiteit vóór alles Bussen zijn en daarom mooten veroor eeten een wyze van optreden die ons in de oogen des volks on van de vertegenwoordigers der wetensohappeiyko en academische wereld van alle beschaafde landen verlaagt Dit is een uitermate behendig gesteld antwoord dat d Kazansche senaat regelrecht met een kluitje in t riet stuurt Maar er biykt o i voldoemie uit dat Witte niet van de revolutionaire of radicale gedachten zwanger gaat welke sommigen hem hebben toegedicht En mocht hy ze koesteren dan zorgt hy biykbnar wel om er niet mee te koop te loopen Waaruit volgt dat men voorloopig alle verhalen over Witte s aandeel in de omwentelings beweging gerust als fantasien kan beschouwen wat velen trouwens wel altyd godaan zullen hebben By de behandeling Van de nieawe mynwet FEVILLETOX DiSOCETEBVAH DEN SCHESFSg KAPRIUf 7 In een huls te Lormnnt ten klein dorp j tusschen twee henvels bg Bordeaux was zy overleden Doprat wilde altyd te Lormant wonen Hg kocht het huisje dat heilig voor hem was noemde hy de villa Miquèle en verliet hot eerst toen hg vyftig jaar oud was op het tydstip dat dit verhaal een aanvang neemt m er eenige reporaties aan te laten doen En in die villa maakte hg een soort van puseum van alles wat Miqnèle had toaMhoord O zg bad hem zoo liefgehad I zonder haar on hg geen levensgeluk gekend hebben Die zes maanden bg acht of veertien dagen tegelgk met haar doorgebracht waren zoo zoet zoo heerlgk zoo kort geweest I Zgn ael was er meer vervnld van geweest dan It tt n twintig jaren zgner jengd zy hadden m zgn hart meer aandoeningen in xgn geest meer herinneringen gewekt bracht ffi Pï Frankrïïk doorbracht sloot hy zich meestal in dat mnseum in het Pruisische Huis van Afgevaardigden wees do minister president Von Billow er op dat de regeering voor het uitbreken van de jongste mynwerkersstaking reeds bezig was met het ontwerpen van verschillende maatregelen De heer Von Billow erkende de goede houding van de arbeiders gedurende de staking maar zeide hy hierdoor wordt niets veranderd aan het feit dat contractbreuk is gepleegd De staat moet zijn beschermende hand over dat gebied uitstrekken Toejuichingen In den loop der beraadslagingen betuigde de heer Von Btilow zön voldueiiiuger over dat alle partijen bereid bleken tot overeen stemming te kum n Door de wijziging en aanvul iiij van ile rnynwet mo sten de misstanden wotdi ii ii i j hi Veii die by do staking zijii gebleken VLiiir y zou slechts een noodwet zun L e regeeriiig wilde slechts een nieuwe staking trachton te voorkomen Hat ioonverlius by de U itste staking betiep millioenen de schade door h tndel en nyverheid geleden was nog grooter De Külii Zig komt in een hoofdartikel over hel Marokliaansche vraagstuk lot deze slotsom Wy gelooven en hopen dal allvs wal thans om en over Marokko gezegd en geschreven wordt veel lawaai on weinig wol is I o Duitsche regoering heeft nog eens dui4eiyk verklaard dat zy niet naar politieke d w z terrilorialo voordeelen in Marokko treeft Frankr k heeft in zyn overeenkomst met Engeland verklaard dat het niet van plan is den politiekon toestand in Marokko te wyzigen de Engelsche regeering heeft deze verklaring door hare onderteokening goedgekeurd iedereen is het er over eens dal het by do oude politiek van handhaving van den status quo in Marokko moet blyven Wie dit standpunt verlaat en deze eensgezindheid to niet doet doet het op zyn eigen gevaar De officieuze Norddeutsche komt nog eens terug op het onderhond dat Delcassé in het voorjaar van 1901 met den Duitscheu gezant te Parys heelt gehad Volgens het verslag van prins Radolin den gezant bleven do spontane uitingen van Delcassé binnen hel kader van algemeene tot niets bindende beschouwingen Wy hadden dus zegt de Norddeutsche volkomen het recht om in het licht te stellen dat er nog geen waarborgen bestonden tegen een wyziging van den statui quo in Marokko ten nadeele van Dnitschland s ooconoinische belangen Dat verder de verwyzing naar Tunis van pas was biykt uit de uitingen van een deel van de Parjsche bladen die gelgk het Journal de Débats op om zich in herinneringen te verdiepen Dit museum had hy opgericht in de Grgzo kamer het grootste vertrek van de woning Het bestond eenvoudig uit oude kleedjes kanten en verschillende snnisteryen die hem aan de geliefde doode herinnerden Het was een donker vertrek waarvan het eenige venster op de helling van den heuvel uitzag Daarbinnen was het hem wel Alles wat daar was scheen zoo vertronweigk lot hem te spreken Van de buitenwereld hoorde men bgna niets en soms als een windvlaag het gordgn bewoog deed Pierre do oogen dicht en geloofde gaarne dat de schim van de doode hem verscheen Naar die Grjze Kamer gevoelde Daprat behoefte zich na de misdaad Ie begeven toen hy met zg n pakje bebloed linnengoed het Hotel de Bourgogne verliet IV Over de steenen brng stak de kapitein de Garonne over sloeg links in en daar hg op dit vroegen ochtendnnr geen rgtnig zag besloot hy te voet daarheen te gaan Hg liep snel De sterren verbleekten aan het nitspanlel alsof zy in het daglicht weg smolten Pierre ontmoette een lantaarnopslRker die het gaslicht uitdraaide nitdrukkëïp zeggen dat Marokko een Legenhanger van Tunis moet worden Ook hetgeen tot dusver bekend js geworden over de onderhandelingen van de BVansche commissarissen te Fes strookt niet goed met de vroegere verklaringen van Delcassé dat hg in de eerste plaats behoud van den status quo beoogde De Bhein Westf ZIg toekent by deze nieuwe terechtwyzing van de Norddeutsche aan hot adres van Delcassé aan dat men nu aan de Seine wel zal inzien dat men er ditmaal niet af kan komen met de gewone frazen Marokko zal geen tegenhanger van Tunis worden Er is een streep gehaald door die rekening Hot zou het verstandigst zgn om nu niet moor zoo hoog van don toren to blazen üuihchland aU goiykgerechtigd mededinger iii Marokko te erkennen en met dien mededinger eerlgk Ie deolen Tegen het einde van de Belgische Kamerzilling Zaterdag kwam het tot een heftige butsing tu sschen den liberalen afgevaardigde l iul Hymans en den niiiiister president De Smet do Nayor De rcgeoring wenschte de levering van electrisclie kracht voor hel gebied 20 kilomeier om Brussel te gunnen aan een truit om do concurrentio van een Duitsche firma uit Ie sluiten Keu groot gedeelte van ie linkerzyde bestreed de rogeoring di de debatten apoedi wilde sluiten De heer Hyma ns riep GiJ onderdrukt de controle door de Ktyner waarop de minister kwaad antwoordde Wal gö zegt is het tegendeel van de waarheid Toon noemde de heer Hyinans den minister oen onbeschaamde waarop deze weer betoogde dat hy deze boleediging opnam met de grootste minachting Zoo ging het een tydje door zonder dat hel den voorzitter gelukte een einde te maken aan dit lawaai Eindeiyk verklaarde de heer Hymans dat hg dezen parlementairen slrgd niet langer wenschte voort te zetten Beweerd wordt dat hg den minister yn getuigen zal zenden Zaterdagavond ia de hertog van Connaught vertrokken uil Madrid naar Alicante om vandaar over te steken naar Italifi De hertog maakt de zeereis met een Engelschen kruiser In Italië toegt hy zich wear bgzgn familie T De meest uiteenloopende verhalen gaan rond in Madrid over de uitkomsten van het hertogeiyk bezoek Volgens een dezer verhalen zgn de eerste afspraken gemaakt voor een verbintenis van koning Alphonsns met Hy verhaastte zgn schreden Nu en dan ontsnapten hem weder de woorden Ik 1 Ik I Het was alsof hg door snel te loopen zichzelven wilde ontvluchten De verschrikkelgke gebeurtenissen van dien nacht na vgflien jaar van een eentonig leven hadden hem verbgsterd Bg tnsschenpoozen stond hg stil met een verward hoofd en zware oogleden en geeuwde als iemand die uitgeput van vermoeienis is En dan weder weende hg zonder aan iets te denken Op een gegeven oogenblik zeg hg de GAronne roosltleurig door het morgenrood beschenen Dat deed hem onaangenaam aan Hg had liever mist gehad of regen kortom donker weer in overeenstemming met zgn sombere gedachten Vaartuigen gleden stil over de rivier In de verte zou men ze voor groote vogels gehouden hebben die op het water zwommen Eensklaps zag hg een driemaster die langzaam op den vloed naderde Het schip had gezwollen door den dageraad roodgeklenrde zetlen Duprat snikte Al de herinneringen van zgn loven schenen in de gedaante van dat vaartuig bg hem op te komen En heb ik die misdaad begaan zeide hy bg zichzelven En hy schudde zich alsof hg een nachtmerrie wilde rerdryren do jongste dochter van den hertog maar die afspraken zg n natuurlgk het diepste geheim totdat de koning het voorgenomen bezoek zal afleggen aan Engeland Een andere lezing is dat het verschil van godsdienst een onoverkoraeiyk bezwaar is voor een hnwelgk tusschen den Spaanschen koning en de Engelsche prinses Koning Alphonsus gaat vóór de veelbesproken buitenlandsche reis in Mei nog een uitstapje maken binnenslands in April In de eerste week van April zoo hg drie dagen naar Valencia gaan De gemoedereu zgn verdeeld over de vraag of de Koning wél doet met naar Valencia te gaan waar de meerderheid der bevolking tegen hem en yn huis is uit republikeinsche overwegingen of omdat zg don Carlos aanhangen De overheidspersonen van Valencia en de koningsgezinde burgere maken groote plannen om de stad te versieren voor het vorstelgk bezoek In een gisteren in het Consistorie gehouden rede zeide Z H de Paus sprekende van de betrekkingen van den H Stoel met Frankrgk dat ongelukkigerwgs zgn vrees voor het verbreken van het concordaat thans wordt verwezenlgkt De Puus voegde er bg dat hg tegen de opzegging van het concordaat is en steeds is geweest De H Stoel wenscht goede betrsk kingen met Prankrök te onderhouden en thans bereid door daden te toonen dat hg ook goede betrekkingen wenscht met de Franscho Eogeering Uit ontevredenheid over de ab solutistischo regeoringsmethoden van den prins zgn in de nabyheid van Kanea 6U0 gewapende Kretensers byeengekomeo vormende eon voorloopige nationale vergadering onder voorzitterschap van Pagayannakis Deze vaardigde een proclamatie uit waarin de vereeniging van Kreta met Griekenland wordt afgekondigd en op de mogendheden een beroep wordt gedaan om geen geweld te gebruiken voor de instandhouding van het tegenwoordit stelsel Prins George vaardigde een proclamatie nil waarin hg een beroep doet op hel volk om zich hg de beweging niet aan te sluiten Een Russische kanonneerbool bracht versterkingen voor de gendarmerie te Kanea van andere deelen van het eiland De debatten in de Italiaansche kamer hebben een gevolg gehad de kamer heeft zich uitgesproken voor een program en tevens den man aangewezen aan wien de Hy wierp een blik op het pak bebloede kleeren dat bg onder zgn arm had medegenomen en een hevige beving overviel hem Op de kade liep hy een kroeg die reeds open was binnen bestelde een kop koffie nam den schyn aan alsof hy dien gretig dronk in vroog den gargon met een stem die hg zgn best deed natouriyk te maken hem het geheim gemak te wyzen De garden bracht hem daarheen Dnprat sloot zich op en vischte het zweet van zgn voorhoofd Gered 1 stamelde hg ik ban gered Niemand zal er nac denken hier onderzoek te doen En zgn pak In de gelagkamer terug gekomen deed hy alsof hg onder zgn overjas een pakje wegborg betaalde zgn koffie en verliet de kroeg zoo verlicht alsof hg de misdaad die hem drukte van zich geworpen had Twee minuten later liep hg langs en hobbelig voetpad de helling op en kwam achter het kerkhof van Lormant zonder iemand te ontmoeten Hier aarzelde Daprat een oogeoblik Wordt vmolgd V4