Goudsche Courant, woensdag 29 maart 1905

Ontvangen j COSTÜKES TAILLIÜS ai veutëntii n Ondertrouwd KLAAS JONKHEID EK MARGARETHA VINGERLINÖ 2i 28 Maart 1905 Gouda Ontvnngdag Vrgdag 91 Maart van 2 4 uur TE 11 LI UB 2 Heerenhuizen waarvan een in de Orabethstraat en een aan de Bleekerssingel met TUIN 6 Kamers rnime Warande Keuken en Kelder voorzien van Gas en Waterleiding Direct té aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 M t on Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS nit de fabriek van Firma H SARDËMANN te Zevenaar en Emmerik panneii f kro n Verkrygbanr to Gouda bj R ZANDTOORT M A OATS H ZANDVOORT J S MOSSE y Firma L DE JONG A DROST te Woerden by N DE KRUIJFP taak ten deel r nl vatlcn h t procram nitU voeren e k uiier toch nam met 273 teffen 88 stemmen euu motie Marsengo Uastia aan die door Tittoni en Kortis was goedgekeurd en waarin de meerderheid lich uitspreekt voor de voortzetting der liberale politiek die het program vormde voor de jongste algemeene verkiezingen Tittoni bad Donderdag verklaringen afgelegd die de correspondent van de Matin onvoorzichtig noemt hg bad gezegd dat hij liever met den steun der claricalen zou regeeren dan met die van de uiterste linkerzude Vrijdag had Fortis dan indrak van die woorden op de linkerzöde weer wat ver zwakt door te verklaren dat bij volkomen homogeen met Tittoni a verklaringen was en daaraan onmiddellijk toe te voegen Toen mij de taak opgedragen weri een kabinet te vormen heb ik miJ voorgenomen dat dit met de oude meerderheid zon zjjn Ik heb het denkbeeld van concentratie onmidd l ök afgewezen De jongste verkiezingen hebbun een Kamer doen ontstaan die getoond hoeft voor de orde te zijn en die een naijvarig bewaakster der vrjjheid ii De meerderheid dier Kamer groepeert zich om een program niet om een man De stemming zal toonen of de meerderheid zich voor een program verklaart Dan zal men de meerderheid niet hot recht knnnen bestrijden een kabinet te vormen Bü de bespreking van het program verklaande Fortis nog de overneming van het spoorwegbedryf door den staat is een noodzakeiykheid geworden Het zal de plicht van den staat ziJn de positie van het spoorweg personeel zooveel mogelijk te verbeteren maar onder voorbehond van de belangen des lands De Regearing moet val de stelling uitgaan dat de spoorwegen zijn aangelegd voor het publiek en niet in de eerste plaats voor de spoorweg ambtenaren Wat de werkstaking en de obstructie betreft leide Fortis dat de Regeering niet zal toelaten dat een tak van dienst in bet openbaar belang straffeloos zon worden verlaten De tegenstemmers tegen de motie Mar sengoBastia behoorden tot de uiterste linkerzijde de linksliberalen het centrum en een deel der racbterzijde Als gevolg van deze stemming acht men en kabinat Fortis Tittoni waarschijnlijk Zaterdag beeft Tittoni den koning dë ontslagaanvrage van het romp kabinet aangeboden Verspreide Berichten FaiKKBUI Na een korte ongesteldheid is gisternacht te Parijs op 64j rigen loeftp overleden de vice president van den Senaat en gewezen minister van marine Edonard Barbey De minister van marine maakt bekend dat bet bericht betreffende het uitzenden Tan een eskader naar Marokko tijdens de aankomst van keizer Wilhelm aldaar van allen grond ontbloot Is DUITSOBLIIID De spoorweg die in Kameroen zal worden aangelegdj zal 160 kilometer lang zijn n de verbinding vormen mot een hoogvlakte die een belangrijk sttanpunt zal lyn voor de militaire bezettting van het land waaruit volgt dat behalve het voordeel dst de handel er vau zal trekken de spoorweg ook een ruime militairs beteekenls heeft OoSTiNBijt HoiraiBUi Zaterdag ontving de keizer koning Koloman Ciell in audiëntie om over den politiekcn toestand te spreken Niettegenstaande het onderhoud een uur duurde kwam men weer tot geen oplossing Denehirkhh In geen jaren is er zooveel gebrek aan werk geweest als nn Te Kopenhagen alleen bedraagt het aantal werkloozen 160 000 man De gemeenteraad heelt een crediet van 40 000 kronen toegestaan en bet rijk 2O 0iOO kronen maar dit bedrag ii verre van voldoende om zelfs in de eerste behoeften te voorzion RUSLIXD De Warschansche politie ontdekte Zaterdag 80 bommen in een grafkelder van het Povonski kerkhof Er werden Mnige arrestaties gedaan Er is een besluit genomen om Maxim Qorki aan het gerecht over te leveren onder bnchnldjging proclamaties to hebben uitgevaardigd die ten doel hadden de bestaande staatsorde omver te werpen De beklaagde vertoeft op het oogenblik in de buurt vau Riga Volgens loopende geruchten heeft zjjn gezondheid sterk geleden voor het geval liJn schuld bewezen mocht worden zal de hoogste door de wet toegelaten straf drie jaren veatingstraf hem treffen BINNENLAND jedepnteerde Staten van Zuid Holland hebben naar aanleiding van de onlangs behandelde bezwar tegen de werkliedenkiezerslijsten voor Kamers van Arbeid te Rotterdam besloten dat nog moeten worden aangevuld lo de werklieden kiezerslijst voor de Kamer van Arbeid voor d drukkersbedrgven te Rotterdam met 42 namen 2o die voor de voedingS en genotmiddelen met 27 namen en 3o die voor de confectiebedryven met 81 namen allen van werklieden wior patroons niet of niet tgdig de betrekkelgke Igslcn aan het gemeentebestuur hebben teruggezonden of verzuimd hebben opdeingelevrrde Igsten hunne namen te vermelden Wat de confectiebedrijven betreft namen Ged Staten aan dat ieder der personen wier namen men op do werklieden kiezerslijsten wenschte geplaatst te zien gedurende het iaatstverloopen kalenderjaar bg een en hetzelfde confecliehnis werkzaam is gewue it zoudat zij vóór alles aan de orderd van het huis hadden te voldoen en dat deze door hel hoofd of den bestnnrder van het conteciiebuis waarvoor zü werkzaam waren hadden moeten zijn opgegeven vermits h i feit dat zg voor zoover de ontvangen orders znlks toelieten werk voor anderen hebben verricht niet wegneemt dat zg gedurende het Iaatstverloopen kalenderjaar bij denzeilden patroon werkzaam waren Gemeng de Berichten In den Haag zgn gisterenavond tusschen 7 en ll i uur tijdens de afwezigheid van de bewoners uit het bovenhuis no 170tt aan den Z O Buitensingel door middel van openslniting van de straatdeur en braak een aantal effecten gestolen Nog zjjn aldaar gisterenavond uit een woning aan de Nassau Dillenburgstraat ontvreemd eeiiige Duitscho geldstukken en voor een waarde van f 600 f 700 aan Nederlandsch geld terwjjl dieven zich oit een woning aan de Nassau Odückstraat meester hebben gemaakt van ongeveer 175 gulden en een damesremontoir Van den dader of de daders dezer dief stallen is tot dusver geen spoor ontdekt Te Ternath was het zevenjarig kind van de echtgenooten L ziek geworden en een dokter die geraadpleegd werd verklaarde dat het meisje het voorwerp was geweest van eenen aanslag Het kind beschuldigdo nu een werkman C genaamd Het parket ondervroeg hem geneesheeren onderzochten hbm en geene schuld in hem vindend lieten de magistraten C in vrijheid Dit maakte de rekening der moeder niet die alles uitzocht om de schuld van C te kunnen bewijzen Vrijdagavond hoorde vrouw L gerucht Zg ging zien en zag C die haar dochterke beleedigde Zich niet meer kunnende bedwingen kwam zjj toegeloopen met eene flesch vitriool snelde C die de vlucht nam achterna en hem inhalende kon zij hem het brandend vocht in het gelaat gieten De man is vreeseljjk gewond Volgens de geneesheeren zal zelfs een zijner oogen verloren zijn Vrouw L is voorloopig in vrg heid gelaten H v Antw Gisteren in den namiddag kwam een automobiel in botsing met bet hek van de villa des heeren Kröller aan den s Gravelandschen weg te Hilversum Een inzittende dame werd uit de auto geslingerd en zoo verwond dat de ter hulp f eroepen geneesheer verbood haar te vervoeren waarna zg ter verpleging in het Oude Tolhuis aan genoemden weg werd opgenomen Een span Urker haringvisschers die hun kuilnet trokken waar vóór een eeuw ongeveer de zeeweg van Amsterdam naar buiten voerde vh den in bet met moeite binnengehaalde net een groot verroest anker een Spanjool noemen de visschers het dat te Urk aangebracht 500 pond bleek te wegen In den raad van Ambt Almeloo vroeg en verkreeg Trgdag de heer ter Kuile verlof tot B en W eenige vragen te richten In strijd met het gevoelen van den burgemeester die van meening was dat dergelijke vragen hot best gedaan konden worden in geheime zitting besloot de raad de interpellatie in openbare zitting te behandelen Da haar ter Knile vroeg daarop welk stelsel door B en W gevolgd werd bij het doen van bestellingen ten behoeve der gemeente waarom zü op wier leveringen volgens de verklaringen van den voorzitter geen aanmerkingen zjjn te maken en die beweren krachtens aanneming recht te hebben de opdracht tot levering te ontvangen worden voorbügegaan en d levering aan anderen wordt opgedragen en waarom diverse kleine benoodigdheden niet worden betrokken van ingezetenen der gemeente doch vu een leverancier uit Stad Almelod Een der wethouders antwoordde dat h § er geheel buiten stond De burgemeester antwoordde daarop namens B en W met een wedervraag 0f de raad niet van meening was dat ieder van wat geloof hg ook zij vooi een levering in aanmerking moest komen welke vraag den heer Tyhuf de opmerking ontlokte dat t hier juist het beginsel betreft dat bg leveringen aan de gemeente de kwestie van geloof buitengesloten moet zgn B en heftige bespreking volgde waarbg de heer tqr Kalle o m zei dat door hem de kwestie van riohting van den leverancier niet aangeroerd wns en tijj op de beantwoording van de door hem gestelde vragen aandrong en de heer Schotv ld opmerkte dat de paganistische school thans met christelijke dweilen enz wordt gereinigd Tot slot verklaarde de voorzitter dat hjj niet had geweten dat er te Ambt Almeloo winkeliers waren door wie schoonmaakmiddelen verkocht worden en dat door B en W reeds besloten was voortaan zooveel mogelijk aanbesteding te houden Men meldt uit Enschedé De firma Serphos Zn weigert in te gaan op de eischen haror arbeiders Nudat deze heb jen vergaderd en oorspronkelijk voornemens waren morgen te staken zjjn ij daarvan teruggekomen omdat de leiders der organisaties niet beshSb 3tban conden toezegge i omdat er o ider de e wevers weinig of geer eorgam e r J zg Hedennacht is te Zwolle ingebroken in het kantoor der koffiebranderij van de firma Llsendgk De dief heeft den lessenaar opengebroken daaruit den sleutel van de brandkast genomen en ongeveer f 800 ontvreemd De dader is echter reeds gesnapt Hg bekende niet alleen dezen diefstal maar ook de inbraak van de vorige week in het kantoor der Dedemsv Stoomtram D or den Deenschen minister van Landnouw is een aanvulling op de Margarinewet ngediend waarbg verplicht gesteld wordt bjj margarine sesam olie te voegen die aan smaak of kleur niets verandert maar waardoor de waar gemakkelijk vlin boter e onderscheiden is Zondag middag om 6 uur wilde hef sleepbootje van de firma van Eijk den ijzeren Ogger ScU 405 schipper M C Vrolgk van den reeder W den Duik Gz de Scbeveningsche haven bionensleepen toen juist bg de zwenking aan de buitenpieren de sleeptros brak De logger stootte daardoor op de palen om het Noorderhootd en kwam daarna op den keiendam terecht waar het schip vree elijk stampte en averjj maakte De sleepboot die door het trekken van den tros een geheele lengte de haven Was ingeschoten kwam daarop terug doch kon de logger niet genoeg naderen om een andere lijn over te nemen waarop de dekknecht met een Ijjn om zijn middel in zee sprung en naar den logger wom om een touw over te nemen De bema Ding vau den loii ger wilde dit echter nie en trachtte vau Uar standplaats af t komen om zee te kiezen en IJmuided te bereiken Mei een Ijjn kreeg de logger toen verbinoing met het publiek op het noorderhüofd waarna het gelukte hem van zgn plaats at te trekken waarop het schip zee koos Ter hoogte van de wandelpier heescli het echter plotseling de noodvlag en begon met flambouwen om hulp te seinen De opvarenden hadden bemerkt dat de logger lekkage bad gekregen Het sleepbootje ging er dadeiyk op uit en was binnen tien minuten ter zQde van den logger nam hem weer op sleep en kwam langzaam vooruit vloed stroom en windrichting alles was tegen zoodat eerst te half 9 het sleepbootje de buitenpieren binnenkwam en 10 minuten later lag de logger met zware lekkage en averjj in de binnenhaven De reddingboot was in de haven te water gebracht maar behoefde geen zee te kiezen Hen meldt uit Ond Beierland Het spook is nogmaals teruggekeerd Eln arbeider heeft hjj weet nog niet hoe over een eindje weg van vijf minnten gaans meer dan een nur geloopen het spook hield hem namelgk in den vroegen morgen staands een kwartier lang kon de man niet van zjjn plaat I Ook een tuinman die toevallig niet van de oorspronkelgke bewoners dezer gemeente afstamt werd door het spook toegesproken Toen het bovenaardsche weien door zgn houding te kennen gaf dat het graag wat geld had en misschien tot een maatregel zou durven overgaan bjj zjjn gezellen niet in gebruik dreigde de tuinman het spook met zijn geweer waarop hel ijlings henen ging En toch blijft het geloof aan speken nog teeds ongeschokt I Men meldt uit Den Haag Een afgrijselijk drama heeft zich gisterennacht afgespeeld in een hnis aan de Van Ravesteynstraat bewoond door een 68jarigan werkman P Zaalberg diens ruim fiOjarige vrouw en hun zoon van 20 jaren Toen laatstbedoelde eergisteravond thuis kwam vond hjj zjjn bejaarde ouders nog vreedzaam in de huiskamer bezig m t kaartspelen en gisterochtend omstreeks 6 uur toen hij zich naar zgn werk wilde begeven blikte h i in diezelfde huiskamer op een tooneel zoo afgrjjselgk als zich nauwelgks denken laat Op het bed in de alkoof lag het door bloed bijna onherkenbare Igk zijner moeder wier hoofd zoo goed als van den romp was gesneden en voor het bed in de woonkamer lag zgn vader eveneens met een levensgevaarlijke wonde aan den hals te wentelen in een groeten plas bloed De man had zjjn vrouw den hals afgesneden en zich daarna zelf van het leven willen berooven De ontstelde jongen riep aanstonds de hulp in van den benedenbewoner een politieagent die dadelijk den hoofdinspecteur van politie den heer Rietdgk chef van de politiesectie Jan van Gojjenstraat met het voorgevallene in kennis stelde De moordenaar hoewel zelf meer dood dan levend legde tegenover dezen politiechef een volledige bekentenis af Omtrent de vermoedelijke oorzaak worden a ierb inde verhalen gedaan t Schijnt dat er tusschen de echtelieden vooral in den laatsteii tyd nog al eens kibbelarijen voorkwamen naar aanleiding van het huwelijk van een dochter Echter in den regel bleef t bg kibbelen slechts zelden kwam t tot een hevige ruzie Volg n8 het zeggen lag de schuld aan den man De misdaad schgnt ongeveer om 4 uur in den nacht te hebben plaats gevonden althans omstreeks dat tijdstip heeft de benedenbuurvrouw de vermoorde vrouw hoeren gillen De bewoonster van het benedenhuis denkende dat haar buurvrouw onwel was is toen opgestaan en heeft aan het bovenhuis aangebeld De deur werd echter niet geopend en niets meer hoerende heeft deze vrouw zich daarop weder ter ruste begeven De zoon die op de zolderverdieping sliep heeft geen gegil gehoord Toen hg gisterochtend om 6 uur de woonkamer zgner ouder wilde binnentreden vond liü wel vreemd dat de binnenzijde was afgesloten Nadat hjj mot een anderen sleutel de deur had geopend bespeurde hg eerst de verschrikkelijke gebeurtenis De moordenaar is blijkbaar met groote kalmte bjj zjjn misdaad te werk gegaan Op de tafel in het woonvertrek vond de politie namelgk een briefje van zgn hand waarin mededeeling wordt gedaan omtrent de plaats in kasten enz waar te vinden is hetin huis aanwezige geld ten bedrage vanruim negentig gulden Uit het feit dat zich aan dit briefje bloedsporen bevonden wordt lil afgeleid dat het geschreven is nadat de vrouw was vermoord en vóórdat de manzich zelf verwondde De zwaar verwonde man is naar het ge meenteziekenhuis overgebracht waarheen oOk later in den ochtend nadat de recli lercommissuris mr van Rees de officier van ju tilie mr van Genus en eenige poUtleautorileiten de plek waar het misdrgf wai gepleegd in oogenschouw hadden genomen het lijk ven de vrouw per raderbaarwerd vervoerd De man heeft naar vermoed wordt met een scheermes aan zjjn vrouw de doodeiyke wonde toegebracht Hg moet daarbjj met groote krachtsinspanning te werk zjjn gegaan want uit dit mes dat bij bet lyk van i vrouw werd gevonden woriM groote stukken gemist Zich zelf heeft hij met het broodmes rer wond Het voorgevallene heeft zooali zich begrijpen laat vooral in de buurt groote ontroering teweeg gebracht De toestand van den moordenaar ia hoogst ernstig Men gelooft niet dat herstel mogelijk is Van een verhoor door de joetitie kon gisterochtend geen sprake zijn Nader meldt men uit den Haag dat de moordenaar in den loop van den ochtend in het gemeenteziekenhuis aan zgn wonden is overleden Uit Arnhea wordt gemeld dat ar reeds eenigen tjjd bjj de Duitsche grenzen valsche biljetten van 100 mark in omloop zgn Eergisteren zjjn er te Gendringen op vermoeden van valschhcid op twee plaatsen weer zulke biljetten in beslag genomen die door iemand uit Gendringen i n uitgegeven Se politie stelt een scherp onderzoek in Onze Amsterdamsche correspondent schrijft Wy zyn de gearresteerde spitsboevenfamilie een rectificatie schuldig al zal ze ook minder in haar smaak vallen In vorige berichten is n l medegedeeld dat het papa Wageoaar was die op s Ryki kosten te Haarlem werd verpleegd waarbtj werd uitgegaan van de veronderstelling dat de kinderen vaders naam droegen Maar papa Wagenaar is papa Wagenaar niet Hy heet De Haan en Is keelemaal geen papa want hg huwde raat vrouw Wagenaar toen deze reeds in het voor haar fortuinigk bezit wa van vier volwassen onechte spmiten twee zoons en twee dochters En om den familieband te versterken nam zgn broer de nn mede gearresteerde De Haan een der dochters Wagenaar tot vrouw zoodat deze laatste de stiefdochter is van haar zwager Immers de beide heeren De Haan trouwden respectievelgk met moeder en dochter De politie bezit thans de natnnrlgke portretten d w z niet de d or den beroepsfotograaf geflatteerde maar volgens de jongste opnamen met de recherche camera Ik geloof dat de crimineele anthropologie in het zestal te weten moeder twee zoons en twee dochters en de man van een der laatstee dankbare sujetten voor een onderzoek zou vinden Sluw afstootend gedegenereerd en misdadig zgn de kenmerken die dik op de grove brntale uiterlgken liggen bg de vrouwen niet minder dan bg het mannelgk deel der bende Amsterdam gaat er en sensatie proces mee tegemoet Bg de reeds gemelde dief stallen met braak zgn gister weer twee rywieldiefstallen vastgesteld Over de moordzaak in de Driekoningenstraat ligt nog een sluier al wgst veel op eventueel debet dat de arrestanten erin gehad kannen hebben De uit honderden brieven bestaande en in het huis gevonden correspondentie van de vermoorde weduwe wordt nu nagepluisd om mogelgk daaruit meer licht te ontdekken Men weet nog te weinig met wie het slachtoffer heeft omgegaan Dit valt nog te vermelden De vermoorde lag op haar bnik in de gang van haar hnis met het hoofd naar de binnenzgde de voeten dus naar den deurkant Den rechterarm uitgestrekt en met den rechterwang op den steenen vloer in het bloed De houding maakt het ook in verband met de atweringen die zg biykt te hebben gedaan zeer waarsclitjiilgk zoo niet zeker dat juffrouw Cerlgn thuis komende door de plunderende inbrekers is overvallen en overhoop gestoken om als eenige getuige na haar overval uit den weg te worden geruimd N C Zonderlinge tegenstrijdigheid Vrjjdag hield ds Talma eene politieke redevoering te Enkhuizen By die gelegenheid trad als debater op de arbeider Jan van Ook die zeide niets te aiaken te liebben met eenige politieke partg en voorts dr Knyper verweet niets voor de arbeiders te hebben gedaan De spreker verkondigde verder de anarchistische theorieën en hield vol dat deze Regeering beslist con servatief en reactionnair is Voor het recht der anti revolutionnairen op bun eigen scholen gevoelt spr alles mits men dan ook hem en zyn geestverwanten de anarchisten hun school geeft en die ook subsidieert In zyn antwoord zeide de heer Talma dat als de debater en zyne vrienden een eigen school oprichten deze zeker ook gesubsidieerd kon worden Alzoo een school van en voor anarchisten gesteund met geld uit de staatskas Afgezien van de zonderlinge tegenstrgdigheid die daarin op zichzelf reeds zit zullen toch zeker vele orthodoxe Inidjes die deze tegeering in naam der orthodoxie steunen weinig hebben gedacht dat daarvoor hun steun en hun geld zon worden gebruikt Zutf Ct Hoe gezonde lichaamsoafening tot eei spotting en een kwaad wordt gemaakt Me kent het sierlgke en voor de spierontwikke ling zoo nuttige zwaaien met knotsen Erl bestaat al zoo iets ais een kampioen kuotszwaaier Dien eeretitel heeft de man gewonnen door eens 44 uur achtereen zonder ophouden de bewegingen vol te houden Onderwgl wordt hij gevoed door een ander die hem zeer behendig de brokken in den Dond moet steken en oppassen niet zelf daarbg met een knots in aanrakin te komenZaterdagavond om tien uur is er te Londen ergens in een zaal een wedstrijd begonnen wie t het langst uithoudt De kampioen doet mee En er is altgd een publiek van dwazen die daarnaar komen kgken Men meldt aan de N R Ct In verband met verschillende te Middelburg aan het licht gekomen diefstallen zgn w gister niet minder dan vgf personen gearresteerd en naar hel huis van bewaringi pbracht Vro4w V Th die oilangs is gearresteerd verdacht van medepHchtigheid aan andere hier gepleegde diefstallen is gister op vrye voeten gelaten Dit Tiel meldt men heer A K een algemeen geacht Meuaar ter gemeente secreUrie heeft ueMerdagavond zyu woning verlaten en is daarin niet weder teruggekeerd In den laatsten tyd was hg zenuwachtig soms zwaarmoedig Het straffe aan den Igve zal naar alle waarschgnlgkheid weer ingevoerd worden in Denemarken Het wetsontwerp Alberti met zyn beruchte Igfstraf paragraaf is in he Folkething aangenomen met een vrg groote meerderheid van 56 tegen 46 stemmen Zeven leden onthielden zich van de stemming vier waren afwezig onder wie de minister van financiën Lassen van wien men wist dat hy tegen deze wet was Tegen de Igfstraf stemden natnnriyk de suciaal democraten de leden van de uiterste linkerparty en ook eenige leden van rechts Nog moet het ontwerp goedgekeurd worden in derde lezing doch deze zal waarschgolgk hetzelfde resultaat hebben Dan gaat het ontvierp terug naar het Landsthing en dan zal tegen het einde van deze Rgksdagzitting de lytstraf wel voor goed in Denemarken ingevoerd zyn Stadsnieuws QOüDA 28 Maart 1905 De heer J Schumer amanuensis bg het Burgerlgk Armbestuur herdenkt 1 April den dag dat hg voer 50 jaar in dienst der gemeente trad Ongetwgfeld zal het hem dien dag niet aan blgken van belangstelling ontbreken TOOlsTHlEIj Het Haagsch bigspel De Referendaris titnlair van Cornélie Noordwai werd gis terenavond in Kunstmin gespeeld Zooals te vei wachten was werd dit stuk ook hier byzonder goed ontvangen I Over t spel der artisten was maar één roep Het deed ons goed eens een stok te zien met echt Hollandschu toestanden We weten het allen hoe in Den Haag de ambtenaren dikwyis minachtend neet zien op de personen die niet zooals zy eiken dag naar hun bureau gaan Al is t waar dat dit in Den Haag bgzonder uitkomt omdat er zoo n zwerm van die ambtenaartjes alias beunhaasjes zgn üük in andere Hotlandsche steden wordt sums met een zeker dédain op den winkelstand neergezien Daarom vonden we Kubus de Kaag zoo flink op dreef toen hg eens ferm tiet uitkümon dat een koopman of winkelier minstens evenveel achting verdient als iemand die tot de bureaucratie behoort De meeste opmerkingen tegenover zgn door eigenwaan verblinden zwager waren raak en misten hun doel niet De Referendaristitulair bleef tut het einde uitmuntend in zgn rol Geen zweem van overdrgving was bg hem te bespeuren We herkenden hierin weer het groote talent van Alex Faassen die in stem en gebaren zoo juist weergeeft wien hy moet uitbeelden Mevrouw van EysdenVink stond hem wakker ter zgde voor zoover ze ten minste haar taak in dit dtuk moest vervullen Vooral toen ze haar echtgenoot eens duchtig de e as had ze gelegenheid om ons van haar a e n te doen genieten Mevrouw Alida Ta taud Klem als de dochter des huizes die alleea oegreep dat het leven van haar ouden veel te giootsch Wdrd aangelegd 3n die een alkeer had van at de Haagsche geormakerg speelde uilmuntend Hel is merkwaardig hoe zg met een enkelen oogopslag zooveel te denken geelt Ook de overige Dames hebben t nare bygedragen om het succes te verhoogen Vooral het echt Haagsche dienstmeisje met haai goed volgehouden accent heeft zich verdienstelgk gemaakt De heer Uanri Poolman gaf een ounavolgbaar goed type ven eeti burgerman die er goed bg zit en die van den Haagschen wind niets hebben moest Kr is dikwgls recht bartelgk om zgn snedige en soms guitige gezegden gelachen I De student voorgesteld door Nico de Jong was wat men neemt een echt fnifmerk die leuk de allures van een fa terigen std dioos weergaf In t laatsie bedryf heef hjj weinig gezegd maar door zyne noudiug z jo manier van zittej gaf hg alles wee wat er in hem omging Ook de tooneeltjes met de kinderen waren kostelgk en bgzonder amusant Waar we in dit stuk zooveel aantrekkelgka te genieten hadden badden we een Veel grootere opkomst verwacht Het spel der artisten had dit al meer dan rnimschoots verdiend Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 38 Maart 1005 Vette ossen en koeien goede aanvoer prijzen mrenvoor iste kwal 34 ide kwal 31 jdek 16 cents per half kilo Magere osseo melkvee en vaarkoeien met goede aaDvoer Vette kalveren goede aanvoer piijzen waren voor iite kwaL 30 adc kw jf 5de kw 13 cent per hair kilo Stieren goede aanvoer prijien waren voor ute kwal 30 3de kwal 16 3de kwal 22 cent per half kilo DE NIEUWE Handel in vel ve mager vee en itieren itug lot iets kgere prjJMn ie kwal melkvee ea vette kalveren prijshoudend BEUES VAN ROTTEEDAM EN VRIJDAG 10 MAART L K H K REGENMANTEU StaattUtntrufM PoBTOQiL Oblig 3e Serie fr 050 3 B9i M jAfrrj s £ ffif j yv Oblig Se Serie fr 2500 3 59 RosLiLHD Iwang Dombr Obli gatieb 41 96 Azt Japan Obligatien 1899 4 74V 74 GoLDHBU geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24V Hlipothtet Baiikm Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 lOlV Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stadelgke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holi Hypb 499 Pandb lo Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 PaiTdb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewg7en van Deelger Northw Pac Hyp Bank f gO Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank te VeendaB 4 100 Spoori gUtningen Italië Oblig Zaid Itaiioonsche Spw Mg A H 367 PrgmUleeninffeH bbLaiB Luten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaart Maatschappijen Aand Holland Gulf Stv Mg 35 Divereen Mg tut Kxpl iiUiin van Meerdurvourt 1902 4 89 Bu fge rlijke Stand GEBOIIEN 25 Maart Qgsberta ouders L de Btjom en A Grootendorst 26 Maria Ma dalena uuders L Verhoek en J Loef Pieternello Margaretha ouders G H Borst en G Wgnhol Hillegonda ouders J Van Leeuwen en M G Ketel Johanna Qatharina Willemina ouders J C van der Sloot en N A den Edel Maarten en Uerrit ouders O van der Neut en G van Dam 27 Theodora Hendrica ouders P Versteeg en H 8 B Brouwer Roosje ouders B Qómpers en R Beem OVERLEDEN 25 Maart A de Jong 83 j 26 G A van Putten 7 j 27 G de Boom 2 d SANGUINOSE het beste uiver plantaardifj e middel tegen bloedarmoede en zenu zwakle Door tusschenkomst van den heer D M Kruizinga Ezn Nieuwe Ryn 33 te Leiden ontvangen wy de navolgende Dankbclnigiag De dankbaarheid dringt my U te melden dat de SANGUINOSE my geheel genezen heeft Al verscheidene jaren leed ik aan ofixettlng van de maag het kwam van xenumen es dikwgls was bennuujdheld en ulapelooaheid daarvan het gevolg Ik ben jaren eene Igderes geweest Ik werd opmerkzaam gemaakt op de SANGUINOSE dat die toch znlk een goed middel was en zie direct na het gebrnik van de eerste flaicon trad al beterschap in en nu nadat ik eenigen tgd geregeld met de SANGUINOSE heb volgehouden ben ik geheel genezen Ik geef U volledige vrgheid om dit ia de courant te vermeiden opdat ook andere arme lyders dit prachtig middel zullen toepassen Mej C M GIJBEN Leiden Schelpenpad 7 De Sanguinose is beslist het beste middel in al zulke gevallen want de zwakste magen en do teerste gestellen verdragen haar MaagpSn gebrek aan eetlnst gebrekkige spgsverteering hoofdpyn meJ brakingen benauwdheid moedeloosheid slapeloosheid gebrek aan kracht en aan energie worden snel en afdoende overwonnen door de SANGUINOSE In de meeste gevallen is tweemalen per dag een eetlepel 15 gra u voldoende Dan duurt een flacon tien dagen en kost U de behandeling slechts 12 i of 16 ets Dat is goedkooper dan oenig ander dergeiyk middel Prys per fl f 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 Te Gouda bg WOLFP i Co Westhaven WK D4M Co Den Haa