Goudsche Courant, donderdag 30 maart 1905

Vrijdag 31 Maart 1005 4 lste Jaargang o 9684 GOüDSCHE mmmi iSienwS en AdmrtenUehlad voor Gouda en Omstreken Telefoon o M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 legels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad fertentiën tot 1 uur des midd l rlcinon IV 83 üe Uitgave lezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomn crs V I l F CENTEN Openbare Yerkooping ten overstaan van Notaris MONTIJN te Gouda VAN IHFAIBlLillRE EN ANDERE Roerende Goederen op Otmtaag ti MprU ÉOoa des voormiddags ten uur in het VENDULOKAAL aan de Nienwsteeg E no 18 te Gouda Te zien daags te voren van 9 12 en van 2 5 nnr Men kan inmiddels nog goederen inbrengen TE il LUK 2 Heerenhuizen waarvan een in de Crabetlistraat en een aan de Bleekerssingel met TÜIN 6 Kamers mime Warande Keuken en Kelder voorzien van Gas en Waterleiding Direct te aanvaarden Te bevragen TURFMARKT H 258 Geen Cfrijs Haar meerin De Nieuwe London doet de grijze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het haar glanzend en zacht belet het nitvalleii en neemt do pelletjea van hot hoofd weg Eischt op den hals Lonrloii P r ij B 1 SS en 1 I SO per flacon Verkrijgbaar in de ROZENDAAL M 3 biJ lasaak Cals Papier molen GOUUA Verkrijgbaar in flessohen 30 cti rn et n i l aS bU H H Apotheken en Drogisten Let op het merk AUKBR I V AD RICllTER Co Rotterdam Te QouBA bö C LUGKR Apotieker Harkt en bij WOLFF 4 Co Westhaven 198 Wie iX ï zgn wil da loht ClkSl CltCao ta oBtrangen teeamui C ald en aa rol piraiftieii gen In den del gekomen ondei den naam dea lütrindsra Dr Mlohaella vemtrdigd p d beate macUnea in het vereldb ramde Makbliuemeut van QebiJ StoU rok t Keulen tlKht Jr T12iel2 eUf Bikel Cacao In vierkanten bniaeiu Dete Bikel Cacao met melk ekookt eu aangename gezonde drenk veor de Igkach gebruik een t 2 theelepeb vea t podei Toor een kop Chooola Ala geneeskracbtige drank by geval Tan diarrhee ileijita met water t lakrulkea Verkrijgbaar by de Tootnumil B 1 ApotbAlurs ens p Ve ICo V g pwiftmlee f 1 80 o 0 90 01 ft35 aeneraalTirtegaiwoordiger raot BMar land Julius MattanMwM imnterdam Kalve stiaat lAS 6R00TE DITVEBKOOP wegens verbouwing VAN ALLE VOORRADIGE KLOKKEN ItECULVTKlKS PENDULB8 WEKKERS Barometers Muziekinstrumenten Spreekmachines Cithers 1 tegen de bekende lage jtrljxen a i Goud en Zilver met 10 korting EXTRA AANBIEÜISO In eene groote partij REGDUTEURS ZILVEREN EN GODDEN J0N6EHEEREN EN DAHESB0RL06ES bijzonder geschikt voor het Aannemen MV Alle al gewoonHjk mol deugdelijke Oarantie lie Uitverkoop diiiirl sleclifs 14 dageu ztB ktaijMoks mm fhmjxkx A UITTElTBOaAARD Oebruikt steeds de WEREIiDBEROEMDB Superior Druiven Borstkoning Extract KöNlNKLUKE Oosthaven B 16 GOUDA Benig helpend en afdoend middel tegen verkoudheid a stmn keelpijn kink en slijmhoest bronchitis en alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten KM HAJ16 H N VAN SCHAIK C Flacons van D 0 7e l Kon Stoomfabriek De Hontugbloem Verkrij baar bj Firma WOLFF Jt Co Westhaven 19 Gouda A LATESSr 2V Kleiweg B loO imida E H VAN MILli Veerstal li 126 te ffouf a A ÜOUMAN Moordrecht PINKSK Nimverherkad IJul A N van ZESSEN ScAoon hoveü Jf Th TütlKEN flo iiop B T WIJK OuAiMfz r A SCllEEÜ Haaitreeht P W v EDB Oudtaaier K vi DE HEMDEN Ie Bemunit P v d SPEK Uotrcapelli O v o STAR Waddingtvetn Wed J flOLST Waddiniiiveen M KOLKMAN Waddingmm P A ui OllOOT Oudtxater A d JONUH Ourfüimrfcr J P KASTELEIN PoUbroikerdam D DIKKER te Bemchop WA Vn8Gil JWIJVCl Laat Unlet misleiden imt AbdlJ Slrooii Het kloosterSf uc Pou o 464ybostant niet lus Sirooii van geenerlet waarde WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM KOMINHLIJKE F BniKHEN Voedert uw Vee met de xuivere murwe merk Ster en y uitmuntende door boog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Sere Dtploma Parij 1900 Segen Oouden Medaille Directeuren Mr A W F H SANGER en J DE WAARD Geelt 4 lo faudbHevem nit verkrijgbaar h MOO Correspondenten te Gouda de Hoeren DOETLAND en Co OPRUIMING in het oorilbi ilmntdi Schoen co Laarzenniajiaziiii KLEIWEG E 30 tegenover do Kleiwegsteeg Aanbevelend c Allo reparatiCn en aangemeten werk Het VEELICHTING MAGAZIJN De Avondster Dubbele Buurt B 13 TELEF 117 il heden ruim voorzien van nieuw model Qasornamenten Wattdcomforen en Gaskookla elfjes Tevens zuinige KOOKAPPARATBN reu keloos en zindelijk Je Wire adres voor goede vdidiling Zoo even ontvangeh ARCA1 UM waarvan spoedig do verklaring volgt Aanbevelend M M V LOON Aanleggcr van Gas en Watei leiding en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS uit de fabriek van Firma H SARDEMANN te Zevenaar en Emmerik pannen de krotn Verkrijgbaar to Gouda bij R ZANDVOORT M A OATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bij N DE KRUIJFF Onnavolgbaar ziin thans door nienw gevonden toepassingen onze fn eHeeert g chtUterde f rItellen relHture Hogaerlë Zjj geren kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overluige zich geen imitatie voor de echie te ontvangen Oefll Prijscourant met een aantal 0Bg vraagde getuigschriften rafu op aanvraag Boxtel B BOGABUTS Ce Agent voor GOUDA Firma A QUAINT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen zijn ESNISDSFOTTAKTIEE 1l ii wnriU rerzocht op t MERK t letten UIT HBT MaGIZIJM TAH n lUVENSWAAY ZONEN aOBINCBSH Deze THEEBN worden a elererd in veriegeUe pakjes van eg tae n een half en etn Ned one met vermelding van Nommer ec tPrge roonien van navenstund lUerk volgen de Wet gedepo Fneerd Zich tot de aitvoerin van geeerde orders aanbevelende J O BUL voorheen J BREEBAABT Lz Gouda Druk van A BRIMKHAN Zn KK L IS ii VI i iNaiCHTINOKN WELKE OEVAAR BCHADE OF HINDER KUNNtN VEROORZAKEN BURGEMEESÏKR en WKTHOUDÜRS van GOUDA Gezien art 8 der HINDERWET Doen te weten Dal d verj unning hebben verleend aan de Directie der GomUche Machinale Garenspin nerij en bare rechtverkrijgende tot het vcrvanj cn Vin den bestaanden stoomketel v in 88 M door een van no tA verw irming3n ervlakte ten behtieve barer fabriek in het perceel a in den TurfsSftgel wijk 1 no toj kadastraal bekenii sectie E no 1676 GÜUDA den 30 M iart 1905 Bufgeroecster en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BultciilaBilscli Overzlchi Grootvorst Wladimir heeft aan een correspondent va de Zeit Weenen verklaard niet overtuigd te zijn dat er in Rusland eon revolutionaire beweging beslaat Wel zyii er volksmenners en ontevredenen die onder de onverstandige bevolking een oproer zouden willen teweegbrengen Wludiuiir erkende dat er mibUruiken bestaan maar die zuHen wordet w gettoinen Wat de vredefegeruchten belieft zeide de grootvüist Nooit zullen wy een vrede aan nemen die niet eervol is Oiixe Iroepeii hebben zeker ojigeluk geluid maar het zyii tegenspoeden die iiuslund dnigen kan zonder duaidoor definiiief verslagen te zijii Ons weerslandsvennogen is grooler dan dat der Japanners en iJ twijh len niet i m de definitieve overwinning Reuter seint uil Berlijn d d 29 Maart Bj de derde lezing van de begnmting werden wederom de Poolsciie quaestie endeMuiukkaansclie quaeslie besproken Bij deze laatste quaestie voerden de afgevanidigden Bebel en Kardorfl het woord Lanlslgenoemde wees op den diingenden eisch dal voor Duitschlaiid s belangen in Marokko zal worden opgekomen Duitschlaiid zeide hy is best tegen zgn vijanden opgewassen De riikskanselier graaf Vön Bülow antwoordde allereerst dat de huidige Poolsche politiek gestadig zal worden voortgezet en verklaarde ten opzichte van de uiteenzettingen van de heeren Kardorff en Bebel over Marokko het volgende Ook heden acht ik bet uit staatkundige FEl ILLETO SE DOCBTEB VAN HM SGEI1F8KAFIÏIIN 9 Met een brandend voorhoofd begaf hn zich naar t kleine huisje Hy klopte maar kreeg geen antwoord Hu klopte nogmaals bespeurde eenig leven daar binnen en kort daarop Werd een der blinden Tan een bovenraam half geopend Wie is daarP Ik Kom maar gauw Ge hebt mü gisteravond op t kerkhof ingesloten I De opziener slaakte een kreet van verwondering Mgnheer Dnprat Hg kende den kapitein wel en kwam onmiddellgk naar beneden I8 n hier f Zooals ge ziet en wel sinds gisterenavond Hoe is t mogeiyk Tot tweemaal toe heb ik vannacht aan uw deur geklopt maar ik kreeg geen gehoor Ik moet n zeggen dat ik het al heel vreemd vind Doprat trachtte iets verwytends in zgn stem te leggen Bedaar mijnheer viel de opjiener hem overwegingen nog niet den geschiktoii tï d om in bijzonderheden diep op do Marokkaansche quacstie in te gaan raaar nu de zaak toch is aangeroerd heb ik geen bezwaar te zeggen dat ik liet volmaakt eens ben met de uitlatingen van graaf Kardorff over deze aangelegenheid De Keizer heeft reeds voor jaar eu dag den Koning van Spanje verklaard dat Duitschlai d niet streeft naar gebiedsuitbreiding in Marokko Na deze besliste verklaring hoeft het geen zin het bezoek van den Keizer aan Marokko toe te schrijven aan zelfzuchtige bedoelingen gericht tegen do integriteit en de onafhankelijk van Marokko Graaf v Bttlow zijn rede iu den Rijksdag voortzettend zeide Een gerechtvaardig Ie reden tot onrust is dus door niemand die zelf geen agressieve bedoelingen heeft uit het bezoek aan Tanger af te leidon Onafiiankeiük van de territoriale quaeslie en onafhankelijk van het bezoek is ocliter do vraag of wij in Marokko do Duitsche economische belangen moeten beschermen Dat moeten wij zeer zeker WiJ hebben in Marokko zoowel als in China aanzienlek belang bij het behoud van de open deur d w z het gelijke recht van alle hi ndeldrijvende volken Bismarck zoido eons dat men het gten Staat teo kwade kan duiden indien h voor bestaande belangen optreedt men kon alleen ten kv e duiden indien uit boosaardigheid iemand ieb in een znak mengde zonder daar duidelijk belang by te hebben üat is in Marokko niet het geval üo Duitsclie belangen in Marokko zijn zooais gezegd zeer aanzienluk en wg liebben daarom zorg te dragen dat gel ke lecliten aan deze worden gewaarborgd al s aan die van ondeio staten Indien Bebel meent dat onze poliliek tegenover Maiokko een aiidero is geworden dan moet ik hem in de eerste plaats i r op opmerkzaam maken dat taal en heading van den diplomaat en slaatsman zich richten naar de omstandigheden In de strekking van de DnitscTie politiek is niets gewijzigd Wie een fait nouveau zoekt zal dit in de Duitsche staatkunde niet vinden Voor zooverre echter getr reht wordt de volkenrechterijke positie van Marokko te wijzigen of controle te oefenen op de open deurpolitiek ten aanzien van de economische ontwikkeling van dit land moeten wy meer dan vroeger er op toezien dat onze economische belangen in Marokko niet in ge vaar worden gebracht WiJ zullen ons hieromtrent weldra met den Sultan van Marokko in verbinding stellen Later telogram Rijkskanselier v BUlow critiseerde vervolgens scherp de houding van evenwel in de rede Ik heb hier gisteren als altgd myn plicht gedaan en als er lots vreemd mag heoten is het dat ik u by het doen van mijn ronde nergens heb gezien Wat wilt ge daarmede zeggen De opziener zweeg Hoor eens riep Dnprat uit dat loopt bier zoo niet af Maak dadelgk de kerkhof poort open en geleid me dan naar den comimissaris van politie Komaan nemen wy het z66 op I zeide do opziener No my goed I Ik zal zelf wel den commissaris gaan roepen I Hg kleedde zich vlug aan kwam weer ibeneden bromde enkele onverstaanbare woorden tnsschen zyn tanden opende de Ikerkhofpoort en sloot die weder achter zich niöt evenwel zonder Dnprat gezegd te hebben dat hg binuen een paar minuten wel terug zon zyn Die tusschenkomst der politie was juist wat de kapitein verlangde Hg vond dat hg liet zoo goed bad aangelegd en ging op een laag bankje de terugkomst van den opziener ïitten afwachten De zon stak hem in de oogen en hijkeerte zich om maar de schaduw vond hy nog onaangenamer Zyn hoofd was zoo zwaar dat het neerviel als van een klein kind dat nog geen kracht genoeg bezit om het op te 1 honden Bebol ton aanzien van do mijn werkersstaking Hij roohtvaardigdo do houding van de regeoring en zeide Het einddoel van do sociaaldemocratie moet uitloopen op onmacht van hot Jand naar buiten op anarchie in het binnenland Tegenspraak bjj de sociaaldemocraten De Rijkskanselier eindigt De overgroote noerderheid van het Duitsche volk wil niets welen van de dictatuur van liet proletariaat van de tuchtliuisorde die de sociaal democratie in uitzicht stelt Hot Duitsche volk wil niet de kalme vreedzame j ttclijke ontwikkeling omruilen tegen een TVUrboel dii volgens oude historische ervalinSf slechts met de sabel kan worden ontwart Levendige toejaichingen Later telegram In den verderen loop der beraadslagingen protesteerde Bebel tegen de nitlatingen van graaf v Btllüw over het doel dor sociaal democratie De Rijkskanselier echter noemde do verklaringen van Bebel een terngtochtskanonnade en hQ herinnerde aau de woorden van Bebel op het socinlislencongres te Amsterdam Do republiek is noch zoo goed als wiJ sociaal democraten haar vjjorsteilen de monarchie ia noch zoo slecht als wy sociaal democraten haar Voorstellen Toejuichingen Ten slotte werden verschillendo hegrooUnjjen zonder verdere belangryke beraadVlatctugiA definitief goedgekeurd De Doiische Rgksdug heeft zich gisteren nog langen tyd bezig gehouden met de vrnn of de buitengewone uitgaven gedekt moesten wolden door aunvullmgsleeniiigen of verhooging van de matriculaire bydragen Baron V Stengel de staatssecretaris van financiön trachtte de reeds medegedeelde besluiten van de begroolingscommissie op dit stuk omvor te werpen en deed moeite om een iniddelweg aan te bevelen maar vond alleen by de nationaal liberalen en de conservatieven steun Het centrum de vryzinnigen en de sociaal democraten bleven by de voorstellen vnn de commissie strekkende lot verhooging van de bydragen van de bondsstaten Giöber van bet centrum hield staande dat liet belang van de bondsstaten het best werd gediend indien men eindelyk eens een stok stak voor bet leentjehuurspelen De besluiten van do begroolingscommissie werden met groote meerderheid aangenomen Ook het door de commissie vastgestelde grootere winstaandeel van het ryk in de Reiclisbauk werd goedgekeurd De verdere begrootingen en de begrootingswet werden sonder beraadslaging afgedaan Achter hem inde opzieneiswoiiing schoen thans alles ontwaakt te zyn en Dnprat voelde meer dan hy het zag hoe de kinderen met nog ongekamde haren den man kwamen begluren die den geheelen nacht op het kerkhof had doorgebracht Na verloop van een klein kwartier keerde de opziener terug vergezeld van een politie beambte die de biiide partyen verzocht hem te willen volgen Dnprat voldeed aan dat verlangen met knikkende knieën en denkend aan hetgeen hg dien nacht had gedaan Hg werd natuurlyk niet in boeien geslagen en hy had een oogenblik waarin hem zulks onbegrgpelgk voorkwam Het polilie bureau lag heel hoog in een straat die zoo steil opliep dat het Dnprat de grootste inspanning kostte dien weg te volgen Toen hg was waar hy wozen moest viel by dadelyk neer op het bankje hem door een bereidwillige hand toegeschoven Hy baadde in zweet De commissaris van politie dio hem van aanzien kende vroeg hem of hy ook een glas wati r of iets anders wilde hebben en noodigde Dnprat toen deze beleefd geweigerd had met een enkel Woord uit hem te willen zeggen wat er eigeniyk was voorgevallen De kapitein vertelde nu dat hfj den Toen de voorzitter verkondigde dat de tweede lezing van de begroeting daarmee ten einde was weerklonken luide brave s Vandaag wordt voor do laatste maal bg derde lezing over de begrooting en de militaire wetten gestemd De positie van don hoer Delcassë i niet heel aangenaam voor het oogenblik Hy zit tusschen twee stoeb u Prettig vindt hy het niet verklaringen betreffende Marokko af to geven die Duitschland kunnen geruststellen en bet schgnt gewaagd die verklaringen te weigeren De ond minlater De Lanessan bespreekt de quaestie in de Siècle en zegt De Keizer schgnt zich openiyk als protector van Marokko te willen opwerpen en de beschouwingen die in de buitenlandsche pers daaraan worden vastgeknoopt zyn eenigzins smartelgk voor de Fransche diplomatie en voor het patrioiisme der Franschun De Lanessan meent dat de Fransche regeoring verstandig zou doen als zy nog eens luide herhaalde wat zg vroeger betreffende de ouafhankelgkheid van Marokko en de vrgheid van den bultenlandschen handel verklaard heeft Doch zal Duitschland mat die verklaring genoegen nemen F Zal hot geen waarborgen Tragen dat de verklaringen van Frankry leer n dan woardeo aÜeenf De Gil Bias meent dat bet bezoek van den keizer aan Tanger geen bewy is vtM meeningaverschil maar van overeenstumming Op het diner by den Fraiisehen gezant te Beriyn dat de keizer bijwoonde is die quaestie geregeld anders zou het onmogelgk zyn dat hot bezook juist thans plaats heeft nu Frankryk onderhandelingen voert met den Sullan dat zou een onvriendschappeiyke daad zyn en geheel niet in overeenstemming met s Keixers redevoering te Bremen en met zyn plannen die meer tut toenadering tot Frankrgk dan tot onvriendelykheid neigen Andere bladen vernemen dat Frankryk aan Duitschland als prgs voor de instem ming met de Msrokkaanscbe staatkunde e n kolenstation of een handelshaven in de MiddelUiidsche Zee z l ollenken Maar die meeningen hebben voMtrekt geen waarde De üil Bias kan gelijk hebben wnt de houding van den Duitschen keizer aangaat het is echter zeker uit de mededeelingon in de Norddeutsche Algeneine Ztg dat Dnitscliland zal blyven aandringen op waarborgen voor het behoud der bandolsvrgheid vorigen dag van Puuillac teruggekeerd zich te Lormont had opgehouden om het graf zyner vrouw te gaan bezoeken dat hg zich denkelgk op t kerkhof eenigszins had verlaat en dat hy toen bg het wilde verlaten de poort gesloten had gevonden De opziener herbaalde dat hy niet begreep hoe zoo iets mogelyk was daar hy toch by het doen zyner ronde niemand op het kerkhof had gezien en do kommissaris vroeg na de beide partyen gehoord en daarvan aanteekening gemaakt te hebben het adres van Dnprat te Bordeaux en dat van den opziener te Lormant waarop hg ouder gewoonte zoowel den een ais den ander to kennen gaf dat zy bg de eerste oproeping weder voor hem moesten verschynen Ik dank n mynheer 1 zeide Dnprat onwillekeurig tegen den commissaris van politie En hy ging heen zeer linke zeer geliaast met de onbestemde vrees zich eensklaps te zien aanvatten door gendarmen door oen telegrafisch bericht nit Bordeaux gewaarschuwd om vervolgens In de een of andere gevangenis te worden gebraiht tusschnr het litvaageel der maatachappy Wordt vervolgd LiJ