Goudsche Courant, woensdag 5 april 1905

Woensdag 5 Api il 1005 IVo Ü688 44ste Jaargang fiOüMHË COtBAIVT MimwS en Admrtenheblml mor Gouda en Omstreken rcictuvii o 81 Üe Uilg ave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 ran j per jjost 1 70 Afzonderlijke Nommer s VIJF CENTEN TcicrMn as ADVERTëNTIEN woi den geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere reg el me r 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uuc des aiid l Goada Dmk van A BRIHKHAN Is EEinSDEFOT TAN THEE wordt renoehl op t NEUk ie Irlirn mt Hit Miouux vm M iUVENSWAAY ZONEK OORINCUëM Deze TIIKËEN worden slgelt rerd iii verzegelde pakjee van vij fuée m ttn half en etn Ned orig met verineldiait van Nommer er Pry voorzien van uevenntaan Uerlr volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoeriat van gt eerde order aanbevelende J U BIJL voorheen J BEEEBAAKT Lz Bit VEELICHTINS MAGAZIJN De Avondster Dubbele Ouuit B 13 TELEF 117 W heden ruim voorzien van nieuw model Qasoniamenten Wiinilconirorrn en Gaskooklafel fs Teven zuinige KOOK APPARATEN reukelooB en zindelijk Je ware adres mr goede verlicbtiDg Zoo even ontvangen ARCiliMJM waarvan spoedig de verklaring volgt Aanbevelend M M V LOOF Aanlegger van Gas en Waterleiding Wte ztjktir ii lokt Kikal CltCao te outvuigoD Meunen gee t e M en oa vele pratnei geB In don uimM gekomen ubdei deet naau des iiitvtndera Dr MlohavU vervuidigd op de best machines in he weraldb étahUisaemeut van Oebi StoU w rok I Keulen inin Bikel CacsLO vtvfamtaD banw Deca Eikel Oaoao ia met melk gekookt ea aangenauw gezond drank vtor itgeiykaota gebruik een i 2 thealifitfa tu t peB4 r TOOT een kop OhocoUta Als S naeakracbtlg drank by gevil tu irrbae ütdim mat water la knilkn Ttrkrljgbur by de Tooiiinnuli B t Apothalun ds TIM zröM ft das OanantlvMlageowooidlgar land lullus RatttnklMli Imnterdeuu KalvaxstnuU IM Geen Ctrijs Eaar meerlll De Nieuwe Londoo doet de grgie baren binnen enkele dagen verdwijnen mankt bet haar glanzend en lacbt belet het ultvullpo en oeeuit de pulletjes van het bootd weg Eischt op de n huls Lnndo Prijs I sa en f t lO per flacon Verkrygbaar in de HOZENUAAl M t biJ Izattk Cats Papier JR molen iOL UA wSiroop en Cili oeii Pfiiicli Aanbevdend Firma 0 Lourens TELEFOON No M I ONINKLUKC ACHINjUXpBWEK Ge niikt steeds de WERELDBEROEMDE Superior Dniiven BorsthoningExtract ILIIlWUL Benig helpend en a doend middel tegen verkondheid aatma keelpijn kink en elijmhoest brnncbitis en alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond rHi lOenigo fabrikanten H N VAN S€HAiK Z nacoas van O M O Kon Htoonrfiibriek De Uiinliiobloem Verkrö baar bj Firma H OLFF £ Co Westhaven 9H ilomh A LATKH Vy i A Kleiweg K lof Ooiuia ¥ 11 V N Mll l Veerstal 1 1 2 te A BOÜMAN l oorrfreMf FINK K Nirutcnkerk a d IJêel A N vi ZKS SEN iomihmen i Til TOKKEN noit op I v WIJK 0 drm i A HCmMi Haatlrec U P W V EIJB OudewaUr k viN on HEIJUE N Ie Uteuurijk P v o SPhK MoereapelU I v o STAR Waddingneen VleA J lluLST Waddingtvem U fV tn8CnUWI ¥C Laat U niet misleiden iuor AM IJ SI ru i Ili t kloo ter y iK f e lft4 ybo ta it l W I HH mil fl Duul Genceali algeniccn i vinb vatcn IHnRSiinKHMHni PRAEPARATCN VAN y fO yKMA J Waddingnrm P A ut IMOOT OwUwaiêr k o iOiHiW OmUvialrr KK ï¥AMfi PoUhroekerdam I HIKKEIi te tkmclio I I jtf a la pf4A de mceilknehtlffl en v riterktnde KINA WIJN tegen iwakte ff l Hi leren oU vf4wftiseiien gebrek aar eetlust elechte apDivertarlnf fenuwtioof dpljn ter veriterklng na ziekte of kraambed koortten hare jrcvolgen QUINA LAROCHE PERRUGINEUX m h t bijzinuUr teuo Bloedgebrek Bteekzuoht kwalea van Kritiaeben leefttfd em Vcrknj hnar m ikon a 1 90 cn 1 jp 3 p1 aC CflO voedzaam versterkend aaneenaem van nnaak voor dagelljkschgeb nik rV vooral vitoT kinderen zwakken en kUerachllge eetellen er aui te bevclen Ata genaaakraohtige drank bij atoornlssen tki spysverleriiueorgaaen en dlarrhéc ook vtKirKuigellnt Chemisch en kleine kin leren Prij pr bui ft Kjjr ƒ 1 70 J4 Kgr O ÖO Kgr 0 60 ïhemisoh M aII ciniff r Speciaal vAor Kindervoeding in buMeni H K r 0 00 tulvere ITICIIiSUIIVCI J Xgr 0 60 W Kgr 0 ö 7f Acéfimn C tOtkft iét n Uel rrwken eener halve Cioarette is voldoénoc ter bettrij tSinma V IKarCttCn heyigate unvaUea van AttAma etc fn domjfci i f 0 80 UI O BO Tamarinde Bonbons fruit purgatief tegen veï toppjng A n T lielen Migraine Coneetties etc vooral ook kiilaxane voor kinderen l ewijien k Tamarinde Bonboni van KKAEI KUIN HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het itind begeerl ijk en de rnfluk aa ngenaam is Pri per doosje 0 90 en O BO lltTlïSllf PflGéniAC algemeen erkend ali het BESTE huiimiddel V Verkoudheid en Keelp B het U een iqnwploaeend en venachtend middel by uitnemendheid uiuluitend in □ fleachjec verkrijgbaar Prijn 0 20 j et fleschje A J Vra paralen yam KRAEnLIKN HOLM t Zclat iin alttm POoraitH tnm s mtifftt Hrm trmuvtp db naam mi ManttteeteHtinr eH r ritrtMèaar W da mtêtitt Vabrtakaiaerk Htxilhtkerë tn iJrogMM KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST t WESSANEN LAAN Wormerveer OPOEKIOHT ras KOI ll KL MKE FABRIEK E Voedert uw Vee mot de xutvere murwe merk Sler en y Hj aitmontende door hoog eiwit es vetgebalte en grootste voedingswaarde KINADRUPPELS van Dr DE VRIJ met nerensstaand abriekamerk zijn overal verkrijgbaar k I Ckemiscle Fabriek vie H N NNING dM Uug Eerc Dlploma Partje 1000 Xegen Gouden MeilaUlei IIe soorten SCHOK wi hk voor hut a s seisupn in bet i irJl iibjiibcli tliiieii ea Lii irzeiiiii ii iïijii KLIilWEG E 30 l gcnoïcr de Kleiwegsteog Aanbevelend G SUITS Alle reparatiPD en aangemeten werk £ RHEUMATIEK J Veikrijgbaar in flfssclien 00 ctp T ï et i n f l iK bii H H Apotbi kors en Drogisten Let Il het merk AHIiERl F AD RIOHTEE Co Rotterdam Te Goida bü C LUGKi Apotheker Markt en by WOLFF i Co Vk e thaven 198 JAOPA PtTIKE OUDE GENEVER Merkt N Kill TC AP T m SCHIEDAMMEH Verkrijgh lar bü PEKTRK 1 Mb l ewgi tao ecliilit iit i MH lii t OU kurli stru lB voor on van don naam dorPiriri P HOPPfc Onnavolgbaar zi n thans door nieuw gevonden toepassingen onze n l ecer yeêchéMerde Portretten PelntureHogaerti Zg gaven kracht en diepte die namiikora niet kunnen bereiken Men overtaige kIcIi geen imitaties voor de eekle te ontvangen Ge llj Prijscoorant met een aantal oige vraagde geluigschrilten gratit op aanvraag Boxtel B nOUAUltXS JU Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Konstbandel Kleiweg bg wlen modellen te bezichtigen zijn VAN Blommestein s Inkt i is pröeföiidervitideli k de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK HeiHijk verfrisahJ Conservnrf do l andml Volgens den hedemiaagtéu stand der vntmdmp is Oda echf iQ sozs MffitflasiBUL APELOOORN HOLLAND UulteiilaBdscb Uver lclil De correspondent te Petersburg van de Matin Gaston Leroux seint van den len April Uit particuliere telegrammen van b t oorlogsterrein wordt men in Rusland ll er weinig wijs Alleen weet men dat de troepen in Mandsjoerije bevreesd zgn voor de geheim innige activiteit van maarschalk Oyama Niettegenstaande de groote stilte waai mee de Japanners hun bewegingen nitvoeren weten de Kussen dat zó in twee linies voortrokken ten oosten naar Kirin en ten westen naar Tsilsikar Op deze wjzo trachten zg het gedeelte dat overgobleven is van het Russische leger opnieuw in te sluiten Oyama rukt voort ul of bij nog jaren lang vechten moet In de boogo regeerin skringen te Petersburg becrscbt de grootst mogelgke besluiteloosheid Steeds wordt er gezegd De oorlog moet voortduren maar niemand geloult er meer aan Iedereen wil den vrede maar niemand doet de noodige stappen Want belaas zijn alle berichten in den laatsten tijd gemeld over diplomatieke onderbandeling n onjuist Wel is elke minister voor zich overtuigd van de wensclieiykheid om vrede te sluiten maar bet rainister comilé beeft er nog niet over beraadslaagd Dit heb ik zelf vernomen nit den mond van den minister Bv ne iu is gezegd dat de mubilisatie ge taakt is en ook dit ia onwaar Zeker er wordt geen baast mee gemaakt maar zij gaat haar gang Ken bewijs is dat een mobitisatieoider uitgevaardigd is voor de tweede artillerie divisie en de tweede keizerlijke infantorie divisie Toch beteekenen deje oorlogsmaatregelen niet veel Kiemand gelooft ten slotte aan een overwinning en iedereen weet dat wanneer morgen do vrede niet komt deze er tocb ziJn zal in de volgende maand Het uitstellen van de reis van prins Khilkof den minister vaji sroorwegen naar Siberië welke dringend noodzakeliik is wordt beschouwd als een goed voortceken Steeds heeft de Tsaar er op aangedrongen dat biJ gaan zon en thans is dit uitstel bet gevolg van den wil van den souverein Dit beeft zgn btteekenis De Russische ministerraad heeft den laatBten Haart beiaadslaagd over den toestand aan de inrichtingen van hoogcr onderwijs De minister van openbaar onderwijs Glasof de vice procureur van de Heilige Synode en de voorzitter van de verzoekschriften coramis le baron Bndberg waren beslist voor het FEVILLETOX DISOCBTIB VAS DES SCEUPSKAPIRIN 18 Buprat sprong op Ik wil het niet verstaat ge P Blijf hier Ik verbied n de kamer te verlaten Haar daarop eensklaps zacht bijna vleiend Qe vilt me toch gehoorzaam zgn niet WMr ï Ik ion er zooveel verdriet van hebbon als gij daarnaar gingt kgken I Ja ja zeer eer veel rordrioll Goed papa dan blijf Miqoél en zi ging zitten hoewel ziJ daarbij OMr wrevel moeilijk verbergen kon Stilzwijgend sloeg Dnprat zjjo dochtar gade die een handwerkje had opgenomen en nu net gebogen hoofd tegenover hem at Zij was voor hem altgd het ovenbeeld van die andere na de als een heilige verearde vrouw Evenals haar moeder had Izti bet zacht gttinte gelast der Creolen donker haar en groole oogen O wie ichzoU het eerst in die oogen mocht wierapiegelen I O wie het Mrtt den lieidekas on amsken van dis roods dalelgk openen van de nniversitriten De minister van spoorwegen C hilkof betoogde dat dit noodzakelijk leiden moest tut nieuwe onlusten De ministerraad besloot het heropenen uit te stellen tot don herfst Voor hot geval dat na h t begin van de colleges Wfer onlastea zouden uitbreken is het plan nlle sludcn ten van verder ondurwijs nit te sluiten alle professoren te ontslaan en oen nieuw reglement in te voeren Om den goedgezinden studenten tijdsverlies te besparen werd besloten voor hen spe ciiile examens in te voeren 1 0 minister van fin iiici ii Kuleowzrf stelde voor ht t werk program van het verloren semestei te verdeolen over de vifr komende simesters Dit vour slol vversl syinpatliiok ontvangen Het congres der gcMieasheeren te Moskou is gisteren in tegenwoordigheid van een talrijk publiek geopend Do voorzitter dr Jelpatewsky hield voor de ongeveer duizend geneesheeren de openingsrede wa ti n hg zeide dat liet tot dusver de vraa£ ewee8t was of de regecring verlrouw iïMiad in hot volk thans waren de Igderf veranderd en luidde do vraag of hetïjïtk nog vertrouwen liad in de rt geeringy +Tierop verzocht hg déïi aanwezigen zich ter eere van de op 22 Januari govallenen van ban zetels te ver heffen In den loop der beraad slagingcn over de oorlogs begrootiiig in het Kngeische Lagerhuis beantwoordde minister Arnold Forater eenige opmerkingen van sprekers der oppositie De mipister erkende dat er eenige ontspanning was gekomen in de Oostersche moeilgklieden Men moot echter niet te veel hechten aan het permanente karakter dezer ontspanning want een vermindering der verantwoordelgkheden aan de eenc zgde zou wel een vermeerdering der vorantwoordeliikheld aan de andere zijde kunnen beteekenen Hg achtte het niot gewenscht de Indische grensquaestie in bet Lagerhuis te bespreken maar de Britsche regeering handelde in overeenstemming rast de eischen van de Indische regeering Zaterdagavond heeft James Bryce de oud minister en als scbrgver best bekend door zijn boek over de Vereenigde Staten te Londen een lezing gebonden over de ZuidAmerikaansche republieken Daarin trok bjj een vergelijk tusschen Britsch Noord Araerika lippen I En Dnprat stond driftig op bjj de gedachte dat enkele uren geleden een man een onbekende een ellendeling het bad gewaagd Ja ik heb hem gedood sprak hij in zichzelf En ik heb er geen berouw van I Ik zou ieder ander weder doeden die als hiJ Want biJ hestt haar onteerd I Ja wat anders Onteerd zeg ik Op t laatst heeft bii zich verdedigd maar bij was toch begonnen met te bekennen O vervloekt I Met opgeheven bootd verlicht van hart deed biJ enkele schreden naar de deur om te zien wat daarginds gebeurde evenals de andere nieuwsgierigen eu om zichzelf het bewijs te geven dat zjjn geweten in rust wai en in rust mocht ziJn Haar bedenkend dat bjj nooit de redenen voor zgn moordaanslag zou kunnen opgeven 100 ds waarheid aan het daglicht kwam bedenkend dat hjj zichzelf nooit zou kunnen rechtvaardigen en voor een latfen moordenaar moest doorgaan wilde bji niet door een schandaal ds toekomst van zjjn kind bederven bedenkend dat hjj inderdaad een moordenaar en een lafaard zou zgn bij aldien de bewoner van kamer No 7 in zgn plaats veroordeeld werd Een zenuwachtige beving overviel hem en Duprat gevoelde hoe bet noodlot hem geworpen had als in de klanwen van een monsterachtig dier die ds Vereenigde Staten en Canada en Spaansch ZuidAuiorika ü t het Noorden zooveel verder is gekomen dan het Zuiden schrp men gewoonlgk too aan liet verschil tusschen de twee rassen En daar is nalourlgk wel wat m aan vindt Bryce Maar die verklaring is toch te makkelgk om geheel juist te zyn Kn bovendien het verschil lusschen de rassen is toch grootendoels het gevolg van zekere vroegere oorzaken Kr zi n andere verklaringen vooi t verschil tu sschen Noord en Zuid Vooreerst van aardrijkskniidigen ar4 maar dan zijn er nog andere verklaringen De Spanjaarden gingi n naar Arno rika om zilver en goud t vinden en ten deele ook om het Christendom te verbreiden Zg elton er zich niet aan hel werk Wie geld wildo verdienen hoopte dal op avontusrlijke wgM snel Ie verdienen Hun landgoederen beheerden zjj als de groole heeren in Europa De Engelschen gingen naar Amerika om er zich ala boeren te vcsligen pakten er dadelgk flink aan en behandelden hun plantages of liet groote boerderijen waren Daarbjj kwam dat du Engelschen in het Noordelgke klimaat werken konden terwgl de Spanjaarden een klimaat hadden dat er Ie warm voor was en do inboor lingen hadden zg in menigte In hel Noorden daarentegen waren de inboorlingen weinig talrijk en woest Do Kiigelschen verdreven of doodden zo In elk geval vermengden zg zich niet met hen In ZnidAmerika waren do inboorlingen talrijk on beschaafder Dus bloven zü ter plaatse werkten voor de Spanjaarden en vermengden zich met hen Nog dit de Engelschen namen hun zelfb stuur in gemeentelgke en kerkelgke zaken met zich mee en bleven mat Kuropa in betrekking terwgl op Zuid Amerika de Europeescho ontwikkeling geen vat had nt de uitlatingen van sommige ministers meent men te moeten opmaken dat de bijeenroepiog der Cortes nog wel eens later kon vallen don men stellig vorwaelitto De Cortes zouden pas bgeenkomen na de buitenlandsche reis des konings Ook de Meimaand zou dus voorbijgaan zonder dat het ministerie nog tegenover de volksvertegenwoordiging had gestaan De beslissing omtrent bet tijdstip van de eerstkomend vergadering der Cortes zal niet voor Paschen vallen Als een heel los gerocht hebben wij reeds een paar weken geleden een bericht aangetroffen over bet voornemen van koning AlphonsuB om een reis naar Rome te maken Thans meldt do correspondent van de Temp te Home aan zgn blad dat daarover tegenwoordig ook op het Valikaan gesproken hem nooit zou loslaton tenzg bg zelf zijn ongelukkige en teeder beminde Hiquéle aan dat monster ten offer bracht VII Hij kwam weder naar zgn kind terog ijlings alsof hij haar in jaren niet gezien bad Zeg eens gevoelt ge n niet wel vroeg by baar zeer lacht Ik P Niet wel f Ho zoo P Dat weet ik niet Hebt ge nergens een onaangenaam gevoelp In t geheel niet papa P Even wél als andere dagen P Ja zeker Nu dau is bet goed Hiqaéle dan is het goei I Hy kuste haar met znlk een ontroering dat het meisje hem mot verwonderde oogen aanzag Eensklaps Itet hy baar los Hg dacht aan den kok welken Oriftonny baar had gegeven terwgl hg er bg was en bg voelde zgn tijgerachtige woede weder losbarsten omdat iemand van zyn kind zyn aangebeden Hiqnéle het heerlgk waas der onschuld van de wangen bad geroofd ZiJn toorn ging weldra over tot bittere droefenis en hg begaf zich naar een zy kamer om de onrast die zich Tsa hem be wordt Naar daar verluidt zou koning Alphonsoa het terrein eens hebben laten verkennen te Bome om te weten te komen hoe do Pans er over zou denken als de koning van Spanje en bezoek bracht bü don koning van Italië en daarna bö den Paos Maar koning Alphonsus zoo hebben afgezien van het plan voor oen Italiaanscho reis d iar hg wel had bemerkt dat de Heilige Stoel niet gaarne zou zian dat de koning van hot zeer katholioke Spanje een bezoek bracht hg den koning van Italid en dal de Paus onmogelijk koning Alphonsus zou kunnen ontvangen wanneer die van het Quirinaal kwam Do Italiaansche Kamer komt heden weer bgoen om het programma van het nieuwe kabinet te vernemen Groote verrassingen veel nieuws zelfs zal dit niet brengen omdat Forlis in zgn jongste redevoering in de Kamer als afgovaardigds Vrijwel uiteen beeft gezet wat zi n politiek is Men acht de kans dat er een stumming zal plaats hebben naar as leiding van Fortis verklaringen niet waarschgnlijk Mocht het echter wel het geval zi n dan schgnt het nieuwe kabinet zeker van een alerke m rJerhsld Inmiddels zgn de ontlerslaatssecrolariBaen benoemd Bg biniienlaiidnehe zaken is dit MareiiguBastin bg de Schatkist Gniseppe Kasce openbare werken Luigi Rossi postergen en telegrafie Capece Uimilolo Alle andere onderstaatssecretarisson blijven gehandhaafd Verspreide Berichten Fraksrijk Uit Brest wordt gemeld dat hel bezoek van het Kngelsche eskader officieel vastgesteld is Op de roede van Brast zal een vlootrevue plaats hebben Gedurende bet verbigt van het Fransohe eskader voor Spithead znllcn een vertegenwoordiger der regeering de bevelhebber der vloot en de gezant door koning Edward ontvangen worden Beloii De Kamer heeft Zaterdagmiddag artikel 2 van het ontwerp betretiende sen verplichten wekelgkschen rustdag aangenomen De tekst luidt De wet is niet van toepassing lo Op dringende werkzaamheden vereischl door een geval van overmacht of nooddwang welke de gewone gang der onderneming niet deed voorzien machtigd bad voor zgn dochter te verborgen Het was de kamer van Miquèle die hij betrad slechts door een afgesloten en versperde deur van kamer No 7 gescheiden Nauweiyks was by binnen of hg bleef staan Hy hoorde voetstappen in hst aangrenzend vertrek Zon daar die andere yn da onschuldige dien by door den moord zeer zeker in groole ongelegenheid had gebracht de persoon dien hg op t punt bad gestaan eveneens te dooden zgn tweede slachtoffer Duprat sloeg de jaloeziën van een venster open om dat andere gsinid niet meer te hsoren en zag naar buiten op een binnenplein Het was een groote binnenplaats De on speelde op het dak van bot tegenover hem liggend gedjelte van het gebouw Als wezenloos staarde de kapitein Toor zich alt nm toch maar de smartelgke gedachten te vergeten die reeds twssU nar achtereen zjja hoofd badden gemarteld Beneden hom zag hy een groot spinneweb a ti de zinken gootpyp bevestigd Het was een dicht ineengewerkt stoffig nestje door bgna onzichtbare draden aan de gootpyp en de minr verbonden Wordt tnnolfd