Goudsche Courant, woensdag 5 april 1905

2o op het toeziebt over de lokalen voor de anderneMing be t md to op do werkzaaralieden van schoonmakf n lierRtelIcn en in goeden taai bondfn noodig voor de regelmatige voortzetting van hft bcdrgf en evenmin op afidore werkr aambcdi n dan die van voortbrenging waar van afhangt de regelmatige hcrvutting van het bcdriit op den volgenden dag 4o op do werk i aamb4 dcn noodig om beschadiging van de grondiitofli n ol voortbrcngtelen te voorkomen DiiTfCiir Wat Dnitsriiland veelbeiproken belangen mot Marokko betrpft dtïelt do Berlynsclic correspondent van de Timca ecniga cgler mede In 1904 bedrutg bot tjtaal van DnitncblandK export naar Marokko 2 500 000 mark tegen 4 04H 0Ü0 mark in 1903 Daarentegen namen de importN uit Marokko in Doitschland t oe van 61H tot j53 i duizend mark In 1902 waren do rijfer van export en import ro pectii v f i k 37 0 on 6250 duizend mark on in 1901 en 1900 waren de verhoudingen ongevii r dezelfde zoodat de oorroftpondcnt coneludofu t dat do Ddit scho handül met Marokko in do laalsto vül jaar eoo goed aU Htationnair gebleven ia OoSTElfBIJK HoüllAKlJIi V an 17 tot 23 September zul to Weencn worden gehouden en intornationaiil congres over arbeidtfverzekuiing on arbeidHongttvallen Voorzittora van het comité van voorbereiding zyn do proftident van de Kamer van Koophandel to Weon n liittor voit Kink en dr 1 Hodiker te Berlgn Socretari ih Max Von Tayunlhal HocretarlH plaatBvervanger van do Karaor van Koophandel UmiiA Op bet oogonbllk dat de ZoDi itvo ii do Doeniaa on zelfadoconKervntioveadoIsmaarschalken zich nilHproken trn gunste van een samenroepiiig van een nationale vergadering en terwyl de toestand van hot land tot haast dringt maakt minister Boelygin bekend dat de hem opgelegde taak zyn krachten tt boven gaal Iiy zal dns vormoedeiyk ontslag nemen ZUIP Ai RIKA Lord Milrier vertrok gist irer van lohnnnesbnrg naar Loreiii o Marquez om van daar naar Kngolarid terug te koeren BINNENLAND 1 0 Voorzitter van de Twi Cd Kamer moot het voornemen hebbun om wanneer do stand van het onderwghdobat dit mocht noodig nakon het houden van avondvergaderingen voor to stellen met het oog op hot naden nd Pnnsreco Gemeiijfde IJerichten Vrijdagmorgen rood de voerman H S van Lofluwaiden naar 8t Iacohl l arochto Kon jonge damo uit Monaldum lletsto naar Leouwardon Toen zij op don straatweg den wagen van genooniden voorman ontmoette werd het paard schichtig sprong tor zijdo en viel met den wagen in een sloot en do dame die niet moer had kunnen inhouden geraakte ook in do sloot en onder den wagi u Zg zou verdionken zgn indien niut de miliciens F Hosma en K Koopmans die op den weg aan oen volddionstooloning deelnamen zich terstond te water begeven on door den wagon to lichten bet meisje gored htddan Ken vrouw te Hotterdam werd ziuk on moest op advies van don genoeshoer in bet sickenbuls worden opgenomen Daarvoorwat echter f 50 noodig die zo niet bezat Daar d man in het buitenland vertoefde leende de zoon haar hut gold Na haarhei stel had tusschon het echtpaar tweede huweiyk srheidiog plaats en nu dag vaardde do zoon zgn moedor on zgn stiefvader tot teruggaat van het geleende gold Nadat bet voor en tegen bepleit was besliste do kantonrechter dat do mun verplicht is zgn gezin te onderhouden dat daartoe ook zeker kon gerekend worden de voorziening in geuecsknndige verpleging van zgn gezi n dat indien echter de niid delen ontbroken om daarin te voorzien het leenen van geld daartoe door de vrouw zonder maehUging xnn haar man niet is een uitgaaf in don zin dor wet dio dagoIgka geschiedt on gowoonigk voorkomt en waarvoor do wet de bewilliging van den ntau veronderstolt dat do tweede gedaagdo voor zith en voor do ersto gedaugdo zich teiecbt hoeft beroepen op de nietigheid der door de vrouw blgkens overgolegde schuldbekentenis aangegane loening tonder bgstand uf macii iging van haar man dat naar is aaugonomoii de nietigheid dor I handeling van de reeds boweien verbintenis waarait geageerd wordt hst subsidiair door eiacher aangeboden bew j naat worden ge passeerd en aan eiacher zgn vordering tegen beide gedaagden moei worden ontxegd Men leest in het Kleine Journal Do Broeders van St Bernhard het bekende loonoelspel van Prol Anton Ohorn te Chemnitz werd te Delft op aandringen van den Prelaat van het Klooster ïepl Heimer verboden De Prelaat heeft den schoowbnrgdirecteur een bedrag van 1000 kronen gezonden als tehadoloosstetling Prof Ohorn ra iakte v66r hg zjjn katholiek geloof afzwoor doel uit van do Ciatercifinscr ordo in Tepl Hoeveel duizend kronen beeft de Nederl TooneoU ereeniging reeds gederfd wegens hot kieinziolig verbod in sommige steden van Allerzielen f Kon brief van Maria Stuart Een onvoleindigdo en ongetookende doch desniettemin aolhonlieku brief van do hand v in Maria Stuait koningin van Schotland werd Vrijd ig te Londen hg Sollieby verkocht voor £ 900 aan een bekend verzamelaar Quaritch wiens collectie van haiidschriflen beroemd IS t en aantal Schotten hadden zich in liet veilingslokaal vereenigd om zich het handschrift dor ongelukkige Scholsche vorstin to verzekeren Hot mocht hun echter niet gelukken Mr uaritcb is oen Kngelschman Volgens horichl uit Petersburg heeft de politie daar eorgisteron twaalf personen gevangen genomen die zg voor geva rlgko anarchisten houdt Naar t heet ia bg oen hunner a in huis een werkplaats voor de vervaardiging van bommen ontdekt Zg komen uit Zwitserland Do politie bad op gemerkt dat do l i itsto dagiin twee sleden en oen wiolrgder du rjjtuigen van aanzionIjjke innnnon volgden Dit loiddo tut waakza imlieid on tot dn inheclitenl oieming l Jeii dol gevangenen losto een pistoolschot op do poliuo ochtor zonder iemand te rakoil Men moldt uit Middelburg Naar hot huis van bewaring is overgebracht oen Kottordammor dio to Vlissingen wegens dronkenschap w is gearrostoord en van wion bleek dat lig onder oen vnischon naam reisde en nog 36 dagen hoclilonis moest ondergaan Men schrijft uit Haarlem Zaleidagavond tusschon 9 en 10 uur liocit liior een zeer brutaio inbraak iplaals goliad in de Hgnstraat l een kookhuiy vlak togonovor eou winkel die goed verlicht woidt Het eiihtpaar Maarschalk was oven bitgegaan om boodschappen te doen en voil4 toen het terugkwam in het slot der deur een afgebroken sleutel Voor hot overige was er vnn braak niets te huspeuren on was alles gesloten Tirwgl do vrouw oven by do buren ging haalde de man de politie die vlakbg een hulphureau hoeft en toon hg mot assistentie ierugkwam stond het raam open 1 0 dief dio dus hlgkbiiar nog binnen was toen do fiunilio lliuiH kwam was daardoor ontkomen en had medsg iiiomon drie zilveren horloges oen gouden ketting met slot een zilveren u imeshorloge oon portemonnaio mot f 5 oen mandje met f 2 50 een zilveren uikorschopper een naaidoos twee gouden ringen wuarvon eon met do initialen P de B en een met witten stoen de sleutels waren uit con tafollade gehaald en daarmede waren do kaatoii geopend het bod was zelfs onderstboven gehaald Overal lagen lucifers on eindjes sigaar en asch Veertien dagen geleden had men ook al getracht In Ie breken Uo familie gaat met niemand om zoudal hier geen bekenden aan den arbeid zöu geweest Do politie vermoedt dat hot een der loden ia van de jongensdievenbende die zgn slag heelt geslagen Vannacht hoeft er diefstal roet braak phnti gehad in een onbewoond gemeubeld perceel op het Prinsenjiolierk Tal van voorwerpen zgn ontvreemd Drie jongens van 10 k 12 j iar liJn deswege aangehouden Da Ned Mg t bev der Ueneesk tal dit jaar haar 56o algemeoue vor aderiiig houden te Amsterdam op Maandag 3 en Dinsdag 4 Juli Behandeld tullen 0 a worden de volgende voorstellen Van de afdeoling Amsterdam Do algemecne vorgudoiiog draagt bol hoofdbestuur op tot de Kegeering eo de Volksvertegenwoordiging hef vertoe i te richten aan do strafwet een zoodai ige uitlegging te geven of daarin ioodanige bepalingen op te nemen dat de naar t ü geweten op uitsluitend medische irdicatie handelende f geneeskundige wegens zgn liai lelingen niet mei do atralwel in botsing kome Van de afdeeling Zoouwsch VJaandaten ü D De algemeeae vergaderiog veriookt het hoofdbestuar een commissie te benoemen die zieb belast met het samenstellen van een ontwerpregeling ter verkryging dor artsbcvoegdheid in Nederland Van de afdeeling Alfen en O De algemeene vergadering drage aan het hoofdbestuur op een commissie te benoenen die zal hebben na te gaan op welke wgze in de behoefte aan voortgezet onderwijs voor practizeerende geneeskundigen kan worden voorzien Van de afdeeling de Vecht en O a De algemoene vergadering overtuigd dat de redactie en toeliehtiiig van het rondschrgven van het hoofdbestuur aan de afdoelingen gedateerd 21 November 1904 nietvoldoet aan de bedoeling van het verzoek der Nederlandsche Vereeniging van Spoorwegartsen uit dien hoofde hot resultaat der stemming van onwaarde beschouwend besluit geen co iclusie te trekken uit dezestemming b e algemoene vergadering in aanmerking nemende de heerschende verwarringomtrent hot vraagstuk do spoorwegartsenten opzichte van do veiligheid van het verkeer gelet op de maatregelen die waarschgnlgk genomen zullen worden door do spoorwegdirecliSn nu haar aandacht en die van hot publiek op deze aangolegenheid is gevestigd spreke als haar overtuiging uit dat mot het 000 op hot medisch ambtsgeheim geen andere oplossing denkbaar is dan wetsaanvulling ten einde de bezwaren der spoor wegurtsen op te heffen In plaats van de laatste alinea sub b wil het hooMbestuur gelezen zien spreke als haar overtuiging uit dat hot medisch boruepsgehoim onaangetast behoort Ie blgvon dat wottelgke regeling van deze zaak geen uitkomst kan geven on drage aan hot hoofdbestuur op in overleg met de Vereeniging van Hpoorwegartsen en de direcliëii van spoorwegmaatschappijen middelen te beramen aan de be taande bezwaren tegemoet te komen Op 1 Januari waren in de Nedorlandscho krankzinnigengestichten aanwezig 8958 krankzinnigen waarvan 4 501 mannen en 44 57 vrouwen In don loop des jaars worden 1924 opge nomen 709 hersteld ontslagen 747 overleden en 298 niet hrsteld ontslagen Op 1 Januari 1905 bedroeg het aantal verpleegden 9128 waarvan 4591 mannen en 4537 vrouwen In den loop van den dag zgn op het tramnet to Amsterdam proefritten gehouden met den electrischen sprooiwagon een groote gzereii bak die ongeveer 6 g knb meter water bevatten kan en evenals een gewone tramwagon door middel van een beugel zich Langs de rails voortbeweegt De sproeiwagen heeft twee balcons voor do bestnuidors en de mannen dio do besproeiing regelen Do machine word bg haar proefritten gevolgd door een wagen mot de directeuren en ondardirocleuron van den reinigingsdienst en de tram De sproeiwagen heeft bg de beproeving good void an Het wator werd gelgkmatig gesproeid tasschen do rails en naar weerskanten over een breedte van 4 meter onge veer Do machine met water gevuld weegt ongeveer 11 ton dat ia evenveel als een voUo personenwagen De vulling geschiedt door middel van do Vechtwaterleiding N V d D De eneltrein die gistermiddag om 1 55 uit Utrecht vertrok stopte plotseling tusschon Vleuten en Harmolon By onderzoek bleek dat er een Rossitche landverhuizer op weg naar Rotterdam aan tien noodrem had getrokken Digkbaar denkende dat hg het verwarmingstoestel verzotte By aankomst is er procosverbaul opgemaakt Men bericht uit Zevenbergen Op de brug over het Hollandsch Diep is gistermiddag de loerling machinist van trein 5 naar Rozendaal terwgl hg op den tender der machine stond zoodanig mei een der verbindingsstglen der brag in aanraking gekomen dat bg zwaar gewond te Zevenbergen moest worden achtergelaten Het bloed vloeide hem uit mond en ooren en het dnarde dan ook geruimen tgd eer hg eenigszins tot bewustzgn kwamDr VV de Lint die van Lage Zwalawe per telegraaf met het ongeluk werd in kennis gesteld was spoedig ter plaatse om de eerste geneeskundige hulp te verleenen en later per brancard den gewonde naar het Ziekenhnis te doen vervoeren Naar wg vernemen is de toestand uoewel vrij eristig toch niet levensgevat Ijk M i 1 jft oil F lesland e ebei rt oiU da de coj j iten e inloope i a y l oie d teoJes oebeizen e nedei oe iu o ve lu ng iawiii k ïeboo to er £ i U V ceel la 3 wru ii en og Ti v in de d iJo in de me oto ga alle i oooit jevoudet wodi Voor eaaigod Mjd werd lo een Friesch blad een dergelijke advertcntti geplaatst Er kwamen klachten van de betrokken personen die met naam en toenaam in de advertentie genoemd werden De directie wilde natuarlgk graag medewerken den dader te vinden de marechaastee ging op onderzoek en de dader is gevonden in een eenvoudig timmermansknechtje Hij heeft bekend Rechtaaken De Hooge Raad deed gister uitspraak in het cassatieberoep van den ambtenaar van het Openbaar Ministerie bg het kantongerecht to Roermond tegen de vryspraak van een hearkootsier te ïorf van hot doen plaats hebben van het vervoer van een paard op noodeloos pgniyke wyze Hel voor een hnurrgtuig gespannen paard had oen etterende wonde aan bel kniegowricht waardoor hel dier bg edere beweging pgn moest Igdon doch de Kanton rechter was van oordeel dat dit feit niet viel onder art 455 Strafwetboek aangezien dit vervoer niet noodeloos pgnlgk was De Hooge Raad was echter van oordeel dat hel woord noodeloos in art 455 omvat alle pgnlgko wgzen van vervoer die niet noolzakelgk zyn terwgl de bedoeling van bet artikel is zoodanige wijzen van vervoer dia hot ziidelgk gevoel kwetsen tegen te gaan en veroordeelde den gereqaireerd ii baarkoetsier met vernietiging van hot bestreden vonnis tot f 1 boete ol 1 dag hechtenis Advocaat generaal bg den Moogen Raad nam gister concluiio in do zaak van dan notaris te Ridderkerk door de Rechtbank te Doidrocht veroordeeld wegens het als ouderhoudaplichtigo van een wog onder Ridderkerk niet lurg dragen dat die weg behoorlgk was onderhouden tot f 5 boelen of 1 dag hechteni i Adv gen kOB niet toe even dat in di loogipisto verordening van Ridderkork een ongeoorloofde delegatie van macht voorkomten concludeerde lot verwerping van hot beroep Uitspraak 1 Mei Voorts nam de adv gen eonclnsio in de zaak van dun administrateur Van don Vorst van Bontbcim Sleinforl door den Kantonrechter te Druten veroordeel 1 wegens het onder Batenburg belemmeren van het verkeer over een foetpad door een weiland door planken te timmeren dwars over dien weg ten einde daarop een z g o orstap aan t brengen om te beletten dal hel vee nil de weidt liep De drie cassaliamidJelen werden ongegrond geacht en derhalve tol verwerping geconcludeerd Met name kon adv gen niet toegeven dat door hel slaan van het hek over het To tpad het verkeer noeh feiteiyk noch juridiek belemmerd zou zgn Adv gen wees op do moeiIgkhi den uit zulk een overstap voorlspraitend voor vrouwen kinderen en personen die een last hebben te dragen Uitspraak 1 Mei Voor den Hoogen Raad werd gister gepleit door mr F WoUson in de zaak van een koopman te Nieuworkork door het Gerechtshof te s Gravenhago veroordeeld tot 8 maanden gevangoniastraf wegens het aangifte doen van een strafbaar feit wetende dal hat niet gepleegd is De requirant had een aan etookendon brief naar een expediteur lo Rotterdam verzonden met een aangegeven geldswaarde van f4602 71 terwgl by opening van don brief elochts aanwezig bleek te zgn een bankbiljet van f 100 en f2 71 aan postzegels en alstoen bad do requiranl aan den expeditenr geseind laat onmiddeliyk onderzoek instellen zulks terwgl hy hel volle bedrag inderdaad niet in dien brief bad ingesloten Het Oerechtsbef had de woorden laat onmiddeliyk onderzoek instellen opgevat alt een opdracht van den requiranl aan den geadresseerde om een gerechlelgk onderzoek in te stellen Mitsdien was het Hof van oordeel dat de requiranl inderdaad een valsche aangifte had willen doen Mr Wolfson betoogde dat ten onreehte recht was gedaan op een verklaring van een getnige die in eeraten aanleg door dien geinige wasjierioepen Indien niet vaststond dal de aangifte bepaald het gevolg was van bet bewnste telegram kon de requiranl niel veroordeeld worden En door de herroeping der bewuste verklaring bestond op dit hooMpant geen zekerheid Conelrsie O M 17 April Stadsnieuws GOUDA 4 April 1906 Heden morgen stond P J o de Westhaven op een ladder gieten te waiichen door een dnizeling bevangen viel bg op den g ond wotrbil een zyner beeaen gebroken is en hg meerdere kwetsuren bekwam Hjj ia naar het Goathnis vervoerd Heden middag ten 2 nor werd tan Baaduniie deier gemaente aanbasteed het v r Ambachts grooten van de Avondschool voor lieden aan de Hoatmansgracht f 9900 10100 10870 10985 10993 11450 11480 11482 11818 11990 12249 Ingeschreven werd door Gebr Dessing te Qonda voorW B khoven C W den Hoed Wed Amesz en Zn J de Jong Wz J Smit en Zn C H Wildenburg S Nieuwveld J P L W G M Peelers C T Tholens C A Jaspers De afdeeling Gouda en Omstreken der Hollandscbe Maatschappy van Landbouw hield gisteravond op de bovenzaal van het Café het Schaakbord een leden vergadering Ingekomen was een verzoek van de afd Gouda van do Vereeniging tot bevordering van de Pluimveehondery om evenals voiige jaren een subsidie van de Afd te mogen ontvangen Op voorstel van hol bestuur werd besloten met het oog op de flnantion dit jaar geen subsidie te geven Op een verzoek van du afd Vianen waar dit jaar de tentoonstelling zul worden gehouden om stoffelgke steun werd besloten voor do afd kaas onder do 8 kilo oon verguld zilveren medaille beschikbaar te stellen Nog word medegedeeld dat aan de rgks seruminrichting gelegonhoid was oi kosteloos te doen onderzoeken de siym on do melk van aan tnhercoloso verdacht wordende koeion Over de te houden Voorjaars vorloting werd oon uitvoerige discussie gevoerd dio evenwel voor publiciteit niet geslicht is GEVONDEN VOORWERPEN In do maand Maart 1905 zgn de navolgende voofwcrpen aan het bureau van politie alhier gedeponeerd 1 instrnment 1 hondenlialsband 1 portemonnaio met eenig geld 4 stukken zink en eenige sleutels Voorts zjn te bevragen 1 portemonnaio mot gold hg Th Nederhof Reeuwgk 1 ceintuur bg B Schuiten Bunrije 35 1 mand mot wuschgood bg P Scharlemaii Varkonmarkt 216 1 tabouret bg W Koster L Grocncndaal 1 bonte zak waarin handdoek bg A Scholing L Groenondaal 21 1 gouden ketting met kruis bg W Kraan te eenwijk 1 lorgnet biJ Wed do Jong 4o Kade 1 zilv scheepje bg J Hoebeek Naagerst 17 1 boa by J V t Veld Booipgaardslrnat 47 1 wollen das bg J Cnsveller Aaltje Baksloeg 1 portemonnaio met sleutoltje bg J Scheffer Gouwe 232 1 rozenkrans oy M de Gans Kattensingel 160 1 gouden oorbel bg L Kramer Lomb Water 103 1 hnissltutel bg M Holonje Keizerstr 182 1 koperen moer van een wagen bg M Middelkoop 3e Kade 381 1 vrouwenzak met portemonnaie springlonw enz by X v d Pollen L Groenendnal 19 1 pelerine by O van Leeuwen Boelekade 187 1 rozenkrans bg II Koot Achter do Vischmarkt 142 1 portemonnaie met geld bg C Nieuwveld 316 1 portemonnaio met rozenkrans bg Grendel L Dwarsstraat 164 1 portemonnaie met geld bjj D Nieuwveld Raam 316 1 gigs G estreepte pel bg A Snellemin N Haven 4 1 ceintuur bij M v Hof i ogen Capponersteeg 23 1 handschoen bg J v Dam Keizerstr 74 1 nikkelen horlogeketting bil T Sip Eatlenaingel 122 1 portemonnaie met geld en sleutel by J Donnaie Gouwe 101 1 rozenkrans hg J v d Laan Gouzestr 65 2 witte mutsen bg J Ouwersloot Goo Jan Terwellendyk 1 1 boezelaar bij J LeeSang Raam 482 1 zilv rozenkrans bg W v Leeuwen Spioringstr 26 L balsdas by J Bertels Kleiweg 176 1 portemonnaie met geld by v Willigen N Haven 245 1 wollen das bg A Oraa Hontm Plantsoen 242 1 zakje inb eenig geld bg C Lonrier Lombard Water 108 1 sigarenpyp in étui by C V Willigen Lemdolsteeg 191 1 huisalentel bg A Smient Korte Vest 57 2 houten emmers by Nollen Markt 154 1 broche by H Blok Komgnsteog 43 1 pr flelskappen by Akkerman J v d Heydenatr 50 1 blikken doosje met eenig geld by J Visser Crabelhstraal 2 23a 1 parapluie bfi W Pinksen Vest 601 1 spoorkaart bg Q Geerling Tninalraat 297 1 zilv oorbel bij A Andera Buurtje 59 1 zw rt taschje by A Hogendoom Spooratraat 206 1 ceintuur bg Boon Bltowstraat 10 1 bruin lederen taschje by £ Vergeer Raam 852 1 bronzen medaille 9 Dngs K Groenendaal vyftig gulden 08 Woudenberg café Markt 1 huissleutel en 1 armbandje hy Baas Gouwe 87 1 portemonnaie by J Tuilo Drapiersleeg 291 Oondo 1 April 1905 De Comraiaearia v Politie W N V GARDEREN 378 Staats loteriJ 2e Klasse Trekking van Dinsdag 4 April No 12017 f 20 000 17173 f 2000 1593 en 10142 ieder f 1000 3 238 f 400 779 5761 on 18351 ieder f 200 1068 7105 11219 en 17180 ieder f 100 10 3032 67 52 64 3136 95 15258 18274 08 18327 15417 50 29 61 15604 73 56 18439 61 43 15798 47 15939 94 160 9 18561 79 90 16t79 99 92 18625 97 78 16262 1873 16308 54 9 55 16485 74 16557 89 77 18810 88 92 91 189S3 16607 19039 8 61 16 19100 68 70 83 97 6608 6711 48 6812 72 6900 95 702 7203 84 100 341 416 Prgten van f 30 6549 9467 12210 86 56 88 12309 9608 12403 42 12500 55 3366 539 3404 48 3502 53 10 634 23 97 72 700 3626 31 49 41 3707 48 44 91 74 826 3832 40 3921 90 4105 61 4206 68 11 1060 4381 80 87 4404 81 82 83 88 59 4 J02 79 4057 81 46 48 70 21 9677 28 98 62 9708 12750 35 63 58 94 9944 12856 63 94 7 305 101 1 1 2909 10209 35 59 40 56 79 48 7436 10363 13099 63 10543 l 177 81 44 88 7519 99 13 200 81 1172 88 1200 35 78 10651 54 7641 62 61 17 63 84 10878 13368 30 19242 16719 52 27 19387 16915 19440 95 10939 70 7721 59 96 24 89 13417 36 11006 13530 1327 65 92 8033 93 81 29 38 8235 89 96 54 4769 1407 4897 1526 4901 80 5015 78 70 85 5309 96 21 170 4 19 527 2 55 61 92 78 19645 98 79 17118 19732 41 45 61 68 17233 198 27 l i634 80 71 89 78 1370890 33 54 11162 83 8320 69 96 26 11235 13801 1620 25 65 62 1716 67 44 83 1803 5451 27 63 33 94 1937 5525 47 5620 66 30 2003 34 33 66 2145 5738 76 5816 2248 42 96 82 2354 5916 80 83 2404 90 79 6086 2572 6124 73 32 2662 39 2711 91 54 6232 2836 37 60 6343 84 58 2916 74 30 6460 84 72 3029 6538 45 48 79 8451 51 13910 75 93 17 306 10 43 32 39 65 74 82 53 11408 1558 21 97 86 43 14014 8522 64 16 54 90 92 83 11624 9592 34 14122 58 19931 69 89 174 54 99 74 20047 86 93 17607 20380 20441 20535 87 66 94 87 17836 20612 97 18 17942 30 18014 50 49 61 18117 20770 46 71 59 75 79 20925 86 30 18201 44 40 96 8866 99 14238 78 11621 42 8887 8917 23 8753 64 62 63 117 i9 78 78 14305 82 45 87 54 73 11842 61 82 43 89 9036 49 14426 9152 53 31 92 11915 14512 97 59 25 9233 64 37 49 80 49 69 87 89 9316 12013 14614 26 23 42 84 35 14729 9420 61 14886 22 82 96 25 12164 15017 40 12209 50 2e Klasse Ie Lgst komt nog by No 19823 BEÏÏES 7M EOTTEEDAM VRIJDAG 10 MAART L K H K 69 69 StaatêUeninQen POETUOAL üblig 3e Serie fr 050 3 96 74 Oblig 3e Serie fr 2500 3 RnsLAKD Iwang Dombr Obligatien 4 74 AziE Japan Obligatien 1899 4 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Uocepis 100 iV 241 99 101 97 1001 99V 100 Hypotheek Banken Pandb idem idem 4 Pandb Rolterd Hypb 4 Pandb Rotterd Hypb 3 Pandb Standaard Hypb 4 Pandb Sledelgke Hypb 4 Pandb ütrechlscho Hypb 4 Pandb Wesllandsche Hypb 4 lOO Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheepe Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Nortbw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Balaafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Borate Ned 99 99V 98 100 Hypotbeekbriefbank 4 Pandb Hollandscbe Hypb 4 Pandb Nationale Hypb 3 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendau 4 SpoorwêgUtningen Italib Oblig Zuid Italiaansche 367 Spw Mg A H PremiéUeningen bti oit Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Schee maart Haaüdiappiien Aand Holland Üulf Stv Mg 36 Diverêen Mg tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 4 89 PosterUen en Telegrapfelc Benoemd 17 Maart tot klerk dor postergon en lelograflo 1ste klasse de klerken der IclegraBa 1ste klasse J F Jansen te s Uraveuhage Hoofbestuur n mej J van der Werff te Amsterdam 1 April voor dou tgd van één jaar tot tgdelgk klerk der postergon on lelegralie te Amsterdam telegraafkantoor H van der Linden mej R Rinscma R S ï Gording K Taconis J W lo Kuiste B Nathan D Roskes D J J Veen J Leoatomaker U Kok A Bnism in F Weslrik J Groülea B Niewold mej G Sjolloma mej M C do Boer J de Tompe moj F ü Husselman J B ten Bokkol A van der Marol J Takens T Krgtonburg mej M C van Hessen J A lloldorman N van Dolder J M H Kbrdie P Collarius G K van dor Weerd M do Haan J van Drunon II Hazelborst J Ngdam D van Dallson 11 Schim nel H M Lukens J C Mol H G Muniiik huizen J A Broer A Frank O P C van der Zegde K J Veisleeg J Dik Mz J A Bolh J A 11 van Lier L van G lder C A V III llorwgiien M C van Duin A Kuilse J E Groveling P J van Dilluwgn J Wilmink P Sandee W N Feu J Meinardg te Kutieidam tolegraufkaiitoor inej L Hollondiill J S de Jongh mej K J van Wuyckhuise J Drgvor P do Landmuler J C do Kok H W Kruzinga roej H E Begoraann mej A K Drost J H M Hognoii mej K J M van Uuuren J J Suurmond G P J Risseeuw mej J Edie 8 de Gast mej C M Jerschuvok onder toekenning van eervol ontslag als tolefonislo H Bo ssinga mej I J Sloett J J de Buihonjé H 1 J Schik H P Verbist L M Deurwaarder J P A do Wilde A Vel hoeven 1 J Wiobei A van Male H C Pasman ti de Lint en J A D G Correljé Jr 16 Apiil tot directeur van het posten telegraafkai toor te Renkum G fiejjns thans in gelgke betrekking tu Weert 1 Mei voor den tgd van oen jaar tot tgduIgk klork der postergen en telegrafie te Amsterdam telegraafkai toor U J Mausto Verplaatst 27 Maart de klerk der postergen en tolografle 2de klasse H Hazul bof van Amsterdam telograafkantoor naar Hoogezand 1 April de commies der telegrafie 1ste klasse F Kotnor van Leeuwarden naar Amsterdam de commies der posloryen en telegrafie 4do klasse J Kgkeboer van Meppel naar Groningon postkantoor de kloik n der postergon en telegrafie 1ste klasse J P T M Matlaar van Rullerdam bgpost on telegraafkanloor Kruiskade naar Slcenborgon B H de Raad van het hoofdtolegra ifkantoor naar hot bgpost en telegraafkanloor Haarlemmerplein te Amsturdum en F H Wandschoor van Ommen naar Meppel onder intrekking zyner verplaatsing naar Dokkum de klerken dor posteryen en telegrafie 2ile klasse P J van Bochove van Hotterdam telograafkantoor naar Voghel J Coster van Amsterdam lolegraalkantour naar £ l it en C G M van Gumater van het bgpi aten telograafkantoor Haarlemmerploiu naar hel hoofdlelegraafkanloor te Amsterdam de brievcngaarder C Landman van Baexem naar Zuidwolde Dr 9 April do klerk der poaleryeu en telegrafie 2de klasse F Mulder van KInndert naar Groningen telegraafkanloor 1 Mei de klerk der poalorgen en telegrafie Isle klasse G de Graaf van Bodegraven naar Fruneker 13 Mei de klerk dar poatergen en telegrafie Itle klasse J G ZglBlra van Assen naar Winschoten 16 Mei de klork der poateryen en telegrafie late klasse A K van Eekeren van Dokknm naar Hengelo de klerk der poatergen en telegrafie 2de klasse A Kremor van Hengelo naar Dokkum do verplaatsing van de telefonisten A J Thie van s Hertogenbosch naar Nieowediep en M Koot van Nieowediep naar Amaterdtm is bepaald op 16 April in plaala van 1 April Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 4 April 1005 Vette oiseo en koeien goede aanvoer prijten waren voor iste kwal 35 2de kwal 31 jde kw 17 cents per half kilo Magere ossen melkvee en vaarkoeiea met groote aanvoer Vette kalveren goede aanvoer prijzen waren voor late kwal 19 zde kw j6 tde kw 12 cent per hair kilo SticKn goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 29 zde kwal z6 3de kwal 22 cent per half kilo Alles prijshoudeod haadel stug E a B A T D H In de advertentie van de firma A Blugaaen Zonen in het nummer van Zaterdag l A ril jl staal abusief Koffie Blugaten dit moet zgn koffie Blugssen BurgarlUke Stand GER0REX 31 Maart Cornell ouders K Vermeulen en C E van der Bovenkamp 2 April Aittjo ouders A van den Heuvel en L van Es Hondrika ouders D Sgl on A Tom 3 Maarten ouders J Baan en N Blokland OVERLEDEN 31 Maart C Homos 2 m 1 April P F Moona 13 d D Kabout 48 j G Spoor 28 j P Scholtema 48 j Ontvangen DE NIEUWE COSTUUES TAILLEÜil EN rjs £ j jj JJf tSV n REGENMANTELS Aiivi ini MTii N Ondcrgoteekenden brengon bü deze ter kennis dat zy n Kantoor en Werkplaats gevestigd hebben Ooslliaveii B 4S altkier aUviinr ook brlurenenftooflHChni Iten bezorgd kunnen wordwn GEBH DESSING Onnavolgbaar zgn thans door nieuw govoiiden toepassingen onze Itt ttieeert gtêvhlMerde f rtrelleu i eéutare Mognerti Zg geven kracht en diepte die namakurs niet kunnen bereiken Men ovorlnige zich geen imitatiea voor de 0CM te ontvangen Goïlt Pryacourant met een aantal ongevraagde getnigachriften fralii op aanvraag Boxtel H HOOAKKTH Jt Ce Agent voor GOUDA Fiiimi QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bszichligen zyn OVjb PflKE ODDE ▼ SCHIKUAM MER GENEVEE Merkt NICillTOAF Verkrygbiar bg M PEUTERS Jz N B Alz hewiji van cliilijid is 3 p setiet m k irlt iu l voor SCHIEDAM I ien nd nn ni lorl iniia P HOPPg Siroop en Cili oeii Punch Aanbevelend Firma C Lourens VAN h5L0MMESTEIN S InKTI is proefondervindelijk de BESTE en volkomen ON SCHADFI IJK APELDOORN HOILAND TELEFOON No M