Goudsche Courant, donderdag 6 april 1905

l aanvaardde de vrgheid der arbeidemvereeniginten Altp zal bg van roeeniog biyven dat deze goiterbiedigd dienen te worden erenol andere vriJlieidH nilingen oradat zii de orde niet bedreigen pr verheugde zicli er op te Itnnnen wyzen dat de socialiHti che partij nii innnd onderdoet i i vaderlandsliefde De beraadülagingen werden beëindigd onder dat lot eene stemming werd overgegaan Spanje Ijfdt liindH een paar maanden van droog weer Vooral in AadaUiie Is du schade groot en in het land van Malaga heerscbt nypend gebrek Er kan niet gewerkt worden op het land door éa aanboodendo droogte duizenden mcn chen komen ten laste van de bnrgerljfko armenzorg en van de diaconie Kr worden processies gehouden en er wordt gebeden om regen Ue bevolking wordt roerig en de plaatseiyke overheid vraagt troepen om de orde 4e verzekeren Ook te Jerez te Ultrora eu in geheel Aragon is de nood hoog niet iilleon bet veldgewas dreigt daar te verkommeren maar er is ook geen voedsel meer voor het vee zoodat vele boeren hun veestapel moeten verknopen V Zaterdag is de spoorwegbrug over de beroemd Viotoriawatervallen in de Zambesi tot stand gekomen Deze brng is de hoogste in do gehoele wereld Ir de eerste week van Jnli zal de hertog van Abercorn plechtig dezen gewicbtigen schakel in den spoorweg van de Kaap naar Kaïro aan het verkeer overgeven Als een staaltje van de nauwkeurige berekening der ingeniears en den geregelden arbeid der aannemers mag wel vermeld worden dat do aanseosinlting der beide einden was bepaald op gisteren Het feit bad nog 48 uur vroeger plaats Vempreide Beriohten i BASKIlIJK In den Senaat drukte gisteren de senator De Marcèra zitn verwondering er over nit dat de regeering reeds mot het Vuticaan gebroken beeft tonder het parlement er in te kennen pe minister van buitenlandsche zaken Delcassé somde in een lange verklaring opnieuw de redenen op die er toe geleid hebben de betrekkingeu met het Vaticaan te verbreken De leider der radicale linkerzijde Sarrlen heelt de voormannen der in bet bloc ver tegfnioordigde repnblikoinscho groepen Zondag bijeengeroepen tot een zitting waarin de mogeliikheid van een snelle beëindiging der beraadslagingen over het scbeidingsontwerp besproken werd Besloten werd voor te stellen do Kamer tweemaal per dag te doen böeenkomen om do zaken zooveel mogeiyk te bespoedigen DuiTSOUhASD In een onderhoud met den afgezant des sultans by de ruiterspelen op de Soko verklaarde keizer Wilhelm dal het zyn voornemen was de handelspolitieke belangen in Marokko krachtdadig te steunen en over de middelen die daartoe kunnen strekken met den sultan leKs tonder tussclienkomst van een andere mogendheid te onderhandelen daar hy deze beschouwde als den vrjlen beheerscher van een vrij loud die in zgn handelingen op geenerloi wyze beperkt was Het belangrijkste scheen hem thans liet herstel van de rust in het land waardoor het aanaloD der regeorlng weder versterkt zou worden By de hervormingen diende alles te worden vermeden wat de godsdienstige gevoelens der bevolking loa kannen kwetsen IliUH Zondag heelt de eer te trein door den Simploiilunnel gereden De genoodigden waarby Zwitserscbe en Italiaanscbe autoriteiten en spoorwegmenschen vertrokken des morgens om 8 uur 40 van Domodossolo naar Iselle waar de trein om 9 uur 5ü onder het lusieu van saluut ontplolfiugen aankwam Daarna werden de ryk bevlagde werken in oogenschouw genomen en gedejeuneerd Um buTlelf namen de genoodigden plaats in den trein en om 12 our 18 werd de gzeren deur bereikt Na plechtige opening v n deze deur zette men de reis door den tunnel voort en om 1 uur 55 werd Brig bereikt De bisschop van Sioc sprak bier de zegening uit een Te Deum werd gezongen de Italiaanscbe en Zwitserscbe volksliederen werden gespeeld Des avonds werd er lekker gegeten te Brig BINNENLAND STAÏEN UENEUAAL V K K U B HAMSJI Zitting van Dinsdag 4 April De Onderwysnovelle By den aanvang van de zitting wordt op voorstel van den voorzitter beslaten om wanneer do sprekers die nog in eersten termgn over het aaphangig wetsontwerp t woord willen voeren met hun rede om 4 uur bedennamiddag nog niet gereed zyn deze in een avondzitting te voltooien De heer Talma krggt nu het woord en spreekt verscheidene dor door den beer Ketelaar genoemde gevallen van pressiO tengevalle van de bizondere school tegen Alleen i waar dat de diakenen te Utrecht er op aandringen dat de door hen bedeelden hun kinderen naar de diaconieschoul zenden In zake de kwestie van dr Wielinga tegen de Arnh Courant heeft eerstgenoemde aangeboden zgn beweringen aan een ccrugericht te onderwerpen op wolk voorstel de Arnh Ct niet inging Toch zegt de beer Roessingh dat de beer Wielinga een lasteraar is Omtrent het grondwettig bezwaar tracht hy aan te toonon Uit aanhalingen ontleend aan de memorie van toelicliling bg bet wetsontwerp van den liberalen ministor Goeman Borgesius dat deze geen enkel grondwettig bezwaar z ig in de goliik to iing van openbaar en bizonder oüderwgs Van eerbiediging vun ieders godsdienstige meening zooals het liberale manifest zegt kan by do openbare school geen sprake zgn Door vertrouwen te stellen in de bizondere scliool kan men alleen tot den vrede komen Daarom beoogt dit wetsontwerp dan ook niet een partgwet doch een wet die in het belang van hot Nederlandsche volk moet worden aangenomen Nopens de gevraagde waarborgen merkt bg op lo dat nooit aangetoond ia dat de byzondore scholen te kort schieten in goed onderwgs en 2o dat ook de bestaande bepalingen voor de openb ire school niet worden nageleefd Hg hoopt van h irto dat do wet zal mogen worden uangcnomen Na de pauze wordt door den voorzilt r de volgende regeling van werkzaamheden zooals deze is vistgesteld door de Centrale atdeeling meegedeeld Vrgdag morgen om 10 nnr in de ifdeelingen een aantal kleine WutsoMlwcrpen onderzoeken Donderdag a s om 10 nur interpellatie Heemskerk Aanvang van de vergadering ook morgen om 10 uur Nog beveelt de heer I asstoors aan Spoedige in behandeling nomina vm do nog aiinhiingigo motie nopens de Veisorpont en die omtrent de salarieering der lagere departementsambtenaren de lieer Bos za oen voorstel doen omtrent bet aan do orde stellen van de motio omtrent Staatsexjiloitatie van spoorw igen Do voorzitter stelt nog voor na de dlgemeene bcschonwingen over h t lager onderwys ontwerp de goedkeuring van hi t arbitrngovordrag met Denemarken in openbare behandeling te nemen Aldus besloten zynde wordt de borandslaging voortgezet over het wetsontwerp nopens het Lager Onderwgs met een rede van den heer Smeenge die ontkent dat dit ontwerp zou zgn een consoiinei t Voortgaan op den wog die in 1889 on in 1901 is bewandeld Integendeel wordt hiermee een geheel nieuw stelsel in ons schoolwezen gobracht Vele leden van de rechterzyde verklaarden in 1889 dat het ongrondwetlig zon üijn meer te vragen dan men toen kreeg voor het byxonder onderwgs In zake den Araslerdarascben anarohistischen onderwyzor zegt by dat juist dn moeste auti revolutlonairo raadsleden hem wildon handhaven da liberalen hem wiitiens insubordinatie wegzenden Spr noemt ook oenige gevallen van ongeoorloofde pressie op ouders om bun kinderen naar de kerkeiyke school te zenden De heer van Dedem hestrgdt de flnancieele argumenten van den heer Hilelt De heer Lieftiuck wil getuigen waar by niet redden kan daar bet lot van dit ontwerp toch is besliit Zeer zeker kan de openbare on lerwgzer opleidon tot cbristeIgko deugden dat is geen neutraliteit Boter wil men het nderwys niet meer karakter en braafhen vraagt min van den onderwgzer niet uen wil de school slechts voor de propagtaiida van zgn dogipas die noch de kinderen noch de ouders noch de schoolmeesters on vaak ook de predikanten zelf niet begrgpen gelach Man wil dat alles om ten slotte de natie een fessioneel te maken DUr gaan we heen Sprekende over de wgze waarop propaganda wordt gemaakt voor de bgsoudere school haalt da heer de Klerk beweringen aan van den heer Sybrandy die moet hebben gezegd in openbare vergadering dat de kerkelgku school daarom zoo noodig was omdat de Israëlieten zelfs bewaar zouden hebben tegen het gebruiken van de christeiyke jaartelling op de openbare scliool j toen een aanwezig Israëliet verklaarde daarvan nobit te hebben gehoord zei hy dat de Israëlieten slechts gastvrgheid genieten in ons land De heer Brnmmelkemp zegt Dat is ookzoo f De heer de Klerk Misschien voor driehonderd jaar maar toch nu niet meer De heer de Klerk zal tegen bet ontwerp stemmen De vergadering wordt verdaagd tot morgen 10 uur als wanneer de minister aan t woord komt Hen wordt rerucbt É te De volgende getuigenis werd ons gegeven door een bewoner van Gouda en daar zy veel personen van hun lyden verlossen kan in deze stad zullen zg die hieromtrent meer willen weten goed doen zich daarnaar te inlormeercn Mejuffrouw H de Moog wonende Verloren Kost O 501 te Gouda meldt ons Oedurende dorlieu jaren heb ik geleden aan een onophoudeigke sngdende pgrt in den rug en lendenen die zich soms uitstrekte tol in het middel Het kostte mg veel moeite en pgn om rag te bukken en het was i ig d in ook eig hinderlgk in mgn huishoudelijke bezigheden s Nachts kou ik niet rustig slapen van de pgn en s morgens stond ik meer vermoeid op dan den vorigen avond bg hot naar bed gaan De urine was steeds troebel en wanneer deze eenigen tyd bleef staan bevond zich daar veel bezinksel in Ik bad ook veel te Igden van duizelingen en plotf elinge zwcetingen die onmiddellijk door buiverin en gevolgd warden Ik ben big dat ik in aanraking met Uw Forsler s Rngpg n Nieren Pillen kwam nadat ik deze gedurende een paar dagen gebruikt had bekwam ik een groote verlichting en ik zal thans nog eenigen tgd met Uw pillen doorgaan ten einde zeker te zgn van een volkomen genezing Ik acht het mgn plicht mgn dankbaarheid bekend tu maken voor zulk een merkwaardig middel opdat anderen die Igden zooiils ik voüiheen d t kunnen zien Ik oiidergeteekeiide verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt Een kort woord gericht aan vrouwen Velen onder U schgnen voortdurenil ongesteld misschien li dt gy aan hevige pgn in den rug aan een kwnal die gelgkt op afmatting aan migraine of overbpanning der zenuwen Wees niet te vlug in het vellen van een oordeel en met te zeggen dat gg Igdt aan een der ziekten waaraan vrouwen Igden Een groot aantal dezer ingebeelde gVronwenziekten zgn niets anders dan aandoeningen der nieren Verlies niet den moed en denk niet langer meer aan oen ingebeelde kwaal het zgn misschien Uw nieren welke in het spel zgn Verzeker U dat men U de echte Forster s Rugpgn Nieren Pillen geeft dezelfde dio Mejuffrouw de Moog gehad heeft Zg zijn te Gouda verkiggbaar bg do Heeren WOLFF Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel k f 1 75 voor één of f 10 voor zes doezen Sclioonlio7ensclie Brieven kii Zoo kregen wy dan Vrgdag 31 Maart j l de candidaat voor dit distrikt de heer K Regno als spreker in eene openbare vergadering Een verbazend groot publiek was opgelcomeii om den heer Hegne te hooren on zgn politiek standpunt uit zgn eigen mond to vernomen Men werd thans niet teleurgesteld de heer Regno durfde het thans iel aan al hadden ook da nnlirevolutionairen bg de vorige keer toon de beer R op reis ongesteld was geworden verkondigd dat hg niet drtrfdê komen Zgn bangheid volgens beu dan was verdwenen en wy hebben het gemerkt Met applaus werd de geachte spreker in de zaal ontvangen en na een inleidend woord van den voorzitter der Liberale Kiesvereeniging do heer Schaiy begon bg zijne schoone en aan duidelgkheid niets te wenschen overlatende rode In den breede liet de heer R de Moogtnaamde christeiyke politiek van het Ministerie Kuyper de levue passeeren er op wijzende hoe het samengaan van Rome en Dordt ons wetten bracht en nog brengen zou Onderwgs welke de toets van specifiek christelgk geenszins konden doorstaan maar alleen aantoonde dat de godsdienstpolitiek van he len zeer verderfelgk werkt op het totstandkomen van degeiyke sociale wetten Sterk gipste bg het tamengaan der Chr partyen zooah dat beden gezien wordt eu toonde op verschillende wyze aan hoe Dr Kuyper vroeger en heusch nog niet zoo lang geleden op het standpunt stond dat een samengaan van zgne party met Rome evenals met de Christelgk Historischeu zeer verderfelgk zoude zyn Dr K ging zelfs zoo ver dat hy oordeelde dat de goede naam der a r partg tchandt zon worden aangedaan wanneer ooit zooiets zou plaats hebben en hg raadde zyn party aan de stemmen van Rome liever met alle kracht te weren dan dat zy de caudidaten zgner party zouden steunen De tyden zgn echter veranderd men smeekt thans hun stemmen al voor de a r candidaten een samengaan met Rome wordt met alle voor de hand komende middelen thans goedgepraat Men vergeet dat de bghel zegt en zo hm verbiedt aan de Christenen om met de vonten dezer aarde een verbond te sluiten men weet dat hiermede de paus bedoeld wordt de volgelingen van den anti Cbrist als hnn broedera te be schouwen Maar goed heeren gaat maar zoo voort totdat ja totdat de gods dienststrgd in al zgn felheid zal zgn uitgebroken totdat ge zult hebbeu bewerkt dut vervolging en brandstapel weder hun werk znllen doen niet alleen voor om paganutm denkt dat niet maar ook voor U zelven want denkt er a an dat Rome nooit machtig is geweest o ze heeft dat doen uitkomen tegm alle en allen welke niet tot de alUemaluj makende kerk bchooide Hoe ze dat toonde welnu dat weet gy a r het beste uw kerken zgn gegrondvest op het bloed der martelaren Oe kunt dat toch niet vergeten zyn niet waar Maar om tot de vergadering terug te koeren De heer Hekking van Arnhem kwa n in debat Hoewel do voorzitter alleen deb it had toegestaan op het door den hoer R dien avond gesprokene ging deze heer vt buiten dat gebed Gelukkig is hg er niet mede geweest want juist op de meeste iu x punten kreeg bg de bons Zelfs do spo j wegstaking moest dienst doen eu hd vei we t de liberalen spreker toen te zg n thuis gebloven De heer R kon hom op dit punt vooral geruststellen daar juist door den heer R in zgne woonplaats Haarlem alles was in t werk gesteld om de arbeiders te kalmeeren De openbare school ook daar ging het op los dal begrgpt men alles werd er bg gehaald en ook het feit dat bg een der oranjefeesten alhier enkele onderwg iers weigerden hunne klaas n by te staan met het zingen van oraiijeliederen wilde hg dienst laten doeti om te bewgzen dat de openbare school vorderleiyk werkt voor de kinderen dier school Bg bet opperen van deze grove onwaarheid brak een hevig tumult in de vergadering los en de heer Hoogendoorn onderwyzer aan de openbare school alhier echter nist een der bedoelde onderwyzers vroeg en kreeg verlof dczo leugen te ontmaskeren Wnt was nu de zaak bedoelde onderwgzers wilden de kinderen niet laten zingen oin een oneenigheid welke zg badden met hel hoofd der chóTiT do heer A Ziedaar alles Wie toch hadden de kinderen op school do versjes geleerd toch ook die ondirwgzers Op zulk een manier wil men maar tobbbn en wroeten om do openbare schooi Ie g te pompen leugen of niet liegen maar jongens De debatter was dus op dit punt als op zoovele er loelgk ingevlogen on de heer J Valk had nog de onbeschaamdheid zich als de persoon aan te wgzen die de debatter deze woorden in den mond had gegeven Hg had er niet veel oer van want menig hard woord word hem uit de vergadering toegeworpen Het antwoord van den heer Reyne aan de debatter was in een woord keurig Op een bezadigde maar daarom niet minder totaal afbrekende wgze vernietigde hg de opgeworpen punten in het debat Vooral drong de beer H er op aan dat de heer H in zgn optreden meer fatsoenlijk en waarheidslievender zoude zqn Dat mag man nu toch van een christen als do heer H verwachten Onze candidaat mocht dan ook een applaus verwerven alsof do zaal zou instorten De vergadering van 31 Maart was zeer rumoerig een gevolg van het meer dan min en onbeschoft optreden der heeren gebroeders Vermeulen De oudste dezer broeders vooral was oorzaak door voortdurend de heer Regno te interrumpeeren enz enz dat de vergadering zich sterk tegen hem keerde en weinig heeft het gescheeld of zgn optreden had ernstige gevolgen voor hem zelve gehad Hg ontzag zich zelfs niet by het sluiten der vergadering door den voorzitter deze toe te roepen denkt maar om 1834 Dat was het uiterste en groote moeite kostte het de vergadering te kalmeeren De heer Regne nam direct de hem toegeworpen handschoen op tn sprak de vergadering nog toe scherp uit laten komende dat het niet de liberalen geweest zgn maar juist de kerkeIgken welke de Gereformeerden Scboatianen toen vervolgd hebben Ver wierp hy van zgn party zulk een minne beschuldiging Het optreden alzoo van dien Mgnheer was oorzaak dat de vergadering zoo stormachtig was en dat dit waar is bewyzen de woorden van den voorzitter der a r kiesvereeniging zelve welke het optreden van den heer V sterk veroordeelde zelfs was hg tgdens de vergadering meer dan ééns van plan deze te verlaten door dat optreden Christelgk toch alweer nietwaar f Bg de laatste vergadering gehouden van hun zfide stond de zaal aan beide zyden van het publiek algezet met politie o neen met bestuursleden om een ongepast optreden te belemmeren en dat terSgl er geen enkele reden voor was en dan zeil een vergadering van tegenstanders door een zoo afkeurenswaardig gedrag te verontrusten 1 De beer V is zelfs bestuurslid der a r kiesvereemginf De heer Regne word een grootscho ovatie gebracht door bet publiek terwyi de heeren V beschermd door de politie en gevolgd door een groote hoop pagsnislen naar hunne woning werden geleid WILLEM Gemengfde Berichten Men meldt uit Alkmaar De bekende anarchist E Kloosterman die herhaaldelgk de aanleiding was tot do opstootjes te Zaandam met het verspreiden van zgn orgaan De Alarmklok en vnn brochures heefi deze gemeente verlaten en zich metterwoon te Velson gevestigd Hen meldt nil Arnhem Bg hot voortgezet onderzoek in zake den te Keent onder Baigooy gepleegden moord is nog gebleken dut do verdachle L van Berkel mot zgn vader en een knecht des avonds een herberg had bezocht waar van B telkens twist zocht met zekeren D en verklaarde dat al s den volgenden dag doeden gevonden werden hg het gedaan had Met den verslagene had van Berkel geen woorden en hg kou ook niet weten dat het slachtoffer in de herberg was omdat deze met twee anderen in een vertrek achter de gelagkumer vertoefde Met zgn vu ier en den knecht verliet de verdachte de herberg doch onderweg heeft van B zich van hen afgescheidci hy heeft zich achter een lieg verbeholoii denkende dat in het vertrek achter do gelagkanier ook de hem vgandige D was en dat deze niet spoedig zou komen D was echter reeds vroeger vertrokken en tengevolge van drankmisbruik onderweg inslaap gevallen De verslagene Frank die in het achtervertrek vertoefde moest op we j naar Baigooy langs de plaats wiar van H zich had verscholen In do meening 1 voor te liebben heeft de verdachte toen zgn kameraad O Frank aangevallen en een doodelgk steek aan de bnitenzgde van net been uitkomende aan de binnenzijde ter hoogte van do lies toegebr icht hebben Waarschgnigk is van i toen tut inzicht gekomen dat hg den verkeerde voorhad Het Igk was m t hot hoofd op do pet gelegd als op een kussen Van Berkel voor het Igk gobracht ter confrontatie viel ftamv en kroop op handen en voelen vnn het Igk af Hg blglt echter tot heden ontkennen Eergisteren werd de verdaehte van Ngmegen naar liier getransporteerd doch reeds des middags sterk geboeid teruggebracht Het onderzoek duurt voort Hel Handolsbl van Antwerpen meldt Eene misdaad waarvan de gruwelgke om tandigheden alles te boven gaan wat m n in dien aard ooit Ie hooren kreeg gebeurde te Galmaarde een gemeente in hel zuiden der provincie Brabant tusschen Edingen en Geeraiirdsbergen Het parket van Brussel heeft nog denzelfden dag een onderzoek ter plaatse gedaan en een wetsdokter met dolgkschouw ngbela st Daarbg kwam het volgende aan den dag Het huisgezin bestond uil de ouders 48 en 43 jaar oud en dertien kinderen Do oudste zoon Karel Louis is soldaat bg het 7o artillerie in garnizoen op het Vlaamsch Hoofd Zwgndrecht bg Antwerpen Daarop volgen twee tweelingzusteis en tien andere kii deren waarvan de twee jongsten ook tweelingen nog maar zes weken oud zgn Al de leden van dit groote huisgezin ten ninsie die welke tot de jaren van verstand gekomen zyn worden van rechtstreeksche of onrechtstreeksche medeplichtigheid verdacht Allen toch wisten wat er gebeurde en zon gebeuren en niemand heeft iets gedaan om het gruwelstuk te beletten De hoeve is nog al belangrgk Men telt er een half dozyn koeien en twee paarden en de vader was niet alleen boer maar ook timmerman en wagenmaker Alle dagen worden met dezelfde kar die diende om het Igk te vervoeren de melkkannen naar de melkerg gebracht Het groote huisgezin kwam toch hetrekkelgk goed aan den kost maar er heerschte geen goede overeenkomst Hoe gverig de vader ook bleek toch was ziJn gedrag nog al besprekeiyk en de moeder zelf was ondanks baar talrgk kroost niet van slecht gedrag vry te pleiten namelijk onder zedelgk opzicht Men voege daarbg dat de oudste zoon de artillerist te dikwyis naar hunne goesting in verlof kwam terwgl de dochter des Zondags naar de danszalen liepen en laat gaar hnis kwamen Nu Zaterdag was Cbarle LoWs eer onverwachts naar huis gekomen terwgl vader niet thuis was en U l wmam dat deze laatste in bet dorp Uoe Motomst met misnoegen vernomen had WfOorg hjj zich in de schuur Ten half 11 n hem verwittigen dat vader sliep gne kamer naast het woonvertrek De i woedend omdat hg zich zoolang had ien verborgen houden zegde dat aan dien nd een einde moest komen Hy ging weer buiten haalde uil het werkhuis een reu hamer nam in de keuken eengroot ed mes en ging de slaapkamer binnen gevolgd van zyne zuster Lowies en zyn Leo welke laatste de petroollamp broeder reeg De kanonnier ging nu achter het bed slaan en sloeg zgn vader herhaaldelgk met den hamer op bet hoofd zoodat bloed en hersenen rondspatlen Dan kwam hy vóór het beden sneed net slaohtoffer de keel al Terwgl dit gebeurde stonden de broeder en de zuster er bg en de andere kinderen waren naar bed gegaan zeggende dat zy er zich niet mee bemoeiden en men kon doen wal men wilde De moeder bleel in de kenken terwgl h ire dochters Juslien en Josefieii in de slaapkamer kwamen zien of het sed lan was Dan besloot men hel Igk op de spoorbaan Ie leggen Men spande de kar in legde den doodo er op en hot drietal dal in do slaapkamer was gegaan de soldaat Leo eu Lowies namen plaats op den bok Hel was toen hall 12 Geen mensch zag wat er gebeurde maar het bloedende Igk liet sporen genoeg op heeljlen vgf kilometers langen weg om te beletten dal bet gruwelstuk verborgen zou bigven De drie monsters legden hun vader dwars over de sporen Om dit te doen moesten zg er den tamelgk stellen spourwegdgk mee opklouleren Ëi eens het Igk neergelegd wierpen zg er een zak over opdat het met dadeigk zou gezien worden door wakers machinisten ol wie er dan ook voorby mocht komen Ton 1 uur keerden zg naar de hoeve terug maar ten 4 ure ging de soldaat Ie voet naar Edingen nam daar oen spoorkaartje tot Heerne eu stapte daar af alzoo den schgn aannemend alsof hg nu eerst in verlof kwam Om dit zooveel te meer te doen gelooven hel hy zich in verscheidene herbergen zien Hot parket kwam Zondagnamiddag aan De magistraten gingen rechtreeks naar de hoeve juist op het oogenblik dat de gendarmen die verlieten met een der zonen welke hun bekend had wal er gebeurd was De andere huisgenoten werde i nu ook ondervraagd en hel w is 1 uiir des nachts eer do soldaat do hekonteni sseu van zgn bioer bevestigde De bebloede hamer werd in het werkhuis en het mes in de keuken gevonden Ua h bloede heddelakeiis waren reeds gewasschon eu in de schuur achlor stroobussel verstopt te zaïneti met den overtrek van den slroozak welken men had leeggescliud Maar do inoorden iars liaddon er niet aan gedacht de kar af Ie wa iseheii en de bloed vlokken die door hel biddegoed op don vloer waren geloopen op Ie schuren De houding van ai de leden van dit huisgezin de moeder niet uitgezonderd is afhchnwelgk cyuiek Al lachend vertellen zg al de bgzunderheden van het gruwelstuk De soldaat zgne zusier Lowies en zgn broer Leo zgn naur Brussel gebracht De anderen zgn voorloopig in vrgheid gelaten Een werkstaking is gistermiddag uitgebiokeii onder het brillantsngderspersoneel van den juwelier Ed van Dam te Amsterdam De arbeiders hebben het bgltje er by neergelegd omdat volgens hen de patroon de arbeidsovereenkomsten niet nakomt Aan deze staking nemen 45 personen deel N V d D Stadsnieuws GOUDA 5 April 1905 VERGADERINGvandenGEMEENTER AD op Vrydiig den 7 April 1905 s namiddags half twee uur Aan de orde 1 De rekeningen over 1904 van a het gemeente pensioenfonds Ing St no 27 b de gemeento gssfabriek Ing St no 30 2 De tniipletoire begrootingen vin a het Oude Vrouwenhuis b bet Ziekenhuis Liggen ter visie Het voorstel tot overneming van de Ie dwarsstraat op de IJssellaan Ing SI no 26 Het voorstel om aan J N Both vergunning te verleenen tot den aanlag van een aan den Oraaf Florisweg aansluitenden weg Ing St no 20 Het preadvies op het verzoek van W Verweg over den aanleg van een weg aansluitende aan het van Bergen IJzen doornpark Ing Si no 31 Hel voorstel tot goedkeuring eener door de Goudsche Waterleiding Maatschappgte sluiten geldleening en tol afstand van grond voor eene uitbreiding van hare prise d eau Ing St no 29 Aan de raadsleden zyn de volgende ingekomen stnkken toegezonden Gouda 4 April 1905 De Raad telde in zgne vergadering van 17 Maart j l opnieuw vast Verordeningen op de helflng en invordering van bet vergunningsrecht nadat in de eerste van deze Verordeningen ter voldoening aan hal verlangen van den Minister van Binnenlandsche Zaken waren overgenomen rerschillende reeds in de Drankwet voorkomende bepalingen Ofacboon toen alU door den Miniatcr ge wenaclite ainruUingen Sn aangebracht ontvangen wy thans van Gedeputeerd Staten de verordeningen wederom terug met de mededeeling dat do Minister van Binnenlandsche Zaken opmerkt dat in artikel 1 van de Verordening op de heffing van het vergnnningarecht ontbreekt de bepaling van het miniaum als bedoeld in art 20 lid 8 eerste gedeelte der Drankwet Voort wordt alhoewel in het tweede lid van artikel 6 der Verordening wordt bepaald dat teruggaaf van betaald vergunningsrecht o a geschiedt aan de rechtverkrijgenden indien de vergunninghouder overlgdt m hel htdrifl niet itordl mortgitet noodig geacht aanvulling van hel laatste lid van dal artikel loodat by de kennisgeving van bet overiyden ook blgke van het uiel voortzetten an het bedryf Wederom geven wg den Raad in overweging aan de gemaakte bedenkingen toe te geven in de Verordening op de heffing van hot vergunningsrecht voor den verkoop van sterken drank in het klein zooals deze den 17 Maart j l is vastgesteld de volgende wijzigingeu aan te brengen aan artikel 1 na hel laatste woord bezitten toe te voegen ds woorden doch niet minder dan vjjl en twintig gulden in het laatste lid van artikel 6 in stede van na de kennisgeving van het overiyden te lezen na de de kennisgeving van het overiyden en van het in verband daarmede niet voortzetten van het hedrgf en ten slotle deze Verordening en de Verordening op de invordering van het vergunningsrecht voor den verkoop van sterken drauk in het klein nogmaals vast te stellen Öondo 4 April 1905 Van de onder handen genomen vernieuwing der ooverhekleeding van den Knttensingel zouden wg gebruik willun maken om langs dien singel een aantal meerpalen bekleed met ijzeren mutsen te doen inheien en om tegeigkertijd eenige dergelgke palon langs den Turfsingel te plaatsen of te vervangen Gevoegelgk waren een en ander als meerder w rk op Ie dragen aan den aannemer die bovenbedoelde schoeiing zal uitvoeren Do kosten worden geraamd op ten hoogste f 1000 en kuiinon ruimschoots worden bestreden uil de voor do vernieuwing der ooverhekleeding van den Kuttensingel toegestane geldon vermits dit werk ver beneden de raming is aangenomen en gegund Wg hebben do eer den Raad te verzoeken on S machtiging te verleenen tot deze plaatsing der bovenvermelde meerpalen P Jansen die gistermorgen van een ladder viel IS hedenmorgen vroeg in het gasthuis overleden Geslaagd te Utrecht voor het eerste natuurkundig examen Mej 1 W Bokhoven alhier Ahmebstol Donderdag avond had alhier de laatste vergadering in dit sei oen plaats der vereeniging Nut en Genoegen Ditmaal trad voor de vereeniging op de werkende leden der redergkerskamer Onder Ons met tal van komische voordrachten welke uitstekend slaagden en aan da tairyk opgekomen menigte een zeer aqiusanten ai ond verschaftent De voorzitter sloot dezen avond mei hartelijk woord van dank aan do vereeoli Onder Ons Een daverend applaus was üierup het antwoord LisoEBUiuBWKiDZ Tot voorzitter en seerelaris vnn de commissie tol wering van sclioolvarznim zgn herbenoemd respeclievelgk do heeren C Kraag en en V Kool Stolwijk Door den Edelachtb heer J £ Kroon burgemeester is den gemeenteraad medegedeeld dal hg om redenen van gezondheid binnenkort ontslag zal aa ivragen uil zijne betrekking Byna 38 jaren heelt hg aan het hoofd dezer gemeente gestaan en Slolwuk dat vroeger nog al te kwader naam en faam bekend stond heelt zieh onder zgn bestuur ontwikkeld tot eene rustige welvarende gemeente De gemeente raad besloot dan ook hem een pensioen te verleenen van 1 6 X De hooldelgko omslag werd verhoogd met 1 500 eu alzoo gebracht van f 3000 op 1 3600 378 Staats loterij 2e Klasse Trekking van Woensdag 5 April No 2924 1 1500 3309 en 9371 ieder I 1000 7473 en 16522 ieder 1 400 10082 1 100 Prgzen van f 30 13 3364 5534 8861 12099 14934 17939 15 65 57 64 12194 15014 18118 31 99 5638 8985 12359 15118 20 46 3400 93 86 12433 35 29 106 26 95 9054 53 15229 48 36 211 29 315 16 17 42 43 45 454 535 82 608 706 90 801 52 59 984 97 1020 25 39 1104 15 1218 19 65 63 64 1312 96 1475 1516 63 1614 1707 12 35 47 55 75 1807 1900 2007 69 2151 2241 79 2409 58 2623 54 76 2625 34 2758 93 2816 69 3004 7 46 3266 811 330Ö 3555 6736 73 91 88 64 67 46 83 98 95 73 6854 9105 12636 15333 18265 72 32 63 15411 183163606 92 90 97 39 62 94 9241 12601 67 184193731 5917 9392 9 76 38 6010 9512 73 94 533821 52 9606 76 16516 743902 55 9766 94 67 86 4029 6287 43 88 46 98 50 0304 9 80 93 4126 46 96 67 10228 41 48 90 98 54 54 67 19141 4213 6434 55 13109 16a37 66 17 46 68 34 86 19246 4326 76 10365 34 96 70 39 0606 10408 46 65 20 58 58 35 13317 16201 19618 79 6721 10631 27 54 22 92 6850 38 42 16324 19603 63 16108 64 27 19312 67 1943683 82 85 41 6102 9801 12737 80 18500 95 96 7 79 16623 18607 18 12845 72 18874 30 12903 15806 18945 95 43 42 64 9919 64 56 19009 30 70 63 S3 36 10077 83 92 66 65 10172 13008 16938 80 60 33 6 36 91 88 93 94 97 19714 4448 53 10630 49 76 6905 47 96 4513 77 65 13305 7146 90 29 80 10723 13403 39 7201 44 13561 16437 19830 67 2 10867 84 65 19933 4618 17 10918 89 16520 52 7 K 68 46 13638 46 76 4781 7338 O 40 83 87 92 7415 64 66 6689 20014 4802 22 75 97 16724 25 26 62 86 13748 54 96 88 7558 11053 73 16806 20117 4921 81 56 85 33 43 38 7745 11120 13970 J6914 20213 47 83 55 96 17073 64 5026 92 87 98 17189 88 84 7869 11238 14062 17306 20300 87 7929 41 14180 26 89 6180 69 81 14264 77 40 8083 11465 14308 83 75 8157 69 75 88 20436 85 11540 14451 17408 97 8209 85 14617 22 20564 5265 39 11604 50 38 92 87 40 56 14668 53 20603 94 70 11723 14707 17674 83 99 91 34 24 17667 20702 6313 8304 39 70 17818 3 50 8407 64 79 69 96 66 62 11811 14802 78 20903 5418 8600 60 7 17907 29 23 29 11938 65 19 69 65 8768 12040 14933 35 60 Ontvangen DE NIEUWE 87 77 74 t rjts Jfft A j j REGENMANTELS JrrA r V n AIIVEIlTEl riIJN Heden orerleed in den onderdem van 65 jaar da Heer JAN DE KOSTER uit aller naam Wed IB DE KOSTER EuiHor Gouda 4 April 1906 EEM1EP0T7MTBES Hen wnrdt verzeekt r t MEKK te letlea UIT Rn Mioizm ta H HAVENSWAAY ZONRN QOBUiOHKH D M THBBBN worden afgele rerd in verzegelde pakje van wi Km II a 0 M Ned w Im t vermelding van Nommer ar Irg Tüoriien van nevenitaood Merk volgen de Wet gedepe Zich lot de nitvoeriBK van n Mrde orden aanbevelende voorheen J BEEEBAAHT Li