Goudsche Courant, dinsdag 11 april 1905

door maar dan duizend aanzlsniyke profissoren in gencesbeeren beproefd voorgeschreven on annbivoleul I Bg bet pnbliek sedert 26 jaren gsliefd als zynde hut betle goedkoopêle en oinekadeiykële Bloedreinigings en Laxeermiddel 1 en verkozen boven Zoutan Droppels Mengsels Mineraalwateren enz en zulks om bare aangename uitwerking Meu hoede mieh voor namaakt ledere dooi moet bet tcetieiljk 1 geregitireei de kandeltmerk nameiyk bet K llle krKiê lu hei roode eeld mei de handieekeulng Hichard Urandl dragen Uoo dUepot r K vmm mauUn Uolf Hotlerdam 74 lyn verkrygbaar in doosjes 4 70 Cents j geen kleinere en wel te Gocui by WOLFF Co JSfcs Patent H Stollen miMut ImtUrtt uWlsl t ttr grom € Erfotg Mff wnini$fi hit Mm ig m UÊ lmf$ilÊlmiituir$at9 t êohnrffn H toUim ÊÊf tm urn rmt oHr in mMm ttfohutdlunim h Ml f m NêUi M it t9m tÊ 0Êtf êmi Mntt M Warmng De rergadering van atgevaardlgden vu vr tlDnlge kieaveraesigiDgen In bet diatrict Alkmur gehouden te Alkmaar op 9 April 1905 geboord da diacnnie betlsit de meeat emitiga pogingen luuite wenden by de liberale kieevereenlqini te Deventer en daarna bü din te Oroningen om terng te konen op baar bealnit lot bel atellen van een candidaat tegenover de aldaar aftredende vrjiinnigen de boeren Mnrobant en Dmcker met de belofte barerzöd bij een evantneel gon llg antwoord van een dezer vereenlgingen ala dan tegenover het aftredend Hd den heer jbr mr t van Foreeel geen candidaat te tellen betlnit biervan kennis te geven aan de eomnin le van advies der oad liberalen met verzoek baar Invloed by bedoelde kieaver enigiBg te willen aanwenden ten einde deze nllwTntltng te doen slagen Naar bet Hbl verneemt cal de directie der Staatsspoorwegen op verzoek van bet Nederl comité dar tentoonstelling te Lnik de vBcantiekaarten voor alle drie klassen welke anders alleen in Nederbmd geldig ii n dezen tomer ook doen gelden tol Loik De minister van Waterstaat Handel en Nyverheld beeft op het ad re vnn den beer Frans Anderbeggen te Amsterdam aan de Kerstu Kamer betreffende de middelen tot opbeuring der Nuderland che zalmvisscbery nitvoerige inlichtingen verschaft De heer Anderheggen bad in i n adres de meening nitgesproken dat in stede van het uitzetten van jonge zalm aan den liovenryn terugkeer tot liet vroeger bier te landü geVolgde stelsel van zalmpoting aauboveling verdient De minister bestrüdt deze meoning en betoogt dat er op dit oogenblik geen termen bestaan om terng te keeren tot het vroeger gavolgda stelsel In nl de adviezen waarover de mmiiter beschikt ouk in die welke naar aanleiding van bet thans besproken adres wederom zyn ingewonnen wordt op deskundige gronden de noodtakeiykheid van de tegenwoordige wyze van lalmpoton mot nadruk bepleit Zoowol hel Collego voor dn ceevisscheryen en het by nitneniendheid deskundige lid daarvan wyion de hoogiceraar dr Hoffmann als du weteniohappeiyke adviseur in vissolietyznken zün ten deze eon temmig Kou deel van bet onder dagteekening van 2 1 Kobrnari j l door laatstgenoemde aan den minister ten deze uitgebracht advies wordt door den ministor aangehaald omdat daaruit 1 1 overtuigend biykt dat do natnnr lelf er op wyst dat wil poting van jonge zul n met eonige kans p goeden nilslog geschieden dit oan de boven rivior moot plaats hebben Hen schrytt Do Zuidbollandscbe Bond van fanfare en Harmonieverconigingen heeft dunk zy den genomen maatregelen contribntieveringing en oprichting ener bibliotlieok zyn ledental zien itygon van H tot 3t vereinigingen Op 1 Jnni o s wordt te Oud Boierl nd oen wadstryd gehouden waarvoor zich reed M voreoMigingon hubbon aangemeld voor oen wedstryd in lectoro A vno als deze wordt gehouden geven zich lï vereenigingen op Do jnry voor den wodstryd zal gevormd worden door do boeren li K Brandts Boys Rotterdam voorzitter M H van tKruys sOravenhage secretaris on verdor de hoeren N A Bouwman D Boltcn en Bart Varballon t s Graventaage De commiaaie voor de mnziek bestaat behalve do baeren Brandts Buys an Van t Kruya uit do heoren loh Ooslolaar to Leiden J A Brookhuizon te a Oravenbage en A Dree te Oadorkork a d Maul Gemeuffde Berichten ay de politie te ICindho i hebben zich tot bet doen aftoekcnon van bonne papieren twee jeugdige personen uit s Uravenhage aangemtld die sen rola om do wereld wjllen make De namen der wereldreizigers ün V Miga oud 19 jaren kunstschilder en q A 1 van dor Hoeven oud IS jaren vorilaggovor van Eigen Haard BU den den Hoogon Raad is door de betrokken erfgenamen aanhangig gemaakt do erfonlsquaestle van wyien Jacob van Uecowen in 0 Indi overleden Aan gemeld college is thans volgens Do Nourdbrab verzocht mr Z v d Berg advocaat te Amsterdam te noodzaken tot Let afgeven van do onder ham barnstondo stukken ongeveer 1 tuks op gemelde erfenis be trekking hebbende Met bolangslelling wordt do beslissing Ie gomoet gezien daar de nalatenschap verscheidene milliocnen bedraagt en verschddono in hel land van Heusdon wonende personen honne rechten als erfgenamen met bewyzen kunnen staven Omtrent do inbraak op Wiltenbnrg te Amatardam verneemt het Hblad nader dat ook de derde bnisioekiog heeft plaata gehad Omtrent het resultaat kan tban worden medegedeeld dat in beslag werden genomen een twaalftal gouden en zilveren voorwerpen die den beer Blom ter herkenning werden voorgelegd Deze tag in de iaraden de bg bem beleende panden teng zoodat de politie bleek in de goede richting te b bben gezocht Daar de in beslag genomen voorworpen nog slechts een klein deel van het gestelene aitmaken wordt het onderzoek met kracht voortgezet en zal men binnenkort nog wel méér van deze zaak Ie hoorin k ygen Het blgkt intusscheo dat men een aantal personen op het spoor is die liéél wat op bun kerfstok hebben Een man die Ie Landen Id het Lyceum Theatre een voorstelling met honden en katten geeft werd Zaterdag voor dan politierei btor gedaagd op aanklacht van de Verecniging tegen dierenmishandeling li en der toeren die de man vertoonde was dat hg i en kat met de voorpooten op den rug van een stoel en de achterpooten op den rng van eia anderen stoel zette en dan handen over bet beest liet hees springen De bonden sprongen dikwyis niet hoog genoeg en dan werd de kat tegen den grond gesmeten Het beest was biykbaar zeer beangst en bezeerde zicb maar de vertooning moest voortgang hebben De rechter veroordeelde den vertooner tot honderd gulden boete De bewoners van Ounnobia Maecagno Uu ignano en andere plaatsen aan het fjago Maggiore iinnschoowen een geweldigen boschbraiid al zes dagen lang staan de bossclien op din Monte öiovo in brand Vooral by avond als het schynsel van do roode laaie op bet donkere water van het meer valt is bot een zeer indrukwekkend gezicht Hen beeft eerst nog pogingen gedaan om den brand te blnsschen maar al spoedig zag men in dat dit work hopeloos was De brand is vermoedeiyk aangestoken door een out slagen boscbwerker Kort voor bet vertrek van het stoomschip Oora vnn Bremen naar Newyork terwgl de pn isagiers nog afscheid van bekenden en verwanten namen zette een der passagiers een lederen taschje naast zich op een bank Toen hg bot even daarna wilde opnemen wan liet verdwenen Er was voor f 7S00 nan Amorikaanacb Hollandsch en Dnitsch geld in en eenige diamanten ringen goudon horloges en kleinere voorworpen Dl reiziger zonder reisgeld was verplicht hot stoomschip te verlaten an zya reis uit te stellen Door de directie dor Opera Italiana is Dondordognvond te Rotterdam aan don moziokrecensent van do Wereldkroniek de toegang ontzegt niettegenstaande by in bat bozit was van een geldig plaats bewys Of een directie tol loo iets t rocht heeft is nog ultgd in Nederland althans niet door een proces uitgemaakt Do Egyptische Scbonwburg te Alezandrie Khedive Schouwburg genaamd is door brand geheel vernield Men had er juist een circusgalavoorstelling gegeven die werd bygewoond door den hertog der Abruzzen neet van den koning van Italië die bekend is door zjjn Noordpoolreizan Uolnkkig brak de brand na alioop dor voorstelliug uit toen bet publiek de zaal al bad verlaten zoodat er geen menscbenlevens te betreuren zgo maar alle paarden van den circus bonevens eenige honden kwamen in de vlammen om Van het gebonw is niets blgven staan De schade wordt op f 200 000 ga hat Uit Batavia ieinde men Vrydag aan de N a Ct Hot lid van den Raad van IndW Liofrinck gaèt in commlasie naar Bali in verband met de vgandige houding der rgkjes Badneng en Tabanan De strandbevolking van Badoeng in het Z O van Ball heeft naar mon uit de IndisShe berichten weet eenige maanden geleden een sohoener die er atranddo goplondord en van hot geroofde niets willen teruggeven De radja heeft voorts de bakens bg de kast aangebracht door een opnsmingsvaartuig laten wegnemen en een invloedryken hadji wiens houding hem niet aanstond laten krissen on een Chinees die opkwam voor een boortje wien een vlieger was afgenomen is gotjintjangd Van deze grieven is natuuriyk het berooven van een gestrand acbip het uitoefenen van het kliprecht de ernstigste zegt de N B Ct Toen nu i vorsten van Badoeng ten dete geen genoegdoening wilden schenken en een toegezegd onderzoek naar de geroofde goederen op mets lieten uitloopen werd door de Indische Regeering gelaat dat de kost van Badoeng ton worden geblokkeerd door drie gonvem ementivaartuigen de ZwaHiw kommandaut C H van Hoekeren de Spita konmandant W Winkj en d Reiger kommaadant W F BArman De OoovemementsBarin dodt bier dos oorlogsdienit en dit itü afdoende dat de bandel in Badoeng haait tot stiUtand is gebracht ten nadeele van de Chineesehe bandelaren die groots schade lyden Terwyi nu sommige berichteB melden dat de Badoengscbe vorsten hun opwachting hg den lioovcraeur geueraal zouden gaan maken om hun onicbnld te betoogen kwamen andere meedeelingen verklaren dat d bevolking zich ten doode bad gewgd Het aan Itadoeng grenzende rykje Tabanan met ongeveer 20 J0IK inwoners ichynt met bet rykje Gianjar Badoeng te steunen Men zal zich berinneren dat in 1903 met Tabanan naar aanleiding van de toepassing van de wednwenverbranding verwikkelingen tintstonden die leidden tot het zenden van de Oeldertand an de Koningin Regentes De zaken op Bali worden dus eenigszius ingewikkeld en om die reden ging de controleur H J E F Schwartz in do vorige maand naar Bnitenzorg om met den Oouver nrurgeneraal over den toestand te spreken Alvorens een besluit te nemen zal na de Gouverneur generaal voorgelicht willen zgn door den oud resident van Bali en Lombok thans lid van den Raad van Indié don beer F A Liofrinck en daarom dezen in commissie gezonden hebben om tor plaatse eeu onderzoek in te stellen en daarna te dienen van raad Een groete brand heeft In den morgen van 10 Haart te Tebing Tinggi op Snmatra gewoed De brand ontstond omstreeks i uur in een boj ten loods en do vlammen verspreidden zich zoo snel dat 4fi van die kedehs weldra in aach lagen Niet onwaarschynlgk is de brand door oen kwaadwilligen Chinees veroorzaakt want even voor dat hy werd bemerkt hoorde een politie oppasser om hulp roepen uit een der kedehs die kedeb bleek gesloten te yn maar door een opening in den muur zag de oppasser een hoop krullen waarnaast een Chinees stond De oppasser trachtte de denr te openen wat echter niet gelukte waarop hy zich haastte om hulp te halen Toen hg terugkeerde was t reeds lustig aan het branden en van den Chinees niets meer te zien Dl brandspnit kwam te laat en toen men eindeiyk begon te spuiten haddon de vlammen baar vernielend werk reeds voltooid Slechts aan het kloeke optreden der bewoners is bet te danken dat niet de heele plaats afbrandde Hot moerendeel der kedcbs behoorde aan den radja van Padang on aan de erfgenamen van den onlangs overleden tuitenant Cbinees De schade wordt geschat op f 150 000 waarvan slechts een klein gedeelte door assurantie is gedekt samen f 3 2 O00 Ken Brusselsch bind ontvangt ein schryven van een inwoner der gemeente Galmaarde meldende dat de afschuwelg ke vadormoord waarover reeds heel de week ge sproken werd niet te Galmaarde maar op het grondgebied van Heerne gebeurde Het lyk werd gevonden op het grondgebied van do gemeente Viane Het eenige feit dat GalmuTde met deze zaak in betrekking brengt is dat da burgemeester dier gemeente hot eerst gekomen is ter plaatse waar do bloedsporen den weg aanduidden welken men met bet lyk beeft gevolgd In zake het niet meer ter lezing leggen der Uasdelingen van de Staten Generaal in de cantine te Asaenr verneomt de Asi Ct dat dete zaak het volgende verloop had In het begin van het eerste kwartaal van 1905 werd door den kapitein belalt met het toezicht op de cantines bet abonnament f I jaars op de Kamerverslagen opgezegd Een sergeant vroeg namens anderen of ze de Handelingen in de cantine mecbteo honden Dit werd geweigerd omdaf door het aanschaffen van de Nienwe Kotlerdammer too n duro courant iets awlers uit de caatin moest verdwynen Het abonnement liep nog tot 1 April De na Ü3 Haart verscbyneude nnmmert echter werden op last van genoemden k pitein bg hem aan buis bezorgd en niet ter lezing gelogd noeWel ze betaald worden uit de can tinekas en dus eigendom der inrichtiag zgn Op den 28en Haart kwam bet volgende verzoek In geleekcnd door 8 onderofficieren De ondergeteekinden verïoeken de Slan daard in de canline aangezien er uitsluitend liberale bladen ter lezing liggen en zy het dagblad gaarne wenscben te lezen Het antwoord van den kapitein dd 39 Haart was Een exemplaar van de Standaard zal in de cantine ter lezing worden gelegd Dit blad kost ongeveer f 12 s jaars Den 30en Haart kwam een verzoek in geteekend door 20 onderofficieren De ondergetaekenden verzoeken dat de Kamerverslagen in de cantine ter lezing blgvon Het antwoord van den kapitein d d 31 Haart waa Het abonnemeat op de Kamerverslagen il lo t begin van t Ie kwartaal 1905 opgazagd om gegronde redenen die ik den sergeantplanton heb medegedeeld en wien ik verzocht deze ter kennis van belanghebbenden te krengen Bg die beslissing wcnsch ik te bljjven Het abonnement op de Kamerverslagen biytt opgezegd en wordt niet weder vernieuwd Volgens den sergeant planton waren die gegronde redenen Als de onderoflcieren aan politiek wenschou te doen moeten ze maar naar de cafe s gaan Donderdag 6 April werden de 20 onderteekeoaars van het veriork om da Handelingen Ie behouden byeengeroepen en werd hnn door de geheels cantine cnmmissie een overste een kapitein en een der bataljonsadjudanten plecbtigigk verzekerd dat bet abonnement was vernieuwd en de acbtergihoaden exemplaren ter lezing tonden worden gelegd De overste keurde goed dat de Handelingen vermeldende de interpellatie Harcboat niet ter lezing waren gelegd maar ook deze zonden op de leestafel een plaats krggeo nu daarin geen beleedigende uitdrukkingen voorkomen aan t adres der militaire auloritaiten Genoamde cantine commissle namens wie de kapitein handelde kan over de winsten door de cantine behaald waaruit couranten ent betaald worden niet beschikken zonder dat de cammandeerende officior geraadpleegd wordL Art 142 Inwendige dienst Onder de talryke aanhoudingen welke d Petersbnrgsche politie de laatste dagen doet hoeft vooral opzien gebaard die van de dochter van generaal Leontsjet Vergissen wg ons niet dan stond deze jonge dame allang als een volbloed revointionnaire te btek maar dat zg ook terrorists was schgnt niet zoo bekend te zgn geweest Nu is men daar achter Op het spoor gebracht door aan anonismen brief deed de politie een huiszoeking in de woning der generaalsdochter en vond daar in haar kamsr onder bet bed twee bommen en ontplofbare stsflan N R Ct üit alle streken van Duitscbland koman berichten over zware sneeuwbuien die hier en daar van onweders vergezeld waren Vooral in ThUringen is het boos wéér geweest In bet Fuldadal en de Rbön woei een orkaan en barstte een wolkbrenk los welke s nachts in sneeuwjacht overging In het Saardal ligt de sneeuw voeten hoog Tusschen Berlin en Frankfort a d Main was Vrgdag hot telefonische verkeer gestoord Naar aanleiding van het bericht dat da Delftsche toren hooger zou zyn dan de Utrechtscbe Dom te Utrecht meldt men van bevoegde gde aan bet U D dat de hoogte van den Domtoren niet is 104 H maar tot de niterste punt van da windvaan 109 M boven den beganen grond Niottogunstaande de zeer lage bekapping is de Domtoren dus nog iets hoogor dan de op 108 M aangegeven hoogte van den Delftscben toren De ministar da justitie en het recht Biermann da redacteur van de Oldenburgsehe Besidentzbote is thans in hooger beroep wegens het bekende artikel tegen m nieter Rnhstrat waarin bg dezen van meineed baacbaldigd bad en verder wegens beleediging van s ministers advocaat dr Wisser tot een jaar en drie maanden gevangenisstraf veroardaeld Voor bet hot vonnis velde had de beschuldigde nog een laatste woord tot tgn vsrdedigiog ingebracht Hg zeide bet geincrimineerde artikel niet geschreven te hebban uit wraakzucht maar om fatioeniyke beweegredenen Hg had tot zichzelf gezegd dat de minister zich schoon moest wasschen of aftreden Daar geen van beide gebeurd was had bgAbi vertegenwoordiger van de openbare meening moeten optreden Het O H bad zich beklaagd ovor den toon van de Residenzbote Haar die toon was pas heftiger geworden nadat dr Wisser de rechtsgeleerde raadsman van Ruhstrat hy bet eerste proces van zyn Biermann s mlsdadigen wil on van zQu vrouw als stinkend kreng stinkendes Aas bad gesproken Wisser is daarna niet tot de ordegeroopen wsl echter heeft de voorzitter van bet hof toen er beweging in de recbtizaal by die woorden ontatond om stilte verzocht Die houding van de rechters had hem zgn afkeer tegan den Oldeobnrgsclien rechterstand Ingebaezomd De beleediging van dr Wisser welke tan gevolge had dat Biermann vyi maanden extra kroeg bestond hierin dat de beklaagde van Wisser die een bultenaar is geiogd had dat bij een ransel droeg In de overwegingan tot bet vonnis rU de bet hof dat bat bewya van da waarhoia van Biermann s baweringen l f dat bet zyn goede trouw met in twueltrok Biermann beeft re ds 6V maand in voorloopige becbtania doorgebracht Men zal lich bVrinnerer dat vMr eenige weken door den deurwaarder don heer Heldoom namena den auteur Herm Hesermaua Jr n 4 Kedarl Tooneolvereeniging te Amatardam Jgeprotestcerd is tegen de opvoering tonder verlof dea schrgvers van diens tonneelstok Hel PanUer door een locale radergkersvereeaiging Thans kan nog worden medegedeeld dat door den deurwaarder proces verbaal is opgenaakt van de opvoering ondanks het protest en de zaak verder in handen is gesteld van de hoeren advocaten mrs D van Houten en D Van der Goot alhier die de stukken nu naar Amsterdam venenden hebben met vertaak om mededeeling of ten deze nog len verdere klacht by de Justitie behoort te geschieden of niet Da beslissing hierop tal nader worden medegedeeld De Bloembollen Eergister onder ineeowjacht zyn 400 kinderen uit een dor Amslerdamscha gestichten naar de bloemenvelden geweest I Men had gerekend op een moeien lentedag Alles was besproken en gereed de tocht moest doorgaan Misschien zou het weer oog opklaren maar bet klaarde niet op en verkleumd keerden de arme kleinen weer tefng t Was wel oen droeve tegenvaller Op de velden is men drnk bezig met bet snyden der bloeman Kont er echter wat ton dan nil Zondag de meeste tulpen reads in bloei staan Voor een elvolle taal beeft Rossier Faassen tgn 40 jarig tooneelfeaat herdacht By zgn optreden werd de jubilaris met langdurig applaus ontvangen Vóör de panze had de eigeniyke ovatie plaats De directeur Van Eyaden trad Faasien tegemoet een krans in de hand hg wanscbta den jubilaris geluk met tan feest dat zeldzaam beeten mocht nn de jnbilaris nog zoo flink van gestalte en van gestal oen toonealdienst van veertigjaren herdacht Van Eysden dankts hemvoor de aangename samenwerking By Faassan die zelf directenr is geweest kon weten hoeveel het waard is voor een directie te arbeiden mat manschen op wie zy kanrekenen en steunen meoschen die beseffen dat da belangen van artisten en directie nanw samenhangen De heer Van Eysden hoopte nog vele jaren samen te werken mit Rosier Faassen en bood hem een lauwerkrans aan Een tweeden krans overnemend zeide Van Eysden zich te kwgteo te hebben van een belangrgke opdracht nu hy namens een deal dergenan dte beden den schouwburg too prachtig vuldan bem eea bigk van sympathie had aan te bieden bg den krans een dik pak visitiekaartjes en een verzegeld couvert uilslag van de welgeslaagde bemoeiingen aener commissie van stadgenooteo tooneelvriandeo wier oproep om Faassen te huldigen veel gehoor heeft mogen vinden Fanfares schetterden Faassen boog en nu kwam L Moor sprak van oude herinneringen van wat is voorbygegaan om te wglOn op wat biytt da trouw van het Rotterdamsch pnbliek Hy bracht hnide aan Faassen als kameraad en bood namens al de kamaraden mat een krans een horloge aan Toen kwam Henri Poolman prees het humeur van den jnbilaris dat by als medebewoner van aanzeilde kleedkamer byzonder goedbeoordeelen kon en bood namens de kameraden ond Botterdammers thans leden van Het Nod Tooeeel Jan C De Vos Cbrispgn en Van Korlaar twaalf wandbordon aan Andere artiesten hadden hloemin ol kransen gezonden Zoo de sociétaires der Nederlandscbe Tooneelvereenigigg Ook van de atd Rottardara van bat Ned Tooneelverbopden van de commissie vnn beheer van den schouwburg te Arnhem kreeg de jubilaris kransen waarna bg kort maar flink harteiyk tUen dankt N R Ct De Dam Aan den Raad dor gemeente Amsterdam is door het bestuur van bet Gen Architectnra et Amicitia eao adres gericht waarin het zegt dat het in herinnering brengt hoe bg adres Ëei 1902 aan nwen Raad verzocht voor de oplossing van bet Dam vraagstnk een prysvraag uit te acbryven op welk adres by antwoord dd 9 Jannari 1903 atwyzend is schikt dat in bat praeadvies van B en W op grond waarvan die beschikking werd genomen beawaran zyn geopperd die naar adressant maaning te ondervangen zouden zgn dat t eenige argument opgrond waarvan B en W in overweging gavan afwgzend op ODt verzoek te beschikken gelegen is in de voorlaatste alinea van genoemd praeadvies waarhy nl een bevredigende oplossing bereikbaar geacht werd wanneer de tot dnsverri gevolgde weg gevolgd worde dat nl de dienst der Publieke Werken bg ontwerpen van plannen waarhy d aestbetiek op den voorgrond treedt advies inwinno van aen architect van naam op dit gebied dat reeds in Januari 1903 balaogbebbenden werden uitgenoodigd tot bet indienen van aanbiedingen voor koop of erfpacht van het bier bedoelde terrein bg de beoordeeling waarvan blgkeos miasive van B en W dd 5 JKai 1903 aan A et A zon wordao rekening gehondea met da eiscbes dar aestbatica dat echter tot heden twee jaren daarna van geen enkel sirisns bod ia gehoord dat sedert dien tyd deze kostbare terrainen renteloos liggen hetgeen misschien medi oorzaak heeft in bat fait dat geen poiitief beeld van wat da emgaviog eventaaol worden zal is vastgesteld dat bg aen gnnstig resultaat eenir prgsvrsag de kosten daarvan door waarschynigk vroigersn verkoop dier terreinen zouden zgn gedekt dat afgezien van dit mogeiyk financieel belang sedert dien tyd in het centrum onzer stad door het braak liggen van dit groote terrein een toestand geboren is die uit een oogpnnt van welstand zeer zeker zoo spoedig mogelgk afdoende oplossing behoeft dat mitsdien ons Genootschap er alsnog bg uwen Raad op aandringt bet daarheen te willen leiden dat er tot verbetering van den Dam een prgsvraag worde uitgeschreven een maatregel die elders reeds meermalen gebleken is tot gunstig resultaten te knnneo leiden Een hevige ontploffing beeft plaats gabadi in een üzcrSmeUery naby Vannes Vier arbeiders zgn gedood Een zeldtame vangst had een Enkbnizer visscher op de Zuiderzee namelgk een haas die waarscbgnlgk vervolgd wordende als eenige uitweg de zee was ingeswommen I De kolonel kommandant van bet Ie regiment infanterie A G van Tricbt te Assen wordt naar wg vernemen eerstdaags benoemd tot plaaltelgk kommandant van Amsterdam Man zal zich herinneren dat in de zaakReitsma kolonel van Tricbt geen aanleiding vond tot straf optreden V Za Faas ven Waldkireben nach RomVon Rom nach Waldkireben Von Waldkireben nach 8t Louis Weltausstellnng Amerika Dit tgn de lettere dis we lezen op aan groot vat afgebeeld in do Chicago American waarnaast het portret van den man mst het vat dia verleden zomer onze provincie doorroldo en a a te Ënkhoizen zooveel bekgba bad Ëlseoüaas is 25 Nov 1 1 te 8t Louis gearriveerd en hield zicb een paar weken geleden te Chicogo op Hy hoitt dus de weddenschap gewonnen doch hy blgft nog een pootje dooirollen t Sclignt een gewoonte geworden te lyn en naar men weet is een gewoonte moeialgk al ta loeren Te Leeuwarden waren heden niet me r dan ongeveer 2000 kievitseieren aangevoerd De prys van 18 tot 22 cent per stuk De handel was levendig er was veel mag Ongeveer de helft van bat aangeroerda werd naar het buitenland hoofdtakelgk Dnitschland en België verzonden Te Herkingen is het i jarig zoontje van den heer A van Maurik in een onbewaakt oogenblik in een sloot achter de woning geraakt en verdronken Moord in da kerk In do kerk te Schabatz Servié heeft de slotenmaker Jowanowilsch zyn vrouw met wie by gernimen tgd in onmin leefde voor bet altaar waarop da priester dienst deed met een mes doodgestoken Een gevangene in de strafgevangenis te Amsterdam krankzinnig geworden werd dezer dagen na gedurende eenigen tgd io het Bykskrankzinnigeogcstieht te Hedeoibllk te zgn verpleegd als hersteld naar de byzondere strafgevangenis voor mannen te s llsrtogeoboscli gezonden ten einde aldaar in gemeenachap met andere veroordeelden het nog restende deel zyner straf te ondergaan Ëergisterennacht heelt bg daar evenwel waarscbgnlgk in een nieuwen aanval van waanzin zooveel opschudding veroorzaakt dat men genoodzaakt is geweest hem in een siratcel op te sluiten Hen meldt uit Amsterdam Da vermakalgke satire van Herman Heyermans op de botte interpretatie van artikel 188 der Gemeentewet wasrdvsr iu den laataten tgd bet openbaar gezag van ellelyke gemeenten In ons land tich beeft ridicuul gemaakt is eergisteravond als nastukje van Allerzielen met succes in den Hollandscben Schouwburg opgevoerd Stadgnieuws GOUDA 10 April 1905 Van het politiek debat tusschen de heeren Treub en Vegtbel Donderdagavond 6 April te Gouda gebonden zal binnen enkele dagen aan stenografisch verslag tegen geringen pryi bö den Bitgevar J T Swartsenbnrg to Gouda verscbynen In de oplaag van dit nommer vinden de loten een prospectus van de flrima Kaufmann SimoB te Hamburg ingevonwen betreffende de Hanburger gewaarborgde Lotary De diakenen der Ned Herv GemeenU te Krimpen a d Lek zgn voornemens de hnizen der diaconie te doen ameveeren en er nieuwe voor in de plaats ta bouwen Daar deze buizen dan volgens do nieuwe Wüiiiiigwet gebouwd zullen moeten worden krggen dua de armen daar ter plaatse oen fiinke woning Boskoop In hare vergadering van ZaUrdag j I bssloot de Vryzinuige Propagando Veretniglng alhier met algomeene steramen om ab lid tot den Bond toe ta tridon Deze jonge vereeniging telt reeds 75 leden Naar wg vernemen zal op Dinsdag 11 April voor de jonge vryzinnigen in eeue openbare vergadirinc optreden de WelKd Hoer O A Vorsterman van Oyen met het ondatwarp Openbaar of byzoudir onderwgs BEÏÏES VAN EOTTEEDAM VEUDAG 7 APRIL L K H K SlaatêUenmijgn PoBTiioii Oblig 3e Serie fr 050 3 69 Oblig 3 Serie fr 2500 3 59V RnsLiSD Iwang Dombr Obligatien 47 90 AziK Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoiuviiiA Uoconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recopis L 100 IV 24Vi Hypotheek Banktn Pandh idem idem 4 99 Pandb Kotterd Hypb 4 101 Pandb Kottord Hypb 3 97 Pandb Stondaard Hypb 4 100 Pandb Stedoliike Hypb 4 99 Pandb ütreclitsche Hypb 4 100 Pandb Weallandscho Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algom Groninger Schecps Hypb 4 100 Pandb Nederl iïyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Schoeps Hypb 4 101 Bewyren van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 90 Pnndb BalanfBcbe Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotbeekbrielbank 4 99 Pandb Hoilnndscho Hypb 4 Pandb Nationole Hypb 3 98 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 100 SpoorwegUtningen iTikui Oblig ZuidItaliaanscheSpw Mg A H 3G7 PremUUeningen buLuia Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaart faal ehappiJ n Aand Holland Gulf Stv My 35 Diveraen My tot Eipl Laan va Heerdervoort 1902 89 De rvonvcaulé s IN IIIAJ TELS Cosimnes Jjouseii Kokken n PcifBoIrs zyn voor het aanstaande Seizoen in wr grool ktuiMi ijntvangen van de goedkoopste tot do beste bortou £ 8 1 éffi i j V Veemarkt te Rotterdam Uaaodag lo April 1005 VMte osMo en koeien goede aanvoer priiien waren voor ute kwd 35 de kwal ij de kw 7 cenu per half kilo Vetle kalveren goede anvoer piiJMn wsrcn voor iMe kw l 8 jile kw s Jdc k 1 cent per half kilo Vtite varken del aanvoer prijjcn waren voor me kwal 5 jje kw t de kw o cents per h I kilo Schapen weinig aangevoerd Handel voor allca prli hoildend AüVElUEiNTIËlM Voor da vele bewyzen van deelneming ondervonden hy het overlgden van onzon giliofden Ecbtjenoot en Vader betuigen wö enten hartelijken dank G Vin PRAAG V Dabtzio 8 VI PRAAG Ki i l ISGEVI C DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van 8CHIELAND doen te weten dot bg do verkiezing van een Hoofd IngelandPlaatsvervanger van Scliieland voor het la District vacature N UtiiiBKitnK aftreding 1907 op den i April 1 1 gebonden niemand de volstrekte meerderheid van stemmen bekomen heeft zoodal eano herstemming moet plaats hebben tusschen de Heeren fl VAN WOËUUK en J m VA DER KCilALK DuiiiiMmi üKunriuiii rumuu Dat dii horstemming overeenkomstig art 48 van het Roglemont van Scbioland bepaald il op DONDERDAG den 20 APIUL 1905 van des voorniiddags 9 tot des namiddags 2 ure in do Uitspanning do Vergulde Koetswngen te htndm Dgkgraaf en Hoogboemraden van Scbioland Do Secretaris Rentmeester De liykgraat C J VAILLANT P D KLEIJ